Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare"

Transkript

1 Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare december 2004

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4 GRANSKNINGENS SYFTE...4 GENOMFÖRANDE...4 SAMMANFATTNING...6 IAKTTAGELSER OCH REKOMMENDATIONER...9 POLICYS OCH RIKTLINJER...9 Anställningsordning...9 Rekryteringspolicy...11 Jävsinstruktioner...11 Introduktionspolicy...11 REKRYTERINGSPROCESSEN...12 Initiering av ett rekryteringsärende...12 Bedömningsgrunder...13 Rekryteringsgrupper...14 Annonsering...16 Hantering av ansökningar mm...17 Att utse sakkunniga...18 Information till sökande under rekryteringsprocessen...21 Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet...22 Urval och anställningsförslag...22 Beslut i anställningsnämnderna...24 Jäv i rekryteringsprocessen...25 Uppföljning av efterlevnad av regelverk...26 Introduktion...26 REKRYTERING I ENLIGHET MED LTUS STRATEGIER...27 Kvalificerade lärare...27 Familjerekrytering...29 Granskningsår: 2004 Granskning utförd av: Mikael Andersson, Karin Geverts, EY Kvalitetssäkring utförd av: Peter Strandh, EY Granskningsperiod: november 2004 Mottagare: Universitetsstyrelsen Ingegerd Palmér Rektor E 2(29)

3 För kännedom: Mikael Jonsson Ingegerd Olofsson Staffan Sarbäck Eva Vikström-Dahlhielm Prorektor Personalchef Förvaltningschef Verksamhetscontroller E 3(29)

4 Bakgrund INLEDNING Vid den riskanalys som genomfördes under våren 2004 identifierades flera risker förknippade med rekryteringen inom LTU. Vidare förutsätter den strategi som universitetet valt, Det skapande universitetet, att försörjningen av spetskompetens säkras för att möta framtidens behov. En stor del av ämnesföreträdarbefattningarna (professorer) inom LTU är idag inte tillsatta med ordinarie befattningshavare. Inom en 10-årsperiod väntar större pensionsavgångar som kommer att ställa krav på en fungerande process för rekrytering av kvalificerade lärare. Enligt anställningsordningen ska LTU rekrytera disputerade lärare (doktorer) och det upplevs som svårt hitta rätt kompetens för tillsättning av professorer och lektorer. Om LTU inte rekryterar tillräcklig kompetens kan detta påverka kvalitet och universitetets rykte negativt. Risk finns vidare att tillräcklig framförhållning inte finns i rekryteringsprocessen vilket kan få till följd att personal inte rekryteras efter det långsiktiga behovet utan för att fylla en tillfällig "lucka". Prefekterna ansvarar inom ramen för verksamhetsuppdraget för rekrytering av personal till institutionen. Om prefekterna inte har tillräckligt stöd vid rekrytering av personal eller inte avsätter tillräckligt med resurser för rekryteringen kan detta medföra förseningar eller bristfälliga rekryteringar. Internrevisionen har, i enlighet med beslutad revisionsplan, genomfört en granskning av rekryteringsprocessen med avseende på kvalificerade lärare. Granskningens syfte Syftet med granskningen har varit att utvärdera om LTU har etablerat en ändamålsenlig process med tillfredsställande intern kontroll för rekrytering av professorer och lektorer. Genomförande Granskningen har främst genomförts i form av intervjuer med nyckelpersoner på central nivå samt med företrädare för ett urval av institutioner. En genomgång har gjorts av befintlig styrande dokumentation såsom anställningsordning och strategidokument. I samband med intervjuerna har vidare en genomgång gjorts av aktiviteter som genomförts och dokumentation som upprättats för åtta rekryteringar av kvalificerade lärare vid de tre utvalda institutionerna. E 4(29)

5 Följande personer har intervjuats: Karin Axelsson, prefekt institutionen för hälsovetenskap Jerker Delsing, dekanus tekniska fakultetsnämnden Ann Hägerfors, dekanus filosofiska fakultetsnämnden Johan Ingri, ordförande anställningsnämnd Ove Isaksson, prefekt institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik Gunilla Johansson, ordförande anställningsnämnd Mikael Jonsson, prorektor Anders Landström, personalhandläggare Ingegerd Olofsson, personalchef Ingegerd Palmér, rektor Kjell Rask, prefekt institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Staffan Sarbäck, förvaltningschef Följande styrande dokumentation har erhållits och beaktats: Anställningsordning för Luleå tekniska universitet Att rekrytera personal Budgetunderlag för Luleå tekniska universitet Det skapande universitetet en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande. Mål och strategier för Luleå tekniska universitet Det skapande universitetet, Framgångsfaktorer och övergripande mål för år 2006 Introduktionspolicy för Luleå tekniska universitet Planeringsförutsättningar med kompletteringar för år 2005 Prefektens roll som processägare i processen lärarrekrytering Registrering av handlingar och formulering av åtgärdsbeskrivning vid diarieföring i DIABAS Uppdrag att utarbeta forskningsstrategier E 5(29)

6 SAMMANFATTNING Rekrytering av kvalificerade lärare, såsom professorer och lektorer, är en komplex process som berör enheter inom flertalet nivåer inom LTU. Rekryteringen är dessutom beroende av externa parter i form av sakkunniga som lämnar yttranden i aktuella ärenden. Möjligheterna att fullt ut rekrytera i enlighet med LTUs strategier begränsas av tillgången på kvalificerade lärare inom vissa områden, framför allt inom de filosofiska ämnesområdena. LTUs geografiska placering är vidare en påverkande faktor som inte kan bortses från och där även möjligheterna för medföljande familjemedlem att finna en sysselsättning inverkar. Efter granskning och utvärdering av LTUs rekryteringsprocess är vår bedömning att det sätt som arbetet och ansvaret fördelats inom processen i stort fungerar tillfredsställande men att ett flertal förbättringsområden finns. Bland dessa kan nämnas att anställningsordningen inte är uppdaterad samt inte följs fullt ut. Processen tar vidare lång tid vilket kan medföra att en rekrytering misslyckas eller att forskningsämnet tappar fart. Nedan följer en sammanfattning av våra väsentligaste iakttagelser och rekommendationer från granskningen. Policys och riktlinjer LTUs anställningsordning är inte uppdaterad med avseende på ändringar i högskoleförordningen. LTU bör uppdatera och fastställa en ny version av anställningsordningen. Vid granskningen framkom att anställningsordningen anses vara otydlig. Vi rekommenderar att LTU ser över anställningsordningen med avseende på tydlighet i samt kompletterar med uppgifter enligt vad som framkommit i vår rapport. Instruktioner hur granskning ska genomföras och dokumenteras av att sakkunniga inte är jäviga i ett rekryteringsärende saknas inom LTU. Genomförd jävsgranskning av sakkunniga dokumenteras vidare inte på ett systematiskt sätt. Vi rekommenderar att instruktioner för detta upprättas och kommuniceras till verksamheten. Efterlevnad av regelverk Inför varje rekrytering ska bedömningsgrunderna samt hur de ska vägas mot varandra fastställas av fakultetsnämnden. Vid genomgången konstaterades att anställningsprofiler med bedömningsgrunder fanns upprättade men att det endast i enstaka profiler framgick hur bedömningsgrunderna ska vägas mot varandra. Fakultetsnämnden bör i samband med att anställningsprofilen fastställs kontrollera att detta finns angivet. Rekryteringsgrupper utses och sammansätts ej i enlighet med anställningsordningen. Vi rekommenderar att rekryteringsgrupper tillsätts i enlighet med de interna reglerna. E 6(29)

7 Som ett inledande steg skall tillsatt rekryteringsgrupp upprätta en tidsplan för arbetet. Dokumenterade tidsplaner upprättas ej idag. En dokumenterad tidsplan bör alltid upprättas i enlighet med anställningsordningen och kommuniceras till berörda inom LTU. Yttrandena från sakkunniga är generellt sett av sämre kvalitet vad avser prövningen av den pedagogiska skickligheten jämfört med den vetenskapliga. De sökande bifogar vidare underlag till pedagogiska meriter i lägre utsträckning än vetenskapliga. Vi rekommenderar att instruktionerna till sakkunniga och sökande förtydligas för att ställa tydligare krav på vad som ska bifogas och bedömas, främst avseende pedagogisk skicklighet. Enligt högskoleförordningen och LTUs anställningsordning skall en tydlig motivering till beslutet framgå av anställningsnämndens protokoll. Motiveringarna i anställningsnämndens protokoll är emellertid ytterst standardiserade och en översyn bör göras för att säkerställa att högskoleförordning och anställningsordning följs fullt ut. Vid granskningen aktualiserades frågan om jävsförhållande kan uppstå i anställningsnämnderna. Frågan om jäv kan föreligga bör behandlas redan vid det första mötet som anställningsnämnden håller i ett rekryteringsärende. Om en enskild ledamot befinns vara jävig bör denna ersättas och inte delta i beredningen. Rutiner för kvalitetssäkring med avseende på oberoende kontroll av efterlevnad av gällande regelverk som berör rekrytering har ej etablerats. Vi rekommenderar att rutiner etableras för oberoende kontroll, t ex i form av stickprovskontroller. Kvalitetssäkring genomförs ej på ett formaliserat sätt av att annons överensstämmer med fastställd anställningsprofil. En kvalitetskontroll bör införas som säkerställer att dessa överensstämmer på väsentliga punkter. Kompetensutvecklingsplaner upprättas inte på ett formaliserat sätt i samband med anställning av adjunkter vilket skall göras enligt anställningsordningen. Redan vid det initiala beslutet om att anställa en adjunkt bör en preliminär kompetensutvecklingsplan finnas utarbetad. Kompetensutvecklingsplanen bör alltid åtföljas av åsatta resurser för den enskildes utveckling. Ett universitetsgemensamt introduktionsprogram för professorer och lektorer saknas. Ansvaret för introduktionen vilar nu helt på institutionerna. Rutiner för introduktion av kvalificerade lärare har dock ej etablerats på ett tillfredsställande sätt och det har förekommit att nyrekryterade professorer eller lektorer lämnat sin anställning kort efter tillträdet. Vi rekommenderar att introduktionspolicyn kommuniceras samt att plan för introduktionen alltid upprättas inför nyanställds ankomst. E 7(29)

8 Framförhållning i processen Formaliserat signalsystem saknas för att snabbt informera fakultetsnämnden om att en rekrytering är på gång till följd av en uppsägning. Vi rekommenderar att rutiner fastställs. Identifiering av sakkunniga initieras först efter att ansökningstiden har gått ut vilket kan medföra att processen försenas. Prefekten bör redan i samband med annonsering påbörja arbetet med att kontakta och preliminärboka sakkunniga, men med förbehåll om eventuellt jäv. Vid granskningen framkom att det inte sällan tar runt ett år att få in sakkunnigyttrandena. Vi rekommenderar att LTU tydliggör villkoren för yttrandena i en avtalsliknande handling som den sakkunnige skriver under för att öka motivationen att inkomma med dessa i tid. Arvode för sakkunnigyttrande utgår i form av fastställda belopp som grundar sig på antalet sökande till aktuell tjänst. Arvodet utgår oavsett om yttrandet lämnats vid överenskommen tidpunkt eller inte. Vi rekommenderar att en översyn görs av arvoderingen till sakkunniga med avsikten att öka incitamenten att lämna yttranden i tid. Rekrytering i enlighet med LTUs strategier LTU har slagit fast att i första hand professorer och universitetslektorer ska anställas som lärare. Rekrytering av lärare som är lägre kvalificerade än lektorsnivå fortgår, främst inom de filosofiska ämnesområdena. Beslut om att anställa sådan personal bör godkännas av fakultetsnämnden för att säkerställa att särskilda skäl föreligger enligt anställningsordningen. De enskilda ledamöterna i anställningsnämnderna förbereder frågor inför intervju med sökande, men ingen direkt samordning görs inför intervjun. Vi rekommenderar att LTU ser över hur urvalsprocessen kan utvecklas och systematiseras för att få en tydlig koppling till kraven enligt anställningsprofilen samt LTUs strategier. Initiativ till att söka möjligheter till att erbjuda medföljande make/maka förvärvsarbete görs ej på ett samordnat sätt inom LTU. Vi rekommenderar att LTU på ett samordnat sätt bygger upp samverkan med exempelvis närliggande kommuner, näringsliv, landsting och rekryteringsbyråer. Stockholm den 9 december 2004 Ernst & Young AB Peter Strandh Mikael Andersson Karin Geverts E 8(29)

9 IAKTTAGELSER OCH REKOMMENDATIONER Policys och riktlinjer Anställningsordning Enligt högskoleförordningen ska en högskolas anställningsordning finnas tillgänglig vid högskolan. LTU har en beslutad och tillgänglig anställningsordning. Anställningsordningen är emellertid inte uppdaterad med avseende på ändringar i högskoleförordningen, vilket också konstaterades vid Högskoleverkets tillsynsbesök under hösten Områden som omfattas är exempelvis tillkommande krav för behörighet samt anställningsformer. Risk att högskoleförordningen inte efterlevs om styrande dokumentation ej är uppdaterad. LTU bör uppdatera och fastställa en ny version av anställningsordningen. Vi rekommenderar att det av den version som distribueras internt tydligt framgår vilka ändringar som har gjorts. Anställningsordningen finns tillgänglig på LTUs hemsida. Därutöver finns ett utdrag ur anställningsordningen som avser pedagogisk skicklighet. Utdraget härrör från en äldre version av anställningsordningen och innehåller inte samtliga kriterier som nu gällande ordning. Risk att sökande inte ges möjlighet att åberopa samtliga relevanta meriter om olika versioner av gällande kriterier finns att tillgå. Utdraget ur anställningsordningen bör uppdateras så att detta överensstämmer med anställningsordningen eller tas bort från hemsidan. E 9(29)

10 Vid granskningen framkom att anställningsordningen anses vara otydlig bland annat i bemärkelsen att vissa avsnitt återkommer två gånger och att informationen är något olika. Av anställningsordningen framgår vilka uppgifter som rektor, fakultetsnämnden/dekanus och anställningsnämnderna har i processen. Vilka uppgifter som personalenheten ansvarar för är emellertid otydligt. Risk att ansvar faller mellan stolarna eller att ansvarig ej har tillräckliga befogenheter om ansvar ej är tydligt. Vi rekommenderar att LTU ser över anställningsordningen med avseende på tydlighet samt kompletterar med uppgifter enligt vad som framkommit i vår rapport. Bland dessa är personalenhetens roll samt vilka befogenheter enheten har att ställa krav på enheterna i rekryteringsprocessen. Vi föreslår att LTU förtydligar sin anställningsordning genom att särskilja de regler som ska gälla inom LTU för rekryteringen från beskrivningen av aktiviteter i processen samt vem som utför dessa. Processen kan med fördel redogöras för i ett separat dokument. En grund till ett sådant dokument finns redan idag i det av personalenheten upprättade dokumentet Prefektens roll som processägare i processen lärarrekrytering. E 10(29)

11 Rekryteringspolicy LTU har en äldre rekryteringspolicy som enligt uppgift inte längre är aktuell. Anställningsordningen hänvisar dock till rekryteringspolicyn på en punkt avseende annonsering av lediga befattningar. Den äldre rekryteringspolicyn innehåller information som inte finns i anställningsordningen såsom praktiska tips hur en rekrytering planeras och intervjuer genomförs. Risk att upprättat dokumenterat stöd inte finns tillgängligt och därmed inte underlättar arbetet i processen. Risk att äldre styrande dokumentation innehåller inaktuell eller motstridig information. Vi rekommenderar att rekryteringspolicyn uppdateras om den fortfarande ska gälla som styrande dokumentation. Eventuellt kan de mer praktiskt inriktade avsnitten kombineras med en processbeskrivning som föreslagits ovan och ersätta den äldre rekryteringspolicyn. Jävsinstruktioner Instruktioner för hur jävsgranskningen av sakkunniga ska genomföras och dokumenteras saknas inom LTU. Risk att granskning inte genomförs eller genomförs på ett otillfredsställande sätt om instruktioner saknas. Vi rekommenderar att instruktioner för hur jävsgranskning ska genomföras och dokumenteras upprättas och kommuniceras på ett lättillgängligt sätt, t ex via intranätet. Vi rekommenderar vidare att anställningsordningen kompletteras i punkt 7 med att förslaget på sakkunniga, som ska lämnas till fakultetsnämnden, även ska innehålla information om jäv. Introduktionspolicy Till stöd för introduktion av nyanställda finns en fastställd introduktionspolicy. Policyn är ej känd i verksamheten. Risk att policyn ej efterlevs om den ej är tillgänglig för personalen. Risk att introduktion inte genomförs på ett ändamålsenligt sätt vilket kan medföra förlust av nyrekryterad personal. Vi rekommenderar att den fastställda introduktionspolicyn kommuniceras på ett lättillgängligt sätt, t ex via intranätet. E 11(29)

12 Rekryteringsprocessen Initiering av ett rekryteringsärende Rekryteringsärenden initieras i huvudsak till följd av att: ett nytt forskningsämne inrättas. en anställd säger upp sig. en pensionsavgång kommer att ske. Vad gäller ärenden som initieras till följd av en uppsägning, så saknas formaliserat signalsystem för att snabbt informera fakultetsnämnden om att en rekrytering är på gång. Personalenheten har gjort en genomgång av hur pensionsavgångarna för kvalificerade lärare kommer att påverka LTU inom en tioårsperiod. Vid genomgången konstaterades att antalet är relativt begränsat till skillnad mot vad som tidigare befarats. I medeltal kommer ca 4-5 personer per kategori (professorer och lektorer) att pensioneras varje år. Risk att fakultetsnämnden inte erhåller signaler i tid avseende rekryteringsärenden och att processen därmed försenas. Vi rekommenderar att rutiner fastställs för hur fakultetsnämnden ska informeras om att en uppsägning erhållits från en anställd. Ett förslag är att personalenheten vidarebefordrar informationen till fakultetsnämnden. E 12(29)

13 Tidigare utgick basanslag till forskningsämnet till institutionerna även om ämnesföreträdartjänst inte tillsattes av ordinarie befattningshavare. Från och med 2005 kommer basanslaget endast att utgå efter prövning av respektive fakultetsnämnd. Kriterier för bedömning i denna prövning har ännu ej upprättats av nämnderna. Risk att nämnderna ej hanterar prövningen på ett enhetligt sätt om tydliga kriterier för bedömningen i prövningen finns upprättade. Vi rekommenderar att kriterier för bedömningen vid prövning av basanslaget upprättas, fastställs och tillämpas på ett enhetligt sätt. Prövningen av basanslaget bör vara ett aktivt och dokumenterat beslut. Bedömningsgrunder Inför varje rekrytering ska bedömningsgrunderna samt hur de ska vägas mot varandra fastställas av fakultetsnämnden/dekanus (4 kap 17 Högskoleförordningen samt LTUs anställningsordning). Bedömningsgrunderna anges hos LTU som en del av anställningsprofilen som upprättas för aktuell tjänst. Vid genomgång av ett urval av ärenden konstaterades att anställningsprofiler med bedömningsgrunder fanns upprättade men att det endast i enstaka profiler framgick hur bedömningsgrunderna ska vägas mot varandra. Risk att högskoleförordningen ej följs. Risk att otydlighet i bedömningsgrunderna medför att väsentliga kriterier inte ges den tyngd som är relevant för den sökta tjänsten. Av anställningsprofilen ska det alltid framgå hur bedömningsgrunderna ska vägas mot varandra. Fakultetsnämnden bör i samband med att anställningsprofilen fastställs kontrollera att detta finns angivet. E 13(29)

14 Rekryteringsgrupper Enligt anställningsordningen ska en rekryteringsgrupp utses av rektor i varje rekryteringsärende efter förslag från berörd institution. I rekryteringsgruppen ska prefekten normalt vara ordförande, därutöver anges att bland annat en projektsekreterare från förvaltningen ska ingå. Rekryteringsgrupper utses och sammansätts ej i enlighet med anställningsordningen. I den mån rekryteringsgrupper tillsätts sker detta på ett informellt sätt och utan deltagande från förvaltningens sida. Risk att anställningsordningen inte efterlevs vilket kan medföra att ärenden handläggs felaktigt. Vi rekommenderar att rekryteringsgrupper tillsätts i enlighet med reglerna i anställningsordningen. Vi föreslår att en översyn görs av om beslutet om att utse rekryteringsgrupp behöver ligga på rektorsnivå, vilket eventuellt kan försena processen. Rekryteringsgruppens uppgift är att söka och kontakta intressanta kandidater samt att bereda förslag om sakkunniga till fakultetsnämnden. Denna uppgift hanteras av prefekten eller annan inom den informella rekryteringsgrupp som ibland bildas inför en rekrytering. Som ett inledande steg i arbetet ska gruppen upprätta en tidsplan för arbetet. Dokumenterade tidsplaner upprättas ej idag. Risk att anställningsordningen inte efterlevs vilket kan medföra att ärenden handläggs felaktigt. Risk att rekryteringsprocessen försenas om tidsplan inte upprättas för bevakning av att processen fortskrider enligt plan. En dokumenterad tidsplan bör alltid upprättas i enlighet med anställningsordningen och kommuniceras till berörda inom LTU. Tidsplanen ska upprättas i inledningsfasen av en rekrytering. Av planen bör framgå fastställda milstolpar för när aktiviteter ska vara genomförda och vem som ansvarar för dessa. Rutiner bör vidare etableras i rekryteringsgruppen för bevakning av att rekryteringen fortskrider enligt tidplanen. En metod för att driva ett rekryteringsärende är att använda projektformen och att i projektet definiera vilka som ansvarar för vilka aktiviteter. E 14(29)

15 LTU använder en version av PROPS-modellen inom förvaltningen, förslagsvis kan rekryteringen drivas i den projektform som redan delvis har etablerats inom LTU. E 15(29)

16 Annonsering Förslag till annons utarbetas av institutionen och överlämnas sedan till personalhandläggare för slutförande. Annonsen innehåller inte all information som finns i den fastställda anställningsprofilen utan är en mer säljande version. Kvalitetssäkring genomförs ej på ett formaliserat sätt av att annonsen överensstämmer med fastställd anställningsprofil. Det förekommer att annonsen avviker från profilen på väsentliga punkter såsom bedömningsgrunder. Vid vår genomgång av ett antal rekryteringsärenden noterades att samtliga bedömningsgrunder inte alltid framgick av annonsen samt att begreppet ämnesföreträdare inte förklarades. Risk att LTU kungör en ledig befattning som inte överensstämmer med fastställd anställningsprofil. Risk att sökande inte åberopar samtliga relevanta meriter om komplett information inte lämnas om bedömningsgrunderna. En kvalitetskontroll bör införas för att säkerställa att annonsen avseende en ledig befattning överensstämmer med fastställd anställningsprofil på väsentliga punkter. Vi föreslår att kvalitetskontrollen genomförs av en annan personalhandläggare än den som handlagt det aktuella ärendet. Vi rekommenderar att en förklaring till begreppet ämnesföreträdare görs tillgänglig för de sökande, antingen via förklaring i annonsen, eller som en standardlänk på hemsidan där aktuella tjänster kungörs. E 16(29)

17 Hantering av ansökningar mm Ansökningshandlingar inkommer i tre exemplar till registrator. Handlingarna innehas under rekryteringsprocessen av personalenheten, registrator och sakkunniga. Vid besök hos registrator för genomgång av handlingar noterades att inkomna originalhandlingar för de senaste två åren förvaras i en öppen bokhylla vilket inte är säkert mot brand, vatten och stöld. Risk att inkomna originalhandlingar utsätts för brand, vatten och stöld. Vi rekommenderar att en översyn görs av förvaringen av inkomna handlingar. Originalhandlingar bör t ex förvaras i ett brandsäkert skåp så att de under en viss tid är skyddade mot brand, vatten och stöld men ändå finns tillgängliga vid handläggningen. Vid genomgång av handlingarna i de utvalda rekryteringsärendena framkom att det kan föreligga osäkerhet om alla väsentliga handlingar kommit registrator tillhanda i ärendena. Enligt registrator har rutinen för postöppning nyligen ändrats så att all öppning och ankomstregistrering av inkomna handlingar numera görs centralt. Denna åtgärd förefaller minska risken för att handlingar inkommer på andra ställen i organisationen och blir liggande tills ärendena är handlagda. Risk att alla väsentliga handlingar i ett rekryteringsärende inte inkommer till registrator för arkivering. Iakttagelsen föranleder inga rekommendationer. E 17(29)

18 Efter att en rekrytering avslutats kan inte registrator avsluta ärendet i DIABAS förrän samtliga ansökningshandlingar återsänts från de sakkunniga, vilket kan ta lång tid. Av den instruktion som skickas till sakkunniga framgår inte att ansökningshandlingarna ska återsändas till LTU. Risk för fördröjningar i processen. Vi rekommenderar att instruktioner som lämnas till sakkunniga kompletteras med information om att ansökningshandlingar ska återsändas till LTU. Om det är önskvärt, kan arvodesutbetalningen kopplas till återsändandet av handlingarna så att arvodet först utbetalas sedan dessa har återkommit och ärendet avslutats i DIABAS. Att utse sakkunniga Prefekten föreslår efter genomförd jävsgranskning sakkunniga till fakultetsnämnden. Identifiering av sakkunniga initieras först efter att ansökningstiden har gått ut vilket kan medföra att processen försenas. Risk att rekryteringsprocessen försenas vilket kan få till följd att sökanden förlorar intresset eller erhåller annat jobb under rekryteringsprocessens gång. Prefekten, eller den som denne utser, bör redan i samband med annonsering påbörja arbetet med att kontakta och preliminärboka två eller tre sakkunniga, men med förbehåll om eventuellt jäv. Personalhandläggarna bifogar en instruktion till sakkunniga där det bland annat framgår att de ska granska de sökandes handlingar och bedöma deras vetenskapliga och pedagogiska skicklighet samt eventuella övriga kvalifikationer, på ett motiverat och rangordnat sätt. Vidare framgår att de ska lämna sakkunnigutlåtandet (nedan yttrandet) inom två månader eller efter överenskommelse. Risk att rekryteringsprocessen försenas om inte tydliga instruktioner lämnas till sakkunniga. Risk att rekryteringsprocessen försenas om sakkunniga inte förbinder sig att avlämna yttrande vid viss tidpunkt. Vi rekommenderar att LTU tydliggör villkoren för yttrandena i en avtalsliknande handling som den sakkunnige skriver under för att öka motivationen hos de sakkunniga att inkomma med dessa i tid. Av handlingen, med eventuella tillhörande bilagor, bör exempelvis framgå hur yttrandet bör vara utformat, när det enligt överenskommelse ska avlämnas till LTU samt vilket arvode som utgår i sakkunnigärendena. E 18(29)

19 Vid granskningen framkom att det inte sällan tar runt ett år att få in sakkunnigyttrandena, vilket även bekräftades vid genomgång av de utvalda ärendena. Vi rekommenderar även att tidplanen, som ska upprättas av rekryteringsgruppen, bifogas till avtalet för att tydliggöra processens beroende av att yttrandena inkommer i tid. Arvode för sakkunnigyttrande utgår i form av fastställda belopp som grundar sig på antalet sökande till aktuell tjänst. Arvodet utgår oavsett om yttrandet lämnats vid överenskommen tidpunkt eller inte. Risk att tillfredställande incitament saknas för de sakkunniga att lämna sina yttranden i tid vilket kan fördröja processen. Vi rekommenderar att en översyn görs av arvoderingen till sakkunniga med avsikten att öka incitamenten att lämna yttranden i tid. Ett sätt kan vara att koppla arvodet till antalet dagar/månader som förflyter från det att ansökningarna skickats till sakkunniga tills att yttrandena inkommit på ett sådant sätt att snabb handläggning premieras. I samband med detta bör dock beaktas att snabbhet inte får medföra avkall på kvaliteten i yttrandena. Vilket arvode som beräknas utgå till sakkunniga för yttranden i en enskild rekrytering framgår ej av instruktionerna som lämnas till sakkunniga. Vid granskningen framkom att det har förekommit att sakkunniga uttryckt sin förvåning över en relativt sett hög ersättningsnivå. Risk att tillfredställande incitament saknas för de sakkunniga att lämna sina yttranden i tid vilket kan fördröja processen. Vi rekommenderar att det beräknade arvodet, förutsatt att ingen sökande återtar sin ansökan, anges i avtalsliknande handling som upprättas med den sakkunnige för att tydliggöra hur stor ersättning som utgår. E 19(29)

20 Genomförd jävsgranskning av sakkunniga dokumenteras ej på ett systematiskt sätt. Vid genomgång av rekryteringsärendena framkom att det inte alltid kan utläsas att en jävsgranskning har gjorts. Risk att granskning inte genomförs eller genomförs på ett otillfredsställande sätt. Risk att genomförd jävsgranskning inte är tillfredsställande dokumenterad vilket kan vara ofördelaktigt i händelse av ett överklagande. Genomförd jävsgranskning bör dokumenteras på ett tydligt sätt. Det bör vidare tydligt framgå av förslaget på sakkunniga till fakultetsnämnden att jävsgranskning genomförts och att inget jäv befunnits föreligga. Enligt högskoleförordningen ska, när yttrande hämtas in från två eller flera personer, både kvinnor och män vara representerade om inte synnerliga skäl föreligger. Detta kan enligt uppgift vara svårt att efterleva eftersom ett begränsat antal potentiella sakkunniga finns att tillgå. Det framgår ej av dokumentationen hur kravet på representation av bägge könen har beaktats i enskilda ärenden. Risk att högskoleförordningen ej följs. Risk att genomfört ställningstagande till representationen mellan kvinnor och män inte är tillfredsställande dokumenterad vilket kan vara ofördelaktigt i händelse av ett överklagande. Vi rekommenderar att det alltid framgår av dokumentationen i ett rekryteringsärende som innebär att yttrande inhämtas från två eller flera personer, hur representationen av kvinnor och män har beaktats. Vi rekommenderar vidare att anställningsordningen kompletteras i punkt 7 med att förslaget på sakkunniga, som ska lämnas till fakultetsnämnden, även ska innehålla information om hur könsfördelningen har beaktats i ärendet E 20(29)

21 Information till sökande under rekryteringsprocessen Registrator bekräftar efter ansökningstidens utgång rutinmässigt till de sökande att ansökan har emottagits. Om personalenheten finner att meriterande underlag uppenbart saknas ges den sökande en möjlighet att komplettera sin ansökan genom ett brev som skickas ut från enheten. Personalenheten har upprättat ett standardbrev som kan skickas ut till de sökande när sakkunniga utsetts. Det framgår inte av den styrande dokumentationen att denna information ska sändas till de sökande. Vid granskningen framkom att aktiviteterna som avser att löpande informera sökande inte fungerar tillfredsställande. Risk att brister i löpande kontakt med sökanden medför att kandidaterna förlorar intresset för den sökta tjänsten eller söker och erhåller annat jobb under pågående rekrytering. Vi rekommenderar att det tydliggörs i styrande dokumentation när information ska skickas ut till de sökande under rekryteringsprocessens gång samt vem som ansvarar för att så görs. Vi rekommenderar att upprättad tidsplan bifogas. E 21(29)

Rekrytering av professor och befordran till professor

Rekrytering av professor och befordran till professor Sveriges lantbruksuniversitet Rapport Dnr SLU ua Internrevisionen 2008-06-05 10-2112/08 Bilaga till internrevisionens beslut Dnr SLU ua 10-2112/08 Rekrytering av professor och befordran till professor

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr

Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Förnamn Efternamn Adress Postadress Land Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av högskoleadjunkt i ämnet vid DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Dnr Vi är tacksamma för att du har åtagit dig uppdraget. Din

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt

Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt 1 2011-09-26 Dnr 23-313-2011 Riktlinjer för anställning av högskoleadjunkt Nr Aktivitet och omfattning Ansvarig Utförs av 1 Anställningsbehov uppstår 2 Upprätta anställningsprofil och annonsunderlag -

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR

CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR CHECKLISTA I SAMBAND MED UTLYSNING AV ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR, UNIVERSITETSLEKTOR Ansökan skickas via e-mail till respektive handläggare på (Rekryteringsenheten) Ansvarig Fyll i datum (beräknad tid)

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Kallelse till anställning som professor

Kallelse till anställning som professor UFV 2013/344 Kallelse till anställning som professor Rutin för beredning och beslut Fastställd av rektor 2013-03-12 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Grundläggande förutsättningar för ett kallelseförfarande

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen

Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare. 1) Nyrekrytering av lärare med sakkunnigförfarande. Ansvar för handläggningen Rektor BESLUT 2009-12-02 Dnr SU 602-1515-09 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalavdelningen Handläggningsordning för rekrytering till anställning som lärare Handläggningsordningen är fastställd

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Regler vid rekrytering och befordran av lärare

Regler vid rekrytering och befordran av lärare HÖGSKOLAN I BORÅS REGLER Gemensamma Förvaltningen Personalavdelning 2012-11-22 Dnr 327-12-10 Terese Schoultz Gedda, Personalhandläggare Regler vid rekrytering och befordran av lärare Innehåll 1 Regler

Läs mer

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar

Harmonisering av processen för rekryteringen till högre anställningar 1(8) DNR: 2013.1.1.1-2824 2013-06-10/KS Universitetsdirektören PROMEMORIA Harmonisering av processen för en till högre anställningar Syfte: Förslaget från delprojektet Målgrupp: SLUs styrelse Sammanfattning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Göteborgs universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-12-22 Reg.nr 31-2274-05

Göteborgs universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-12-22 Reg.nr 31-2274-05 Göteborgs universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Hantering av ansökan om anställning som universitetslektor Anmälan Sveriges universitetslärarförbund har till Högskoleverket överlämnat

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet Universitetsstyrelsen, beslut 2007-02-15 Fastställd antagningsordning för utbildning på forskarnivå tillämpas vid antagning av doktorander från och med 2007-07-01 2017-02-01

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-04-15 Dnr 100-828-10 Dokumenttyp:

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun

Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Granskning av bisysslor i Valdemarsviks kommun Räkenskapsår 2013 Datum 1 augusti 2013 Till Kommunrevisionen i Valdemarsviks kommun Från R Wallin 1 Inledning På uppdrag av kommunrevisionen i Valdemarsvik

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet

Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande av utbildning vid Göteborgs universitet BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Lina Smed 08-563 085 36 lina.smed@uka.se Göteborgs universitet Rektor Box 100 405 30 Göteborg Brister i hanteringen av ett ärende om tillgodoräknande

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor

Samhällsvetenskapliga fakultetens handläggningsordning vid rekrytering och tillsättning av postdoktor Umeå universitet, 901 87 Umeå Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Telefon: 090-786 57 93 telefax: 090-786 66 75 E-post: monica.sunden@adm.umu.se Beslut 2008-10-15 Dnr 315-5332-07 Med revidering fastställd

Läs mer

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet

Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska Institutet Dnr 1-434/2014 Gäller från och med 2014-11-04 Regler och anvisningar: Indragning av resurser för doktorand vid Karolinska

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack

ANSTÄLLNINGSORDNING. för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack Fastställd av högskolestyrelsen 2012-02-14 Reviderad 2016-05-17 ANSTÄLLNINGSORDNING för anställning av lärare, doktorand, assistent och amanuens vid Konstfack INNEHÅLL 1. Inledning... 2 2. Lärare... 2

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet

Oredlighet i vetenskaplig verksamhet ANVISNING Gäller från och med 2010-04-22 Oredlighet i vetenskaplig verksamhet Gäller fr o m 2010-04-22 Anvisningen grundar sig på: Rektorsbeslut UF-212, Dnr V-2010-0249, Doss 10 Intern föreskrift och handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson

Olofströms kommun. Granskning av bisysslor. KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson KPMG AB 16 oktober 2012 Lars Jönsson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Noteringar från granskningen 2 7.1 Finns kännedom om bisysslor?

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (6) BESLUT 2014-09-02 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10, reviderade

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX

Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Revision av den interna kontrollen kring uppbördssystemet REX 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen 2012 av Kronofogdemyndigheten (KFM) granskat den interna kontrollen kring

Läs mer

Rättssäker rekrytering - en kvalitetsfaktor?

Rättssäker rekrytering - en kvalitetsfaktor? Rättssäker rekrytering - en kvalitetsfaktor? Vad är problemet? Reglerna i HF, LOA och RF är tydliga. Anställningsordning erbjuder ytterligare reglering. Sakkunnigprövning används vid nästan alla tillsättningar.

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet

Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas av Chefsavtalet Umeå universitet Rektor Regel Dnr 300-3114-12 2013-12-17 Ansvarig enhet: Universitetsledningens kansli Giltighetstid: 5 år Sid 1 (8) Regler för redovisning av bisysslor för lärare samt anställda som omfattas

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (5) Regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och elektorsförsamling vid för tiden 2013-01-01 2015-12- 31 1 Bakgrund Till universitetsstyrelsen ska, i enlighet med 2 kap.

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder

Regler för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Umeå universitet Rektor Beslut Sammanträdesdatum dnr: UmU 300-318-12 Sid 1 (2) för arvoden och ersättningar för ledamöter vid universitetets styrelser, kommittéer, råd och nämnder Närvarande Lena Gustafsson

Läs mer

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget I ~ Landstinget Il DALARNA 000209 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2014-11-24- Datum _ 25 Sida 1 (3) Personalenhet Dnr LD13/02881 Uppdnr 676 2014-09-29 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser

Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser 1 (6) BESLUT 2016-09-22 Dnr SU FV-1.1.2-2491-16 Handläggare: Lovisa af Petersens Fil. dr. Utbildningsledare Handläggningsordning för indragning av doktorands rätt till handledning och andra resurser Inledning

Läs mer

Administrativa regler

Administrativa regler 1 ( 7 ) Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Ansökan; förbindelser 2. Granskning 3. Beslut om certifiering; certifikat 4. Certifieringsmärke 5. Uppföljning 6. Ändrade förhållanden 7. Allvarlig anmärkning

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Personcertifiering Administrativa regler C22

Personcertifiering Administrativa regler C22 C22 utgåva 2, 2010-10-18 www.nordcert.se Dok.nr: C22 sid 1/7 Innehållsförteckning 0. Inledning 1. Bedömning före ansökan 2. Ansökan; förbindelser 3. Nordcerts granskning 4. Beslut om certifiering; certifikat

Läs mer

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Anställningsordning. för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Anställningsordning för anställning av lärare vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm den 27 oktober 2011. Dnr 11/539 Kungl. Musikhögskolan i

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN

RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN 1 (5) BESLUT 2014-05-06 Humanistiska fakultetsnämnden Dnr SU FV-1.1.2-2802-13 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN Fastställda av Humanistiska fakultetsnämnden 2013-12-10 och reviderade

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden

STOCKHOLMS UNIVERSITET Humanistiska fakultetsnämnden STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT Humanistiska fakultetsnämnden 2011-03-15 RIKTLINJER FÖR DISPUTATIONER VID HUMANISTISKA FAKULTETEN (antagna av Humanistiska fakultetsnämnden 2003-11-11, ändrade 2005-01-25,

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd

Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Stadgar för Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd 1 Tvistlösningsnämndens namn ska vara Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd ( FRN ). Huvudman för FRN är Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd FRN

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå FÖRESKRIFTER 1 2013-06-15 Dnr LS 2012/719 Styrelsen Antagningsordning för utbildning på forskarnivå Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-06-15, XX. Med stöd av 6 kap. 3 högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6

Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Kommunstyrelsen 2010 10 11 192 470 Arbets och personalutskottet 2010 09 27 177 370 Dnr 10.382 00 oktks12 Betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29), JU 2010/3874/L6 Bilaga: Sammanfattning Luleå kommun

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet

Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Genusmedveten kompetensförsörjning vid Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm Eira Andersson Eva Källhammer Avdelningen för arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet Syfte Påverka den ojämna könsfördelningen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås

HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 Avd. för utbildningsstöd. Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Sid 1 2014-04-10 Dnr 866-13 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Borås Denna Antagningsordning har genom beslut den 25 april 2014 fastställts av

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01

Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238. Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Ersätter Dnr 03316/2012-238 Universitetsförvaltningen, 2014-10-01 Regler och anvisningar för rekrytering av prefekter Dnr 1-538/2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Umeå universitet, rektor Umeå

Umeå universitet, rektor Umeå Umeå universitet, rektor 901 87 Umeå Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 08-563 085 34 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer