Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk vårdpersonal, inom EU/EES och för Svenskar som studerar till läkare inom EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk vårdpersonal, inom EU/EES och för Svenskar som studerar till läkare inom EU"

Transkript

1 Pia Sondell Uppdaterad juni 2012 Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk och för Svenskar som studerar till läkare inom EU

2 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 ANSVARSFÖRDELNING... 3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I LEGITIMATIONSYRKEN FRÅN EU/EES-OMRÅDET... 4 Intressenter 4 PROCESSBESKRIVNING... 5 Hälso och sjukvårdpersonal från EU/EES områd 5 Rekrytering av Läkare och Sjuksköterskor från den gemensamma arbetsmarknaden (EU/EES)... 6 Uppdraget... 6 Planering... 6 Ekonomi... 7 SLL-Personal ger ekonomiskt stöd till rekrytering utifrån riktlinjerna i detta PM för rekrytering inom EU/EES efter överenskommelse När anställningen är klar... 7 Klar med språkkurs och börjar arbeta i SLL... 7 Svenskar som studerar till läkare inom EU/EES 8

3 3 Inledning Denna PM är avsett att vara ett stöd för verksamheterna i samband med rekrytering och anställningsförfarande inom (SLL) för utländsk vårdpersonal utbildade inom EU/EES området. Dokumentet är även tänkt att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring dessa frågor. Fokus är på läkare och sjuksköterskor inom EU/EES. Regelverk förändras och med det nya förutsättningar, vilket innebär att detta dokument kommer att justeras och anpassas regelbundet utifrån gällande föreskrifter. Bakgrund Allt fler av de läkare och sjuksköterskor som av Socialstyrelsen beviljas svensk legitimation har utbildats i andra länder. En del av dessa kommer från länder utanför EU/EES ( tredjelandsutbildade ) som är bosatta i Sverige och har genomgått kompletteringsprogram för att erhålla svensk legitimation. En stor del av dessa är bosatta i storstadsområdena. Ansvaret för att tredjelandsutbildade ska erhålla behörighet för att arbeta i Sverige är primärt statens och dess myndigheter. I Stockholms län har Karolinska Institutet uppdraget. Detta PM kommer inte att beröra denna grupp. Andra är medborgare i EU/EES-länder som enl. EG-direktiv med viss automatik erhåller svensk legitimation efter ansökan. Dessa har pga. specifik kompetens rekryterats till bristområden inom sjukvården eller har begärt svensk legitimation för att kunna dokumentera sin kompetens inför framtida ansökan om arbete. Krav för att arbeta inom SLL är kunskaper i svenska motsvarande B2 enligt EU-nivå. Sedan 2001 har SLL haft som policy att ej rekrytera erfarna specialister från länder inom EU som inte har överskott och själva har behov av sina egna specialister. En tredje grupp är svenska medborgare som väljer att utbilda sig i andra länder. Vid eventuell återkomst till Sverige bedöms de av Socialstyrelsen utifrån var de utbildats, inom EU eller i tredje land. Här finns en stor resurs för framtidens hälso- och sjukvård, SLL hjälper från o med 2011 dessa studenter med fyra veckors sommarpraktik ( se sid. 8) och kan för vårdverksamheterna vara ett bra sätt att rekrytera till framtida ST. Ansvarsfördelning Det är ett samhällsintresse att ta tillvara den kompetens som personer med utbildning inom hälso- och sjukvården för med sig till Sverige. Det handlar t.ex. om att för utrikes födda och att de högskoleutbildade ha möjlighet att få ett arbete i nivå med den egna kompetensen. SLL har krav på att den personal vi rekryterar inom EU/EES ska kunna tala och skriva svenska enligt europaskalans nivå B2, vilket motsvarar grundskolenivå. Intyg ska uppvisas. SLL-Personal har ett samarbete med Baltic Traning Center (BTC) i Rostock I Tyskland, där språkundervisningen i dag sker innan de läkare och sjuksköterskor som rekryterats kommer och börjar arbeta i SLL. SLL-Personal arbetar utifrån en tre-delad modell; 1) planering och rekrytering, 2) utbildning i Rostock, 3) på plats i Stockholm efter avslutad utbildning. Landstinget är angeläget om att tillvarata den resurs som läkare och sjuksköterskor från EU/EES utgör. Grundläggande är landstingets samlade personal- och kompetensbehov vilket utgår från

4 4 våra bristområden. Särskilt ska försörjningen av medarbetare med erfarenhet inom bristspecialiteter beaktas vid rekrytering av läkare och sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdspersonal i legitimationsyrken från EU/EES-området Intressenter Socialstyrelsen Ansökan om svensk legitimation behandlas av Socialstyrelsen utifrån gällande direktiv. I de flesta fall erhåller den sökande med automatik svensk behörighet, men det är viktigt att känna till undantagen innan en rekryteringsprocess påbörjas. Det behövs inget arbetserbjudande för att ansökan ska behandlas. Socialstyrelsen ställer inga andra villkor och erbjuder heller inga kurser eller introduktionsprogram. Migrationsverket En medborgare i Europeiska unionen eller EES kan vistas upp till 3 månader i annat EU-land, och där söka arbete och ta anställning. Uppehållstillstånd (UT) beviljas om den sökande kan visa anställningsavtal (med angivande av anställningsform) och ID-handlingar/pass. UT gäller i fem år om anställningen är ett år eller längre. Om anställningstiden är kortare är ett år beviljas UT för den tid anställningen varar. För vårdpersonal som rekryterats direkt till länets hälso- och sjukvård, från den europeiska arbetsmarknaden har SLL som arbetsgivare ett tydligt arbetsgivaransvar. SLL erbjuder tillsvidareanställning för att ge bättre möjlighet att etablera sig i Sverige. SLL-Personal SLL-Personal ska utifrån ett övergripande ansvar för personal- och kompetensförsörjningen bedöma vilken utsträckning rekrytering från andra länder är motiverad. SLL-Personal företräder och representerar landstinget gentemot svenska och utländska myndigheter och organisationer. SLL-Personal har ansvar för att länets sjukvård marknadsförs som en attraktiv arbetsplats och samordnar rekryteringsinsatser på den gemensamma arbetsmarknaden. De har även en samordnande och rådgivande roll i rekryteringsprocessen samt ansvarar för att en obligatorisk kurs i medicinsk juridik ges en gång per år inkl. språkstöd. Förvaltningar och bolag Förvaltningar och bolag är ansvariga för rekrytering och anställning i varje individuellt fall. Arbetsgivaren måste alltid bedöma den reella kompetensen och lämpligheten samt ansvarar för att ge introduktion och ev. kompletterande utbildningsinsatser. I sin roll som arbetsgivare ställer, som tidigare beskrivits, SLL krav på språkkunskaper motsvarande svenska B2 enligt europaskalans nivå. Den anställde förutsätts, på egen hand eller genom arbetsgivarens förmedling, tillägna sig kunskaper enligt B2-nivå för att kommunikationen med patienterna fungerar och att patientsäkerheten inte åsidosätts. Förvaltningen ansvarar för att anmäla de personer man rekryterat till den obligatoriska Medicinska juridiken som ges av Sophia Hemmet Högskola på hösten, en gång om året. Anmälan skickas till:

5 5 Att tänka på i mötet med en kollega från EU/EES! Möt nya kollegor och arbetskamrater med respekt. Lyssna också på deras erfarenhet och ta del av deras kunskaper samtidigt som du på ett tydligt sätt genom en god introduktion förmedlar hur vi arbetar inom. Tänk på att ge utrymme för frågor. Den nya kollegan blir också medlem i en arbetsgrupp med alla dess outtalade koder och förhållningssätt. Engagera och informera därför hela arbetsgruppen i processen så underlättar du det framtida samarbetet. Målet ska vara att den nyanställde snabbt integreras i arbetet och får ett stöd under den första tiden (vanligtvis under 6 månader) för den sociala anpassningen. Erfarenheten visar att om det sociala livet utanför arbetet fungerar så stannar personen och ser långsiktigt på sitt arbete i Sverige. Processbeskrivning Hälso och sjukvårdpersonal från EU/EES områd ANSVARIG SLL, Personal Förvaltningar/bolag BTC Innan den anställde börjar arbeta i SLL SLL har en modell där språkutbildningen sker i hemlandet eller på plats i Stockholm innan klinisk tjänstgöring påbörjas. SLL s krav på svenska kunskaper är B2-nivå enligt EU-skalan. Om språkutbildningen äger rum i Stockholm finns olika möjligheter, Folkuniversitet är ett alternativ för att nå B2 nivå. En sådan utbildning bekostas av respektive enhet. Förvaltningar och bolag ansvarar för studiebesök/praktik på arbetsplats, anställning under språkutbildning, handledare samt hjälp med bostad. Alla formalia hanteras under språkutbildningen, berörda myndigheter är bl.a. Socialstyrelsen, Migrationsverket, Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Förvaltningar/bolag Efter språkutbildningen sker en successiv inskolning i verksamheten. Ansvarig handledare ska finnas under minst 6 månader. En genomtänkt arbetsplatsanpassad introduktion ska pågå i minst tre månader. Kursen i Medicinsk Juridik är obligatorisk och bekostas av SLL-Personal under den anställdes första anställningsår, anmälan sker direkt till: Ansvarig för rekrytering av vårdpersonal inom EU/EES på respektive förvaltning/bolag svarar för att ett uppföljningssamtal sker efter 6-8 mån. Förvaltningar och bolag ansvar ar för att vid ett ev. avslutande av sin anställning genomföra ett avgångsamtal. Introduktion rekommenderas på respektive förvaltning/bolag

6 6 Förvaltningar/bolag Introduktionen bör innehålla information om sjukvårdens organisation i Sverige och i Stockholm. I introduktionen bör även ingå Socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet, andra myndigheters roller gentemot sjukvården, hälso- och sjukvårdslagstiftning, läkemedelshantering, kulturella och etiska frågor samt sjukvårdsadministration. Vissa grundläggande kunskaper gällande detta ges under språkutbildningen. Tänk på att ge dem utrymme och möjlighet att träna på att dokumentera. Rekrytering av Läkare och Sjuksköterskor från den gemensamma arbetsmarknaden (EU/EES) ANSVARIG SLL-Personal Bolag och förvaltningar Glöm inte att fortlöpande informera den anställande enhetens medarbetare Rekryteringsinsatser Rekryteringen av läkare från EU/EES sker ofta på individuell basis när en specifik kompetens krävs. Behov och kravspecifikation från respektive enhet och sjukhus lämnas till SLL-Personal inför rekryteringar. Alla rekryteringar även de som inte får sin språkutbildning på BTC ska dock anmälas till SLL-Personal och till den egna personalstrategiska avdelningen. SLL krav på svenska är nivå B2, enligt EU nivå (motsvarar grundskolenivå) Individuell rekrytering Anmälan om avsikten att inleda rekryteringsprocessen med enskild sökande har inletts, informera SLL-Personal och den lokala personalstrategiska avdelningen. Uppdraget Genomgång av uppdraget med respektive sjukhus /sjukvårdsområde och anställande enhet, viktigt att rekryteringsuppdraget är förankrat på ledningsnivå. Planering Genomgång av uppdraget med respektive sjukhus/sjukvårdsområde och anställande enhet. Finns underlag som hjälp för all formalia till avdelningarna SLL-Personal ansvarar för att: Undersöker förutsättningarna Kontaktar BTC som är vår samarbetspartner BTC ombesörjer att annonser kommer ut i rätt media Förbereder och samordnar rekryteringen i samarbete med verksamheten Ansvarig lokal chef eller läkare utses från respektive enheter Rekrytering SLL-Personal förbereder och samordnar rekryteringen i samarbete med verksamheten Informationsmöte på BTC Intervjuer Språkutbildning på BTC, nivå B2, enligt EU-skala Anställningsavtal och ev. andra villkor, se PM (viktigt med tydlighet)

7 7 Ansvariga chefer har mail-kontakt under kurstiden Utse och informera handledare i god tid Hjälp med bostad från respektive förvaltning/bolag Handledare utses av verksamheten Introduktionskurs i Medicinsk Juridik SLL-Personal Sjukförsäkring under kurstiden i Rostock genom BTC Studiebesök på arbetsplatsen och besök på den lokala skattemyndigheten Introduktion under minst 3 månader med tillgång och uppföljning av handledare under 6 månader. SLL-Personal ansvar: Förvaltningar bolag och Ekonomi SLL-Personal ger ekonomiskt stöd till rekrytering utifrån riktlinjerna i detta PM för rekrytering inom EU/EES efter överenskommelse. Ekonomiskt stöd ges till rekrytering inom EU/EES vilket innefattar språkkurs under 12 veckor med studielön, sjukförsäkring, fortsatt språkstöd, annonsering och rekryteringsresan. Hotellrum och ev. turistkort står respektive anställande verksamhet för när de nyrekryterade medarbetarna kommer på studiebesök. Hjälp med bostad ansvarar respektive förvaltning/ anställande verksamhet för. Efter överenskommelse kan visst stöd ges från SLL- Personal. När överenskommelse om anställningen är klar Läser den anställde svenska på BTC under 12 veckor med studielön. Halvvägs planeras ett studiebesök på den framtida arbetsplatsen. Anställningsavtal och ev. andra villkor (viktigt med tydlighet) anställning under kurstiden (från och med till och med). Tillvidare anställning i samband med att kursen på BTC avslutas. Under kurstiden ordnas all formalia från hemlandet (socialstyrelsen, migrationsverket m.fl.) Skattemyndigheten, Försäkringskassan och bostad. Handledare utses Tillgång till handledare under 6 månader. Introduktion (se sid 7) Medicinsk Juridik, 6 tillfällen obligatorisk Möjlighet till en mentor (annan sjuksköterska från EU/EES). Hjälp med bostad Sjukförsäkring under kurstid på BTC Ingår i kursen Flyttbidrag på max 1000 euro mot kvitto (ej övernattningar) Språkstöd på arbetsplatsen via SLL språkkonsult efter behov. Klar med språkkurs och börjar arbeta i SLL Uppföljning och avslutningssamtal Ansvarig för rekrytering av utländsk vårdpersonal inom EU/EES på respektive sjukhus/sjukvårdområde i samarbete med personalstrategiska avdelningen ansvarar för att en uppföljning sker efter 6-8 mån. Förvaltningar och bolag ansvarar för att vid ett ev. avslutande av sin anställning ha ett avgångssamtal.

8 8 Introduktion rekommenderas på respektive förvaltning/bolag Där information om sjukvårdens organisation i Sverige och i Stockholm bör ingå. I introduktionen bör ingå Socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet, andra myndigheters roll gentemot sjukvården, hälso- och sjukvårdslagstiftning, läkemedelshantering, kulturella och etiska frågor samt sjukvårdsadministration. Obligatorisk kurs i Medicinsk Juridik som SLL ger via Sophia Hemmet Högskola. Kursen är uppdelad på 6 tillfällen, kursen avslutas med ett test. Svenskar som studerar till läkare inom EU/EES Läkarutbildningen i Sverige är mycket populär. Inte ens högsta betyg från de universitetsförberedande utbildningarna berättigar, med säkerhet, till en studieplats vid de medicinska fakulteterna. Som en följd av detta finns idag en stor grupp starkt motiverade ungdomar, ofta med höga betyg, som vill men inte får möjlighet att studera medicin. Många av dessa har istället valt att studera medicin utomlands, oftast i Europa. I några länder är utbildningen gratis i andra subventioneras den av statliga medel, t.ex. Danmark. I vissa länder, vanligen i forna Östeuropa, är medicinsk utbildning belagd med kursavgift. Detta har resulterat i svenska studenter själva bekostar läkarutbildningen och väljer att studera i dessa länder. De tre universitet, utanför Norden, som har störst andel svenskfödda studenter är Medicinska Akademin i Gdansk, Polen, Zemmelweis Universitetet i Budapest, Ungern och Iuliu Hatieganu Universitet i Cluj-Napoca, Rumänien. Kvaliteten på utbildningen är till stora delar att jämföra med den svenska och leder till svensk läkarlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. Dock är omfattning av den teoretiska utbildningsdelen större på bekostnad av den kliniskt, praktiska utbildningsdelen, som ibland saknas. Undervisningen sker företrädesvis på engelska. I praktiksammanhang kan därför samspelet med infödda patienter ibland bli problematiskt. För att komma tillrätta med detta har därför flera av universiteten, i läroplanen, infört obligatorisk klinisk praktik i hemlandet under sommaruppehållet. Antalet svenskar som studerar medicin utomlands har snabbt ökat under senare år. År 2001/2002 fanns det ca 600 svenskfödda läkarstudenter utomlands. 2007/2008 var siffran mer än personer, alltså hade mer än en tredubbling skett på sex år. Idag genomför ungefär en tredjedel av alla svenskfödda läkarstudenter sina studier utomlands. Detta har resulterat i att det skett en markant ökning av återvandrande svenskfödda läkare som studerat till läkare i ett annat EU land. SLL har under de två senaste åren tagit emot flera förfrågningar från dessa studenter om möjligheten att får genomföra praktik inom vårdverksamheterna då detta, som tidigare nämnts är en obligatorisk del för dem i deras utbildning. SLL-Personal har under 2012 tagit fram Policy och rutiner som ett stöd till förvaltningar och bolag som får förfrågan om praktikplatser från dessa studenter. Respektive förvaltning/bolag bör ha en kontaktperson som ansvarar och hjälper till med sommarpraktik. Namn på kontaktpersoner finns på under rubriken arbeta hos oss.

9 9 Praktik inom SLL för svenskar som studerar till läkare inom EU 4 veckors praktik erbjuds om möjligt under perioden sista veckan i augusti och under september Praktik erbjuds i mån av plats inom SLSO; primärvård, psykiatri och geriatrik Tio Hundra /Norrtälje sjukhus, i mån av plats Målbeskrivning från respektive lärosäte för den aktuella terminen ska bifogas Krav på CSN-studieförsäkring uppvisande av försäkringsdokument (se nedan). Negativ MRSA enligt SLLs rutiner (den studerande ansvarar för att ta provet) Efter termin sju och med minst åtta (4+4) veckors genomförd praktik inom SLL, kan verksamheterna anställa dem som vikarierande undersköterskor under deras sommarledighet. Efter att den sökande bedöms lämplig finns möjlighet att anställa denne som skötare inom psykiatrisk verksamhet Försäkring I samband med att man söker praktik i annat landen ska den sökande praktikanten teckna en försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå vi en olycka på praktikplatsen. CSN har upphandlat en studieförsäkring i försäkringsbolaget Gouda. Det är ett KRAV att praktikanter tecknar denna försäkring (CSN studieförsäkring). Den innehåller dock inget rättsskydd under deras praktik (ex om den studerande skulle ge patienten fel medicin). Ansvaret ligger då på ansvarig handledare. Försäkringen tecknas för 6 eller 12 månader (1150 kr 2350 kr, för år 2011). Utbildningen ska omfatta minst hälften av försäkringstiden se För ev. frågor kontakta Torbjörn Högberg, eller Pia Sondell, Grundläggande förutsättningar för AT-tjänstgöring för svenskar som utbildat sig inom EU/EES Har läkaren en examen från ett annat nordiskt land vänder sig de som söker AT direkt till respektive sjukhus för att söka svensk allmäntjänstgöring (AT). För de som har utbildning från övriga länder inom EU krävs ett beslut från Socialstyrelsen för att söka AT i Sverige. Har läkaren en utbildning från Irland, Italien Polen, Portugal eller Storbritannien, för Litauen gäller att utbildningen ska vara påbörjad före 1 januari 2010, kan de skicka in en ansökan till SOS. Kravet från SOS är att de har ett ufärdat examensbevis över avslutad utbildning för att SOS ska pröva deras ansökan. (Källa. Socialstyrelsens hemsida) Översyn över ev. möjligheter för introduktion av svenskar som studerar till läkare inom EU ses över under hösten 2012.

10 10

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

Tjänstgöringsbok för AT-läkare Tjänstgöringsbok för AT-läkare 1 Artikelnr: 2006-119-1 Sättning: Per-Erik Engström 2 1. Allmänt Denna bok innehåller dels tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen (AT), dels Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Landstingsdirektörens stab-sek Personalenheten Datum 2015-05-06 Referens 150276 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

VÄGLEDNING VID REKRYTERING AV UTLÄNDSKA LÄKARE LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN

VÄGLEDNING VID REKRYTERING AV UTLÄNDSKA LÄKARE LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Juni 2011 VÄGLEDNING VID REKRYTERING AV UTLÄNDSKA LÄKARE LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN Välkommen! Welcome! Willkommen! Üdvözöljük! Powitanie! Laipni ludzam! Bine ati venit! Reviderad:2011-06-13 Innehållsförteckning

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Svenska läkarstudenter i utlandet. Enkätundersökning våren 2005

Svenska läkarstudenter i utlandet. Enkätundersökning våren 2005 Svenska läkarstudenter i utlandet Enkätundersökning våren 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare.

För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. För dig som läser till världens bästa yrke: läkare. Medicine Studerandes Förbund är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund Bli medlem och påverka din framtid nu Vi vet att det är tufft när det känns

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter

Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Rutin vid delegering av medicinska arbetsuppgifter Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter

Läs mer

SYLF - en del av Läkarförbundet

SYLF - en del av Läkarförbundet SYLF - en del av Läkarförbundet Sveriges Yngre Läkares Förening - underläkarnas förening: från läkarexamen till specialistbevis SYLF är en delförening (yrkesförening) En fristående intresseförening för

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige

Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Bra för i utlandet etablerade fastighetsmäklare att veta om Registrering som fastighetsmäklare i Sverige Detta faktablad innehåller kortfattad information om vad som gäller för den som är fastighetsmäklare

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands

Lättläst. Om du bor eller arbetar utomlands Lättläst Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST

RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST RIKTLINJER FÖR TILLGODORÄKNANDE VID HÖGSKOLAN VÄST Detta dokument innehåller dels förordningstext, dels lokala riktlinjer och allmänna råd. All text som är av karaktären nationell föreskrift eller förordning

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Information till utländska bärplockare

Information till utländska bärplockare Information till utländska bärplockare Dessa regler gäller för utländska bärplockare Det här är en informationsbroschyr från Arbetsmiljöverket för dig som vill arbeta som bärplockare i Sverige. Arbetsmiljöverket

Läs mer

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare

Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Introduktion och kompetensvärdering av utländska läkare Vårdcentralerna Bra Liv Landstinget i Jönköping Dorte Kjeldmand, studierektor, specialist i allmän medicin samt pedagogiskt ansvarig Nässjö Utbildningscentrum

Läs mer

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet

Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Uppgifter till grund för rätt till statsbidrag för elev i svensk utbildning i utlandet Läs först igenom Anvisningar till elevuppgifter Ansökan avser svensk utlandsskola eller distansundervisning vilken

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Råd när du vill starta eget

Råd när du vill starta eget Råd när du vill starta eget Uppdaterad 2014 STARTA EGET Tolv tips och råd 1. Affärsidé och affärsplan Innan du startar företag är det viktigt att formulera en vision en affärsidé - för verksamheten i ett

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010

För dig som söker arbete i annat EU-land. Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land Uppdaterad augusti 2010 För dig som söker arbete i annat EU-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 3 Ersättning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Avtal för ersättning av ST-läkare

Avtal för ersättning av ST-läkare AVTAL 1(5) Vårdenhet Avtal för ersättning av ST-läkare Bakgrund Landstinget har statens uppdrag att utbilda specialistläkare. Landstinget kan uppdra till alla godkända vårdenheter att fullgöra hela eller

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar

Tidig planering för säker och trygg vård i sommar PM 2015-04-17 1 (5) Sommarplaneringen i vården 2015 Tidig planering för säker och trygg vård i sommar För att få en bild av hur planeringen av vården och bemanningen av vårdpersonal ser ut inför sommaren

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen

väl har börjat. Rykten om interna förhållanden sprids snabbt bland potentiella medarbetare. Rekryteringsprocessen 8. E t t g o t t r y k t e ä r A rbetsgivaren som varumärke Ett gott rykte som arbetsgivare är bästa rekryteringskanal. Begreppet Employment branding, arbetsgivarvarumärke, blir allt viktigare. Image,

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET

INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Sid 1 (7) INDIVIDUELL STUDIE- OCH FINANSIERINGSPLAN MED UPPFÖLJNING FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID UMEÅ UNIVERSITET Del A) Övergripande plan för år (Ifylles i omedelbar anslutning till antagningen)

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer