Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2011"

Transkript

1 Hållbara Ålidhem Lägesredovisning till Boverket för 2011 A. Sammanfattning Under 2011 har projektet Hållbara Ålidhem fortsatt som planerat utifrån projektansökan Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen. Utöver de av Delegationen stödberättigade åtgärderna i ansökan, omfattar denna lägesredovisning för genomförandeprojektet, kallat Hållbara Ålidhem, också de åtgärder som genomförs även utan stöd, de som genomförs med andra stöd, samt kommunikationsoch mätinsatser på Ålidhem och projektområdet. Det går att löpande följa projektet via hemsidorna (gemensam projekthemsida) samt (riktad framför allt till Bostaden i Umeås kunder). Ett omfattande mätprojekt under Umeå universitets ledning kopplat till de tekniska projektmålen i ansökan har under 2011 börjat leverera data in till projektet, och har under 2011 också beviljats planeringsstöd av Delegationen för hållbara städer. Mätresultaten bifogas i särskild bilaga till denna lägesredovisning. I linje med intentionerna om medskapande och delaktighet i ansökan, har ett flertal utåtriktade aktiviteter och dialoger med de boende och andra intressenter genomförts utifrån en upprättad kommunikationsplan. Organisatoriskt bestod projektet 2011 av en styrgrupp från medfinansiärerna med VD Göran Ernstson från Umeå energi AB, exploateringschef Stina Johansson från Umeå kommun samt VD Ann-Sofi Tapani från Bostaden i Umeå AB. Projektet samordnas av utvecklingsstrateg Albert Edman vid Umeå kommun. Till styrgruppen har under inledningsskedet i projektet tre grupperingar huvudsakligen arbetat: *Projektgrupp med ansvar för byggnadsåtgärderna bestående av Fredrik Westerlund (till juni 2011 Niklas Broddeskog) och Folke Parkle från Bostaden, Jörgen Carlsson från Umeå energi, samt Staffan Andersson och Jimmy Westerberg från Umeå universitet. Även Berndt Elstig, fastighetschef på Bostaden har varit involverad i projektgruppen. * Projektgrupp med ansvar för åtgärder kring utemiljöer och mellanrum samt omvandling av Studentvägen med Anna Flatholm, Nils Lahti och Helen Nilsson från Umeå kommun. * Kommunikationsgrupp med ansvar för dialogen med de boende, samt extern kommunikation av projektet, med Gun Blomquist-Bergman, Umeå Energi, Bibbi Nilsson, Umeå kommun och Elisabeth Lind på Bostaden i Umeå AB. Utöver åtgärderna som beviljats stöd av Delegationen för hållbara städer har satsningar som anknyter till Hållbara Ålidhem också genomförts upp under året, till exempel inom projekten Green citizens of Europe (Life plus) och Technical visits Umeå - nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling.

2 B. Om projektområdet Beskriv kortfattat det område som omfattas av projektet inklusive dess närområde. Beskrivningen bör redogöra för områdets karaktär miljömässigt och socialt. Figur 1. Överblick över projektområdet på Ålidhem, med ca 1 % av Umeås befolkning Projektområdet i Hållbara Ålidhem ligger i sydöstra delen av Ålidhem och omfattar Matematikgränd och Geografigränd med totalt 405 befintliga lägenheter. Dessutom ingår de 137 nybyggda lägenheter på den hustomt som brann ner julen 2008, se figur ovan med en schematisk etappindelning av projektområdet. Uppskattningsvis bor drygt personer eller ungefär 1 procent av Umeå kommuns befolkning i projektområdet som består uteslutande av hyresrätter. Totalt har stadsdelen Ålidhem ca 6000 invånare och präglas som stadsdel av hög andel hyresrätter. Ålidhem har en hög andel studenter i och med närheten till Umeå universitet, framför allt i de mer universitetsnära nordliga delarna. Stadsdelen har en mångkulturell profil, med en stor mängd nationaliteter och språk representerade i stadsdelen. Husen i projektområdet är uppförda i slutet av 60- och början av 70-talet, med förhållandevis hög energiförbrukning med dagens mått, drygt 200 kwh/m2/år i snitt, enligt energideklaration. Området är försörjt med fjärrvärme från Umeå energis anläggningar Dåva 1 och 2 utanför Umeå, med förhållandevis hög andel (97-99%) fossilfri energi i energimixen. Bilägandet på Ålidhem är det lägsta av alla stadsdelar i Umeå. Ålidhem har också ett förhållandevis väl utbyggt stadsdelscentrum med mataffärer, restauranger, kafé osv och ett nybyggt kultur- och resurscentra med bland annat stadsdelsbibliotek i anslutning till F-9-skolan. Utöver närheten till universitets- och sjukhusområdet, är det bara en dryg kilometer till Norrlands största resecentrum vid Botniabanan - Umeå Östra, samt lika långt till Umeå flygplats. Ålidhem omgärdas av den nya E4-förbifarten runt Umeå (klar 2012), samt av den delvis överbyggda Ålidbacken samt Studentvägen, som gränsar direkt till projektområdet. Villastadsdelen Sofiehem ligger på andra sidan Studentvägen och denna väg är föremål för omvandling från genomfartsled till mer stadsmässig karaktär inom ramen för projektet.

3 C. Projektbeskrivning av verksamheten hittills Beskriv hur långt ni har kommit utifrån projektets syfte och mål. Beskriv läget i de verksamheter/åtgärder som bedrivs och finansieras inom projektet och resultaten hittills. Boverket har tagit fram en lista om möjliga uppföljningsområden utifrån dels förordningen om statligt stöd för hållbara städer (SFS 2008:1407), dels nationella mål med koppling till hållbar stadsutveckling, se bilaga 2. Använd listan vid uppföljningen av era åtgärder och lämna synpunkter på dess användbarhet, förtjänster och brister. Lämna också gärna förslag på förbättringar. Synpunkterna och förslag på förbättringar vill Boverket helst ha redovisade separat. För mer utförlig beskrivning av de nationella målen, se bilaga 1. Lägesredovisningen får gärna också ta upp åtgärder inom projektet som inte har fått stöd, men dessa ska redovisas för sig. Samla gärna särskilt intressanta resultat och också oväntade effekter under en gemensam rubrik. C1. Stödberättigade åtgärder (numrering från ansökan) Pilothuset på Matematikgränd med solcellsanläggningen på taket Åtgärd 2. Innovativa isoleringsmetoder (8,1 Mkr i stöd) Fig. 2. (a) Aggregerad förändring i olika energiposter, per Atemp. (b) Aggregerad förändring där el- och värmeposter är sammanslagna (okorrigerade), per Atemp. Areatemp korrigerad sammanställning Under 2010 utrustades två identiska hus (Matematikgränd 7 och 9) med mätutrustning av Umeå universitet (Tillämpad fysik och elektronik). Matematikgränd 7 fungerar som Referenshus 1 och 9 (10 lgh) som Pilothus 1 (bild ovan) för att testa de energismarta lösningar som beskrivits i ansökan under projektets första fas. På Matematikgränd 9 har till exempel invändig isolering utförts av totalentreprenören OF Bygg under hösten 2010, samt nytt valmat tak lagts på. Det valmade taket har valts för att det bäst behåller intrycket av platta tak från marknivå. Under 2011 har energiprestandan av dessa installationer utvärderats, enligt Figur 2a och b ovan. Med reservation för att mätningar ännu

4 inte gjorts för ett helt år (15 mars-31 december), finns ändå indikationer på att energimålet i projektet om halvering av energianvändningen i Pilothuset är i det närmaste uppfylld, med 56 % av energianvändningen enligt BBR i Pilothuset jämfört med Referenshuset. Inom Hållbara Ålidhem utvärderas också husens energiprestanda utifrån ett mer klimatrelevant systemperspektiv staden (inkluderande även brukarbeteende i hushållsel) och då är energianvändningen 59 % i Pilothuset jämfört med Referenshuset. Några viktiga erfarenheter från Pilothuset: Kostnaderna för kundhantering har missbedömts och underskattats. Ambitionen har varit att kunna göra åtgärderna snabbt med kvarboende eller att göra åtgärderna i samband med t.ex. köks- och badrumsrenovering inklusive stambyte. Nu visade sig våtrum, kök och stammar vara i gott skick varför det inte är aktuellt. Dessutom tog byggnationerna betydligt längre tid än vi trott. Mycket beror detta på krav på noggrannhet för att få huset tätt. Kostnaderna för byte av värmesystemet och flytt av el har underskattats. Hade dessa varit i dåligt skick hade man kunnat se det som en underhållsåtgärd i samband med isoleringen, men de är i så gott skick att kostnaderna för detta helt belastar projektet. Detsamma gäller ytskikten i lägenheterna. Något som blir bättre än antaget i ansökan är den bedömda energibesparingen. Anledningen är att vi i ansökan inte insåg hur mycket besparingen kunde bli tack vare att huset kunde göras tätare (om man isolerar inåt och byter fönster). Den besparingen är ungefär dubbelt så stor som besparingen tack vare själva isoleringen. Dessa mätningar, tillsammans med ekonomiska kalkyler och dialog med de boende, har legat till grund för fastighetsägaren Bostaden i Umeå ABs beslut om hur övriga hus på området ska energieffektiviseras mest klimatsmart, kostnadseffektivt och rimligt ur ett boendeperspektiv. En besparing på omkring % av transmissionsförlusterna motiverar inte investering i stor skala i detta projekt. Ett resultat av detta är att invändig isolering inte kommer att genomföras i stor skala på övriga bostadsbeståndet på Ålidhem, utan alternativa lösningar håller på att utredas. Detta har även diskuterats med sakkunniga på Boverket, som godkänt en lista över alternativa åtgärder som ersättning för det som beskrevs i den ursprungliga ansökan En grundtanke är att utnyttja att flera av husen på området är identiska, vilket möjliggör jämförande tester av energi- och kostnadseffektivitet av olika installationer i området. Projektet avser återkomma under 2012 med ett mer detaljerat förtydligande till Boverket om vilka åtgärder, med utgångspunkt i tidigare idéskiss, som faktiskt kommer att genomföras i projektet. Det fortsatta ombyggnadsprojektet (Byggproduktionen) efter Pilothuset är fysiskt uppdelat i fyra etapper enligt: Etapp 1 Matematikgränd 1-17: januari-december 2012 Etapp 2 Matematikgränd och Geografigränd 16-20: januari-december 2013 Etapp 3 Geografigränd 4-6 och 10-12: januari-juni 2014 Etapp 4 Geografigränd 8: juli-december 2014

5 3a. Sadeltak med solceller (a+b: 17,1 Mkr i stöd) Pilothusets tak. De kristallina modulerna från Trina närmast i bilden och tunnfilmsmodulerna från Q-Cells längre bort. Etapp 1 av Sveriges största solcellsanläggning på Ålidhem Solcellsanläggningens första etapp invigdes i maj 2011 och består av två, helt självständiga och effektmässigt lika stora, delsystem. Den totala toppeffekten är 15,84 kw, fördelat på 7,92 kw kristallina kiselmoduler och 7,92 kw tunnfilmsmoduler. Modulerna i de två delsystemen är anslutna till två identiska trefasväxelriktare. De två delsystemen är därmed identiskt uppbyggda, vilket var en målsättning för att kunna jämföra de två modulteknikerna; kristallint kisel och tunnfilm av CIGS (koppar-indium-gallium-diselenid). Preliminära initiala resultat visar att tunnfilmscellerna producerar något mer energi än de kristallina. Modulerna är monterade på aluminiumprofiler, ovanpå ett papptak. Taket lutar 14 och är orienterat mot väster. Ingen skuggning av modulerna orsakas av omgivande byggnader eller träd. Däremot skuggas vissa moduler på morgonen från de ventilationsstoser som är installerade på taknocken. Fig. 3. (a) Månadsvis total solcellselproduktion, export/överproduktion samt andel solcellsel använd i pilothuset (b) Total solcellselproduktion och pilothusets totala elbehov, 10 lgh (Hel+Fel).

6 En jämförelse av energiproduktionen (yield kwh per installerad toppeffekt i kw) maj-augusti 2011 har genomförts för anläggningen i Umeå och några olika anläggningar i södra Sverige (Bua kyrka på Hallandskusten, stadshuset i Ronneby, Sannarps gymnasium i Halmstad, Innovatum i Trollhättan), se tabell nedan. Månad Umeå Bua Ronneby Sannarp Innovatum Maj 125,7 138,0 170,2 166,8 140,9 Jun 149,2 141,9 168,9 184,9 124,2 Jul 142,7 110,5 122,7 133,5 119,4 Aug 91,3 113,2 125,0 129,6 111,1 Totalt 508,8 503,6 586,8 614,8 495,7 Även etapp 2 av solcellsanläggningen (på ett av taken på nya Geografigränd) har påbörjats, men där har ännu inga mätningar kunnat göras under totalt planeras för 2800 m2 solceller på området. 3b. Stadsdelsintegrerad vindkraft Förhandlingar om etablering av stadsdelsintegrerad vindkraft har inletts med fastighetsägaren till ett stort handelscentrum. Lokaliseringen vore synnerligen gynnsam med relativt bra vindläge vid Umeälven, annonseringsläge vid ett av Umeås största handelsområde, Botniabanan samt E4 genomfartsled. I dagsläget är förhandlingarna vilande och alternativa lösningar utreds under 2012, och kan bli föremål för ändringsanmälan. 6. Vinterträdgården (3 Mkr i stöd) Med hjälp av samhällsplanerarstudenter, Designhögskolan och Skuggteatern i Umeå arrangerades ett antal dialoger under hösten 2010 där boende och intresserade medverkat om hur Vinterträdgården ska användas på bästa sätt. Vinterträdgården byggs 2011/2012 utifrån dessa med NCC AB som totalentreprenör, och kommer att invigas i september Med idéerna ovan som grund kommer den bland annat att innehålla ett fullt utrustat kök, kaffeautomat samt bord och stolar men även flyttbara växter. Huset kommer vara utrustat med tv, projektor, tre olika nedfällbara dukar som kommer att kunna visa bildspel (tre likadana eller tre olika samtidigt), ljudanläggning och mörkläggningsutrustning samt hörselslinga. Under den ljusa perioden kommer all strömförsörjning att ske via solceller. Vinterträdgården blir ca150 m2 med plats för sittande gäster.

7 13. Omvandling av Studentvägen till stadsgata (5,4 Mkr i stöd) Under 2011 har åtgärden omarbetats i dialog med Boverket för att kostnadseffektivt nå projektmålen: * att styra bort tung trafik och genomfartstrafik från Studentvägen, * att minska barriären som vägen idag utgör mellan Sofiehem och Ålidhem, samt * att skapa utrymme för nya bostäder. Utifrån gjorda förstudier planeras följande åtgärder som både bidrar till att nå projektmålen och har potential att vara ett intressant åskådningsexempel för hållbar stadsutveckling. För att minska den upplevda barriäreffekten mellan Ålidhem och Sofiehem föreslås en mindre ombyggnad fokuserad på de tre korsningspunkterna mellan stadsdelarna längs Studentvägen. Dessa punkter fungerar också som kollektivtrafikhållplatser och förslaget är att vid dessa skapa intressanta mötesplatser. I etapp 1 föreslås endast en av dessa byggas under 2012, men faller försöket ekonomiskt väl ut kan även övriga två korsningspunkter vara intressanta att bygga om inom ramen för projektet Innehållet i mötesplatserna skulle till exempel kunna utvecklas i samarbete med de näraliggande skolorna på Sofiehem och Ålidhem och/eller verksamheter som Kulturcentrum för barn och unga och aktörer vid Konstnärligt campus, som en del i Umeås arbete som Europas kulturhuvudstad Detta skulle i så fall ligga helt i linje med intentionerna i den ursprungliga projektansökan "Ålidhem-den hållbara kulturstadsdelen". Åtgärden skulle också fungera som en del i att ytterligare profilera kollektivtrafiken i Umeå och Ålidhem som en nationellt (och internationellt) intressant hållbar stadsdel i det större samarbetsprojektet Hållbara Ålidhem, då utformningen av dessa korsningspunkter bedöms vara innovativ till sin karaktär och ha stor spridningspotential till andra städer om den faller väl ut. Med relativt små medel bedöms också Studentvägsstråkets rekreativa värden kunna höjas för de närboende med t.ex. enklare parkåtgärder som trädplanteringar, grusad stig på Sofiehemssidan etc förstärks hur området redan i dag används av de boende. För att styra bort tung trafik och genomfartstrafik från Studentvägen föreslås enklare skyltnings- och gestaltningsåtgärder vid infarterna till Studentvägen från Ålidbacken och Kolbäcksvägen. Utrymme för nya bostäder bedöms finnas i södra Ålidhem, anslutande till Studentvägen, se illustration ovan. Detaljplanearbetet har påbörjats och inriktningen är att, i enlighet med fullmäktigebeslut från 2008, i första hand åstadkomma radhus. Även kompletterande radhus i anslutning till nya Geografigränd studeras.

8 C2. Ej stödberättigade åtgärder (numrering från ansökan) 1. Nya Geografigränd Nya Geografigränd med 137 lågenergilägenheter (65 kwh/m2/år) kommer att återuppbyggas utan stöd av DHS enligt prestandakraven i ansökan. Det är ett oerhört stort externt intresse för projektet då detta sammanfaller med de krav som diskuteras bli den nära noll-energibyggnad -definition som väntas för norra Sverige och vi ställer redan de kraven i vår nybyggnation. Byggstart skedde under hösten 2010, med första inflyttning i mars Totalentreprenör är NCC AB. Det blir 67 lägenheter fler än i de hus som brann ner julen De flesta lägenheter är mindre i storlek vilket efterfrågas mest i området. Det blir 79 stycken 1:or, 34 stycken 2:or, och 24 stycken 3:or. Husen byggs med sadeltak och alla får balkong. Husen blir både höga och låga, några är smalare och balkongerna har olika färg. Samtidigt passar de in i karaktären på Ålidhems bebyggelse i övrigt med sina tegelfasader. Tre av de fyra husen får inglasade mötesplatser, en per våningsplan - ett resultat av förslag och önskemål från boende i området. 4. Individuell mätning i lägenheter Individuell mätning av el- och varm- och kallvatten kommer att införas i samtliga nya lägenheter på Geografigränd utan stöd av Delegationen för hållbara städer. Individuell mätning med användaranpassade gränssnitt kommer också att testas i utvalda befintliga lägenheter på Geografi- och Matematikgränd som en del i det av EU LIFE+-finansierade projektet Green citizens of Europe, som startat i Umeå under hösten I Pilothuset har individuell mätning också installerats. En huvudtanke vid individuell mätning är att spara vatten. Eftersom det visat sig vara svårt att införa i befintligt bestånd om man inte gör det i samband med stambyte eller riktigt stora renoveringar med kraftigt ökade hyror till följd så har ett samarbete inletts med Ostnor för att utveckla blandarna. Förhoppningen är att på det sättet göra ungefär motsvarande besparing, men att detta ska få större genomslagskraft på befintligt bestånd. 5. Miljöhus Ålidhem Utan stöd från Delegationen för hållbara städer kommer det inte att byggas några så kallade miljöhus på projektområdet. Istället kompletteras befintliga soprum med djupkärlsbehållare för att öka sopsorteringen. Vinnova har i december 2010 medfinansierat ett utvecklingsprojekt som ägs av FältCom AB tillsammans med bland annat Design- och Handelshögskolan i Umeå som avser att utveckla demonstratorer för interaktiva återvinningsrum i samverkan med Hållbara Ålidhem och projektet Green citizens of Europe. 7. Energieffektiv LED-belysning Energieffektiv belysning testas i projektet i begränsad utsträckning utan stöd av Delegationen för hållbara städer. Till exempel har energieffektiv belysning monterats i Pilothuset och det planeras också att användas i Vinterträdgården, samt i vissa utemiljöer. 8. Fjärrvärmedrivna vitvaror Tvättmaskiner i områdets tvättstugor kopplas till hetvattendrift. Mätning och uppföljning sker ihop med övriga åtgärder.

9 9. Intelligent effektstyrning Intelligent effektstyrning kommer att genomföras på projektområdet även utan stöd från Delegationen för hållbara städer. En pilot genomförs just nu av Umeå energi på stadsdelen Lilljansberget i Umeå. Erfarenheterna från denna pilot kommer att tillämpas på projektområdet under projekttiden. 11. Upprustning av parker och mellanrum Arbetet med Ålidhems grönytor fortsätter enligt plan även utan stöd av Delegationen för hållbara städer och här näst kommer turen till Centrumparken mellan Ålidhems centrum och Ålidhemsskolan. Här har en skiss tagits fram. Utformningen kommer att diskuteras under våren 2012 bl a med boende och verksamma på Ålidhem. Tyréns landskapsarkitekter är engagerade för projektet och i deras uppdrag ingår även information och samråd. Avsikten är att i samverkan inom ramen för Hållbara Ålidhems-projektet med innovativa och nyskapande metoder få synpunkter och förankra arbetet bland boende och verksamma på Ålidhem. Målsättningen är att skapa en park med större variation och bättre rumslighet än dagens park, se skisser ovan. 1. I den västra delen mot Humaniststråket föreslås en öppen gräsyta som omges av träd som kan användas för exempelvis solbad, lek och picknick. 2. I parkens mitt skapas en yta för vistelse och kontemplation. Här är berget synligt redan idag och denna karaktär förstärks ytterligare genom att det tunna grässkiktet lyfts bort för att skapa större sammanhängande berghällar. I bergsskrevorna planteras växtlighet lämplig för ståndorten som ger området prakt, fägring och variation. 3. I den östra delen anläggs sittbara gradänger och en liten scen i sluttningen. Ytan framför scenen utförs som boulebana. Befintliga murar som avgränsar parken mot centrumbyggnaden rustas upp. 10. El/laddhybrider i Umeå, 12. Grönvitt GC-stråk, 14. Lågenergiförskola Umeå På grund av uteblivet investeringsstöd från Delegationen för hållbara städer genomförs dessa åtgärder just nu inte inom ramen för projektet, utan kommer om möjligt att genomföras i annan form eller på annan plats i Umeå. Vidareutveckling av Hållbara Ålidhem Under 2011 har två kompletterande åtgärder med koppling till Hållbara Ålidhem beviljats medel av Delegationen för hållbara städer. Vi avser återkomma även om utvecklingen i dessa projekt i kommande lägesredovisningar till Boverket: Visualisering av stadsdelens systemsyn Validering, lärande och utvärdering av stadsdelens systemsyn

10 C3. Särskilt intressanta resultat och oväntade effekter, samt förslag på förbättringar Under 2011 har projektet levererat flera initiala resultat som presenterats ovan i denna lägesredovisning, utifrån det fördjupade samarbetet mellan projektpartners och Umeå universitet om utvärdering av förbättrad energi- och klimatprestanda i stadsdelen. Detta är något som kommer att fortsätta och utvecklas under de kommande åren i projektet, nu också med stöd av Delegationen för hållbara städer, och vi tror att denna samarbetsmodell och resultaten därifrån kan vara intressanta för andra projekt att ta del av. Projektet Hållbara Ålidhem har också noterat ett stort och växande intresse för projektet och andra ankytande satsningar på hållbar stadsutveckling. För att svara upp mot förväntningarna har kommunkoncernen med privata samarbetspartners initierat en plattform Technical visits Umeånordligt nav för hållbar stadsutveckling. Hållbara Ålidhem har också medverkat tillsammans med bland annat Delegationen för hållbara städer vid GreenBuild i Toronto som en del av den nordiska montern där. Hållbara Ålidhem ser gärna en vidareutveckling av denna typ av samarbete där nationell och lokal samfinansiering marknadsför svensk kompetens inom hållbar stadsutveckling mot externa marknader.

11 D. Ekonomisk uppföljning 2010 För projektet som helhet ska periodens totalkostnad, stödberättigad kostnad och utnyttjat stöd redovisas. Redovisningen av åtgärder/arbetsområden ska baseras på det beslut om stöd som Delegationen för Hållbara städer har fattat. Detta innebär att varje åtgärd/arbetsområde som framgår av beslutet ska särredovisas med totalkostnad, stödberättigad kostnad samt utnyttjat bidrag. Insatser som har specificerats i beslutet ska särredovisas, övriga insatser får gärna särredovisas. När det gäller åtgärder i byggnader redovisas varje byggnad för sig. Ny bebyggelse För nybebyggelse innebär totalkostnaden kostnaden för byggnaden som helhet. Stödberättigad kostnad är kostnaden för miljö- och hållbarhetsåtgärder. Befintlig bebyggelse För befintlig bebyggelse innebär totalkostnaden kostnaden för effektiviseringsåtgärder (t ex spetsteknik för energieffektivisering). Omgivningskostnader (t ex gång/cykelvägar, informationsåtgärder) Nyanläggning av tekniska åtgärder (gång och cykelvägar, grönområden, avfallssortering mm) ska redovisas enligt samma princip som nybebyggelse, medan ombyggnad och upprustning följer principerna för befintlig bebyggelse. För informationsinsatser och liknande ska hela kostnaden redovisas som stödberättigad kostnad. Kostnadsslag, kr Kostnader enligt beslut Fakturerade stödberättigade kostnader Utnyttjat stöd Åtg2/Bostaden fri koddel Åtg3/Bostaden Umeå Energi fri koddel Åtg6/Bostaden Umeå Energi fri koddel Åtg13/Umeå Kommun fri koddel Projektintäkter (-) Summa godkända nettokostn Belopp att utbetala Under har projektet fakturerats kostnader motsvarande kr i, av projektägaren Umeå kommun och övriga projektpartners bedömda stödberättigade kostnader. Vid önskemål kan projektets huvudbok bifogas till redovisningen. För Åtgärd 2 och 3 är kostnaderna framför allt kopplade till investeringar och mätningar i Pilothuset och Referenshuset, med nya isoleringsmetoder samt anläggning av nytt tak för solceller. Den stödberättigade totalkostnaden för dessa åtgärder har varit betydligt större än så, och kommer att belasta projektet i ett senare skede. Avräkning av fakturor mellan projektpartners görs enligt överenskommelse minst tertialvis. För åtgärd 6 och 13 har ännu inga eller begränsade kostnader fakturerats, utan även här kommer kostnader som uppkommit i projektet att faktureras projektägaren senare under projektet.

12 E. Målgrupp Ange projektets målgrupp och ange om ni nått fram till denna. Projektet har flera målgrupper. 1. De boende på området: Kommunikationen till de boende har dels gått via Bostadens projekthemsida och nyhetsbrev, men framför allt via ett flertal dialoger och aktiviteter som genomförts, också i samarbete med EU-projektet Green citizens of Europe. Det har generellt varit ett stort engagemang från de boende i området. 2. Besökare till området: För att bidra till att erfarenheterna från bland annat Hållbara Ålidhem tas till vara och de kommersiella möjligheterna från medverkande företag utvecklas optimalt, så har det kommunägda bolaget Kompetensspridning i Umeå AB med stöd av bland andra Tillväxtverket dragit igång satsningen Tech visits Umeå - nordligt nav för modern miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Allmänheten bjöds med på en guidad lunchpromenad och elbusstur på Ålidhem under Umeås hållbarhetsvecka SEE i september. Utöver det har det genomförts ett stort antal guidningar för olika delegationer under 2011, allt ifrån studenter, riksdagsledamöter, kommunpolitiker, myndigheter, experter på hållbart byggande och många internationella besökare. Projektet har också presenterats vid olika forum, både lokalt, nationellt och internationellt, bland annat tillsammans med Delegationen för hållbara städer vid GreenBuild i Toronto i oktober, se bild ovan. För både de boende och besökare till området kommer Vinterträdgården som invigs i september 2012 att vara en viktig samlingspunkt på projektområdet. Exakt hur denna bäst ska användas av de olika målgrupperna processas nu i olika förstudier och dialoger. Tre elektroniska nyhetsbrev (Mars 2011: Maj 2011: November 2011:) och två pressmeddelanden om projektet har skickats ut under året: Energianvändningen har halverats på Hållbara Ålidhem Solcellerna på Hållbara Ålidhem täcker hela behovet av fastighetsel

13 F. Ändringar jämfört med ansökan Beskriv, förklara och kommentera eventuella verksamhetsmässiga, ekonomiska och tidsmässiga avvikelser från ansökan. Är förändringarna stora kan stödet enligt 30 i förordning om statligt stöd för hållbara städer (SFS 2008:1407) komma att krävas tillbaka. Det är viktigt att eventuella förseningar meddelas till Boverket snarast möjligt. 2. Innovativa isoleringsmetoder (8,11 Mkr i stöd) Utförda energimätningar på Pilothus och Referenshus, tillsammans med ekonomiska kalkyler och dialog med de boende, har legat till grund för fastighetsägaren Bostaden i Umeå ABs beslut om hur övriga hus på området ska energieffektiviseras mest klimatsmart, kostnadseffektivt och rimligt ur ett boendeperspektiv. En besparing på omkring % av transmissionsförlusterna motiverar inte investering i stor skala i detta projekt. Ett resultat av detta är att invändig isolering inte kommer att genomföras i stor skala på övriga bostadsbeståndet på Ålidhem, utan alternativa lösningar kommer att testas. Detta har diskuterats med sakkunniga på Boverket, som godkänt en lista över alternativa åtgärder som ersättning för det som beskrevs i delprojektet i den ursprungliga ansökan 2009, enligt skrivelse från projektledningen En grundtanke är att utnyttja att flera av husen på området är identiska, vilket möjliggör jämförande tester av energi- och kostnadseffektivitet av olika installationer i området. Projektet avser återkomma till Boverket under 2012 med ett mer detaljerat förtydligande om exakt vilka åtgärder, med utgångspunkt i tidigare godkända skrivelse, som faktiskt kommer att genomföras i projektet. 3a. Sadeltak med solceller (17,1 Mkr i stöd) Arbetet med delprojektet fortsätter enligt uppdaterad tidsplan i lägesrapporten b. Stadsdelsintegrerad vindkraft Om förhandlingar om etablering av stadsdelsintegrerad vindkraft med fastighetsägaren till ett stort handelscentrum inte utvecklas vidare under början av 2012, avser projektet återkomma till Boverket med en ändringsanmälan, enligt PM från Boverket Urban vindkraft-bedömning av avvikelser. 6. Vinterträdgården (3 Mkr i stöd) Arbetet med Vinterträdgården fortgår enligt plan, med planerat färdigställande september Omvandling av Studentvägen till stadsgata (5,4 Mkr i stöd) Arbetet med Omvandling av Studentvägen till stadsgata fortsätter utifrån ändringsförslagen, inskickade av projektledningen , godkända av Boverket

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar

1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad. Projektet Hållbara Järvas unika delar 1 Rapport till Boverket 2013, Projekt Hållbara Järva, Stockholms stad Projektet Hållbara Järvas unika delar En förebild i hållbar utveckling Hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt

Läs mer

Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård. Slutrapport. Boverkets dnr: 1394-1087/2010. Upprättad

Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård. Slutrapport. Boverkets dnr: 1394-1087/2010. Upprättad 2014 slutrapport hs rosengård Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård Slutrapport Upprättad Ansvarig: Lena Eriksson Förvaltning: Miljöförvaltningen Enhet: Avdelningen för konsumtion och livsstil

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken

Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Hållbar stadsutveckling i kvillebäcken Komplettering av ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling 2010-08-23 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 stadsplanering

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Hållbara Järva 2010. Rapport till Boverket. En rapport från miljöförvaltningen Lisa Enarsson

MILJÖFÖRVALTNINGEN. Hållbara Järva 2010. Rapport till Boverket. En rapport från miljöförvaltningen Lisa Enarsson MILJÖFÖRVALTNINGEN Hållbara Järva 2010 Rapport till Boverket En rapport från miljöförvaltningen Lisa Enarsson Januari 2011 INNEHÅLL 1 Sammanfattning 3 2 Inledning 4 2.1 Projektområdet... 4 2.2 Projekt

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014

Årsredovisning 2014. Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Ljusinstallationerna är så fina. Man blir så glad! Kan vi inte ha dem hela tiden? HYRESGÄST OM BOSTADENS HÖSTLJUS HÖSTEN 2014 Årsredovisning 2014 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE

LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE HÅLLBAR KUNSKAPSSTAD LUND NE LÄGESRAPPORT 2013 LÄGESRAPPORT 2013 Hållbar kunskapsstad Lund NE NORDÖSTRA LUND BRUNNSHÖG ESS OCH MAX IV IDEON- TORGET UNIVERSITETS- SJUKHUSET UNIVERSITETS- PLÅN LUND C 1 HÅLLBAR

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Under 100 - att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad. Energiprojektet inom HS2020 Förstudie, Jinansierad av BeBo, september 2013

Under 100 - att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad. Energiprojektet inom HS2020 Förstudie, Jinansierad av BeBo, september 2013 Förstudien är genomförd på uppdrag av BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för bostäder), efter beslut den 8 mars 2013. Under 100 - att lyckas med energi i Hammarby Sjöstad Energiprojektet inom HS2020

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji!

Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till fastighetsägare och lägenhetsinnehavare. ,-0- Nr-.- -ös ii ^n : i ',-~1. Ji! t/> C%H O *TV> Bilaga SID I (30) Till Stockholms stadsledningskontor Finansavdelningen, Klimp Diarienummer för ursprunglig ansökan: 433-509/2005 Projektets nummer och namn: Nr 8 Klimatinformation till

Läs mer

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi

Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Datum 2015-04-30 Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 2015 Rapportnummer PTS-ER-2015:16 Diarienummer 15-1120 ISSN 1650-9862 Författare Bianca Gustafsson Kojo,

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas

Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län. Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandsstrategi 2.0 Västra Götalands län, rev 2015-03-12 1 (27) Bredbandstrategi 2.0 Västra Götalands län Bredband där du bor, verkar och vistas Bredbandssamordning i Västra Götaland Hur vi når bredbandsmålen

Läs mer

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen

Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen Projektrapport Vattensparprojekt i Stenhagen Projektnamn: Vattenspar i Stenhagen Projektnummer: 4208010605 Projektledare: Niklas Jakobsson Deltagande leverantörer: Christer Johansson Vårgårda Armatur Anders

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer