Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut"

Transkript

1 $ t 1 Y, frø n/nrartebnar{dw Särskild beslutsbilaga gällande förutsättningar för beslut Diarienumm er 2015/00735 Agila Angelholm Uppgifter om vilka omständigheter som varit avgörande för utgången att projektet bedömts valbart Vid beredning av ansökan har regionkontoret bedömt att ansökan uppfyller det nationella socialfondsprogrammet för investering för tillväxt och sysselsättning Q de nationella urvalskriterierna (beslutade av Övervakningskommitté ) samt inriktning och ställda krav i utlysning för Programområde 1 Samarbete, kompetensutveckling och social inkludering diarienumm er 2015/ Det förväntade resultatet av projektet Projektet förväntade effekter är: o Kommunen är mer öppen för medborgarna gällande delaktighet och inflytande.. Ökad servicekvalité till medborgarna o Okad anställningsbarhet hos gruppen arbetslösa som deltar under projektets gång.. Andelen anställda med utländsk bakgrund speglar i större utsträckning andelen med utländsk bakgrund i kommunen. Andelen chefer med utländsk bakgrund speglar bättre andelen anställda med utländsk bakgrund i kommunen.. Andelen kvinnliga chefer speglar andelen anställda kvinnor inom kommunen. En organisation frifrån negativa attityder och fördomar kopplade till funktionsnedsättn i ng. Projektets mål är:. Ökad kunskap gällande det Agila arbetssättet hos alla deltagarna i projektet, det vill säga alla kommunens anställda (cirka 3000 stycken), samarbetspartners samt gruppen arbetslösa (ca 20 stycken) o En förbättrad arbetsorganisation hos projektägaren där det agila arbetssättet är en del i vardagen och avspeglar sig i servicekvalitén till medborgarna. a Okad kunskap hos samtliga chefer (ca 110 stycken) gällande jämställdhets-, tillgän g I ig hets- och icked iskrim ineringsfrågor. För detaljerad beskrivning av projektets förväntade resultat, se ansökan och därtill hörande handlingar. Europeiska socialfonden stöder projekt som motvetkar uta nförskap oc h f rä mj a r

2 ) soclallondon Y,friøio/rnror# narkden Partnerskapets motiveri n g Strukturfondspartnerskapet har vid prioriteringssammanträde inkommit med fciljande yttrande om prioritering: I konkurrens med andra inkomna ansökningar inom utlysningen frir Socialfonden POl: Samarbete, kompetensutveckling och social inkludering / välj er Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge att prioritera projektet Agila Ängelholm Strukturfondspartnerskapet lämnar över prioriteringen till ftir beslut. Projektet bidrar i hög grad till den regionala handlingsplanen för Europeiska Socialfonden i Skåne-Blekinge, uppfyller Socialfondsprogrammets urvalskriterier och bedöms som prioriterat i genomförandet av regionala strategier. Villkor som beslutet är förenat med Projekttiden är Varje deltagare som börjar projektet ska informeras om att personuppgifter som inhämtas för redovisning till SCB även kommer att delas med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för statistiska ändamål. Stödsökanden ansvarar för att deltagaren fôrstått och godkänt denna hantering. Stödsökanden ansvarar för att enligt instruktion från och SCB registrera de uppgifter som krävs enligt aktuellt regelverk och s mallar. I väntan på att registrering till SCB kan göras ska uppgifterna lagras för att sedan kunna efterregistreras av projektet. Hur utgifterna i projektet ska redovisas Utgifter i projektet ska redovisas som faktiska kostnader eller enligt bestämmelserna för förenklade redovisningsalternativ. Med faktiska kostnader avses utgifter som kan styrkas genom kopior av fakturor, bokföringsunderlag, eller andra handlingar som har bokförts i enlighet med god redovisningssed. Med förenklade redovisningsalternativ avses utgifter som ersätts genom enhetskostnader eller schablonsatser. Av den fastställda budgeten (se beslutsbilaga) framgår vilket redovisningsalternativ i 2 kap. 18 $ första stycket 6 i förordning 2014:1383 som gäller för varje utgiftsslag. Enligt den beviljade budgeten för projektet ska personalkostnader redovisas i enlighet med bestämmelserna för förenklade redovisningsalternativ. lndirekta kostnader tillkommer med 15 procent av personalkostnaderna. Kostnader som avser utgiftsslaget externa tjänster ska redovisas som faktiska kostnader. Projektets budget samt finansieringsplan Europeiska socialfonden stöder projekt som motve*ar utanförskap och främjar E5F-rådet

3 ? GUROPGISKA UNIONEN Europclsk socla tondcn Y, frm n/rar orú bnar{detn, Projektets budget och finansiering framgår av ansökan med budget, se bilaga 1 Stödberättigande utgifter Stöd får betalas ut endast om utgifterna är stödberättigande enligt 2kap $$ förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder. För projektutgifter i form av faktiska kostnader gäller 2kap $$ och för projektutgifter i form av förenklade kostnadsalternativ gäller 2kap SS De utgifter som kan vara stödberättigande framgår av den för projektet godkända budgeten, se bilaga till beslutet. Prövning av om kostnader inom ramen för den godkända budgeten är stödberättigande prövas i särskild ordning i samband med att en ansökan om utbetalning av stöd inkommer till. Stödmottagare ska, utan att gällande bokföringsbestämmelser åsidosätts, ha en separat projektredovisning eller på annat lämpligt och redovisningssäkert sätt säkerställa att projektets transaktioner kan utläsas i redovisningen. Projektfaser Projektperiod 2016-Q2-01 tom Analys och planeringsfas: tom Genornförandefas: tom , inkluderat avslutsfas, l januari 2018 torn 31 mars Projektet kommer i enlighet med kraven i aktuell utlysning att omfatta en 9 månader lång analys- och planeringsfas i syfte att göra en fördjupad planering av genomförandet och en individuell kartläggning och analys för varje deltagande arbetsplats och deltagare. Efter analysoch planeringsfasen ska nedanstående delar vara uppfyllda: Redovisning av resultatet från kartläggning och analys inklusive planering för varje deltagande arbetsplats och de individuella kompetensutvecklingsplanerna. Detaljerad tids- och aktivitetsplan där aktiviteterna är tydligt kopplade till förväntade resultat och effekter. Fördelning av projektets kostnader per deltagande arbetsplats, se även Statsstöd nedan. Konkret beskrivning av hur projektet ska arbeta strategiskt med att påverka aktörer och ordinarie verksamhet. En kommunikationsplan ska vara framtagen. Konkret plan för arbetet med principer för lika möjligheter, jämställdhetsmål och arbetet med tillgänglighet och kopplingen till projektets övergripande mål och bidrag till förväntade resultat och effekter. Konkretisering av andra insatser som t.ex. aktiviteter av regionalfondskaraktär eller transnationellt samarbete, och beskrivning av dessa aktiviteter i forhållande till förväntade resultat och effekter av projektet Konkretisering av utvärderingsplan. E u ropeiska soci alfo nd e n stöd e r E projekt som motvetkar utanförskap och främjar

4 i 4 wfrmn/mroúe nar*den Verksamheten under analys- och planeringsfasen ska redovisas till i form av en rapport där bl.a. redovisning av ovanstående punkter ska ingå. Om projektets rapport inte godkänns kan projektet komma att avbrytas. Under genomförandefasen ska projektet arbeta utifrån den framtagna aktivitets- och tidsplanen för att uppnå sina mål och de förväntade resultaten. Avslutsfasen om tre månader sker utan deltagare och ger möjlighet till uppföljning av resultat och effekter, uppföljningar på individnivå, färdigställande av slutrapport och utvärderingsrapport, samt ekonomisk slutredovisning av projektet. Under avslutsfasen kan även arbete med spridning av resultat och effekter, metoder och liknande, ske i enlighet med projektets kommunikationsplan. Hävning och återbetalningsskyldighet Beslutet om stöd kan ändras eller upphävas om det fattats på grund av oriktig, vilseledande eller ofullständig uppgift från stödsökanden eller om stödsökanden brutit mot de villkor som gäller för stödet eller om förutsättningarna i övrigt ändras för stödet. Utvärdering Projektet ska som huvudregel utvärderas. Utvärderingstjänsten som upphandlas ska ligga i linje med de kvalitets- och innehållsliga krav som ställer på projektutvärderingen. Projektägaren ska samråda med ansvarig samordnare på både inför upphandling av en hel utvärderingsinsats och i de fall ramavtal gällande utvärdering redan finns hos projektägaren. SGB-rapportering Stödsökanden är skyldig att rapportera deltagare till Statistiska Centralbyrån (SCB) i enlighet med angiven mall för deltagarrapportering och övriga villkor som fastställts av ESFrådet. SCB kommer att inhämta uppgifter från Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan för att mäta de aktivitets- och resultatindikatorer som anges i bilaga 1 och 2 till Förordning (EU) nr 13Q Projektägaren är skyldig att informera sina deltagare om denna hantering i enlighet med instruktioner från. Uppgifter om projekten och uppfyllandet av aktivitets- och resultatindikatorer kan komma att offentliggöras i samband med rapportering av, iform av t.ex. skriftliga Europeiska socialfonden stöder projekt som motvefuar utanförskap och främjar

5 ù \ Y, frmio/rqr artebmar{dw rapporter och på s hemsida. Enskilda individer kommer dock inte att kunna identifieras i samband med detta. Andring av villkor kommer regelbundet att göra en översyn av projektet och i förekommande fall ändra villkor och förutsättningar för beslutet om stöd avseende insatser som pågår längre än ett år. Översynen avser en bedömning av projektets operativa, ekonomiska och administrativa förmåga, redovisad resultatuppfyllelse jämförd med förväntad resultatuppfyllelse och andra omständigheter av sådant slag som ingår vid en första prövning av en ansökan om stöd som kan läggas till grund för ett beslut om nya eller förändrade villkor för insatsen. Förändringar i projekt Stödsökanden ska skyndsamt och skriftligen informera om förutsättningarna för projektet ändras, om stödsökanden eller stödmottagare önskar avbryta projektet eller om det tillkommer nya stödmottagare. lnformationsansvar Projektägaren och eventuella samverkansparter ska informera om att insatsen finansieras av Europeiska socialfonden och visa Europeiska Unionens emblem. Projektägaren och eventuella samverkanspader ska vidare se till att de som deltar i en insats i förekommande fall känner til! att insatsen finansierats genom Europeiska socialfonden. Regelverk En förutsättning för stöd är att stödsökande och stödmottagare följer tillämplig EU-rätt, svenska lagar och förordningar. Nedan anges exempel på några av de regelverk som är tillämpliga (på s webbplats finns även länkar till bestämmelserna): Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr 13Q om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) nr om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr Lag (2007 :459) om strukturfondspa rtnerskap Förordning (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder Förordning (2015:61) om statligt stöd inom det nationella socialfondsprogrammet Europeiska socialfonden stöder projekt som motvetkar utanförskap och främjar

6 6 Europclskr 3ocl.llondcn Y,frø n/mrort bmørrdw Statsstöd Projektägaren Angelholms kommun tillhör offentlig verksamhet vilken inte konkurrerar på den öppna marknaden, och stöd till offentlig aktör som inte utlöser statsstödsreglerna kan därmed lämnas. Enligt 2 $ iförordning (2015:61) om statligt stöd får stöd lämnas i enlighet med de förutsättningar som anges i kapitel I och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr , genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artikel 107 och 108 ifördraget (den allmänna gruppundantagsförordningen). Vidare får stöd även lämnas som ett stöd av mindre betydelse i enlighet med de förutsättningar som anges ikommissionens förordning (EU) nr om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 ifördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (förordningen om stöd av mindre betydelse). Offentlig upphandling och andra köp samt kostnadseffektivitet Stödmottagaren ska följa lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. Prövning om en kostnad är stödberättigande görs i samband med s granskning av ansökan om utbetalning. Stödsökanden ansvarar för att kostnad som tas upp i ansökan om utbetalning är stödberättigande. Personuppgiftslagen lnformation om s hantering av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) framgår av bilaga. Handlingars tillgänglighet och kontroll m.m., har rätt att hos stödsökanden, stödmottagare, samverkansparter och medfinansiärer eller i projektets lokaler följa upp arbetet och ta del av handlingar och uppgifter som kan ge upplysningar om insatsen, genomförandet därav inbegripet erforderlig räkenskapsi nform ation och resu ltatuppfyl lelse. Stödsökanden, stödmottagare, samverkanspart och medfinansiärer ska hålla ovan nämnda handlingar tillgängliga för eller för den som annars företräder ESFrådet. E u rope iska soci alfon den stöde r p rojekt som motve kar utanförskap och främjar

7 -/ Y, fr øn/m r o rúet ma rkdew Handlingar och uppgifter, inklusive räkenskapsinformation, ska hållas tillgängliga i original eller i form av bestyrkta kopior eller på allmänt godkända databärare till och med det årsskifte som infaller tre (3) kalenderår efter att stödsökanden eller stödmottagaren mottagit besked som slututbetalning, om inte annat anges i beslutet om stöd. På begäran ska även utdrag ur eller kopior av handlingar och uppgifter tillhandahållas. Ovan angivna tidsperiod avbryts vid rättsliga förfaranden eller efter begäran av EU-kommissionen. Nationella revisions- och kontrollorgan, Europeiska kommissionen och Europeiska revisionsrätten ska ha samma rätt som enligt ovan. För statligt stöd gäller särskilda tidsfrister för preskription. Ansökan om utbetalning av stöd En ansökan om utbetalning av stöd ska lämnas elektroniskt på s ansökningsformulär och vara signerad enligt samma regler som en ansökan om stöd. En ansökan om utbetalning av stöd ska omfatta en period om minst en kalendermånads stödberättigande utgifter och får omfatta högst tre kalendermånaders stödberättigande utgifter får där det kan anses lämpligt och förenklande för samtliga medge undantag från andra stycket. Om inte annat anges i beslutet om stöd ska ansökan om utbetalning ha kommit till enligt följande L första ansökan om utbetalning av stöd senast tre kalendermånader efter det datum som angivits som projektperiodens första dag i beslutet om stöd, 2. därefter fortlöpande senast före utgången av var tredje kalendermånad, 3. sista ansökan om utbetalning av stöd senast tre kalendermånader efter det datum som angivits som sista dag för projektperioden i beslutet om stöd. Underlag till ansökan om utbetalning av stöd En ansökan om utbetalning av stöd ska innehålla 1. läges- eller slutrapport, 2. en redovisning av resultat- och måluppfyllelse enligt vad som utfästs eller fastställts i beslutet om stöd, 3. adekvata underlag för att verifiera att de utgifter som en Ansökan om utbetalning avser är stödberättigande, och 4. tidsredovisning för personal som är verksamma i projektet. Därutöver ska en stödsökande alltid vara beredd att på begäran av komplettera en ansökan om utbetalning av stöd med följande underlag, E u rope i ska soci alfond e n stöder E projekt som motvetkar utanförskap och främjar

8 R Europolska roclalfondon Y, frm n/mr artebnnrfrde!, 5. verifiering av att medfinansiering iform av likvida medel har utbetalats till stödsökanden eller i förekommande fall stödmottagaren, verifiering av att medfinansiering i form av bidrag i annat än pengar har tillhandahållits och för det fall förvärvsarbete förekommit tidredovisning för sådant arbete, 6. kopior av upphandlings- eller inköpsunderlag, 7. verifiering av deltagarersättning, endast så stor del av deltagarersättningen som svarar mot en deltagares nedlagda tid i insatsen får redovisas som medfinansiering, och 8. verifiering av inkomster i projektet. Medfinansiering iform av deltagarersättning ska redovisas på s formulär Utöver vad som anges ovan får begära in ytterligare uppgifter för att pröva om utgifterna är stödberättigande. Rapportering och avslutande av projekt mm Stödsökanden ska rapportera till om de resultat och den verksamhet som utförs med stöd från Europeiska social fonden. Läges- och slutrapporter ska lämnas till på av bestämda formulär. Stödmottagaren ska senast vid varje ansökan om utbetalning lämna in en lägesrapport till. Rapporten ska kortfattat beskriva hur insatsen genomförts under den aktuella perioden med tydlig koppling till insatsens resultat, insatsens genomförandeplan och fastställd budget. Avvikelser ska kommenteras särskilt och åtgärder för att komma tillrätta med avvikelsen ska beskrivas. Stödsökanden och stödmottagare ska senast i samband med ingivande av den sista ansökan om utbetalning bifoga en slutrapport. Av slutrapporten ska projektets resultat framgå liksom de åtgärder som vidtagits med anledning av avvikelser mellan förväntat och faktiskt resultat. Slutrapporten ska även innehålla en sammanfattande uppföljning av hela insatsen och redogöra för den utvärdering av insatsen som genomföés i förekommande fall åtgärder som vidtagits med anledning av utvärderingen. Stödsökanden och stödmottagarna ska i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr informera om att insatsen finansieras av Europeiska socialfonden och visa Europeiska Unionens emblem. Europeiska socialfonden stöder projekt som motve kar utanförskap och främjar

9 t q Europeiska soclalfonden v fr øin/mr art bftînrkt'q/ r,1' Stödsökanden och stödmottagaren ska vidare enligt Rådets förordning (EG) nr av den 17 december 2Q13 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG ) nr se till att de som deltar i en insats för unga i förekommande fall känner till att insatsen finansierats genom sysselsättningsinitiativet för unga. Förändringar i projekt Stödsökanden och stödmottagare ska skyndsamt och skriftligen informera om förutsättningar för beslutet om stöd ( projektet) ändras och om andra förändringar av betydelse för projektets genomförande. Vid väsentliga förändringar ska Stödsökanden och stödmottagaren inhämta s beslut innan en förändring får genomföras. 1. vid ändring av projektets inriktning, 2. vid väsentliga ändringar i projektets genomförandeplan 3. vid ändringar avseende finansiering inklusive medfinansiering, 4. vid väsentliga ändringar i projektorganisationen, om stödsökandens verksamhet helt eller delvis överlåts, eller på annat sätt övergår till annan juridisk eller fysisk person. 5. vid inte oförsumbara förändringar av insatsens mätbara må! och indikatorer sannt avseende det förväntade resultatet och de förväntade effekter som ska uppnås genom insatsen. På samma sätt ska stödsökanden och stödmottagare anmäla till när det vid genomförande av projekt som delvis finansieras av den Europeiska regionalfonden kan antas uppkomma nettoinkomster. Denna skyldighet avser även nettoinkomster efter projekttidens slut. Svens -rådet e Ryden Liselott Kindborg Europeiska socialfonden stöder projekt som motvefuar utanförskap och främjar

10 a

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden (ESF) inom ramen för nationellt

Läs mer

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015.

Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. Bilaga 1 - villkor för verksamhetsbidrag inom uppdraget resurscentra för kvinnor 2013-2015. 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Villkor

Läs mer

BESLUT din ansökan om projektstöd

BESLUT din ansökan om projektstöd Returadress Länsstyrelsen Östergötland 581 86 [Eventuell Linköping Leader-logga] Regionalekonomiska enheten Jonas Jernberg Tfn: 010-2235294 E-postadress: jonas.jernberg@lansstyrelsen.se Motala kommun Box

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet

Läs mer

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling

Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Verket för näringslivsutvecklings författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, verksjurist ISSN 1401-2065 Rådets för Europeiska socialfonden i Sverige föreskrifter om stöd från Europeiska socialfonden

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

2 Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska socialfonden finns i

2 Grundläggande bestämmelser om stöd från Europeiska socialfonden finns i Datum: Diarienr: 1 (11) 2015 2015/00833 Kontaktperson: Telefon: Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd (TVFS 2015:X ) om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa

Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk ohälsa Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Hållbart arbetsliv och kompetensutveckling för att förebygga och motverka psykisk

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Jenny Forkman, chefsjurist ISSN 2000-4494 Svenska ESF-rådets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska socialfonden inom ramen för det nationella

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Polismyndighetens författningssamling

Polismyndighetens författningssamling Polismyndighetens författningssamling ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Svahn Lindström Polismyndighetens föreskrifter om förvaltning av fonden för inre säkerhet; beslutade den 23 maj 2016. PMFS 2016:2

Läs mer

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411

Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets förslag till nya föreskrifter 2015-03-06 Dnr 6.1.1-2014-4411 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom ramen för regionala

Läs mer

Utlysning Programområde 1 Kompetensförsörjning

Utlysning Programområde 1 Kompetensförsörjning 1 Utlysning Programområde 1 Kompetensförsörjning Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning Kompetensutveckling för små och medelstora företag

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

För att utbetalning av stöd skall kunna ske skall stödmottagaren följa bestämmelserna i dessa föreskrifter. Verket för näringslivsutvecklings föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden inom ramen för regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Läs mer

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad.

deras rättsliga ställning och hur de finansieras. Ekonomisk verksamhet är all verksamhet som erbjuder varor och tjänster på en marknad. Bilaga 1 - Allmänna villkor Affärsutvecklingscheckar 2014 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för Affärsutvecklingscheckar

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Ansökan Kulturprojektmedel

Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan Kulturprojektmedel Ansökan + bilagor skickas i original pappersformat till: Landstinget i Kalmar län Box 601, 391 26 Kalmar Samt digitalt jonas.p.andersson@ltkalmar.se Uppgifter om projektet Projektnamn

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Norra Mellansverige "Kompetensutveckling för tillgängligare arbetsmarknad i Norra Mellansverige"

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan

Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan 1(30) INFORMATION 2014-01-28 Dnr 3.2.17-2297 13 Mall med skrivanvisningar för regional handlingsplan Dokumentet i sin helhet består av både anvisningar, färdigskriven text och luckor där ni på länsstyrelserna

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning

Revisionsrapport. Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011. Sammanfattning Revisionsrapport Myndigheten för utländska investeringar i Sverige P O Box 90 101 21 Stockholm Datum Dnr 2012-04-13 32-2011-0610 Myndigheten för utländska investeringar i Sveriges årsredovisning 2011 Riksrevisionen

Läs mer

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna

Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Webbversion Skicka vidare Dela: November 2015/Nr 3 Havs- och fiskeriprogrammet slår upp portarna Nu har landsbygdsprogrammet sakta men säkert kommit igång och de ansökningar om stöd som kommit in sedan

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Tillväxtverkets författningssamling

Tillväxtverkets författningssamling Tillväxtverkets författningssamling Utgivare: Kristina Lindskog, chefsjurist ISSN 2000-4494 Tillväxtverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) inom

Läs mer

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens

2012-06-27 N2012/2984/MK. Europeiska kommissionen DG Konkurrens Rapport 2012-06-27 N2012/2984/MK Näringsdepartementet Marknad och konkurrens Stefan Sagebro Telefon 08-405 56 16 Mobil 072-714 17 78 E-post stefan.sagebro@enterprise.ministry.se Europeiska kommissionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning

Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder. Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder Innehållsförteckning Artikel 14, Kunskapsöverförings- och informationsåtgärder... 1 Beskrivning av delåtgärd 1.1, Stöd till yrkesutbildnings- och

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Månadsbrev augusti 2015

Månadsbrev augusti 2015 Datum 2015-09-15 Månadsbrev augusti 2015 Många klagar på att det inte har varit någon bra sommar men jag måste säga att det nog har varit en av de bästa semestersomrarna jag haft på länge. Jag gick mer

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd.

Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. Skurup den 30 januari 2012 Anbudsförfrågan processledarutbildning samt processtöd. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar i Trivsel och färre sjukskrivningar)

Läs mer

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft

Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Artikel 21, Investeringar i skogsområdesutveckling och förbättring av skogars livskraft Denna åtgärd kom in sent i processen och texter finns därför inte ännu Innehållsförteckning Artikel 21, Investeringar

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt

Allmänna villkor för stöd till projekt Allmänna villkor för stöd till projekt 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på projekt där det framgår av beslutet att Allmänna villkor för stöd till projekt ska tillämpas

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 PROTOKOLL Nummer 9 1.7.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Jordbruksbyrån I, N20 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Landskapsagronom

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1741-1877

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1741-1877 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 2011/0276(COD) 6.6.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1741-1877 Förslag till betänkande Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl (PE487.740v01-00)

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN

ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN ARBETSORDNING FÖR SAMARBETSGRUPPEN I LANDSKAPET ÖSTERBOTTEN Godkänd: Landskapets samarbetsgrupp 23.5.2014 Fastställd: Landskapsstyrelsen 23.6.2014 Ikraftträdande: 1.7.2014 1 kapitel Landskapets samarbetsgrupp

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder; utfärdad den 13 november 2014. SFS 2014:1383 Utkom från trycket den 2 december 2014 Regeringen föreskriver följande. 1 kap.

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets webbplats

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar

Utvecklingskraft i Sveriges alla delar Utvecklingskraft i Sveriges alla delar EU:s regionalfondsprogram för Sverige 2014-2020 Politiska styrmedel EU 2020 Östersjöstrategin Partnerskapsöverenskommelsen Nationell strategi för regional tillväxt

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd. Ska du ansöka om utbetalning av projektstöd

Läs mer

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016

Kommittédirektiv. Lagliga vägar för att söka asyl i EU. Dir. 2016:8. Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Kommittédirektiv Lagliga vägar för att söka asyl i EU Dir. 2016:8 Beslut vid regeringssammanträde den 28 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån ett brett angreppssätt analysera förutsättningarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om förvaltning av fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt; SFS 2014:1374 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 13 november 2014.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Nya vägar in på arbetsmarknaden - med stöd av civilsamhället och social

Läs mer

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se

EU-projekt i arkiven. FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-projekt i arkiven FALK, 21 september 2011 Bodil Fredriksson bodil.fredriksson@arkivnamnden.goteborg.se EU-regler i Sverige EU:s direktiv måste Sverige göra om till svensk lag Förordningar gäller direkt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd

Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd Anvisning till blanketten Ansökan projektstöd VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska söka projektstöd och som ska göra något av nedanstående. Utveckla annan verksamhet än

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ekonomiskt stöd till vattenbruket

Läs mer

Vad har EU med vård och omsorg att göra?

Vad har EU med vård och omsorg att göra? Vad har EU med vård och omsorg att göra? Varje EU-land bestämmer hur den egna vården, omsorgen och socialtjänsten ska utformas, organiseras och finansieras. Men inom hälso- och sjukvården och på folkhälsoområdet

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN

EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN C 58/4 Europeiska unionens officiella tidning 24.2.2011 EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDEN EUROPEISKA SYSTEMRISKNÄMNDENS BESLUT av den 20 januari 2011 om arbetsordningen för Europeiska systemrisknämnden (ESRB/2011/1)

Läs mer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer

Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Skatteutskottets yttrande 2015/16:SkU11y Kommissionens förslag om offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 26 april 2016

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige (ÖMS) med inriktning "Effektivare strukturer för yrkesutbildning och

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Lettland att införa en särskild åtgärd som avviker från artiklarna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104. Förordning om europeiska miljöräkenskaper. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om europeiska miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM (2013) 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum.

Projekt: Villkorshandlingen skall vara huvudsekretariatet tillhanda inom 1 månad efter beslutsdatum. Innovativa Åtgärder VILLKORSHANDLING Denna handling skall efter undertecknande sändas till huvudsekretariatet för Innovativa Åtgärder, Industriell Dynamik, : Åke Lindén Box 1091 405 23 GÖTEBORG Villkorshandlingen

Läs mer

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS BESLUT SMÅPROJEKT 2013-05-30 DIARIENUMMER 304-3664-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads kommun Att: Johan Kullander 651 84 Karlstad Projekt: Träteknisk utbildning

Läs mer

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen

Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen Värmlands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1667 17 FS 1999:18 Utkom från trycket Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om den 28 juni 1999 vissa stöd från EG:s strukturfonder; beslutade

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Upphandlingsunderlag av projektledningsgrupp för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013

Upphandlingsunderlag av projektledningsgrupp för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013 Upphandlingsunderlag av projektledningsgrupp för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013 Inledning Ljungskile folkhögskola är projektägare och inbjuder intresserade företag och organisationer att

Läs mer

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling

Europeiska Socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Stärkta yrkesutbildningar Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer