teaterhögskolans årsberättelse 2010 teaterhögskolans årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "teaterhögskolans årsberättelse 2010 teaterhögskolans årsberättelse 2010 1"

Transkript

1 teaterhögskolans årsberättelse 2010 teaterhögskolans årsberättelse

2 För Teaterhögskolan är principen om den gemensamma scenen central: utbildningsprogrammens studerande arbetar tillsammans i kreativa processer med arbetsdemonstrationer och föreställningar. mannerheimintiellä foto: kerttu malinen

3 teaterhögskolans årsberättelse 2010 sidorna sidorna 8 11 Teaterhögskolan ett mång sidigt universitet för teater, dans och performance Vision Verkamhetsidé Värden Siffror Publiken får ta del av forskningens frågeställningar case: Vapautuspassio (Befrielsepassionen) sidorna God förmanskompetens främjar arbetstrivseln sidorna 2 3 sidorna sidorna Ledningens översikt sidorna 4 7 Studentkåren strävar mot kontinuitet i verksamheten case: Studieresa till Benin sidorna Mera alternativ i studierna case: På kollisionskurs sidorna 8 11 Den konstnärliga forskningen öppnar nya infallsvinklar case: Den gröna rörelsen föds sidorna Samarbetet med referensgrupper case: Mässan Tillämpa konst! sidorna Organisation sidorna sidan 29

4 2 Teaterhögskolan ett mångsidigt universitet för teater, dans och performance vision Teaterhögskolan är ett internationellt universitet för teater, dans och performance och företräder sina konstarter med den envishet och det mod som hör till förnyarens roll. Teaterhögskolan är en pionjär inom konstnärlig forskning och pedagogiskt nytänkande och en förmedlare på många konst- och samhällsområden. verkamhetsidé Teaterhögskolans verksamhet styrs av uppfattningen att teater, dans och performance har ett värde både för samhälle och individ. Teaterhögskolan tjänar konsten, de studerande och samhället genom att fungera som en utbildnings- och forskningsenhet som åtnjuter respekt i det internationella konstoch vetenskapssamfundet.

5 teaterhögskolans årsberättelse värden Gemenskap Förtroende Kroppslighet siffror Grundstuderande 310 Påbyggnadsstuderande 52 Årsverk 128 Premiärer 35 kuusisormiset foto: maiju saari

6 4 paula tuovinen Rektor Ledningens översikt foto: antti luostarinen Å r 2010 var ett historiskt år för Teaterhögskolan som inledde sin verksamhet som ett offentlig rättsligt universitet. Teaterhögskolan lösgjordes från sin position som statligt räkenskapsverk. Det innebar ett större ekonomiskt ansvar, men också större autonomi. Samtidigt ersattes personalens tjänsteförhållanden av arbetsavtals förhållanden. också Teaterhögskolans styrelse fick ny form. Styrelsen inledde sitt arbete redan på hösten 2009 med Maria-Liisa Nevala som ordförande. Universitetsreformen genomfördes smidigt, men orsakade mycket arbete särskilt för ekonomioch personaltjänsterna. Däremot hade förändringarna ingen stor betydelse för kärnverksamheten undervisningen och studierna men den aktiverade diskussionen speciellt i professorskåren och ledde till en positiv känsla av gemenskap. den statliga grundfinansieringen för Teaterhögskolans verksamhet år 2010 var 12 miljoner euro. Staten överlämnade också egendom i form av fastigheter och annat kapital. grundf inansieringen är tryggad till slutet av år Finansieringen för kommande år beror på universitetens finansieringsmodell för , en eventuell sammanslagning av konstuniversiteten samt på den allmänna eko nomiska situationen. Teaterhögskolan arbetar med att skaffa medel och försöker öka den kompletterande finansieringens andel. teaterhögskolans långsiktiga strategiska mål är att utveckla den konstnärliga forskningen och internationaliseringen samt att bereda grunden för ett eventuellt konstuniversitet. verksamheten vid forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) utvecklades och har funnit sina former. Trots att resurserna fortfarande är knappa fick påbyggnadsstuderandena mer stöd i sina studier avlades

7 teaterhögskolans årsberättelse endast en doktorsexamen medan målsättningen var tre. Satsningarna på påbyggnadsutbildningen och forskningen kommer att synas under kommande år. det viktiga forskningsprojektet Skådespelarkonsten och samtiden (Näyttelijäntaide ja nykyaika) avslutades. Projektet undersökte den finländska skådespelarpedagogiken med mångvetenskapliga och -konstnärliga metoder. Teaterhögskolan fick ansvaret att fungera som värdinstitution för ett intressant forskningsprojekt om asiatisk konst Asian Art and Performance Consortium. Teaterhögskolans mål är att göra det internationella samarbetet och de internationella inslagen till något som hör till vardagen. Under året fördjupades det nordiska samarbetet speciellt inom Norteas-nätverket. Ett av nätverkets resultat är de gemensamma studierna Nordic Common Studies. Samarbetet med Ryssland stärktes bl.a. genom festivalen Students of a Master i St.Petersburg. under de senaste åren har den internationella mobiliteten bland lärarna och forskarna ökat markant. Också bland de studerande finns det ett stort intresse för internationellt utbyte. Tredje årskursen vid institutionen för danskonst gjorde på eget initiativ en studieresa till Villa Karo i Benin. teaterhögskolans första engelskspråkiga magisterprogram Live Art and Performance Studies fortsätter och kommer att ha stor betydelse för området. Magisterprogrammet hade bl.a. ett samarbetsprojekt med University College Falmouth (Dartington College of Arts). grundutbildningen fungerade exemplariskt. De studerande avlade sina studieprestationer med god fart och studieavbrotten är sällsynta. grundutbildningen har hög kvalitet och det syns på konstens område. Samarbetet mellan utbildningsprogram och hög skolor utvecklades vidare. Föreställningsverksamheten är fortfarande

8 6 ledningens översikt På Teaterhögskolan har idén om ett konstuniversitet mottagits med återhållsam nyfikenhet. omfattande och når också långt utanför Teaterhögskolan. en speciell händelse år 2010 var auditeringen av Teaterhögskolans system för kvalitetssäkring LaatuTeak. Rådet för utvärdering av högskolor godkände systemet, en verklig prestation för ett litet universitet! Kvalitetssystemet har medfört mycken nytta för Teaterhögskolan, men dess omfång och den arbetsdryga uppdateringen har också väckt kritik. arbetet med LaatuTeak har inneburit att Teaterhögskolans organisation och delområden har utvecklats på ett målmedvetet sätt, t. ex. har de samhälleliga tjänsterna samlats under det gemensamt namnet Kokos-tjänster. Från början av år 2010 har det nya rekryteringsrådet arbetat med rekryteringen av lärare och forskare. teaterhögskolans nya status medförde målsättningen om ökad växelverkan med samhället. Samma målsättning finns också i Teaterhögskolans strategi. Teater högskolan har inlett en omfattande dialog med sina referensgrupper och utvecklat alumnverksamheten. Växel verkan med samhället kommer också till uttryck i undervisningens innehåll. Ett exempel är projektet KOP KOP vieras lähellä, som turnerade till vårdinstitutioner. teaterhögskolan har länge förberett sig inför möjligheten att ett konstuniversitet grundas. Saken har redan länge diskuterats och år 2010 fick diskussionen åter ny intensitet. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i juni en arbetsgrupp för att utreda hur Bildkonstakademin, Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan tillsammans kunde bilda ett internationellt aktivt konstuniversitet i Finland. I januari 2011 lämnade arbetsgruppen sitt förslag till undervisningsministern. Förslaget innebär att konstuniversitetet grundas år På Teaterhögskolan har idén mottagits med återhållsam nyfikenhet.

9 teaterhögskolans årsberättelse kostnader (1000 euro) Utbildning Forskning Konstnärlig verksamhet Samhälleliga tjänster kostnader totalt totala utgifter och f inansiering (1000 euro) Totala utgifter % Löner Resekostnader Material och förnödenheter Hyror Externa tjänster Investeringar Stipendier och övriga utgifter utgifter totalt Finansiering % Undervisningsministeriets finansiering Extern finansiering f inansiering totalt Teaterhögskolans mål är att göra det internationella samarbetet och de internationella inslagen till något som hör till vardagen. internationellt samarbete Studerande Utresande, över 1 vecka Inresande, över 1 vecka Utresande, över 3 mån Inresande, över 3 mån Lärar- och forskarutbyte Utresande, över 2 veckor Inresande, över 2 veckor Utländska studerande Närvarande

10 8 studier maarit ruikka Prorektor med ansvar för undervisningen Mera alternativ i studierna År 2010 förnyades examensfordringarna och ett av målen var att öka dialogen mellan Teaterhögskolans utbildningsprogram och uppnå större synergi i undervisningen. När examensfordringarna förnyades fanns det en ny form av växelverkan bland lärarna och det ledde till nya och fräscha initiativ. Utbildningsprogrammens studerande har nu bättre möjligheter att tillsammans arbeta med frågor, utmaningar och möjligheter inom scenkonstens alla områden. Ett konkret resultat av den gemensamma planeringen är t. ex grunderna i föreställningsforskning, en studieperiod som var gemensam för de studerande på första årskursen i utbildningsprogrammen för teaterkonst och danskonst. Som lärare fungerade Annette Arlander, professor i performance och teori, tillsammans med påbyggnadsstuderande. Här förenade grund- och påbyggnadsutbildningen sina krafter. I examensfordringarna var det viktigt att definiera delmålen och se på undervisningen från de studerandes foton: noomi ljungdell

11 teaterhögskolans årsberättelse perspektiv. Det gällde att uttryckligen betrakta själva studiearbetet, studierna och scenkonstens framtid från de studerandes synvinkel. Utgångspunkten för arbetet med examensfordringarna var att beakta de studerandes upplevelser, utveckla undervisningsplanernas struktur, granska inlärningens kumulativa effekt och göra studiegången och -stigarna synliga, samt att tydligt uttrycka forskningsaspekten och de kompetenser som framtidens aktörer måste ha. Till exempel innehåller examensfordringarna för kandidatexamen i danskonst en ny tyngdpunkt i form av alternativa ämnesstudier, som omfattar studieperioder i dans, koreografi, pedagogik eller teori. Studiernas mål är att stöda den studerandes individuella yrkesinriktning eller delområde och öka de framtida danskonstnärernas färdigheter inför yrkeslivet. Valfriheten och specialiseringsmöjligheterna ökades i studierna för magister examen. Vi gav större tyngd åt den studerandes individuella, kreativa Omstående sida: Dansstuderande Arttu Palmio repeterar. Ovan: Registuderande Aino Kivi på avdelningen för rekvisita. insats i att själv formulera sin uppfattning om studierna, studieinriktning och utvecklingsbehov och ta det som utgångspunkt när den individuella studieplanen skall diskuteras med utbildningsprogrammets professor. Det framtida målet är att högskolans alla institutioner skulle arbeta med examensfordringarna samtidigt så att dialogen om undervisningens innehåll och former skulle gälla hela Teater högskolan och alla 15 utbildnings- och magisterprogram. För Teaterhögskolan är principen om den gemensamma scenen central: utbildningsprogrammens studerande arbetar tillsammans i kreativa processer med arbetsdemonstrationer och föreställningar. Målsättningen är att redan under studietiden rikta in konstnärerna på att söka och skapa gemensamma ämnen, arbetssätt och uttryck för scenkonsten, som hela tiden är under förändring. Antalet undervisningshelheter som omfattar flera utbildningsprogram och högskolor ökade och under året planerades många nya samarbetsprojekt. Ett omfattande samarbetsprojekt var den långvariga undervisningsprocessen kring musikteaterns särdrag. Projektet resulterade i föreställningen Vapautuspassio på våren (Se sida 18) I flera samarbetsprojekt deltog det professionella fältet och dess många referensgrupper. Som ett samarbete mellan Rundradion, institutionerna för teaterkonst och för ljud- och ljusdesign

12 10 mera alternativ i studierna startades en kurs i hörspel. De studerande bekantade sig med radio som uttrycksmedel och gjorde minihörspel. Institutionen för danskonst inledde ett nytt och omfattande samarbetsprojekt med Träskända stad (Järvenpään kaupunki), Järvenpää dansinstitut och Järvenpää-huset. Målet är att samla erfarenheter och utveckla en modell som kan tillämpas också på andra håll i Finland. Teaterhögskolans utbildningsprogram, Aalto-universitetets utbildningsprogram för scenografi, Tammerfors universitets institution för skådespelararbete, Tutkivan teattertyön keskus och stadsteatern i Lahtis påbörjade planeringen av ett samarbetsprojekt Suuren näyttämön näyttämötyöpaja (workshop med fokus på stora scenen). Workshopen ger deltagarna möjlighet att tillsammans med teaterns tekniska personal och hand ledande lärare undersöka den stora scenens särdrag i förhållande till den studerandes kommande yrke. Relationerna till teaterfältet och nätverksbyggandet är viktiga. En stor del av de konstnärliga lärdomsproven för magisterexamen i ljusdesign gjordes ute på de professionella teatrarna. Sam arbetet med det professionella fältet stärkte också verksamheten med fadder teatrar. Det uppstod också helt nya samarbetsinitiativ, t. ex mellan Jyväskylä stadsteater och utbildningsprogrammet för regi som ledde till en festival med små föreställningar Pienten esitysten festivaali i Jyväskylä. Utbildningsprogrammets studerande arbetade en vecka med teaterns konstnärliga personal och producerade en föreställningshelhet som tog avsats i det mentala landskapet i mellersta Finland. Under veckan etablerades fruktbara kontakter mellan flera teatergenerationer. Magisterprogrammet i ljusdesign är fortfarande unikt i Europa. Under året undersöktes möjligheten att grunda ett internationellt magisterprogram på engelska. De internationella samarbetsprojekten hade en central roll i undervisningen och samarbetet med utländska teater- och konstskolor kunde genomföras tack vare NordPlus- och Erasmusprogrammen sökande och antagna sökande antagna kandidat- och magister examen i teater- och danskonst kandidat (mål 30) magister (mål 55)

13 teaterhögskolans årsberättelse case på kollisionskurs Ett par gånger om året glömmer Teaterhögskolan allt om sina utbildningsprogram och man studerar intressanta kurser i blandade grupper. De s.k. gemensamma studierna arrangeras i början eller slutet av terminerna i maj, augusti och december. I december 2010 arrangerades den första kollisionskursen som lämpade sig för alla oberoende av utbildningsprogram och -nivå. - Idén gick ut på att fördomsfritt och utan alltför mycket förhandsplanering utsätta deltagarna för kollisioner och se vad som händer. Vi undersökte uttryck, växelverkan, improvisation och olika konstformer, berättar kursens lärare Ville Sandqvist. Sandqvists synvinkel var regi och skådespelararbete. Som lärare fungerade också Cris af Enehielm (tal och röst), Joona Halonen (rörelse och dans) och Kimmo Modig (ljudplanering). Avsikten var att undersöka vad som händer då rörelse kolliderar med ljud, ljud med rörelse och då skådespelaren kolliderar med regissören och kursdeltagarna med varandra. Deltagarna uppskattade kursen och feed back-kommentarerna konstaterade bl. a. Jag har aldrig tidigare fått lika mycket gjort under en vecka. Gruppen hade en fin anda. Arbetet var verkligen mångsidigt och givande. De goda erfarenheterna kommer att synas senare i livet, långt efter kursens slut 374 grund- och påbyggnadsstuderande grundexamen påbyggnadsstuderande den genomsnittliga studietiden för magisterexamen (300 sp) och examinas genomsnittliga omfattning omfattning (sp) ,2 11,7 I utbildningsprogrammet för dramaturgi studerar man också utomhus. Studerande Ville Koskivaara trivs i naturen studietid (år) 5,5 5,

14 12 forskning soili hämäläinen Ledare för forskningscentret för teater, dans och performance, Tutke Den konstnärliga forskningen öppnar nya infallsvinklar Forskningscentret för teater, dans och performance ansvarar för Teaterhögskolans påbyggnadsutbildning och forskningsverksamhet. Scenkonsten och samhället är tyngdpunkten i den nya forskningsstrategin som utarbetades Forskningsprojektet Skådespelarkonsten och samtiden utvecklade skådespelarens tekniska begrepp. Jarno Kuosa repeterar mellantillstånd. foto: miska reimaluoto

15 teaterhögskolans årsberättelse Påbyggnadsstudierna vid Forskningscentret för teater, dans och performance (Tutke) definieras som konstnärlig forskning. Den konstnärliga forskningen är konstnärs- eller konstinitierad forskning som innehåller både teoretiska och konstnärliga delar. Den konstnärliga forskningen kan motivera scenkonstens samhälleliga betydelse och konstnärliga praxis. Forskningen skapar nya former och uttryck, tekniker, redskap och nya pedagogiska grepp. Forskningen deltar i att förnya samhället på ett sätt som är karaktäristiskt för scenkonsten. Scenkonsten lyfter fram levande människors, gestalters och varelsers möten och handlingar och därmed också frågor och utmaningar som gäller etik, politik, ekonomi och världsåskådning. För Tutke var år 2010 ett mångsidigt och arbetsdrygt år. Ett av årets resultat var Kirsi Heimonens doktorsavhandling Sukellus liikeeseen liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Under året hade Tutke 50 studerande. Undervisningsprogrammet fick en ny struktur och består nu av tre kärnområden: forskarseminarier, temaseminarier med varierande ämnen och praktikum. Basfärdigheterna lärs nu ut med större systematik än tidigare. Som en del av arbetet med att utveckla handlednings processerna ändrades forskarseminarierna och nu fungerar de som öppna handledningssituationer för de studerande, handledarna och övriga intresserade. Under året producerades dessutom en guide om Tutkes arbetssätt. Den är främst avsedd för de studerande men har också information som är nyttig för handledarna och lärarna. Finlands Akademi beviljade Leena Rouhiainen en fyraårig anställning som akademiforskare. Finlands Akademi finansierar också det fyraåriga forskningsprojektet Asian Art and Performance Consortium. Båda projekten stärkte påbyggnadsutbildningens och forskningens strukturer. År 2010 av slutades projekten Skådespelarkonsten och samtiden (Näyttelijäntaide ja nykyaika) och Levande mosaik (Liikkuva mosaiikki). Projekten erbjöd arbetsmöjligheter för flera forskare och ledde till intressanta forskningsresultat. Konstuniversiteten lämnade en gemensam projektansökning till Finlands Akademi om ett doktorandprogram. Med i projektet är Teaterhögskolan, Bildkonstakademin, konstinstitutionen vid Aalto-universitetet och Sibelius- Akademin. Projektets målsättning är att få flera forskarskoleplatser, öka samarbetet mellan konstuniversiteten och utveckla den konstnärliga forskningens praktiska metoder. Planeringen för den konstnärliga forskningens internationella sommarskola (Summer Academy of Artistic Research) blev klar och inbjudningarna sändes till internationella samarbetsparter. Tutke var också aktivt med i arbetet med att grunda en internationell publikation om konstnärlig forskning (Journal of Artistic Research, jar).

16 14 den konstnärliga forskningen öppnar nya infallsvinklar case den gröna rörelsen föds I september 2010 var det premiär för en föreställning som väckte stort intresse. Den gröna rörelsen föddes på nytt på scenen i Teaterhögskolans aula och i politiska landskap färdades ensemblen från istiden till Koijärvi-rörelsen och tillbaka. Också den process som låg bakom föreställningen var mycket lång. Föreställningen utgjorde sammanfattningen från det treåriga forskningsprojektet Skådespelarkonsten och samtiden (Näyttelijäntyö ja nykyaika). Det multivetenskapliga och -konstnärliga projektets mål var att samla in och analysera praktiskt material från skådespelare som studerade vid Teaterhögskolan under 1980-talet, och med det som bas söka sig fram mot en ny skådespelarpedagogik och skådespelarkonst. - Föreställningen hade många målsättningar: vi ville iscensätta den pedagogiska förändringsprocess som vi hade genomlevt, pröva möjligheterna för den självgående skådespelaren och regissören samt belysa de samhälleliga dimensionerna i vår forskningsresa. Men föreställningen var endast en etapp i processen som fortsätter, berättar Esa Kirkkopelto, professor i konstnärlig forskning, som fungerade som projektets ledare. Forskningsgruppen bestod av professionella skådespelare, forskare och doktorander. Forskningen utfördes på Teaterhögskolan, men läroämnet teatervetenskap vid Helsingfors universitet deltog också. Forskningen producerade repetitionsmetoder som nu vidareutvecklas och tas i bruk både på Teaterhögskolan och på professionella teatrar. Tre doktorsavhandlingar är under arbete samt två publikationer som samlar upp och redogör för forskningsresultaten. Den första Samtida skådespelarkonst Förskjutningar och rubbningar (Nykynäyttelijän taide Siirtymiä ja horjutuksia) publiceras i augusti 2011 och innehåller artiklar av den teoretiska gruppen och tematiska intervjuer med skådespelarna. I ett senare skede sammanställs en manual för skådespelarpedagogik. - Vi hoppas att vårt projekt är ett bevis på att konsthögskolornas forskning är meningsfull och nödvändig, tillägger Kirkkopelto. foto: miska reimaluoto

17 teaterhögskolans årsberättelse doktorsexamen i teater- och danskonst målnivå: vetenskapliga publikationer vetenskapliga publikationer internationella referee-publikationer foto: seppo kärki Omstående sida: Den gröna rörelsen föds repeterades i augusti-september. Till vänster: Lasse forsgren, Jari Hietanen och Taisto Reimaluoto använder sig av metoden referenskropp i föreställningen Den gröna rörelsen föds.

18 16 föreställingar jyri pulkkinen Undervisningsteaterns chef Publiken får ta del av forskningens frågeställningar Påbyggnads- och forskningsproduktionerna har en synlig roll på Teaterhögskolans undervisningsteater. maallisten ilojen puutarha foto: ville-matias roisko

19 teaterhögskolans årsberättelse Den levande föreställningen står i centrum för Teaterhögskolans verksamhet. På Teaterhögskolan är föreställningarna en del av undervisningen och själva kärnan i forskningen. I grundutbildningen är det föreställningarna som ger praktiska och teoretiska förutsättningar för yrket och för vidare utbildning. I påbyggnadsutbildningen och i forskningsverksamheten har föreställningarna en annan roll, de är de praktiska delarna som producerar ny kunskap om scenkonsten och vidareutvecklar praxis. År 2010 blev påbyggnadsutbildningens och forskningsverksamhetens föreställningar en del av Teaterhögskolans föreställningsverksamhet. På undervisningsteatern förverkligades fyra produktioner och konklusionerna från forskningsprojektet Den gröna rörelsen föds (se sida 14). Dessutom producerades två forskningsproduktioner som visades utanför Teaterhögskolan. Forskningsföreställningarna har en speciell utgångspunkt och det har stått klart både för publiken och undervisningsteaterns personal. Där grundutbildningens föreställningar simulerar de professionella teatrarnas form, produktionssätt och förhållande till publiken ställer forskningsföreställningarna publiken inför en fråga. I allmänhet gäller det inte en färdig föreställning, utan forskningens konstnärliga och praktiska del skall producera observationer om sitt ämne och observationerna skall kunna bedömas. För publiken är de en möjlighet att ta del av den konstnärliga forskningens frågeställningar och hur de behandlas. Föreställningarna har ofta följts av diskussioner med publiken. Teaterhögskolans föreställningsverksamhet samarbetar med andra konstuniversitet, t. ex. Aalto-universitets utbildningsprogram för scenografi och dräktdesign deltar i en stor del av produktionerna. Det är den levande föreställningen som står i centrum för Teaterhögskolans verksamhet, men år 2010 fick vi se en film som lärdomsprov för magisterexamen. Kimmo Alakunnas, som studerar koreografi, förverkligade tillsammans med studerande från Teaterhögskolan och Bildkonstakademin dansfilmen En myra An Ant (Muurahainen An Ant) Under året fick filmen motta många pris på internationella filmfestivaler. Det internationella inslaget i föreställningsverksamheten kunde ses då två utländska professionella regissörer arbe tade med det Nordiska Magisterprogrammet (NorMa). Andrey Moguchy från Theatre Scene i St.Petersburg regisserade en föreställning på Anton Tjechovs novell Gusev och konstnärliga ledaren Kia Berglund från Teater Giljotin i Stockholm regisserade Mefisto av Klaus Mann. Föreställningsverksamheten fick också internationella inslag av alla utländska studerande som deltog i föreställningarna och av utländska Erasmus-utbytesstudenter som praktiserade vid undervisningsteatern.

20 18 publiken får ta del av forskningens frågeställningar case På ett passionerat sätt ifrågasätter föreställningen den under hållande musikteaterns urvattnade medel och söker nya vägar Vapautuspassio krossar gamla gränser och erbjuder nytt och fräscht istället anni-helena leppänen, kansan uutiset vapautuspassio (befrielsepassionen) Ett omfattande musikteaterprojekt genomfördes som ett samarbete mellan konstuniversitet och -högskolor. I projektet deltog Teaterhögskolan, Aalto-universitetets Konstindustriella högskola, Metropolia och Arcada. Gemensamma workshops ledde till föreställningen Vapautuspassio, som uppfördes på mediecentret Lume i mars Det bästa med projektet var grupparbetet. När ett projekt är så här stort måste regissören helt enkelt avstå från att kontrollera det hela och istället lita på att folk gör sitt bästa, säger föreställningens regissör Juhana von Bagh, som studerar regi på femte årskursen. Efter premiären producerades en inspelning med flerkamerateknik. Kvaliteten på föreställningen och inspelningen har väckt uppmärksamhet och nu planeras en fortsättning på samarbetet. Projektets arbetsmetod var en variation på Bernd Alois Zimmermanns Zeitkugel. Vid sidan om olika tidsnivåer var skådespelararbetets, rörelsens och musikens uttrycksformer närvarande. - Som regissör lärde jag mig att lita på att de bästa idéerna föds i ett tomt huvud. Även om alla delområden skulle jämställas blir musiken lätt en ledstjärna och diktator, säger von Bagh. touko kauppinen, helsingin sanomat

21 teaterhögskolans årsberättelse föreställningsstatistik föreställningar 231 Pedagogiken gjorde det möjligt att söka och undersöka en modern performer-identitet i musikteatern. - De bästa regissörerna ser situationen i dess hela omfång, deltar aktivt och ifrågasätter också sin egna idéer. De är inte rädda för det nya, de driver inte sina egna utan de studerandes intressen och förstår vad grejen handlar om. Konst måste uppfinnas tillsammans i gemensamma arbetssituationer, säger von Bagh. premiärer åskådare och beläggningsgrad åskådare beläggningsgrad 66 % 80 % 85 % 86 % Befrielsepassionen bestod av fyra delar. I Venuspassionen (omstående sida) uppträdde bl. a. Olavi Uusivirta och Natalil Lintala. Någonstans är det alltid morgon -delen skrevs av Aino Kivi. Foton Helinä Kuusela

22 20 personal rita heinrichs Personalchef God förmanskompetens främjar arbetstrivseln foto: antti luostarinen För personalen innebar den största förändringen år 2010 att deras tjänsteförhållanden ändrades till arbetsavtalsförhållanden. Teaterhögskolan anslöt sig som medlem i Sivistystyönantajat ry Bildningsarbetsgivarna rf, som förhandlade fram en nytt allmänt arbetsavtal för universiteten. I augusti 2010 togs en ny modell för arbetstid i bruk. Det innebar att undervisningsoch forskningspersonalen (inklusive forskarna) gick över till totalarbetstid och undervisningsteaterns personal, som tidigare tillämpat principen om arbetstimmar per vecka, gick över till regelbunden arbetstid. Rekryteringen av undervisningsoch forskningspersonal reformerades i början av året. De allmänna behörighetskraven definierades i en instruktion. Rekryteringsrådet inrättades för att bedöma Teaterhögskolans rekryteringsbehov och för att ta hand om rekryteringarna. Under året rekryterades två professorer med kallelseförfarande och en professor med ansökningsförfarande. Dessutom rekryterades nio lektorer och en doktorand med kallelseförfarande. Ledarskaps- och förmansfunktionerna utvecklades genom utbildning och en 360-graders bedömning av förmännen. Träningen behandlade förmansarbetets många områden, den individuella arbetsrollen, dialog och växelverkan och hur man kan hantera situationer som präglas av förändring och problem. Sju förmän deltog i träningen. I förmännens 360-graders bedömning bedömdes varje person av sin egen förman, av sina kolleger och underlydande. Bedömningen mätte reellt och önskvärt ledarskapsbeteende samt de

23 teaterhögskolans årsberättelse Medeltalet på Teaterhögskolans svar var 3,6, på universitetssektorn var medeltalet 3,4. årsverk kvinnor män Undervisningspersonal * Undervisnings- och forskningspersonal* % 44 % Övrig personal % 44 % totalt % 44 % *) Fr.o.m anges undervisningspersonalens antal inte längre separat krav som verksamheten ställer på ledarskapet. Åtta förmän deltog. Resultaten kommer till nytta när vi utvecklar ledarskapsträningen och en arbetskultur som bygger på självständighet och ansvar. I början av år 2010 utarbetade Teaterhögskolan en modell för tidig intervention. Målet med modellen är att stöda den enskilda arbetstagarens och hela arbetskollektivets välfärd och arbetstrivsel, och att redan i ett tidigt skede kunna ingripa och avvärja hot mot arbetsförmågan. Modellen innehåller en beskrivning av arbetskollektivets spelregler och de situationer som man bör ta fatt i, samt blanketter för att ta upp problem till diskussion samt ett program för rusmissbruk. I november 2010 fick personalen svara på en enkät om arbetstrivsel. Enkäten genomfördes i samarbete med Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och 10 universitet deltog. Teaterhögskolan har fått jämförelsematerial från de andra universiteten och kan konstatera att Teaterhögskolans personal var relativt nöjd. Medeltalet på Teaterhögskolans svar var 3,6, på universitetssektorn var medeltalet 3,4 medan det maximala talet var 5. Enligt enkäten var man mest nöjd med den egna arbetsbildens tydlighet och med arbetets utmaningar, arbetskollektivets stöd och utvecklingsorientering, jämställdhet samt Teaterhögskolans image i offentligheten. Minst nöjd var man med belöningen, karriärmöjligheterna och med att arbetsron utsattes för alltför mycket störningar i kontorslandskapet. På basen av enkätsvaren kommer Teaterhögskolan att inleda flera utvecklingsprojekt.

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Val av nya studerande

Val av nya studerande Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2012 Nya studerande År 2012 antas nya studerande till utbildningsprogrammen för skådespelarkonst (finskspråkig), regi, dramaturgi, dans, ljusdesign och ljuddesign

Läs mer

teaterhögskolans årsberättelse 2011 teaterhögskolans årsberättelse 2011 1

teaterhögskolans årsberättelse 2011 teaterhögskolans årsberättelse 2011 1 teaterhögskolans årsberättelse 2011 teaterhögskolans årsberättelse 2011 1 Scenkonsten i olika former har en given plats i alla kulturer och samhällen och har ett värde som är fritt från instrumentalisering.

Läs mer

Examina och utbildningsprogram

Examina och utbildningsprogram Examina och utbildningsprogram Teaterhögskolan är ett universitet för teater, dans och performance som ger den högsta undervisningen inom dans- och teaterområdet. Du kan ute xamineras från Teaterhögskolan

Läs mer

Förslag till ny universitetslag

Förslag till ny universitetslag Förslag till ny universitetslag Ändringar sker... Autonomin stärks: universiteten blir juridiska personer Universiteten ersätter staten som arbetsgivare: tjänsterna blir arbetsavtalsförhållanden Relationerna

Läs mer

Stockholm, Seoul eller Lissabon?

Stockholm, Seoul eller Lissabon? Stockholm, Seoul eller Lissabon? Erfarenheter av en obligatorisk utlandstermin integrerad i kandidatexamen Johanna Lilius, chef för utbytesprogrammet Bakgrund Kartläggning av intresset för utbytesstudier

Läs mer

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI

MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERSTUDIER I DRAMATURGI Tvåårig utbildning, 120 sp En studerande som avlagt examen i dramaturgi kan enligt egen inriktning verka

Läs mer

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2

Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST INLEDNING 2 Examensfordringarna vid Institutionen för teaterkonst 2010 15 SKÅDESPELARKONST Innehållsförteckning INLEDNING 2 Strukturen för magisterstudiernavirhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. Praxis vid feedback

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Konstuniversitetets Teaterhögskolan 2015 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Magisterprogrammet i danskonst består av 2 år av närstudier på heltid. Studierna

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande

Urvalsguide. till Teaterhögskolan 2015. Allmän information för sökande Urvalsguide till Teaterhögskolan 2015 Allmän information för sökande Konstuniversitetet inledde sin verksamhet i början av 2013 när Bildkonstakademin, Sibelius- Akademin och Teaterhögskolan gick samman.

Läs mer

Universitetsutbildning 2013

Universitetsutbildning 2013 Utbildning 0 Universitetsutbildning 03 Universitetsexamina Antalet högre högskoleexamina ökade med nästan 6 procent Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik avlades nästan 6 procent fler högre högskoleexamina

Läs mer

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN

EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN 1 EXAMENSSTADGA FÖR GRUNDEXAMINA VID TEATERHÖGSKOLAN I kap. Allmänna bestämmelser 1 Man kan studera vid universitetet som 1. grundexamensstuderande vars studier leder till avläggande av kandidat eller

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur 1(4) 8.4.2015 Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: TCV20 OINR liga programmet, Allmän inriktning 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, General Profile 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Musikdramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Musikdramatisk inriktning Det första

Läs mer

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola

Utbildningsplan. Dramapedagogutbildningen. vid Västerbergs folkhögskola Utbildningsplan Dramapedagogutbildningen vid Västerbergs folkhögskola Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna höstterminen 2015 eller senare 1 Dramapedagogutbildning på Västerbergs folkhögskola

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng

Datavetenskapliga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 2012-01-20 liga programmet, Spel, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Computer Science, Computer Games Development, 180 Credits Denna utbildningsplan gäller för utbildning

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom kultur

Vägen till yrkeskunskap inom kultur Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom kultur Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom hantverk och konstindustri Grundexamen i audiovisuell kommunikation Grundexamen i visuell framställning

Läs mer

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING

STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING 1 (5) 2.12.2014 STÄRKANDE AV UNIVERSITETENS PROFILERING MED KONKURRENSUTSATT FINANSIERING UTLYSNING I JANUARI 2015 Mål Stärkandet av de finländska universitetens forskningsprofiler och effektiverandet

Läs mer

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE

MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Val av nya studerande till Teaterhögskolan 2013 MAGISTERPROGRAMMET FÖR DANSARE Tvåårig utbildning, 120 sp Målet för 120 sp magisterstudier i dans är att svara mot den utmanande konstnärsidentitet och den

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Kursbeskrivning steg för steg

Kursbeskrivning steg för steg Taldramatisk teaterutbildning Utbildningen är tvåårig och är en yrkesförberedande teaterutbildning som bygger på medverkande i teaterns alla praktiska processer. Taldramatisk inriktning Det första året

Läs mer

ESTETISK KOMMUNIKATION

ESTETISK KOMMUNIKATION ESTETISK KOMMUNIKATION Kommunikation med estetiska uttrycksmedel används för att påverka kultur- och samhällsutveckling. Kunskaper om estetisk kommunikation ökar förmågan att uppfatta och tolka budskap

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Svenska institutionen för skådespelarkonst

Svenska institutionen för skådespelarkonst Svenska institutionen för skådespelarkonst Examensfordringar 2011 2015 Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst, kandidat, magister Vid svenska institutionen finns utbildningsprogrammet för skådespelarkonst

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZWG22 Magisterprogram i miljö- och hälsoskydd, 60 högskolepoäng Master Program in Environmental and Health Protection (One Year), 60 Credits Denna utbildningsplan

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING

SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING SPECIALISERINGSUTBILDNING I PSYKOLOGI I FINLAND EN KORT SVENSK SAMMANFATTNING Sammanställt av Psykonets material på finska av Matti Laine & Harriet Eriksson 1. ALLMÄNT Vad är en specialpsykologutbildning?

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Karolinska Institutet ett medicinskt universitet Erik G Svensson Uppsala 2014-08-19 Anna-Lena Paulsson, Internationella kansliet Handlingsplan för internationalisering 2014-2017 för utbildning på grundnivå

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken

HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017. Psykiatriska kliniken HELSINGFORS UNIVERSITET PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGEN PSYKOTERAPEUTUTBILDNINGSPROGRAM MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING 77 SP, 2014-2017 Psykologi Institutionen för beteendevetenskaper Beteendevetenskapliga fakulteten

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning

Leonardo da Vinci. Europeiska unionens. program för. yrkesutbildning Leonardo da Vinci Europeiska unionens program för yrkesutbildning Leonardo da Vinci Programmet för livslångt lärande Leonardo da Vinci -programmet är Europeiska unionens program för yrkesutbildning. Från

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)

BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*) NAMNET PÅ EXAMEN Yrkesexamen i idrott (SV) Liikunnan ammattitutkinto (FI) DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN Uppbyggnaden av examen Denna examen består av samtliga

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Utbildningsprogrammet för dans samt magisterprogrammen för dansare och koreografer

Utbildningsprogrammet för dans samt magisterprogrammen för dansare och koreografer Utbildningsprogrammet för dans samt magisterprogrammen för dansare och koreografer Danskonsten öppnar personliga synvinklar på mänsklig verklighet. Samtida dans visar sig i kulturen som verk och händelser

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015

Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 1 Anvisningar för konsortieansökan 1.7.2015 Dessa anvisningar förklarar hur man gör och lämnar in en konsortieansökan, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs. Anvisningarna förnyades den 26 juni 2014.

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer