Kommunstyrelsen Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2006-03-09. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Jill Roos"

Transkript

1 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista. Utses att justera Lars Alderfors (fpl) Justeringens plats och tid Administrativa kontoret, måndagen den 13 mars 2006, kl Underskrifter Sekreterare... Jill Roos Paragrafer Ordförande... Carola Gunnarsson (c) Justerande... Lars Alderfors (fpl) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringens har tillkännagivits genom anslag Organ KOMMUNSTYRELSEN Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Administrativa kontoret Underskrift...

2 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (24) KS 27 Dnr 2005/284 Revisionsrapport Integrering av Ösby Naturbruksgymnasium Komrev har granskat integreringen av Västmanlands Naturbruksgymnasium Ösby och resultatet har sammanfattats i en rapport daterad Syftet med granskningen var att se hur integreringen fungerat, vilka mål som finns med integreringen samt när arbetet väntas vara avslutat. I rapporten betonas vikten av att kommunstyrelsen förtydligar vilket uppdrag respektive organisation skall ha när det gäller förvaltningen av skogs- och jordbruket, som överlåtits till kommunen i samband med att kommunen övertog Västmanlands Naturbruksgymnasium Ösby Bilaga KS 2006/14/1-3 Arbetsutskottets beslut , 18/2006 Siv Jansson, Komrev, föredrar ärendet. Silvana Enelo-Jansson, barn- och utbildningsförvaltningen, samt Gunnar Sundstedt och Björn Hedin, Västmanlands Naturbruksgymnasium, Göran Åkesson, samhällsbyggnadsförvaltningen, samt Ulla-Britt Holmér och Bengt Åkesson, kommunrevisionen, deltar vid ärendets behandling. att kommunstyrelsen beslutar att verksamheten vid Västmanlands Naturbruksgymnasium Ösby, utifrån skolans särart, skall integreras med övriga delar av gymnasieskolans verksamhet, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att återkomma med en redovisning av hur undervisningen vid Västmanlands Naturbruksgymnasium Ösby och Kungsängsskolan på ett bättre sätt skall kunna integreras med varandra, samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med en redovisning av hur förvaltning av fastigheten Ösby med jord och skog skall kunna ske integrerat med övrig fastighetsförvaltning. Tommy Johansson (s) och Sickan Palm (kd) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande.

3 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (24) forts KS 27 att verksamheten vid Västmanlands Naturbruksgymnasium Ösby, utifrån skolans särart, skall integreras med övriga delar av gymnasieskolans verksamhet, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att återkomma med en redovisning av hur undervisningen vid Västmanlands Naturbruksgymnasium Ösby och Kungsängsskolan på ett bättre sätt skall kunna integreras med varandra, samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med en redovisning av hur förvaltning av fastigheten Ösby med jord och skog skall kunna ske integrerat med övrig fastighetsförvaltning. barn- och utbildningsnämnden samhällsbyggnadsnämnden Västmanlands Naturbruksgymnasium f k Kungsängsskolan f k

4 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) KS 28 Dnr 2006/21 Sörskogstippens framtida hantering , 210, om att möjliggöra en skidbacke på Sörskogstippen har aktualiserats av samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att tidigare beslut om skidbacke ändras till förmån för beskrivet naturalternativ. Bilaga KS 2006/21/1-2 Arbetsutskottets beslut , 28/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att ändra kommunstyrelsens beslut , 210/1981, avseende anläggande av skidbacke vid Sörskogstippen, samt att anta samhällsbyggnadsnämndens förslag om naturalternativ i enlighet med bilaga KS 2006/21/1. att ändra kommunstyrelsens beslut , 210/1981, avseende anläggande av skidbacke vid Sörskogstippen, samt att anta samhällsbyggnadsnämndens förslag om naturalternativ i enlighet med bilaga KS 2006/21/1. samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen

5 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (24) KS 29 Dnr 2005/157 Motion om sommarjobb för skolungdomar i Sala kommun Motion daterad , undertecknad av Maria Arvidsson (v) och Joachim Nordlund (v). Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning, arbetsmarknadsenheten, för yttrande. Därefter har kommunstyrelsens ordförande besvarat motionen, bilaga KS 2006/23/1. Arbetsutskottet beslutade vid sammanträde att föreslå att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Bilaga KS 2006/23/1-3 Arbetsutskottets beslut , 30/2006 Kompletterande handling inkommer, bilaga KS 2006/23/4. Vid ärendets behandling presenterar sig Johanna Westerdahl som är projektledare för ett samordningsprojekt mellan Sala kommun, Arbetsförmedlingen och Företagarcentrum. Syftet med projektet är att skapa ett forum för ungdomar för att underlätta för dem att få arbete i företag i Sala kommun. att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Åke Hedvall (s) och Sickan Palm (kd) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt eget yrkande och finner sitt eget yrkande bifallet. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. kommunfullmäktige

6 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (24) KS 30 Dnr 2005/181 Motion om förebyggande av spelmissbruk Motion undertecknad av Lars Alderfors (fpl) har inkommit. Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. Därefter har kommunstyrelsens ordförande besvarat motionen, bilaga KS 2006/24/1. Bilaga KS 2006/24/1-3 Arbetsutskottets beslut , 32/2006 Tommy Johansson (s) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en bredare beredning. Lars Alderfors (fpl) yrkar bifall till Tommy Johanssons yrkande. Proposition Ordföranden frågar om ärendet skall återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet skall återremitteras. att återremittera ärendet för en bredare beredning. vård- och omsorgsnämnden barn- och utbildningsnämnden kultur- och fritidsnämnden

7 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) KS 31 Dnr 2005/230 Medborgarförslag om att fatta beslut på seriösa underlag och ej slösa med skattebetalarnas pengar. Lägg inte ner Styrars skola 2006 Medborgarförslag daterat , undertecknat av Carina Dalfjord, Lasse Nilsson och Maria Holmqvist. Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Därefter har kommunstyrelsens ordförande besvarat medborgarförslaget, bilaga KS 2006/25/1. Bilaga KS 2006/25/1-3 Arbetsutskottets beslut , 33/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Åke Hedvall (s) yrkar att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. Proposition Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Åke Hedvalls yrkande och finner arbetsutskottets förslag bifallet. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget besvarat. Reservation Tommy Johansson (s), Sören Sjöberg (s), Åke Hedvall (s), Per-Olov Rapp (s), Åsa Nilsson (s) och Måns Gustafsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Åke Hedvalls yrkande. kommunfullmäktige

8 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (24) KS 32 Dnr 2006/31 Försäljningspris på småhustomter på Hagaberg Detaljplanen för del av Hagaberg ger möjlighet till avstyckning och försäljning av fem småhustomter. I skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad lämnas förslag på prissättning i enlighet med taxeringsår 2006 års värdering. Planavgift tillkommer. Bilaga KS 2006/32/1 Arbetsutskottets beslut , 42/2006 bifall till arbetsutskottets beslut att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en prissättning i enlighet med taxeringsår 2006 års värdering som ger priset kronor för tomter belägna efter Lottenbergsgatan och Axelinas gata på Hagaberg, samt att en höjning görs för övriga tomter där taxeringsår 2006 års värdering överstiger nuvarande prisnivå på kronor. Kommunstyrelsen beslut Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en prissättning i enlighet med taxeringsår 2006 års värdering som ger priset kronor för tomter belägna efter Lottenbergsgatan och Axelinas gata på Hagaberg, samt att en höjning görs för övriga tomter där taxeringsår 2006 års värdering överstiger nuvarande prisnivå på kronor. _ kommunfullmäktige

9 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (24) KS 33 Dnr 2006/33 Försäljning av Kumla prästgård 1:33 Hyresgäster till denna fastighet har erbjudits att köpa densamma. Detaljplan har framtagits och fastighetsbildning har genomförts. Sala kommun har erbjudit köpeskilling som köparen accepterat. Bilaga KS 2006/33/1 Arbetsutskottets beslut , 43/2006 att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en försäljning av fastigheten Kumla prästgård 1:33 till ett pris av kronor. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att godkänna en försäljning av fastigheten Kumla prästgård 1:33 till ett pris av kronor. kommunfullmäktige

10 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) KS 34 Dnr 2005/283 Reviderad attestlista 2006 för kommunstyrelsens förvaltning Förslag från kommunstyrelsens förvaltning daterat om revidering av attestlistan under rubriken Administrativt kontor, Överförmyndare, Handläggare/Utredare. Bilaga KS 2006/35/1-2 Arbetsutskottets beslut , 44/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att fastställa reviderad attestlista 2006 för kommunstyrelsens förvaltning, bilaga KS 2006/35/2, att gälla från och med att fastställa reviderad attestlista 2006 för kommunstyrelsens förvaltning, bilaga KS 2006/35/2, att gälla från och med kommunstyrelsens förvaltning, Maria Ek Mirjam Olsson ekonomikontoret

11 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (24) KS 35 Dnr 2006/23 Förlängning av serviceavtal mellan Nedre Dalälvens Intresseförening och Sala kommun Handling har inkommit från Nedre Dalälvens Intresseförening om förlängning av serviceavtal för perioden Bilaga KS 2006/36/1 Arbetsutskottets beslut , 45/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening under 2006, med hänvisning till pågående arbete med kommunens näringslivsprogram. att förlänga avtalet med Nedre Dalälvens Intresseförening under 2006, med hänvisning till pågående arbete med kommunens näringslivsprogram. Nedre Dalälvens Intresseförening kommunstyrelsens förvaltning, Maria Ek Mirjam Olsson Anders Johansson ekonomikontoret f k

12 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (24) KS 36 Dnr 2006/35 Internkontrollplan för ekonomikontoret 2006 Kommunfullmäktige beslutade att anta reglemente för intern kontroll i Sala kommun samt tillämpningsanvisningar till reglementet, att gälla fr o m Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för att tillse att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Ekonomikontoret föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen fastställer internkontrollplan för ekonomikontoret Bilaga KS 2006/34/1-2 Arbetsutskottets beslut , 49/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att fastställa Internkontrollplan för ekonomikontoret 2006, bilaga KS 2006/34/2. att fastställa Internkontrollplan för ekonomikontoret 2006, bilaga KS 2006/34/2. ekonomikontoret

13 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (24) KS 37 Dnr 2005/272 Uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn av bygg- och miljöförvaltningen; yttrande Länsstyrelsen genomförde , inom ramen för Länsstyrelsens tillsynsvägledning, ett besök vid bygg- och miljönämnden för uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn enligt miljöbalken. Granskningen omfattade den miljöbalkstillsyn som utförs av miljöenheten. Länsstyrelsen har bedömt tillsynsbehov, tillsynsplan samt resursbehov på förvaltningen. Resursbehovet visar att förvaltningen behöver ytterligare 3,6 tjänster för att kunna utföra all lagstadgad tilllsyn - 2,5 tjänster relateras till miljöbalkstillsyn. Bygg- och miljöförvaltningen har yttrat sig till kommunstyrelsen. I Länsstyrelsens utvärdering daterad uppmanas kommunstyrelsen att återrapportera hur kommunen avser att agera, så att tillsynsmyndigheten kan avsätta resurser som i tillräcklig grad svarar mot behovet av tillsyn. Bilaga KS 2006/44/1-3 Arbetsutskottets beslut , 52/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens skrivelse, bilaga KS 2006/44/1. att avge yttrande i enlighet med bygg- och miljöförvaltningens skrivelse, bilaga KS 2006/44/1. Länsstyrelsen, miljöenheten bygg- och miljönämnden/bygg- och miljöförvaltningen

14 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (24) KS 38 Dnr 2004/195 Utökad samverkan mellan Heby och Sala kommuner vad avser bygg- och miljöverksamheterna Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till utsedd arbetsgrupp att i samarbete med berörda verksamheter ta fram underlag för att möjliggöra bildandet av en för Heby och Sala kommuner gemensam bygg- och miljöförvaltning, att förbereda upprättade av avtal mellan kommunerna avseende samverkan inom plan- och mätverksamheterna samt att uppdra till kommuncheferna i de båda kommunerna att i samarbete med berörda nämnder och verksamheter på börja en gemensam rekrytering av förvaltningschef till den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen. Samverkansavtal om bl a gemensam förvaltningschef är nu framtaget för godkännande av kommunstyrelsen. Bilaga KS 2006/37/1-2 Arbetsutskottets beslut , 48/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om bl a gemensam bygg- och miljöförvaltning för Heby och Sala kommuner inom bygg- och miljöverksamheten, bilaga KS 2006/37/2, samt att fortsätta arbetet med att bilda en gemensam bygg- och miljöförvaltning för Heby och Sala kommuner enlig redovisad plan, med sikte på en verksamhetsstart att godkänna avtal om bl a gemensam bygg- och miljöförvaltning för Heby och Sala kommuner inom bygg- och miljöverksamheten, bilaga KS 2006/37/2, samt

15 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (24) forts KS 38 att fortsätta arbetet med att bilda en gemensam bygg- och miljöförvaltning för Heby och Sala kommuner enlig redovisad plan, med sikte på en verksamhetsstart Carl-Åke Elmersjö Mattias Åsander, Heby kommun bygg- och miljönämnden/bygg- och miljöförvaltningen, Sala och Heby kommuner

16 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (24) KS 39 Dnr 2005/152 Rekrytering av förvaltningschef till gemensam bygg- och miljöförvaltning för Sala och Heby kommuner Kommunstyrelserna i båda kommunerna har i maj 2005 fattat beslut om att ta fram underlag för att möjliggöra bildandet av en gemensam bygg- och miljöförvaltning. Samtidigt uppdrogs till kommuncheferna i båda kommunerna att i samarbete med berörda nämnder och verksamheter påbörja rekrytering av förvaltningschef till den gemensamma bygg- och miljöförvaltningen. Nu är ett ärende under handläggning i båda kommunerna som innehåller avtal om gemensam chef och även möjligheter att samnyttja även andra personalresurser redan före planerad start av gemensam förvaltning. Tidpunkten för start av gemensam förvaltning beräknas blir Nu föreslås ett tillträde för gemensam chef från och med Bilaga KS 2006/38/1 Arbetsutskottets beslut , 50/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att som bygg- och miljöchef utse Magnus Gunnarsson, Avesta, med tillträde Hans Eljansbo (m), Sickan Palm (kd) Christer Eriksson (c), Lars Alderfors (fpl), Bo Ericsson (m), Maila Pettersson (sp), Tommy Johansson (s), Sören Sjöberg (s), Åke Hedvall (s), Per-Olov Rapp (s), Åsa Nilsson (s) och Måns Gustafsson (s) yrkar bifall till Carola Gunnarssons yrkande.

17 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (24) forts KS 39 att som bygg- och miljöchef utse Magnus Gunnarsson, Avesta, med tillträde Magnus Gunnarsson Carl-Åke Elmersjö Mattias Åsander, Heby kommun bygg- och miljönämnden/bygg- och miljöförvaltningen, Sala och Heby kommuner

18 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (24) KS 40 Dnr 2005/17 Avtal om förvaltningsuppdrag m m mellan Sala kommun och Salberga Fastighetsförvaltning AB Kommunfullmäktige har , 96, beslutat överlåta Salbergaområdet, samt hyresavtal och byggprojekt avseende Salberga Kriminalvårdsanstalt till Salberga Fastighetsförvaltning AB. Avsikten är att inte bygga upp en egen administration i bolaget, utan att allt arbete som behöver utföras i bolaget utförs på uppdrag av Sala kommun enligt detta avtal. Bilaga KS 2006/39/1 Arbetsutskottets beslut , 53/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om tjänsteköp och förvaltningsuppdrag mellan Sala kommun och Salberga Fastighetsförvaltning AB i enlighet med förvaltningens skrivelse, bilaga KS 2006/39/1. att godkänna avtal om tjänsteköp och förvaltningsuppdrag mellan Sala kommun och Salberga Fastighetsförvaltning AB i enlighet med förvaltningens skrivelse, bilaga KS 2006/39/1. Salberga Fastighetsförvaltning AB, Carl-Åke Elmersjö Maria Ek Lennart Björk Göran Åkesson Stanley Andersson

19 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (24) KS 41 Dnr 2005/208 Nyemission i Salberga Fastighetsförvaltning AB Kommunfullmäktige fattade , 96, beslut om bildandet av Salberga Fastighetsförvaltning AB. I samma beslut överläts Salbergaområdet med gällande hyresavtal på fastigheterna till bolaget. I beslutet tog kommunen ställning till att delta i nyemission i bolaget upp till ett aktiekapital om 4 miljoner kronor. Bilaga KS 2006/40/1-2 Arbetsutskottets beslut , 54/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 96/2005, delta i riktad nyemission i Salberga Fastighetsförvaltning AB om kronor i aktiekapital med en överkurs om 2,9 miljoner kronor, samt att uppdra åt bolaget och stämmoombudet Carola Gunnarsson att verkställa beslutet. att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut 96/2005, delta i riktad nyemission i Salberga Fastighetsförvaltning AB om kronor i aktiekapital med en överkurs om 2,9 miljoner kronor, samt att uppdra åt bolaget och stämmoombudet Carola Gunnarsson att verkställa beslutet. _ Carola Gunnarsson Salberga Fastighetsförvaltning AB, Carl-Åke Elmersjö

20 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (24) KS 42 Dnr 2006/36 Hantering av risk- och säkerhetsfrågor i Sala kommun Kommunen ansvarar idag för en rad uppgifter inom området säkerhet och beredskap. Säkerhetsarbetet består av olika delar som internt skydd, beredskap för och åtgärder vid extraordinära händelser samt motsvarande avseende skydd mot olyckor. Kommunchefen har fått i uppdrag att utreda ansvarsnivåer, resurser och behov när det gäller riskhantering och säkerhetsfrågor. En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag om samordnad organisation för dessa frågor. Bilaga KS 2006/41/1-2 Arbetsutskottets beslut , 55/2006 bifall till arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att återinföra en samordnad organisation av risk- och säkerhetsarbetet enligt den modell som beskrivs i organisationsbild, bilaga KS 2006/41/2, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att inom sin förvaltning etablera funktionen säkerhetssamordnare med en resurs motsvarande halvtid, att för finansiering av den nya funktionen justera ramen för kommunstyrelsens förvaltning med kronor samt ramen för samhällsbyggnadsnämnden med kronor, samt att genom den nya funktionen, i samråd med alla förvaltningsledningar, genomföra den föreslagna organisationen. Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att återinföra en samordnad organisation av risk- och säkerhetsarbetet enligt den modell som beskrivs i organisationsbild, bilaga KS 2006/41/2, att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att inom sin förvaltning etablera funktionen säkerhetssamordnare med en resurs motsvarande halvtid,

21 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (24) forts KS 42 att för finansiering av den nya funktionen justera ramen för kommunstyrelsens förvaltning med kronor samt ramen för samhällsbyggnadsnämnden med kronor, samt att genom den nya funktionen, i samråd med alla förvaltningsledningar, genomföra den föreslagna organisationen kommunfullmäktige

22 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (24) KS 43 Ärenden avgjorda med stöd av delegation Ordföranden anmäler ärenden vari arbetsutskottet den 14 och 28 februari 2006 fattat beslut på kommunstyrelsens vägnar samt andra särskilt förtecknade delegationsbeslut (nr ).

23 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (24) KS 44 Ändrat datum för kommunstyrelsens sammanträde i maj att datum för kommunstyrelsens sammanträde i maj ändras från torsdagen den 11 maj till fredagen den 12 maj, med början kl nämnder/förvaltningar f k

24 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (24) KS 45 Dnr 2006/43 Sala en levande handelsstad; information om parkeringssituationen i Sala Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om genomförd utredning av parkeringssituationen i de centrala delarna av Sala. Behov har uppstått att finna ersättningsparkeringar för förlorade parkeringsplatser som försvinner vid byggandet av 10 stadsnära villor på kv Hovslagaren , 65/2005 Arbetsutskottets beslut , 160/ , 102/2005 Arbetsutskottets beslut , 31/2006 Per Skog informerar. Göran Åkesson deltar vid ärendets behandling. att kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. att lägga informationen till handlingarna. samhällsbyggnadsnämnden/förvaltningen

~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34

~~~:- ~_~dlj~l'- Pa ragrafer 16-34 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid FULLMÄKTIGE Ekebyskolans aula, kl. 19.00-20.10 Se bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-02-21 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl 13.30-16.15 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman (S BÄ) Lotta johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis

Kommunfullmäktige. Protokoll 2009-12-15 1 (27) Anslagsbevis Protokoll 2009-12-15 1 (27) Plats: Kulturhuset, Deje Folkets Hus Tid: Klockan 18.30 20.30 Avser : 99-116 Beslutande: Se sidan 2 Ej tjänstgörande ersättare: Se sidan 2 Övriga närvarande: Tjänstemän: Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15

PROTOKOLL från 1(32) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1(32) Plats och tid: Mötesrum Hövdingasalen, kl 09:05-12:05 (ajournering 10:15-10:30, 11:05-11:15 och 11:50-11:55) Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Mikael

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer