Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2011"

Transkript

1 Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2011 A. Sammanfattning Under 2011 har projektet Hållbara Ålidhem fortsatt som planerat utifrån projektansökan Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen. Utöver de av Delegationen stödberättigade åtgärderna i ansökan, omfattar denna lägesredovisning för genomförandeprojektet, kallat Hållbara Ålidhem, också de åtgärder som genomförs även utan stöd, de som genomförs med andra stöd, samt kommunikationsoch mätinsatser på Ålidhem och projektområdet. Det går att löpande följa projektet via hemsidorna (gemensam projekthemsida) samt (riktad framför allt till Bostaden i Umeås kunder). Ett omfattande mätprojekt under Umeå universitets ledning kopplat till de tekniska projektmålen i ansökan har under 2011 börjat leverera data in till projektet, och har under 2011 också beviljats planeringsstöd av Delegationen för hållbara städer. Mätresultaten bifogas i särskild bilaga till denna lägesredovisning. I linje med intentionerna om medskapande och delaktighet i ansökan, har ett flertal utåtriktade aktiviteter och dialoger med de boende och andra intressenter genomförts utifrån en upprättad kommunikationsplan. Organisatoriskt bestod projektet 2011 av en styrgrupp från medfinansiärerna med VD Göran Ernstson från Umeå energi AB, exploateringschef Stina Johansson från Umeå kommun samt VD Ann-Sofi Tapani från Bostaden i Umeå AB. Projektet samordnas av utvecklingsstrateg Albert Edman vid Umeå kommun. Till styrgruppen har under inledningsskedet i projektet tre grupperingar huvudsakligen arbetat: *Projektgrupp med ansvar för byggnadsåtgärderna bestående av Fredrik Westerlund (till juni 2011 Niklas Broddeskog) och Folke Parkle från Bostaden, Jörgen Carlsson från Umeå energi, samt Staffan Andersson och Jimmy Westerberg från Umeå universitet. Även Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden har varit involverad i projektgruppen. * Projektgrupp med ansvar för åtgärder kring utemiljöer och mellanrum samt omvandling av Studentvägen med Anna Flatholm, Nils Lahti och Helen Nilsson från Umeå kommun. * Kommunikationsgrupp med ansvar för dialogen med de boende, samt extern kommunikation av projektet, med Gun Blomquist-Bergman, Umeå Energi, Bibbi Nilsson, Umeå kommun och Elisabeth Lind på Bostaden i Umeå AB. Utöver åtgärderna som beviljats stöd av Delegationen för hållbara städer har satsningar som anknyter till Hållbara Ålidhem också genomförts upp under året, till exempel inom projekten Green citizens of Europe (Life plus) och Technical visits Umeå - nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling.

2 B. Om projektområdet Beskriv kortfattat det område som omfattas av projektet inklusive dess närområde. Beskrivningen bör redogöra för områdets karaktär miljömässigt och socialt. Figur 1. Överblick över projektområdet på Ålidhem, med ca 1 % av Umeås befolkning Projektområdet i Hållbara Ålidhem ligger i sydöstra delen av Ålidhem och omfattar Matematikgränd och Geografigränd med totalt 405 befintliga lägenheter. Dessutom ingår de 137 nybyggda lägenheter på den hustomt som brann ner julen 2008, se figur ovan med en schematisk etappindelning av projektområdet. Uppskattningsvis bor drygt personer eller ungefär 1 procent av Umeå kommuns befolkning i projektområdet som består uteslutande av hyresrätter. Totalt har stadsdelen Ålidhem ca 6000 invånare och präglas som stadsdel av hög andel hyresrätter. Ålidhem har en hög andel studenter i och med närheten till Umeå universitet, framför allt i de mer universitetsnära nordliga delarna. Stadsdelen har en mångkulturell profil, med en stor mängd nationaliteter och språk representerade i stadsdelen. Husen i projektområdet är uppförda i slutet av 60- och början av 70-talet, med förhållandevis hög energiförbrukning med dagens mått, drygt 200 kwh/m2/år i snitt, enligt energideklaration. Området är försörjt med fjärrvärme från Umeå energis anläggningar Dåva 1 och 2 utanför Umeå, med förhållandevis hög andel (97-99%) fossilfri energi i energimixen. Bilägandet på Ålidhem är det lägsta av alla stadsdelar i Umeå. Ålidhem har också ett förhållandevis väl utbyggt stadsdelscentrum med mataffärer, restauranger, kafé osv och ett nybyggt kultur- och resurscentra med bland annat stadsdelsbibliotek i anslutning till F-9-skolan. Utöver närheten till universitets- och sjukhusområdet, är det bara en dryg kilometer till Norrlands största resecentrum vid Botniabanan - Umeå Östra, samt lika långt till Umeå flygplats. Ålidhem omgärdas av den nya E4-förbifarten runt Umeå (klar 2012), samt av den delvis överbyggda Ålidbacken samt Studentvägen, som gränsar direkt till projektområdet. Villastadsdelen Sofiehem ligger på andra sidan Studentvägen och denna väg är föremål för omvandling från genomfartsled till mer stadsmässig karaktär inom ramen för projektet.

3 C. Projektbeskrivning av verksamheten hittills Beskriv hur långt ni har kommit utifrån projektets syfte och mål. Beskriv läget i de verksamheter/åtgärder som bedrivs och finansieras inom projektet och resultaten hittills. Boverket har tagit fram en lista om möjliga uppföljningsområden utifrån dels förordningen om statligt stöd för hållbara städer (SFS 2008:1407), dels nationella mål med koppling till hållbar stadsutveckling, se bilaga 2. Använd listan vid uppföljningen av era åtgärder och lämna synpunkter på dess användbarhet, förtjänster och brister. Lämna också gärna förslag på förbättringar. Synpunkterna och förslag på förbättringar vill Boverket helst ha redovisade separat. För mer utförlig beskrivning av de nationella målen, se bilaga 1. Lägesredovisningen får gärna också ta upp åtgärder inom projektet som inte har fått stöd, men dessa ska redovisas för sig. Samla gärna särskilt intressanta resultat och också oväntade effekter under en gemensam rubrik. C1. Stödberättigade åtgärder (numrering från ansökan) Pilothuset på Matematikgränd med solcellsanläggningen på taket Åtgärd 2. Innovativa isoleringsmetoder (8,1 Mkr i stöd) Fig. 2. (a) Aggregerad förändring i olika energiposter, per Atemp. (b) Aggregerad förändring där el- och värmeposter är sammanslagna (okorrigerade), per Atemp. Areatemp korrigerad sammanställning Under 2010 utrustades två identiska hus (Matematikgränd 7 och 9) med mätutrustning av Umeå universitet (Tillämpad fysik och elektronik). Matematikgränd 7 fungerar som Referenshus 1 och 9 (10 lgh) som Pilothus 1 (bild ovan) för att testa de energismarta lösningar som beskrivits i ansökan under projektets första fas. På Matematikgränd 9 har till exempel invändig isolering utförts av totalentreprenören OF Bygg under hösten 2010, samt nytt valmat tak lagts på. Det valmade taket har valts för att det bäst behåller intrycket av platta tak från marknivå. Under 2011 har energiprestandan av dessa installationer utvärderats, enligt Figur 2a och b ovan. Med reservation för att mätningar ännu

4 inte gjorts för ett helt år (15 mars-31 december), finns ändå indikationer på att energimålet i projektet om halvering av energianvändningen i Pilothuset är i det närmaste uppfylld, med 56 % av energianvändningen enligt BBR i Pilothuset jämfört med Referenshuset. Inom Hållbara Ålidhem utvärderas också husens energiprestanda utifrån ett mer klimatrelevant systemperspektiv staden (inkluderande även brukarbeteende i hushållsel) och då är energianvändningen 59 % i Pilothuset jämfört med Referenshuset. Några viktiga erfarenheter från Pilothuset: Kostnaderna för kundhantering har missbedömts och underskattats. Ambitionen har varit att kunna göra åtgärderna snabbt med kvarboende eller att göra åtgärderna i samband med t.ex. köks- och badrumsrenovering inklusive stambyte. Nu visade sig våtrum, kök och stammar vara i gott skick varför det inte är aktuellt. Dessutom tog byggnationerna betydligt längre tid än vi trott. Mycket beror detta på krav på noggrannhet för att få huset tätt. Kostnaderna för byte av värmesystemet och flytt av el har underskattats. Hade dessa varit i dåligt skick hade man kunnat se det som en underhållsåtgärd i samband med isoleringen, men de är i så gott skick att kostnaderna för detta helt belastar projektet. Detsamma gäller ytskikten i lägenheterna. Något som blir bättre än antaget i ansökan är den bedömda energibesparingen. Anledningen är att vi i ansökan inte insåg hur mycket besparingen kunde bli tack vare att huset kunde göras tätare (om man isolerar inåt och byter fönster). Den besparingen är ungefär dubbelt så stor som besparingen tack vare själva isoleringen. Dessa mätningar, tillsammans med ekonomiska kalkyler och dialog med de boende, har legat till grund för fastighetsägaren Bostaden i Umeå ABs beslut om hur övriga hus på området ska energieffektiviseras mest klimatsmart, kostnadseffektivt och rimligt ur ett boendeperspektiv. En besparing på omkring % av transmissionsförlusterna motiverar inte investering i stor skala i detta projekt. Ett resultat av detta är att invändig isolering inte kommer att genomföras i stor skala på övriga bostadsbeståndet på Ålidhem, utan alternativa lösningar håller på att utredas. Detta har även diskuterats med sakkunniga på Boverket, som godkänt en lista över alternativa åtgärder som ersättning för det som beskrevs i den ursprungliga ansökan En grundtanke är att utnyttja att flera av husen på området är identiska, vilket möjliggör jämförande tester av energi- och kostnadseffektivitet av olika installationer i området. Projektet avser återkomma under 2012 med ett mer detaljerat förtydligande till Boverket om vilka åtgärder, med utgångspunkt i tidigare idéskiss, som faktiskt kommer att genomföras i projektet. Det fortsatta ombyggnadsprojektet (Byggproduktionen) efter Pilothuset är fysiskt uppdelat i fyra etapper enligt: Etapp 1 Matematikgränd 1-17: januari-december 2012 Etapp 2 Matematikgränd och Geografigränd 16-20: januari-december 2013 Etapp 3 Geografigränd 4-6 och 10-12: januari-juni 2014 Etapp 4 Geografigränd 8: juli-december 2014

5 3a. Sadeltak med solceller (a+b: 17,1 Mkr i stöd) Pilothusets tak. De kristallina modulerna från Trina närmast i bilden och tunnfilmsmodulerna från Q-Cells längre bort. Etapp 1 av Sveriges största solcellsanläggning på Ålidhem Solcellsanläggningens första etapp invigdes i maj 2011 och består av två, helt självständiga och effektmässigt lika stora, delsystem. Den totala toppeffekten är 15,84 kw, fördelat på 7,92 kw kristallina kiselmoduler och 7,92 kw tunnfilmsmoduler. Modulerna i de två delsystemen är anslutna till två identiska trefasväxelriktare. De två delsystemen är därmed identiskt uppbyggda, vilket var en målsättning för att kunna jämföra de två modulteknikerna; kristallint kisel och tunnfilm av CIGS (koppar-indium-gallium-diselenid). Preliminära initiala resultat visar att tunnfilmscellerna producerar något mer energi än de kristallina. Modulerna är monterade på aluminiumprofiler, ovanpå ett papptak. Taket lutar 14 och är orienterat mot väster. Ingen skuggning av modulerna orsakas av omgivande byggnader eller träd. Däremot skuggas vissa moduler på morgonen från de ventilationsstoser som är installerade på taknocken. Fig. 3. (a) Månadsvis total solcellselproduktion, export/överproduktion samt andel solcellsel använd i pilothuset (b) Total solcellselproduktion och pilothusets totala elbehov, 10 lgh (Hel+Fel).

6 En jämförelse av energiproduktionen (yield kwh per installerad toppeffekt i kw) maj-augusti 2011 har genomförts för anläggningen i Umeå och några olika anläggningar i södra Sverige (Bua kyrka på Hallandskusten, stadshuset i Ronneby, Sannarps gymnasium i Halmstad, Innovatum i Trollhättan), se tabell nedan. Månad Umeå Bua Ronneby Sannarp Innovatum Maj 125,7 138,0 170,2 166,8 140,9 Jun 149,2 141,9 168,9 184,9 124,2 Jul 142,7 110,5 122,7 133,5 119,4 Aug 91,3 113,2 125,0 129,6 111,1 Totalt 508,8 503,6 586,8 614,8 495,7 Även etapp 2 av solcellsanläggningen (på ett av taken på nya Geografigränd) har påbörjats, men där har ännu inga mätningar kunnat göras under totalt planeras för 2800 m2 solceller på området. 3b. Stadsdelsintegrerad vindkraft Förhandlingar om etablering av stadsdelsintegrerad vindkraft har inletts med fastighetsägaren till ett stort handelscentrum. Lokaliseringen vore synnerligen gynnsam med relativt bra vindläge vid Umeälven, annonseringsläge vid ett av Umeås största handelsområde, Botniabanan samt E4 genomfartsled. I dagsläget är förhandlingarna vilande och alternativa lösningar utreds under 2012, och kan bli föremål för ändringsanmälan. 6. Vinterträdgården (3 Mkr i stöd) Med hjälp av samhällsplanerarstudenter, Designhögskolan och Skuggteatern i Umeå arrangerades ett antal dialoger under hösten 2010 där boende och intresserade medverkat om hur Vinterträdgården ska användas på bästa sätt. Vinterträdgården byggs 2011/2012 utifrån dessa med NCC AB som totalentreprenör, och kommer att invigas i september Med idéerna ovan som grund kommer den bland annat att innehålla ett fullt utrustat kök, kaffeautomat samt bord och stolar men även flyttbara växter. Huset kommer vara utrustat med tv, projektor, tre olika nedfällbara dukar som kommer att kunna visa bildspel (tre likadana eller tre olika samtidigt), ljudanläggning och mörkläggningsutrustning samt hörselslinga. Under den ljusa perioden kommer all strömförsörjning att ske via solceller. Vinterträdgården blir ca150 m2 med plats för sittande gäster.

7 13. Omvandling av Studentvägen till stadsgata (5,4 Mkr i stöd) Under 2011 har åtgärden omarbetats i dialog med Boverket för att kostnadseffektivt nå projektmålen: * att styra bort tung trafik och genomfartstrafik från Studentvägen, * att minska barriären som vägen idag utgör mellan Sofiehem och Ålidhem, samt * att skapa utrymme för nya bostäder. Utifrån gjorda förstudier planeras följande åtgärder som både bidrar till att nå projektmålen och har potential att vara ett intressant åskådningsexempel för hållbar stadsutveckling. För att minska den upplevda barriäreffekten mellan Ålidhem och Sofiehem föreslås en mindre ombyggnad fokuserad på de tre korsningspunkterna mellan stadsdelarna längs Studentvägen. Dessa punkter fungerar också som kollektivtrafikhållplatser och förslaget är att vid dessa skapa intressanta mötesplatser. I etapp 1 föreslås endast en av dessa byggas under 2012, men faller försöket ekonomiskt väl ut kan även övriga två korsningspunkter vara intressanta att bygga om inom ramen för projektet Innehållet i mötesplatserna skulle till exempel kunna utvecklas i samarbete med de näraliggande skolorna på Sofiehem och Ålidhem och/eller verksamheter som Kulturcentrum för barn och unga och aktörer vid Konstnärligt campus, som en del i Umeås arbete som Europas kulturhuvudstad Detta skulle i så fall ligga helt i linje med intentionerna i den ursprungliga projektansökan "Ålidhem-den hållbara kulturstadsdelen". Åtgärden skulle också fungera som en del i att ytterligare profilera kollektivtrafiken i Umeå och Ålidhem som en nationellt (och internationellt) intressant hållbar stadsdel i det större samarbetsprojektet Hållbara Ålidhem, då utformningen av dessa korsningspunkter bedöms vara innovativ till sin karaktär och ha stor spridningspotential till andra städer om den faller väl ut. Med relativt små medel bedöms också Studentvägsstråkets rekreativa värden kunna höjas för de närboende med t.ex. enklare parkåtgärder som trädplanteringar, grusad stig på Sofiehemssidan etc förstärks hur området redan i dag används av de boende. För att styra bort tung trafik och genomfartstrafik från Studentvägen föreslås enklare skyltnings- och gestaltningsåtgärder vid infarterna till Studentvägen från Ålidbacken och Kolbäcksvägen. Utrymme för nya bostäder bedöms finnas i södra Ålidhem, anslutande till Studentvägen, se illustration ovan. Detaljplanearbetet har påbörjats och inriktningen är att, i enlighet med fullmäktigebeslut från 2008, i första hand åstadkomma radhus. Även kompletterande radhus i anslutning till nya Geografigränd studeras.

8 C2. Ej stödberättigade åtgärder (numrering från ansökan) 1. Nya Geografigränd Nya Geografigränd med 137 lågenergilägenheter (65 kwh/m2/år) kommer att återuppbyggas utan stöd av DHS enligt prestandakraven i ansökan. Det är ett oerhört stort externt intresse för projektet då detta sammanfaller med de krav som diskuteras bli den nära noll-energibyggnad -definition som väntas för norra Sverige och vi ställer redan de kraven i vår nybyggnation. Byggstart skedde under hösten 2010, med första inflyttning i mars Totalentreprenör är NCC AB. Det blir 67 lägenheter fler än i de hus som brann ner julen De flesta lägenheter är mindre i storlek vilket efterfrågas mest i området. Det blir 79 stycken 1:or, 34 stycken 2:or, och 24 stycken 3:or. Husen byggs med sadeltak och alla får balkong. Husen blir både höga och låga, några är smalare och balkongerna har olika färg. Samtidigt passar de in i karaktären på Ålidhems bebyggelse i övrigt med sina tegelfasader. Tre av de fyra husen får inglasade mötesplatser, en per våningsplan - ett resultat av förslag och önskemål från boende i området. 4. Individuell mätning i lägenheter Individuell mätning av el- och varm- och kallvatten kommer att införas i samtliga nya lägenheter på Geografigränd utan stöd av Delegationen för hållbara städer. Individuell mätning med användaranpassade gränssnitt kommer också att testas i utvalda befintliga lägenheter på Geografi- och Matematikgränd som en del i det av EU LIFE+-finansierade projektet Green citizens of Europe, som startat i Umeå under hösten I Pilothuset har individuell mätning också installerats. En huvudtanke vid individuell mätning är att spara vatten. Eftersom det visat sig vara svårt att införa i befintligt bestånd om man inte gör det i samband med stambyte eller riktigt stora renoveringar med kraftigt ökade hyror till följd så har ett samarbete inletts med Ostnor för att utveckla blandarna. Förhoppningen är att på det sättet göra ungefär motsvarande besparing, men att detta ska få större genomslagskraft på befintligt bestånd. 5. Miljöhus Ålidhem Utan stöd från Delegationen för hållbara städer kommer det inte att byggas några så kallade miljöhus på projektområdet. Istället kompletteras befintliga soprum med djupkärlsbehållare för att öka sopsorteringen. Vinnova har i december 2010 medfinansierat ett utvecklingsprojekt som ägs av FältCom AB tillsammans med bland annat Design- och Handelshögskolan i Umeå som avser att utveckla demonstratorer för interaktiva återvinningsrum i samverkan med Hållbara Ålidhem och projektet Green citizens of Europe. 7. Energieffektiv LED-belysning Energieffektiv belysning testas i projektet i begränsad utsträckning utan stöd av Delegationen för hållbara städer. Till exempel har energieffektiv belysning monterats i Pilothuset och det planeras också att användas i Vinterträdgården, samt i vissa utemiljöer. 8. Fjärrvärmedrivna vitvaror Tvättmaskiner i områdets tvättstugor kopplas till hetvattendrift. Mätning och uppföljning sker ihop med övriga åtgärder.

9 9. Intelligent effektstyrning Intelligent effektstyrning kommer att genomföras på projektområdet även utan stöd från Delegationen för hållbara städer. En pilot genomförs just nu av Umeå energi på stadsdelen Lilljansberget i Umeå. Erfarenheterna från denna pilot kommer att tillämpas på projektområdet under projekttiden. 11. Upprustning av parker och mellanrum Arbetet med Ålidhems grönytor fortsätter enligt plan även utan stöd av Delegationen för hållbara städer och här näst kommer turen till Centrumparken mellan Ålidhems centrum och Ålidhemsskolan. Här har en skiss tagits fram. Utformningen kommer att diskuteras under våren 2012 bl a med boende och verksamma på Ålidhem. Tyréns landskapsarkitekter är engagerade för projektet och i deras uppdrag ingår även information och samråd. Avsikten är att i samverkan inom ramen för Hållbara Ålidhems-projektet med innovativa och nyskapande metoder få synpunkter och förankra arbetet bland boende och verksamma på Ålidhem. Målsättningen är att skapa en park med större variation och bättre rumslighet än dagens park, se skisser ovan. 1. I den västra delen mot Humaniststråket föreslås en öppen gräsyta som omges av träd som kan användas för exempelvis solbad, lek och picknick. 2. I parkens mitt skapas en yta för vistelse och kontemplation. Här är berget synligt redan idag och denna karaktär förstärks ytterligare genom att det tunna grässkiktet lyfts bort för att skapa större sammanhängande berghällar. I bergsskrevorna planteras växtlighet lämplig för ståndorten som ger området prakt, fägring och variation. 3. I den östra delen anläggs sittbara gradänger och en liten scen i sluttningen. Ytan framför scenen utförs som boulebana. Befintliga murar som avgränsar parken mot centrumbyggnaden rustas upp. 10. El/laddhybrider i Umeå, 12. Grönvitt GC-stråk, 14. Lågenergiförskola Umeå På grund av uteblivet investeringsstöd från Delegationen för hållbara städer genomförs dessa åtgärder just nu inte inom ramen för projektet, utan kommer om möjligt att genomföras i annan form eller på annan plats i Umeå. Vidareutveckling av Hållbara Ålidhem Under 2011 har två kompletterande åtgärder med koppling till Hållbara Ålidhem beviljats medel av Delegationen för hållbara städer. Vi avser återkomma även om utvecklingen i dessa projekt i kommande lägesredovisningar till Boverket: Visualisering av stadsdelens systemsyn Validering, lärande och utvärdering av stadsdelens systemsyn

10 C3. Särskilt intressanta resultat och oväntade effekter, samt förslag på förbättringar Under 2011 har projektet levererat flera initiala resultat som presenterats ovan i denna lägesredovisning, utifrån det fördjupade samarbetet mellan projektpartners och Umeå universitet om utvärdering av förbättrad energi- och klimatprestanda i stadsdelen. Detta är något som kommer att fortsätta och utvecklas under de kommande åren i projektet, nu också med stöd av Delegationen för hållbara städer, och vi tror att denna samarbetsmodell och resultaten därifrån kan vara intressanta för andra projekt att ta del av. Projektet Hållbara Ålidhem har också noterat ett stort och växande intresse för projektet och andra ankytande satsningar på hållbar stadsutveckling. För att svara upp mot förväntningarna har kommunkoncernen med privata samarbetspartners initierat en plattform Technical visits Umeånordligt nav för hållbar stadsutveckling. Hållbara Ålidhem har också medverkat tillsammans med bland annat Delegationen för hållbara städer vid GreenBuild i Toronto som en del av den nordiska montern där. Hållbara Ålidhem ser gärna en vidareutveckling av denna typ av samarbete där nationell och lokal samfinansiering marknadsför svensk kompetens inom hållbar stadsutveckling mot externa marknader.

11 D. Ekonomisk uppföljning 2010 För projektet som helhet ska periodens totalkostnad, stödberättigad kostnad och utnyttjat stöd redovisas. Redovisningen av åtgärder/arbetsområden ska baseras på det beslut om stöd som Delegationen för Hållbara städer har fattat. Detta innebär att varje åtgärd/arbetsområde som framgår av beslutet ska särredovisas med totalkostnad, stödberättigad kostnad samt utnyttjat bidrag. Insatser som har specificerats i beslutet ska särredovisas, övriga insatser får gärna särredovisas. När det gäller åtgärder i byggnader redovisas varje byggnad för sig. Ny bebyggelse För nybebyggelse innebär totalkostnaden kostnaden för byggnaden som helhet. Stödberättigad kostnad är kostnaden för miljö- och hållbarhetsåtgärder. Befintlig bebyggelse För befintlig bebyggelse innebär totalkostnaden kostnaden för effektiviseringsåtgärder (t ex spetsteknik för energieffektivisering). Omgivningskostnader (t ex gång/cykelvägar, informationsåtgärder) Nyanläggning av tekniska åtgärder (gång och cykelvägar, grönområden, avfallssortering mm) ska redovisas enligt samma princip som nybebyggelse, medan ombyggnad och upprustning följer principerna för befintlig bebyggelse. För informationsinsatser och liknande ska hela kostnaden redovisas som stödberättigad kostnad. Kostnadsslag, kr Kostnader enligt beslut Fakturerade stödberättigade kostnader Utnyttjat stöd Åtg2/Bostaden fri koddel Åtg3/Bostaden Umeå Energi fri koddel Åtg6/Bostaden Umeå Energi fri koddel Åtg13/Umeå Kommun fri koddel Projektintäkter (-) Summa godkända nettokostn Belopp att utbetala Under har projektet fakturerats kostnader motsvarande kr i, av projektägaren Umeå kommun och övriga projektpartners bedömda stödberättigade kostnader. Vid önskemål kan projektets huvudbok bifogas till redovisningen. För Åtgärd 2 och 3 är kostnaderna framför allt kopplade till investeringar och mätningar i Pilothuset och Referenshuset, med nya isoleringsmetoder samt anläggning av nytt tak för solceller. Den stödberättigade totalkostnaden för dessa åtgärder har varit betydligt större än så, och kommer att belasta projektet i ett senare skede. Avräkning av fakturor mellan projektpartners görs enligt överenskommelse minst tertialvis. För åtgärd 6 och 13 har ännu inga eller begränsade kostnader fakturerats, utan även här kommer kostnader som uppkommit i projektet att faktureras projektägaren senare under projektet.

12 E. Målgrupp Ange projektets målgrupp och ange om ni nått fram till denna. Projektet har flera målgrupper. 1. De boende på området: Kommunikationen till de boende har dels gått via Bostadens projekthemsida och nyhetsbrev, men framför allt via ett flertal dialoger och aktiviteter som genomförts, också i samarbete med EU-projektet Green citizens of Europe. Det har generellt varit ett stort engagemang från de boende i området. 2. Besökare till området: För att bidra till att erfarenheterna från bland annat Hållbara Ålidhem tas till vara och de kommersiella möjligheterna från medverkande företag utvecklas optimalt, så har det kommunägda bolaget Kompetensspridning i Umeå AB med stöd av bland andra Tillväxtverket dragit igång satsningen Tech visits Umeå - nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Allmänheten bjöds med på en guidad lunchpromenad och elbusstur på Ålidhem under Umeås hållbarhetsvecka SEE i september. Utöver det har det genomförts ett stort antal guidningar för olika delegationer under 2011, allt ifrån studenter, riksdagsledamöter, kommunpolitiker, myndigheter, experter på hållbart byggande och många internationella besökare. Projektet har också presenterats vid olika forum, både lokalt, nationellt och internationellt, bland annat tillsammans med Delegationen för hållbara städer vid GreenBuild i Toronto i oktober, se bild ovan. För både de boende och besökare till området kommer Vinterträdgården som invigs i september 2012 att vara en viktig samlingspunkt på projektområdet. Exakt hur denna bäst ska användas av de olika målgrupperna processas nu i olika förstudier och dialoger. Tre elektroniska nyhetsbrev (Mars 2011: Maj 2011: November 2011:) och två pressmeddelanden om projektet har skickats ut under året: Energianvändningen har halverats på Hållbara Ålidhem Solcellerna på Hållbara Ålidhem täcker hela behovet av fastighetsel

13 F. Ändringar jämfört med ansökan Beskriv, förklara och kommentera eventuella verksamhetsmässiga, ekonomiska och tidsmässiga avvikelser från ansökan. Är förändringarna stora kan stödet enligt 30 i förordning om statligt stöd för hållbara städer (SFS 2008:1407) komma att krävas tillbaka. Det är viktigt att eventuella förseningar meddelas till Boverket snarast möjligt. 2. Innovativa isoleringsmetoder (8,11 Mkr i stöd) Utförda energimätningar på Pilothus och Referenshus, tillsammans med ekonomiska kalkyler och dialog med de boende, har legat till grund för fastighetsägaren Bostaden i Umeå ABs beslut om hur övriga hus på området ska energieffektiviseras mest klimatsmart, kostnadseffektivt och rimligt ur ett boendeperspektiv. En besparing på omkring % av transmissionsförlusterna motiverar inte investering i stor skala i detta projekt. Ett resultat av detta är att invändig isolering inte kommer att genomföras i stor skala på övriga bostadsbeståndet på Ålidhem, utan alternativa lösningar kommer att testas. Detta har diskuterats med sakkunniga på Boverket, som godkänt en lista över alternativa åtgärder som ersättning för det som beskrevs i delprojektet i den ursprungliga ansökan 2009, enligt skrivelse från projektledningen En grundtanke är att utnyttja att flera av husen på området är identiska, vilket möjliggör jämförande tester av energi- och kostnadseffektivitet av olika installationer i området. Projektet avser återkomma till Boverket under 2012 med ett mer detaljerat förtydligande om exakt vilka åtgärder, med utgångspunkt i tidigare godkända skrivelse, som faktiskt kommer att genomföras i projektet. 3a. Sadeltak med solceller (17,1 Mkr i stöd) Arbetet med delprojektet fortsätter enligt uppdaterad tidsplan i lägesrapporten b. Stadsdelsintegrerad vindkraft Om förhandlingar om etablering av stadsdelsintegrerad vindkraft med fastighetsägaren till ett stort handelscentrum inte utvecklas vidare under början av 2012, avser projektet återkomma till Boverket med en ändringsanmälan, enligt PM från Boverket Urban vindkraft-bedömning av avvikelser. 6. Vinterträdgården (3 Mkr i stöd) Arbetet med Vinterträdgården fortgår enligt plan, med planerat färdigställande september Omvandling av Studentvägen till stadsgata (5,4 Mkr i stöd) Arbetet med Omvandling av Studentvägen till stadsgata fortsätter utifrån ändringsförslagen, inskickade av projektledningen , godkända av Boverket

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2010

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2010 Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2010 A. Sammanfattning Under 2010 har projektet Hållbara Ålidhem startat upp som planerat utifrån projektansökan Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen.

Läs mer

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2010

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2010 Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2010 A. Sammanfattning Under 2010 har projektet Hållbara Ålidhem startat upp som planerat utifrån projektansökan Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen.

Läs mer

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2012

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2012 Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2012 A. Sammanfattning Under 2012 har projektet Hållbara Ålidhem fortsatt som planerat utifrån projektansökan Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen.

Läs mer

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2013

Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2013 Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2013 A. Sammanfattning Det har varit ett fantastiskt år för Hållbara Ålidhem med vinsten av Europeiska kommissionens hållbarhetspris Sustainable Energy

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Sofie Adolfsson Jörby Boverkets uppdrag Regleras i förordningen om statligt stöd för hållbara städer, SFS 2008:1407, 2011:344 och innebär

Läs mer

Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011

Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011 Framtidens hållbara städer Sveriges Energiting 2011 Hållbara Ålidhem och hållbar stadsutveckling i Umeå Royne Söderström Project Manager Kompetensspridning i Umeå AB Hållbar stadsutveckling i Umeå Samverkan

Läs mer

Slutrapport - HÅLLBARA ÅLIDHEM

Slutrapport - HÅLLBARA ÅLIDHEM Slutrapport - HÅLLBARA ÅLIDHEM Boverkets projekt nr 1394-5012/2009 Underskrift ansvarig företrädare Umeå kommun: Charlotte Lundkvist, chef Strategisk utveckling, Umeå kommun Sammanfattning Syftet med projektet

Läs mer

Förstudie Solceller på flerbostadshus

Förstudie Solceller på flerbostadshus Förstudie Solceller på flerbostadshus Förutsättningar Bostadsrättföreningen Solskiftet är en HSB-förening, belägen i nordöstra delen av Landskrona. Föreningen består av 117 lägenheter, fördelade på 9 fastigheter

Läs mer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer

Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Sammanställning av workshops, hearings och intervjuer Viktigt för uppdraget har varit att samråda med berörda intressenter och aktörer för att få ta del av deras synpunkter, kunskaper och erfarenheter.

Läs mer

Förstudie Solceller på villa

Förstudie Solceller på villa Förstudie Solceller på villa Förutsättningar Villa Solhem ligger i Beddingestrand, mellan Trelleborg och Ystad. Den är uppförd 1914 med en total boarea på ca 240 m 2. Den tänkta placeringen för solcellsmodulerna

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05

Hållbara Järva! 2010-2014. Lisa Enarsson, projektledare. The Capital of Scandinavia 2014-06-05 Hållbara Järva! 2010-2014 Lisa Enarsson, projektledare The Capital of Scandinavia Akalla Järva Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb

Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb Miljon program su ppru s tnin g ger attrak tiv a m iljöv änliga boen den och 6 000 n y a jobb 2010-09-02 V i satsar på y tterstaden Vi lovar 6 000 nya jobb Satsningen möjliggör ett tillskott på 70 miljoner

Läs mer

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011

Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Energisparprojekt för bättre livsmiljö Gavlefastigheter AB 2008-2011 Gävle Stadshus AB AB Gavlegårdarna Gävle Energi AB Gavlefastigheter Gävle kommun AB Gävle/Sandviken Flygfält AB Lagerhus AB Gävle Hamn

Läs mer

Umeå Europas miljöhuvudstad Sara Wård Edvall, Miljöstrateg

Umeå Europas miljöhuvudstad Sara Wård Edvall, Miljöstrateg Umeå Europas miljöhuvudstad 2018 Sara Wård Edvall, Miljöstrateg Varför gör vi det? Bättre miljöstatus Ger en överskådlig, samlad bild av Umeås miljöarbete Får en oberoende, högkvalitativ, internationell

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson

Hållbart byggande i kallt klimat. Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Thomas Olofsson Hållbart byggande i kallt klimat Lokalt och kulturellt influerat -Vernacular Västerbottensgård 3 Parstugan Vernacular i kallt klimat Konstruktion - Varm

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen

Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen Fördjupning med kompletterande uppgifter av ansökan till Delegationen för hållbara städer för statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP

Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Energibesparing i Brf Hilda - hur går det? Jenny Wahl (tidigare Haryd) WSP Bostadsrättsförening Rosengård, Malmö 767 lägenheter, 2500 medlemmar 8st 9-våningshus 8st 3-våningshus Byggnadsår 1969-1970 -

Läs mer

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet

Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet 1 Hur långt kan vi nå? Hur effektiva kan befintliga hus bli? Åke Blomsterberg Energi och ByggnadsDesign Arkitektur och byggd miljö Lunds Universitet WSP Environmental 2 Miljonprogrammet Bakgrund - Fram

Läs mer

Svenska Bostäders arbete på Järva

Svenska Bostäders arbete på Järva Svenska Bostäders arbete på Järva Några exempel på upprustning, energieffektivisering och nöjda hyresgäster Yngve Green Energiansvarig Svenska Bostäder AB Järvafältet 2/3 naturreservat på 20 km2, 1/3 bostäder

Läs mer

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte

18 november Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte 18 november 2010 Ombyggnation och energieffektivisering Byggmöte Energieffektivisering i befintligt bestånd Kort om Framtidenkoncernen Strategiskt miljöarbete 1 Kort om Framtidenkoncernen 2006-00-00 Framtidenkoncernen

Läs mer

Akademiska Hus satsar på solceller

Akademiska Hus satsar på solceller Akademiska Hus satsar på solceller Seminarium Svensk Solenergi/Chalmers Uppsala 2015-10-16 Johan Tjernström, Energistrateg johan.tjernstrom@akademiskahus.se 1 Innehåll Kort om Akademiska Hus Våra energimål

Läs mer

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland!

Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Miljönämndens program för Energieffektiva byggnader Fler energieffektiva byggnader i Västra Götaland! Etapp 2: 2011-2013 Sammanfattning Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige.

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB

Erfarenheter av IMD i bostadshus. Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Erfarenheter av IMD i bostadshus Stefan Källman Energi & Miljöchef Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder I korthet 100% ägt av Norrköpings kommun Omsätter 813 Mkr 181 fastigheter 9 475 lägenheter

Läs mer

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk

Energieffektivisering och hållbara val vid renovering. Katarina Westerbjörk Energieffektivisering och hållbara val vid renovering Katarina Westerbjörk Om mig WSP Teknikkonsultföretag inom hållbar samhällutveckling - Byggnader, Transporter, Industri, Stadsutveckling - Tidiga analyser

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

Validering, lärande och utveckling av hållbarhetsmål i Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2013 Dnr 1413-2793/2011

Validering, lärande och utveckling av hållbarhetsmål i Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2013 Dnr 1413-2793/2011 Validering, lärande och utveckling av hållbarhetsmål i Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2013 Dnr 1413-2793/2011 A. Sammanfattning Projektet Validering, lärande och utveckling av hållbarhetsmål

Läs mer

FAKTA RENOVERING/ NÄSET KYRKA I GÖTEBORG

FAKTA RENOVERING/ NÄSET KYRKA I GÖTEBORG SVENSK KYRKA FICK EU-MIJÖPRIS Himmelskt hedrande pris. VVS-ingenjören Nasser Rakabdar och fastighetschefen Roger Olausson vid Göteborgs kyrkliga samfällighet tog stolta emot Europeiska kommissionens Green

Läs mer

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar

Exploateringsnämndens handlingsplan. Stadens energikrav vid markanvisningar Exploateringsnämndens handlingsplan Stadens energikrav vid markanvisningar Bakgrund Staden ska vara pådrivande i utvecklingen av en hållbar stadsutveckling genom sitt eget agerande och genom att samarbeta

Läs mer

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015

Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 PM 2015: RII (Dnr 001-1634/2014) Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad (rapport 2014:29) Remiss från Boverket Remisstid den 9 februari 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport.

Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport. Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Dnr 4.2-256/2016 Sida 1 (5) 2017-01-04 Handläggare Jan Lind 08-508 269 51 Till Fastighetsnämnden 2017-01-31 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader

Miljö- och energidepartementet. Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Handläggare HDa Datum Diarienummer 2015-08-28 M2015/2507/Ee 1 (5) Miljö- och energidepartementet Boverkets rapport Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen.

KS Teknik & Service arbetar i nuläget med att projektera gata, VA och bilda tomter för både en- och flerbostadshus uppe på Årbol, ovanför Orrvägen. VD Roland Kindslätt Tjänsteskrivelse 2015-03-05 Bakgrund Sedan sekelskiftet så har behovet av bostäder sakta men säkert ökat. Främst Edshus AB hade då betydande vakanser men kurvan har över tid ständigt

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR

2013-12-04 ENERGIUTMANINGEN FASTIGHETSÄGARNA GFR VÅRA FRÅGOR ENERGIUTMANINGEN FRÅN MÅL TILL MÄTBART RESULTAT JAN THORSSON FASTIGHETSÄGARNA GFR Fastighetsägarna är branschorganisationen för fastighetsföretag. Vi arbetar för bättre förutsättningar för landets fastighetsföretag.

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden

Förslag till beslut. Sammanfattning. Till Exploateringsnämnden Margareta Catasús Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 260 62 margareta.catasus@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-05-19 Markanvisning för radhus inom fastigheten Baslinjen 1 i Skarpnäcks

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM

Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM 12 februari 2014 Marknadsförutsättningar STORSTOCKHOLM Totalt finns cirka 1 000 000 lägenheter i StorStockholm 50% är hyresrätter 50% är bostadsrätter Hyresrätterna ägs av privata eller kommunala aktiebolag

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut.

Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara Järva. Genomförandebeslut. Kristofer Tengliden Trafikplanering 08-508 263 74 kristofer.tengliden@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-05-18 Cykelinvesteringar och informationsåtgärder inom projektet Hållbara

Läs mer

Energirenovering av miljonprogrammet

Energirenovering av miljonprogrammet Energirenovering av miljonprogrammet Hur lönsam är energirenovering? Charlie Timmermann 2014-06-10 1 Bakgrundsfakta Byggdes 886 000 st lgh under miljonprogramsåren Ca 560 000 st av dessa behöver renoveras

Läs mer

Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing Positive Footprint Housing - ett hållbart utvecklingsprojekt inom Riksbyggen SABO Energikick 2013-11-06 Mikael Ahlén Riksbyggen ekonomisk förening Riksbyggen har sedan starten 1940 utvecklat bostadsområden

Läs mer

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport

Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport Rekorderlig Renovering (RR) lägesrapport 141204 Per Levin Projektengagemang Energi & klimatanalys Trettondagen Stockholmshem BÅ 2012 25 lgh ca 2295 m 2 A temp Sth stads miljöprogram FEBY 2009 MB Guld 1

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB

Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Varför massiva trähus i åtta våningar med passivhusteknik i Växjö? Erik Hallonsten, Vd Hyresbostäder i Växjö AB Hyresbostäder i Växjö AB Äger och förvaltar» bostäder till en yta av 261 870 m 2 fördelade

Läs mer

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt

Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Erfarenheter från ett renoveringsprojekt Arne Elmroth Professor em. i Byggnadsfysik Brf. Storuven, Rekorderlig Renovering Åtgärder som genomförts 1. Ny takvåning på en av byggnaderna med energieffektiv

Läs mer

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått?

den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? den röda tråden 1. Vad är den röda tråden och varför har den uppstått? En av HALA-projektets strålar Inom HALA-projektet fann parkgruppen samband mellan kulturhusets och samhällets utveckling i förhållande

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering

Maratonvägen 36 energieffektiv renovering BeBo, är Energimyndighetens beställargrupp för bostäder. BeBo-medlemmarna, några av landets största fastighetsägare inom bostadssektorn, driver inom nätverket olika utvecklingsprojekt med inriktning mot

Läs mer

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10

Info! Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars. Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 April 2014 Till dig som bor på Tuvgränd 7 och Västra Idrottsallén 10 Uppföljande information efter dialogmötet den 26 mars I mars bjöd vi in till ett möte där du fick komma med önskemål och förslag inför

Läs mer

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering

Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för ökat byggande, renovering och energieffektivisering Stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer Stödet trädde i kraft den 15 november. 2017 finns 300 miljoner kr att fördela.

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1

CITY OF STOCKHOLM 2011-10-20 PAGE 1 PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson

Hållbara Järva! Stockholm miljöhuvudstad 2010. Lisa Enarsson PAGE 1 Hållbara Järva! Lisa Enarsson Stockholm miljöhuvudstad 2010 Fosilbränslefri stad 2050 Hög andel kollektivtrafik Trängselavgifter 2006 Hammarby Sjöstad miljöprofilerat följt av nya miljöprofilerade

Läs mer

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff

Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Lingonets styrelse 2014-11-12 Verksamhetsplan för Bostadsrättsföreningen Lingonet 2015-2017ff Genom att fastställa en verksamhetsplan för tre år, 2015-2017ff, vill styrelsen förbättra förutsättningarna

Läs mer

Hej, Se nedan för Forum Finntorps synpunkter angående program för centrala Nacka.

Hej, Se nedan för Forum Finntorps synpunkter angående program för centrala Nacka. Synpunkter på Detaljplaneprogram för centrala Nacka Miljö- och stadsbyggnadsnämnden KFKS 2002/269-212 Planenheten 131 81 Nacka Hej, Se nedan för Forum Finntorps synpunkter angående program för centrala

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer