Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk vårdpersonal, inom EU/EES och för Svenskar som studerar till läkare inom EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk vårdpersonal, inom EU/EES och för Svenskar som studerar till läkare inom EU"

Transkript

1 Pia Sondell Uppdaterad juni 2012 Riktlinjer vid rekrytering och anställning av utländsk och för Svenskar som studerar till läkare inom EU

2 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 ANSVARSFÖRDELNING... 3 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL I LEGITIMATIONSYRKEN FRÅN EU/EES-OMRÅDET... 4 Intressenter 4 PROCESSBESKRIVNING... 5 Hälso och sjukvårdpersonal från EU/EES områd 5 Rekrytering av Läkare och Sjuksköterskor från den gemensamma arbetsmarknaden (EU/EES)... 6 Uppdraget... 6 Planering... 6 Ekonomi... 7 SLL-Personal ger ekonomiskt stöd till rekrytering utifrån riktlinjerna i detta PM för rekrytering inom EU/EES efter överenskommelse När anställningen är klar... 7 Klar med språkkurs och börjar arbeta i SLL... 7 Svenskar som studerar till läkare inom EU/EES 8

3 3 Inledning Denna PM är avsett att vara ett stöd för verksamheterna i samband med rekrytering och anställningsförfarande inom (SLL) för utländsk vårdpersonal utbildade inom EU/EES området. Dokumentet är även tänkt att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring dessa frågor. Fokus är på läkare och sjuksköterskor inom EU/EES. Regelverk förändras och med det nya förutsättningar, vilket innebär att detta dokument kommer att justeras och anpassas regelbundet utifrån gällande föreskrifter. Bakgrund Allt fler av de läkare och sjuksköterskor som av Socialstyrelsen beviljas svensk legitimation har utbildats i andra länder. En del av dessa kommer från länder utanför EU/EES ( tredjelandsutbildade ) som är bosatta i Sverige och har genomgått kompletteringsprogram för att erhålla svensk legitimation. En stor del av dessa är bosatta i storstadsområdena. Ansvaret för att tredjelandsutbildade ska erhålla behörighet för att arbeta i Sverige är primärt statens och dess myndigheter. I Stockholms län har Karolinska Institutet uppdraget. Detta PM kommer inte att beröra denna grupp. Andra är medborgare i EU/EES-länder som enl. EG-direktiv med viss automatik erhåller svensk legitimation efter ansökan. Dessa har pga. specifik kompetens rekryterats till bristområden inom sjukvården eller har begärt svensk legitimation för att kunna dokumentera sin kompetens inför framtida ansökan om arbete. Krav för att arbeta inom SLL är kunskaper i svenska motsvarande B2 enligt EU-nivå. Sedan 2001 har SLL haft som policy att ej rekrytera erfarna specialister från länder inom EU som inte har överskott och själva har behov av sina egna specialister. En tredje grupp är svenska medborgare som väljer att utbilda sig i andra länder. Vid eventuell återkomst till Sverige bedöms de av Socialstyrelsen utifrån var de utbildats, inom EU eller i tredje land. Här finns en stor resurs för framtidens hälso- och sjukvård, SLL hjälper från o med 2011 dessa studenter med fyra veckors sommarpraktik ( se sid. 8) och kan för vårdverksamheterna vara ett bra sätt att rekrytera till framtida ST. Ansvarsfördelning Det är ett samhällsintresse att ta tillvara den kompetens som personer med utbildning inom hälso- och sjukvården för med sig till Sverige. Det handlar t.ex. om att för utrikes födda och att de högskoleutbildade ha möjlighet att få ett arbete i nivå med den egna kompetensen. SLL har krav på att den personal vi rekryterar inom EU/EES ska kunna tala och skriva svenska enligt europaskalans nivå B2, vilket motsvarar grundskolenivå. Intyg ska uppvisas. SLL-Personal har ett samarbete med Baltic Traning Center (BTC) i Rostock I Tyskland, där språkundervisningen i dag sker innan de läkare och sjuksköterskor som rekryterats kommer och börjar arbeta i SLL. SLL-Personal arbetar utifrån en tre-delad modell; 1) planering och rekrytering, 2) utbildning i Rostock, 3) på plats i Stockholm efter avslutad utbildning. Landstinget är angeläget om att tillvarata den resurs som läkare och sjuksköterskor från EU/EES utgör. Grundläggande är landstingets samlade personal- och kompetensbehov vilket utgår från

4 4 våra bristområden. Särskilt ska försörjningen av medarbetare med erfarenhet inom bristspecialiteter beaktas vid rekrytering av läkare och sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdspersonal i legitimationsyrken från EU/EES-området Intressenter Socialstyrelsen Ansökan om svensk legitimation behandlas av Socialstyrelsen utifrån gällande direktiv. I de flesta fall erhåller den sökande med automatik svensk behörighet, men det är viktigt att känna till undantagen innan en rekryteringsprocess påbörjas. Det behövs inget arbetserbjudande för att ansökan ska behandlas. Socialstyrelsen ställer inga andra villkor och erbjuder heller inga kurser eller introduktionsprogram. Migrationsverket En medborgare i Europeiska unionen eller EES kan vistas upp till 3 månader i annat EU-land, och där söka arbete och ta anställning. Uppehållstillstånd (UT) beviljas om den sökande kan visa anställningsavtal (med angivande av anställningsform) och ID-handlingar/pass. UT gäller i fem år om anställningen är ett år eller längre. Om anställningstiden är kortare är ett år beviljas UT för den tid anställningen varar. För vårdpersonal som rekryterats direkt till länets hälso- och sjukvård, från den europeiska arbetsmarknaden har SLL som arbetsgivare ett tydligt arbetsgivaransvar. SLL erbjuder tillsvidareanställning för att ge bättre möjlighet att etablera sig i Sverige. SLL-Personal SLL-Personal ska utifrån ett övergripande ansvar för personal- och kompetensförsörjningen bedöma vilken utsträckning rekrytering från andra länder är motiverad. SLL-Personal företräder och representerar landstinget gentemot svenska och utländska myndigheter och organisationer. SLL-Personal har ansvar för att länets sjukvård marknadsförs som en attraktiv arbetsplats och samordnar rekryteringsinsatser på den gemensamma arbetsmarknaden. De har även en samordnande och rådgivande roll i rekryteringsprocessen samt ansvarar för att en obligatorisk kurs i medicinsk juridik ges en gång per år inkl. språkstöd. Förvaltningar och bolag Förvaltningar och bolag är ansvariga för rekrytering och anställning i varje individuellt fall. Arbetsgivaren måste alltid bedöma den reella kompetensen och lämpligheten samt ansvarar för att ge introduktion och ev. kompletterande utbildningsinsatser. I sin roll som arbetsgivare ställer, som tidigare beskrivits, SLL krav på språkkunskaper motsvarande svenska B2 enligt europaskalans nivå. Den anställde förutsätts, på egen hand eller genom arbetsgivarens förmedling, tillägna sig kunskaper enligt B2-nivå för att kommunikationen med patienterna fungerar och att patientsäkerheten inte åsidosätts. Förvaltningen ansvarar för att anmäla de personer man rekryterat till den obligatoriska Medicinska juridiken som ges av Sophia Hemmet Högskola på hösten, en gång om året. Anmälan skickas till:

5 5 Att tänka på i mötet med en kollega från EU/EES! Möt nya kollegor och arbetskamrater med respekt. Lyssna också på deras erfarenhet och ta del av deras kunskaper samtidigt som du på ett tydligt sätt genom en god introduktion förmedlar hur vi arbetar inom. Tänk på att ge utrymme för frågor. Den nya kollegan blir också medlem i en arbetsgrupp med alla dess outtalade koder och förhållningssätt. Engagera och informera därför hela arbetsgruppen i processen så underlättar du det framtida samarbetet. Målet ska vara att den nyanställde snabbt integreras i arbetet och får ett stöd under den första tiden (vanligtvis under 6 månader) för den sociala anpassningen. Erfarenheten visar att om det sociala livet utanför arbetet fungerar så stannar personen och ser långsiktigt på sitt arbete i Sverige. Processbeskrivning Hälso och sjukvårdpersonal från EU/EES områd ANSVARIG SLL, Personal Förvaltningar/bolag BTC Innan den anställde börjar arbeta i SLL SLL har en modell där språkutbildningen sker i hemlandet eller på plats i Stockholm innan klinisk tjänstgöring påbörjas. SLL s krav på svenska kunskaper är B2-nivå enligt EU-skalan. Om språkutbildningen äger rum i Stockholm finns olika möjligheter, Folkuniversitet är ett alternativ för att nå B2 nivå. En sådan utbildning bekostas av respektive enhet. Förvaltningar och bolag ansvarar för studiebesök/praktik på arbetsplats, anställning under språkutbildning, handledare samt hjälp med bostad. Alla formalia hanteras under språkutbildningen, berörda myndigheter är bl.a. Socialstyrelsen, Migrationsverket, Skattemyndigheten och Försäkringskassan. Förvaltningar/bolag Efter språkutbildningen sker en successiv inskolning i verksamheten. Ansvarig handledare ska finnas under minst 6 månader. En genomtänkt arbetsplatsanpassad introduktion ska pågå i minst tre månader. Kursen i Medicinsk Juridik är obligatorisk och bekostas av SLL-Personal under den anställdes första anställningsår, anmälan sker direkt till: Ansvarig för rekrytering av vårdpersonal inom EU/EES på respektive förvaltning/bolag svarar för att ett uppföljningssamtal sker efter 6-8 mån. Förvaltningar och bolag ansvar ar för att vid ett ev. avslutande av sin anställning genomföra ett avgångsamtal. Introduktion rekommenderas på respektive förvaltning/bolag

6 6 Förvaltningar/bolag Introduktionen bör innehålla information om sjukvårdens organisation i Sverige och i Stockholm. I introduktionen bör även ingå Socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet, andra myndigheters roller gentemot sjukvården, hälso- och sjukvårdslagstiftning, läkemedelshantering, kulturella och etiska frågor samt sjukvårdsadministration. Vissa grundläggande kunskaper gällande detta ges under språkutbildningen. Tänk på att ge dem utrymme och möjlighet att träna på att dokumentera. Rekrytering av Läkare och Sjuksköterskor från den gemensamma arbetsmarknaden (EU/EES) ANSVARIG SLL-Personal Bolag och förvaltningar Glöm inte att fortlöpande informera den anställande enhetens medarbetare Rekryteringsinsatser Rekryteringen av läkare från EU/EES sker ofta på individuell basis när en specifik kompetens krävs. Behov och kravspecifikation från respektive enhet och sjukhus lämnas till SLL-Personal inför rekryteringar. Alla rekryteringar även de som inte får sin språkutbildning på BTC ska dock anmälas till SLL-Personal och till den egna personalstrategiska avdelningen. SLL krav på svenska är nivå B2, enligt EU nivå (motsvarar grundskolenivå) Individuell rekrytering Anmälan om avsikten att inleda rekryteringsprocessen med enskild sökande har inletts, informera SLL-Personal och den lokala personalstrategiska avdelningen. Uppdraget Genomgång av uppdraget med respektive sjukhus /sjukvårdsområde och anställande enhet, viktigt att rekryteringsuppdraget är förankrat på ledningsnivå. Planering Genomgång av uppdraget med respektive sjukhus/sjukvårdsområde och anställande enhet. Finns underlag som hjälp för all formalia till avdelningarna SLL-Personal ansvarar för att: Undersöker förutsättningarna Kontaktar BTC som är vår samarbetspartner BTC ombesörjer att annonser kommer ut i rätt media Förbereder och samordnar rekryteringen i samarbete med verksamheten Ansvarig lokal chef eller läkare utses från respektive enheter Rekrytering SLL-Personal förbereder och samordnar rekryteringen i samarbete med verksamheten Informationsmöte på BTC Intervjuer Språkutbildning på BTC, nivå B2, enligt EU-skala Anställningsavtal och ev. andra villkor, se PM (viktigt med tydlighet)

7 7 Ansvariga chefer har mail-kontakt under kurstiden Utse och informera handledare i god tid Hjälp med bostad från respektive förvaltning/bolag Handledare utses av verksamheten Introduktionskurs i Medicinsk Juridik SLL-Personal Sjukförsäkring under kurstiden i Rostock genom BTC Studiebesök på arbetsplatsen och besök på den lokala skattemyndigheten Introduktion under minst 3 månader med tillgång och uppföljning av handledare under 6 månader. SLL-Personal ansvar: Förvaltningar bolag och Ekonomi SLL-Personal ger ekonomiskt stöd till rekrytering utifrån riktlinjerna i detta PM för rekrytering inom EU/EES efter överenskommelse. Ekonomiskt stöd ges till rekrytering inom EU/EES vilket innefattar språkkurs under 12 veckor med studielön, sjukförsäkring, fortsatt språkstöd, annonsering och rekryteringsresan. Hotellrum och ev. turistkort står respektive anställande verksamhet för när de nyrekryterade medarbetarna kommer på studiebesök. Hjälp med bostad ansvarar respektive förvaltning/ anställande verksamhet för. Efter överenskommelse kan visst stöd ges från SLL- Personal. När överenskommelse om anställningen är klar Läser den anställde svenska på BTC under 12 veckor med studielön. Halvvägs planeras ett studiebesök på den framtida arbetsplatsen. Anställningsavtal och ev. andra villkor (viktigt med tydlighet) anställning under kurstiden (från och med till och med). Tillvidare anställning i samband med att kursen på BTC avslutas. Under kurstiden ordnas all formalia från hemlandet (socialstyrelsen, migrationsverket m.fl.) Skattemyndigheten, Försäkringskassan och bostad. Handledare utses Tillgång till handledare under 6 månader. Introduktion (se sid 7) Medicinsk Juridik, 6 tillfällen obligatorisk Möjlighet till en mentor (annan sjuksköterska från EU/EES). Hjälp med bostad Sjukförsäkring under kurstid på BTC Ingår i kursen Flyttbidrag på max 1000 euro mot kvitto (ej övernattningar) Språkstöd på arbetsplatsen via SLL språkkonsult efter behov. Klar med språkkurs och börjar arbeta i SLL Uppföljning och avslutningssamtal Ansvarig för rekrytering av utländsk vårdpersonal inom EU/EES på respektive sjukhus/sjukvårdområde i samarbete med personalstrategiska avdelningen ansvarar för att en uppföljning sker efter 6-8 mån. Förvaltningar och bolag ansvarar för att vid ett ev. avslutande av sin anställning ha ett avgångssamtal.

8 8 Introduktion rekommenderas på respektive förvaltning/bolag Där information om sjukvårdens organisation i Sverige och i Stockholm bör ingå. I introduktionen bör ingå Socialstyrelsens roll som tillsynsmyndighet, andra myndigheters roll gentemot sjukvården, hälso- och sjukvårdslagstiftning, läkemedelshantering, kulturella och etiska frågor samt sjukvårdsadministration. Obligatorisk kurs i Medicinsk Juridik som SLL ger via Sophia Hemmet Högskola. Kursen är uppdelad på 6 tillfällen, kursen avslutas med ett test. Svenskar som studerar till läkare inom EU/EES Läkarutbildningen i Sverige är mycket populär. Inte ens högsta betyg från de universitetsförberedande utbildningarna berättigar, med säkerhet, till en studieplats vid de medicinska fakulteterna. Som en följd av detta finns idag en stor grupp starkt motiverade ungdomar, ofta med höga betyg, som vill men inte får möjlighet att studera medicin. Många av dessa har istället valt att studera medicin utomlands, oftast i Europa. I några länder är utbildningen gratis i andra subventioneras den av statliga medel, t.ex. Danmark. I vissa länder, vanligen i forna Östeuropa, är medicinsk utbildning belagd med kursavgift. Detta har resulterat i svenska studenter själva bekostar läkarutbildningen och väljer att studera i dessa länder. De tre universitet, utanför Norden, som har störst andel svenskfödda studenter är Medicinska Akademin i Gdansk, Polen, Zemmelweis Universitetet i Budapest, Ungern och Iuliu Hatieganu Universitet i Cluj-Napoca, Rumänien. Kvaliteten på utbildningen är till stora delar att jämföra med den svenska och leder till svensk läkarlegitimation efter ansökan hos Socialstyrelsen. Dock är omfattning av den teoretiska utbildningsdelen större på bekostnad av den kliniskt, praktiska utbildningsdelen, som ibland saknas. Undervisningen sker företrädesvis på engelska. I praktiksammanhang kan därför samspelet med infödda patienter ibland bli problematiskt. För att komma tillrätta med detta har därför flera av universiteten, i läroplanen, infört obligatorisk klinisk praktik i hemlandet under sommaruppehållet. Antalet svenskar som studerar medicin utomlands har snabbt ökat under senare år. År 2001/2002 fanns det ca 600 svenskfödda läkarstudenter utomlands. 2007/2008 var siffran mer än personer, alltså hade mer än en tredubbling skett på sex år. Idag genomför ungefär en tredjedel av alla svenskfödda läkarstudenter sina studier utomlands. Detta har resulterat i att det skett en markant ökning av återvandrande svenskfödda läkare som studerat till läkare i ett annat EU land. SLL har under de två senaste åren tagit emot flera förfrågningar från dessa studenter om möjligheten att får genomföra praktik inom vårdverksamheterna då detta, som tidigare nämnts är en obligatorisk del för dem i deras utbildning. SLL-Personal har under 2012 tagit fram Policy och rutiner som ett stöd till förvaltningar och bolag som får förfrågan om praktikplatser från dessa studenter. Respektive förvaltning/bolag bör ha en kontaktperson som ansvarar och hjälper till med sommarpraktik. Namn på kontaktpersoner finns på under rubriken arbeta hos oss.

9 9 Praktik inom SLL för svenskar som studerar till läkare inom EU 4 veckors praktik erbjuds om möjligt under perioden sista veckan i augusti och under september Praktik erbjuds i mån av plats inom SLSO; primärvård, psykiatri och geriatrik Tio Hundra /Norrtälje sjukhus, i mån av plats Målbeskrivning från respektive lärosäte för den aktuella terminen ska bifogas Krav på CSN-studieförsäkring uppvisande av försäkringsdokument (se nedan). Negativ MRSA enligt SLLs rutiner (den studerande ansvarar för att ta provet) Efter termin sju och med minst åtta (4+4) veckors genomförd praktik inom SLL, kan verksamheterna anställa dem som vikarierande undersköterskor under deras sommarledighet. Efter att den sökande bedöms lämplig finns möjlighet att anställa denne som skötare inom psykiatrisk verksamhet Försäkring I samband med att man söker praktik i annat landen ska den sökande praktikanten teckna en försäkring som täcker eventuella skador som kan uppstå vi en olycka på praktikplatsen. CSN har upphandlat en studieförsäkring i försäkringsbolaget Gouda. Det är ett KRAV att praktikanter tecknar denna försäkring (CSN studieförsäkring). Den innehåller dock inget rättsskydd under deras praktik (ex om den studerande skulle ge patienten fel medicin). Ansvaret ligger då på ansvarig handledare. Försäkringen tecknas för 6 eller 12 månader (1150 kr 2350 kr, för år 2011). Utbildningen ska omfatta minst hälften av försäkringstiden se För ev. frågor kontakta Torbjörn Högberg, eller Pia Sondell, Grundläggande förutsättningar för AT-tjänstgöring för svenskar som utbildat sig inom EU/EES Har läkaren en examen från ett annat nordiskt land vänder sig de som söker AT direkt till respektive sjukhus för att söka svensk allmäntjänstgöring (AT). För de som har utbildning från övriga länder inom EU krävs ett beslut från Socialstyrelsen för att söka AT i Sverige. Har läkaren en utbildning från Irland, Italien Polen, Portugal eller Storbritannien, för Litauen gäller att utbildningen ska vara påbörjad före 1 januari 2010, kan de skicka in en ansökan till SOS. Kravet från SOS är att de har ett ufärdat examensbevis över avslutad utbildning för att SOS ska pröva deras ansökan. (Källa. Socialstyrelsens hemsida) Översyn över ev. möjligheter för introduktion av svenskar som studerar till läkare inom EU ses över under hösten 2012.

10 10

Läkare utan specialistutbildning Tekniker

Läkare utan specialistutbildning Tekniker Koncernstab HR Malin Ferbas HR-strateg Tel 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se PM INTRODUKTIONSPROGRAM Datum 2014-05-20 Dnr 1500978 1 (8) Introduktionsprogram för utlandsutbildade personer Inledning Sen

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning

Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning Snabbspår för asylsökande med läkarutbildning John Wahren Professor em. Karolinska institutet Universitets- och högskolerådet 28 oktober 2016 Tid till legitimation för utländska läkare För asylsökande

Läs mer

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 41 Dnr PS 2013-0022 Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten Förslag

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Villkor för introduktion och anställning av läkare med legitimation från övriga EU/EES. Sveriges läkarförbund

Villkor för introduktion och anställning av läkare med legitimation från övriga EU/EES. Sveriges läkarförbund 2011 Villkor för introduktion och anställning av läkare med legitimation från övriga EU/EES Sveriges läkarförbund Genom Sveriges medlemskap i EU har läkare från övriga EU/EES tillgång till den svenska

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST

Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för sjuksköterskor

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES UTKAST Information om praktisk tjänstgöring för läkare med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för läkare utbildade

Läs mer

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT?

AT-information. Medlem i Läkarförbundet? Kvällens rubriker. Regelverk. Avdelningen för politik och profession. Vad är AT? AT-information Avdelningen för politik och profession Josef Axelsson Milla Järvelin Thomas Parker josef.axelsson@slf.se milla.jarvelin@slf.se thomas.parker@slf.se Medlem i Läkarförbundet? Rådgivning inom

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande

Inför ankomst. 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande Innan ankomst Inför ankomst 1. Bostad 2. Skatt 3. Sjukförsäkring/socialförsäkring 4. Försäkringar 5. Medföljande 1. Bostad Bostadssituationen är mycket svår i Lund och universitetet har begränsade möjligheter

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037

Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Hälso- och sjukvårdsnämnden Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land DS 2007:45 HS 2008/0037 Bakgrund Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk

Läs mer

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES

Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Vägen till svensk legitimation för dig som är läkarutbildad utanför EU/EES Din kompetens som läkare behövs på den svenska arbetsmarknaden Här är en beskrivning av hur processen ser ut för att få svensk

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande (SOU 2014:19) 2014-06-03 Till ordförande/sekreterare/kansli för Läkarförbundets Lokalföreningar Yrkesföreningar Specialitetsföreningar Medicine Studerandes Förbund Remiss: Yrkeskvalifikationsdirektivet ett samlat genomförande

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för psykologer med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för psykologer med

Läs mer

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun

Utbildning av ST-läkare inom Hälso- och sjukvården i Gotlands kommun 1 (6) RIKTLINJE Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Dokumentet gäller för HSF Innehållsförteckning Specialiseringstjänstgöring (ST)...2 Bakgrund...2 Behov av ST på Gotland...2 Målsättning för ST-utbildning

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn

Ärende 12. Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn Regionstyrelsen Ärende 12 Nyttja sjukvårdskompetensen hos våra nya svenskar (M) (KD) Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t anse motionen besvarad. Svar på motion: Nyttja sjukvårdskompetensen

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping

SFA medicin. Kompetenscenter i Köping SFA medicin Kompetenscenter i Köping Svenska för medicinskt utbildade akademiker, SFA i Köping, Västmanland Sfa-medicin är en intensiv, yrkesinriktad språkutbildning för de som har utländsk utomeuropeisk

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Koncernkontoret. Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i Region Skåne VERSION Koncernstab HR

Koncernkontoret. Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i Region Skåne VERSION Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Projektbeställare: HR-direktör Ann-Sofi Bennheden Projektledare: Maria Lindborg/ Malin Ferbas Internationellt kompetenscentrum för utlandsutbildade i Region Skåne VERSION

Läs mer

Anställning som psykologassistent. Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen

Anställning som psykologassistent. Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen Anställning som psykologassistent Rekommendationer antagna av förbundsstyrelsen 2016-04-09 Anställning som psykologassistent Det är angeläget att studenter på psykologprogrammet under utbildningstiden

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning, Psykiatrisjuksköterska, 60 hp Psychiatric Care Specialist Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Läkarna och EU/ EES Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES Sveriges läkarförbund 2010 Läkarna och EU/EES 1 Innehåll Läkarna och EU/EES 2 Den fria rörligheten 2 Yrkeskvalifikationsdirektivet

Läs mer

Datum 2010-08-11 Dnr 1000692. Studentmedarbetare i Region Skåne. studentmedarbetarsystemet, Svenskt Näringsliv

Datum 2010-08-11 Dnr 1000692. Studentmedarbetare i Region Skåne. studentmedarbetarsystemet, Svenskt Näringsliv 044-309 30 58 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-08-11 Dnr 1000692 1 (4) Studentmedarbetare i Regiondirektören har fått i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna för hur ett studentmedarbetarsystem

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Personalnämnden Maria Lindborg Handläggare 0768-87 13 20 Maria.Lindborg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-27 Dnr 1500978 1 (7) Personalnämnden Snabbspåret - lägesrapport Ordförandens förslag 1. Lägesrapporten

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES

Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Information om praktisk tjänstgöring för fysioterapeuter med utbildning utanför EU och EES Vägen till legitimation Praktisk tjänstgöring är en del av Socialstyrelsens väg till legitimation för fysioterapeuter

Läs mer

Introduktion av nyanställda

Introduktion av nyanställda Personalavdelningen Ärendenr: KS 2016/111 Fastställd: KS 2016-09-07 Reviderad: RIKTLINJE Introduktion av nyanställda 2/5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Syfte...3 Mål...3 Introduktion...3

Läs mer

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter

SOSFS 2012:8. Bilaga 1. ANSÖKAN om specialistkompetens. Socialstyrelsen STOCKHOLM. Återställ formulär. Personuppgifter SOSFS Bilaga 1 ANSÖKAN om specialistkompetens Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan.

IVO har getts möjlighet att lämna synpunkter genom att besvara ett antal frågor som Socialstyrelsen har ställt. Svaren redovisas nedan. 2015-10-23 Dnr 10.1-28186/2015 1(5) Avdelningen för verksamhetsstöd och -styrning Jonas Widell jonas.widell@ivo.se socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Svar på frågor från Socialstyrelsen med anledning av

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning

Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Personer med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning Olivia Wigzell Infuturum, Umeå 161117 2016-11-21 Personer med sjukvårdsutbildning utanför Sverige Socialstyrelsens behörighetsarbete för att pröva legitimation

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland

Dokumentrubrik. ST utbildning i Landstinget Västernorrland Sida 1(9) Handläggare Giltigt till och med Reviderat Processägare Ann Christin Lindström (alm002) Victoria Sjöbom (vsm005) Fastställare Inger Bergström (ibm013) Gäller för Landstingsgemensamt Granskare

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18

Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR. Information i personalutskottet 2015-02-18 Kompetens som specialistsundersköterska och valideringsprocessen i VGR Information i personalutskottet 2015-02-18 Begreppet Specialistundersköterska Begrepp som används av YH-myndigheten för att visa att

Läs mer

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft

Lågt söktryck till Kompl.utb/ssk (KUSSK) Annonserat i Metro senaste 2 åren, samt även Facebook i år (riktad annons), media har stor genomslagskraft Marknadsföring Initialt ingen marknadsföring Endast i universitetets utbildningsutbud inför antagningsomgång; katalog samt på Antagning.se Tvärtom befarade anstormning av sökande till Kompl.utb/läk (KUL)

Läs mer

DITT FÖRSTA EURESJOBB

DITT FÖRSTA EURESJOBB DITT FÖRSTA EURESJOBB Vanliga frågor Allmänt Var hittar jag information om Ditt första Euresjobb (Your first Eures job, YfEj)? Du kan hämta information från EURES-portalen: http://eures.europa.eu eller

Läs mer

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd. tillfälligt anställd hos intygsgivaren

Bilaga A. Eleven. Elevens vårdnadshavare. Söker till skola: Vårdnadshavaren är tillsvidareanställd. tillfälligt anställd hos intygsgivaren Arbetsgivarintyg Bilaga A Anställd inom svensk myndighet eller svensk organisation Ange namn och organisationsnummer Ange beräknad anställningstid i utlandet Bilaga B Arbetsgivarintyg Anställd inom internationell

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112

Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 2016-06-04 Remissvar: För framtidens hälsa en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) Gem 2015/0112 Sammanfattning Under 2012-2013 genomfördes en utredning av professor Stefan Lindgren som syftade till att ge

Läs mer

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt

MSF - en del av Läkarförbundet. Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt AT-information MSF - en del av Läkarförbundet Individuell rådgivning Försäkringar, medlemslån etc Bra nätverk Låg avgift Läkartidningen billigt Vad är AT? Efter läkarexamen Allmän behörighet Legitimation

Läs mer

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 4 3. Definitioner... 4 4. Mål... 5 5. Viljeriktning... 5 5.1 Möta

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Utredning Utbildningsenhet i primärvården Blekinge

Utredning Utbildningsenhet i primärvården Blekinge Utredning Utbildningsenhet i primärvården Blekinge Personalenheten/landstingsdirektörens stab Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 2. Förslag till utbildningsenhet

Läs mer

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare.

ST-KONTRAKT i. Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8. ST- läkare. 1 ST-KONTRAKT 5 sidor ST-KONTRAKT i Överenskommelse om specialiseringstjänstgöring i Landstinget i Värmland enligt SOSFS 2015:8 Kontraktsparter ST- läkare Huvudhandledare Verksamhetschef Studierektor Mål

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Vid ankomst till Sverige

Vid ankomst till Sverige Vid ankomst Vid ankomst till Sverige 1. Resa och mottagande 2. Planera arbetsplatsintroduktion 3. Personnummer/samordningsnummer 4. Meddela skatteverket 5. Bankkonto 6. Pension 7. Språkkurs 8. LICH 1.

Läs mer

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring

Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Nationell vägledning för försäkringsmedicin inom ramen för läkarutbildningens allmäntjänstgöring Arbetsprocess Denna vägledning har utformats av en arbetsgrupp med representanter från universitet med läkarutbildning

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden

Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Läkarutbildningsutredningen - förslagen, förväntningarna och framtiden Bakgrunden till förslaget Nuvarande struktur utformades på 1960-talet Återkommande signaler om att utbildningen inte motsvarar vårdens

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp

Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Specialistutbildning - Operationssjuksköterska, 60 hp Emergency Care Specialist Nursing with focus on Operating Room Nursing, 60 Higher Education Credits Allmänna data om programmet

Läs mer

Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena

Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena Samarbete om snabbspa r fo r de 21 reglerade ha lso- och sjukva rdsyrkena 2015-12-02 Bakgrund SKL, Vårdföretagarna, Sveriges Apoteksförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges psykologförbund,

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad

Hälsa Sjukvård Tandvård. AT-läkare. Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region Halland omorganiseras

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Tjänstgöringsbok för AT-läkare

Tjänstgöringsbok för AT-läkare Tjänstgöringsbok för AT-läkare 1 Artikelnr: 2006-119-1 Sättning: Per-Erik Engström 2 1. Allmänt Denna bok innehåller dels tjänstgöringsintyg för allmäntjänstgöringen (AT), dels Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Nytt i nynya ST (2015:8)

Nytt i nynya ST (2015:8) Nytt i nynya ST (2015:8) michael.andresen@regionorebrolan.se elina.sarasalo@sll.se Övergångsregler Man kan välja den gamla nya ST om man har fått legitimation före den 1 maj 2015 lämnar in ansökan före

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning UTBVET 2015/3 Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning 2011 års lärarprogram Fakulteten för utbildningsvetenskaper Förord Den verksamhetsförlagda utbildningen intar en central roll i lärarutbildningen

Läs mer

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer version 2012-08-20 Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska genomförandet

Läs mer