LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6)"

Transkript

1 LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 1(6) AKTUELL ARBETSGIVARINFORMATION TILL SLC:S MEDLEMMAR: Landsbygdsföretagaren i rollen som arbetsgivare Tillämpningsområdet i Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna Avlöning Arbetstidsarrangemang Anställningsförhållanden för viss tid Arbetsgivarens låglönestöd Utländska arbetstagare Skyldigheter som gäller löneutbetalning 2011 LANDSBYGDSFÖRETAGAREN I ROLLEN SOM ARBETSGIVARE Val av arbetstagare Det gäller att vara noggrann då man väljer arbetstagare. Till företaget väljer man alltid bästa möjliga arbetstagare. Det gäller att reservera tillräckligt med tid för arbetsintervjun och notera t.ex. tidigare arbetserfarenhet från arbetsintygen. Då man fått tag på en lämplig person, ska man alltid göra upp ett skriftligt arbetsavtal! Tillämpning av arbetsvillkor i anställningsförhållandet Arbetsgivaren är den person, som ansvarar för kännedomen av arbetsvillkoren och den rätta tillämpningen av dem. Frågor som kommer upp i praktiken är arbetstidsarrangemang, löneutbetalning och semesterarrangemang. Arbetsvillkoren baserar sig på branschvisa kollektivavtal. Landsbygdsföretagarens verksamhet hänför sig oftast till Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna. Lagstadgade skyldigheter Arbetsgivaren har även lagstadgade skyldigheter som gäller löneutbetalning. Arbetsgivaren fungerar som medhjälpare åt beskattaren genom att betala förskottsinnehållning och socialskyddsavgiften. Även ArPL-premien redovisas regelbundet. KOLLEKTIVAVTALET FÖR LANDSBYGDSNÄRINGARNA Tillämpningsområde 1. Detta kollektivavtal är gällande för hela landet och dess bestämmelser tillämpas på anställningsförhållanden mellan Landsbygdens Arbetsgivareförbunds alla medlemsföretag, som idkar landsbygdsnäringar, och vid dem anställda arbetstagare. Som landsbygdsnäringar betraktas enligt detta kollektivavtal: - jordbruk inklusive vidareförädling, arbete i syfte att sätta produkter i säljdugligt skick samt försäljning av produkter som huvudsakligen producerats på gården när detta sker som en del av gårdsbruket eller genom bolagiserad verksamhet i anslutning till gårdsbruket - packerier där grönsaker och andra primärprodukter förpackas och där produkter från ägareföretag sätts i säljdugligt skick och lagras - odling av grönsaker, bär och specialväxter på friland på gården - gårdsbrukets avbytarverksamhet - förädlingshönsgårdar och fjäderfäföretag

2 LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 2(6) - biodlingar - fiskuppfödningsanläggningar och fiskodlingsanstalter - ridstall, ridskolor och hobbystall - travstall - husdjursparker - forskningsanstalter inom jordbruket (privata) - landsbygdsturism som binäring på gården - djurpensionat. Avtalet omfattar företagets alla arbetstagare, utom personer som har en ledande ställning inom företaget och som kan fatta beslut om anställningsförhållandets villkor för arbetstagarna. 2. Då arbetsgivare anställer arbetstagare uteslutande för skogsarbete, ska för nämnda arbetstagares del kollektivavtalet för skogsbranschen följas. För sådana arbetstagare, som är anställda inom lantbruket men som tillfälligt utför skogsarbete ska bestämmelserna i detta kollektivavtal följas. 3. Som en del av detta kollektivavtal iakttas följande avtal som undertecknats förbunden emellan 1) utbildningsavtalet 2) förtroendemannaavtalet 3) arbetarskyddsavtalet. Kollektivavtalet för landsbygdsnäringarna är ett allmänt bindande kollektivavtal och dess minimivillkor som gäller anställningsförhållanden ska tillämpas på alla anställningsförhållanden som hör till kollektivavtalets tillämpningsområden. AVLÖNING Arbetstagarens avlöning baserar sig på det krav arbetet ställer samt på arbetstagarens kompetens. Då man bedömer vilka krav arbetet ställer beaktas det kunnande, det ansvar och den belastning som arbetet förutsätter. Timlönerna för de olika kravgrupperna som baserar sig på det krav arbetet ställer är följande: kravgrupp ,64 7,72 2 8,00 8,08 3 8,39 8,47 4 8,81 8,90 5 9,19 9,28 Den personliga löneandel som ingår i arbetstagarens avlöning definieras av arbetsgivaren. Den personliga löneandelen baserar sig på den kompetens som arbetstagaren visar i sitt arbete och den skall fastslås inom fyra månader från det anställningsförhållandet börjat. Den personliga löneandelen är minst 2 % av kravgruppens lön. För bedömning av den personliga löneandelen kan arbetsgivaren göra upp ett för företaget specifikt system, som

3 LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 3(6) innehåller viktiga faktorer för ifrågavarande företag. Dessa är bl.a. arbetets mängd, arbetets kvalitet och specialkunnande. Praktikanter, studerande med läroavtal, skolelever Till studerande som fullgör praktik som ingår i studieprogrammet och som står i anställningsförhållande betalas minst 75 % av lägsta lönen i lönetabellen. Till studerande med läroavtal, som saknar tidigare erfarenhet inom branschen, betalas under det första läroavtalsåret minst 85 %, under det andra året minst 95 % av lönen i kravgrupp 1 och under det tredje läroavtalsåret en lön som motsvarar minst lönen i kravgrupp 1. Till skolelever som studerar i grundskolan eller i gymnasiet betalas minst 70 % av lägsta lönen i lönetabellen. ARBETSTIDSARRANGEMANG Arbetstagarens ordinarie arbetstid är högst 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Om företagets produktionsbehov så kräver kan den ordinarie arbetstiden per vecka ordnas som genomsnittlig arbetstid. Den ordinarie arbetstiden per dygn kan då variera från fyra till tio timmar, och den ordinarie arbetstiden per vecka kan vara högst 50 timmar. Den ordinarie arbetstiden per vecka ska jämnas ut till i genomsnitt 40 timmar på en tidsperiod på högst 52 veckor. Utjämning av ordinarie arbetstid sker med timme för timme -principen. Om ovan nämnda arbetstidsarrangemang som baserar sig på en genomsnittlig arbetstid tillämpas, utarbetar arbetsgivaren en årsarbetsplan där längden på arbetstiden per vecka för de olika perioderna framgår. På arbetsplatsen måste det dessutom enligt arbetstidslagen finnas en arbetsskiftsförteckning, som utarbetas på förhand. Av förteckningen framgår när arbetstagarens ordinarie arbetstid börjar och slutar samt när vilotiderna infaller. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN FÖR VISS TID Ett anställningsförhållande för viss tid förutsätter att det finns en grund, t.ex. säsongartat eller projektartat arbete Prövotiden är hälften av anställningsförhållandets längd i anställningsförhållanden kortare än 8 månader. Prövotid förutsätter skriftligt arbetsavtal Tillämpning av avlöningssystemet: - den personliga löneandelens bedömning 4 månader efter anställningsförhållandets början, minst 2 % av lönen Semesterersättningen är 12,5 % av arbetsförtjänsten och den betalas vid anställningsförhållandets upphörande eller enligt överenskommelse med arbetstagaren i samband med varje löneutbetalning Lön för sjukdomstid - anställningsförhållandet varat minst en vecka 50 % för en period på högst 10 vardagar - anställningsförhållandet varat minst en månad normal lön för högst 4 veckor Utbetalning av slutlikvid inom 4 arbetsdagar, om man inte kommer överens om annat

4 LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 4(6) Arbetsintyg och löneintyg ges på begäran UTLÄNDSKA ARBETSTAGARE Medborgare i länderna utanför EES-området Medborgare i länderna utanför EES-området behöver i de flesta fall uppehållstillstånd för arbetstagare för att kunna förvärvsarbeta i Finland. Tillståndet är antingen tillfälligt eller kontinuerligt. Tillståndet innefattar arbets- och näringsbyråns delbeslut och ett av Migrationsverket eller polisinrättningen i häradet fattat uppehållstillståndsbeslut. Båda besluten kan överklagas särskilt. Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare kan göras av antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren. Ansökan kan lämnas till en finsk beskickning, arbets- och näringsbyrån eller polisinrättningen i häradet. Då arbetstagarens första ansökan om uppehållstillstånd inlämnas till arbets- och näringsbyrån, bör den medföljas av ett kvitto varav framgår att behandlingsavgiften 400 euro har inbetalats på kontot Nordea (Migrationsverket). Med stöd av ett vanligt uppehållstillstånd är det enligt utlänningslagen i vissa fall möjligt att förvärvsarbeta. Närmare uppgifter finns på Migrationsverkets sidor. Plockning eller skörd av bär, frukter, specialväxter, rotfrukter och grönsaker Rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd enligt 81 1 mom. 4 punkten utlänningslagen har en utlänning som kommer för att plocka eller skörda bär, frukter, specialväxter, rotfrukter och grönsaker i högst tre månader. På utländsk arbetstagare tillämpas samma arbetsvillkor som på inhemsk arbetstagare. ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER I SAMBAND MED UTBETALNING AV LÖN ÅR 2011 Förskottsinnehållning enligt det skattekort som löntagaren företett, nya skattekort Sjukförsäkringsavgift 2,12 % av den förskottsinnehållningspliktiga lönen även för utlänningar som stannar över 4 månader i Finland Betalnings- och anmälningsförfarandet för de ovan nämnda arbetsgivarprestationerna ska betalas senast den 12 i den kalendermånad som följer på löneutbetalningsmånaden när arbetsgivarprestationerna betalas ska man använda det bestående kundvisa skattekontots referensnummer skatteförvaltningen sänder inte längre de årliga deklarationsanvisningarna för periodskattedeklaration, betalningsanvisningarna och blanketterna för periodskattedeklaration till skattebetalarna. Den betalningsanvisning som

5 LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 5(6) skattebetalaren fick då han eller hon blev skattekontokund är fortfarande i kraft. referensnumret finns på skattekontoutdraget och man får den på webbtjänsten Skattekonto eller Palkka.fi eller genom att kontakta Skattekontorådgivningen, tfn den periodskattedeklaration som ges elektroniskt ska lämnas in till Skatteförvaltningen den 12 i den kalendermånad som följer på deklarationsperioden och den som ges på papper den 7 i den kalendermånad som följer på deklarationsperioden deklarationsperioden är i allmänhet en månad, men s.k. småföretag vars omsättning under kalenderåret är högst euro, har möjlighet till förlängda deklarations- och betalningstider med längder på ett kvartal (se närmare Periodskattedeklarationen från primärproducenter som är i årsförfarandet ska vara framme hos Skatteförvaltningen tilläggsinformation om skattekontot och betalningsförfarandet: Olycksfallsförsäkringspremie försäkring i händelse av arbetsolycksfall arbetsgivaren har ingen försäkringsskyldighet om antalet arbetsdagar man låtit utföra är högst 12 st. under ett år obligatorisk försäkring där arbetsgivaren har självrisk eller fullständig försäkring där ingen självrisk prissättningen sker enligt försäkringsbolag, d.v.s. arbetsgivaren kan hos sitt olycksfallsförsäkringsbolag höra sig för om hur stor premien är Arbetspensionsförsäkringspremie, ArPL-premie försäkringsskyldighet gäller för arbetstagare i åldern år skall betalas senast den 20 i den månad som följer på löneutbetalningsmånaden för arbetstagare som omfattas av ArPL är förtjänstens nedre gräns 52,49 euro/mån. år 2011 är ArPL-premierna, beroende på lönesumman år 2009, följande: avtalsarbetsgivare - småarbetsgivare (lönesumman högst ) ArPL-premien 22,50 % - storarbetsgivare (lönesumman över ) ArPL-premien 22,60 % tillfällig arbetsgivare (lönesumman under /6 mån. eller inga fast anställda) ArPL-premien 23,00 % arbetstagarens andel av arbetspensionpremien och som arbetsgivaren innehåller i samband med löneutbetalningen är - arbetstagare i åldern år 4,7 % - arbetstagare i åldern år 6,0 % Arbetslöshetsförsäkringspremie försäkringsbolaget fakturerar i samband med olycksfallsförsäkringspremien 0,80 % av lönen när lönesumman understiger arbetstagarens arbetslöshetspremie är 0,60 % och den andelen innehåller arbetsgivaren av lönen i samband med varje löneutbetalning arbetslöshetsförsäkringspremien betalas inte för personer under 17 år eller för personer som fyllt 65 år

6 LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 6(6) Grupplivförsäkringspremie försäkringsbolaget fakturerar i samband med olycksfallsförsäkringspremien 0,07 % av den förskottsinnehållningspliktiga lönen KONTAKTA ARBETSGIVAREFÖRBUNDET! I frågor som gäller anställningsförhållanden kan Ni kontakta Landsbygdens Arbetsgivareförbunds byrå, tel. (09) Kontinuerlig service förutsätter att företagaren är medlem i LAF. Tilläggsinformation om förbundets service och medlemskap får Ni på vår hemsida

Anställning av utländsk arbetskraft

Anställning av utländsk arbetskraft Anställning av utländsk arbetskraft Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Anställning av utländsk arbetskraft Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013

HELSINGFORS STAD 1 (16) SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVERKET Familje- och socialtjänster Handikapptjänster 13.12.2013 HELSINGFORS STAD 1 (16) GUIDE FÖR ARBETSGIVARE TILL PERSONLIGA ASSISTENTER I HELSINGFORS INEHÅLL 1. INLEDNING... 2 2. ANSTÄLLANDE AV ASSISTENTER... 3 3. INGÅENDE AV ARBETSAVTAL...... 4 4. TECKNANDE AV

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

Arbetslivets spelregler 1

Arbetslivets spelregler 1 Arbetslivets spelregler 1 Medlemskap i facket ger många fördelar:» Lön och andra arbetsvillkor Det är fackförbundet som förhandlar för din del om lön och andra arbetsvillkor. I kollektivavtalet för din

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12

KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11. 1 Avtalets tillämpningsområde... 11. 2 Organisationsfrihet... 12. 3 Bilageavtal... 12 Innehållsförteckning 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOLLEKTIVAVTAL... 11 I ALLMÄNT... 11 1 Avtalets tillämpningsområde... 11 ARBETSTAGARE SOM UTFÖR HEMARBETE... 11 DELTIDSARBETE... 11 2 Organisationsfrihet...

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare!

Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar. Privata undervisningsbranschen. Bästa mottagare! Kvartalsstatistik över arbetskraftskostnader Svarsanvisningar Privata undervisningsbranschen Bästa mottagare! Statistikmaterialet återsänds via det elektroniska datainsamlingssystemet http://www.tilastokeskus.fi/keruu/tyne/lomake

Läs mer

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS

GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS GUIDE FÖR PERSONLIG ASSISTANS Kyrkslätts kommun Vård- och omsorgsväsendet Handikappservice Gäller fr.o.m. 1.5.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT - VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS...4 2 BEVILJANDE AV PERSONLIG

Läs mer

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4

Innehåll. 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 Semesterlag Innehåll 1 Lagens tillämpningsområde och tvingande natur... 4 2 Intjäning av semester... 5 Semesterns längd och regler för intjäning av semester... 5 Full kvalifikationsmånad... 6 Ledighet

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. mellan

KOLLEKTIVAVTAL. mellan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN KEMISKA BASINDUSTRIN 24.11.2009 31.1.2013 MELLAN KEMIINDUSTRIN RF OCH TEAM INDUSTRIBRANCHERNAS FACKFÖRBUND RF INNEHÅLL I ALLMÄNT... 5 1 Avtalets tillämpningsområde... 5 2 Föreningsfrihet...

Läs mer

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1

söka jobb Konsten att Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb (PDF-version) 1 Konsten att söka jobb Teknikens Akademikerförbund TEK Redaktörer: Kalle Rasinmäki, Juha Simell, Sari Taukojärvi, Niina Rajakangas Översättning: Martin Evers ISBN 952-5005-55-0

Läs mer

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Finland Olli Sorainen Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomi Arbets- och näringsministeriet i Finland

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SERVICEVERKSTÄDER mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund rf och Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT rf Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008

LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 11.12.2008 LPA LFöPL-FÖRSÄKRINGSGUIDE FÖR STIPENDIATER 1 1 ARBETSPENSIONSFÖRSÄKRING FÖR STIPENDIATER... 2 1.1 Allmänt om arbetspensionsförsäkring... 2 1.2 Villkor för tecknande av försäkring... 2 1.2.1 Stipendiat...

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Skogsindustrin rf METO Skogsbranschens Experter rf. fr.o.m. 1.5.2014 SKOG - METO

KOLLEKTIVAVTAL. Skogsindustrin rf METO Skogsbranschens Experter rf. fr.o.m. 1.5.2014 SKOG - METO Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR LASTBILSBRANSCHEN Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET

KOLLEKTIVAVTAL mellan TEKNOLOGIINDUSTRIN och METALLARBETARFÖRBUNDET Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer