teaterhögskolans årsberättelse 2010 teaterhögskolans årsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teaterhögskolans årsberättelse 2010 teaterhögskolans årsberättelse 2010 1"

Transkript

1 teaterhögskolans årsberättelse 2010 teaterhögskolans årsberättelse

2 För Teaterhögskolan är principen om den gemensamma scenen central: utbildningsprogrammens studerande arbetar tillsammans i kreativa processer med arbetsdemonstrationer och föreställningar. mannerheimintiellä foto: kerttu malinen

3 teaterhögskolans årsberättelse 2010 sidorna sidorna 8 11 Teaterhögskolan ett mång sidigt universitet för teater, dans och performance Vision Verkamhetsidé Värden Siffror Publiken får ta del av forskningens frågeställningar case: Vapautuspassio (Befrielsepassionen) sidorna God förmanskompetens främjar arbetstrivseln sidorna 2 3 sidorna sidorna Ledningens översikt sidorna 4 7 Studentkåren strävar mot kontinuitet i verksamheten case: Studieresa till Benin sidorna Mera alternativ i studierna case: På kollisionskurs sidorna 8 11 Den konstnärliga forskningen öppnar nya infallsvinklar case: Den gröna rörelsen föds sidorna Samarbetet med referensgrupper case: Mässan Tillämpa konst! sidorna Organisation sidorna sidan 29

4 2 Teaterhögskolan ett mångsidigt universitet för teater, dans och performance vision Teaterhögskolan är ett internationellt universitet för teater, dans och performance och företräder sina konstarter med den envishet och det mod som hör till förnyarens roll. Teaterhögskolan är en pionjär inom konstnärlig forskning och pedagogiskt nytänkande och en förmedlare på många konst- och samhällsområden. verkamhetsidé Teaterhögskolans verksamhet styrs av uppfattningen att teater, dans och performance har ett värde både för samhälle och individ. Teaterhögskolan tjänar konsten, de studerande och samhället genom att fungera som en utbildnings- och forskningsenhet som åtnjuter respekt i det internationella konstoch vetenskapssamfundet.

5 teaterhögskolans årsberättelse värden Gemenskap Förtroende Kroppslighet siffror Grundstuderande 310 Påbyggnadsstuderande 52 Årsverk 128 Premiärer 35 kuusisormiset foto: maiju saari

6 4 paula tuovinen Rektor Ledningens översikt foto: antti luostarinen Å r 2010 var ett historiskt år för Teaterhögskolan som inledde sin verksamhet som ett offentlig rättsligt universitet. Teaterhögskolan lösgjordes från sin position som statligt räkenskapsverk. Det innebar ett större ekonomiskt ansvar, men också större autonomi. Samtidigt ersattes personalens tjänsteförhållanden av arbetsavtals förhållanden. också Teaterhögskolans styrelse fick ny form. Styrelsen inledde sitt arbete redan på hösten 2009 med Maria-Liisa Nevala som ordförande. Universitetsreformen genomfördes smidigt, men orsakade mycket arbete särskilt för ekonomioch personaltjänsterna. Däremot hade förändringarna ingen stor betydelse för kärnverksamheten undervisningen och studierna men den aktiverade diskussionen speciellt i professorskåren och ledde till en positiv känsla av gemenskap. den statliga grundfinansieringen för Teaterhögskolans verksamhet år 2010 var 12 miljoner euro. Staten överlämnade också egendom i form av fastigheter och annat kapital. grundf inansieringen är tryggad till slutet av år Finansieringen för kommande år beror på universitetens finansieringsmodell för , en eventuell sammanslagning av konstuniversiteten samt på den allmänna eko nomiska situationen. Teaterhögskolan arbetar med att skaffa medel och försöker öka den kompletterande finansieringens andel. teaterhögskolans långsiktiga strategiska mål är att utveckla den konstnärliga forskningen och internationaliseringen samt att bereda grunden för ett eventuellt konstuniversitet. verksamheten vid forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) utvecklades och har funnit sina former. Trots att resurserna fortfarande är knappa fick påbyggnadsstuderandena mer stöd i sina studier avlades

7 teaterhögskolans årsberättelse endast en doktorsexamen medan målsättningen var tre. Satsningarna på påbyggnadsutbildningen och forskningen kommer att synas under kommande år. det viktiga forskningsprojektet Skådespelarkonsten och samtiden (Näyttelijäntaide ja nykyaika) avslutades. Projektet undersökte den finländska skådespelarpedagogiken med mångvetenskapliga och -konstnärliga metoder. Teaterhögskolan fick ansvaret att fungera som värdinstitution för ett intressant forskningsprojekt om asiatisk konst Asian Art and Performance Consortium. Teaterhögskolans mål är att göra det internationella samarbetet och de internationella inslagen till något som hör till vardagen. Under året fördjupades det nordiska samarbetet speciellt inom Norteas-nätverket. Ett av nätverkets resultat är de gemensamma studierna Nordic Common Studies. Samarbetet med Ryssland stärktes bl.a. genom festivalen Students of a Master i St.Petersburg. under de senaste åren har den internationella mobiliteten bland lärarna och forskarna ökat markant. Också bland de studerande finns det ett stort intresse för internationellt utbyte. Tredje årskursen vid institutionen för danskonst gjorde på eget initiativ en studieresa till Villa Karo i Benin. teaterhögskolans första engelskspråkiga magisterprogram Live Art and Performance Studies fortsätter och kommer att ha stor betydelse för området. Magisterprogrammet hade bl.a. ett samarbetsprojekt med University College Falmouth (Dartington College of Arts). grundutbildningen fungerade exemplariskt. De studerande avlade sina studieprestationer med god fart och studieavbrotten är sällsynta. grundutbildningen har hög kvalitet och det syns på konstens område. Samarbetet mellan utbildningsprogram och hög skolor utvecklades vidare. Föreställningsverksamheten är fortfarande

8 6 ledningens översikt På Teaterhögskolan har idén om ett konstuniversitet mottagits med återhållsam nyfikenhet. omfattande och når också långt utanför Teaterhögskolan. en speciell händelse år 2010 var auditeringen av Teaterhögskolans system för kvalitetssäkring LaatuTeak. Rådet för utvärdering av högskolor godkände systemet, en verklig prestation för ett litet universitet! Kvalitetssystemet har medfört mycken nytta för Teaterhögskolan, men dess omfång och den arbetsdryga uppdateringen har också väckt kritik. arbetet med LaatuTeak har inneburit att Teaterhögskolans organisation och delområden har utvecklats på ett målmedvetet sätt, t. ex. har de samhälleliga tjänsterna samlats under det gemensamt namnet Kokos-tjänster. Från början av år 2010 har det nya rekryteringsrådet arbetat med rekryteringen av lärare och forskare. teaterhögskolans nya status medförde målsättningen om ökad växelverkan med samhället. Samma målsättning finns också i Teaterhögskolans strategi. Teater högskolan har inlett en omfattande dialog med sina referensgrupper och utvecklat alumnverksamheten. Växel verkan med samhället kommer också till uttryck i undervisningens innehåll. Ett exempel är projektet KOP KOP vieras lähellä, som turnerade till vårdinstitutioner. teaterhögskolan har länge förberett sig inför möjligheten att ett konstuniversitet grundas. Saken har redan länge diskuterats och år 2010 fick diskussionen åter ny intensitet. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i juni en arbetsgrupp för att utreda hur Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan tillsammans kunde bilda ett internationellt aktivt konstuniversitet i Finland. I januari 2011 lämnade arbetsgruppen sitt förslag till undervisningsministern. Förslaget innebär att konstuniversitetet grundas år På Teaterhögskolan har idén mottagits med återhållsam nyfikenhet.

9 teaterhögskolans årsberättelse kostnader (1000 euro) Utbildning Forskning Konstnärlig verksamhet Samhälleliga tjänster kostnader totalt totala utgifter och f inansiering (1000 euro) Totala utgifter % Löner Resekostnader Material och förnödenheter Hyror Externa tjänster Investeringar Stipendier och övriga utgifter utgifter totalt Finansiering % Undervisningsministeriets finansiering Extern finansiering f inansiering totalt Teaterhögskolans mål är att göra det internationella samarbetet och de internationella inslagen till något som hör till vardagen. internationellt samarbete Studerande Utresande, över 1 vecka Inresande, över 1 vecka Utresande, över 3 mån Inresande, över 3 mån Lärar- och forskarutbyte Utresande, över 2 veckor Inresande, över 2 veckor Utländska studerande Närvarande

10 8 studier maarit ruikka Prorektor med ansvar för undervisningen Mera alternativ i studierna År 2010 förnyades examensfordringarna och ett av målen var att öka dialogen mellan Teaterhögskolans utbildningsprogram och uppnå större synergi i undervisningen. När examensfordringarna förnyades fanns det en ny form av växelverkan bland lärarna och det ledde till nya och fräscha initiativ. Utbildningsprogrammens studerande har nu bättre möjligheter att tillsammans arbeta med frågor, utmaningar och möjligheter inom scenkonstens alla områden. Ett konkret resultat av den gemensamma planeringen är t. ex grunderna i föreställningsforskning, en studieperiod som var gemensam för de studerande på första årskursen i utbildningsprogrammen för teaterkonst och danskonst. Som lärare fungerade Annette Arlander, professor i performance och teori, tillsammans med påbyggnadsstuderande. Här förenade grund- och påbyggnadsutbildningen sina krafter. I examensfordringarna var det viktigt att definiera delmålen och se på undervisningen från de studerandes foton: noomi ljungdell

11 teaterhögskolans årsberättelse perspektiv. Det gällde att uttryckligen betrakta själva studiearbetet, studierna och scenkonstens framtid från de studerandes synvinkel. Utgångspunkten för arbetet med examensfordringarna var att beakta de studerandes upplevelser, utveckla undervisningsplanernas struktur, granska inlärningens kumulativa effekt och göra studiegången och -stigarna synliga, samt att tydligt uttrycka forskningsaspekten och de kompetenser som framtidens aktörer måste ha. Till exempel innehåller examensfordringarna för kandidatexamen i danskonst en ny tyngdpunkt i form av alternativa ämnesstudier, som omfattar studieperioder i dans, koreografi, pedagogik eller teori. Studiernas mål är att stöda den studerandes individuella yrkesinriktning eller delområde och öka de framtida danskonstnärernas färdigheter inför yrkeslivet. Valfriheten och specialiseringsmöjligheterna ökades i studierna för magister examen. Vi gav större tyngd åt den studerandes individuella, kreativa Omstående sida: Dansstuderande Arttu Palmio repeterar. Ovan: Registuderande Aino Kivi på avdelningen för rekvisita. insats i att själv formulera sin uppfattning om studierna, studieinriktning och utvecklingsbehov och ta det som utgångspunkt när den individuella studieplanen skall diskuteras med utbildningsprogrammets professor. Det framtida målet är att högskolans alla institutioner skulle arbeta med examensfordringarna samtidigt så att dialogen om undervisningens innehåll och former skulle gälla hela Teater högskolan och alla 15 utbildnings- och magisterprogram. För Teaterhögskolan är principen om den gemensamma scenen central: utbildningsprogrammens studerande arbetar tillsammans i kreativa processer med arbetsdemonstrationer och föreställningar. Målsättningen är att redan under studietiden rikta in konstnärerna på att söka och skapa gemensamma ämnen, arbetssätt och uttryck för scenkonsten, som hela tiden är under förändring. Antalet undervisningshelheter som omfattar flera utbildningsprogram och högskolor ökade och under året planerades många nya samarbetsprojekt. Ett omfattande samarbetsprojekt var den långvariga undervisningsprocessen kring musikteaterns särdrag. Projektet resulterade i föreställningen Vapautuspassio på våren (Se sida 18) I flera samarbetsprojekt deltog det professionella fältet och dess många referensgrupper. Som ett samarbete mellan Rundradion, institutionerna för teaterkonst och för ljud- och ljusdesign

12 10 mera alternativ i studierna startades en kurs i hörspel. De studerande bekantade sig med radio som uttrycksmedel och gjorde minihörspel. Institutionen för danskonst inledde ett nytt och omfattande samarbetsprojekt med Träskända stad (Järvenpään kaupunki), Järvenpää dansinstitut och Järvenpää-huset. Målet är att samla erfarenheter och utveckla en modell som kan tillämpas också på andra håll i Finland. Teaterhögskolans utbildningsprogram, Aalto-universitetets utbildningsprogram för scenografi, Tammerfors universitets institution för skådespelararbete, Tutkivan teattertyön keskus och stadsteatern i Lahtis påbörjade planeringen av ett samarbetsprojekt Suuren näyttämön näyttämötyöpaja (workshop med fokus på stora scenen). Workshopen ger deltagarna möjlighet att tillsammans med teaterns tekniska personal och hand ledande lärare undersöka den stora scenens särdrag i förhållande till den studerandes kommande yrke. Relationerna till teaterfältet och nätverksbyggandet är viktiga. En stor del av de konstnärliga lärdomsproven för magisterexamen i ljusdesign gjordes ute på de professionella teatrarna. Sam arbetet med det professionella fältet stärkte också verksamheten med fadder teatrar. Det uppstod också helt nya samarbetsinitiativ, t. ex mellan Jyväskylä stadsteater och utbildningsprogrammet för regi som ledde till en festival med små föreställningar Pienten esitysten festivaali i Jyväskylä. Utbildningsprogrammets studerande arbetade en vecka med teaterns konstnärliga personal och producerade en föreställningshelhet som tog avsats i det mentala landskapet i mellersta Finland. Under veckan etablerades fruktbara kontakter mellan flera teatergenerationer. Magisterprogrammet i ljusdesign är fortfarande unikt i Europa. Under året undersöktes möjligheten att grunda ett internationellt magisterprogram på engelska. De internationella samarbetsprojekten hade en central roll i undervisningen och samarbetet med utländska teater- och konstskolor kunde genomföras tack vare NordPlus- och Erasmusprogrammen sökande och antagna sökande antagna kandidat- och magister examen i teater- och danskonst kandidat (mål 30) magister (mål 55)

13 teaterhögskolans årsberättelse case på kollisionskurs Ett par gånger om året glömmer Teaterhögskolan allt om sina utbildningsprogram och man studerar intressanta kurser i blandade grupper. De s.k. gemensamma studierna arrangeras i början eller slutet av terminerna i maj, augusti och december. I december 2010 arrangerades den första kollisionskursen som lämpade sig för alla oberoende av utbildningsprogram och -nivå. - Idén gick ut på att fördomsfritt och utan alltför mycket förhandsplanering utsätta deltagarna för kollisioner och se vad som händer. Vi undersökte uttryck, växelverkan, improvisation och olika konstformer, berättar kursens lärare Ville Sandqvist. Sandqvists synvinkel var regi och skådespelararbete. Som lärare fungerade också Cris af Enehielm (tal och röst), Joona Halonen (rörelse och dans) och Kimmo Modig (ljudplanering). Avsikten var att undersöka vad som händer då rörelse kolliderar med ljud, ljud med rörelse och då skådespelaren kolliderar med regissören och kursdeltagarna med varandra. Deltagarna uppskattade kursen och feed back-kommentarerna konstaterade bl. a. Jag har aldrig tidigare fått lika mycket gjort under en vecka. Gruppen hade en fin anda. Arbetet var verkligen mångsidigt och givande. De goda erfarenheterna kommer att synas senare i livet, långt efter kursens slut 374 grund- och påbyggnadsstuderande grundexamen påbyggnadsstuderande den genomsnittliga studietiden för magisterexamen (300 sp) och examinas genomsnittliga omfattning omfattning (sp) ,2 11,7 I utbildningsprogrammet för dramaturgi studerar man också utomhus. Studerande Ville Koskivaara trivs i naturen studietid (år) 5,5 5,

14 12 forskning soili hämäläinen Ledare för forskningscentret för teater, dans och performance, Tutke Den konstnärliga forskningen öppnar nya infallsvinklar Forskningscentret för teater, dans och performance ansvarar för Teaterhögskolans påbyggnadsutbildning och forskningsverksamhet. Scenkonsten och samhället är tyngdpunkten i den nya forskningsstrategin som utarbetades Forskningsprojektet Skådespelarkonsten och samtiden utvecklade skådespelarens tekniska begrepp. Jarno Kuosa repeterar mellantillstånd. foto: miska reimaluoto

15 teaterhögskolans årsberättelse Påbyggnadsstudierna vid Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) definieras som konstnärlig forskning. Den konstnärliga forskningen är konstnärs- eller konstinitierad forskning som innehåller både teoretiska och konstnärliga delar. Den konstnärliga forskningen kan motivera scenkonstens samhälleliga betydelse och konstnärliga praxis. Forskningen skapar nya former och uttryck, tekniker, redskap och nya pedagogiska grepp. Forskningen deltar i att förnya samhället på ett sätt som är karaktäristiskt för scenkonsten. Scenkonsten lyfter fram levande människors, gestalters och varelsers möten och handlingar och därmed också frågor och utmaningar som gäller etik, politik, ekonomi och världsåskådning. För Tutke var år 2010 ett mångsidigt och arbetsdrygt år. Ett av årets resultat var Kirsi Heimonens doktorsavhandling Sukellus liikeeseen liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Under året hade Tutke 50 studerande. Undervisningsprogrammet fick en ny struktur och består nu av tre kärnområden: forskarseminarier, temaseminarier med varierande ämnen och praktikum. Basfärdigheterna lärs nu ut med större systematik än tidigare. Som en del av arbetet med att utveckla handlednings processerna ändrades forskarseminarierna och nu fungerar de som öppna handledningssituationer för de studerande, handledarna och övriga intresserade. Under året producerades dessutom en guide om Tutkes arbetssätt. Den är främst avsedd för de studerande men har också information som är nyttig för handledarna och lärarna. Finlands Akademi beviljade Leena Rouhiainen en fyraårig anställning som akademiforskare. Finlands Akademi finansierar också det fyraåriga forskningsprojektet Asian Art and Performance Consortium. Båda projekten stärkte påbyggnadsutbildningens och forskningens strukturer. År 2010 av slutades projekten Skådespelarkonsten och samtiden (Näyttelijäntaide ja nykyaika) och Levande mosaik (Liikkuva mosaiikki). Projekten erbjöd arbetsmöjligheter för flera forskare och ledde till intressanta forskningsresultat. Konstuniversiteten lämnade en gemensam projektansökning till Finlands Akademi om ett doktorandprogram. Med i projektet är Teaterhögskolan, Bildkonstakademin, konstinstitutionen vid Aalto-universitetet och Sibelius- Akademin. Projektets målsättning är att få flera forskarskoleplatser, öka samarbetet mellan konstuniversiteten och utveckla den konstnärliga forskningens praktiska metoder. Planeringen för den konstnärliga forskningens internationella sommarskola (Summer Academy of Artistic Research) blev klar och inbjudningarna sändes till internationella samarbetsparter. Tutke var också aktivt med i arbetet med att grunda en internationell publikation om konstnärlig forskning (Journal of Artistic Research, jar).

16 14 den konstnärliga forskningen öppnar nya infallsvinklar case den gröna rörelsen föds I september 2010 var det premiär för en föreställning som väckte stort intresse. Den gröna rörelsen föddes på nytt på scenen i Teaterhögskolans aula och i politiska landskap färdades ensemblen från istiden till Koijärvi-rörelsen och tillbaka. Också den process som låg bakom föreställningen var mycket lång. Föreställningen utgjorde sammanfattningen från det treåriga forskningsprojektet Skådespelarkonsten och samtiden (Näyttelijäntyö ja nykyaika). Det multivetenskapliga och -konstnärliga projektets mål var att samla in och analysera praktiskt material från skådespelare som studerade vid Teaterhögskolan under 1980-talet, och med det som bas söka sig fram mot en ny skådespelarpedagogik och skådespelarkonst. - Föreställningen hade många målsättningar: vi ville iscensätta den pedagogiska förändringsprocess som vi hade genomlevt, pröva möjligheterna för den självgående skådespelaren och regissören samt belysa de samhälleliga dimensionerna i vår forskningsresa. Men föreställningen var endast en etapp i processen som fortsätter, berättar Esa Kirkkopelto, professor i konstnärlig forskning, som fungerade som projektets ledare. Forskningsgruppen bestod av professionella skådespelare, forskare och doktorander. Forskningen utfördes på Teaterhögskolan, men läroämnet teatervetenskap vid Helsingfors universitet deltog också. Forskningen producerade repetitionsmetoder som nu vidareutvecklas och tas i bruk både på Teaterhögskolan och på professionella teatrar. Tre doktorsavhandlingar är under arbete samt två publikationer som samlar upp och redogör för forskningsresultaten. Den första Samtida skådespelarkonst Förskjutningar och rubbningar (Nykynäyttelijän taide Siirtymiä ja horjutuksia) publiceras i augusti 2011 och innehåller artiklar av den teoretiska gruppen och tematiska intervjuer med skådespelarna. I ett senare skede sammanställs en manual för skådespelarpedagogik. - Vi hoppas att vårt projekt är ett bevis på att konsthögskolornas forskning är meningsfull och nödvändig, tillägger Kirkkopelto. foto: miska reimaluoto

17 teaterhögskolans årsberättelse doktorsexamen i teater- och danskonst målnivå: vetenskapliga publikationer vetenskapliga publikationer internationella referee-publikationer foto: seppo kärki Omstående sida: Den gröna rörelsen föds repeterades i augusti-september. Till vänster: Lasse forsgren, Jari Hietanen och Taisto Reimaluoto använder sig av metoden referenskropp i föreställningen Den gröna rörelsen föds.

18 16 föreställingar jyri pulkkinen Undervisningsteaterns chef Publiken får ta del av forskningens frågeställningar Påbyggnads- och forskningsproduktionerna har en synlig roll på Teaterhögskolans undervisningsteater. maallisten ilojen puutarha foto: ville-matias roisko

19 teaterhögskolans årsberättelse Den levande föreställningen står i centrum för Teaterhögskolans verksamhet. På Teaterhögskolan är föreställningarna en del av undervisningen och själva kärnan i forskningen. I grundutbildningen är det föreställningarna som ger praktiska och teoretiska förutsättningar för yrket och för vidare utbildning. I påbyggnadsutbildningen och i forskningsverksamheten har föreställningarna en annan roll, de är de praktiska delarna som producerar ny kunskap om scenkonsten och vidareutvecklar praxis. År 2010 blev påbyggnadsutbildningens och forskningsverksamhetens föreställningar en del av Teaterhögskolans föreställningsverksamhet. På undervisningsteatern förverkligades fyra produktioner och konklusionerna från forskningsprojektet Den gröna rörelsen föds (se sida 14). Dessutom producerades två forskningsproduktioner som visades utanför Teaterhögskolan. Forskningsföreställningarna har en speciell utgångspunkt och det har stått klart både för publiken och undervisningsteaterns personal. Där grundutbildningens föreställningar simulerar de professionella teatrarnas form, produktionssätt och förhållande till publiken ställer forskningsföreställningarna publiken inför en fråga. I allmänhet gäller det inte en färdig föreställning, utan forskningens konstnärliga och praktiska del skall producera observationer om sitt ämne och observationerna skall kunna bedömas. För publiken är de en möjlighet att ta del av den konstnärliga forskningens frågeställningar och hur de behandlas. Föreställningarna har ofta följts av diskussioner med publiken. Teaterhögskolans föreställningsverksamhet samarbetar med andra konstuniversitet, t. ex. Aalto-universitets utbildningsprogram för scenografi och dräktdesign deltar i en stor del av produktionerna. Det är den levande föreställningen som står i centrum för Teaterhögskolans verksamhet, men år 2010 fick vi se en film som lärdomsprov för magisterexamen. Kimmo Alakunnas, som studerar koreografi, förverkligade tillsammans med studerande från Teaterhögskolan och Bildkonstakademin dansfilmen En myra An Ant (Muurahainen An Ant) Under året fick filmen motta många pris på internationella filmfestivaler. Det internationella inslaget i föreställningsverksamheten kunde ses då två utländska professionella regissörer arbe tade med det Nordiska Magisterprogrammet (NorMa). Andrey Moguchy från Theatre Scene i St.Petersburg regisserade en föreställning på Anton Tjechovs novell Gusev och konstnärliga ledaren Kia Berglund från Teater Giljotin i Stockholm regisserade Mefisto av Klaus Mann. Föreställningsverksamheten fick också internationella inslag av alla utländska studerande som deltog i föreställningarna och av utländska Erasmus-utbytesstudenter som praktiserade vid undervisningsteatern.

20 18 publiken får ta del av forskningens frågeställningar case På ett passionerat sätt ifrågasätter föreställningen den under hållande musikteaterns urvattnade medel och söker nya vägar Vapautuspassio krossar gamla gränser och erbjuder nytt och fräscht istället anni-helena leppänen, kansan uutiset vapautuspassio (befrielsepassionen) Ett omfattande musikteaterprojekt genomfördes som ett samarbete mellan konstuniversitet och -högskolor. I projektet deltog Teaterhögskolan, Aalto-universitetets Konstindustriella högskola, Metropolia och Arcada. Gemensamma workshops ledde till föreställningen Vapautuspassio, som uppfördes på mediecentret Lume i mars Det bästa med projektet var grupparbetet. När ett projekt är så här stort måste regissören helt enkelt avstå från att kontrollera det hela och istället lita på att folk gör sitt bästa, säger föreställningens regissör Juhana von Bagh, som studerar regi på femte årskursen. Efter premiären producerades en inspelning med flerkamerateknik. Kvaliteten på föreställningen och inspelningen har väckt uppmärksamhet och nu planeras en fortsättning på samarbetet. Projektets arbetsmetod var en variation på Bernd Alois Zimmermanns Zeitkugel. Vid sidan om olika tidsnivåer var skådespelararbetets, rörelsens och musikens uttrycksformer närvarande. - Som regissör lärde jag mig att lita på att de bästa idéerna föds i ett tomt huvud. Även om alla delområden skulle jämställas blir musiken lätt en ledstjärna och diktator, säger von Bagh. touko kauppinen, helsingin sanomat

21 teaterhögskolans årsberättelse föreställningsstatistik föreställningar 231 Pedagogiken gjorde det möjligt att söka och undersöka en modern performer-identitet i musikteatern. - De bästa regissörerna ser situationen i dess hela omfång, deltar aktivt och ifrågasätter också sin egna idéer. De är inte rädda för det nya, de driver inte sina egna utan de studerandes intressen och förstår vad grejen handlar om. Konst måste uppfinnas tillsammans i gemensamma arbetssituationer, säger von Bagh. premiärer åskådare och beläggningsgrad åskådare beläggningsgrad 66 % 80 % 85 % 86 % Befrielsepassionen bestod av fyra delar. I Venuspassionen (omstående sida) uppträdde bl. a. Olavi Uusivirta och Natalil Lintala. Någonstans är det alltid morgon -delen skrevs av Aino Kivi. Foton Helinä Kuusela

22 20 personal rita heinrichs Personalchef God förmanskompetens främjar arbetstrivseln foto: antti luostarinen För personalen innebar den största förändringen år 2010 att deras tjänsteförhållanden ändrades till arbetsavtalsförhållanden. Teaterhögskolan anslöt sig som medlem i Sivistystyönantajat ry Bildningsarbetsgivarna rf, som förhandlade fram en nytt allmänt arbetsavtal för universiteten. I augusti 2010 togs en ny modell för arbetstid i bruk. Det innebar att undervisningsoch forskningspersonalen (inklusive forskarna) gick över till totalarbetstid och undervisningsteaterns personal, som tidigare tillämpat principen om arbetstimmar per vecka, gick över till regelbunden arbetstid. Rekryteringen av undervisningsoch forskningspersonal reformerades i början av året. De allmänna behörighetskraven definierades i en instruktion. Rekryteringsrådet inrättades för att bedöma Teaterhögskolans rekryteringsbehov och för att ta hand om rekryteringarna. Under året rekryterades två professorer med kallelseförfarande och en professor med ansökningsförfarande. Dessutom rekryterades nio lektorer och en doktorand med kallelseförfarande. Ledarskaps- och förmansfunktionerna utvecklades genom utbildning och en 360-graders bedömning av förmännen. Träningen behandlade förmansarbetets många områden, den individuella arbetsrollen, dialog och växelverkan och hur man kan hantera situationer som präglas av förändring och problem. Sju förmän deltog i träningen. I förmännens 360-graders bedömning bedömdes varje person av sin egen förman, av sina kolleger och underlydande. Bedömningen mätte reellt och önskvärt ledarskapsbeteende samt de

23 teaterhögskolans årsberättelse Medeltalet på Teaterhögskolans svar var 3,6, på universitetssektorn var medeltalet 3,4. årsverk kvinnor män Undervisningspersonal * Undervisnings- och forskningspersonal* % 44 % Övrig personal % 44 % totalt % 44 % *) Fr.o.m anges undervisningspersonalens antal inte längre separat krav som verksamheten ställer på ledarskapet. Åtta förmän deltog. Resultaten kommer till nytta när vi utvecklar ledarskapsträningen och en arbetskultur som bygger på självständighet och ansvar. I början av år 2010 utarbetade Teaterhögskolan en modell för tidig intervention. Målet med modellen är att stöda den enskilda arbetstagarens och hela arbetskollektivets välfärd och arbetstrivsel, och att redan i ett tidigt skede kunna ingripa och avvärja hot mot arbetsförmågan. Modellen innehåller en beskrivning av arbetskollektivets spelregler och de situationer som man bör ta fatt i, samt blanketter för att ta upp problem till diskussion samt ett program för rusmissbruk. I november 2010 fick personalen svara på en enkät om arbetstrivsel. Enkäten genomfördes i samarbete med Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och 10 universitet deltog. Teaterhögskolan har fått jämförelsematerial från de andra universiteten och kan konstatera att Teaterhögskolans personal var relativt nöjd. Medeltalet på Teaterhögskolans svar var 3,6, på universitetssektorn var medeltalet 3,4 medan det maximala talet var 5. Enligt enkäten var man mest nöjd med den egna arbetsbildens tydlighet och med arbetets utmaningar, arbetskollektivets stöd och utvecklingsorientering, jämställdhet samt Teaterhögskolans image i offentligheten. Minst nöjd var man med belöningen, karriärmöjligheterna och med att arbetsron utsattes för alltför mycket störningar i kontorslandskapet. På basen av enkätsvaren kommer Teaterhögskolan att inleda flera utvecklingsprojekt.

Konstuniversitetets strategi

Konstuniversitetets strategi 2017 Konstuniversitetets strategi 2020 Konstuniversitetets strategi 20172020 KONST- UNIVERSITETETS UPPGIFT Konstuniversitetets strategi 20172020 / Konstuniversitetets uppgift Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp)

Examensfordringar 2015 2020. Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Examensfordringar 2015 2020 Magisterexamen i teaterkonst, ljud (120 sp) Magisterexamen (120 sp) tar två år och bygger vidare på kandidatexamen i teaterkonst (180 sp) eller motsvarande studier, kunskaper,

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

teaterhögskolans årsberättelse 2011 teaterhögskolans årsberättelse 2011 1

teaterhögskolans årsberättelse 2011 teaterhögskolans årsberättelse 2011 1 teaterhögskolans årsberättelse 2011 teaterhögskolans årsberättelse 2011 1 Scenkonsten i olika former har en given plats i alla kulturer och samhällen och har ett värde som är fritt från instrumentalisering.

Läs mer

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder

THM Alumn våren 13 KGSKÅ. Genom utbildningen har jag fått kunskap och förståelse för skådespelarkonstens praktiska och teoretiska grunder THM Alumn våren 13 KGSKÅ respondenter: 34 : Svarsfrekvens: 55,88 % Jag avslutade kandidatutbildningen år: Jag avslutade kandidatutbildningen år: 2010 3 (15,8%) 2011 8 (42,1%) 2012 8 (42,1%) Medelvärde

Läs mer

Examina och utbildningsprogram

Examina och utbildningsprogram Examina och utbildningsprogram Teaterhögskolan är ett universitet för teater, dans och performance som ger den högsta undervisningen inom dans- och teaterområdet. Du kan ute xamineras från Teaterhögskolan

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen

Beslut. Lag. om ändring av universitetslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av universitetslagen och till lag om införande av en lag om ändring av universitetslagen Ärende Regeringen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR LJUDDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet för ljuddesign är att

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE

Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i Teater, inriktning skådespeleri, Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1SCE Curriculum Bachelor of Fine Arts in Theatre with Specialization in Acting,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i koreografi består av 2 år av närstudier på heltid.

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master.

Utbildningen förbereder för vidare studier på avancerad nivå, konstnärlig magister eller konstnärlig master. Dansarutbildningen, 180 hp/ Programme in Dance Performance, 180 ECTS Konstnärlig Kandidatexamen, 180 hp/ Degree of Bachelor of Arts, 180 ECTS UTBILDNINGSPLAN Fastställd av Danshögskolans utbildningsnämnd

Läs mer

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL (Översättning) FAKULTETSRÅDET VID JURIDISKA FAKULTETENS BESLUT 28.9.2010 OM BEAKTANDE AV UNDERVISNINGSFÖRMÅGAN VID ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL Med undervisningspersonal avses i detta beslut undervisnings-

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 UTBILDNINGSPROGRAMMET FÖR LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet för ljusdesign

Läs mer

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Utbildningsplan för: Kandidatprogrammet Industridesign Reviderad och fastställd av KU-nämnden 2011-02-16 Gäller studenter antagna från och med HT 2011. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Allmänna mål Utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUSDESIGN Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljusdesign är att

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD

UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I LJUD Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften för utbildningsprogrammet i ljud är att producera

Läs mer

Examensfordringar 2015 2020

Examensfordringar 2015 2020 Examensfordringar 2015 2020 Magisterexamen i teaterkonst, ljusplanering (120 op) Beskrivning av innehållet: Magisterstudierna i ljusplanering erbjuder den studerande större möjligheter till individuella

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2 Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST Innehållsförteckning INLEDNING 2 Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Praxis vid feedback

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM

Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Teaterhögskolan i malmö KANDIDAT- OCH MASTERPROGRAM Konstnärligt kandidatprogram i skådespelarkonst På det treåriga Skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö utbildas skådespelare till teater,

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN

MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUSDESIGN Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljusdesign är att utbilda

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016

UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 UTVECKLINGSPLAN FÖR DEN INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN VID ÅBO AKADEMI 2012-2016 Antagen av Åbo Akademis styrelse 18.4.2012 Utvecklingsplan för den internationella verksamheten vid Åbo Akademi 2012-16 Inledning

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD

MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERPROGRAMMET I LJUD Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för magisterprogrammet i ljud är att producera yrkeskunniga

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst REGI. Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst REGI. Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 REGI Innehållsförteckning INLEDNING Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH

Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Förslag till huvudområdes- och inriktningsbeskrivningar på DOCH Konstnärlig examen 2 Grundnivå 2 Huvudområde cirkus 2 Huvudområdet dans 2 Huvudområdet koreografi 3 Avancerad nivå 3 Huvudområdet koreografi

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI

UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 UTBILDNINGSPROGRAMMET I DRAMATURGI Femårig utbildning, 300 sp Kärnan i utbildningsprogrammet i dramaturgi är ett frågande, experimenterande

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

Magisterprogrammet ljuddesign

Magisterprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet för ljuddesign Tvåårig utbildning, 120 sp Den grundläggande uppgiften för

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2016 MAGISTERSTUDIER I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Tvåårig utbildning, 120 sp Den traditionella yrkesbilden av skådespelare har förändrats

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Världen finns nära dig

Världen finns nära dig Världen finns nära dig Bli internationell med oss Internationalisering angår alla Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO är en fördomsfri vägvisare för internationaliseringen

Läs mer

Utbildningsprogrammet ljuddesign

Utbildningsprogrammet ljuddesign Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Utbildningsprogrammet för ljuddesign Treårig utbildning, 180 sp Den grundläggande uppgiften

Läs mer

Lärarakademins kriterier

Lärarakademins kriterier s kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER

MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2016 MAGISTERPROGRAMMET I TEATERPEDAGOGER Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammets syfte är att stödja den studerande att utveckla en personlig konstpedagogisk

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Arbetsklimatundersökning 2013 Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Universitetens gemensamma

Läs mer

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI

FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI FORSKNING FÖR LIVET FORSKARFÖRBUNDETS STRATEGI 2016 2020 Forskarförbundet erbjuder forskare, lärare och experter gemenskap som överskrider gränserna mellan olika vetenskapsgrenar övervakar medlemmarnas

Läs mer

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER

Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Gertrud Sandqvist EN KONSTHÖGSKOLAS TVÅ HUVUDUPPGIFTER Alla texter i essäserien Dialogen har global paginering, vilket innebär att sidnumren är unika för var essä och desamma som i kommande tryckta upplaga.

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2016 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudierna i dramaturgi är tvååriga och innebär heltidsstudier. Den som

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014

Lika villkor. Institutionen för matematik och matematisk statistik. Personaldagar augusti 2014 Lika villkor Institutionen för matematik och matematisk statistik Personaldagar 20 21 augusti 2014 Lika villkor Ingen negativ särbehandling utan giltig grund Laglig reglering i diskrimineringslagen Gäller

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet

ERFARENHET AV UNDERVISNING OCH HANDLEDNING Behöver utvecklas God Utmärkt Bedöm ning Undervisningens omfattning och målgrupper. undervisningserfarenhet Juridiska fakulteten Matris för bedömning av pedagogiska meriter Godkänd vid fakultetsrådets möte 15.4.2014 Matrisen används fr.o.m. 1.8.2014 vid bedömningen av pedagogiska meriter hos sökande till s-

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng

Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-09-27 Mastersprogram i innovation och design, 120 högskolepoäng Master Program in Innovation and Design, 120 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges

Läs mer

God förvaltning i stiftelserna

God förvaltning i stiftelserna Grundat år 1988 God förvaltning i stiftelserna Nyckeln till en framgångsrik verksamhet som skapar mervärde i samhället Hur ser förvaltningen ut i våra stiftelser i dag? Finns stiftelsens inverkan och transparens

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 20 december 2013 1039/2013 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universitetsexamina Utfärdad i Helsingfors den 19 december

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning 23.2.2015 Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning Førsteamanuensis Anne Fyhn: Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare

Läs mer

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp

Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011. Tvåårig utbildning, 120 sp Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2011 Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterstudier i regi Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för magisterexamen inom utbildningsprogrammet för

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor

Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Validering av realkompetens vid (finländska) högskolor Riitta Pyykkö Vasa 1.12.2011 Delaktighet i ett mångkulturellt Norden Varför är valideringen nu på agendan? Valideringen är av nytta för individen,

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt)

UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2018 UTBILDNINGSPROGRAMMET I SKÅDESPELARKONST (svenskspråkigt) Femårig utbildning, 300 sp Studiernas primära målsättning är att den studerande

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Pedagogik. Vetenskaplig definition, en pedagogisk inriktning och dess konsekvens i dansundervisning. Martina Rubensson

Pedagogik. Vetenskaplig definition, en pedagogisk inriktning och dess konsekvens i dansundervisning. Martina Rubensson Pedagogik Vetenskaplig definition, en pedagogisk inriktning och dess konsekvens i dansundervisning Martina Rubensson Dans och Cirkushögskolan Institutionen för danspedagogik Pedagogik 1 HT 2015 Examinator:

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER

MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR KOREOGRAFER Tvåårig utbildning, 120 sp 120 sp magisterstudier i koreografi svarar mot utmaningarna för modern dans och koreografi

Läs mer

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits

Movit - regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it - directing and dramaturgy for movement-based performing arts, 120 credits Utbildningsplan Movit regi och dramaturgi för rörelsebaserad scenkonst, 120 hp Move it directing and dramaturgy for movementbased performing arts, 120 credits Programkod: SMOVA Fastställd av: StDH:s lokala

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I REGI

MAGISTERSTUDIER I REGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskola 2017 MAGISTERSTUDIER I REGI Tvåårig utbildning, 120 sp De tvååriga magisterstudierna i regi fördjupar färdigheterna som inhämtats i kandidatstudierna

Läs mer

Statsrådets förordning om universitetsexamina

Statsrådets förordning om universitetsexamina Statsrådets förordning om universitetsexamina Given i Helsingfors den 19 augusti 2004 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 3

Läs mer

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp

Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp Tidigt stöd för barnet: Behov av stöd och sätt att stödja barnet i en barngrupp För en bättre dagvård - utvecklande av specialdagvården inom småbarnsfostran i Västra och Mellersta Nyland Barnets behov

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt

Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt Studieplan för informationskompetens de finländska universitetsbibliotekens gemensamma projekt 2004 2006 Den livslånge studenten att följa kunskapsutvecklingen i en flexibel lärandemiljö, den 6 oktober

Läs mer