Handledning till projekt inom *UlQVIRQGHQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning till projekt inom *UlQVIRQGHQ"

Transkript

1 Dnr A /09 Handledning till projekt inom *UlQVIRQGHQ Version 4, EQ ZIVOERJÚVIJJIOXMZKVÈRWOSRXVSPP Postadress: %HV NVDGUHVV Telefon: Box Polhemsgatan 30 Fax: STOCKHOLM Stockholm Org.nr:

2 1. INLEDNING VARFg REN HANDLEDNING? G5b16)21'( KONTAKTPERSONER OCHADRESSER VILLKOR )g5 FINANSIERING )5c1 *5b16)21'( G5 81'/b**$1'(DOKUMENT S7g'0277$*$5( PROJEKTVERKSAMHET URVAL AV PROJEKTFg RSLAG - %('g01,1*6.5,7(5,( VAD b R STg DBERbTTIGANDE KOSTNADER? PROJEKTPERIOD NATIONELL MEDFINANSIERING SYNLIGGg RANDE AV EU:S MEDFINANSIERING M( 59b5'(3c EUROPEISK1,9c $16g.1,1*6)g5)$5$1'( VIKTIGTATT 7b1.$3c Fg5/$*6,1)25'5$ A16g.$ I17<*)5c1352-(.73$571( V$ ' 6. $$16g.$1,11(+c//$ I1 /b01$1'($9$16g.$ A16g.1,1*6%/$1.(77( (6/ g' BESLUT OCH g9(5(16.200(/6( b NDRINGAR I g9(5(16.200(/6( O035g91,1* OCH 833+b9$1'(AV BESLUT c TERBETALNINGSSKYLDIGHET BUDGETERING, KOSTNADER OCH EKONOMISK REDOVISNING INFORMATION OM BUDGETEN B(67b00(/6(5OM 67g' %(5b77,*$1'(UTGIFTER S7 g'%(5b77,*$1'(kostnader Personalkostnader (A) Sl rskilda villkor f r offentliga organs personalkostnader Resekostnader och traktamenten (B) Utrustning (C) Fastigheter (D)...16 UEUXNQLQJVPDWHULHOI UUnGVDUWLNODURFKD OPlQQDWMlQVWHU(...17 WOlJJDQGHSnHQWUHSUHQDG) Kostnader som har direkt samband med EU:s medfinansieringskrav (G) Expertarvoden (H)...17,WDVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHU RVWQDGHUVRPWlFNVDYLQNRPVWHUDYVD WDI UVlUVNLOGD QVNHPnO.RFK RVWQDGHUVRPLQWHlUVW GEHUl WLJDQGH...19 YULJDGLUHNWDNRVWQDGHU STYRKANDE AV HANDLINGAR OCH VERIFIKATIONER KONTROLLER REVISION...20 $. $12087%(7$/1,1*2&+5$33257(5,1* MALLAR A16g.$12087%(7$/1,1* Lb*(65$ SLUTRAPPORT

3 6.5 EKONOMISK REDOVISNING, INTERNKONTROLL OCHREVISION UTBETALNINGAR b5'( BILAGOR...22 BILAGA I... 1 BILAGA II

4 1. Inledning DUI UHQKDQGOHGQLQJ" Denna skrift vl nder sig till den som bedriver eller f rbereder ett projekt inom ramen f r Fonden I U< WUH*UlQVHU*Ul QVIRQGHQ 6YHULJH6\IWHW ludw I UNODUDGHUHJOHUVRPJl OHUI UIRQGHQVn att det blir Ol WDUHatt I UVWnRFKWLOlPSDGHWDLSUDNWLNHQ6NULIWHQLQQHKn OHUlYHQLQVWUXNWLRQHU RPKXUHQRUJDQLVDWLRQJnUWLOYlJDI UD WDQV NDRPPHGHOIUnQ*UlQVIRQGHQ 6W GHWIUnQfonden utbetalas inte YLOONRUVO VWSom VW GP RWDJDUHlUdu skyldig att hantera de krav VRPVWl OVEHWUlIIDQGHHNRQRPLVNUHGRYLVQLQJUDSSRUWHULQJHWF-XEl WUHI UEHUHGGRFKMXPHU LQVD WVW GPR WDJDUHQlUGHVWROl WDUHlUGHWDWKDQWHUDYLONRUHQ+DQGOHGQLQJHQVDPPDQID WDU och I UNODUDUdet administrativa regelverk som styr fondens verksamhet och ska ses som ett VW G UlQVIRQGHQ Den Europeiska fonden f r de yttre grl nserna, i IRUWVl WQLQJHQ kallad *UlQVIRQGHQ luen del av det allml nna programmet Solidaritet och hantering av migrationsstr mmar. Fonden lu LQUl WDGav Europeiska unionens UnGI Uperioden 2007 ± 2013 och riktar sig mot denomfattande processen I UJUlQV YHUYDNQLQJIUnQSDVVNRQWUR OHUWLOP HUHIIHNWLYDYLVXPXWIlUGDQGHQ*HQRP att alla medlemsstater I UEl WUDUden yttre JUlQVNRQWUROOHQKMlOSVvi nwatt motverka den illegala LQYDQGULQJHQRFKDQQDQJUlQVUHODWHUDGEUR WVOLJKHW )RQGHQVYHUNVDPKHWVNDELGUDWLOD WXSSI\ ODI OMDQGHD OPlQQDPnO ξ (IIHNWLYRUJDQLVDWLRQDYNRQWUR OHQYLGGH\ WUHJUlQVHUQD ξ (IIHNWLYKDQWHULQJRFKI UYDOWQLQJDYSHUVRQWLOVWU PQLQJHQYLGGH\ WUHJUlQVHUQD ξ (QKHWOLJWLOlPSQLQJDY(8VODJVWLIWQLQJRFKUHJHOYHUN ξ ) UEl WULQJDUDYVHHQGHPHGOHPVVWDWHUQDVNRQVXOlUDYHUNVDPKHW LWUHGMHODQG 1.3 Kontaktpersoner och adresser Sveriges regering har utsett Rikspolisstyrelsen till ansvarig myndighet I Ufonden och den I UYDOWDV av Rikskriminalpolisen (5.3&HQWUDODJUlQVNRQWUR OHQKHWHQ' HSHUVRQHUVRPDUEHWDU med fonden, en nationell koordinator och en controller, EHQl P QV Kl Usom fondsekretariatet. )RQGVHNUHWDULDWHWDUEHWDUPHGVDPRUGQLQJDGPLQLVWUDWLRQRFKXSSI OMQLQJDYIRQGHQ 1HGDQI OMHUQDPQRFKWHOHIRQQXPPHUWL ONRQWDNWSHUVRQHU Postadress: Fondsekretariatet f r Grl nsfonden Centrala JUlQVNRQWUROOHQKHWHQ Rikskriminalpolisen Box Stockholm E-post: Hemsida: Fax

5 Nationell koordinator: Anna Garphult Tfn Controller: Pl ivi Kauppi Tfn

6 LOONRUI UILQDQVLHULQJIUnQ*UlQVIRQGHQ Nedan beskrivs i korthet vilka YHUJULSDQGH villkor som VWl OVSn de som vill V NDfinansiering IUnQ*UlQVIRQGHQ UXQGOlJJDQGHGRNXPHQW I nedanstnende dokument finns de flesta regler som styr hanteringen av fonderna. De finns l ven att hitta pn EU:s officiella webbplatser och pn ξ 'HQJUXQGOlJJDQGHUl WVDNWHQ Europaparlamentets och UnGHWV beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om LQUl WDQGHWav fonden I Uyttre JUlQVHU I Uperioden som en del av det DOOPlQQD programmet 6ROLGDULWHW RFKKDQWHULQJDYPLJUDWLRQVVWU PPDÚ ξ 7LOlPSQLQJVI UHVNULIWHU Kommissionens beslut om WLOOlPSQLQJVI UHVNULIWHUI UEuropaparlamentets och UnGHWVbeslut nr RPLQUl WDQGHWDYIRQGHQI U\ WUHJUlQVHUI USHULRGHQ ξ Strategiska riktlinjer Kommissionens beslut av den 27 augusti 2007 med avseende pn antagande av strategiska riktlinjer. ξ 'HW IOHUnULJDSURJUDPPHW Plan I Uhur fondmedlen ska DQYlQGDV i Sverige under perioden Programmet LQQHKnOOHU information om nwjlughu som kan JHQRPI UDV Programmet luutarbetat av Rikskriminalpolisen i samarbete med andra EHU UGD myndigheter. Det IOHUnULJD programmet UDSSRUWHUDVWLOUHJHULQJHQRFKIDVWVWl OVDY(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQ W GPR WDJDUH Den myndighet som DQV NHUom medel ur fonden och som sedan tecknar en YHUHQVNRPPHOVH med fondsekretariatet luvw GPRWDJDUH 6W GIUnQ *UlQVIRQGHQ kan endast ges till myndigheter PHGJUlQVNRQWUR OHUDQGHYHUNVDPKHWVDPEHU UGDGHSDUWHPHQW LQRPUHJHULQJVNDQVOLHW 6W GPRWDJDUHQlUansvarig I Uprojektets JHQRPI UDQGHoch rapportering m.m. enligt villkoren i YHUHQVNRPPHOVHQ' HW LQQHElUEODQGDQQDW ξ Ansvar I Uatt YHUHQVNRPPHOVHQV EHVWlPPHOVHUWLOOlPSDV i alla avseenden och av alla projektpartner. ξ $QVYDUI UKHODSURMHNWHWVHNRQRPLVNDUHGRYLVQLQJlYHQSURMHNWSDUWQHUVXWJLIWHU ξ $QVYDUI UDWOlPQDOlJHVUDSSRUW RFKVOXWUDSSRUW ξ Ansvar I UDQV NDQ om utbetalning och I UnWHUEHWDOQLQJ av (8VW Gsom inte kan styrkas VRPVW GEHUl WLJDW ξ Ansvar I Uarkivering av projekthandlingar t.o.m. nu2020, vilket lyhq inkluderar bestyrkta NRSLRUSnERNI ULQJVXQGHUODJWLOSURMHNWSDUWQHUVLQNRPVWHURFKXWJLIWHULSURMHNWHW ξ $ WVW GPR WDJDUHQVNDELVWnIRQGVHNUHWDULDWHW LXWYlUGHULQJDUDYIRQGHQVSURJUDP 5

7 2.3 Projektverksamhet )RQGHQJHUVW GWLOSURMHNW LQRPI OMDQGHRPUnGHQ ξ,qiudvwuxnwxurfke\jjqdghuylgjulqv YHUJnQJVVWl OHQ ξ,qiudvwuxnwxue\jjqdghurfkv\vwhpi UJUlQV YHUYDNQLQJPH ODQJUlQV YHUJnQJVVWl OHQD ξ Operativ utrustning, t.ex. YLGHR YHUYDNQLQJ GRNXPHQWXQGHUV NQLQJVXWUXVWQLQJ samt WHUPLQDOHUI UDWNRQVXOWHUDGDWDV\VWHP ξ 7UDQVSRUWPHGHOI UNRQWUR ODYGH\ WUHJUlQVHUQDWH[IDUW\J ξ 8WUXVWQLQJI ULQIRUPDWLRQVXWE\WHLUHDOWLGPH ODQEHU UGDP\QGLJKHWHU ξ Informations- och kommunikationsteknologiska system ξ 3URJUDPI UXWVWDWLRQHULQJRFKXWE\WHDYJUlQVNRQWUR ODQWHURFKPLJUDWLRQVWMlQVWHPlQ ξ Utbildning av personal ξ 3LORWSURMHNW I UJHQRPI UDQGHDYUHNRPPHQGDWLRQHURSHUDWLYDQRUPHURFKElVWDSUD[LV F r utf rligare beskrivning, se kapitel 3 i det flernriga programmet som finns pnwww.polisen.se. UYDODYSURMHNWI UVODJEHG PQLQJVNULWHULHU 3URMHNWVRPNDQEOLDNWXH ODI UILQDQVLHULQJIUnQIRQGHQYlOMVXW EDVHUDW SnI OMDQGHNULWHULHU ξ VW GPR WDJDUHQVP MOLJKHWD JW HQRPI UDSURMHNWHWVDPWDWVW GPR WDJDUHQNDQVWnI UGHQ PHGILQDQVLHULQJVRPNUlYV ξ SURMHNWHWVP MOLJKHWDW ELGUDWLOJHQRPI UDQGHWDYGHW IOHUnULJDSURJUDPPHW RFKGHVVELGUDJ WLOOD WXSSI\ ODGHW IOHUnULJDSURJUDPPHWVPnOVl WQLQJDU ξ Q\ WDQI UYHUNVDPKHWHQ ξ nationell nytta ξ solidaritet inom Schengen ξ SURMHNWHW lunrvwqdgvhiihnwlyw RFKJHUPHUYlUGHI USHQJDUQD ξ den omfattning i vilken projektet kompletterar andra nwjlughu som finansieras genom (XURSHLVNDXQLRQHQVDOPlQQDEXGJHWH OHUVRPHQGHODYGHQDWLRQHODSURJUDPPHQ DGlUVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHU" 5HJOHUQDI UYLONDNRVWQDGHUVRPlUVW GEHUl WLJDQGHlUVWULNWD'HEHVNULYVXWI UOLJW LNDSLWHO En JUXQGOlJJDQGHregel luatt kostnaderna ska vara Q GYlQGLJDI UDW JHQRPI UDSURMHNWHW RFK VNDHQGDVWXSSNRPPDLVDPEDQGPHGSURMHNWHWVJHQRPI UDQGH([HPSHOlU ξ NRVWQDGHUI UNRQVXOWHU ξ NRVWQDGHUI ULQI UVNDIIDQGHDYXWUXVWQLQJRFKIDVWLJKHWHUWLOSURMHNWHW ξ NRVWQDGHUI UI UEUXNQLQJVPDWHULDORFKWLOEHK UI UDQYlQGQLQJLSURMHNWHW ξ kostnader som direkt uppkommer genom krav i verenskommelsen (spridning av LQIRUPDWLRQVlUVNLOGXWYlUGHULQJDYnWJlUGHUV\QOLJJ UDQGHDY(8VW GHW RVY 2.6 Projektperiod )LQDQVLHULQJHQIUnQIRQGHQlUNRSSODGWLOnUOLJDSURJUDP(QGDVWNRVWQDGHUVRPXSSVWnULQRPHQ viss tidsperiod EHUl WLJDUtill VW G Kostnaden InUinte heller vara betald I UHden YHUHQVNRPQD projektperioden. Avskrivningar luundantaget. En projektperiod kan vara maximalt WYn och ett KDOYW nuiunqghqi UVWDMDQXDULnU1DNWXHOW nuoljw SURJUDPWLORFKPHGGHQMXQLnU1 6

8 2.7 Nationell medfinansiering Normalt tilldelas ett projekt 50% VW GIUnQ *UlQVIRQGHQ ) Uvissa VlUVNLOWprioriterade nwjlughu kan 75% VW Gbeviljas. Resterande kostnader PnVWHWlFNDVav VW GPRWDJDUHQVMlOYeller av andra ILQDQVLlUHUVn kallad nationell medfinansiering. All finansiering PnVWHkunna redovisas och vara ERNI UG Ett EU-projekt InU inte heller Jn med vinst. Om LQWlNWHUQDi projektet luvw UUH lq NRVWQDGHUQDPLQVNDU(8VW GHW PHGPRWVYDUDQGHEHORSS QOLJJ UDQGHDY(8VPHGILQDQVLHULQJ Det noljjhuprojekt som delfinansieras med EU-medel att V\QOLJJ UD gemenskapsbidraget. Det LQQHElUatt EU-logotypen (EU-flaggan med texten Europeiska Unionen) ska finnas med tillsammans med uppgiften att *UlQVIRQGHQ lu PHGILQDQVLlU samt det uttalande som Rikskriminalpolisen valt I Uatt lyfta fram PHUYlUGHWav gemenskapens VW G DPYHUNDQ I U effektiv JUlQVNRQWUROÓ Sn allt relevant PDUNQDGVI ULQJVPDWHULDOt.ex. broschyrer, brevpapper, nyhetsbrev, osv. 1lUprojektet syns eller QlPQVvid seminarier, konferenser och utbildningar ska nk UDUQDinformeras om att * UlQVIRQGHQ medfinansierar projektet. Skyltar och dekaler med EUlogotypen ska Vl WDVupp Sn de platser GlUprojektet bedrivs, YlOsynlig och av ansenlig storlek. Om projektet byggt en webbplats ska EU-logotypen visas Sn startsidan. Om det inte finns m jlighet att anvl nda logotypen skrivs texten: Detta projekt delfinansieras av Grl nsfonden. 3URMHNWlJDUHQVNDGHVVXWRPVl WDXSSHQYlOV\QOLJSHUPDQHQWVN\OWDYDQVHQOLJVWRUOHNVHQDVWWUH PnQDGHUHIWHUVOXWI UDQGHWDYHW SURMHNWVRPXSSI\ OHUI OMDQGHYLONRU a) ' HWVDPPDQODJGDJHPHQVNDSVVW GHWWLOSURMHNWHW luvw UHlQHXUR b) Insatsen EHVWnUav LQN Sav ett fysiskt I UHPnOeller finansiering av infrastrukturprojekt eller E\JJRFKDQOlJJQLQJVSURMHNW Pn skylten ska projektets namn anges. Dessutom ska f ljande uppgifter uppta minst 25 procent av skyltens yta: XURSHLVNDXQLRQHQVHPEOHPRFKHQKlQYLVQLQJWL O(XURSHLVND8QLRQHQ QKlQYLVQLQJWLOIRQGHQ HWX WDODQGHVRP5LNVNULPLQDOSROLVHQYDOW I UDWO\IWDIUDPPHUYlUGHWDYJHPHQVNDSHQVVW G DPYHUNDQI UHIIHNWLYJUlQVNRQWUR Ó 2PH SURMHNW EHYLOMDVVW GIUnQIRQGHQVNDGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQVHWLODWGHVRPGHOWDUL projektet har XQGHUUl WDWVom denna finansiering. Observera att SURMHNWl J DUHQriskerar att Jn miste om hela eller delar av det beviljade VW GHWom NUDYHQSnV\QOLJJ UDQGHLQWHI OMV6HELODJD,,I UULNWOLQMHUNULQJV\QOLJJ UDQGHWDY(8 EU-logotypen kan hl mtas frnn 2.9 Mervl rde pn europeisk nivn (IWHUVRPV\IWHW PHG*UlQVIRQGHQlUDWVlNHUVWl ODHQHQKHWOLJNRQWUR ODYGH\ WUHJUlQVHUQDPHG en K J kvalitet och en smidig JUlQV YHUVNULGDQGH trafik, bidrar fonden till ett gemensamt, LQWHJUHUDWV\VWHPI UJUlQVI UYDOWQLQJL(XURSD9DUMHPHGOHPVVWDWVNDKDHQHIIHNWLYKDQWHULQJ av WLOOVWU PQLQJHQav personer vid de yttre JUlQVHUQDI UDW EnGHVlNUDHQK JVN\GGVQLYnYLGGH yttre grl nserna och en smidig passage av de yttre grl nserna i enlighet med Schengenregelverket. 7

9 Fonden ska ge VW Gsom kompletterar nationella, regionala och lokala nwjlughuoch som J Uatt gemenskapens prioriteringar integreras i nwjlughuqd Genom att ett medlemsland I UEl WUDUsin kontroll av de yttre JUlQVHUQDVn I UEl WUDVsituationen I Usamtliga PHGOHPVOlQGHUoch bidrar till unionens gemensamma intresse. 3. $QV NQLQJVI UIDUDQGH LNWLJWD WWlQNDSn ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ Ans kan mnste vara komplett och skriven pn anvisade blanketter och mallar. Ll s igenom anvisningarna innan blanketter och mallar fylls i. Anvisningar finns i texten som annonseras i samband med f rslagsinfordran samt i denna handledning. Avsl tt tid f r att g ra ett grundligt f rarbete till ert projekt. Var realistisk och beakta eventuella risker. Knyt en ekonom till projektet redan frnn starten. Kontakta l ven er ekonomienhet f r att f rsl kra er om att ni kan m ta redovisningskraven. Att genomf ra ett EUfinansierat projekt krl ver administrativ kapacitet! Sl tt er in i regelverket, till att b rja med genom att ll sa denna handledning. Informera era projektpartner om vad som gl ller. Att missa viktig information kan fnstora negativa konsekvenser f r finansiering av projektet. Dokumentera! En l pande dokumentation g r det enklare att f lja upp och utvl rdera ert projekt. I f rll ngningen ligger ocksn dokumentationen till grund f r framtida kontroller, utvl rderingar och erfarenhetsutbyten. Ta tidig kontakt med potentiella projektpartner och medfinansil rer. UODJVLQIRUGUDQ ' HQQRYHPEHUVNDGHW nuoljdsurjudpphwydud.rpplvvlrqhqwlokdqgd'hw nuoljdsurjudpphw beskriver YLONDSURMHNW 6YHULJHSODQHUDUD JHQRPI W UDXQGHUGHNRPPDQGHWYnnUHQ) UHGHQ QRYHPEHUPnVWHGHWGlUI UEHVOXWDVYLONDSURMHNWVRPVNDInVW GGHWDNWXHODnUHW ) Uatt fondsekretariatet ska kunna skriva programmet JHQRPI UVen I UVODJVLQIRUGUDQ GlUde VRPYLODQV NDRPVW GIUnQIRQGHQNDQJ UDGHW 7LGI UI UVODJVLQIRUGUDQlUYDQOLJWYLVLDSULO maj. ) UVODJVLQIRUGULQJDUQDDQQRQVHUDVSn RFKGlUIUDPJnUGHWYHPVRPKDUUl W att ans ka samt vilken typ av projekt som l r aktuella. Ans kningarna skickas till fondsekretariatet som bereder ans kningarna och l r f redragande inf r en expertgrupp. Expertgruppen bestnr av representanter frnn grl nskontrollerande myndigheter. Dessa personer KDUNXQVNDSEnGHRPJUlQVNRQWUR ORFKRPIRQGHQ([SHUWHUQDJ UHQSULRULWHULQJVOLVWDXWLIUnQGH projekt som presenteras. Nl r experterna gett sina synpunkter pn vilka projekt som b r vl ljas, presenteras prioriteringslistan f r ett grl nsrnd. Grl nsrndet bestnr av h ga representanter frnn samma myndigheter som experterna. Det l r grl nsrndet som slutgiltigt beslutar om innehnllet i programmet. Baserat Sn LQQHKnOOHWi det nuoljdprogrammet fattar rikskriminalchefen beslut om VW GWLOHQVNLOGDSURMHNW 8

10 QV NDQ (QGDVWDQV NQLQJVEODQNH WHUIUDPWDJQDDYIRQGVHNUHWDULDWHW PHGDQJLYQDELODJRUlUJLOWLJD $ WWlQNDSnYLGLI\ ODQGHDYDQV NQLQJVKDQGOLQJDUQD ξ /lvlqvwuxnwlrqhuqdvrpi OMHUPHGI UVODJVLQIRUGUDQ ξ Ge detaljerade och tydliga upplysningar, men i koncis form ξ )RNXVHUDSnPnOVl WQLQJDUQDI URFKUHVXOWDWHQDYSURMHNWHW De uppgifter som Ol P QDV i aqv NDQ VOnU fast vilken verksamhet som ska JHQRPI UDV Finansplanen visar vilka resurser som ska DQYl QGDV Det l Uendast aktiviteterna som beskrivs i DQV NDQ och de kostnader som l Uupptagna i den YHUHQVNRP QDfinansplanen som EHUl WLJDUtill VW G Projektet PnVWHvara ett Vl Watt O VDeller reducera ett visst problem och VW GMHUVnOHGHV inte den O SDQGHverksamheten. De V NDQGHombeds att inrikta sig Sn tydliga P nooch undvika DOOP l QQD uttalanden om policy eller YHUJULSDQGH PnO %HG P QLQJ av SURMHNWDQV NQLQJDUkommer att J UDVLI UKn ODQGHWLOGHNULWHULHUVRP DQJLYLWVLI UVODJVLQIRUGUDQ QW\JIUnQSURMHNWSDUWQHU En projektpartner luen organisation eller ett I UHWDJ som VW GMHU och samarbetar med SURMHNWlJDUHQi JHQRPI UDQGHWav projektet. Samarbetet kan EHVWni att partnern I UVHUprojektet med resurser och/eller att partnern aktivt deltar i JHQRPI UDQGHWoch tar del av gemenskapens VW GJHQRPSURMHNWlJDUHQ9LOONRUHQI UVW GIUnQIRQGHQRPIDWDUSURMHNWSDUWQHUSnPRWVYDUDQGH Vl WVRPI USURMHNWlJDUHQ(QGDVW SURMHNWlJDUHQH OHUHQSURMHNWSDUWQHUNDQKDNRVWQDGHUVRPlU VW GEHUl WLJDQGH( LQW\JVNDELIRJDVDQV NDQGlUSURMHNWSDUWQHUQLQW\JDUVLQVWDWXVVRPSDUWQHU W i projektet och sin eventuella medfinansiering. Mallen,QW\JIUnQSURMHNWSDUWQHUVNDDQYlQGDV DGVNDDQV NDQLQQHKn OD * $ QV NDQ med underskrift av EHK ULJ person IUnQ den DQV NDQGHRUJDQLVDWLRQHQ * Budget, med underskrift av EHK ULJ person IUnQ den DQV NDQGHRUJDQLVDWLRQHQ * Intyg IUnQ eventuella projektpartner, med underskrift av EHK ULJSHUVRQLSDUWQHURUJDQLVDWLRQHQ 9

11 QOlPQDQGHDYDQV NDQ 6 NDQGHVNDVlQGDDQV NQLQJVKDQGOLQJDULRULJLQDOWLO )RQGVHNUHWDULDWHW I U*UlQVIRQGHQ &HQWUDODJUlQVNRQWUR OHQKHWHQ Rikskriminalpolisen Box STOCKHOLM Dessutom ska samma handlingar skickas elektroniskt till fondsekretariatet Sn e-postadress: $QJHGLDULHQXPPHUI UI UVODJVLQIRUGUDQVRPlUHQGHPHQLQJ $QV NDQska vara komplett QlUden skickas in och endast kompletteringar som fondsekretariatet HIWHUIUnJDU godtas efter DQV NQLQJVGDJHQV XWJnQJ $ QV NQLQJVKDQGOLQJDU inkomna efter DQV NQLQJVWLGHQVXWJnQJEHDNWDVLQWH QV NQLQJVEODQNH WHQ,VDPEDQGPHGD I W UVODJVLQIRUGUDQDQQRQVHUDVOlJJVDQV NQLQJVEODQNH WHQXW SnKHPVLGDQ'lU anges det vilket nuoljwprogram som I UVODJVLQIRUGUDQ avser samt I UVODJVLQIRUGUDQV GLDULHQXPPHU' HWDVNDDQJHVLEODQNHWHQWLOVDPPDQVPHGGDWXPGnDQV NDQVLJQHUDV1HGDQ I OMHUQnJUDWLSVRPKXUIUnJRUQDLDQV NQLQJVEODQNHWHQVNDEHVYDUDVPHQRPPHUVW GNUlYVlU V NDQGHYlONRPQDD WNRQWDNWDIRQGVHNUHWDULDWHW 3URMHNWSHULRGHQVNDKn ODVLJLQRPUDPHQI USURJUDPSHULRGHQ7lQNSnDW LQWHYlOMDHQI UNRUW SURMHNWSHULRGGnHQGDVWNRVWQDGHUXSSNRPQDXQGHUGHQQDSHULRGlUVW GEHUl WLJDQGH Det IOHUnULJDprogrammet nwhuilqqvsn I kapitel tre beskrivs de prioriteringar och mnl som Sverige valt. I texten f r f rslagsinfordran anges om alla, eller endast nngra, av dessa l r s kbara. Endast projekt som passar in i s kbara prioriteringar och mnl kan s ka st d frnn fonden. Ange ansvarig person, kontaktperson och kontaktperson i ekonomifrngor. Dessa personer ska vara insatta i projektet. Ange det PG/BG-nummer dl r ni nskar fn st det insatt samt en referens VRPKMlOSHUHUD WYHWDDW SHQJDUVRPVl WVLQJl OHUVW GIUnQIRQGHQ Var noggrann vid beskrivningen av syfte, mnl, indikatorer m.m. dn det frl mst l r detta som ligger till grund f r vilka projekt som kan vl ljas ut. Mnlresultat och indikatorer ska kunna ml tas vid projektets slut och dl rmed mnste det finnas ett utgnngsll ge att jl mf ra med f r att kunna pnvisa f rl ndringar. Ta hjl lp av det flernriga programmet, kapitel tre, f r att sl kerstl lla samstl mmighet med detta. Alla aktiviteter som projektet planerar ska beskrivas. Endast aktiviteter som finns EHVNULYQDLDQV NDQNDQVW GMDVDYIRQGHQ Projekt som s ker st d f r ink p av utrustning ska vara utf rliga i beskrivningen av syftet med ink pet, var utrustningen ska placeras/anvl ndas somt tekniska specifikationer. Det mnste framgn hur och nl r en upphandling g rs samt hl nvisning till Lagen om Offentlig Upphandling. Ange l ven f r hur lnng tid utrustningen ska anvl ndas efter projektslut, se regler under Detta har EHW\GHOVHI URPKHODXWJLIWHQlUVW GEHUl WLJDQGH 10

12 )RQGVHNUHWDULDWHW YHUYDNDURFKXWYlUGHUDUIRQGHQVSURJUDPO SDQGHRFKNRPPHUlYHQDWN SD LQHQH[WHUQXWYlUGHUDUHI UD WXSSI\ ODNRPPLVVLRQHQVNUDYSnXWYlUGHULQJ) UD P MOLJJ UD W framtida XWYlUGHULQJDU NUlYV grundligt JHQRPI UGD rapporteringar IUnQ samtliga projekt. 3URMHNWHQVVOXWUDSSRUWHUVNDI OMDXSSGHXSSVD WDPnOHQRFKVNDUHGRYLVDYLONDLQGLNDWRUHUVRP XSSQn WV 6W GPRWDJDUH som V NHUVW G IUnQ*UlQVIRQGHQ PnVWH RFNVn vara beredda att ELVWni IUDPWLGDXWYlUGHULQJDUJHQRPD WH[HPSHOYLVVYDUDSnXWYlUGHUDUHQVIUnJRU ) UD WNXQQDEHVYDUDIUnJDQRPV\QOLJJ UDQGHDY(8VW GHWVHUXEULNLGHQQDKDQGOHGQLQJ $ QV NQLQJVEODQNHWHQ ska skrivas under av firmatecknare eller motsvarande EHK ULJ person I U att anses giltig. 7LOODQV NDQVNDHQEXGJHW ELIRJDVRFKKMlOSI UDW I\ ODLEXGJHWPD OHQILQQVLNDSLWHO %XW RPVW G %WRFK YHUHQVNRPPHOVH Rikskriminalchefen fattar beslut om st d. Efter det skrivs en verenskommelse mellan VW GP RWDJDUHQ och Rikskriminalpolisen. g YHUHQVNRP P HOVHQ LQQHKnOOHU en beskrivning av de regler som projektet mnvwh Kn OD sig till. g YHUHQVNRP P HOVHQXSSUl WDVi tyn exemplar och ska undertecknas av EHK ULJ person hos VW GPR WDJDUHQ samt ansvarig person hos 5LNVNULPLQDOSROLVHQ) UD YHUHQVNRPPHOVHQVNDDQVHVWLOIX W ORXQGHUWHFNQDGNUlYVEHK ULJ namnunderskrift Sn angiven plats samt samma persons initialer Sn varje enskilt ark. QGULQJDUL YHUHQVNRPPHOVHQ Vill den slutliga VW GP RWDJDUHQ J UD I UlQGULQJDU eller WLOOlJJ i SURMHNWDQV NDQ eller SURMHNWEXGJHWHQVNDIRQGVHNUHWDULDWHWVNULIWOLJHQXQGHUUl WDVLQQDQI UlQGULQJHQH OHUWLOlJJHW JHQRPI UV ([HPSHOSnI UlQGULQJDUlUWH[ ξ 1\DH OHULQVWl OGDDNWLYLWHWHU ξ Nya kostnadsposter ξ ) UlQGULQJDYSURMHNWHWVXUVSUXQJOLJDLQULNWQLQJH OHUPnOVl WQLQJ ξ 2PI UGHOQLQJDUPH ODQEXGJHWUXEULNHUVRPlUVW UUHlQDYEXGJHWRPVOXWQLQJHQ ξ ) UlQGULQJDUVRPLQQHElUHQXW NQLQJDYEXGJHWHQVRPVOXWQLQJ ξ ) UlQGULQJDUVRPSnYHUNDUSURMHNWSHULRGHQ ξ 3HUVRQDOI UlQGULQJDU SU YQLQJRFKXSSKlYDQGHDYEHVOXW Om beslutetom VW Ghar fattats Sn grund av oriktig, vilseledande eller RIXOVWlQGLJ XSSJLIW IUnQ VW GP RWDJDUHQeller om denne brutit motde villkor som JlOOHUI UVW GHWInURikskriminalpolisen RPSU YDHOHUXSSKlYDEHVOXWHWKHOWHOOHUGHOYLV 11

13 WHUEHWDOQLQJVVN\OGLJKHW Om beslutet om VW G RP SU YDV eller XSSKl YV sedan VW G har betalats ut luvw GP RWDJDUHQ nwhuehwdoqlqjvvn\oglj I Udet belopp som tagits emot i strid med beslutet om VW G c WHUEHWDOQLQJ InUNUlYDV inom tio nuiunq det att beloppet betalades ut. 5 l QWD enligt UlQWHODJ HQ ska tas ut Sn nwhuehwdoqlqjvehorsshw 5. Budgetering, kostnader och ekonomisk redovisning 5.1 Information om budgeten Som en del av DQV NDQ ska VW GPRWDJDUHQ OlPQD in en detaljerad projektbudget, med information om EnGHplanerade kostnader och I UYlQWDGHLQWlNWHU(med angivande om egen och annan finansiering samt vilken samfinansiering som DQV NV Med LQWlNWHUavses inkomster som ett projekt, under den period det varit VW GEHUl WLJDWhar IUnQ I UVlOMQLQJ uthyrning, WMlQVWHU LQVNULYQLQJVDYJLIWHUH OHUDQQDQOLNYlUGLJLQNRPVW Budgeten skrivs i ett VlUVNLOWEXGJHWIRUPXOlUframtaget av fondsekretariatet. Det lui denna viktigt att uppge exakta och detaljerade uppgifter. Totala VW GEHUl WLJDQGHutgifter ska vara lika med totala inkomster. Om DQV NDQ JRGNl QQVkommer den LQOl P QDGHSUHOLP LQl UDbudgeten att bli en av bilagorna till YHUHQVNRPPHOVHQ i samband med beslut om VW G och kan GlUPHG inte lqgudv utan IRQGVHNUHWDULDWHWVWL OVWnQG 2PGHWYLVDUVLJD WVW GHW IUnQIRQGHQ YHUVWLJLWGHQSURFHQWXH ODJUlQVVRPEHVOXWDWVGYVRP SURMHNWlJDUHQVPHGILQDQVLHULQJLQWHXSSJnUWLOIDVWVODJHQSURFHQWVDWVUHGXFHUDV PHGILQDQVLHULQJHQIUnQ*UlQVIRQGHQSURSRUWLRQH OW ' HW SURFHQ WDOI UILQDQVLHULQJIUnQIRQGHQ VRPDQJHVlUEHUlNQDGXWLIUnQGHWRWDODVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHUQDLSURMHNWHW ' HW ELGUDJVEHORSSVRPDQJHVL YHUHQVNRPPHOVHQXWJ UGHW PD[LPDODEHORSSVRPWLOGHODVSURMHNWHW WlPPHOVHURPVW GEHUl WLJDQGHXWJLIWHU ) OMDQGHKXYXGNULWHULHUJl OHUI UDWNRVWQDGHUVNDDQVHVYDUDVW GEHUl WLJDQGH'HVNDYDUD ξ 1 GYlQGLJDI UJHQRPI UDQGHWav de aktiviteter som WlFNV av projektet samt vara del av 6YHULJHVIOHUnULJDSURJUDP ξ 5LPOLJDVDPW I OMDSULQFLSHUQDI UVXQGHNRQRPLVNI UYDOWQLQJRFKNRVWQDGVHIIHNWLYLWHW ξ Klassade som kostnader I USURMHNWlJDUHQ eller dennes partner och IDVWVWlOOGD enligt vedertagen nationell lag och praxis. ξ 8SSNRPQDXQGHUJLOWLJKHWVSHULRGDQJLYHQLXSSUl WDG YHUHQVNRPPHOVHRPEHVOXW RPVW G ξ 3ODQHUDGHRFKPHGWDJQDLLQOlPQDW SURMHNWEXGJHWI UVODJ ξ 1 GYlQGLJDI UDWGHQI UHVODJQDnWJlUGHQVNDOHGDWLOJRGDUHVXOWDW ξ Styrkta genom registrering i ERNI ULQJ hos den slutgiltiga VW GPR WDJDUHQ samt LGHQWLILHUEDUDYHULILHUEDUDRFKDUNLYHUDGHLHQOLJKHW PHGQDWLRQH ODEHVWlPPHOVHU 12

14 Alla utgifter PnVWH XSSVWninom medlemsstaternas territorium (Schengen), undantaget VnGDQD utgifter som beskrivs i artikel 3 (1) (d) i bilaga I. Insatser relaterade till YHUYDNQLQJ av yttre JUlQVHU luundantagna IUnQ detta och kan XSSVWn EnGH inom och XWDQI U medlemsstaternas territorium. Projektet InU inte vara finansierat med medel IUnQ Europeiska Unionen Sn DQQDWVl lqghphghovrpv NV W W GEHUlWWLJDQGHNRVWQDGHU Nedan I OMHUtydligare beskrivning av VW GEHUl WLJDQGH kostnader. Efter varje rubrik anges den ERNVWDYVRPPRWVYDUDUEXGJHWSRVWHQLGHQEXGJHWPD OVRPVNDELIRJDVDQV NDQ Personalkostnader (A) $ OPlQQDUHJOHU 1. Direkta kostnader I Upersonal EHUl WLJDUendast till VW Gi IUnJDom personer som spelar en central och direkt roll i projektet, exempelvis som projektansvariga och annan personal som lu RSHUDWLYW LQEODQGDGHLSURMHNWHWH[HPSHOYLVLSODQHULQJHQDYSURMHNWYHUNVDPKHWHUVRPJHQRPI U (eller YHUYDNDU operativa verksamheter, levererar WMlQVWHUtill projektets slutliga VW GPRWDJDUH osv. Kostnader I Uandra medlemmar i personalen i den slutliga VW GPRWDJDUHQVorganisation som bara innehar en VW GUROO (exempelvis administrativ chef, VW G vid upphandlingar, SHUVRQDOVW G,7VW G administrationsassistent, receptionist osv.) luinte VW GEHUl WLJDQGH som direkta kostnader och anses vara indirekta kostnader. HUVRQDONRVWQDGHUVNDLGHWDOMUHGRJ UDVLILQDQVSODQHQPHGDQJLYHOVHDYDUEHWVXSSJLIWHUDQWDO personer i personalen samt namn. Om namnen Sn personerna lqqx inte lunlqgdeller inte InU U MDVVNDHQDQJLYHOVHOlPQDVRP\UNHVPlVVLJDRFKIDFNPlVVLJDNDSDFLWHWHUI UGHSHUVRQHUVRP DYVDWVDW JHQRPI UDGHUHOHYDQWDXSSJLIWHUQDLQRPSURMHNWHW 3. Omkostnader I Upersonal knuten till projektet, dvs. O Qoch sociala avgifter samt andra lagstadgade omkostnader, luvw GEHUl WLJDQGH under I UXWVl WQLQJ att de inte ligger YHU genomsnittet I Uden slutliga VW GPRWDJDUHQVJlQJVHO QHSROLWLN Denna summa kan, om Vn lu WLOOlPSOLJWinnefatta alla normala avgifter som betalas av arbetsgivaren, men den InU inte LQQHKnOOD eventuell bonus, vinstdelningsordningar eller liknande. Avgifter, skatter eller omkostnader luvnlow direkta skatter och sociala avgifter Sn O QHU som KlUU UIUnQprojekt som PHGILQDQVLHUDVIUnQIRQGHQlUXWJLIWHUVRPHQGDVW EHUl WLJDUWLOVW GRPGHIDNWLVNW EHWDODVDYGHQ VOXWOLJDVW GPR WDJDUHQ lUVNLOGDYLONRUI URIIHQWOLJDRUJDQVSHUVRQDONRVWQDGHU Personalkostnader I Uoffentliga organ som JHQRPI Uprojektet anses bara vara direkta VW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHULI OMDQGHVLWXDWLRQHU 1. I enlighet med de uppgifter som XWI UVi anslutning till projektet och projektets varaktighet anses kostnader I Upersonal inom medlemsstaternas konsulat och andra WMlQVWHUi trhgmholqghu som luehk ULJDatt hantera IO GHWav tredjelandsmedborgare till medlemsstaternas territorium, VnVRP NRQVXODWMlQVWHPlQ IO\JERODJVVDPEDQGVPlQoch VDPEDQGVPlQI Uinvandring, vara direkta VW GEHUl WLJDQGHkostnader, I UXWVDWatt syftet med projektet luatt I UEl WUD samarbetet 13

15 mellan medlemsstaterna och LQQHEl Uen uppdelning av arbetsuppgifter och DQVYDUVRP UnGHQ som luwloi UGHOI UPHUlQWYnGHOWDJDQGHPHGOHPVVWDWHU RVWQDGHUI USHUVRQDOLQRPDQGUDP\QGLJKHWHURFKWMlQVWHULPHGOHPVVWDWHUQDVRPEHU UVDY den JUXQGOlJJDQGHUlWWVDNWHQ VnVRP JUlQVYDNWHUI UXWVDWatt a) projektet inte huvudsakligen U Uanskaffandet av utrustning eller fastighet. b) projektet huvudsakligen EHVWnUav uppgifter som NUlYHUett aktivt och IRUWO SDQGHagerande IUnQ personalens sida, VnVRP anordnande av P WHQ och I UYDOWQLQJVSURFHVVHUI Uutbyte av information eller ElVWD praxis, mekanismer I UVDPUnG och samordning, utbildning av personal VDPW SURJUDPI UXWVWDWLRQHULQJRFKXWE\WHDYSHUVRQDO,VnGDQDID ODQVHVSHUVRQDONRVWQDGHUQDYDUDGLUHNWDVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHUI U ξ HQSHUVRQVRPKDUNRQWUDNWHUDWVDYGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQXWHVOXWDQGHI UDW JHQRPI UD projektet, ξ HQSHUVRQVRPlUIDVWDQVWl OGDYGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQRFKVRP i) XWI Uuppgifter som luspecifikt kopplade till JHQRPI UDQGHWav projektet Sn grundval av YHUWLGVHUVl WQLQJHOHU ii) luavdelad till uppgifter (vilket styrks av ett dokumenterat beslut av organisationen) som lu VSHFLILNWNRSSODGHWLOJHQRPI UDQGHWDYSURMHNWHW RFKVRPQRUPDOWVHW LQWHWLOK UGHQDQVWl OGHV DUEHWVXSSJLIWHURFKHQDQQDQSHUVRQVRPUHNU\WHUDVDYRUJDQLVDWLRQHQHUVl WHUGHQI UVWQlPQGH Resekostnader och traktamenten (B) HVHNRVWQDGHURFKWUDNWDPHQWHQlUHQGDVWVW GEHUl WLJDQGHVRPGLUHNWDNRVWQDGHUI UI OMDQGH a) Den slutliga VW GPRWDJDUHQVpersonal vars kostnader luvw GEHUl WLJDQGHi enlighet med vad som anges i punkt Det LQQHElUatt RIIHQWOLJDQVWlOOGDvars O QHNRVWQDGHU inte K Utill rubriken personalkostnader (A) utan till Kostnader som WlFNV av inkomster avsatta I UVlUVNLOGD QVNHPnO.RFK2LQWHK UWLO$XWDQRFNVnVNDLQJnL.RFK2 b) I YHGHUE UOLJHQ exceptionella och motiverade fall, personal hos den slutliga VW GPRWDJDUHQ VRPLQQHKDUHQVW GMDQGHUR OLHQOLJKHW PHGYDGVRPDQJHVLSXQNW c) Andra personer som inte arbetar I Uden slutliga VW GPRWDJDUHQ och som deltar i SURMHNWYHUNVDPKHWHQ,GHWDID OVNDQlUYDURI UWHFNQLQJDUI UDVVRPEHVW\UNDQGHXQGHUODJ 2. Resekostnader luvw GEHUl WLJDQGH Sn grundval av de faktiska utgifterna. ( UVl WQLQJHQ ska EHUlNQDVSn de billigaste offentliga transportmedlen och flyg ska i a OPlQKHWWLOOnWDVendast I U resor YHU 800 km (tur och retur), eller QlUdet geografiska OlJHWmotiverar flygresor. Ombordstigningskorten PnVWH sparas. Om privatbil DQYlQGV betalas HUVl WQLQJHQ normalt antingen Sn grundval av utgiften I Uoffentliga kommunikationer eller med PLOHUVl WQLQJ enligt den EHU UGD medlemsstatens offentliga EHVWlPPHOVHU eller enligt vad som WLOOlPSDV av den VOXWOLJDVW GPR WDJDUHQ 3. Levnadsomkostnader lu VW GEHUl WLJDQGH Sn grundval av faktiska kostnader eller ett GDJWUDNWDPHQWH2PHQRUJDQLVDWLRQKDUHJQDGDJWUDNWDPHQWHQVNDGHVVDWLOlPSDVLQRPGH YUH JUl QVHUsom finns fastlagda av medlemsstaten i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. 7UDNWDPHQWHQI UYlQWDVQRUPDOWWlFNDI UIO\ WQLQJDUSnSODWVHQLQNOXVLYHWD[LUHVRULQNYDUWHULQJ PnOWLGHUORNDODWHOHIRQVDPWDORFKVPnXWJLIWHU 14

16 5.3.2 Utrustning (C) $ OPlQQDUHJOHU 1. Utgifter I UI UYl UY av utrustning (som bygger Sn QnJRWav I OMDQGH I UK\ UQLQJ leasing eller LQN S Sn grundval av hela eller delar av kostnaden, eller avskrivning av LQN SWD WLOOJnQJ DU lu endast VW GEHUl WLJ DQGH om de l U av Yl VHQWOLJ betydelse I UJHQRP I UDQGHWav projektet. Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som EHK YVI Uprojektet och uppfylla JlOODQGH normer och standarder. RVWQDGHUI UGDJOLJHQDQYlQGDGPLQLVWUDWLYXWUXVWQLQJH[HPSHOYLVVNULYDUHElUEDUGDWRUID[ kopieringsapparat, telefon, kablar osv.) l Uinte VW GEHUl WLJDQGHsom direkta kostnader och ska betraktas som indirekta kostnader (se punkt 5.3.7). ) UK\UQLQJRFKOHDVLQJ Utgifter i samband med I UK\UQLQJ och leasing EHUl WLJDUtill medfinansiering med I UEHKnOO I U medlemsstatens regler, nationella lagstiftning och praxis samt I UK\ UQLQJHQV eller leasingens YDUDNWLJKHW I USURMHNWHW,QN S 1. Utgifter I UI UYlUY av utrustning (system, operativ utrustning och transportmedel), som bl.a. avses i artikel 5.1 F± f i den JUXQGOlJJDQGH Ul WVDNWHQ luvw GEHUl WLJDQGH i enlighet med nationella regler. 6nGDQD kostnader kan medfinansieras Sn grundval av hela eller en del av LQN SVNRVWQDGHQRP DGHlUGLUHNWNRSSODGHWLOJHQRPI UDQGHWDYSURMHNWHW EGHXSSNRPPLW LHQOLJKHW PHGGHQDWLRQH ODXSSKDQGOLQJVUHJOHUVRPIDVWVWl OWVLPHGOHPVVWDWHQ c) utrustningen har de tekniska egenskaper som EHK YV I Uprojektet och uppfyller JlOODQGH normer och standarder, d) utrustningen kommer att IRUWVl WDatt DQYlQGDVI Usamma PnOsom i projektet, lyhqefter det att projektet har avslutats, dock med en minsta varaktighet av ξ WUHnUH OHUPHUI U,7XWUXVWQLQJ ξ IHPnUHOHUPHUI UDQGUDW\SHUDYXWUXVWQLQJVnVRPRSHUDWLYXWUXVWQLQJRFKWUDQVSRUWPHGHO medundantag av de transportmedel som anges nedan, ξ tio nui Uhelikoptrar, fartyg och flygplan. 2. Kostnaderna I Uden utrustning som anges ovan kan vara VW GEHUl WLJDQGH Sn grundval av avskrivning i enlighet med nationella regler. I VnGDQDfall ska villkoren i a, b och c ovan JlOOD ' HVVXWRPPnVWHI OMDQGHNULWHULHUYDUDXSSI\ OGD D1lUXWUXVWQLQJN SVLQI UHH OHUXQGHUSURMHNWHWVO SWLGlUEDUDGHQGHODYDYVNULYQLQJDUQDI U XWUXVWQLQJHQVW GEHUl WLJDQGHVRPPRWVYDUDUGHQWLGGHQDQYlQGHVI USURMHNWHWVDPWGHQIDNWLVND DQYlQGQLQJVJUDGHQ b) Utrustning som LQN SWHV I UH projektets E UMDQ men som DQYlQGV I Uprojektet lu VW GEHUl WLJDQGHSn grundval av avskrivningen. Dessa utgifter EHUl WLJDUdock inte till VW Gom XWUXVWQLQJHQXUVSUXQJOLJHQN SWHVPHGKMlOSDYHW ELGUDJIUnQJHPHQVNDSHQ c),qn SVNRVWQDGHUQD I Uutrustning ska motsvara JlQJVH marknadspriser och YlUGHWska avskrivas i enlighet med de skatte- och ERNI ULQJVUHJOHUsom luwloolpsoljdi Uden slutliga VW GPR WDJDUHQ Utrustning som N SVmed VW GfUnQ fonden ska vara direkt kopplat till fondens syfte och endast DQYlQGDVvid yttre JUlQVNRQWUROOSkulle ett projekt vilja N SDutrustning som ska DQYlQGDVEnGH 15

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG C 195/20 Europeiska unionens officiella tidning 19.8.2003 III (Upplysningar) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG 2004 (2003/C 195/14) INLEDNING Information ges här om genomförandet under

Läs mer

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd

Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Datum 2009-03-30 Version 2009-02-04 Information till dem som söker eller har beviljats strukturfondsstöd Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013, Sverige

Läs mer

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden

BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM Fiskerifonden 1 BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM... 5 1. ALLMÄNT... 5 1.1. Uppgifterna lämnas in av... 5 1.2. Uppgifterna beskriver situationen

Läs mer

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE

BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE BILAGA II ADMINISTRATIVA STANDARDFÖRESKRIFTER LIFE INLEDNING I detta dokument sammanfattas de administrativa bestämmelser som gäller för alla Life-projekt som samfinansieras av Europeiska kommissionen

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE

ANVISNINGAR TILL SÖKANDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN GD SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Social trygghet och social integration Social trygghet och strategier för integration i samhället Gemenskapens handlingsprogram mot social utslagning

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav

Bakgrund. Tillväxtverket. Ny programperiod och nya krav Myndighet Tillväxtverket Diarienummer Dnr 6.1.1-2014-4411 2015-03-06 Rubrik Konsekvensutredning för Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja

Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja Vägledning om medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck, samt insatser för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja 2 FÖRORD 3 1. LÄNSSTYRELSENS KRITERIER FÖR ATT ANSÖKA

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

$16g.1,1*6%/$1.(77)g5%,'5$*,QEMXGDQDWWOlPQDI UVODJ%XGJHWUXEULN%.8/7855$0352*5$00(7)g5.8/785

$16g.1,1*6%/$1.(77)g5%,'5$*,QEMXGDQDWWOlPQDI UVODJ%XGJHWUXEULN%.8/7855$0352*5$00(7)g5.8/785 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Kultur, audiovisuell politik och idrott.xowxuãsrolwlnãrfkãudpsurjudpã5dpsurjudpphwã.xowxuã $16g.1,1*6%/$1.(77)g5%,'5$*,QEMXGDQDWWOlPQDI

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet

Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet 1(6) Stäm av kontinuerligt mot aktivitetsplanen. Planera in egna avstämningar i kalendern. Information och råd till aktör/utförare inom UTCEDprojektet Lämnade uppgifter Den organisation som får medel för

Läs mer

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING

Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak GUIDE FÖR NATIONELL KONTROLL OCH ANSÖKAN OM UTBETALNING Svensk version 2 Juni 2014 INNEHÅL 1 INLEDNING... 3 1.1 NATIONELL KONTROLL... 3 1.2 PROGRAMMETS GENOMFÖRANDEORGANISATION...

Läs mer

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko

Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko 1 Svensk standard f r redovisningstjìnster, Reko Ramverk... 3 Ordlista... 8 Uppgifter och ansvar Reko 100 MÔlochgenerellaprinciper... 12 Reko 110 Redovisningskonsultensansvar... 13 Reko 120 Villkor f r

Läs mer