Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 2014-10-15 Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Tid och plats i Kommunhuset klockan Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S) - ledamot Övriga deltagande Kenth Svensson, kommunsekreterare Peter Andreasson, kommunchef, ej 180 Maria Månsson Brink, stads/planarkitekt, 173, 174 Stefan Christensson, ekonomichef, 172 Sarah Lundberg, utredare, 180 Annika Jönsson, verksamhetsledare, Leader, 171 Ann-Charlotte Thörnblad, ordförande Leader, 171 Justering Justerare Gunnar Edvardsson Plats och tid Kommunhuset , klockan Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Kenth Svensson... Carina Zachau... Gunnar Edvardsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för uppsättande av anslag Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum för nedtagande av anslag Kommunkansliet... Kenth Svensson

2 KSAU 170 KLK Eventuellt övriga ärenden beslutar att som extraärende behandla Årsredovisning 2013 för AV-Mediaoch Örkelljungabostäder AB samt byastämma i Åsljunga.

3 KSAU 171 KLK Rapport från Leader Skåne Ann-Charlotte Thörnblad och Annika Jönsson informerar om Leaderverksamheten för Örkelljunga kommun. Under sex år har kommunen lämnat en medfinansiering på totalt kronor. Projektstöd har för Örkelljunga kommun lämnats med kronor. Beviljade projekt är bl a: Odling och integration Att lära av varandra - Skottland Hälsa med hästkraft, Aborraleden Odling och integration Det nya Eket Ingeborrarp och framtiden Åsljunga Intresseförening Lakelands Barnen bästa bord Eu på landet - unga entreprenörer. Vidare informeras om Landsbygdsprogrammet Ett område kommer att bildas för hela Skåne Nordväst förutom Perstorps kommun. Arbetet kommer att genomföras med Flerfondslösningar, (Regionalfonden, Havs- och fiskerifonden, Socialfonden och Landsbygdsfonden). Dessutom planeras områden med Integrerad utveckling stad/land, samverkan med Havs- och fiskeriområde och Lokalt Partnerskap. Utvecklingsstrategin skall var inlämnad till Jordbruksdepartementet den 1 december Strategin styr inriktningen på framtida projekt och görs bl a med hjälp av Swot- och omvärldsanalys samt arbete med Visioner och övergripande mål. Strategin kopplas till EU:s tillväxtstrategi 2020 och de 4 fonderna. I avsiktsförklaringen skall anges att kommunen vill medverka i och medfinansiera LAG-gruppens verksamhet och de projekt som LAG beviljar. De beräknade r årliga kommunala kostnaderna är per år under 7 år.

4 Leaderverksamheten kommer att starta tidigast under beslutar att lägga informationen till handlingarna. Expedieras till: Ann-Charlotte Thörnblad och Annika Jönsson

5 KSAU 172 KLK Ekonomisk information Ekonomichef Stefan Christensson informerar i ärendet. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

6 KSAU 173 BMA Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Killeberg Torvindustri AB har till Länsstyrelsen inlämnat ansökan om tillstånd till Miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet på fastigheterna Björnholm 1:3, Onsena 1:2, 1:9, Sönderössjö 7:9, 7:10, 7:11, 7:14, 7:17, Trulsabygget 1:8, 1:15, 1:17, Örkelljunga kommun. Yttrande över ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in till Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, MALMÖ senast den 3 oktober Anstånd med tiden har därefter lämnats till den 16 oktober och därefter till den 20 oktober. Beskrivning av ärendet Ansökan avser ett totalt uttag av kubikmeter torv under i första hand en icke tidsbegränsad period och i andra hand under 30 år på angivna fastigheter. Årligen ska uttaget av torv begränsas till kubikmeter. Det planerade verksamhetsområdet uppgår till ca 265 hektar, medan brytning beräknas ske på en yta av ca 240 hektar. Verksamheten medför ca 600 transporter per år, vilket motsvarar två till tre lastbilar per dygn. Transporterna planeras ledas på väg 1837 (Södra infartsvägen) ut till väg E4. Den tunga trafiken på denna väg kommer till en följd av verksamheten att öka med 30 procent. Av Trafikverket krävd ombyggnad av väg 1837 kommer att genomföras och bekostas av Killebergs Torvindustri AB. Arbetstiden på torvmossen planeras till kl 06:00 till 22:00 på vardagar och i vissa fall under helger. Normal verksamhet pågår under maj till september månad. Närmsta bostadshus är beläget på fastigheten Onsena 1:5, ca 108 meter från verksamhetsområdet. Killebergs Torvindustri AB yrkar på att få förvara ca 500 kilo eller ca 1 kubikmeter farligt avfall vid anläggningen. Grundvattennivån i en torvtäkts närhet kan enligt Sveriges Geologiska undersökning komma att påverkas.

7 Förslag till yttrande från Maria Brink Månsson Stads/planarkitekt Maria Månsson Brink har inlämnat bl a följande förslag till yttrande över ansökan: Killebergs Torvindustri AB uppger att verksamheten kan anses vara förenlig med Örkelljunga kommuns översiktsplan, ÖP 07. Kommunen delar inte denna ståndpunkt, med följande hänvisningar; I översiktsplanens markanvisningskarta anges området väster om Skånes Fagerhult vara en riktning för tätortsutveckling på längre sikt. Etablerandet av en sådan miljöfarlig verksamhet som ansökan avser på rubricerade fastigheter kommer att förhindra tätortsutveckling i enlighet med ÖP 07. I översiktsplanens kapitel om Värdefulla områden och miljöer redovisas kommunens Stora opåverkade områden. Rubricerade fastigheter finns inom det som översiktsplanen anger som stora opåverkade områden. Kommunens stora opåverkade områden har i det tematiska tillägget till ÖP07 med temat Vindkraft närmare kartlagts och analyserats. Även här ligger angivna fastigheter inom det som karterats som Stora opåverkade områden. Kommunen anser inte att miljöfarlig verksamhet i form av torvtäkt är lämpligt på stora opåverkade områden. Inom 500 meter från verksamhetsområdet uppger Killebergs Torvindustri AB att det finns 44 bostäder. Enligt Boverkets Allmänna Råd 1995:5 "Bättre plats för arbete" rekommenderas minst 500 meter som skyddsavstånd mellan täkt och bostäder. Kommunen anser att bullerutredningen bör kompletteras med en redovisning av hur bostäder utmed transportsträckan från verksamhetsområdet ut till E4:an kommer att påverkas av buller, exempelvis fastigheterna Sällerås 10:1 och 11:1. Enligt i ärendet inkomna yttranden från närboende förekommer tjäder, orre och trana inom området. Örkelljungabygdens Natur har i ett yttrande uppgett att mosskomplexet berörs av tjäderlek. Till ärendet hörande naturvärdesinventering sammanfattas med orden att området inte bedöms utgöra en lämplig eller prefererad biotop för känsliga skogsfåglar såsom orre och tjäder. Kommunen anser att bedömningen saknar grund.

8 Örkelljunga kommun vill också upplysa om att bygglov och marklov kan komma att krävas för en del av i handlingarna upptagna åtgärder, såsom till exempel upplag. Beslutsunderlag Remiss - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Tjänsteskrivelse Anstånd till den 16 oktober Yttrande Ansökan om täktverksamhet Yttrande Naturvårdsverket Beskrivning Överläggning i kommunstyrelsens arbetsutskott Vid arbetsutskottets sammanträde framförs flera synpunkter på ansökan och förslaget till yttrande till länsstyrelsen. beslutar att uppdra åt stads/planarkitekt Maria Månsson Brink att till länsstyrelsen framföra kommunens synpunkter i yttrande över ansökan från Killeberg Torvindustri AB om tillstånd till Miljöfarlig verksamhet till täktverksamhet. Expedieras till: Maria Månsson Brink för handläggning till länsstyrelsen

9 KSAU 174 SBN Fastställande av sammanhållen bebyggelse enligt Planoch bygglagen Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. I den nya lagen finns inte längre begreppet "samlad bebyggelse". Ett nytt begrepp - "sammanhållen bebyggelse" här däremot tillkommit. I områden utanför detaljplan råder omfattande lovbefrielse. Lovbefrielsen gäller inte om åtgärden görs inom sammanhållen bebyggelse. Genom Översiktsplanen ÖP07 har det beslutats vilka områden i Örkelljunga kommun som är samlad bebyggelse. Områdena finns utritade på karta nr 22 på sidan 27 i Översiktsplanen ÖP07. Dessa områden föreslås gälla som sammanhållen bebyggelse enligt nya planoch bygglagen. Beslutsunderlag Protokoll SBN 68 Tjänsteskrivelse Maria Månsson Brink Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå att de områden som i Översiktsplanen ÖP07 beslutats vara samlad bebyggelse skall gälla som sammanhållen bebyggelse föreslår kommunfullmäktige besluta att att de områden som i Översiktsplanen ÖP07 beslutats vara samlad bebyggelse skall gälla som sammanhållen bebyggelse. Expedieras till: Kommunstyrelsen

10 KSAU 175 KLK Förslag till bekämpningsmedelspolicy Söderåsens Miljöförbund har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en gemensam bekämpningsmedelspolicy. Ett förslag till bekämpningsmedelspolicy har behandlats vid miljöförbundets medlemssamråd. Beslutsunderlag Protokoll KSAU 84 Protokoll 40 Förslag till bekämpningspolicy Protokoll SBN 84 Tjänsteskrivelse - Yttrande Bekämpningspolicy.docx har beslutat att remittera förslaget till bekämpningsmedelspolicy till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet skall innehålla synpunkter och ekonomiska konsekvenser vid ett införande av policyn för Örkelljunga kommun, samt att yttrandet skall var kommunkansliet tillhanda senast den 31 augusti Samhällsbyggnadsnämnden har därefter beslutat att att översända yttrande från enhetschef Kristofer Johansson till kommunstyrelsen, samt problematiken med sjögull i Vita sjö ska uppmärksammas Av Kristofer Johanssons yttrande framgår följande: "Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot föreslagen bekämpningspolicy. Då vi redan idag arbetar i samma riktlinjer som den nya policyn medger, så kommer vi inte att få några ekonomiska konsekvenser vid ett införande av denna."

11 föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Bekämpningsmedelspolicy för Örkelljunga kommun, samt att notera att kommunen ansökt om bl a LONA-bidrag (Lokala naturvårdsbidrag) för åtgärder mot Sjögull i Vita Sjö. Expedieras till: Kommunstyrelsen

12 KSAU 176 KLK Besvarande av motion - Ge fler äldre omsorg utan prövning Arne Andersson, (M) framför följande i rubricerade motion: De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt. Därför finns många olika insatser för att underlätta möjligheten att bo kvar hemma. Man kan exempelvis få trygghetslarm utan biståndsbedömning så att man kan komma i kontakt med personal dygnet runt. Men att få hjälp med det som känns svårt stämmer inte alltid med biståndshandläggarens bedömning och den enskildes frihet och trygghet begränsas därigenom. Vi vill medverka till en tryggare ålderdom genom att erbjuda ökad möjlighet av service till behövande. Målet är att öka de äldres inflytande över sin livssituation genom att erbjuda möjligheten till att fler äldre kan få omsorg och service utan en krånglig biståndsbedömning. Friheten att dessutom välja vem man vill ska utföra hjälpen inom ramen för LOV,gör att detta kommer att stimulera fler privata utförare att erbjuda sina tjänster till äldre behövande. Vi vill därför: att de äldre som är över 75 år ska få, utan särskild biståndsprövning, rätt att själva bestämma över sammantaget 6 timmar per månad till gällande hemtjänsttaxa.

13 Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. har beslutat att överlämna motionen till socialnämnden för yttrande senast Socialnämnden anger i sitt yttrande bl a följande: Omsorg till äldre kan ges/fås på olika sätt, genom hemtjänst, icke behovsprövade insatser eller genom köp av privata tjänster med RUTavdrag. Med nuvarande regelverk är det svårt att se några fördelar med att införa icke behovsprövade insatser i kommunal regi. Insatsen skulle generera en kostnad för kommunen samtidigt som avgiften blir dyrare för den enskilde än en privat tjänst med RUT-avdrag. Socialnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med motiveringen att insatsen skulle generera en kostnad för kommunen samtidigt som avgiften blir dyrare för den enskilde än en privat tjänst med RUT-avdrag. Beslutsunderlag Motion - Ge fler äldre omsorg utan prövning Protokoll KSAU 60 Protokoll SN 113 Tjänsteskrivelse - svar på motion, Ge fler äldre omsorg utan prövning Beskrivning - hemtjänst, hushålls- och servicetjänster utan behovsprövning Protokollsanteckning i arbetsutskottet Arbetsutskottet noterar att med gällande regler är det ca 500 kronor dyrare för den behovssökande att anlita kommunen istället för en privat aktör med Rut-avdrag. föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen i enlighet med socialnämndens förslag till beslut. Expedieras till: Kommunstyrelsen

14 KSAU 177 UBF Utökad grundsärskoleverksamhet Rektor Bengt-Erik Svensson påtalar i en skrivelse att grundsärskolans dimensionering måste ökas då antalet elever ökat och dessutom har betydligt fler barn behov av det mer avancerade stödbehovet i form av träningsskola. Konsekvensen blir ett behov av ytterligare en lärartjänst och därmed en kostnadsökning med kronor för läsåret Utbildningsnämnden har inte täckning för detta i sin budget för 2014 då en utökning av grundsärskolans verksamhet inte stäms av i elevpengsystemet. Beslutsunderlag Protokoll UNAU 60 Skrivelse från rektor Bengt-Erik Svensson Utbildningsnämndens arbetsutskott har beslutat att hos kommunstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med kronor för utökad dimensionering av grundsärskolan. beslutar att att bevilja utbildningsnämnden tilläggsanslag med kronor för utökad dimensionering av grundsärskolan hösten 2014, samt att kostnaden täcks genom tilläggsbudget 2, drift för Expedieras till: Stefan Kristensson Kommunstyrelsen

15 KSAU 178 KLK Renovering av Bokelundaskolan Utbildningsförvaltningen har genom Lena Toft meddelat Örkelljunga kommunfastigheter att personalen på förskolan Solrosen är trångbodda och vill flytta en del av verksamheten till den stängda delen på Bokelundaskolan. Lokalerna (3 salar och 2 toaletter) behöver då fräschas upp med målning och nya golvmattor. Beräknad kostnad är kr exkl. moms. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Bokelundaskolan.docx Bilaga 1 - kostnader Bokelundaskolan.docx föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja kommunfastigheter för anpassning av Bokelundaskolan, Skånes Fagerhult till förskola, samt att utgiften täcks genom tilläggsbudget 2, investering för Expedieras till: Stefan Christensson Kommunstyrelsen

16 KSAU 179 KLK Gratifikation till anställda och förtroendemän över 25 år Personalenheten presenterar förslag till Gratifikation för anställda och förtroendemän för 25 års anställning. Beslutsunderlag Gratifikation till anställda och förtroendemän över 25 år föreslår kommunstyrelsen besluta att för 25 års tjänstgöring i Örkelljunga kommun utdela kommunal gratifikation till anställda och förtroendemän. enligt personalenhetens förslag. Expedieras till: Kommunstyrelsen

17 KSAU 180 KLK Förslag till nya förvaltningsmål för Kommunledningsförvaltningen 2014 Beskrivning av ärendet Under andra halvan av 2013 började kommunens arbete med att växla från ekonomistyrning till kvalitetsstyrning. I samband med detta beslutade kommunfullmäktige under 104/13, om nya kommunövergripande mål för att nå Örkelljunga kommuns Vision Vision Örkelljunga kommuns miljö- och hälsobringande profil stärks. Gröna Örkelljunga har en tydlig roll och är en viktig medspelare i det nordvästskånska samarbetet. Trygghet, småskalighet, entreprenörskap, delaktighet och närhet är grundläggande värden, som tillsammans erbjuder unik livskvalitet, vilket leder till att Örkelljunga kommun i alla lägen blir ett klockrent val. Medborgare Det ska vara attraktivt och tryggt att bo och verka i Örkelljunga kommun. Verksamhet och service Den kommunala organisationen ska kännetecknas av helhetssyn där tydligt ledarskap och gott medarbetarskap genomsyrar verksamheten. Enkelhet, ordning och reda samt tydligt transparenta och hållbara arbetsprocesser. Utveckling och tillväxt Kommunen ska ha ett starkt utvecklingsfokus, där ökat engagemang mellan medborgare, näringsliv och kommun, ger tillväxt. Kommunen ska vara en självklar aktör i det nordvästskånska samarbetet. Ekonomi God ekonomisk hushållning.

18 Kommunens finansiella mål Kommunen har även tre övergripande finansiella mål som beslutades under 2013, KLK KF 104. Kommunen ska årligen ha ett balanskravsresultat som minst uppgår till 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Soliditeten enligt fullfonderingsmodellen ska vara minst 40 procent. Soliditeten enligt blandmodellen ska vara minst 60 procent. Processen att ta fram arbetsmaterialet Utifrån de fastslagna målen har respektive förvaltning fått i uppdrag att arbeta fram förslag till förvaltningsmål som strävar mot kommunens gemensamma Vision Respektive enhet på Kommunledningsförvaltningen (KLF) har därför tagit fram föreslagna mål. De föreslagna målen är framarbetade genom att medarbetarna på respektive avdelning har studerat sina svagheter, styrkor, möjligheter och hot genom en SWOT-analys. Medarbetarna har studerat vad de gör bra idag men kan göra bättre samt vad de inte gör idag men borde göra. Förslaget ska fungera som ett arbetsmaterial för Kommunstyrelsen att arbeta vidare med. Kommunstyrelsen beslutar sedan om vilka mål förvaltningen ska arbeta mot, mätetal, målvärde och period för dessa. Utifrån beslutade mål arbetar respektive enhet under hösten 2014 fram handlingsplaner och aktiviteter som ska leda till att målen uppnås. Förtroendevalda genomförde en arbetsdag kring förvaltningens mål i början av Juni tillsammans med Bengt Myhrman. Underlaget har bearbetats för att beslutas under tidig höst för att därefter ta fram målvärde och mätetal. Mätetal och målvärde (mäter vi genom att, vi siktar på ) Mätetalens syfte är att möjliggöra en bedömning av hur väl ett mål har uppfyllts. Mätetalet kan variera och en verksamhet kan få ansvar för att ange måluppfyllelse utifrån ett mätvärde som är kopplat till den verksamheten. Vissa mål kan vara så innehållsrika att de behöver mätas på flera sätt med flera mätetal ifrån olika verksamheter.

19 För att mätetalet ska säga oss något behövs ett målvärde. Målvärdet visar vad som ska uppnås under perioden. Ett sätt att sätta målvärde på kan vara ständig förbättring, det vill säga ett bättre resultat än vad vi har idag. Ett annat tillvägagångssätt är att sätta ett målvärde som relaterar till omvärlden. Målvärden ska vara realistiska men ändå visa på ambition. Bedömningen av måluppfyllelse görs genom symboler med färgerna grönt, gult, rött och vitt. Grönt = utfallet stämmer överens med uppsatt mål och är uppfyllt (måluppfyllelse 100 %) Gult = resultatet är inte helt uppnått jämfört med uppsatta mål (måluppfyllelse X % - X%) Rött = inga/begränsade framsteg är påvisade för att uppnå mål (måluppfyllelse X % eller lägre) Vitt= mätningen är ej genomförd Beslut Kommunstyrelsen föreslås anta föreslagen målkedja. Vidare föreslås kommunstyrelsen uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på målvärde och mätetal. Beslutsunderlag Protokoll KS 128 Målkedja kommunstyrelsens mål inkl mätetal och målvärde.pdf Tjänsteskrivelse mätetal och målvärde till Kommunledningsförvaltningens mål.docx Kommunstyrelsen har beslutat att att anta inom kommunledningsförvaltningen upprättat förslag till målkedja, samt uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram förslag på målvärde och mätetal.

20 Kommunchef Peter Andreasson och utredare Sarah Lundberg har inlämnat komplettering till kommunledningsförvaltningens mål och föreslår kommunstyrelsen besluta anta föreslagna mätetal och målvärde samt intervall för bedömning av måluppfyllelse föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreslagna mätetal och målvärde samt intervall för bedömning av måluppfyllelse för kommunledningsförvaltningen förutom förslaget till mätetal för investeringsutfallet jämfört mot budget. Det sistnämnda förslaget får ytterligare behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde. Expedieras till: Kommunstyrelsen

21 KSAU 181 KLK Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner Kommunchef Peter Andreasson har inlämnat förslag om beslut för IT-samordning avseende drift för 6 K kommuner. Sammanfattning Samordning och samverkan kommer att vara viktigt för att kunna använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är desamma för små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner att hänga med är att gå samman. Beskrivning av ärendet En ny vinkling på IT som nyligen hörts är att alla företag idag är IT-företag, oavsett vad de producerar och alla moderna företag och organisationer är idag beroende av användningen av IT. Inom kommunerna har man svårt att ta till sig det synsättet. Man tycker att IT är dyrt och krångligt när det i själva verket är så att kostnaderna för IT i kommunerna är proportionellt väsentligt lägre än de är i de flesta andra branscher. Den kommunala sektorns mycket stora bredd gör området än mera svårhanterat. För att ge bättre förutsättningar för att följa med i den allt snabbare utvecklingen så har 6K s styrelse beslutat att genomföra en förstudie. Studien har resulterat i ett förslag till principbeslut om gemensam IT-driftorganisation. Det är viktigt att betona att förstudien, inte är en full utredning, och att den resulterat i ett förslag. Det finns således inga beslut fattade även om avsikten med studien är klargjord. Det finns fler områden inom IT som man kan samverka kring än enbart driftorganisation. Det är sannolikt så att för att få maximal effekt av en samverkan så räcker inte driftorganisation. Det bedöms dock som det första effektiva steget att ta för att gå vidare. Det finns ett antal förebilder i kommunsverige till detta, bland annat Burlöv Kävlinge Staffanstorp.

22 En gemensam IT-driftorganisation innebär att de flesta, sannolikt inte alla, av de anställda inom IT i våra sex kommuner flyttar samman i en samlad organisation inom en av våra kommuner. Formerna för detta måste utredas, men det innebär en personalförändring. Kostnaden för att skapa en gemensam organisation går ännu inte att bedöma. Erfarenheter från andra håll visar att själva skapandet av organisationen ger besparingar. Däremot behöver man vänja sig vid tanken att IT kommer att kosta mera pengar. Den största anledningen är att våra kommuner har olika långt avstånd till modern effektiv IT-verksamhet. Både samhället utanför oss och vår interna organisation ställer högre och högre krav på effektivt stöd i form av IT. Man skall således inte blanda samman kostnaderna för själva organisationen med kostnaderna för att skapa modern IT. Samordning och samverkan kommer att vara viktigt för att kunna använda IT på ett rätt sätt i verksamhetsutvecklingen. Kraven från medborgarna är de samma på små som stora kommuner varför enda sättet för mindre kommuner att hänga med är att gå samman enligt kommunchef Peter Andreasson. Peter Andreassons förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige följande: 1. Örkelljunga kommun medverkar i gemensam IT-driftorganisation enligt förslag i förstudiens slutrapport med bildande tidigt under 2015 och med operationell start senare under året 2. Sammanslagningen gäller befintligt IT-driftstöd mot respektive kommuns verksamheter 3. Beslut om framtida förändrings- och förbättringsarbeten som behöver genomföras görs på beställning av respektive kommun i samverkan med den nya IT-driftorganisationen 4. Princip för kostnadsfördelning i den nya organisationen är en volymbaserad modell där IT-organisationentar betalt för den volym tjänster som levereras till respektive kommun 5. Som juridisk samverkansform väljs civilrättsliga avtal med värdkommun 6. Kommunchefsgruppen i 6K utses till styrgrupp för IT-driftorganisationen (vid behov förs ställningstaganden vidare till 6K s styrelse) och får i uppdrag att genomföra organisationsförändringen 7. Örkelljunga kommun medverkar oberoende av val av värdkommun och lokaliseringsort och överlåter dessa val till 6K s styrelse

23 Beslutsunderlag Förslag till beslut för IT-samordning drift för 6 K kommuner Rapport Tjänsteskrivelse IT-samordning 6K.docx beslutar att bordlägga ärendet. Expedieras till: den 12 november Peter Andreasson

24 KSAU 182 KLK Årsrsredovisning 2013 för Örkelljungabostäder AB Örkelljungabostäder AB har inlämnat Årsredovisning för Beslutsunderlag Signerad lekmannarevision Årsrsredovisning 2013 för Örkelljungabostäder AB föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisning 2013 för Örkelljungabostäder AB. Expedieras till: Kommunstyrelsen

25 KSAU 183 KLK Årsredovisning 2013 för AV-Media AV-Mediahar inlämnat årsredovisning för Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 för AV-Media föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisning 2013 för AV-Media. Expedieras till: Kommunstyrelsen

26 KSAU 184 KLK Byastämma i Åsljunga 2014 beslutar att genomföra byastämma i Åsljunga klockan Expedieras till: Suzana Bjelic

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-23 Kommunstyrelsens personalutskott 1(13) Tid och plats 2013-10-23 - i Kommunhuset klockan 10.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - ledamot Thomas Bjertner (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-12-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(14) Tid och plats 2014-12-10 - i Kommunhuset klockan 09.00-11.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2013-10-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(17) Tid och plats 2013-10-09 - i Kommunhuset klockan 13.30-15.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-01-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott (3) Tid och plats 204-0-22 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (18) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.55. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-09-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-09-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-09-26 i Kommunhuset klockan 09.10-12.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-11-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2014-11-12 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.15. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.35-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-02-16 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats Örkelljunga kulturhus, Bringéussalen 2012-02-16, kl. 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-20 Kommunstyrelsens personalutskott Tid och plats 2015-05-20 Kommunhuset klockan 10:00-12:00 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - ledamot Tommy Brorsson (SD) - ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2012-12-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2012-12-19 Kommunhuset klockan 13.30-14.30, 16.00-17.45. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(17) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2015-04-07 - Kommunhuset klockan 13.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - 1:e vice

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010

Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05. Sven Weitner Bo Sahlée, kl. 16.30 17.30 84. Lilla Rådmansgatan 11 november 2010 1 (10) Plats och tid Förvaltningskontoret Järnvägsgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga närvarande Sven Weitner

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer