Handledning till projekt inom *UlQVIRQGHQ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning till projekt inom *UlQVIRQGHQ"

Transkript

1 Dnr A /09 Handledning till projekt inom *UlQVIRQGHQ Version 4, EQ ZIVOERJÚVIJJIOXMZKVÈRWOSRXVSPP Postadress: %HV NVDGUHVV Telefon: Box Polhemsgatan 30 Fax: STOCKHOLM Stockholm Org.nr:

2 1. INLEDNING VARFg REN HANDLEDNING? G5b16)21'( KONTAKTPERSONER OCHADRESSER VILLKOR )g5 FINANSIERING )5c1 *5b16)21'( G5 81'/b**$1'(DOKUMENT S7g'0277$*$5( PROJEKTVERKSAMHET URVAL AV PROJEKTFg RSLAG - %('g01,1*6.5,7(5,( VAD b R STg DBERbTTIGANDE KOSTNADER? PROJEKTPERIOD NATIONELL MEDFINANSIERING SYNLIGGg RANDE AV EU:S MEDFINANSIERING M( 59b5'(3c EUROPEISK1,9c $16g.1,1*6)g5)$5$1'( VIKTIGTATT 7b1.$3c Fg5/$*6,1)25'5$ A16g.$ I17<*)5c1352-(.73$571( V$ ' 6. $$16g.$1,11(+c//$ I1 /b01$1'($9$16g.$ A16g.1,1*6%/$1.(77( (6/ g' BESLUT OCH g9(5(16.200(/6( b NDRINGAR I g9(5(16.200(/6( O035g91,1* OCH 833+b9$1'(AV BESLUT c TERBETALNINGSSKYLDIGHET BUDGETERING, KOSTNADER OCH EKONOMISK REDOVISNING INFORMATION OM BUDGETEN B(67b00(/6(5OM 67g' %(5b77,*$1'(UTGIFTER S7 g'%(5b77,*$1'(kostnader Personalkostnader (A) Sl rskilda villkor f r offentliga organs personalkostnader Resekostnader och traktamenten (B) Utrustning (C) Fastigheter (D)...16 UEUXNQLQJVPDWHULHOI UUnGVDUWLNODURFKD OPlQQDWMlQVWHU(...17 WOlJJDQGHSnHQWUHSUHQDG) Kostnader som har direkt samband med EU:s medfinansieringskrav (G) Expertarvoden (H)...17,WDVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHU RVWQDGHUVRPWlFNVDYLQNRPVWHUDYVD WDI UVlUVNLOGD QVNHPnO.RFK RVWQDGHUVRPLQWHlUVW GEHUl WLJDQGH...19 YULJDGLUHNWDNRVWQDGHU STYRKANDE AV HANDLINGAR OCH VERIFIKATIONER KONTROLLER REVISION...20 $. $12087%(7$/1,1*2&+5$33257(5,1* MALLAR A16g.$12087%(7$/1,1* Lb*(65$ SLUTRAPPORT

3 6.5 EKONOMISK REDOVISNING, INTERNKONTROLL OCHREVISION UTBETALNINGAR b5'( BILAGOR...22 BILAGA I... 1 BILAGA II

4 1. Inledning DUI UHQKDQGOHGQLQJ" Denna skrift vl nder sig till den som bedriver eller f rbereder ett projekt inom ramen f r Fonden I U< WUH*UlQVHU*Ul QVIRQGHQ 6YHULJH6\IWHW ludw I UNODUDGHUHJOHUVRPJl OHUI UIRQGHQVn att det blir Ol WDUHatt I UVWnRFKWLOlPSDGHWDLSUDNWLNHQ6NULIWHQLQQHKn OHUlYHQLQVWUXNWLRQHU RPKXUHQRUJDQLVDWLRQJnUWLOYlJDI UD WDQV NDRPPHGHOIUnQ*UlQVIRQGHQ 6W GHWIUnQfonden utbetalas inte YLOONRUVO VWSom VW GP RWDJDUHlUdu skyldig att hantera de krav VRPVWl OVEHWUlIIDQGHHNRQRPLVNUHGRYLVQLQJUDSSRUWHULQJHWF-XEl WUHI UEHUHGGRFKMXPHU LQVD WVW GPR WDJDUHQlUGHVWROl WDUHlUGHWDWKDQWHUDYLONRUHQ+DQGOHGQLQJHQVDPPDQID WDU och I UNODUDUdet administrativa regelverk som styr fondens verksamhet och ska ses som ett VW G UlQVIRQGHQ Den Europeiska fonden f r de yttre grl nserna, i IRUWVl WQLQJHQ kallad *UlQVIRQGHQ luen del av det allml nna programmet Solidaritet och hantering av migrationsstr mmar. Fonden lu LQUl WDGav Europeiska unionens UnGI Uperioden 2007 ± 2013 och riktar sig mot denomfattande processen I UJUlQV YHUYDNQLQJIUnQSDVVNRQWUR OHUWLOP HUHIIHNWLYDYLVXPXWIlUGDQGHQ*HQRP att alla medlemsstater I UEl WUDUden yttre JUlQVNRQWUROOHQKMlOSVvi nwatt motverka den illegala LQYDQGULQJHQRFKDQQDQJUlQVUHODWHUDGEUR WVOLJKHW )RQGHQVYHUNVDPKHWVNDELGUDWLOD WXSSI\ ODI OMDQGHD OPlQQDPnO ξ (IIHNWLYRUJDQLVDWLRQDYNRQWUR OHQYLGGH\ WUHJUlQVHUQD ξ (IIHNWLYKDQWHULQJRFKI UYDOWQLQJDYSHUVRQWLOVWU PQLQJHQYLGGH\ WUHJUlQVHUQD ξ (QKHWOLJWLOlPSQLQJDY(8VODJVWLIWQLQJRFKUHJHOYHUN ξ ) UEl WULQJDUDYVHHQGHPHGOHPVVWDWHUQDVNRQVXOlUDYHUNVDPKHW LWUHGMHODQG 1.3 Kontaktpersoner och adresser Sveriges regering har utsett Rikspolisstyrelsen till ansvarig myndighet I Ufonden och den I UYDOWDV av Rikskriminalpolisen (5.3&HQWUDODJUlQVNRQWUR OHQKHWHQ' HSHUVRQHUVRPDUEHWDU med fonden, en nationell koordinator och en controller, EHQl P QV Kl Usom fondsekretariatet. )RQGVHNUHWDULDWHWDUEHWDUPHGVDPRUGQLQJDGPLQLVWUDWLRQRFKXSSI OMQLQJDYIRQGHQ 1HGDQI OMHUQDPQRFKWHOHIRQQXPPHUWL ONRQWDNWSHUVRQHU Postadress: Fondsekretariatet f r Grl nsfonden Centrala JUlQVNRQWUROOHQKHWHQ Rikskriminalpolisen Box Stockholm E-post: Hemsida: Fax

5 Nationell koordinator: Anna Garphult Tfn Controller: Pl ivi Kauppi Tfn

6 LOONRUI UILQDQVLHULQJIUnQ*UlQVIRQGHQ Nedan beskrivs i korthet vilka YHUJULSDQGH villkor som VWl OVSn de som vill V NDfinansiering IUnQ*UlQVIRQGHQ UXQGOlJJDQGHGRNXPHQW I nedanstnende dokument finns de flesta regler som styr hanteringen av fonderna. De finns l ven att hitta pn EU:s officiella webbplatser och pn ξ 'HQJUXQGOlJJDQGHUl WVDNWHQ Europaparlamentets och UnGHWV beslut nr 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om LQUl WDQGHWav fonden I Uyttre JUlQVHU I Uperioden som en del av det DOOPlQQD programmet 6ROLGDULWHW RFKKDQWHULQJDYPLJUDWLRQVVWU PPDÚ ξ 7LOlPSQLQJVI UHVNULIWHU Kommissionens beslut om WLOOlPSQLQJVI UHVNULIWHUI UEuropaparlamentets och UnGHWVbeslut nr RPLQUl WDQGHWDYIRQGHQI U\ WUHJUlQVHUI USHULRGHQ ξ Strategiska riktlinjer Kommissionens beslut av den 27 augusti 2007 med avseende pn antagande av strategiska riktlinjer. ξ 'HW IOHUnULJDSURJUDPPHW Plan I Uhur fondmedlen ska DQYlQGDV i Sverige under perioden Programmet LQQHKnOOHU information om nwjlughu som kan JHQRPI UDV Programmet luutarbetat av Rikskriminalpolisen i samarbete med andra EHU UGD myndigheter. Det IOHUnULJD programmet UDSSRUWHUDVWLOUHJHULQJHQRFKIDVWVWl OVDY(XURSHLVNDNRPPLVVLRQHQ W GPR WDJDUH Den myndighet som DQV NHUom medel ur fonden och som sedan tecknar en YHUHQVNRPPHOVH med fondsekretariatet luvw GPRWDJDUH 6W GIUnQ *UlQVIRQGHQ kan endast ges till myndigheter PHGJUlQVNRQWUR OHUDQGHYHUNVDPKHWVDPEHU UGDGHSDUWHPHQW LQRPUHJHULQJVNDQVOLHW 6W GPRWDJDUHQlUansvarig I Uprojektets JHQRPI UDQGHoch rapportering m.m. enligt villkoren i YHUHQVNRPPHOVHQ' HW LQQHElUEODQGDQQDW ξ Ansvar I Uatt YHUHQVNRPPHOVHQV EHVWlPPHOVHUWLOOlPSDV i alla avseenden och av alla projektpartner. ξ $QVYDUI UKHODSURMHNWHWVHNRQRPLVNDUHGRYLVQLQJlYHQSURMHNWSDUWQHUVXWJLIWHU ξ $QVYDUI UDWOlPQDOlJHVUDSSRUW RFKVOXWUDSSRUW ξ Ansvar I UDQV NDQ om utbetalning och I UnWHUEHWDOQLQJ av (8VW Gsom inte kan styrkas VRPVW GEHUl WLJDW ξ Ansvar I Uarkivering av projekthandlingar t.o.m. nu2020, vilket lyhq inkluderar bestyrkta NRSLRUSnERNI ULQJVXQGHUODJWLOSURMHNWSDUWQHUVLQNRPVWHURFKXWJLIWHULSURMHNWHW ξ $ WVW GPR WDJDUHQVNDELVWnIRQGVHNUHWDULDWHW LXWYlUGHULQJDUDYIRQGHQVSURJUDP 5

7 2.3 Projektverksamhet )RQGHQJHUVW GWLOSURMHNW LQRPI OMDQGHRPUnGHQ ξ,qiudvwuxnwxurfke\jjqdghuylgjulqv YHUJnQJVVWl OHQ ξ,qiudvwuxnwxue\jjqdghurfkv\vwhpi UJUlQV YHUYDNQLQJPH ODQJUlQV YHUJnQJVVWl OHQD ξ Operativ utrustning, t.ex. YLGHR YHUYDNQLQJ GRNXPHQWXQGHUV NQLQJVXWUXVWQLQJ samt WHUPLQDOHUI UDWNRQVXOWHUDGDWDV\VWHP ξ 7UDQVSRUWPHGHOI UNRQWUR ODYGH\ WUHJUlQVHUQDWH[IDUW\J ξ 8WUXVWQLQJI ULQIRUPDWLRQVXWE\WHLUHDOWLGPH ODQEHU UGDP\QGLJKHWHU ξ Informations- och kommunikationsteknologiska system ξ 3URJUDPI UXWVWDWLRQHULQJRFKXWE\WHDYJUlQVNRQWUR ODQWHURFKPLJUDWLRQVWMlQVWHPlQ ξ Utbildning av personal ξ 3LORWSURMHNW I UJHQRPI UDQGHDYUHNRPPHQGDWLRQHURSHUDWLYDQRUPHURFKElVWDSUD[LV F r utf rligare beskrivning, se kapitel 3 i det flernriga programmet som finns pnwww.polisen.se. UYDODYSURMHNWI UVODJEHG PQLQJVNULWHULHU 3URMHNWVRPNDQEOLDNWXH ODI UILQDQVLHULQJIUnQIRQGHQYlOMVXW EDVHUDW SnI OMDQGHNULWHULHU ξ VW GPR WDJDUHQVP MOLJKHWD JW HQRPI UDSURMHNWHWVDPWDWVW GPR WDJDUHQNDQVWnI UGHQ PHGILQDQVLHULQJVRPNUlYV ξ SURMHNWHWVP MOLJKHWDW ELGUDWLOJHQRPI UDQGHWDYGHW IOHUnULJDSURJUDPPHW RFKGHVVELGUDJ WLOOD WXSSI\ ODGHW IOHUnULJDSURJUDPPHWVPnOVl WQLQJDU ξ Q\ WDQI UYHUNVDPKHWHQ ξ nationell nytta ξ solidaritet inom Schengen ξ SURMHNWHW lunrvwqdgvhiihnwlyw RFKJHUPHUYlUGHI USHQJDUQD ξ den omfattning i vilken projektet kompletterar andra nwjlughu som finansieras genom (XURSHLVNDXQLRQHQVDOPlQQDEXGJHWH OHUVRPHQGHODYGHQDWLRQHODSURJUDPPHQ DGlUVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHU" 5HJOHUQDI UYLONDNRVWQDGHUVRPlUVW GEHUl WLJDQGHlUVWULNWD'HEHVNULYVXWI UOLJW LNDSLWHO En JUXQGOlJJDQGHregel luatt kostnaderna ska vara Q GYlQGLJDI UDW JHQRPI UDSURMHNWHW RFK VNDHQGDVWXSSNRPPDLVDPEDQGPHGSURMHNWHWVJHQRPI UDQGH([HPSHOlU ξ NRVWQDGHUI UNRQVXOWHU ξ NRVWQDGHUI ULQI UVNDIIDQGHDYXWUXVWQLQJRFKIDVWLJKHWHUWLOSURMHNWHW ξ NRVWQDGHUI UI UEUXNQLQJVPDWHULDORFKWLOEHK UI UDQYlQGQLQJLSURMHNWHW ξ kostnader som direkt uppkommer genom krav i verenskommelsen (spridning av LQIRUPDWLRQVlUVNLOGXWYlUGHULQJDYnWJlUGHUV\QOLJJ UDQGHDY(8VW GHW RVY 2.6 Projektperiod )LQDQVLHULQJHQIUnQIRQGHQlUNRSSODGWLOnUOLJDSURJUDP(QGDVWNRVWQDGHUVRPXSSVWnULQRPHQ viss tidsperiod EHUl WLJDUtill VW G Kostnaden InUinte heller vara betald I UHden YHUHQVNRPQD projektperioden. Avskrivningar luundantaget. En projektperiod kan vara maximalt WYn och ett KDOYW nuiunqghqi UVWDMDQXDULnU1DNWXHOW nuoljw SURJUDPWLORFKPHGGHQMXQLnU1 6

8 2.7 Nationell medfinansiering Normalt tilldelas ett projekt 50% VW GIUnQ *UlQVIRQGHQ ) Uvissa VlUVNLOWprioriterade nwjlughu kan 75% VW Gbeviljas. Resterande kostnader PnVWHWlFNDVav VW GPRWDJDUHQVMlOYeller av andra ILQDQVLlUHUVn kallad nationell medfinansiering. All finansiering PnVWHkunna redovisas och vara ERNI UG Ett EU-projekt InU inte heller Jn med vinst. Om LQWlNWHUQDi projektet luvw UUH lq NRVWQDGHUQDPLQVNDU(8VW GHW PHGPRWVYDUDQGHEHORSS QOLJJ UDQGHDY(8VPHGILQDQVLHULQJ Det noljjhuprojekt som delfinansieras med EU-medel att V\QOLJJ UD gemenskapsbidraget. Det LQQHElUatt EU-logotypen (EU-flaggan med texten Europeiska Unionen) ska finnas med tillsammans med uppgiften att *UlQVIRQGHQ lu PHGILQDQVLlU samt det uttalande som Rikskriminalpolisen valt I Uatt lyfta fram PHUYlUGHWav gemenskapens VW G DPYHUNDQ I U effektiv JUlQVNRQWUROÓ Sn allt relevant PDUNQDGVI ULQJVPDWHULDOt.ex. broschyrer, brevpapper, nyhetsbrev, osv. 1lUprojektet syns eller QlPQVvid seminarier, konferenser och utbildningar ska nk UDUQDinformeras om att * UlQVIRQGHQ medfinansierar projektet. Skyltar och dekaler med EUlogotypen ska Vl WDVupp Sn de platser GlUprojektet bedrivs, YlOsynlig och av ansenlig storlek. Om projektet byggt en webbplats ska EU-logotypen visas Sn startsidan. Om det inte finns m jlighet att anvl nda logotypen skrivs texten: Detta projekt delfinansieras av Grl nsfonden. 3URMHNWlJDUHQVNDGHVVXWRPVl WDXSSHQYlOV\QOLJSHUPDQHQWVN\OWDYDQVHQOLJVWRUOHNVHQDVWWUH PnQDGHUHIWHUVOXWI UDQGHWDYHW SURMHNWVRPXSSI\ OHUI OMDQGHYLONRU a) ' HWVDPPDQODJGDJHPHQVNDSVVW GHWWLOSURMHNWHW luvw UHlQHXUR b) Insatsen EHVWnUav LQN Sav ett fysiskt I UHPnOeller finansiering av infrastrukturprojekt eller E\JJRFKDQOlJJQLQJVSURMHNW Pn skylten ska projektets namn anges. Dessutom ska f ljande uppgifter uppta minst 25 procent av skyltens yta: XURSHLVNDXQLRQHQVHPEOHPRFKHQKlQYLVQLQJWL O(XURSHLVND8QLRQHQ QKlQYLVQLQJWLOIRQGHQ HWX WDODQGHVRP5LNVNULPLQDOSROLVHQYDOW I UDWO\IWDIUDPPHUYlUGHWDYJHPHQVNDSHQVVW G DPYHUNDQI UHIIHNWLYJUlQVNRQWUR Ó 2PH SURMHNW EHYLOMDVVW GIUnQIRQGHQVNDGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQVHWLODWGHVRPGHOWDUL projektet har XQGHUUl WDWVom denna finansiering. Observera att SURMHNWl J DUHQriskerar att Jn miste om hela eller delar av det beviljade VW GHWom NUDYHQSnV\QOLJJ UDQGHLQWHI OMV6HELODJD,,I UULNWOLQMHUNULQJV\QOLJJ UDQGHWDY(8 EU-logotypen kan hl mtas frnn 2.9 Mervl rde pn europeisk nivn (IWHUVRPV\IWHW PHG*UlQVIRQGHQlUDWVlNHUVWl ODHQHQKHWOLJNRQWUR ODYGH\ WUHJUlQVHUQDPHG en K J kvalitet och en smidig JUlQV YHUVNULGDQGH trafik, bidrar fonden till ett gemensamt, LQWHJUHUDWV\VWHPI UJUlQVI UYDOWQLQJL(XURSD9DUMHPHGOHPVVWDWVNDKDHQHIIHNWLYKDQWHULQJ av WLOOVWU PQLQJHQav personer vid de yttre JUlQVHUQDI UDW EnGHVlNUDHQK JVN\GGVQLYnYLGGH yttre grl nserna och en smidig passage av de yttre grl nserna i enlighet med Schengenregelverket. 7

9 Fonden ska ge VW Gsom kompletterar nationella, regionala och lokala nwjlughuoch som J Uatt gemenskapens prioriteringar integreras i nwjlughuqd Genom att ett medlemsland I UEl WUDUsin kontroll av de yttre JUlQVHUQDVn I UEl WUDVsituationen I Usamtliga PHGOHPVOlQGHUoch bidrar till unionens gemensamma intresse. 3. $QV NQLQJVI UIDUDQGH LNWLJWD WWlQNDSn ξ ξ ξ ξ ξ ξ ξ Ans kan mnste vara komplett och skriven pn anvisade blanketter och mallar. Ll s igenom anvisningarna innan blanketter och mallar fylls i. Anvisningar finns i texten som annonseras i samband med f rslagsinfordran samt i denna handledning. Avsl tt tid f r att g ra ett grundligt f rarbete till ert projekt. Var realistisk och beakta eventuella risker. Knyt en ekonom till projektet redan frnn starten. Kontakta l ven er ekonomienhet f r att f rsl kra er om att ni kan m ta redovisningskraven. Att genomf ra ett EUfinansierat projekt krl ver administrativ kapacitet! Sl tt er in i regelverket, till att b rja med genom att ll sa denna handledning. Informera era projektpartner om vad som gl ller. Att missa viktig information kan fnstora negativa konsekvenser f r finansiering av projektet. Dokumentera! En l pande dokumentation g r det enklare att f lja upp och utvl rdera ert projekt. I f rll ngningen ligger ocksn dokumentationen till grund f r framtida kontroller, utvl rderingar och erfarenhetsutbyten. Ta tidig kontakt med potentiella projektpartner och medfinansil rer. UODJVLQIRUGUDQ ' HQQRYHPEHUVNDGHW nuoljdsurjudpphwydud.rpplvvlrqhqwlokdqgd'hw nuoljdsurjudpphw beskriver YLONDSURMHNW 6YHULJHSODQHUDUD JHQRPI W UDXQGHUGHNRPPDQGHWYnnUHQ) UHGHQ QRYHPEHUPnVWHGHWGlUI UEHVOXWDVYLONDSURMHNWVRPVNDInVW GGHWDNWXHODnUHW ) Uatt fondsekretariatet ska kunna skriva programmet JHQRPI UVen I UVODJVLQIRUGUDQ GlUde VRPYLODQV NDRPVW GIUnQIRQGHQNDQJ UDGHW 7LGI UI UVODJVLQIRUGUDQlUYDQOLJWYLVLDSULO maj. ) UVODJVLQIRUGULQJDUQDDQQRQVHUDVSn RFKGlUIUDPJnUGHWYHPVRPKDUUl W att ans ka samt vilken typ av projekt som l r aktuella. Ans kningarna skickas till fondsekretariatet som bereder ans kningarna och l r f redragande inf r en expertgrupp. Expertgruppen bestnr av representanter frnn grl nskontrollerande myndigheter. Dessa personer KDUNXQVNDSEnGHRPJUlQVNRQWUR ORFKRPIRQGHQ([SHUWHUQDJ UHQSULRULWHULQJVOLVWDXWLIUnQGH projekt som presenteras. Nl r experterna gett sina synpunkter pn vilka projekt som b r vl ljas, presenteras prioriteringslistan f r ett grl nsrnd. Grl nsrndet bestnr av h ga representanter frnn samma myndigheter som experterna. Det l r grl nsrndet som slutgiltigt beslutar om innehnllet i programmet. Baserat Sn LQQHKnOOHWi det nuoljdprogrammet fattar rikskriminalchefen beslut om VW GWLOHQVNLOGDSURMHNW 8

10 QV NDQ (QGDVWDQV NQLQJVEODQNH WHUIUDPWDJQDDYIRQGVHNUHWDULDWHW PHGDQJLYQDELODJRUlUJLOWLJD $ WWlQNDSnYLGLI\ ODQGHDYDQV NQLQJVKDQGOLQJDUQD ξ /lvlqvwuxnwlrqhuqdvrpi OMHUPHGI UVODJVLQIRUGUDQ ξ Ge detaljerade och tydliga upplysningar, men i koncis form ξ )RNXVHUDSnPnOVl WQLQJDUQDI URFKUHVXOWDWHQDYSURMHNWHW De uppgifter som Ol P QDV i aqv NDQ VOnU fast vilken verksamhet som ska JHQRPI UDV Finansplanen visar vilka resurser som ska DQYl QGDV Det l Uendast aktiviteterna som beskrivs i DQV NDQ och de kostnader som l Uupptagna i den YHUHQVNRP QDfinansplanen som EHUl WLJDUtill VW G Projektet PnVWHvara ett Vl Watt O VDeller reducera ett visst problem och VW GMHUVnOHGHV inte den O SDQGHverksamheten. De V NDQGHombeds att inrikta sig Sn tydliga P nooch undvika DOOP l QQD uttalanden om policy eller YHUJULSDQGH PnO %HG P QLQJ av SURMHNWDQV NQLQJDUkommer att J UDVLI UKn ODQGHWLOGHNULWHULHUVRP DQJLYLWVLI UVODJVLQIRUGUDQ QW\JIUnQSURMHNWSDUWQHU En projektpartner luen organisation eller ett I UHWDJ som VW GMHU och samarbetar med SURMHNWlJDUHQi JHQRPI UDQGHWav projektet. Samarbetet kan EHVWni att partnern I UVHUprojektet med resurser och/eller att partnern aktivt deltar i JHQRPI UDQGHWoch tar del av gemenskapens VW GJHQRPSURMHNWlJDUHQ9LOONRUHQI UVW GIUnQIRQGHQRPIDWDUSURMHNWSDUWQHUSnPRWVYDUDQGH Vl WVRPI USURMHNWlJDUHQ(QGDVW SURMHNWlJDUHQH OHUHQSURMHNWSDUWQHUNDQKDNRVWQDGHUVRPlU VW GEHUl WLJDQGH( LQW\JVNDELIRJDVDQV NDQGlUSURMHNWSDUWQHUQLQW\JDUVLQVWDWXVVRPSDUWQHU W i projektet och sin eventuella medfinansiering. Mallen,QW\JIUnQSURMHNWSDUWQHUVNDDQYlQGDV DGVNDDQV NDQLQQHKn OD * $ QV NDQ med underskrift av EHK ULJ person IUnQ den DQV NDQGHRUJDQLVDWLRQHQ * Budget, med underskrift av EHK ULJ person IUnQ den DQV NDQGHRUJDQLVDWLRQHQ * Intyg IUnQ eventuella projektpartner, med underskrift av EHK ULJSHUVRQLSDUWQHURUJDQLVDWLRQHQ 9

11 QOlPQDQGHDYDQV NDQ 6 NDQGHVNDVlQGDDQV NQLQJVKDQGOLQJDULRULJLQDOWLO )RQGVHNUHWDULDWHW I U*UlQVIRQGHQ &HQWUDODJUlQVNRQWUR OHQKHWHQ Rikskriminalpolisen Box STOCKHOLM Dessutom ska samma handlingar skickas elektroniskt till fondsekretariatet Sn e-postadress: $QJHGLDULHQXPPHUI UI UVODJVLQIRUGUDQVRPlUHQGHPHQLQJ $QV NDQska vara komplett QlUden skickas in och endast kompletteringar som fondsekretariatet HIWHUIUnJDU godtas efter DQV NQLQJVGDJHQV XWJnQJ $ QV NQLQJVKDQGOLQJDU inkomna efter DQV NQLQJVWLGHQVXWJnQJEHDNWDVLQWH QV NQLQJVEODQNH WHQ,VDPEDQGPHGD I W UVODJVLQIRUGUDQDQQRQVHUDVOlJJVDQV NQLQJVEODQNH WHQXW SnKHPVLGDQ'lU anges det vilket nuoljwprogram som I UVODJVLQIRUGUDQ avser samt I UVODJVLQIRUGUDQV GLDULHQXPPHU' HWDVNDDQJHVLEODQNHWHQWLOVDPPDQVPHGGDWXPGnDQV NDQVLJQHUDV1HGDQ I OMHUQnJUDWLSVRPKXUIUnJRUQDLDQV NQLQJVEODQNHWHQVNDEHVYDUDVPHQRPPHUVW GNUlYVlU V NDQGHYlONRPQDD WNRQWDNWDIRQGVHNUHWDULDWHW 3URMHNWSHULRGHQVNDKn ODVLJLQRPUDPHQI USURJUDPSHULRGHQ7lQNSnDW LQWHYlOMDHQI UNRUW SURMHNWSHULRGGnHQGDVWNRVWQDGHUXSSNRPQDXQGHUGHQQDSHULRGlUVW GEHUl WLJDQGH Det IOHUnULJDprogrammet nwhuilqqvsn I kapitel tre beskrivs de prioriteringar och mnl som Sverige valt. I texten f r f rslagsinfordran anges om alla, eller endast nngra, av dessa l r s kbara. Endast projekt som passar in i s kbara prioriteringar och mnl kan s ka st d frnn fonden. Ange ansvarig person, kontaktperson och kontaktperson i ekonomifrngor. Dessa personer ska vara insatta i projektet. Ange det PG/BG-nummer dl r ni nskar fn st det insatt samt en referens VRPKMlOSHUHUD WYHWDDW SHQJDUVRPVl WVLQJl OHUVW GIUnQIRQGHQ Var noggrann vid beskrivningen av syfte, mnl, indikatorer m.m. dn det frl mst l r detta som ligger till grund f r vilka projekt som kan vl ljas ut. Mnlresultat och indikatorer ska kunna ml tas vid projektets slut och dl rmed mnste det finnas ett utgnngsll ge att jl mf ra med f r att kunna pnvisa f rl ndringar. Ta hjl lp av det flernriga programmet, kapitel tre, f r att sl kerstl lla samstl mmighet med detta. Alla aktiviteter som projektet planerar ska beskrivas. Endast aktiviteter som finns EHVNULYQDLDQV NDQNDQVW GMDVDYIRQGHQ Projekt som s ker st d f r ink p av utrustning ska vara utf rliga i beskrivningen av syftet med ink pet, var utrustningen ska placeras/anvl ndas somt tekniska specifikationer. Det mnste framgn hur och nl r en upphandling g rs samt hl nvisning till Lagen om Offentlig Upphandling. Ange l ven f r hur lnng tid utrustningen ska anvl ndas efter projektslut, se regler under Detta har EHW\GHOVHI URPKHODXWJLIWHQlUVW GEHUl WLJDQGH 10

12 )RQGVHNUHWDULDWHW YHUYDNDURFKXWYlUGHUDUIRQGHQVSURJUDPO SDQGHRFKNRPPHUlYHQDWN SD LQHQH[WHUQXWYlUGHUDUHI UD WXSSI\ ODNRPPLVVLRQHQVNUDYSnXWYlUGHULQJ) UD P MOLJJ UD W framtida XWYlUGHULQJDU NUlYV grundligt JHQRPI UGD rapporteringar IUnQ samtliga projekt. 3URMHNWHQVVOXWUDSSRUWHUVNDI OMDXSSGHXSSVD WDPnOHQRFKVNDUHGRYLVDYLONDLQGLNDWRUHUVRP XSSQn WV 6W GPRWDJDUH som V NHUVW G IUnQ*UlQVIRQGHQ PnVWH RFNVn vara beredda att ELVWni IUDPWLGDXWYlUGHULQJDUJHQRPD WH[HPSHOYLVVYDUDSnXWYlUGHUDUHQVIUnJRU ) UD WNXQQDEHVYDUDIUnJDQRPV\QOLJJ UDQGHDY(8VW GHWVHUXEULNLGHQQDKDQGOHGQLQJ $ QV NQLQJVEODQNHWHQ ska skrivas under av firmatecknare eller motsvarande EHK ULJ person I U att anses giltig. 7LOODQV NDQVNDHQEXGJHW ELIRJDVRFKKMlOSI UDW I\ ODLEXGJHWPD OHQILQQVLNDSLWHO %XW RPVW G %WRFK YHUHQVNRPPHOVH Rikskriminalchefen fattar beslut om st d. Efter det skrivs en verenskommelse mellan VW GP RWDJDUHQ och Rikskriminalpolisen. g YHUHQVNRP P HOVHQ LQQHKnOOHU en beskrivning av de regler som projektet mnvwh Kn OD sig till. g YHUHQVNRP P HOVHQXSSUl WDVi tyn exemplar och ska undertecknas av EHK ULJ person hos VW GPR WDJDUHQ samt ansvarig person hos 5LNVNULPLQDOSROLVHQ) UD YHUHQVNRPPHOVHQVNDDQVHVWLOIX W ORXQGHUWHFNQDGNUlYVEHK ULJ namnunderskrift Sn angiven plats samt samma persons initialer Sn varje enskilt ark. QGULQJDUL YHUHQVNRPPHOVHQ Vill den slutliga VW GP RWDJDUHQ J UD I UlQGULQJDU eller WLOOlJJ i SURMHNWDQV NDQ eller SURMHNWEXGJHWHQVNDIRQGVHNUHWDULDWHWVNULIWOLJHQXQGHUUl WDVLQQDQI UlQGULQJHQH OHUWLOlJJHW JHQRPI UV ([HPSHOSnI UlQGULQJDUlUWH[ ξ 1\DH OHULQVWl OGDDNWLYLWHWHU ξ Nya kostnadsposter ξ ) UlQGULQJDYSURMHNWHWVXUVSUXQJOLJDLQULNWQLQJH OHUPnOVl WQLQJ ξ 2PI UGHOQLQJDUPH ODQEXGJHWUXEULNHUVRPlUVW UUHlQDYEXGJHWRPVOXWQLQJHQ ξ ) UlQGULQJDUVRPLQQHElUHQXW NQLQJDYEXGJHWHQVRPVOXWQLQJ ξ ) UlQGULQJDUVRPSnYHUNDUSURMHNWSHULRGHQ ξ 3HUVRQDOI UlQGULQJDU SU YQLQJRFKXSSKlYDQGHDYEHVOXW Om beslutetom VW Ghar fattats Sn grund av oriktig, vilseledande eller RIXOVWlQGLJ XSSJLIW IUnQ VW GP RWDJDUHQeller om denne brutit motde villkor som JlOOHUI UVW GHWInURikskriminalpolisen RPSU YDHOHUXSSKlYDEHVOXWHWKHOWHOOHUGHOYLV 11

13 WHUEHWDOQLQJVVN\OGLJKHW Om beslutet om VW G RP SU YDV eller XSSKl YV sedan VW G har betalats ut luvw GP RWDJDUHQ nwhuehwdoqlqjvvn\oglj I Udet belopp som tagits emot i strid med beslutet om VW G c WHUEHWDOQLQJ InUNUlYDV inom tio nuiunq det att beloppet betalades ut. 5 l QWD enligt UlQWHODJ HQ ska tas ut Sn nwhuehwdoqlqjvehorsshw 5. Budgetering, kostnader och ekonomisk redovisning 5.1 Information om budgeten Som en del av DQV NDQ ska VW GPRWDJDUHQ OlPQD in en detaljerad projektbudget, med information om EnGHplanerade kostnader och I UYlQWDGHLQWlNWHU(med angivande om egen och annan finansiering samt vilken samfinansiering som DQV NV Med LQWlNWHUavses inkomster som ett projekt, under den period det varit VW GEHUl WLJDWhar IUnQ I UVlOMQLQJ uthyrning, WMlQVWHU LQVNULYQLQJVDYJLIWHUH OHUDQQDQOLNYlUGLJLQNRPVW Budgeten skrivs i ett VlUVNLOWEXGJHWIRUPXOlUframtaget av fondsekretariatet. Det lui denna viktigt att uppge exakta och detaljerade uppgifter. Totala VW GEHUl WLJDQGHutgifter ska vara lika med totala inkomster. Om DQV NDQ JRGNl QQVkommer den LQOl P QDGHSUHOLP LQl UDbudgeten att bli en av bilagorna till YHUHQVNRPPHOVHQ i samband med beslut om VW G och kan GlUPHG inte lqgudv utan IRQGVHNUHWDULDWHWVWL OVWnQG 2PGHWYLVDUVLJD WVW GHW IUnQIRQGHQ YHUVWLJLWGHQSURFHQWXH ODJUlQVVRPEHVOXWDWVGYVRP SURMHNWlJDUHQVPHGILQDQVLHULQJLQWHXSSJnUWLOIDVWVODJHQSURFHQWVDWVUHGXFHUDV PHGILQDQVLHULQJHQIUnQ*UlQVIRQGHQSURSRUWLRQH OW ' HW SURFHQ WDOI UILQDQVLHULQJIUnQIRQGHQ VRPDQJHVlUEHUlNQDGXWLIUnQGHWRWDODVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHUQDLSURMHNWHW ' HW ELGUDJVEHORSSVRPDQJHVL YHUHQVNRPPHOVHQXWJ UGHW PD[LPDODEHORSSVRPWLOGHODVSURMHNWHW WlPPHOVHURPVW GEHUl WLJDQGHXWJLIWHU ) OMDQGHKXYXGNULWHULHUJl OHUI UDWNRVWQDGHUVNDDQVHVYDUDVW GEHUl WLJDQGH'HVNDYDUD ξ 1 GYlQGLJDI UJHQRPI UDQGHWav de aktiviteter som WlFNV av projektet samt vara del av 6YHULJHVIOHUnULJDSURJUDP ξ 5LPOLJDVDPW I OMDSULQFLSHUQDI UVXQGHNRQRPLVNI UYDOWQLQJRFKNRVWQDGVHIIHNWLYLWHW ξ Klassade som kostnader I USURMHNWlJDUHQ eller dennes partner och IDVWVWlOOGD enligt vedertagen nationell lag och praxis. ξ 8SSNRPQDXQGHUJLOWLJKHWVSHULRGDQJLYHQLXSSUl WDG YHUHQVNRPPHOVHRPEHVOXW RPVW G ξ 3ODQHUDGHRFKPHGWDJQDLLQOlPQDW SURMHNWEXGJHWI UVODJ ξ 1 GYlQGLJDI UDWGHQI UHVODJQDnWJlUGHQVNDOHGDWLOJRGDUHVXOWDW ξ Styrkta genom registrering i ERNI ULQJ hos den slutgiltiga VW GPR WDJDUHQ samt LGHQWLILHUEDUDYHULILHUEDUDRFKDUNLYHUDGHLHQOLJKHW PHGQDWLRQH ODEHVWlPPHOVHU 12

14 Alla utgifter PnVWH XSSVWninom medlemsstaternas territorium (Schengen), undantaget VnGDQD utgifter som beskrivs i artikel 3 (1) (d) i bilaga I. Insatser relaterade till YHUYDNQLQJ av yttre JUlQVHU luundantagna IUnQ detta och kan XSSVWn EnGH inom och XWDQI U medlemsstaternas territorium. Projektet InU inte vara finansierat med medel IUnQ Europeiska Unionen Sn DQQDWVl lqghphghovrpv NV W W GEHUlWWLJDQGHNRVWQDGHU Nedan I OMHUtydligare beskrivning av VW GEHUl WLJDQGH kostnader. Efter varje rubrik anges den ERNVWDYVRPPRWVYDUDUEXGJHWSRVWHQLGHQEXGJHWPD OVRPVNDELIRJDVDQV NDQ Personalkostnader (A) $ OPlQQDUHJOHU 1. Direkta kostnader I Upersonal EHUl WLJDUendast till VW Gi IUnJDom personer som spelar en central och direkt roll i projektet, exempelvis som projektansvariga och annan personal som lu RSHUDWLYW LQEODQGDGHLSURMHNWHWH[HPSHOYLVLSODQHULQJHQDYSURMHNWYHUNVDPKHWHUVRPJHQRPI U (eller YHUYDNDU operativa verksamheter, levererar WMlQVWHUtill projektets slutliga VW GPRWDJDUH osv. Kostnader I Uandra medlemmar i personalen i den slutliga VW GPRWDJDUHQVorganisation som bara innehar en VW GUROO (exempelvis administrativ chef, VW G vid upphandlingar, SHUVRQDOVW G,7VW G administrationsassistent, receptionist osv.) luinte VW GEHUl WLJDQGH som direkta kostnader och anses vara indirekta kostnader. HUVRQDONRVWQDGHUVNDLGHWDOMUHGRJ UDVLILQDQVSODQHQPHGDQJLYHOVHDYDUEHWVXSSJLIWHUDQWDO personer i personalen samt namn. Om namnen Sn personerna lqqx inte lunlqgdeller inte InU U MDVVNDHQDQJLYHOVHOlPQDVRP\UNHVPlVVLJDRFKIDFNPlVVLJDNDSDFLWHWHUI UGHSHUVRQHUVRP DYVDWVDW JHQRPI UDGHUHOHYDQWDXSSJLIWHUQDLQRPSURMHNWHW 3. Omkostnader I Upersonal knuten till projektet, dvs. O Qoch sociala avgifter samt andra lagstadgade omkostnader, luvw GEHUl WLJDQGH under I UXWVl WQLQJ att de inte ligger YHU genomsnittet I Uden slutliga VW GPRWDJDUHQVJlQJVHO QHSROLWLN Denna summa kan, om Vn lu WLOOlPSOLJWinnefatta alla normala avgifter som betalas av arbetsgivaren, men den InU inte LQQHKnOOD eventuell bonus, vinstdelningsordningar eller liknande. Avgifter, skatter eller omkostnader luvnlow direkta skatter och sociala avgifter Sn O QHU som KlUU UIUnQprojekt som PHGILQDQVLHUDVIUnQIRQGHQlUXWJLIWHUVRPHQGDVW EHUl WLJDUWLOVW GRPGHIDNWLVNW EHWDODVDYGHQ VOXWOLJDVW GPR WDJDUHQ lUVNLOGDYLONRUI URIIHQWOLJDRUJDQVSHUVRQDONRVWQDGHU Personalkostnader I Uoffentliga organ som JHQRPI Uprojektet anses bara vara direkta VW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHULI OMDQGHVLWXDWLRQHU 1. I enlighet med de uppgifter som XWI UVi anslutning till projektet och projektets varaktighet anses kostnader I Upersonal inom medlemsstaternas konsulat och andra WMlQVWHUi trhgmholqghu som luehk ULJDatt hantera IO GHWav tredjelandsmedborgare till medlemsstaternas territorium, VnVRP NRQVXODWMlQVWHPlQ IO\JERODJVVDPEDQGVPlQoch VDPEDQGVPlQI Uinvandring, vara direkta VW GEHUl WLJDQGHkostnader, I UXWVDWatt syftet med projektet luatt I UEl WUD samarbetet 13

15 mellan medlemsstaterna och LQQHEl Uen uppdelning av arbetsuppgifter och DQVYDUVRP UnGHQ som luwloi UGHOI UPHUlQWYnGHOWDJDQGHPHGOHPVVWDWHU RVWQDGHUI USHUVRQDOLQRPDQGUDP\QGLJKHWHURFKWMlQVWHULPHGOHPVVWDWHUQDVRPEHU UVDY den JUXQGOlJJDQGHUlWWVDNWHQ VnVRP JUlQVYDNWHUI UXWVDWatt a) projektet inte huvudsakligen U Uanskaffandet av utrustning eller fastighet. b) projektet huvudsakligen EHVWnUav uppgifter som NUlYHUett aktivt och IRUWO SDQGHagerande IUnQ personalens sida, VnVRP anordnande av P WHQ och I UYDOWQLQJVSURFHVVHUI Uutbyte av information eller ElVWD praxis, mekanismer I UVDPUnG och samordning, utbildning av personal VDPW SURJUDPI UXWVWDWLRQHULQJRFKXWE\WHDYSHUVRQDO,VnGDQDID ODQVHVSHUVRQDONRVWQDGHUQDYDUDGLUHNWDVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHUI U ξ HQSHUVRQVRPKDUNRQWUDNWHUDWVDYGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQXWHVOXWDQGHI UDW JHQRPI UD projektet, ξ HQSHUVRQVRPlUIDVWDQVWl OGDYGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQRFKVRP i) XWI Uuppgifter som luspecifikt kopplade till JHQRPI UDQGHWav projektet Sn grundval av YHUWLGVHUVl WQLQJHOHU ii) luavdelad till uppgifter (vilket styrks av ett dokumenterat beslut av organisationen) som lu VSHFLILNWNRSSODGHWLOJHQRPI UDQGHWDYSURMHNWHW RFKVRPQRUPDOWVHW LQWHWLOK UGHQDQVWl OGHV DUEHWVXSSJLIWHURFKHQDQQDQSHUVRQVRPUHNU\WHUDVDYRUJDQLVDWLRQHQHUVl WHUGHQI UVWQlPQGH Resekostnader och traktamenten (B) HVHNRVWQDGHURFKWUDNWDPHQWHQlUHQGDVWVW GEHUl WLJDQGHVRPGLUHNWDNRVWQDGHUI UI OMDQGH a) Den slutliga VW GPRWDJDUHQVpersonal vars kostnader luvw GEHUl WLJDQGHi enlighet med vad som anges i punkt Det LQQHElUatt RIIHQWOLJDQVWlOOGDvars O QHNRVWQDGHU inte K Utill rubriken personalkostnader (A) utan till Kostnader som WlFNV av inkomster avsatta I UVlUVNLOGD QVNHPnO.RFK2LQWHK UWLO$XWDQRFNVnVNDLQJnL.RFK2 b) I YHGHUE UOLJHQ exceptionella och motiverade fall, personal hos den slutliga VW GPRWDJDUHQ VRPLQQHKDUHQVW GMDQGHUR OLHQOLJKHW PHGYDGVRPDQJHVLSXQNW c) Andra personer som inte arbetar I Uden slutliga VW GPRWDJDUHQ och som deltar i SURMHNWYHUNVDPKHWHQ,GHWDID OVNDQlUYDURI UWHFNQLQJDUI UDVVRPEHVW\UNDQGHXQGHUODJ 2. Resekostnader luvw GEHUl WLJDQGH Sn grundval av de faktiska utgifterna. ( UVl WQLQJHQ ska EHUlNQDVSn de billigaste offentliga transportmedlen och flyg ska i a OPlQKHWWLOOnWDVendast I U resor YHU 800 km (tur och retur), eller QlUdet geografiska OlJHWmotiverar flygresor. Ombordstigningskorten PnVWH sparas. Om privatbil DQYlQGV betalas HUVl WQLQJHQ normalt antingen Sn grundval av utgiften I Uoffentliga kommunikationer eller med PLOHUVl WQLQJ enligt den EHU UGD medlemsstatens offentliga EHVWlPPHOVHU eller enligt vad som WLOOlPSDV av den VOXWOLJDVW GPR WDJDUHQ 3. Levnadsomkostnader lu VW GEHUl WLJDQGH Sn grundval av faktiska kostnader eller ett GDJWUDNWDPHQWH2PHQRUJDQLVDWLRQKDUHJQDGDJWUDNWDPHQWHQVNDGHVVDWLOlPSDVLQRPGH YUH JUl QVHUsom finns fastlagda av medlemsstaten i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. 7UDNWDPHQWHQI UYlQWDVQRUPDOWWlFNDI UIO\ WQLQJDUSnSODWVHQLQNOXVLYHWD[LUHVRULQNYDUWHULQJ PnOWLGHUORNDODWHOHIRQVDPWDORFKVPnXWJLIWHU 14

16 5.3.2 Utrustning (C) $ OPlQQDUHJOHU 1. Utgifter I UI UYl UY av utrustning (som bygger Sn QnJRWav I OMDQGH I UK\ UQLQJ leasing eller LQN S Sn grundval av hela eller delar av kostnaden, eller avskrivning av LQN SWD WLOOJnQJ DU lu endast VW GEHUl WLJ DQGH om de l U av Yl VHQWOLJ betydelse I UJHQRP I UDQGHWav projektet. Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som EHK YVI Uprojektet och uppfylla JlOODQGH normer och standarder. RVWQDGHUI UGDJOLJHQDQYlQGDGPLQLVWUDWLYXWUXVWQLQJH[HPSHOYLVVNULYDUHElUEDUGDWRUID[ kopieringsapparat, telefon, kablar osv.) l Uinte VW GEHUl WLJDQGHsom direkta kostnader och ska betraktas som indirekta kostnader (se punkt 5.3.7). ) UK\UQLQJRFKOHDVLQJ Utgifter i samband med I UK\UQLQJ och leasing EHUl WLJDUtill medfinansiering med I UEHKnOO I U medlemsstatens regler, nationella lagstiftning och praxis samt I UK\ UQLQJHQV eller leasingens YDUDNWLJKHW I USURMHNWHW,QN S 1. Utgifter I UI UYlUY av utrustning (system, operativ utrustning och transportmedel), som bl.a. avses i artikel 5.1 F± f i den JUXQGOlJJDQGH Ul WVDNWHQ luvw GEHUl WLJDQGH i enlighet med nationella regler. 6nGDQD kostnader kan medfinansieras Sn grundval av hela eller en del av LQN SVNRVWQDGHQRP DGHlUGLUHNWNRSSODGHWLOJHQRPI UDQGHWDYSURMHNWHW EGHXSSNRPPLW LHQOLJKHW PHGGHQDWLRQH ODXSSKDQGOLQJVUHJOHUVRPIDVWVWl OWVLPHGOHPVVWDWHQ c) utrustningen har de tekniska egenskaper som EHK YV I Uprojektet och uppfyller JlOODQGH normer och standarder, d) utrustningen kommer att IRUWVl WDatt DQYlQGDVI Usamma PnOsom i projektet, lyhqefter det att projektet har avslutats, dock med en minsta varaktighet av ξ WUHnUH OHUPHUI U,7XWUXVWQLQJ ξ IHPnUHOHUPHUI UDQGUDW\SHUDYXWUXVWQLQJVnVRPRSHUDWLYXWUXVWQLQJRFKWUDQVSRUWPHGHO medundantag av de transportmedel som anges nedan, ξ tio nui Uhelikoptrar, fartyg och flygplan. 2. Kostnaderna I Uden utrustning som anges ovan kan vara VW GEHUl WLJDQGH Sn grundval av avskrivning i enlighet med nationella regler. I VnGDQDfall ska villkoren i a, b och c ovan JlOOD ' HVVXWRPPnVWHI OMDQGHNULWHULHUYDUDXSSI\ OGD D1lUXWUXVWQLQJN SVLQI UHH OHUXQGHUSURMHNWHWVO SWLGlUEDUDGHQGHODYDYVNULYQLQJDUQDI U XWUXVWQLQJHQVW GEHUl WLJDQGHVRPPRWVYDUDUGHQWLGGHQDQYlQGHVI USURMHNWHWVDPWGHQIDNWLVND DQYlQGQLQJVJUDGHQ b) Utrustning som LQN SWHV I UH projektets E UMDQ men som DQYlQGV I Uprojektet lu VW GEHUl WLJDQGHSn grundval av avskrivningen. Dessa utgifter EHUl WLJDUdock inte till VW Gom XWUXVWQLQJHQXUVSUXQJOLJHQN SWHVPHGKMlOSDYHW ELGUDJIUnQJHPHQVNDSHQ c),qn SVNRVWQDGHUQD I Uutrustning ska motsvara JlQJVH marknadspriser och YlUGHWska avskrivas i enlighet med de skatte- och ERNI ULQJVUHJOHUsom luwloolpsoljdi Uden slutliga VW GPR WDJDUHQ Utrustning som N SVmed VW GfUnQ fonden ska vara direkt kopplat till fondens syfte och endast DQYlQGDVvid yttre JUlQVNRQWUROOSkulle ett projekt vilja N SDutrustning som ska DQYlQGDVEnGH 15

17 I Ufondens syfte och I Uandra syften, PnVWHprojektet J UDen EHUlNQLQJ av hur stor procentuell I UGHOQLQJVRPU U*UlQVIRQGHQVV\IWH)RQGHQNDQGnVW GMDGHQGHODYSURMHNWHWVNRVWQDGHUVRP K UWLO\ WUHJUlQVNRQWUR O Fastigheter (D) $ OPlQQDUHJOHU,ID ODYLQN SDYIDVWLJKHWXSSI UDQGHHOHUUHQRYHULQJDYIDVWLJKHWHOHUI UK\UQLQJDYIDVWLJKHW VNDGHQKDGHWHNQLVNDHJHQVNDSHUVRPEHK YVI USURMHNWHW RFKXSSI\ ODWLOlPSOLJDQRUPHURFK standarder.,qn SXSSI UDQGHHOHUUHQRYHULQJDYIDVWLJKHW I UYlUYDYIDVWLJKHW luylvhqwoljw I UJHQRPI UDQGHWDYSURMHNWHW RFKlUW\GOLJWNRSSODWWLO dess PnO EHUl WLJDULQN S av fastighet, dvs. redan XSSI UGD byggnader, eller XSSI UDQGH av IDVWLJKHWWLOOPHGILQDQVLHULQJSnJUXQGYDODYKHODHOHUHQGHODYNRVWQDGHQHOHUSnJUXQGYDODY avskrivning, enligt QHGDQVWnHQGH villkor, utan att det hindrar WLOOlPSQLQJHQ av VWUlQJDUH nationella regler: a) Ett intyg ska HUKnOODVIUnQ en oberoende kvalificerad YlUGHULQJVPDQ eller ett YHGHUE UOLJHQ bemyndigat offentligt organ om att N SHVNLOOLQJHQ inte YHUVWLJHU PDUNQDGVYlUGHWGlUdet antingen bestyrks att fastigheten uppfyller nationella EHVWlPPHOVHUeller preciseras Sn vilka SXQNWHUGHQLQWHJ UGHW RFKVRPGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQSODQHUDUDW nwjlugdvrph WOHGL projektet. b) Fastigheten har inte LQN SWVmed bidrag IUnQ gemenskapen vid en tidpunkt I UH projektets JHQRPI UDQGH F)DVWLJKHWHQVNDXWHVOXWDQGHDQYlQGDVI UGHWV\IWHVRPDQJHVLSURMHNWHWXQGHUHQSHULRGDY PLQVWWLRnUHIWHUSURMHNWHWVVOXWGDWXPRPLQWHNRPPLVVLRQHQVSHFLILNW JHUWLOnWHOVHWLODQQDW L KlQGHOVH av medfinansiering av hela eller delar av kostnaden. Vid medfinansiering Sn grundval DYDYVNULYQLQJPLQVNDVGHQQDSHULRGWLOIHPnU d) Vid LQN S av fastighet ska principerna om SULVYlUGKHWoch kostnadseffektivitet I OMDV och LQN SHWska anses VWn i proportion till det syfte som ska XSSQnVmed projektets JHQRPI UDQGH e) I KlQGHOVHav medfinansiering Sn grundval av avskrivning ska endast den del av avskrivningen av WLOOJnQJDUQD som motsvarar projektets YDUDNWLJKHW RFKGHVVIDNWLVNDDQYlQGQLQJVJUDGYDUD VW GEHUl WLJDQGH$YVNULYQLQJHQVNDEHUlNQDVLHQOLJKHW PHGQDWLRQH ODUHGRYLVQLQJVUHJOHU 2. Utgifter I Urenovering av fastighet ska vara EHUl WLJDGHtill medfinansiering Sn grundval av hela eller en del av kostnaden eller Sn grundval av avskrivning. 1lU det JlOOHU renoveringskostnader luendast villkoren i leden c och d ovan WLOOlPSOLJD ) UK\UQLQJ ) UK\UQLQJ av fastighet EHUl WLJDUtill medfinansiering om det finns en tydlig koppling mellan I UK\UQLQJHQRFKPnOHW UGHW EHU UGDSURMHNWHWHQOLJWQHGDQVWnHQGHYLONRURFKXWDQDWGHW KLQGUDUWLOlPSQLQJHQDYVWUlQJDUHQDWLRQHOODUHJOHU D)DVWLJKHWHQInULQWHKDLQN SWVPHGELGUDJIUnQJHPHQVNDSHQ b) Fastigheten E Uendast DQYlQGDVI UJHQRPI UDQGHWav projektet. Om Vn ej lufallet luendast GHQGHODYNRVWQDGHUQDVRPPRWVYDUDUDQYlQGQLQJHQI USURMHNWHWVW GEHUl WLJDQGH 16

18 .RQWRUVXWU\PPHQI UGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQ Utgifter I ULQN S XSSI UDQGH renovering eller I UK\UQLQJ av kontorsutrymmen I Uden slutliga VW GPRWDJDUHQV rutinverksamheter luinte VW GEHUl WLJDQGH 6nGDQD kostnader anses vara indirekta kostnader. UEUXNQLQJVPDWHULHOI UUnGVDUWLNODURFKD OPlQQDWMlQVWHU( 1. Kostnaderna I U I UEUXNQLQJVPDWHULDO I UUnGVDUWLNODU och DOOPlQQD tmlqvwhu lu VW GEHUl WLJDQGH under I UXWVl WQLQJ att de JnU att identifiera och l Udirekt Q GYl QGLJD I U JHQRPI UDQGHWDYSURMHNWHW 2. Kontorsmaterial liksom alla typer av VPlUUH I UEUXNQLQJVP DWHULDO I U administration, I UUnGVDUWLNODU representationskostnader och DOOP l QQD tmlqvwhu (exempelvis telefon, Internet, SRUWRNRQWRUVVWlGQLQJDOPlQQ\ WLJDWMlQVWHUI UVlNULQJSHUVRQDOXWELOGQLQJUHNU\WHULQJRVYlU GRFNLQWHGLUHNWDVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHU' HLQJnUEODQGGHLQGLUHNWDNRVWQDGHUVRPDYVHVL punkt WOlJJDQGHSnHQWUHSUHQDG) 1. Som generell regel PnVWH de slutliga VW GP RWDJDUQD ha I UPnJDQ att VMlOYD XWI UD de verksamheter som EHU Uprojektet. 8 WOlJJDQGHSn entreprenad PnVWHGl UI Uvara EHJUlQVDWoch InU inte YHUVWLJD40 % av de direkta VW GEHUl WLJDQGHkostnaderna I Uett projekt, VnYLGD de inte YHGHUE UOLJHQPRWLYHUDWVRFKJRGNlQWVLI UYlJDYGHQDQVYDULJDP\QGLJKHWHQ WJLIWHUI UI OMDQGHHQWUHSUHQ UVNRQWUDNW EHUl WLJDULQWHWLOPHGILQDQVLHULQJIUnQIRQGHQ a) 8WOlJJDQGH Sn entreprenad av uppgifter som avser den YHUJULSDQGH I UYDOWQLQJHQ av projektet. E8WOlJJDQGHSnHQWUHSUHQDGVRPK MHUNRVWQDGHQI USURMHNWHWXWDQDW LPRWVYDUDQGHPnQ ND GHVVYlUGH c) 8WOlJJDQGHSn entreprenad med PHOODQKlQGHUeller konsulter GlUbetalningen IDVWVWl OVsom en SURFHQWVDWVDYWRWDONRVWQDGHQI USURMHNWHW RPLQWHVnGDQEHWDOQLQJPRWLYHUDVDYGHQVOXWOLJD VW GPRWDJDUHQ genom KlQYLVQLQJ till det faktiska YlUGHWav det arbete eller de WMlQVWHUsom XWI UV 3. Alla XQGHUHQWUHSUHQ UHU ska nwdsig att I Uvarje HQWUHSUHQ UVNRQWUDNWI UVH revisions- och kontrollorganen med all Q GYlQGLJ information om de verksamheter som har lagts ut Sn entreprenad Kostnader som har direkt samband med EU:s medfinansieringskrav (G) Kostnader I Uatt uppfylla krav som lukopplade till EU:s medfinansiering, exempelvis RIIHQWOLJJ UDQGH insyn, XWYlUGHULQJ av projektet, extern revision, bankgarantier, YHUVl WQLQJVNRVWQDGHUosv. luvw GEHUl WLJDQGHsom direkta kostnader Expertarvoden (H) Arvoden I Ujuridisk UnGJLYQLQJ notariatsavgifter, utgifter I Ufack- eller finansexperter lu VW GEHUl WLJDQGH 17

19 QGLUHNWDVW GEHUl WLJDQGHNRVWQDGHU- Obs! Indirekta kostnader l r inte st dberl ttigande frnn och med det nrliga programmet 2011 och framnt. 1. Indirekta kostnader avser kategorier av utgifter som inte JnU att identifiera som specifika kostnader som l Udirekt kopplade till projektet. En fast procentsats av det sammanlagda beloppet f r direkta st dberl ttigande kostnader kan vara st dberl ttigande som indirekta kostnader, under f ljande f rutsl ttningar: a) De indirekta kostnaderna hnlls pn ett minimum och den exakta procentsatsen av de indirekta kostnaderna faststl lls av medlemsstaten i f rhnllande till behoven. b) De indirekta kostnaderna har f rutsetts i projektets finansplan. c) De indirekta kostnaderna innefattar inte kostnader som h r till en annan rubrik i budgeten f r projektet. G' HLQGLUHNWDNRVWQDGHUQDILQDQVLHUDVLQWHXUDQGUDNl ORU2UJDQLVDWLRQHUVRPInUGULIWVELGUDJ IUnQEU:sbudget eller IUnQmedlemsstaterna InUinte ta upp indirekta kostnader i sin finansplan. e) Den fasta procentsatsen av indirekta kostnader fnr aldrig verstiga 2,5 % av det sammanlagda beloppet direkta st dberl ttigande kostnader. 2. Procentsatsen avseende indirekta kostnader ska sl rskilt tl cka f ljande kostnader: a) Personalkostnader som inte berl ttigar till st d som direkta kostnader enligt punkt (allml nna regler). b) Administrations- och f rvaltningsutll gg, exempelvis kostnader som anges i c) Olika bankavgifter (utom bankgarantier enligt 5.3.6). d) Kostnader I Ufastighet och XQGHUKnOOVNRVWQDGHU om de l U kopplade till den O SDQGH I UYDOWQLQJHQ exempelvis de kostnader som anges i 5.3.3, kontorsutrymmen I Uden slutliga VW GPR WDJDUHQ. e) Alla kostnader som l r kopplade till projektet, men inte omfattas av avsnitt 5.3 ± Direkta st dberl ttigande kostnader Kostnader som tl cks av inkomster avsatta f r sl rskilda nskemnl (K och O) YlOPRWLYHUDGHID OInUPHGILQDQVLHULQJHQDYSURMHNWHWYDGDYVHUELGUDJIUnQGHQVOXWOLJD VW GP RWDJDUHQochprojektpartner, delvis XWJ UDVav arbete som XWI UVav WMlQVWHPlQsom lufast DQVWlOOGDhos dessa organ och som deltar i projektet. Dessa kostnader lugn inte VW GEHUl WLJDQGH som direkta eller indirekta personalkostnader enligt punkterna och 5.3.8, utan som kostnader som tl cks av inkomster avsatta f r sl rskilda l ndamnl. 2. Sndana bidrag fnr inte verstiga 50 % av det totala bidrag som ll mnats av den slutliga st dmottagaren. I sndana fall gl ller f ljande regler: a) De offentliga tjl nsteml nnens uppgifter l r sl rskilt kopplade till genomf randet av projektet och ingnr inte i myndighetens lagstadgade ansvarsomrnden. b) Offentliga tjl nsteml n som anf rtros genomf randet av ett projekt ska vara avdelade till detta genom ett vederb rligen dokumenterat beslut av den beh riga myndigheten. c) Vl rdet pn bidragen kan omfattas av revision och fnr inte verstiga de utgifter som faktiskt betalats och vederb rligen styrks med bokf ringsunderlag frnn myndigheten. 18

20 RVWQDGHUVRPLQWHlUVW GEHUl WLJDQGH D0HUYlUGHVVND RP W LQWHGHQVOXWOLJDVW GPR WDJDUHQNDQYLVDDWKDQLQWHNDQInWLOEDNDGHQ b) Kapitalavkastning, amorteringar och UlQWRUSn XSSOnQLQJ VNXOGUlQWRU YDOXWDYl[OLQJVDYJLIWHU och IUOXVWHU DYVl WQLQJDUI Uframtida I UOXVWHUeller skulder, VNXOGUlQWRU RVlNUD fordringar, E WHUHNRQRPLVNDSnI OMGHUSURFHVVXWJLIWHURFK YHUGULYQDH OHUPLQGUHYlOEHWlQNWDXWJLIWHU F5HSUHVHQWDWLRQVNRVWQDGHUVRPXWHVOXWDQGHDYVHUSURMHNWSHUVRQDO9DGVRPlUWLOnWHW luulpoljd utgifter I Usociala tloovwlooqlqjdusom lumotiverade i projektet, t.ex. vid projektets avslutning HOOHUP WHQLSURMHNWHWVVW\UHOVH d) Kostnader som deklarerats av den slutliga VW GPRWDJDUHQ och som omfattas av ett annat projekt eller arbetsprogram som beviljats gemenskapsbidrag. H0DUNLQN S f) Personalkostnader I Ubefattningshavare som bidrar till projektets JHQRPI UDQGHgenom att XWI UDXSSJLIWHUVRPXWJ UHQGHODYGHUDVQRUPDODDUEHWH g) Bidrag in natura. YULJDGLUHNWDNRVWQDGHU < WHUOLJDUHNRVWQDGHUVRPLQWHIDOHUXQGHUQnJRQDYGHDQJLYQDNDWHJRULHUQDNDQYLG JRGNlQQDQGHIUnQIRQGVHNUHWDULDWHW PHGWDVXQGHUI UXWVl WQLQJDWGHVVDDQVHVQ GYlQGLJDI U JHQRPI UDQGHWDYDUEHWHW RFKILQQVVSHFLILFHUDGHL YHUHQVNRPPHOVHQ 5.4 Styrkande av handlingar och verifikationer Samtliga projektkostnader och LQWlNWHU ska redovisas, kunna styrkas och kontrolleras. Verifikationer (attesterade fakturor, kvitton och andra UlNHQVNDSVKDQGOLQJDUav lika EHYLVYl UGH VNDERNI UDVRFKVSDUDVDYVW GP R WDJDUHQWLOnU 5.5 Kontroller Kontroll av projekt J UVav WMlQVWHPlQIUnQ fondsekretariatet och kan ljdrum QlUsom helst under projekttiden. Alla projekt kommer att kontrolleras minst en JnQJ under projektperioden. ' HWKXYXGVDNOLJDV\IWHW PHGNRQWUR OHUQDlUD ELVWnRFKJHUnGnWGHVRPPHGYHUNDULSURMHNWHW W 9LGEHV NHWNRQWUR OHUDVlYHQDWGHYHUNVDPKHWHUVRPEHYLOMDWVVW GIUnQIRQGHQI OMHUGHYLONRU VRPXUVSUXQJOLJHQI UDQOHGGHDWVW GHW EHYLOMDGHV.RQWUROOHUQDNDQEODEHVWnDY ξ EHVYDUDQGHDYIUnJRUIUnQSURMHNWHQ ξ EHG PQLQJ av SURMHNWPnOHQVaktuella relevans (med avseende Sn projektets bakgrund och programmets syften), ξ YlUGHULQJDYSURMHNWHWVUHVXOWDWKLWLOVHIIHNWLYLWHWKn OEDUKHW RFKI UYlQWDGHHIIHNWHU ξ JUDQVNQLQJDYNYDOLWHWHQSnSURMHNWI UYDOWQLQJHQRFKSURMHNWEXGJHWHQ.RQWUROOEHV NHWbygger till stor del Sn den information som tlookdqgdknoov av VW GPRWDJDUQD YDUI UGHW ludyvw UVWDYLNWDWGHQQDlUVnH[DNW IX OVWlQGLJRFKNRUUHNWVRPP MOLJW 19

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden

Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Europeiska flyktingfonden Europeiska återvändandefonden Vägen till kontrakt Ansökningar inkommer Formell projektgranskning Projektgranskning och dialog Expertbedömning Kontraktsmöte Granskning och dialog

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och

Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och Utkom från trycket den 30 december 2014 Förordning om förvaltning av asyl-, migrations- och integrationsfonden; utfärdad den 18 december 2014. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12

Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering. Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 Rapport Årlig revisionsrapport med yttrande och validering Fonden för yttre gränser Årligt program 2011 ESV 2015:12 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 2.3.2011

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 2.3.2011 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.3.2011 K(2011) 1160 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 2.3.2011 om ändring av beslut 2008/456/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 3.3.2011

KOMMISSIONENS BESLUT. av den 3.3.2011 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2011 K(2011) 1290 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 3.3.2011 om ändring av beslut 2008/22/EG om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20

Projekthandbok. Uppdaterad 2015-10-20 Projekthandbok Uppdaterad 2015-10-20 Sida 2 av 7 Övergripande Enligt Förordning (2003:596) 5 får bidrag för ett projekt inte utgöra driftsstöd. Bidrag enligt denna förordning får lämnas med högst 50 procent

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EG:s strukturfonder; SFS 2007:14 Utkom från trycket den 6 februari 2007 utfärdad den 18 januari 2007. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

$16g.1,1*6%/$1.(77)g5%,'5$*,QEMXGDQDWWOlPQDI UVODJ%XGJHWUXEULN%.8/7855$0352*5$00(7)g5.8/785

$16g.1,1*6%/$1.(77)g5%,'5$*,QEMXGDQDWWOlPQDI UVODJ%XGJHWUXEULN%.8/7855$0352*5$00(7)g5.8/785 EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Kultur, audiovisuell politik och idrott.xowxuãsrolwlnãrfkãudpsurjudpã5dpsurjudpphwã.xowxuã $16g.1,1*6%/$1.(77)g5%,'5$*,QEMXGDQDWWOlPQDI

Läs mer

Handledning för synliggörande

Handledning för synliggörande Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Handledning för synliggörande Så här ska du som projektägare informera om medfinansieringen från Europeiska

Läs mer

EU-stödet medför informationsskyldighet

EU-stödet medför informationsskyldighet Grafiska riktlinjer EU-stödet medför informationsskyldighet Denna anvisning gäller projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) genom programmet Interreg IV A Nord under

Läs mer

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software

$QYlQGDUKDQGERN. Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software $QYlQGDUKDQGERN Creative Sound Blaster Audigy Creative Audio Software,QIRUPDWLRQHQLGHWKlUGRNXPHQWHWNDQlQGUDVXWDQI UHJnHQGHPHGGHODQGHRFKPHGI ULQJDXWIlVWHOVHUIUnQ&UHDWLYH7HFKQRORJ\/WG,QJHQGHODYGHQKlU KDQGERNHQInUUHSURGXFHUDVHOOHU

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning av ersättning för miljöinvestering enligt faktiska kostnader VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om utbetalning

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Seminarium 28 januari 2015

Seminarium 28 januari 2015 Seminarium 28 januari 2015 Ansökan om avräkning och Villkor för verksamhetsbidrag, Resurscentra för kvinnor 2013-2015 1 Verksamhetsbidrag i förskott Ansökan om verksamhetsbidrag och förskott, gäller för

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel?

Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? Hur sköter svenska myndigheter förvaltningen av EU-medel? ESV:s seminarium 6 mars 2015 Hur väl förvaltar Sverige EU-medel? Ulrika Bergelv, Avdelningschef EU-revision ESV ESV:s seminarium 6 mars 2015 3

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Guide för projektledare

Guide för projektledare HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Sida 1 av 5 GUIDE FÖR PROJEKTLEDARE Uppgjort av: Godkänt av: Rektor Edvard Johansson Dok. nr: B.3.2-2 Lena Nyman-Wiklund Granskat av: Q-team Godkänt datum: 18.04.2011

Läs mer

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1 (7) Inkom till fiskeområdesgruppen, datum Ansökan Stöd till fiskerinäringen 2007-2013 Projekt inom Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle 1. Insats Projektrubrik Startdatum för insatsen Slutdatum

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN

BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN EFR-BIDRAGSAVTAL BILAGA V-B RIKTLINJER FÖR INTYG ÖVER METODEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKTLINJER FÖR EN OBEROENDE RAPPORT OM DE FAKTISKA RESULTATEN RÖRANDE METODEN FÖR ETT EFR-BIDRAGSAVTAL SOM FINANSIERAS

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument)

Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) BILAGA 2 Standardformulär för kostnads- och intäktsredovisningar (följedokument) Projekt nr:... Benämning:...... Stödmottagarens fullständiga namn:... Adress:...... Finansiella formulär inlämnade för 1

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2014

Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Föreskrifter och anvisningar 4/2014 Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dnr FIVA 6/01.00/2014 Datum 1.7.2014 Gäller fr.o.m. 22.7.2014 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 53 28 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.4.2012 COM(2012) 160 final C7-00091/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden 1(8) Diarienummer 2013-03-12 Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen

Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Jaana Summanen, sakkunnig Allmän anvisning för ansökan av statsunderstöd och korrekt användning av finansieringen Undervisningsväsendets personalutbildning 2013 Informationstillfälle 2.11.2012, Utbildningsstyrelsen

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet

Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd inom Nationella honungsprogrammet Vart ska ni skicka blanketten? Du ska skicka ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, Företagsstödsenheten, 551 82 Jönköping.

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016

X 2015 X 2017. Bilaga. Kostnadsspecifikation. Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 Bilaga Kostnadsspecifikation Bilaga 1 till N1215E17_06072015 Kryssa för det/de år ansökan/specifikationen avser 2014 X 2016 X 2015 X 2017 Beloppen anges i EURO Beloppen anges: Exkl. moms Inkl. moms Utgifter

Läs mer

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015

Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Allmänna anvisningar om statsunderstöd för sökande och användare 1/2015 Innehåll 1. Statsunderstöd... 1 2. Anvisningar i anslutning till användningen av statsunderstöd... 1 2.1. Allmänna anvisningar i

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.04 oktober 2014) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget: Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord

Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03. Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord Välkomna! Informationsseminarium 2010-06-03 Europeiskt Territoriellt samarbete Interreg IV A Nord 09.00 Presentation 09.15 Kort om programmet 09.45 Hållbar utveckling 10.15 Kaffe/te och smörgås 10.45 Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EU- OCH ANDRA EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT Kommunstyrelseförvaltning 2011-04-11 Tommy Bengtsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SYFTE... 3 2. GRUNDLÄGGANDE DEFINITIONER... 3 3. BESLUTSRÄTT...

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Nytt finansieringsstöd för socialt företagande Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND

SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV/JLS/B4/INTEGRATION FUND SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 05/III/2008 K (2008) 795 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 05/III/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets beslut

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man?

Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Att söka pengar från Verksamhetsutvecklingsfonden hur gör man? Nya regler för verksamhetsutvecklingsfonden från och med 1:e januari 2008. SSUs förbundskongress i augusti 2007 beslutade om en ny inriktning

Läs mer

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD

ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Anvisning 1 (5) 5.4.2013 ANVISNING OM IFYLLANDE AV BLANKETT FÖR UTBETALNING AV STATLIGT STÖD Allmänt Denna blankett använder man när man ansöker om utbetalning av stöd hos Kommunikationsverket enligt lagen

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet Dnr 3.2.16-1559/14 2014-05-22 Landsbygdsutvecklingsenheten Bilaga till konsekvensutredning av förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd inom landsbygdsprogrammet

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer