Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk vårdpersonal, inom EU/EES och för Svenskar som studerar till läkare inom EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk vårdpersonal, inom EU/EES och för Svenskar som studerar till läkare inom EU"

Transkript

1 Pia Sondell Uppdaterad juni 2012 Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk och för Svenskar som studerar till läkare inom EU

2 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 ANSVARSFÖRDELNING... 3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I LEGITIMATIONSYRKEN FRÅN EU/EES-OMRÅDET... 4 Intressenter 4 PROCESSBESKRIVNING... 5 Hälso och sjukvårdpersonal från EU/EES områd 5 Rekrytering av Läkare och Sjuksköterskor från den gemensamma arbetsmarknaden (EU/EES)... 6 Uppdraget... 6 Planering... 6 Ekonomi... 7 SLL-Personal ger ekonomiskt stöd till rekrytering utifrån riktlinjerna i detta PM för rekrytering inom EU/EES efter överenskommelse När anställningen är klar... 7 Klar med språkkurs och börjar arbeta i SLL... 7 Svenskar som studerar till läkare inom EU/EES 8

3 3 Inledning Denna PM är avsett att vara ett stöd för verksamheterna i samband med rekrytering och anställningsförfarande inom (SLL) för utländsk vårdpersonal utbildade inom EU/EES området. Dokumentet är även tänkt att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring dessa frågor. Fokus är på läkare och sjuksköterskor inom EU/EES. Regelverk förändras och med det nya förutsättningar, vilket innebär att detta dokument kommer att justeras och anpassas regelbundet utifrån gällande föreskrifter. Bakgrund Allt fler av de läkare och sjuksköterskor som av Socialstyrelsen beviljas svensk legitimation har utbildats i andra länder. En del av dessa kommer från länder utanför EU/EES ( tredjelandsutbildade ) som är bosatta i Sverige och har genomgått kompletteringsprogram för att erhålla svensk legitimation. En stor del av dessa är bosatta i storstadsområdena. Ansvaret för att tredjelandsutbildade ska erhålla behörighet för att arbeta i Sverige är primärt statens och dess myndigheter. I Stockholms län har Karolinska Institutet uppdraget. Detta PM kommer inte att beröra denna grupp. Andra är medborgare i EU/EES-länder som enl. EG-direktiv med viss automatik erhåller svensk legitimation efter ansökan. Dessa har pga. specifik kompetens rekryterats till bristområden inom sjukvården eller har begärt svensk legitimation för att kunna dokumentera sin kompetens inför framtida ansökan om arbete. Krav för att arbeta inom SLL är kunskaper i svenska motsvarande B2 enligt EU-nivå. Sedan 2001 har SLL haft som policy att ej rekrytera erfarna specialister från länder inom EU som inte har överskott och själva har behov av sina egna specialister. En tredje grupp är svenska medborgare som väljer att utbilda sig i andra länder. Vid eventuell återkomst till Sverige bedöms de av Socialstyrelsen utifrån var de utbildats, inom EU eller i tredje land. Här finns en stor resurs för framtidens hälso- och sjukvård, SLL hjälper från o med 2011 dessa studenter med fyra veckors sommarpraktik ( se sid. 8) och kan för vårdverksamheterna vara ett bra sätt att rekrytera till framtida ST. Ansvarsfördelning Det är ett samhällsintresse att ta tillvara den kompetens som personer med utbildning inom hälso- och sjukvården för med sig till Sverige. Det handlar t.ex. om att för utrikes födda och att de högskoleutbildade ha möjlighet att få ett arbete i nivå med den egna kompetensen. SLL har krav på att den personal vi rekryterar inom EU/EES ska kunna tala och skriva svenska enligt europaskalans nivå B2, vilket motsvarar grundskolenivå. Intyg ska uppvisas. SLL-Personal har ett samarbete med Baltic Traning Center (BTC) i Rostock I Tyskland, där språkundervisningen i dag sker innan de läkare och sjuksköterskor som rekryterats kommer och börjar arbeta i SLL. SLL-Personal arbetar utifrån en tre-delad modell; 1) planering och rekrytering, 2) utbildning i Rostock, 3) på plats i Stockholm efter avslutad utbildning. Landstinget är angeläget om att tillvarata den resurs som läkare och sjuksköterskor från EU/EES utgör. Grundläggande är landstingets samlade personal- och kompetensbehov vilket utgår från

4 4 våra bristområden. Särskilt ska försörjningen av medarbetare med erfarenhet inom bristspecialiteter beaktas vid rekrytering av läkare och sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdspersonal i legitimationsyrken från EU/EES-området Intressenter Socialstyrelsen Ansökan om svensk legitimation behandlas av Socialstyrelsen utifrån gällande direktiv. I de flesta fall erhåller den sökande med automatik svensk behörighet, men det är viktigt att känna till undantagen innan en rekryteringsprocess påbörjas. Det behövs inget arbetserbjudande för att ansökan ska behandlas. Socialstyrelsen ställer inga andra villkor och erbjuder heller inga kurser eller introduktionsprogram. Migrationsverket En medborgare i Europeiska unionen eller EES kan vistas upp till 3 månader i annat EU-land, och där söka arbete och ta anställning. Uppehållstillstånd (UT) beviljas om den sökande kan visa anställningsavtal (med angivande av anställningsform) och ID-handlingar/pass. UT gäller i fem år om anställningen är ett år eller längre. Om anställningstiden är kortare är ett år beviljas UT för den tid anställningen varar. För vårdpersonal som rekryterats direkt till länets hälso- och sjukvård, från den europeiska arbetsmarknaden har SLL som arbetsgivare ett tydligt arbetsgivaransvar. SLL erbjuder tillsvidareanställning för att ge bättre möjlighet att etablera sig i Sverige. SLL-Personal SLL-Personal ska utifrån ett övergripande ansvar för personal- och kompetensförsörjningen bedöma vilken utsträckning rekrytering från andra länder är motiverad. SLL-Personal företräder och representerar landstinget gentemot svenska och utländska myndigheter och organisationer. SLL-Personal har ansvar för att länets sjukvård marknadsförs som en attraktiv arbetsplats och samordnar rekryteringsinsatser på den gemensamma arbetsmarknaden. De har även en samordnande och rådgivande roll i rekryteringsprocessen samt ansvarar för att en obligatorisk kurs i medicinsk juridik ges en gång per år inkl. språkstöd. Förvaltningar och bolag Förvaltningar och bolag är ansvariga för rekrytering och anställning i varje individuellt fall. Arbetsgivaren måste alltid bedöma den reella kompetensen och lämpligheten samt ansvarar för att ge introduktion och ev. kompletterande utbildningsinsatser. I sin roll som arbetsgivare ställer, som tidigare beskrivits, SLL krav på språkkunskaper motsvarande svenska B2 enligt europaskalans nivå. Den anställde förutsätts, på egen hand eller genom arbetsgivarens förmedling, tillägna sig kunskaper enligt B2-nivå för att kommunikationen med patienterna fungerar och att patientsäkerheten inte åsidosätts. Förvaltningen ansvarar för att anmäla de personer man rekryterat till den obligatoriska Medicinska juridiken som ges av Sophia Hemmet Högskola på hösten, en gång om året. Anmälan skickas till:

5 5 Att tänka på i mötet med en kollega från EU/EES! Möt nya kollegor och arbetskamrater med respekt. Lyssna också på deras erfarenhet och ta del av deras kunskaper samtidigt som du på ett tydligt sätt genom en god introduktion förmedlar hur vi arbetar inom. Tänk på att ge utrymme för frågor. Den nya kollegan blir också medlem i en arbetsgrupp med alla dess outtalade koder och förhållningssätt. Engagera och informera därför hela arbetsgruppen i processen så underlättar du det framtida samarbetet. Målet ska vara att den nyanställde snabbt integreras i arbetet och får ett stöd under den första tiden (vanligtvis under 6 månader) för den sociala anpassningen. Erfarenheten visar att om det sociala livet utanför arbetet fungerar så stannar personen och ser långsiktigt på sitt arbete i Sverige. Processbeskrivning Hälso och sjukvårdpersonal från EU/EES områd ANSVARIG SLL, Personal Förvaltningar/bolag BTC Innan den anställde börjar arbeta i SLL SLL har en modell där språkutbildningen sker i hemlandet eller på plats i Stockholm innan klinisk tjänstgöring påbörjas. SLL s krav på svenska kunskaper är B2-nivå enligt EU-skalan. Om språkutbildningen äger rum i Stockholm finns olika möjligheter, Folkuniversitet är ett alternativ för att nå B2 nivå. En sådan utbildning bekostas av respektive enhet. Förvaltningar och bolag ansvarar för studiebesök/praktik på arbetsplats, anställning under språkutbildning, handledare samt hjälp med bostad. Alla formalia hanteras under språkutbildningen, berörda myndigheter är bl.a. Socialstyrelsen, Migrationsverket, Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Förvaltningar/bolag Efter språkutbildningen sker en successiv inskolning i verksamheten. Ansvarig handledare ska finnas under minst 6 månader. En genomtänkt arbetsplatsanpassad introduktion ska pågå i minst tre månader. Kursen i Medicinsk Juridik är obligatorisk och bekostas av SLL-Personal under den anställdes första anställningsår, anmälan sker direkt till: Ansvarig för rekrytering av vårdpersonal inom EU/EES på respektive förvaltning/bolag svarar för att ett uppföljningssamtal sker efter 6-8 mån. Förvaltningar och bolag ansvar ar för att vid ett ev. avslutande av sin anställning genomföra ett avgångsamtal. Introduktion rekommenderas på respektive förvaltning/bolag

6 6 Förvaltningar/bolag Introduktionen bör innehålla information om sjukvårdens organisation i Sverige och i Stockholm. I introduktionen bör även ingå Socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet, andra myndigheters roller gentemot sjukvården, hälso- och sjukvårdslagstiftning, läkemedelshantering, kulturella och etiska frågor samt sjukvårdsadministration. Vissa grundläggande kunskaper gällande detta ges under språkutbildningen. Tänk på att ge dem utrymme och möjlighet att träna på att dokumentera. Rekrytering av Läkare och Sjuksköterskor från den gemensamma arbetsmarknaden (EU/EES) ANSVARIG SLL-Personal Bolag och förvaltningar Glöm inte att fortlöpande informera den anställande enhetens medarbetare Rekryteringsinsatser Rekryteringen av läkare från EU/EES sker ofta på individuell basis när en specifik kompetens krävs. Behov och kravspecifikation från respektive enhet och sjukhus lämnas till SLL-Personal inför rekryteringar. Alla rekryteringar även de som inte får sin språkutbildning på BTC ska dock anmälas till SLL-Personal och till den egna personalstrategiska avdelningen. SLL krav på svenska är nivå B2, enligt EU nivå (motsvarar grundskolenivå) Individuell rekrytering Anmälan om avsikten att inleda rekryteringsprocessen med enskild sökande har inletts, informera SLL-Personal och den lokala personalstrategiska avdelningen. Uppdraget Genomgång av uppdraget med respektive sjukhus /sjukvårdsområde och anställande enhet, viktigt att rekryteringsuppdraget är förankrat på ledningsnivå. Planering Genomgång av uppdraget med respektive sjukhus/sjukvårdsområde och anställande enhet. Finns underlag som hjälp för all formalia till avdelningarna SLL-Personal ansvarar för att: Undersöker förutsättningarna Kontaktar BTC som är vår samarbetspartner BTC ombesörjer att annonser kommer ut i rätt media Förbereder och samordnar rekryteringen i samarbete med verksamheten Ansvarig lokal chef eller läkare utses från respektive enheter Rekrytering SLL-Personal förbereder och samordnar rekryteringen i samarbete med verksamheten Informationsmöte på BTC Intervjuer Språkutbildning på BTC, nivå B2, enligt EU-skala Anställningsavtal och ev. andra villkor, se PM (viktigt med tydlighet)

7 7 Ansvariga chefer har mail-kontakt under kurstiden Utse och informera handledare i god tid Hjälp med bostad från respektive förvaltning/bolag Handledare utses av verksamheten Introduktionskurs i Medicinsk Juridik SLL-Personal Sjukförsäkring under kurstiden i Rostock genom BTC Studiebesök på arbetsplatsen och besök på den lokala skattemyndigheten Introduktion under minst 3 månader med tillgång och uppföljning av handledare under 6 månader. SLL-Personal ansvar: Förvaltningar bolag och Ekonomi SLL-Personal ger ekonomiskt stöd till rekrytering utifrån riktlinjerna i detta PM för rekrytering inom EU/EES efter överenskommelse. Ekonomiskt stöd ges till rekrytering inom EU/EES vilket innefattar språkkurs under 12 veckor med studielön, sjukförsäkring, fortsatt språkstöd, annonsering och rekryteringsresan. Hotellrum och ev. turistkort står respektive anställande verksamhet för när de nyrekryterade medarbetarna kommer på studiebesök. Hjälp med bostad ansvarar respektive förvaltning/ anställande verksamhet för. Efter överenskommelse kan visst stöd ges från SLL- Personal. När överenskommelse om anställningen är klar Läser den anställde svenska på BTC under 12 veckor med studielön. Halvvägs planeras ett studiebesök på den framtida arbetsplatsen. Anställningsavtal och ev. andra villkor (viktigt med tydlighet) anställning under kurstiden (från och med till och med). Tillvidare anställning i samband med att kursen på BTC avslutas. Under kurstiden ordnas all formalia från hemlandet (socialstyrelsen, migrationsverket m.fl.) Skattemyndigheten, Försäkringskassan och bostad. Handledare utses Tillgång till handledare under 6 månader. Introduktion (se sid 7) Medicinsk Juridik, 6 tillfällen obligatorisk Möjlighet till en mentor (annan sjuksköterska från EU/EES). Hjälp med bostad Sjukförsäkring under kurstid på BTC Ingår i kursen Flyttbidrag på max 1000 euro mot kvitto (ej övernattningar) Språkstöd på arbetsplatsen via SLL språkkonsult efter behov. Klar med språkkurs och börjar arbeta i SLL Uppföljning och avslutningssamtal Ansvarig för rekrytering av utländsk vårdpersonal inom EU/EES på respektive sjukhus/sjukvårdområde i samarbete med personalstrategiska avdelningen ansvarar för att en uppföljning sker efter 6-8 mån. Förvaltningar och bolag ansvarar för att vid ett ev. avslutande av sin anställning ha ett avgångssamtal.

8 8 Introduktion rekommenderas på respektive förvaltning/bolag Där information om sjukvårdens organisation i Sverige och i Stockholm bör ingå. I introduktionen bör ingå Socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet, andra myndigheters roll gentemot sjukvården, hälso- och sjukvårdslagstiftning, läkemedelshantering, kulturella och etiska frågor samt sjukvårdsadministration. Obligatorisk kurs i Medicinsk Juridik som SLL ger via Sophia Hemmet Högskola. Kursen är uppdelad på 6 tillfällen, kursen avslutas med ett test. Svenskar som studerar till läkare inom EU/EES Läkarutbildningen i Sverige är mycket populär. Inte ens högsta betyg från de universitetsförberedande utbildningarna berättigar, med säkerhet, till en studieplats vid de medicinska fakulteterna. Som en följd av detta finns idag en stor grupp starkt motiverade ungdomar, ofta med höga betyg, som vill men inte får möjlighet att studera medicin. Många av dessa har istället valt att studera medicin utomlands, oftast i Europa. I några länder är utbildningen gratis i andra subventioneras den av statliga medel, t.ex. Danmark. I vissa länder, vanligen i forna Östeuropa, är medicinsk utbildning belagd med kursavgift. Detta har resulterat i svenska studenter själva bekostar läkarutbildningen och väljer att studera i dessa länder. De tre universitet, utanför Norden, som har störst andel svenskfödda studenter är Medicinska Akademin i Gdansk, Polen, Zemmelweis Universitetet i Budapest, Ungern och Iuliu Hatieganu Universitet i Cluj-Napoca, Rumänien. Kvaliteten på utbildningen är till stora delar att jämföra med den svenska och leder till svensk läkarlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. Dock är omfattning av den teoretiska utbildningsdelen större på bekostnad av den kliniskt, praktiska utbildningsdelen, som ibland saknas. Undervisningen sker företrädesvis på engelska. I praktiksammanhang kan därför samspelet med infödda patienter ibland bli problematiskt. För att komma tillrätta med detta har därför flera av universiteten, i läroplanen, infört obligatorisk klinisk praktik i hemlandet under sommaruppehållet. Antalet svenskar som studerar medicin utomlands har snabbt ökat under senare år. År 2001/2002 fanns det ca 600 svenskfödda läkarstudenter utomlands. 2007/2008 var siffran mer än personer, alltså hade mer än en tredubbling skett på sex år. Idag genomför ungefär en tredjedel av alla svenskfödda läkarstudenter sina studier utomlands. Detta har resulterat i att det skett en markant ökning av återvandrande svenskfödda läkare som studerat till läkare i ett annat EU land. SLL har under de två senaste åren tagit emot flera förfrågningar från dessa studenter om möjligheten att får genomföra praktik inom vårdverksamheterna då detta, som tidigare nämnts är en obligatorisk del för dem i deras utbildning. SLL-Personal har under 2012 tagit fram Policy och rutiner som ett stöd till förvaltningar och bolag som får förfrågan om praktikplatser från dessa studenter. Respektive förvaltning/bolag bör ha en kontaktperson som ansvarar och hjälper till med sommarpraktik. Namn på kontaktpersoner finns på under rubriken arbeta hos oss.

9 9 Praktik inom SLL för svenskar som studerar till läkare inom EU 4 veckors praktik erbjuds om möjligt under perioden sista veckan i augusti och under september Praktik erbjuds i mån av plats inom SLSO; primärvård, psykiatri och geriatrik Tio Hundra /Norrtälje sjukhus, i mån av plats Målbeskrivning från respektive lärosäte för den aktuella terminen ska bifogas Krav på CSN-studieförsäkring uppvisande av försäkringsdokument (se nedan). Negativ MRSA enligt SLLs rutiner (den studerande ansvarar för att ta provet) Efter termin sju och med minst åtta (4+4) veckors genomförd praktik inom SLL, kan verksamheterna anställa dem som vikarierande undersköterskor under deras sommarledighet. Efter att den sökande bedöms lämplig finns möjlighet att anställa denne som skötare inom psykiatrisk verksamhet Försäkring I samband med att man söker praktik i annat landen ska den sökande praktikanten teckna en försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå vi en olycka på praktikplatsen. CSN har upphandlat en studieförsäkring i försäkringsbolaget Gouda. Det är ett KRAV att praktikanter tecknar denna försäkring (CSN studieförsäkring). Den innehåller dock inget rättsskydd under deras praktik (ex om den studerande skulle ge patienten fel medicin). Ansvaret ligger då på ansvarig handledare. Försäkringen tecknas för 6 eller 12 månader (1150 kr 2350 kr, för år 2011). Utbildningen ska omfatta minst hälften av försäkringstiden se För ev. frågor kontakta Torbjörn Högberg, eller Pia Sondell, Grundläggande förutsättningar för AT-tjänstgöring för svenskar som utbildat sig inom EU/EES Har läkaren en examen från ett annat nordiskt land vänder sig de som söker AT direkt till respektive sjukhus för att söka svensk allmäntjänstgöring (AT). För de som har utbildning från övriga länder inom EU krävs ett beslut från Socialstyrelsen för att söka AT i Sverige. Har läkaren en utbildning från Irland, Italien Polen, Portugal eller Storbritannien, för Litauen gäller att utbildningen ska vara påbörjad före 1 januari 2010, kan de skicka in en ansökan till SOS. Kravet från SOS är att de har ett ufärdat examensbevis över avslutad utbildning för att SOS ska pröva deras ansökan. (Källa. Socialstyrelsens hemsida) Översyn över ev. möjligheter för introduktion av svenskar som studerar till läkare inom EU ses över under hösten 2012.

10 10

Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland.

Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland. Processerna för att nå arbetsmarknaden inom de reglerade yrkena för personer med utbildning och erfarenhet inom hälso- och sjukvården från tredjeland. En analys av förutsättningarna för att få svensk legitimation

Läs mer

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram

INVANDRADE LÄKARE. - en resurs i svensk sjukvård. En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram INVANDRADE LÄKARE - en resurs i svensk sjukvård En sammanfattning av Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets handlingsprogram Sveriges läkarförbund Svenska Läkaresällskapet 2001 Bakgrund Ledningarna

Läs mer

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt

Idébank. utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Idébank utlandsutbildade akademiker i rätt jobb direkt Mars 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Kompletterande utbildningar... 5 2.1 Korta vägen - Arbetsförmedlingen... 5 Korta vägen för legitimationsyrken

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor

PROJEKTRAPPORT NR 10/2013. Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor PROJEKTRAPPORT NR 10/2013 N Kompetensförsörjning i vården utbildning hos vårdgivare en förutsättning för fler sjuksköterskor Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Migration och dess roll

Migration och dess roll Migration och dess roll Av: Sammy-Joe Abi Akar Ali Hamza Myriam Kibambe Bazolla Kabata Lydia Saliba 1 Sammanfattning Sammanfattning Migrationsverket arbetar med både in- och utvandring och dess process

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg

Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Rapport Förstudie Vård-Sfi Gävleborg Projekt medfinansierat av Europeiska socialfonden 2009-02-01-2009-06-30 Av Anneli Nilsson Projektledare Juni 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Remissvar Cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick (SOU 2011:28)

Remissvar Cirkulär migration och utveckling förslag och framåtblick (SOU 2011:28) Stockholms Handelskammares Service AB Box 16050, 103 21 Stockholm Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 9 Telefon: 08-555 100 00 Telefax: 08-566 316 00 E-post: info@chamber.se www.chamber.se Org. 556095-7952

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer