Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare"

Transkript

1 Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare december 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4 GRANSKNINGENS SYFTE...4 GENOMFÖRANDE...4 SAMMANFATTNING...6 IAKTTAGELSER OCH REKOMMENDATIONER...9 POLICYS OCH RIKTLINJER...9 Anställningsordning...9 Rekryteringspolicy...11 Jävsinstruktioner...11 Introduktionspolicy...11 REKRYTERINGSPROCESSEN...12 Initiering av ett rekryteringsärende...12 Bedömningsgrunder...13 Rekryteringsgrupper...14 Annonsering...16 Hantering av ansökningar mm...17 Att utse sakkunniga...18 Information till sökande under rekryteringsprocessen...21 Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet...22 Urval och anställningsförslag...22 Beslut i anställningsnämnderna...24 Jäv i rekryteringsprocessen...25 Uppföljning av efterlevnad av regelverk...26 Introduktion...26 REKRYTERING I ENLIGHET MED LTUS STRATEGIER...27 Kvalificerade lärare...27 Familjerekrytering...29 Granskningsår: 2004 Granskning utförd av: Mikael Andersson, Karin Geverts, EY Kvalitetssäkring utförd av: Peter Strandh, EY Granskningsperiod: november 2004 Mottagare: Universitetsstyrelsen Ingegerd Palmér Rektor E 2(29)

3 För kännedom: Mikael Jonsson Ingegerd Olofsson Staffan Sarbäck Eva Vikström-Dahlhielm Prorektor Personalchef Förvaltningschef Verksamhetscontroller E 3(29)

4 Bakgrund INLEDNING Vid den riskanalys som genomfördes under våren 2004 identifierades flera risker förknippade med rekryteringen inom LTU. Vidare förutsätter den strategi som universitetet valt, Det skapande universitetet, att försörjningen av spetskompetens säkras för att möta framtidens behov. En stor del av ämnesföreträdarbefattningarna (professorer) inom LTU är idag inte tillsatta med ordinarie befattningshavare. Inom en 10-årsperiod väntar större pensionsavgångar som kommer att ställa krav på en fungerande process för rekrytering av kvalificerade lärare. Enligt anställningsordningen ska LTU rekrytera disputerade lärare (doktorer) och det upplevs som svårt hitta rätt kompetens för tillsättning av professorer och lektorer. Om LTU inte rekryterar tillräcklig kompetens kan detta påverka kvalitet och universitetets rykte negativt. Risk finns vidare att tillräcklig framförhållning inte finns i rekryteringsprocessen vilket kan få till följd att personal inte rekryteras efter det långsiktiga behovet utan för att fylla en tillfällig "lucka". Prefekterna ansvarar inom ramen för verksamhetsuppdraget för rekrytering av personal till institutionen. Om prefekterna inte har tillräckligt stöd vid rekrytering av personal eller inte avsätter tillräckligt med resurser för rekryteringen kan detta medföra förseningar eller bristfälliga rekryteringar. Internrevisionen har, i enlighet med beslutad revisionsplan, genomfört en granskning av rekryteringsprocessen med avseende på kvalificerade lärare. Granskningens syfte Syftet med granskningen har varit att utvärdera om LTU har etablerat en ändamålsenlig process med tillfredsställande intern kontroll för rekrytering av professorer och lektorer. Genomförande Granskningen har främst genomförts i form av intervjuer med nyckelpersoner på central nivå samt med företrädare för ett urval av institutioner. En genomgång har gjorts av befintlig styrande dokumentation såsom anställningsordning och strategidokument. I samband med intervjuerna har vidare en genomgång gjorts av aktiviteter som genomförts och dokumentation som upprättats för åtta rekryteringar av kvalificerade lärare vid de tre utvalda institutionerna. E 4(29)

5 Följande personer har intervjuats: Karin Axelsson, prefekt institutionen för hälsovetenskap Jerker Delsing, dekanus tekniska fakultetsnämnden Ann Hägerfors, dekanus filosofiska fakultetsnämnden Johan Ingri, ordförande anställningsnämnd Ove Isaksson, prefekt institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Gunilla Johansson, ordförande anställningsnämnd Mikael Jonsson, prorektor Anders Landström, personalhandläggare Ingegerd Olofsson, personalchef Ingegerd Palmér, rektor Kjell Rask, prefekt institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Staffan Sarbäck, förvaltningschef Följande styrande dokumentation har erhållits och beaktats: Anställningsordning för Luleå tekniska universitet Att rekrytera personal Budgetunderlag för Luleå tekniska universitet Det skapande universitetet en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande. Mål och strategier för Luleå tekniska universitet Det skapande universitetet, Framgångsfaktorer och övergripande mål för år 2006 Introduktionspolicy för Luleå tekniska universitet Planeringsförutsättningar med kompletteringar för år 2005 Prefektens roll som processägare i processen lärarrekrytering Registrering av handlingar och formulering av åtgärdsbeskrivning vid diarieföring i DIABAS Uppdrag att utarbeta forskningsstrategier E 5(29)

6 SAMMANFATTNING Rekrytering av kvalificerade lärare, såsom professorer och lektorer, är en komplex process som berör enheter inom flertalet nivåer inom LTU. Rekryteringen är dessutom beroende av externa parter i form av sakkunniga som lämnar yttranden i aktuella ärenden. Möjligheterna att fullt ut rekrytera i enlighet med LTUs strategier begränsas av tillgången på kvalificerade lärare inom vissa områden, framför allt inom de filosofiska ämnesområdena. LTUs geografiska placering är vidare en påverkande faktor som inte kan bortses från och där även möjligheterna för medföljande familjemedlem att finna en sysselsättning inverkar. Efter granskning och utvärdering av LTUs rekryteringsprocess är vår bedömning att det sätt som arbetet och ansvaret fördelats inom processen i stort fungerar tillfredsställande men att ett flertal förbättringsområden finns. Bland dessa kan nämnas att anställningsordningen inte är uppdaterad samt inte följs fullt ut. Processen tar vidare lång tid vilket kan medföra att en rekrytering misslyckas eller att forskningsämnet tappar fart. Nedan följer en sammanfattning av våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer från granskningen. Policys och riktlinjer LTUs anställningsordning är inte uppdaterad med avseende på ändringar i högskoleförordningen. LTU bör uppdatera och fastställa en ny version av anställningsordningen. Vid granskningen framkom att anställningsordningen anses vara otydlig. Vi rekommenderar att LTU ser över anställningsordningen med avseende på tydlighet i samt kompletterar med uppgifter enligt vad som framkommit i vår rapport. Instruktioner hur granskning ska genomföras och dokumenteras av att sakkunniga inte är jäviga i ett rekryteringsärende saknas inom LTU. Genomförd jävsgranskning av sakkunniga dokumenteras vidare inte på ett systematiskt sätt. Vi rekommenderar att instruktioner för detta upprättas och kommuniceras till verksamheten. Efterlevnad av regelverk Inför varje rekrytering ska bedömningsgrunderna samt hur de ska vägas mot varandra fastställas av fakultetsnämnden. Vid genomgången konstaterades att anställningsprofiler med bedömningsgrunder fanns upprättade men att det endast i enstaka profiler framgick hur bedömningsgrunderna ska vägas mot varandra. Fakultetsnämnden bör i samband med att anställningsprofilen fastställs kontrollera att detta finns angivet. Rekryteringsgrupper utses och sammansätts ej i enlighet med anställningsordningen. Vi rekommenderar att rekryteringsgrupper tillsätts i enlighet med de interna reglerna. E 6(29)

7 Som ett inledande steg skall tillsatt rekryteringsgrupp upprätta en tidsplan för arbetet. Dokumenterade tidsplaner upprättas ej idag. En dokumenterad tidsplan bör alltid upprättas i enlighet med anställningsordningen och kommuniceras till berörda inom LTU. Yttrandena från sakkunniga är generellt sett av sämre kvalitet vad avser prövningen av den pedagogiska skickligheten jämfört med den vetenskapliga. De sökande bifogar vidare underlag till pedagogiska meriter i lägre utsträckning än vetenskapliga. Vi rekommenderar att instruktionerna till sakkunniga och sökande förtydligas för att ställa tydligare krav på vad som ska bifogas och bedömas, främst avseende pedagogisk skicklighet. Enligt högskoleförordningen och LTUs anställningsordning skall en tydlig motivering till beslutet framgå av anställningsnämndens protokoll. Motiveringarna i anställningsnämndens protokoll är emellertid ytterst standardiserade och en översyn bör göras för att säkerställa att högskoleförordning och anställningsordning följs fullt ut. Vid granskningen aktualiserades frågan om jävsförhållande kan uppstå i anställningsnämnderna. Frågan om jäv kan föreligga bör behandlas redan vid det första mötet som anställningsnämnden håller i ett rekryteringsärende. Om en enskild ledamot befinns vara jävig bör denna ersättas och inte delta i beredningen. Rutiner för kvalitetssäkring med avseende på oberoende kontroll av efterlevnad av gällande regelverk som berör rekrytering har ej etablerats. Vi rekommenderar att rutiner etableras för oberoende kontroll, t ex i form av stickprovskontroller. Kvalitetssäkring genomförs ej på ett formaliserat sätt av att annons överensstämmer med fastställd anställningsprofil. En kvalitetskontroll bör införas som säkerställer att dessa överensstämmer på väsentliga punkter. Kompetensutvecklingsplaner upprättas inte på ett formaliserat sätt i samband med anställning av adjunkter vilket skall göras enligt anställningsordningen. Redan vid det initiala beslutet om att anställa en adjunkt bör en preliminär kompetensutvecklingsplan finnas utarbetad. Kompetensutvecklingsplanen bör alltid åtföljas av åsatta resurser för den enskildes utveckling. Ett universitetsgemensamt introduktionsprogram för professorer och lektorer saknas. Ansvaret för introduktionen vilar nu helt på institutionerna. Rutiner för introduktion av kvalificerade lärare har dock ej etablerats på ett tillfredsställande sätt och det har förekommit att nyrekryterade professorer eller lektorer lämnat sin anställning kort efter tillträdet. Vi rekommenderar att introduktionspolicyn kommuniceras samt att plan för introduktionen alltid upprättas inför nyanställds ankomst. E 7(29)

8 Framförhållning i processen Formaliserat signalsystem saknas för att snabbt informera fakultetsnämnden om att en rekrytering är på gång till följd av en uppsägning. Vi rekommenderar att rutiner fastställs. Identifiering av sakkunniga initieras först efter att ansökningstiden har gått ut vilket kan medföra att processen försenas. Prefekten bör redan i samband med annonsering påbörja arbetet med att kontakta och preliminärboka sakkunniga, men med förbehåll om eventuellt jäv. Vid granskningen framkom att det inte sällan tar runt ett år att få in sakkunnigyttrandena. Vi rekommenderar att LTU tydliggör villkoren för yttrandena i en avtalsliknande handling som den sakkunnige skriver under för att öka motivationen att inkomma med dessa i tid. Arvode för sakkunnigyttrande utgår i form av fastställda belopp som grundar sig på antalet sökande till aktuell tjänst. Arvodet utgår oavsett om yttrandet lämnats vid överenskommen tidpunkt eller inte. Vi rekommenderar att en översyn görs av arvoderingen till sakkunniga med avsikten att öka incitamenten att lämna yttranden i tid. Rekrytering i enlighet med LTUs strategier LTU har slagit fast att i första hand professorer och universitetslektorer ska anställas som lärare. Rekrytering av lärare som är lägre kvalificerade än lektorsnivå fortgår, främst inom de filosofiska ämnesområdena. Beslut om att anställa sådan personal bör godkännas av fakultetsnämnden för att säkerställa att särskilda skäl föreligger enligt anställningsordningen. De enskilda ledamöterna i anställningsnämnderna förbereder frågor inför intervju med sökande, men ingen direkt samordning görs inför intervjun. Vi rekommenderar att LTU ser över hur urvalsprocessen kan utvecklas och systematiseras för att få en tydlig koppling till kraven enligt anställningsprofilen samt LTUs strategier. Initiativ till att söka möjligheter till att erbjuda medföljande make/maka förvärvsarbete görs ej på ett samordnat sätt inom LTU. Vi rekommenderar att LTU på ett samordnat sätt bygger upp samverkan med exempelvis närliggande kommuner, näringsliv, landsting och rekryteringsbyråer. Stockholm den 9 december 2004 Ernst & Young AB Peter Strandh Mikael Andersson Karin Geverts E 8(29)

9 IAKTTAGELSER OCH REKOMMENDATIONER Policys och riktlinjer Anställningsordning Enligt högskoleförordningen ska en högskolas anställningsordning finnas tillgänglig vid högskolan. LTU har en beslutad och tillgänglig anställningsordning. Anställningsordningen är emellertid inte uppdaterad med avseende på ändringar i högskoleförordningen, vilket också konstaterades vid Högskoleverkets tillsynsbesök under hösten Områden som omfattas är exempelvis tillkommande krav för behörighet samt anställningsformer. Risk att högskoleförordningen inte efterlevs om styrande dokumentation ej är uppdaterad. LTU bör uppdatera och fastställa en ny version av anställningsordningen. Vi rekommenderar att det av den version som distribueras internt tydligt framgår vilka ändringar som har gjorts. Anställningsordningen finns tillgänglig på LTUs hemsida. Därutöver finns ett utdrag ur anställningsordningen som avser pedagogisk skicklighet. Utdraget härrör från en äldre version av anställningsordningen och innehåller inte samtliga kriterier som nu gällande ordning. Risk att sökande inte ges möjlighet att åberopa samtliga relevanta meriter om olika versioner av gällande kriterier finns att tillgå. Utdraget ur anställningsordningen bör uppdateras så att detta överensstämmer med anställningsordningen eller tas bort från hemsidan. E 9(29)

10 Vid granskningen framkom att anställningsordningen anses vara otydlig bland annat i bemärkelsen att vissa avsnitt återkommer två gånger och att informationen är något olika. Av anställningsordningen framgår vilka uppgifter som rektor, fakultetsnämnden/dekanus och anställningsnämnderna har i processen. Vilka uppgifter som personalenheten ansvarar för är emellertid otydligt. Risk att ansvar faller mellan stolarna eller att ansvarig ej har tillräckliga befogenheter om ansvar ej är tydligt. Vi rekommenderar att LTU ser över anställningsordningen med avseende på tydlighet samt kompletterar med uppgifter enligt vad som framkommit i vår rapport. Bland dessa är personalenhetens roll samt vilka befogenheter enheten har att ställa krav på enheterna i rekryteringsprocessen. Vi föreslår att LTU förtydligar sin anställningsordning genom att särskilja de regler som ska gälla inom LTU för rekryteringen från beskrivningen av aktiviteter i processen samt vem som utför dessa. Processen kan med fördel redogöras för i ett separat dokument. En grund till ett sådant dokument finns redan idag i det av personalenheten upprättade dokumentet Prefektens roll som processägare i processen lärarrekrytering. E 10(29)

11 Rekryteringspolicy LTU har en äldre rekryteringspolicy som enligt uppgift inte längre är aktuell. Anställningsordningen hänvisar dock till rekryteringspolicyn på en punkt avseende annonsering av lediga befattningar. Den äldre rekryteringspolicyn innehåller information som inte finns i anställningsordningen såsom praktiska tips hur en rekrytering planeras och intervjuer genomförs. Risk att upprättat dokumenterat stöd inte finns tillgängligt och därmed inte underlättar arbetet i processen. Risk att äldre styrande dokumentation innehåller inaktuell eller motstridig information. Vi rekommenderar att rekryteringspolicyn uppdateras om den fortfarande ska gälla som styrande dokumentation. Eventuellt kan de mer praktiskt inriktade avsnitten kombineras med en processbeskrivning som föreslagits ovan och ersätta den äldre rekryteringspolicyn. Jävsinstruktioner Instruktioner för hur jävsgranskningen av sakkunniga ska genomföras och dokumenteras saknas inom LTU. Risk att granskning inte genomförs eller genomförs på ett otillfredsställande sätt om instruktioner saknas. Vi rekommenderar att instruktioner för hur jävsgranskning ska genomföras och dokumenteras upprättas och kommuniceras på ett lättillgängligt sätt, t ex via intranätet. Vi rekommenderar vidare att anställningsordningen kompletteras i punkt 7 med att förslaget på sakkunniga, som ska lämnas till fakultetsnämnden, även ska innehålla information om jäv. Introduktionspolicy Till stöd för introduktion av nyanställda finns en fastställd introduktionspolicy. Policyn är ej känd i verksamheten. Risk att policyn ej efterlevs om den ej är tillgänglig för personalen. Risk att introduktion inte genomförs på ett ändamålsenligt sätt vilket kan medföra förlust av nyrekryterad personal. Vi rekommenderar att den fastställda introduktionspolicyn kommuniceras på ett lättillgängligt sätt, t ex via intranätet. E 11(29)

12 Rekryteringsprocessen Initiering av ett rekryteringsärende Rekryteringsärenden initieras i huvudsak till följd av att: ett nytt forskningsämne inrättas. en anställd säger upp sig. en pensionsavgång kommer att ske. Vad gäller ärenden som initieras till följd av en uppsägning, så saknas formaliserat signalsystem för att snabbt informera fakultetsnämnden om att en rekrytering är på gång. Personalenheten har gjort en genomgång av hur pensionsavgångarna för kvalificerade lärare kommer att påverka LTU inom en tioårsperiod. Vid genomgången konstaterades att antalet är relativt begränsat till skillnad mot vad som tidigare befarats. I medeltal kommer ca 4-5 personer per kategori (professorer och lektorer) att pensioneras varje år. Risk att fakultetsnämnden inte erhåller signaler i tid avseende rekryteringsärenden och att processen därmed försenas. Vi rekommenderar att rutiner fastställs för hur fakultetsnämnden ska informeras om att en uppsägning erhållits från en anställd. Ett förslag är att personalenheten vidarebefordrar informationen till fakultetsnämnden. E 12(29)

13 Tidigare utgick basanslag till forskningsämnet till institutionerna även om ämnesföreträdartjänst inte tillsattes av ordinarie befattningshavare. Från och med 2005 kommer basanslaget endast att utgå efter prövning av respektive fakultetsnämnd. Kriterier för bedömning i denna prövning har ännu ej upprättats av nämnderna. Risk att nämnderna ej hanterar prövningen på ett enhetligt sätt om tydliga kriterier för bedömningen i prövningen finns upprättade. Vi rekommenderar att kriterier för bedömningen vid prövning av basanslaget upprättas, fastställs och tillämpas på ett enhetligt sätt. Prövningen av basanslaget bör vara ett aktivt och dokumenterat beslut. Bedömningsgrunder Inför varje rekrytering ska bedömningsgrunderna samt hur de ska vägas mot varandra fastställas av fakultetsnämnden/dekanus (4 kap 17 Högskoleförordningen samt LTUs anställningsordning). Bedömningsgrunderna anges hos LTU som en del av anställningsprofilen som upprättas för aktuell tjänst. Vid genomgång av ett urval av ärenden konstaterades att anställningsprofiler med bedömningsgrunder fanns upprättade men att det endast i enstaka profiler framgick hur bedömningsgrunderna ska vägas mot varandra. Risk att högskoleförordningen ej följs. Risk att otydlighet i bedömningsgrunderna medför att väsentliga kriterier inte ges den tyngd som är relevant för den sökta tjänsten. Av anställningsprofilen ska det alltid framgå hur bedömningsgrunderna ska vägas mot varandra. Fakultetsnämnden bör i samband med att anställningsprofilen fastställs kontrollera att detta finns angivet. E 13(29)

14 Rekryteringsgrupper Enligt anställningsordningen ska en rekryteringsgrupp utses av rektor i varje rekryteringsärende efter förslag från berörd institution. I rekryteringsgruppen ska prefekten normalt vara ordförande, därutöver anges att bland annat en projektsekreterare från förvaltningen ska ingå. Rekryteringsgrupper utses och sammansätts ej i enlighet med anställningsordningen. I den mån rekryteringsgrupper tillsätts sker detta på ett informellt sätt och utan deltagande från förvaltningens sida. Risk att anställningsordningen inte efterlevs vilket kan medföra att ärenden handläggs felaktigt. Vi rekommenderar att rekryteringsgrupper tillsätts i enlighet med reglerna i anställningsordningen. Vi föreslår att en översyn görs av om beslutet om att utse rekryteringsgrupp behöver ligga på rektorsnivå, vilket eventuellt kan försena processen. Rekryteringsgruppens uppgift är att söka och kontakta intressanta kandidater samt att bereda förslag om sakkunniga till fakultetsnämnden. Denna uppgift hanteras av prefekten eller annan inom den informella rekryteringsgrupp som ibland bildas inför en rekrytering. Som ett inledande steg i arbetet ska gruppen upprätta en tidsplan för arbetet. Dokumenterade tidsplaner upprättas ej idag. Risk att anställningsordningen inte efterlevs vilket kan medföra att ärenden handläggs felaktigt. Risk att rekryteringsprocessen försenas om tidsplan inte upprättas för bevakning av att processen fortskrider enligt plan. En dokumenterad tidsplan bör alltid upprättas i enlighet med anställningsordningen och kommuniceras till berörda inom LTU. Tidsplanen ska upprättas i inledningsfasen av en rekrytering. Av planen bör framgå fastställda milstolpar för när aktiviteter ska vara genomförda och vem som ansvarar för dessa. Rutiner bör vidare etableras i rekryteringsgruppen för bevakning av att rekryteringen fortskrider enligt tidplanen. En metod för att driva ett rekryteringsärende är att använda projektformen och att i projektet definiera vilka som ansvarar för vilka aktiviteter. E 14(29)

15 LTU använder en version av PROPS-modellen inom förvaltningen, förslagsvis kan rekryteringen drivas i den projektform som redan delvis har etablerats inom LTU. E 15(29)

16 Annonsering Förslag till annons utarbetas av institutionen och överlämnas sedan till personalhandläggare för slutförande. Annonsen innehåller inte all information som finns i den fastställda anställningsprofilen utan är en mer säljande version. Kvalitetssäkring genomförs ej på ett formaliserat sätt av att annonsen överensstämmer med fastställd anställningsprofil. Det förekommer att annonsen avviker från profilen på väsentliga punkter såsom bedömningsgrunder. Vid vår genomgång av ett antal rekryteringsärenden noterades att samtliga bedömningsgrunder inte alltid framgick av annonsen samt att begreppet ämnesföreträdare inte förklarades. Risk att LTU kungör en ledig befattning som inte överensstämmer med fastställd anställningsprofil. Risk att sökande inte åberopar samtliga relevanta meriter om komplett information inte lämnas om bedömningsgrunderna. En kvalitetskontroll bör införas för att säkerställa att annonsen avseende en ledig befattning överensstämmer med fastställd anställningsprofil på väsentliga punkter. Vi föreslår att kvalitetskontrollen genomförs av en annan personalhandläggare än den som handlagt det aktuella ärendet. Vi rekommenderar att en förklaring till begreppet ämnesföreträdare görs tillgänglig för de sökande, antingen via förklaring i annonsen, eller som en standardlänk på hemsidan där aktuella tjänster kungörs. E 16(29)

17 Hantering av ansökningar mm Ansökningshandlingar inkommer i tre exemplar till registrator. Handlingarna innehas under rekryteringsprocessen av personalenheten, registrator och sakkunniga. Vid besök hos registrator för genomgång av handlingar noterades att inkomna originalhandlingar för de senaste två åren förvaras i en öppen bokhylla vilket inte är säkert mot brand, vatten och stöld. Risk att inkomna originalhandlingar utsätts för brand, vatten och stöld. Vi rekommenderar att en översyn görs av förvaringen av inkomna handlingar. Originalhandlingar bör t ex förvaras i ett brandsäkert skåp så att de under en viss tid är skyddade mot brand, vatten och stöld men ändå finns tillgängliga vid handläggningen. Vid genomgång av handlingarna i de utvalda rekryteringsärendena framkom att det kan föreligga osäkerhet om alla väsentliga handlingar kommit registrator tillhanda i ärendena. Enligt registrator har rutinen för postöppning nyligen ändrats så att all öppning och ankomstregistrering av inkomna handlingar numera görs centralt. Denna åtgärd förefaller minska risken för att handlingar inkommer på andra ställen i organisationen och blir liggande tills ärendena är handlagda. Risk att alla väsentliga handlingar i ett rekryteringsärende inte inkommer till registrator för arkivering. Iakttagelsen föranleder inga rekommendationer. E 17(29)

18 Efter att en rekrytering avslutats kan inte registrator avsluta ärendet i DIABAS förrän samtliga ansökningshandlingar återsänts från de sakkunniga, vilket kan ta lång tid. Av den instruktion som skickas till sakkunniga framgår inte att ansökningshandlingarna ska återsändas till LTU. Risk för fördröjningar i processen. Vi rekommenderar att instruktioner som lämnas till sakkunniga kompletteras med information om att ansökningshandlingar ska återsändas till LTU. Om det är önskvärt, kan arvodesutbetalningen kopplas till återsändandet av handlingarna så att arvodet först utbetalas sedan dessa har återkommit och ärendet avslutats i DIABAS. Att utse sakkunniga Prefekten föreslår efter genomförd jävsgranskning sakkunniga till fakultetsnämnden. Identifiering av sakkunniga initieras först efter att ansökningstiden har gått ut vilket kan medföra att processen försenas. Risk att rekryteringsprocessen försenas vilket kan få till följd att sökanden förlorar intresset eller erhåller annat jobb under rekryteringsprocessens gång. Prefekten, eller den som denne utser, bör redan i samband med annonsering påbörja arbetet med att kontakta och preliminärboka två eller tre sakkunniga, men med förbehåll om eventuellt jäv. Personalhandläggarna bifogar en instruktion till sakkunniga där det bland annat framgår att de ska granska de sökandes handlingar och bedöma deras vetenskapliga och pedagogiska skicklighet samt eventuella övriga kvalifikationer, på ett motiverat och rangordnat sätt. Vidare framgår att de ska lämna sakkunnigutlåtandet (nedan yttrandet) inom två månader eller efter överenskommelse. Risk att rekryteringsprocessen försenas om inte tydliga instruktioner lämnas till sakkunniga. Risk att rekryteringsprocessen försenas om sakkunniga inte förbinder sig att avlämna yttrande vid viss tidpunkt. Vi rekommenderar att LTU tydliggör villkoren för yttrandena i en avtalsliknande handling som den sakkunnige skriver under för att öka motivationen hos de sakkunniga att inkomma med dessa i tid. Av handlingen, med eventuella tillhörande bilagor, bör exempelvis framgå hur yttrandet bör vara utformat, när det enligt överenskommelse ska avlämnas till LTU samt vilket arvode som utgår i sakkunnigärendena. E 18(29)

19 Vid granskningen framkom att det inte sällan tar runt ett år att få in sakkunnigyttrandena, vilket även bekräftades vid genomgång av de utvalda ärendena. Vi rekommenderar även att tidplanen, som ska upprättas av rekryteringsgruppen, bifogas till avtalet för att tydliggöra processens beroende av att yttrandena inkommer i tid. Arvode för sakkunnigyttrande utgår i form av fastställda belopp som grundar sig på antalet sökande till aktuell tjänst. Arvodet utgår oavsett om yttrandet lämnats vid överenskommen tidpunkt eller inte. Risk att tillfredställande incitament saknas för de sakkunniga att lämna sina yttranden i tid vilket kan fördröja processen. Vi rekommenderar att en översyn görs av arvoderingen till sakkunniga med avsikten att öka incitamenten att lämna yttranden i tid. Ett sätt kan vara att koppla arvodet till antalet dagar/månader som förflyter från det att ansökningarna skickats till sakkunniga tills att yttrandena inkommit på ett sådant sätt att snabb handläggning premieras. I samband med detta bör dock beaktas att snabbhet inte får medföra avkall på kvaliteten i yttrandena. Vilket arvode som beräknas utgå till sakkunniga för yttranden i en enskild rekrytering framgår ej av instruktionerna som lämnas till sakkunniga. Vid granskningen framkom att det har förekommit att sakkunniga uttryckt sin förvåning över en relativt sett hög ersättningsnivå. Risk att tillfredställande incitament saknas för de sakkunniga att lämna sina yttranden i tid vilket kan fördröja processen. Vi rekommenderar att det beräknade arvodet, förutsatt att ingen sökande återtar sin ansökan, anges i avtalsliknande handling som upprättas med den sakkunnige för att tydliggöra hur stor ersättning som utgår. E 19(29)

20 Genomförd jävsgranskning av sakkunniga dokumenteras ej på ett systematiskt sätt. Vid genomgång av rekryteringsärendena framkom att det inte alltid kan utläsas att en jävsgranskning har gjorts. Risk att granskning inte genomförs eller genomförs på ett otillfredsställande sätt. Risk att genomförd jävsgranskning inte är tillfredsställande dokumenterad vilket kan vara ofördelaktigt i händelse av ett överklagande. Genomförd jävsgranskning bör dokumenteras på ett tydligt sätt. Det bör vidare tydligt framgå av förslaget på sakkunniga till fakultetsnämnden att jävsgranskning genomförts och att inget jäv befunnits föreligga. Enligt högskoleförordningen ska, när yttrande hämtas in från två eller flera personer, både kvinnor och män vara representerade om inte synnerliga skäl föreligger. Detta kan enligt uppgift vara svårt att efterleva eftersom ett begränsat antal potentiella sakkunniga finns att tillgå. Det framgår ej av dokumentationen hur kravet på representation av bägge könen har beaktats i enskilda ärenden. Risk att högskoleförordningen ej följs. Risk att genomfört ställningstagande till representationen mellan kvinnor och män inte är tillfredsställande dokumenterad vilket kan vara ofördelaktigt i händelse av ett överklagande. Vi rekommenderar att det alltid framgår av dokumentationen i ett rekryteringsärende som innebär att yttrande inhämtas från två eller flera personer, hur representationen av kvinnor och män har beaktats. Vi rekommenderar vidare att anställningsordningen kompletteras i punkt 7 med att förslaget på sakkunniga, som ska lämnas till fakultetsnämnden, även ska innehålla information om hur könsfördelningen har beaktats i ärendet E 20(29)

21 Information till sökande under rekryteringsprocessen Registrator bekräftar efter ansökningstidens utgång rutinmässigt till de sökande att ansökan har emottagits. Om personalenheten finner att meriterande underlag uppenbart saknas ges den sökande en möjlighet att komplettera sin ansökan genom ett brev som skickas ut från enheten. Personalenheten har upprättat ett standardbrev som kan skickas ut till de sökande när sakkunniga utsetts. Det framgår inte av den styrande dokumentationen att denna information ska sändas till de sökande. Vid granskningen framkom att aktiviteterna som avser att löpande informera sökande inte fungerar tillfredsställande. Risk att brister i löpande kontakt med sökanden medför att kandidaterna förlorar intresset för den sökta tjänsten eller söker och erhåller annat jobb under pågående rekrytering. Vi rekommenderar att det tydliggörs i styrande dokumentation när information ska skickas ut till de sökande under rekryteringsprocessens gång samt vem som ansvarar för att så görs. Vi rekommenderar att upprättad tidsplan bifogas. E 21(29)

Rekrytering av professor och befordran till professor

Rekrytering av professor och befordran till professor Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua Internrevisionen 2008-06-05 10-2112/08 Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2112/08 Rekrytering av professor och befordran till professor

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Verksamhetsstöd/HR Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare 2014-07-01 Dnr 603-14 Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning

Tillsynsbesöket hos Stockholms dramatiska högskola (tidigare Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm) en uppföljning Stockholms dramatiska högskola Rektor Box 270 95 Stockholm Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Juridiska avdelningen

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Fastställd av rektor 2012-11-22, dnr 327-12-10 Reviderad av rektor 2014-02-10, dnr 82-14 Reviderad enligt beslut om konvertering 2014-07-01, dnr 603-14 Reviderad

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg

Höörs kommun. Översyn av fem rekryteringsärenden. Revisionsrapport. KPMG AB 2009-01-30 Lisa Åberg Översyn av fem rekryteringsärenden Revisionsrapport KPMG AB Lisa Åberg 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 20090121

Protokoll styrelsemöte 20090121 Datum: måndag 2009-01-21 Tid: 11.45-12.45 Plats: A2025 Protokoll styrelsemöte 20090121 Närvarande: Karl Andersson, John Fabricius, Sara Frandsen, Rickard Jolsterå, Simon Matti, Pejvak Oghazi, Pär Semberg,

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering

Svedala kommun. Granskning av ärendehantering Svedala kommun Granskning av ärendehantering Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Uppdrag och revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 5 3.1 Risker och brister...

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall

Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Mittuniversitetet Rektor 851 70 Sundsvall Juridiska avdelningen Teresa Edelman Tillsynsbesök hos Mittuniversitetet uppföljning Bakgrund Under ett tillsynsbesök hos Mittuniversitetet (dåvarande Mitthögskolan)

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser

Riktlinjer för kvalitetssäkring av nya kurser Grundutbildningsnämnden RIKTLINJER Diarienummer: 40-389/12 Datum: 2012-08-15 Beslutat av: GUN Beslutsdatum: 2012-08-22 Reviderat: 2015-01-30 Giltighetstid: tills vidare Riktlinjer för kvalitetssäkring

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning av nämndernas beredningsrutiner

Granskning av nämndernas beredningsrutiner Revisionsrapport Granskning av nämndernas beredningsrutiner Marks kommun 2010-06-23 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Uppdrag och syfte... 3 1.2 Revisionsfråga... 3 1.3 Kontrollmål...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio

Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare för Inger Rosenberg-Mattsson Dick Tapio ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 14.6.2011 Styrelsemöte 11/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 18.30 21.32 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Karin Holmberg Anita Husell-Karlström Ulf-Peter Westmark, ersättare

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27

Handläggning av. anställning och befordran av lärare. fastställd 2013-03-27 Handläggning av anställning och befordran av lärare fastställd 2013-03-27 1 INNEHÅLL Rutiner för rekrytering och befordran av lärare en sammanfattning... 3 Enkel behörighetsprövning... 6 Befordran... 6

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad

Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82. Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 23 Reviderad och fastställd av högskolestyrelsen 2013-06-19 Dnr 2012-141-82 Anställningsordning för Högskolan Kristianstad Sida 2 av 23 Innehåll Mål och strategier för rekrytering... 3 Utgångspunkter

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 30 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SJ AB 2015 Härmed kallas till årsstämma i

Läs mer

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor

Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012. Huddinge kommun. Granskning av otillåtna bisysslor Revisionsrapport 17 / 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2012 Huddinge kommun Granskning av otillåtna bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70.

Tid: Tisdagen den 28 april 2015, kl. 16:00 Plats: World Trade Center Stockholm, konferensavdelningen. Klarebergsviadukten 70. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Vasallen AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03

Styrdokument. Anställning. Hanteringsanvisning. Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Styrdokument Anställning Hanteringsanvisning Förvaltningen Bengt Wirbäck 2003.05.23, reviderad 2011-03-11 Dnr 20-245/03 Personalavdelningen Bengt Wirbäck 2003-05-23 Dnr 20-245/03 Reviderad 2011-03-11 ANSTÄLLNING

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 15/2012 Styrelsen nr 15/2012 PROTOKOLL fört vid EXTRA sammanträde fredagen den 5.10 kl.10.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 123. Sammankallande och beslutsförhet. 124. Justering av protokoll. 125. Föredragningslistans

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227

REMISSVAR Rnr 7.06. Till Finansdepartementet. Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald (SOU 2005:115) Fi2006/227 Lilla Nygatan 14 Box 2206 2006-04-19 103 15 STOCKHOLM tel 08/613 48 00 fax 08/24 77 01 e-post kansli@saco.se REMISSVAR Rnr 7.06 Till Finansdepartementet Avidentifiera jobbansökningar en metod för mångfald

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer