De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal 1.4.2012 30.4.2014"

Transkript

1 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal

2 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3 MEDLEMSKAP...3 BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR...4 VAD ÄR ETT KOLLEKTIVAVTAL?...4 VAD ÄR ETT ARBETSAVTAL?...5 CENTRALA BESTÄMMELSER I KOLLEKTIVAVTALET...6 Ett tidsbundet arbetsavtal... 6 Prövotid... 6 Arbetstid... 6 Utjämningssystem... 6 Arbetsskiftets minimilängd... 7 Lediga dagar... 7 Arbetstidsförkortning under söckenhelgsvecka... 7 Veckoslutsledighet... 8 Matrast... 8 Kafferast... 8 Om arbetstagaren insjuknar... 9 Om ett barn under 10 år insjuknar... 9 Arbetsdräkt Lön Beaktande av utbildning och arbetserfarenhet Tillägg Söndagsarbete Lön till skolelev Praktikantlön Lön för moderskaps- eller adoptionsledighet Lön för faderskapsledighet Intjänande av semester Lön för semestertid Semesterpremie Uppsägningstider Lönegruppering LÖNEFÖRHÖJNINGAR TABELLÖNER...18 Månads- och timlöner för arbetstagare från Månads- och timlöner för arbetstagare från ARBETSTIDSTILLÄGG från Fickavtal

3 HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR Arbetstagarnas arbets- och lönevillkor grundar sig på arbetslagarna, kollektivavtalet och det personliga arbetsavtalet. PAM har förhandlat fram bättre arbetsvillkor för arbetstagarna i handelsbranschen än vad de skulle få enbart med stöd av arbetslagarna. VAD ÄR PAM Servicefacket PAM driver arbetstagarnas intressen i de privata servicebranscherna, t.ex. i detalj- och partihandeln, turist-, restaurang- och fritidstjänstbranschen, fastighetsservice- och säkerhetsbranschen samt hårbranschen. PAM förhandlar om de privata servicebranschernas kollektivavtal och bevakar sina medlemmars intressen. PAM och arbetsgivarorganisationerna har ingått kollektivavtal som gäller cirka 50 olika branscher. PAMs medlemmar har rätt att bland sig välja en förtroendeman som bistår dem i anställningsfrågor och förhandlingar med arbetsgivaren. MEDLEMSKAP Om du arbetar i en bransch som PAM representerar kan du ansluta dig som medlem. Vid sidan om andra förmåner innebär medlemskapet att du har rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Medlemsavgiften är 1,5 procent av bruttolönen. Förbundets repre- 3

4 sentantskap fastställer medlemsavgiften årligen. Medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Studerande i branscher som PAM representerar kan bli studerandemedlemmar. Studerandemedlemmen betalar medlemsavgift endast på eventuella löneinkomster. BLI MEDLEM I PAM NÄR ANSTÄLLNINGEN BÖRJAR Det är lätt att bli medlem: gå till webbplatsen pam.fi/blimedlem och fyll i blanketten. Du kan också ringa PAMs nummer för frågor om medlemskap, De flesta arbetsgivare drar av medlemsavgiften direkt från lönen efter att avtalet om att medlemsavgiften kan tas ut på detta sätt har undertecknats. Detta är utan tvivel det enklaste sättet att betala medlemsavgiften. Om arbetsgivaren inte drar av medlemsavgiften från lönen kan du betala den månatligen själv. Förbundet skickar dig betalningsanvisningar. VAD ÄR ETT KOLLEKTIVAVTAL? Servicefacket PAM har ingått Handelns kollektivavtal med Finsk Handel. I kollektivavtalet har vi avtalat om minimivillkoren som ska följas i arbetet, bl.a. i fråga om löner, arbetstider, frågor som gäller sjukdomstid och semester, semesterlön och -premie. Lönerna enligt kollektivavtalet som PAM förhandlat fram är 4 Fickavtal

5 minimilöner som inte får underskridas. Det är bra att komma ihåg att ett personligt arbetsavtal inte kan innehålla sämre villkor än kollektivavtalet. Avtalet är s.k. allmänt bindande, vilket betyder att alla arbetsgivare i branschen måste följa åtminstone avtalsvillkoren beträffande sina anställda. Detta häfte innehåller de viktigaste bestämmelserna i Handelns kollektivavtal. Detaljerade bestämmelser finns i själva kollektivavtalet. Om du är medlem kan du beställa kollektivavtalet på finska eller svenska kostnadsfritt på adressen -> kontakt -> materialbeställningar. Kollektivavtalet finns också i elektronisk form på adressen -> arbete -> kollektivavtal. Om du behöver mer och noggrannare information om arbetsvillkoren ska du kontakta förtroendemannen på din arbetsplats. Du kan också ringa PAMs anställningsrådgivning på numret VAD ÄR ETT ARBETSAVTAL? Ett arbetsavtal ingås av arbetsgivaren och arbetstagaren. Avtalsvillkoren ska åtminstone följa bestämmelserna i kollektivavtalet. Parterna kan avtala om arbets- och lönevillkor som är fördelaktigare för arbetstagaren. Avtalet ska alltid helst göras upp skriftligt. Blanketter för arbetsavtal i handelsbranschen finns på förbundets kontor och på PAMs webbplats 5

6 CENTRALA BESTÄMMELSER I KOLLEKTIVAVTALET Ett tidsbundet arbetsavtal kan slutas endast av grundad anledning eller på arbetstagarens initiativ om det inte finns en grundad anledning ska avtalet anses gälla tillsvidare (=stadigvarande) ingendera parten kan säga upp avtalet Prövotid kan avtalas med arbetsavtal högst 4 månader i en visstidsanställning högst hälften av anställningens längd och högst 4 månader anställningen kan avslutas utan uppsägningstid Arbetstid Arbetstiden är högst 37,5 timmar per vecka och 9 timmar per dygn. På enskilda arbetsplatser kan man komma överens om annat gällande arbetstiderna. Se kollektivavtalet. Utjämningssystem längd 2 26 veckor under utjämningsperioden utjämnas arbetstiden till den arbetsavtalsenliga arbetstiden per vecka arbetstiden får inte överstiga 9 timmar per dygn eller 48 timmar per vecka (annat kan avtalas på enskilda arbetsplatser) görs upp på förhand 6 Fickavtal

7 Arbetsskiftets minimilängd Minst 4 timmar om det inte är fråga om arbetstagarens eget behov eller av annan grundad anledning. Lediga dagar Arbetstagaren får en lagstadgad ledig dag per arbetsvecka och en ledig dag enligt kollektivavtalet. Söckenhelger förkortar dessutom arbetstiden. Arbetstidsförkortning under söckenhelgsvecka Arbetstiden förkortas av: långfredagen annandag påsk Kristi himmelsfärdsdag midsommardagen Arbetstiden förkortas också av följande dagar när de infaller mellan måndag och fredag: nyårsdagen trettondagen första maj självständighetsdagen julaftonen annandag jul 4. Arbetstidsförkortningen verkställs som en fridag: under söckenhelgsveckan under de 2 föregående veckorna under de 2 därpå följande veckorna eller inom utjämningssystemet. 7

8 Förkortning av arbetstiden i en söckenhelgsvecka om arbetstiden är färre än 37,5 timmar penningersättning eller avlönad ledighet ges räknas genom att den arbetsavtalsenliga arbetstiden per vecka delas med 5 Veckoslutsledighet minst 17 kombinationer av lediga dagar fr lö, lö sö eller sö må per kalenderår av veckoslutsledigheterna ska minst 9 vara kombinationen lö-sö (förutsatt att arbetstagaren inte arbetar endast veckoslut) på enskilda arbetsplatser kan annat avtalas Matrast Den ordinarie sammanhängande arbetstiden över 7 timmar, minst en timmes matrast. Genom lokalt avtal kan matrasten: förkortas med högst 30 minuter eller slopas så att arbetstagaren får äta på arbetstid Kafferast Arbetsdagens längd: under 4 timmar ingen kafferast 4 timmar under 6 timmar 1 kafferast minst 6 timmar 2 kafferaster 8 Fickavtal

9 Om 2 kafferaster försvårar arbetsarrangemangen, ges 1 längre kafferast. Arbetstagare som kontinuerligt arbetar i kassan får då 1 extra paus under vilken man kan låta honom utföra annat arbete. Om arbetstagaren insjuknar Anställningsförhållandets längd vid insjuknandet under 1 månad minst 1 månad minst 3 månader men under 3 år Den avlönade periodens längd 50 % av lönen för karenstiden enligt sjukförsäkringslagen sjukförsäkringslagens karenstid 4 veckor 3 år under 5 år 5 veckor 5 år under 10 år 6 veckor minst 10 år 8 veckor Karenstiden enligt sjukförsäkringslagen är dagen för insjuknandet och därpå följande 9 vardagar. Om ett barn under 10 år insjuknar Rätt till lön för arbetsdagar som ingår i 1 3 kalenderdagar om en kort frånvaro är nödvändig för att ordna barnets 9

10 vård eller för att vårda barnet och arbetstagaren utan dröjsmål har informerat om sin frånvaro och om möjligt hur länge den beräknas fortgå samt läkarintyg eller annan av arbetsgivaren accepterad utredning över barnets sjukdom har företetts. Till annan än ensamstående förälder betalas lön om: den andra vårdnadshavaren, vårdnadshavarens make/maka eller sambo eller barnets vårdnadshavare som inte bor i samma hushåll inte på grund av sitt förvärvsarbete, arbetstiderna, avståndet, värnplikt, civiltjänstgöring eller reservövning har möjlighet att ordna vården eller själv vårda barnet. Utredning ska på begäran företes över hindret. Vid behov strävar man efter att ge arbetstagaren en frånvaro utan lön som är längre än 3 kalenderdagar. Arbetsdräkt Arbetsgivaren skaffar arbetsdräkter till fast anställda expediter, dekoratörer samt lager- och servicestationsanställda. Arbetsgivaren äger och sköter arbetsdräkterna. Beträffande expediter kan man lokalt avtala om att expediterna sköter dräkterna själva mot ersättning. 10 Fickavtal

11 Lön I handelns kollektivavtal är faktorer som inverkar på lönen till exempel arbetsuppgifter, utbildning, antalet tjänsteår, tillägg och arbetsort. Beaktande av utbildning och arbetserfarenhet Kollektivavtalet innehåller bestämmelser om hur utbildning och arbetserfarenhet inverkar på beräkningen av tjänstetiden. Tillägg För olika yrkesgrupper finns det olika tillägg, såsom uppgiftsbundet tillägg, språktillägg, inventarietillägg, ansvarstillägg, miljötillägg, fryslagertillägg osv. (se kollektivavtalet). Arbetstidstilläggen nämns med början på sidan 23 i detta häfte. Söndagsarbete För arbete som utförs på söndag eller på en kyrklig högtid, självständighetsdagen eller första maj betalas dubbel lön. Lön till skolelev minst 70 procent av 1:a årets lön i den lägsta lönegruppen för respektive yrke kan betalas till en elev i grundskola, gymnasium eller yrkesläroanstalt kan betalas för högst 2 månader sammanlagt efter 2 månader minst praktikantlön 11

12 Praktikantlön minst 85 procent av 1:a årets lön i den lägsta lönegruppen för respektive yrke kan betalas i högst ett år, därefter betalas lönen för 1:a året i denna lönegrupp Lön för moderskaps- eller adoptionsledighet skillnaden mellan lönen och moderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen för 3 månader eller lön för 3 månader, varvid arbetsgivaren ansöker om moderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen anställningen har varat minst 9 månader innan ledighetens början och arbetstagaren återvänder till arbetet efter familjeledigheten Lön för faderskapsledighet skillnaden mellan lönen och faderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen för de 6 första faderskapsledighetsdagarna eller lön för motsvarande period, varvid arbetsgivaren ansöker om faderskapspenningen enligt sjukförsäkringslagen i övrigt samma villkor som för moderskapsledighet 12 Fickavtal

13 Intjänande av semester Semester intjänas för en full kvalifikationsmånad när anställningen vid kvalifikationsårets ( ) slut varat: under 1 år minst 1 år 2 vardagar 2,5 vardagar. En full kvalifikationsmånad (kalendermånad): a) minst 14 dagar arbete b) minst 35 timmar arbete Semester intjänas på basis av regeln om 35 timmar om arbetstagaren enligt arbetsavtalet arbetar mindre än 14 dagar per månad. Lön för semestertid Månadsavlönad månadslön x antalet semesterdagar 25 Till semesterlönen och -ersättningen tillkommer en procentandel av utbetalade tillägg. Anställningens varaktighet den 31 mars mindre än ett år 10 procent, mer än ett år 12,5 procent. 13

14 Semesterlön eller -ersättning till arbetstagare som arbetar färre än 37,5 timmar (både arbetstagare med timlön och avvägd månadslön) När anställningen vid kvalifikationsårets slut ( ) har varat i mindre än ett år: 10 procent av lön som utbetalats för arbetstid och för viss frånvaro När anställningen vid kvalifikationsårets slut ( ) har varat i mer än ett år: 12,5 procent av lön som utbetalats för arbetstid och för viss frånvaro Närmare bestämmelser finns i själva kollektivavtalet. Semesterpremie Semesterpremien är 50 % av den semesterlön som motsvarar enligt semesterlagen intjänad semester. 14 Fickavtal

15 Uppsägningstider 1. Arbetsgivaren säger upp arbetstagaren när anställningen pågått uppsägningstid högst 1 år 14 dagar över 1 år högst 4 år över 4 år högst 8 år över 8 år högst 12 år över 12 år 1 månad 2 månader 4 månader 6 månader 2. Arbetstagaren säger upp sig när anställningen pågått högst 5 år över 5 år uppsägningstid 14 dygn 1 månad 15

16 Lönegruppering Beteckning i kollektivavtalet Expedit I Expedit II Lagerarbetare Kontorsanställd A Kontorsanställd B Kontorsanställd C Kontorsanställd D Kontorsanställd E Städare Arbetstagare på service- och trafikstation I Arbetstagare på service- och trafikstation II Servicemontör I Servicemontör II Servicemontör III Partiförsäljare I Dekoratör I Dekoratör II Lönegrupp B1 C1 B2 A B1 C1 C2 D A A B1 B2 C1 C2 D B1 C1 Bud, arbetstagare som hanterar flaskor och kundvagnar samt arbetstagare som har övriga biträdande uppgifter hör till lönegrupp A. 16 Fickavtal

17 LÖNEFÖRHÖJNINGAR generell lönehöjning 2,4 procent Utöver den generella lönehöjningen personliga löner och tabellöner höjs med 2 euro för expediter (BI och C1) personliga löner och tabellöner höjs med 5 euro för lagerarbetare (B2) generell lönehöjning 1,9 procent Utöver den generella lönehöjningen personliga löner och tabellöner höjs med 3 euro för lagerarbetare (B2) Tabellerna visar lönerna efter förhöjningarna. 17

18 TABELLÖNER Månads- och timlöner för arbetstagare inom handeln från (timlöner inom parentes) Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda Lönegrupp 1:a året 3:e året 5:e året 8:e året A 1614 (10,09) 1663 (10,39) 1765 (11,03) 1859 (11,62) B (10,62) 1746 (10,91) 1854 (11,59) 1946 (12,16) B (10,69) 1767 (11,04) 1878 (11,74) 1972 (12,33) C (11,37) 1873 (11,71) 2005 (12,53) 2103 (13,14) C (11,46) 1891 (11,82) 2031 (12,69) 2136 (13,35) D 1932 (12,08) 1996 (12,48) 2143 (13,39) 2316 (14,48) 18 Fickavtal

19 I dyrortsklassen Lönegrupp 1:a året 3:e året 5:e året 8:e året A 1550 (9,69) 1594 (9,96) 1687 (10,54) 1774 (11,09) B (10,18) 1674 (10,46) 1777 (11,11) 1857 (11,61) B (10,26) 1696 (10,60) 1795 (11,22) 1880 (11,75) C (10,89) 1795 (11,22) 1912 (11,95) 2003 (12,52) C (10,97) 1808 (11,30) 1932 (12,08) 2030 (12,69) D 1850 (11,56) 1928 (12,05) 2040 (12,75) 2194 (13,71) 19

20 II dyrortsklassen Lönegrupp 1:a året 3:e året 5:e året 8:e året A 1550 (9,69) 1594 (9,96) 1687 (10,54) 1770 (11,06) B (10,14) 1665 (10,41) 1763 (11,02) 1843 (11,52 B (10,26) 1694 (10,59) 1792 (11,20) 1873 (11,71) C (10,81) 1782 (11,14) 1891 (11,82) 1976 (12,35) C (10,94) 1805 (11,28) 1920 (12,00) 2013 (12,58) D 1847 (11,54) 1903 (11,89) 2024 (12,65) 2172 (13,58) Skolelevens lön är 70 % och praktikantens lön är 85 % av 1 årets lön i den lägsta lönegruppen för respektive yrke. Praktikantens lön är 85 % av 1 årets kontorsanställdas lön i svårighetsnivån för respektive yrke. 20 Fickavtal

21 Månads- och timlöner för arbetstagare inom handeln från (timlöner inom parentes) Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda Lönegrupp 1:a året 3:e året 5:e året 8:e året A 1651 (10,32) 1707 (10,67) 1799 (11,24) 1894 (11,84) B (10,86) 1791 (11,19) 1889 (11,81) 1983 (12,39) B (10,96) 1816 (11,35) 1917 (11,98) 2012 (12,58) C (11,63) 1921 (12,01) 2043 (12,77) 2143 (13,39) C (11,71) 1939 (12,12) 2070 (12,94) 2177 (13,61) D 1975 (12,34) 2046 (12,79) 2184 (13,65) 2360 (14,75) 21

22 Övriga Finland Lönegrupp 1:a året 3:e året 5:e året 8:e året A 1585 (9,91) 1636 (10,23) 1719 (10,74) 1808 (11,30) B (10,41) 1718 (10,74) 1811 (11,32) 1892 (11,83) B (10,51) 1743 (10,89) 1832 (11,45) 1919 (11,99) C (11,13) 1841 (11,51) 1948 (12,18) 2041 (12,76) C (11,21) 1854 (11,59) 1969 (12,31) 2069 (12,93) D 1891 (11,82) 1977 (12,36) 2079 (12,99) 2236 (13,98) Skolelevens lön är 70 % och praktikantens lön är 85 % av 1 årets lön i den lägsta lönegruppen för respektive yrke. Praktikantens lön är 85 % av 1 årets kontorsanställdas lön i svårighetsnivån för respektive yrke. 22 Fickavtal

23 ARBETSTIDSTILLÄGG från (närmare klocktider och andra tillägg finns i kollektivavtalet) Expediter nattillägg lördagstillägg kvällstillägg söndagar november december Hfors* 4,09 6,14 5,34 8,18 Övriga Finland 3,91 5,87 5,16 7,82 Lagerarbetare kvällstillägg kvällstillägg nattillägg Hfors* 3,65 4,30 5,34 Övriga Finland 3,65 4,30 5,16 lördagstillägg Kioskexpediter kvällstillägg nattillägg ,92 3, ,94 3,44 *Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda 23

24 ARBETSTAGARE PÅ SERVICE- OCH TRAFIKSTATIONER FRÅN Service- och trafikstationer dagligvaruhandel med färre än artiklar eller ingen dagligvaruhandel protokollets 4 1 punkt dagligvaruhandel med varusortiment över artiklar och vars dagligvaruhandels försäljningsyta högst 400 m2 protokollets 4 2 punkt Kvällstillägg kl måndag lördag, söndag, kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen 1,02 /timme 2,04 /timme 1,79 /timme 3,58 /timme Nattillägg kl måndag söndag, kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen 3,38 /timme 3,58 /timme dagligvaruhandel över 400 m2 Arbete i dagligvaruhandel: tilläggen som för expediter och butiksanställda. Kollektivavtalets punkt. Arbete som utförs annanstans än i dagligvaruhandel: protokollets 4 1 punkt Kvällstillägg kl må lö 1,02 /timme söndag, 2,04 /timme kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen. Nattillägg kl må sö, 3,38 /timme kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen.

25 ARBETSTAGARE PÅ SERVICE- OCH TRAFIKSTATIONER FRÅN Service- och trafikstationer dagligvaruhandel med färre än artiklar eller ingen dagligvaruhandel protokollets 4 1 punkt dagligvaruhandel med varusortiment över artiklar och vars dagligvaruhandels försäljningsyta högst 400 m2 protokollets 4 2 punkt Kvällstillägg kl måndag lördag, söndag, kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen 1,04 /timme 2,08 /timme 1,82 /timme 3,64 /timme Kvällstillägg kl måndag lördag, söndag, kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen 3,44 /timme 3,64 /timme dagligvaruhandel över 400 m2 Arbete i dagligvaruhandel: tilläggen som för expediter och butiksanställda. Kollektivavtalets punkt. Arbete som utförs annanstans än i dagligvaruhandel: protokollets 4 1 punkt Kvällstillägg kl må lö 1,04 /timme söndag, 2,08 /timme kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen. Nattillägg kl må sö, 3,44 /timme kyrklig helgdag, första maj och självständighetsdagen.

26 Servicefacket PAM Servicenummer Arbetslöshetsskydd pam.fi/blimedlem

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR... 3 VAD ÄR

Läs mer

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal

De viktigaste. bestämmelserna. i handelns. kollektivavtal De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 Innehåll HANDELSBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...3 VAD ÄR PAM...3

Läs mer

fastighetsservicebranschens fickavtal

fastighetsservicebranschens fickavtal fastighetsservicebranschens fickavtal 1.12.2013 31.1.2017 De centrala bestämmelserna i fastighetsservicebranschens kollektivavtal 1.12.2013 31.1.2017 Innehåll FASTIGHETSSERVICEBRANSCHENS ARBETSVILLKOR...

Läs mer

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER DE VIKTIGASTE BESTÄMMELSERNA I KOLLEKTIVAVTALET FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster 1.5.2014 31.1.2017 De viktigaste bestämmelserna i kollektivavtalet för turism-, restaurang- och fritidstjänster

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA.

HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. HYMYILE LEVEÄMMIN PALVELUAMMATISSA. Servicefacket PAM är ditt fackförbund Om du arbetar eller studerar inom en privat servicebransch Handel, hotell- och restaurang, städ- och fastighetsservice, säkerhet,

Läs mer

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga

Handelns kollektivavtal och Lönebilaga Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 Handelns kollektivavtal och Lönebilaga 1.4.2012 30.4.2014 1 Finsk Handel Servicefacket PAM HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Avtalets

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ).

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller ( ). För busspersonal 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare på 1.6.2014 31.1.2017. Servicefacket PAM www.pam.fi 1.6.2014 31.1.2017 KOLLEKTIVAVTAL för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Servicefacket PAM www.pam.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. AVTALETS OMFATTNING... 13 1 Tillämpningsområde... 13 2. ARBETSFÖRHÅLLANDE...

Läs mer

De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET

De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET De viktigaste punkterna i hotell- och restaurangbraschens kollektivavtal FICKAVTALET 2007 2010 Innehåll Arbetsvillkoren inom hotell- och restaurangbranschen...3 Vad är Servicefacket PAM?...4 När du börjar

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND Kollektivavtal för arbetstagare på apotek a1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012 31.5.2014 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2012

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2017 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2017 31.1.2021 (31.1.2020). Ordinarie

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i utlandstrafik 2015 En sammanfattning av löne- och de andra avtalsvillkoren finns i denna broschyr. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Regelbunden

Läs mer

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från

De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från Aktuellt 2/12 Lönehöjning för arbetstagare på apotek 1.5.2012 A. Individuella löner 1.5.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till arbetstagare på apotek höjs med 1,6 % från 1.5.2012. B. Tabellöner

Läs mer

Konst- och kulturbranschen

Konst- och kulturbranschen Konst- och kulturbranschen Arbetsförhållandets villkor 1.4.2016 31.3.2017 Akavas Specialorganisationer rf och Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU rf har uppgjort denna rekommendation om

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a. Kollektivavtal för arbetstagare på apotek APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND a Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014 31.1.2017 Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.6.2014

Läs mer

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan:

Arbetstagaren intjänar ledighet för varje 220 utförda arbetstimmar enligt tabellen nedan: 1 Systemet för årsledighet inom handeln 1 Intjäning av ledighet Arbetstagaren intjänar ledighet per kalenderår på basis av faktiskt utförda arbetstimmar. I antalet utförda arbetstimmar inräknas också annan

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek

Kollektivavtal för arbetstagare på apotek Kollektivavtal för arbetstagare på apotek 1.5.2011 30.4.2013 PB 340 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 172 853, Fax (09) 664 616 fornamn.efternamn@apta.fi www.apta.fi Verkställande direktör

Läs mer

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017

JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 JORD- OCH VATTENBYGGNADSBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL för tiden 1.3.2016 28.2.2017 LÖN Grundtimlön Grundtimlöner 1.3.2016 eller från början av den närmast därpå följande löneperioden Lönegrupp Grundtimlön

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER Ändringar av den ordinarie arbetstiden 1 KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER 1.2.2017 31.1.2018 Kollektivavtalen för turism, restaurang- och fritidstjänster (arbetstagare och chefer) har förnyats enligt konkurrenskraftsavtalet

Läs mer

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet

Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet Finsk Handel FH rf och Servicefacket PAM rf:s gemensamma anvisningar för tillämpning av systemet för årsledighet 21/10 2016 II Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... II BAKGRUNDEN ÄR KONKURRENSKRAFTSAVTALET

Läs mer

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande:

KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL Den årliga arbetstiden bestäms enligt semesterns längd enligt följande: BILAGA 2 TILL CIRKULÄR 26/2003 1 (5) KOMMUNALT TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTAL FÖR TEKNISK PERSONAL 2003 2004 BILAGA 5 KONTINUERLIGT TRESKIFTSARBETE 1 Tillämpningsområde och ordinarie arbetstid 2 Årsarbetstid

Läs mer

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från

Lönehöjningar till farmaceutisk personal från Medlemsinfo 7/12/JK Lönehöjningar till farmaceutisk personal från 1.12.2012 A. Individuella löner 1.12.2012 De individuella månadslönerna och timlönerna till farmaceuter, provisorer och farmacielever i

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln

Kollektivavtal för förmän inom detaljhandeln Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer

Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer Kollektivavtal för telefontjänster och kontaktcentrer 1.6.2007-30.9.2009 Arbetsgivarförbundet för Specialbranscherna / Arbetsgivarföreningen för marknadsföringstjänster Servicefacket PAM Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Kollektivavtal för farmaceutisk personal

Kollektivavtal för farmaceutisk personal f Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.12.2013 31.10.2016 1 Saarinen Design

Läs mer

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA

HANDELNS KOLLEKTIVAVTAL OCH LÖNEBILAGA Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar

BILAGA 13 LANTBRUKSAVBYTARE Arbetstid. Bilaga 16 Ersättning för resekostnader, i tillämpliga delar BILAGA 13 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR LANTBRUKSAVBYTARE 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser 2 Ordinarie arbetstid Med avbytare avses också avbytare enligt lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER

KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ÖVERSÄTTNING KOLLEKTIVAVTAL FÖR TURISM-, RESTAURANG- OCH FRITIDSTJÄNSTER ARBETSTAGARE Turism- och Restaurangförbundet MaRa rf Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 1.4.2012 30.4.2014 Sisältö 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE...

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen 1.12.2013 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren

Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren LÖNER 37 Lönebetalning mom. 3 Lönebetalning Lönen betalas på det bankkonto i ett penninginstitut som arbetstagaren uppgett. Betalningsordern ska sändas i så god tid att lönen kan beräknas stå till arbetstagarens

Läs mer

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017.

För busspersonal. I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. För busspersonal 2016 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden är 80 timmar under

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017

Kollektivavtal för optiker 1.12.2013-31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013

KOLLEKTIVAVTAL FÖR OPTIKER 1.12.2010 30.11.2013 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Unga Örnar Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan å ena

Läs mer

Deltidsanställda ska erbjudas mera arbete enligt 2 kap. 5 i arbetsavtalslagen på skidcenterarbetstagarens egen arbetsplats (=skidcentret).

Deltidsanställda ska erbjudas mera arbete enligt 2 kap. 5 i arbetsavtalslagen på skidcenterarbetstagarens egen arbetsplats (=skidcentret). Kollektivavtal för skidcenterbranschen 1.11.2011 31.10.2013 1 Tillämpningsområde Detta kollektivavtal tillämpas på de tjänstemän och arbetstagare som omfattas av arbetstidslagen och arbetar i företag som

Läs mer

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER

1.4.2012 30.4.2014 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDE KOLLEKTIVAVTAL FÖR FÖRMÄN I BRANSCHEN FÖR TURISM, RESTAURANG OCH FRITIDSTJÄNSTER Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid

ARBETSTID. Ordinarie arbetstid KT Cirkulär 9/2016 bilaga 3 1 (10) Ändrade bestämmelser i TIM-AKA ARBETSTID 9 Arbetstid i dagarbete enligt 6 i arbetstidslagen och i tvåskiftsarbete mom. 1 Ordinarie arbetstid Den ordinarie arbetstiden

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10. Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTKOLL Tid: 14.3.2013 Plats: Förbundet för Finsk handels mötesrum, Södra kajen 10 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM ÄRENDE: AVTAL FÖR APOTEKSBRANSCHEN

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014

KOLLEKTIVAVTAL SOM GÄLLER NÖJES, TEMA OCH ÄVENTYRSPARKER 1.4.2012 31.3.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017

Handelns. kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal och lönebilaga 1.5.2014 31.1.2017 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 och Lönebilaga 1.5.2014 29.2.2016 Handelns kollektivavtal 1.5.2014 31.1.2017 1 Denna text är en översättning

Läs mer

Kollektivavtal för lager- och transportförmän

Kollektivavtal för lager- och transportförmän Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten... 3 Inledning... 3 A. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Kollektivavtal för fotoproducenter

Kollektivavtal för fotoproducenter Kollektivavtal för fotoproducenter 1.4.2010-31.3.2012 PB 30 (Södra kajen 10), 00131 Helsingfors Telefon (09) 420 20, Fax (09) 653 197 www.erityispalvelut.fi Medlemsförbund i centralförbundet Finlands Näringsliv

Läs mer

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM

Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM PROTOKOLL Tid: 14.2.2014 Plats: Servicefacket PAM:s centralbyrå, Paasivuorigatan 4-6 Närvarande: Representanter för Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM Ärende: AVTAL OM SOMMARPRAKTIKPROGRAM

Läs mer

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014

Kollektivavtal för chaufförer inom handelsbranschen 1.4.2012 30.4.2014 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE

A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE A3 SEMESTERLÖN, SEMESTERERSÄTTNING OCH SEMESTERPREMIE Beräkningsregler för semesterlön Valet av beräkningsregel för semesterlön beror på vilket avlöningssätt och vilken intjäningsregel som har tillämpats

Läs mer

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04

Kollektivavtal. Mellan. Företag: Org. nr: Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Kollektivavtal Mellan Företag: Org. nr: Adress: GS Olof Palmes Gata 31, 5 tr 111 81 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 10 470 83 00 Fax: Fax: +46 8 20 79 04 Avseende arbeten som utförs vid: 1 Giltighetsområde

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KT Cirkulär 10/2014 bilaga 1 1 (9) KAPITEL III ARBETSTID Ordinarie arbetstider Periodarbetstid KAPITEL III ARBETSTID 9 Periodarbetstid Ordinarie arbetstid I sådant arbete enligt 7 i arbetstidslagen där

Läs mer

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011

AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL 2010 2011 Cirkulär nr Sida 2010 017 1(4) Handläggare Datum Jan-Eric Rönngren 2010-04-27 Sakregisternr Ersätter cirk 4. 2010 012 Till medlemmar som omfattas av KFO-Handels detaljhandelsavtal AVTAL FÖR BUTIKSPERSONAL

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd. Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen. RIKSDAGENS SVAR 59/2006 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 4 kap. i arbetsavtalslagen och sjömanslagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag

Läs mer

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017

Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/ /6 2017 Eftertryck förbjudes! Giltighetstid 1/7 2016-30/6 2017 BILAGA 2 LÖNEBILAGA FÖR ARBETSTAGARE INOM DJURSJUKVÅRDEN 1 INPLACERING I ANSTÄLLNINGSGRUPP Mom. 1 Yrkesinriktad gymnasieutbildning Mom. 1.1. Arbetstagare

Läs mer

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF

DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF MALL FÖR ARBETSAVTAL DE HÖGRE TJÄNSTEMÄNNEN YTN RF Nedan nämnda arbetsgivare och övre tjänsteman (nedan tjänsteman) har avtalat om följande anställningsvillkor. Därtill ska bestämmelserna i ett eventuellt

Läs mer

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft

KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft KT Cirkulär 10/2014 bilaga 2 1 (10) Tillämpningsanvisningar för de bestämmelser om periodarbetstid som träder i kraft 1.6.2015 Innehåll 1. Ordinarie arbetstid ( 9 mom. 1) 1.1 Anställning som inte fortgår

Läs mer

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan

Tämä on työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunnan Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Kollektivavtal för optiker

Kollektivavtal för optiker Kollektivavtal för optiker 1.2.2017 31.1.2018 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet.

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch

FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch FAMILJELEDIGHETER 15 Lön för moderskaps-, faderskaps-, adoptionsoch föräldraledighet Till en arbetstagare som enligt sjukförsäkringslagen har rätt till moderskapsledighet betalas lön enligt 7 i kapitel

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen

KOLLEKTIVAVTAL. för arbetstagare i fastighetstjänstebranschen Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av det finskspråkiga kollektivavtalet. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid

om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser Villkor om varierande arbetstid 1. om ändring av arbetsavtalslagen 1 kap. Allmänna bestämmelser 11 Villkor om varierande arbetstid Med villkor om varierande arbetstid avses ett arbetstidsarrangemang där arbetstagarens arbetstid under

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Avtal klart Hängavtalet Visita

Avtal klart Hängavtalet Visita Avtal klart Hängavtalet Visita Avtalet omfattar allt arbete som utförs av anställda i företag som tecknat hängavtal med Hotell- och restaurangfacket (HRF) inom Visitas avtalsområde. Vid företag som under

Läs mer

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013

Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 Kollektivavtal för arbetstagare i golfbranschen 1.11.2011 30.11.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillämpningsområde... 2 2 Arbetets ledning, fördelning och organisationsrätt... 2 3 Inledande av ett anställningsförhållande...

Läs mer

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING

AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING Bilaga 4 Avtal om grunderna för uppsägning och permittering 1/6 AVTAL OM UPPSÄGNING OCH PERMITTERING I SJÖFARTSBRANSCHENS UTRIKESTRAFIK Organisationerna som undertecknat har - med beaktande av å ena sidan

Läs mer

Utländsk arbetstagare i Finland

Utländsk arbetstagare i Finland Utländsk arbetstagare i Finland Innehåll } Utländsk arbetstagares rätt att arbeta och lagring av uppgifter } Redogörelse för de centrala villkoren i arbetet } Arbetstid och arbetstidsbokföring } Vilotider

Läs mer

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10)

MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIGHET SAMT OLIKA LEDIGHETER FÖR VÅRD AV BARN (10) MODERSKAPS-, FADERSKAPS- OCH FÖRÄLDRALEDIG SAMT OLIKA LEDIGER FÖR VÅRD AV BARN 8.6.2017 1 (10) LEDIG LEDIGENS LÄNGD BEVILJAS MÖJLIG ATT ÄNDRA LE- DIGEN (gäller ändring Moderskapsledigheten kan på ansökan

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016. 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR TIMAVLÖNADE 2014 2016 1 Verkställande av sysselsättnings- och tillväxtavtalet Genom detta kollektivavtal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationerna

Läs mer

Lönehöjningar för farmaceutisk personal från 1.12.2015

Lönehöjningar för farmaceutisk personal från 1.12.2015 Medlemsinfo 15/2015 Lönehöjningsanvisningar Lönerna till den farmaceutiska personalen höjs från 1.12.2015. Eftersom man i förhandlingarna mellan Apotekens Arbetsgivarförbund och Farmaciförbundet först

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för bilmän inom livsmedelsbranschen 1.5.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen

Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen Centrala bestämmelser i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen 2015 2017 I den här broschyren sammanställs ett urval av de centrala bestämmelserna i kollektivavtalet för elektrifieringsbranschen.

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN

Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN Kollektivavtal för JÄRNVÄGSBRANSCHEN 1.4.2012 30.4.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 Kollektivavtalets tillämpningsområde... 3 2 Allmänna avtal... 3 3 Anställningens början... 3

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL FÖR DEN PRIVATA SOCIALSERVICEBRANSCHEN 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Bilaga E till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. inom räddningstjänsten Inledning AB 01 11 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstider: Alt. 1 42 timmar i genomsnitt per

Läs mer

Pressens nya kollektivavtal

Pressens nya kollektivavtal Pressens nya kollektivavtal Ett förhandlingsresultat beträffande ett nytt kollektivavtal för pressen nåddes den 4 maj 2011 efter drygt fem veckors förhandlingar. Journalistförbundets fullmäktige godkände

Läs mer

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen

Lag. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen 1. om ändring och temporär ändring av arbetsavtalslagen ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 2 kap. 11 och temporärt 13 kap. 7 samt fogas till 7 kap. en ny 13 som följer: 2 kap Arbetsgivarens skyldigheter

Läs mer

Innehållsförteckning Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn

Innehållsförteckning Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn Innehållsförteckning Kollektivavtal för den privata undervisningssektorn 1 Avtalets omfattning...3 2 Arbetets ledning och fördelning samt rätten att organisera sig...3 3 Hur anställning inleds...4 4 Hur

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Kollektivavtal för ambulansförare

Kollektivavtal för ambulansförare Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017

KOLLEKTIVAVTAL. för. bingoanställda 1.3.2014 31.1.2017 Denna text är en översättning som nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan har låtit göra av ett finskspråkigt kollektivavtal. Kollektivavtalets parter har inte kommit överens

Läs mer

SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001. Piekkala 25.6.2001 1 (2)

SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001. Piekkala 25.6.2001 1 (2) SERVICEINRÄTTNINGARNAS ARBETSGIVARFÖRENING RF MEDLEMSBREV 6/2001 Piekkala 25.6.2001 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer INKLUDERING AV MODERSKAPSLEDIGHET I

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer