Enkät för cancerberörda pa1enter och närstående A7 leva med eller nära cancersjukdom NMC- rapporten 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät för cancerberörda pa1enter och närstående A7 leva med eller nära cancersjukdom NMC- rapporten 2014"

Transkript

1 Enkät för cancerberörda pa1enter och närstående A7 leva med eller nära cancersjukdom NMC- rapporten 2014

2 Bakgrund Denna webbaserade enkät genomfördes mellan oktober- december Enkäten riktade sig Jll personer som varit eller är drabbade av cancersjukdom samt närstående Jll cancerdrabbade. Rekrytering av respondenter har skeq via olika kanaler, ombesörjts av Nätverket mot cancer. Total samlades 1835 kompleqa enkätsvar in. Fördelning mellan cancerdrabbade och närstående var 58% respekjve 41% AdministraJon, genomförande och sammanställning av enkäten är gjort av Medmind AB 2

3 Av de respondenter som besvarade enkäten, utgjorde nästan 6 personer som drabbats av cancersjukdom FÖRDELNING AV RESPONDENTER % 42% n=1062 n=773 CANCER NÄRSTÅENDE Har du, eller har du ha+ cancer eller är du närstående? 3

4 Majoriteten av de cancerdrabbade respondenterna var mellan 41 och 74 år (79%) ÅLDERSFÖRDELNING AV RESPONDENTER 35% 25% 15% 29% 24% 26% 5% 8% 4% UNDER UPPÅT CANCER n=1062 Hur gammal är du? 4

5 Nästan alla respondenter var födda i Sverige FÖRDELNING URSPRUNGSLAND 6% 94% Annat land - Cancerdrabbad Finland Danmark Norge Tyskland Övrigt (%) n=65 n=1062 SVERIGE ANNAT LAND I vilket land är du född? 5

6 Majoriteten av de cancerdrabbade som besvarade enkäten var kvinnor KÖNSFÖRDELNING AV E 10 12% 9 CIVILSTÅND % % 71% n=1062 n=1062 KVINNA MAN GIFT ELLER SAMBO ENSAMSTÅENDE ELLER SKILD Vilket kön har du? Civilstånd? 6

7 De flesta av respondenterna har barn i vuxen ålder 19% BARN ELLER INTE ÅLDERSFÖRDELNING YNGSTA BARN 4 74% 81% 7% 19% 0-5 ÅR 6-17 ÅR 18 ÅR ELLER ÄLDRE Har du barn? Hur gammal är di> yngsta barn? JA NEJ n=1062 n=856 7

8 Nära på hälken har universitets- eller magisterutbilding UTBILDNINGSNIVÅ INGET SVAR 1% UNIVERSITET/MAGISTER 45% FOLKHÖGSKOA 2% KVALIFICERAD YRKESUTB. 8% EFTERGYMNASIAL UTB. 12% GYMNASIUM 3 ÅR 14% GYMNASIUM 2 ÅR GRUNDSKOLA/FOLKKOLA 7% n=1062 5% 15% 25% 35% 4 45% 5 Vilken utbildningsnivå har du? 8

9 Det är en viss underrepresentajon från norra- och sydöstra Sverige SJUKVÅRDSREGION NORRA 8% UPPSALA- ÖREBRO 21% STOCKHOLM 23% SYDÖSTRA 7% VÄSTRA 16% SÖDRA 25% n=1062 5% 15% 25% 35% 4 Inom vilken sjukvårdsregion bor du? 9

10 Cancersjukdomen 10

11 Föga överraskande var bröstcancer vanligast bland kvinnorna följt av blodcancersjukdom TYP AV CANCERSJUKDOM - KVINNOR BLODCANCER (T EX LYMFOM, LEUKEMI) 18% BRÖSTCANCER 51% BUKSPOTTKÖRTELCANCER 1% GYNEKOLOGISK CANCER 11% HJÄRNTUMÖR 5% HORMONPRODUCERANDE TUMÖR (ENDOKRIN) HUDCANCER, MALIGNT MELANOM 1% 3% LUNGCANCER MAGCANCER TARMCANCER NJURCANCER MUN- ELLER HALSCANCER 2% 1% 1% 2% 5% SkeleQcancer Sköldkörtelcancer Cancer matstrupe ParoJscancer Tymuscancer Mjukdelssarkom Tonsillcancer ÄNDTARMSCANCER (REKTALCANCER) 2% ANNAN CANCER NÄMLIGEN: Vilken typ av cancer har du/har du ha+? 5% 4 5 n=937 11

12 För männen är blodcancersjukdom, hjärntumör och prostatacancer vanligast TYP AV CANCERSJUKDOM - MÄN BLODCANCER (T EX LYMFOM, LEUKEMI) 39% BRÖSTCANCER 1% BUKSPOTTKÖRTELCANCER 2% GYNEKOLOGISK CANCER 2% HJÄRNTUMÖR HORMONPRODUCERANDE TUMÖR (ENDOKRIN) 1% HUDCANCER, MALIGNT MELANOM 2% LEVERCANCER ELLER CANCER I GALLBLÅSA ELLER GALLVÄGAR 1% LUNGCANCER 2% MAGCANCER NJURCANCER TARMCANCER TESTIKELCANCER MUN- ELLER HALSCANCER PROSTATACANCER 2% 2% 5% 3% 2% 14% SkeleQcancer Sköldkörtelcancer Cancer matstrupe ParoJscancer Tymuscancer Mjukdelssarkom Tonsillcancer URINBLÅSCANCER 2% ÄNDTARMSCANCER (REKTALCANCER) ANNAN CANCER NÄMLIGEN: 3% n=125 Vilken typ av cancer har du/har du ha+? 5% 15% 25% 35% 4 45% 5 12

13 Endast eq fåtal respondenter som besvarade enkäten, fick sin cancerdiagnos före år 2000 ÅR FÖR CANCERDIAGNOS % 12% n=1062 FÖRE IDAG När fick du din (första) cancerdiagnos 13

14 Nästan 6 av respondenterna hade själv lagt märke Jll symtom eller tecken på cancersjukdom UPPTÄCKT AV CANCERSJUKDOM 14% 6% 21% 58% Exempel annat säq: ANNAT SÄTT ANNAN PERSON LADE MÄRKE TILL TECKE/SYMTOM VID SCREEENINGKONTROLL LADE SJÄLV MÄRKET TILL SYMTOM/TECKEN Upptäcktes av slump vid vanlig läkarkontroll I samband med läkarbesök av annan orsak I samband med akut tarmvred Huvudvärk och yrsel Akut besök pga. smärtor Ospecifika smärollstånd Andra ospecifika symtom med ekerföljande provtagning n=1059 Hur upptäcktes din cancersjukdom? 14

15 Mer än hälken av respondenterna fick besked om sin cancersjukdom under eq personligt möte med läkare TYP AV BESKED VID CANCERDIAGNOS [VÄRDE] [VÄRDE] 12% Annat: I samband med undersökning på moqagning/sjukhus På akutmoqagningen I samband med kallelse Jll onkologisk klinik Oförstående Jll kallelse % 25% n=1062 ANNAT BREV MAIL TELEFON PERSONLIGT MÖTE MED KONTAKTSKÖTERSKA PERSONLIGT MÖTE MED LÄKARE PERSONLIGT MÖTE MED LÄKARE OCH KONTAKTSKÖTERSKA Hur fick du besked om din cancerdiagnos? 15

16 Psykisk hälsa 16

17 Drygt av de cancerdrabbade respondenterna har någon gång under sin sjukdom upplevt uppgivenhet KÄNSLA AV UPPGIVENHET I SAMBAND MED CANCERSJUKDOM % 9% % n=1062 NEJ JA - EN GÅNG JA - FLERA GÅNGER Har du under din cancerresa kommit i den situahonen a> det känts som a> det kvi>ar om du överlever eller a> du inte orkar leva under rådande förhållande? 17

18 Det finns eq fåtal cancerdrabbade respondenter som någon gång försökt ta siq liv TANKAR OM SUICID I SAMBAND MED CANCERSJUKDOM % 4% 15% 9% 31% 14% 16% 89% 7 77% n=1062 n=115 n=35 ÖVERVÄGANDE KONKRETISERAT SUICIDFÖRSÖK NEJ JA - EN GÅNG JA - FLERA GÅNGER 23% Har du under din cancerresa kommit i den situahonen a> du allvarligt övervägt a> ta di> liv? Har dessa överväganden vid något Hllfälle konkrehserats i planer på a> ta di> liv? Har du under din cancerresa försökt ta di> liv? 18

19 Nästan 4 av de cancerdrabbade säger sig inte ha fåq något stöd eller hjälp under sin cancersjukdom TYP AV STÖD STÖD I SAMBAND MED CANCERSJUKDOM 1% KONTAKTSKÖTERSKA 19% KURATOR PSYKOLOG 9% 37% SJUKGYMNAST DIETIST 7% 13% 62% ARBETSTERAPEUT SJÄLAVÅRDARE 1% 3% PATIENTFÖRENING 9% ANNAT STÖD 9% JA NEJ VET INTE n=1062 INGET STÖD 1% n=671 5% 15% 25% 35% Har du få> stöd/hjälp i samband med din cancersjukdom? Vilken typ av stöd? 19

20 IntresseorganisaJoner och pajenqöreningar 20

21 Ungefär hälken av respondenterna har fåq någon form av informajon kring pajenqöreningar INFORMATION OM PATIENTFÖRENINGAR JA, BÅDE MUNTLIG OCH SKRIFTLIG INFORMATION 22% JA, MUNTLIG INFORMATION 8% JA, SKRIFTLIG INFORMATION 17% NEJ 44% VET INTE 9% n=1062 5% 15% 25% 35% 4 45% 5 Fick du på sjukhuset någon informahon om pahenjöreningar? 21

22 6 har tagit kontakt med någon intresse- organisajon för cancerpajenter och/eller närstående KONTAKT MED INTRESSEORGANISATION 4 6 n=1055 JA NEJ Har du tagit kontakt med någon intresseorganisahon för cancerpahenter och/eller närstående under denna period? 22

23 Dock är knappt en tredjedel medlem i någon intresseorganisajon MEDLEM I INTRESSEORGANISATION 27% 73% n=1055 JA NEJ Är du medlem i någon intresseorganisahon för cancerpahenter och/eller närstående? 23

24 Rökning 24

25 Knappt 4 är rökare eller före deqa rökare, där drygt 8 av dessa uppger aq de inte fåq hjälp/stöd aq sluta RÖKARE 65% 29% 6% JA FÖRE DETTA NEJ ERBJUDANDE OM STÖD SLUTA RÖKA 16% 84% n=1062 n=357 JA NEJ Är du rökare? Har sjukvården erbjudit dig någon form av stöd eller hjälp a> sluta röka? 25

26 SysselsäQning och Försäkringskassan 26

27 Nästan hälken av respondenterna är yrkesarbetande anställda SYSSELSÄTTNING YRKESARBETANDE/ANSTÄLLD 49% EGEN FÖRETAGARE 6% STUDERANDE 3% PENSIONÄR 31% IDEELLT ENGAGERAD 2% ARBETSLÖS 4% ANNAT 5% n= Är du 27

28 och där 75% arbetar heljd. Närapå alla var anställda när de fick sin cancerdiagnos TYP AV ANSTÄLLNING YRKESARBETANDE/ANSTÄLLD 75% ANSTÄLLD I SAMBAND MED CANCERDIAGNOS 7% 93% 25% n=518 n=518 HELTID 10 DELTID < 10 JA NEJ Vilken typ av anställning har du? Var du anställd när du fick reda på a> du hade cancer? 28

29 Av de som ändrade sin anställning Jll deljd pga. cancersjukdomen har endast 1/3 återgåq Jll heljd SYSSELSÄTTNINGSGRAD UNDER CANCERSJUKDOM ÅTER TILL HELTID EFTER DELTID % 44% 9% n=480 72% 28% JA, JAG ÄNDRADE TILL DELTID NEJ, JAG ÄR SJUKSKRIVEN PÅ HELTID n=82 NEJ, JAG ARBETAR/ARBETADE REDAN DELTID OCH FORTSATT MED DET NEJ, JAG ARBETAR/ARBETADE HELTID JA NEJ Ändrade du din anställning Hll delhd på grund av din cancer? Har du däre+er ändrat Hllbaka Hll helhd? 29

30 En stor andel av de som inte gåq Jllbaks Jll heljd är forqarande påverkad av sjukdomen ARBETSGIVAREN GICK INTE MED PÅ ATT ÄNDRA TILL HELTID ORSAK TILL ATT INTE ÅTERGÅTT TILL HELTID ANNAN ORSAK 3% 69% Andra orsaker: Forqarande under behandling Problem med tröqhet och ork Sjukskriven Depression Mental tröqhet Forqarande påverkad av sjukdomen Värk Sjukpension JAG VILL/VILLE ARBETA DELTID 27% n= Vad är orsaken Hll a> du inte har börjat arbeta helhd igen? 30

31 En tredjedel av de cancerdrabbade respondenterna har inte hak räq aq gå på läkarbesök under arbetsjd MÖJLIGHET TILL LÄKARBESÖK UNDER ARBETSTID 32% 68% n=484 JA NEJ Har/Hade du rä> a> gå på läkarbesök under arbetshd? 31

32 En tredjedel upplever idag aq aktuell sysselsäqning har förbäqrats eker cancerbesked AKTUELL SYSSELSÄTTNING 45% 4 35% 25% 41% 15% 5% SÄMRE 15% 18% 16% 9% BÄTTRE n=637 Hur är dina arbetsvillkor nu, i jämförelse med innan du fick besked om a> du har cancer? Gradera hur du tycker a> villkoren är idag. 32

33 Då det gäller karriärmöjligheter upplever 4 aq dessa har försämrats KARRIÄRMÖJLIGHETER 45% 4 35% 25% 15% 5% SÄMRE 39% 25% 15% 12% 9% BÄTTRE n=637 Hur är dina arbetsvillkor nu, i jämförelse med innan du fick besked om a> du har cancer? Gradera hur du tycker a> villkoren är idag. 33

34 Hälken av respondenterna tycker aq relajonen Jll arbetskamrater har förbäqrats RELATION TILL ARBETSKAMRATER 4 35% 25% 15% 35% 24% 25% 5% SÄMRE 9% 7% BÄTTRE n=637 Hur är dina arbetsvillkor nu, i jämförelse med innan du fick besked om a> du har cancer? Gradera hur du tycker a> villkoren är idag. 34

35 45% upplever aq löneutvecklingen varken blivit bäqre eller sämre 5 45% 4 35% 25% 15% 5% SÄMRE LÖNEUTVECKLINGEN 45% 22% 12% 13% BÄTTRE n=637 Hur är dina arbetsvillkor nu, i jämförelse med innan du fick besked om a> du har cancer? Gradera hur du tycker a> villkoren är idag. 35

36 Då det gäller arbetsglädje är fördelningen mellan sämre och bäqre ganska jämt fördelat ARBETSGLÄDJE 35% 25% 15% 5% SÄMRE 21% 19% 17% 14% BÄTTRE n=637 Hur är dina arbetsvillkor nu, i jämförelse med innan du fick besked om a> du har cancer? Gradera hur du tycker a> villkoren är idag. 36

37 De flesta har varit i kontakt med Försäkringskassan och bland dessa även hak en egen handläggare KONTAKT MED FÖRSÄKRINGSKASSAN P.G.A CANCER EGEN HANDLÄGGARE % % JA NEJ n=1062 n=760 JA NEJ Har du p.g.a. din cancer varit i kontakt med Försäkringskassan? Har/Hade du en egen handläggare? 37

38 Dock är det endast 4 som har hak något personligt möte med en handläggare EGEN HANDLÄGGARE 8 PERSONLIGT MÖTE MED HANDLÄGGARE 59% 41% JA NEJ n=760 n=608 JA NEJ Har/Hade du en egen handläggare? Har/Hade du ha+ e> personligt möte med din handläggare? 38

39 Knappt av respondenterna var missnöjda med Försäkringskassans hantering av ärendet NÖJDHET - FÖRSÄKRINGSKASSANS HANTERING AV DITT ÄRENDE JA, MYCKET NÖJD 29% JA, GANSKA NÖJD 28% VARKEN NÖJD ELLER MISSNÖJD 26% NEJ, GANSKA MISSNÖJD 8% NEJ, MYCKET MISSNÖJD 9% n=760 5% 15% 25% 35% Är du nöjd med Försäkringskassans hantering av di> ärende? 39

40 Endast eq fåtal har överklagat siq ärende, där över hälken uppgav aq beslutet förändrades ÖVERKLAGAT FÖRSÄKRINGSKASSANS BESLUT FÖRÄNDRING AV BESLUT 7% % 93% 58% JA NEJ n=760 JA NEJ n=53 Har du överklagat Försäkringskassans beslut, med anledning av din cancerdiagnos, någon gång? Förändrades beslutet? 40

41 Nästan 8 anser aq Försäkringskassan förstod deras hälsosituajon. Drygt i motsaqa fallet. 5 45% 4 35% 25% 15% 5% FÖRSÄKRINGSKASSANS FÖRSTÅELSE AV HÄLSOSITUATIONEN 47% 13% JA, ABSOLUT JA, DELVIS NEJ, DELVIS INTE NEJ, INTE ALLS n=752 Tycker du a> Försäkringskassan förstår/förstod din hälsosituahon? 41

42 I nästan 25% av fallen har försäkringskassans handläggning påverkat den psykiska hälsan negajvt FÖRSÄKRINGSKASSAN PÅVERKAN PÅ PSYKISK HÄLSA 45% 4 35% 25% 15% 5% INGEN PÅVERKAN 39% 18% 18% 12% 12% n=757 STOR PÅVERKAN Har handläggningen hos Försäkringskassan påverkat din psykiska hälsa (ökad stress eller liknande)? 42

43 Många tycker aq flexibilitet i anställningsgrad är vikjgt VIKTIGHET GÄLLANDE FLEXIBILITET AV ANSTÄLLNINGSGRAD % 11% 2% 9% 12% INTE ALLS VIKTIGT n=1062 MYCKET VIKTIGT Hur vikjgt är flexibilitet i sjukskrivningen (varierande sjukskrivningsgrad d.v.s. möjlighet aq ha olika anställningsgrad över en längre period eker behov)? 43

44 Vården 44

45 Nästan all har kännedom om vem sin behandlings- ansvarige läkare var, vilket är mycket betydelsefullt KÄNNEDOM OM BEHANDLINGSANSVARIG LÄKARE 14% BETYDELSE ATT HA EN BEHANDLINGSANSVARIG LÄKARE 4 8 JA 86% NEJ n=1057 7% 7% 1% 2% 1% 2% INTE ALLS VIKTIGT MYCKET VIKTIGT n=1061 Vet du vem din behandlingsansvariga läkare är/var? Hur vikhgt är/var det för dig a> ha en behandlingsansvarig läkare? 45

46 Drygt 35% har träffat mellan sex (6) eller fler läkare i samband med behandling av sin cancersjukdom ANTAL LÄKARE I SAMBAND MED DIAGNOS OCH BEHANDLING TILLGÅNG TILL KONTAKTSJUKSKÖTERSKA/ KOORDINATOR 1-2 LÄKARE 5% 3-5 LÄKARE 44% 49% 46% 6-10 LÄKARE 26% 11 ELLER FLER LÄKARE JA NEJ VET INTE n=1056 n= Hur många läkare har du träffat i samband med behandling av din cancersjukdom (räknat från det a> du fick din diagnos)? Har du få>/ha+ en kontaktsjuksköterska/koordinator 46

47 Individuell vård- eller rehabiliteringsplan tycks inte vara vanligt, eller så är kännedomen om deqa lågt. HAFT/HAR SKRIFTLIG INDIVIDUELL VÅRDPLAN HAFT/HAR SKRIFTLIG REHABILITERINGSPLAN % % % % JA NEJ VET INTE n=1050 4% n=1056 JA NEJ VET INTE Har du få>/ha+ en skri+lig Individuell vårdplan (Min vårdplan) av vården? Har du få> en skri+lig rehabiliteringsplan av din läkare? 47

48 37% känner Jll om individanpassad informajon Än mindre tycks inte ha fåq det KÄNNEDOM OM? HAR DU FÅTT? % 33% 36% % INDIVIDANPASSAD INFORMATION Ja Nej 32% n=1040 n=1042 JA NEJ TVEKSAMT/VET INTE Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har vården en skyldighet a> ge dig en individanpassad informahon, delakhghet i behandlingsbeslutet samt informahon och möjlighet Hll en second opinion (dvs vid svåra sjukdomar kan du som pahent begära en förnyad medicinsk bedömning på e> annat sjukhus). Känner du Hll de>a om individanpassad informahon Har du få> individanpassad informahon 48

49 Nästan 5 säger sig vara/varit delakjg i behandlings- beslutet KÄNNEDOM OM 5 5 HAR DU VARIT DELAKTIG? 21% 46% 33% n=1040 n=1043 DELAKTIGHET I BEHANDLINGSBESLUTET JA NEJ TVEKSAMT/VET INTE Ja Nej Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har vården en skyldighet a> ge dig en individanpassad informahon, delakhghet i behandlingsbeslutet samt informahon och möjlighet Hll en second opinion (dvs vid svåra sjukdomar kan du som pahent begära en förnyad medicinsk bedömning på e> annat sjukhus). Känner du Hll de>a om delakhghet i behandlingsbeslut Har du varit delakhg i behandlingsbeslut? 49

50 Väldigt få respondenter har fåq en förnyad medicinsk bedömning Dock vet vi inte om behovet har funnits 10 9 KÄNNEDOM OM HAR DU FÅTT? % 9% n=1026 SECOND OPINION (FÖRNYAD MEDICINSK BEDÖMNING) Ja Nej JA NEJ TVEKSAMT/VET INTE n=1031 Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen har vården en skyldighet a> ge dig en individanpassad informahon, delakhghet i behandlingsbeslutet samt informahon och möjlighet Hll en second opinion (dvs vid svåra sjukdomar kan du som pahent begära en förnyad medicinsk bedömning på e> annat sjukhus). Känner du Hll de>a om second opinion Har du en second opinion 50

51 Drygt har fåq informajon kring hur cancer kan påverka sex- och samlivet INFORMATION CANCER SEX OCH SAMLEVNAD % 9% 66% 22% JA NEJ VET INTE EJ RELEVANT n=1053 Har du få> informahon om hur cancer kan påverka sex- och samlivet, och råd om sex och samliv från någon inom vården? 51

52 75% har fåq informajon om biverkningar AnJngen muntligt, skrikligt eller både och INFORMATION OM BIVERKNINGAR AV BEHANDLING TYP AV INFORMATION - BIVERKNINGAR 4% MUNTLIGT 64% 21% SKRIFTLIGT 33% 75% ANNAT 3% Både muntligt och skrikligt Tog reda på själv Bipacksedlar n=1057 n=787 JA NEJ VET INTE Har du få> informahon om vilka biverkningar man kan få av den behandlingen du får/har få>? Vilken typ av informahon om biverkningar har du få>? 52

53 Cirka 4 har fåq erbjudande om hjälp för sina biverkningar ERBJUDEN HJÄLP FÖR BIVERKNINGAR 39% 61% n=1053 JA NEJ Har du av vården blivit erbjuden hjälp för dina biverkningar, t.ex. kompressionsstrumpa, inkonhnensskydd, stomi- påse etc. 53

54 Vetskapen om NaJonellt vårdprogram är ganska lågt, samma sak om de fåq behandling enligt dessa EXISTERANDE NATIONELLT VÅRDPROGRAM ENLIGT RESPONDENTENS KÄNNEDOM 26% FÅTT BEHANDLING ENLIGT NATIONELLT VÅRDPROGRAM 75% 68% 6% 5 4 8% JA NEJ VET INTE n= % JA NEJ VET INTE n=986 Finns det e> NaHonellt Vårdprogram för din cancerdiagnos? Har du få> behandling enligt det NaHonella Vårdprogrammet? (ENDAST TILL DE SOM SVARADE JA ELLER VET INTE PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA) 54

55 35% har fåq informajon av aq delta i klinisk prövning, dock har inte alla av dessa deltagit i någon prövning INFORMATION ATT DELTA I STUDIE/KLINISK PRÖVNING 5% 35% DELTAGIT I STUDIE/KLINISK PRÖVNING 25% 65% JA NEJ VET INTE n=1054 JA NEJ VET INTE n=418 Har du få> informahon om möjligheten a> delta i studier/kliniska prövningar/läkemedelsprövningar? Har du deltagit i någon studie/klinisk prövning/läkemedelsprövning? (ENDAST TILL DE SOM SVARADE JA ELLER VET INTE PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA) 55

56 Närstående 56

57 Drygt 4 av de som besvarade enkäten var närstående Jll cancerdrabbade NÄRSTÅENDE FÖRDELNING AV RESPONDENTER % 42% n=773 CANCER NÄRSTÅENDE Har du, eller har du ha+ cancer eller är du närstående? 57

58 Åldersfördelningen bland närstående var relajvt likvärdigt fördelad i jämförelse med cancerdrabbade NÄRSTÅENDE ÅLDERSFÖRDELNING AV RESPONDENTER 35% 25% 15% 5% 9% 15% 21% 23% 2% UNDER UPPÅT NÄRSTÅENDE n=773 Hur gammal är du? 58

59 För närstående var de även en viss under- representajon från nordliga och sydöstra regionen SJUKVÅRDSREGION NÄRSTÅENDE NORRA 8% UPPSALA- ÖREBRO 21% STOCKHOLM 24% SYDÖSTRA 8% VÄSTRA 18% SÖDRA 21% n=773 5% 15% 25% Inom vilken sjukvårdsregion bor du? 59

60 Nära på alla närstående var födda i Sverige NÄRSTÅENDE FÖRDELNING URSPRUNGSLAND 5% 95% Annat land - Närstående Finland Iran Bosnien/Herzegovina Norge Övriga länder (%) n=773 n=41 SVERIGE ANNAT LAND I vilket land är du född? 60

61 Majoriteten av närstående respondenter var kvinnor NÄRSTÅENDE KÖNSFÖRDELNING AV NÄRSTÅENDE CIVILSTÅND % % % 73% KVINNA MAN n=773 GIFT ELLER SAMBO ENSAMSTÅENDE ELLER SKILD n=773 Vilket kön har du? Civilstånd? 61

62 En mindre andel närstående var medlemmar i någon intresseorganisajon i jämförelse med cancerdrabbade NÄRSTÅENDE MEDLEM I INTRESSEORGANISATION 14% 86% n=767 JA NEJ Är du medlem i någon intresseorganisahon för cancerpahenter och/eller närstående? 62

63 Endast av de närstående har fåq någon form av prakjsk eller ekonomisk hjälp från sjukvården NÄRSTÅENDE ERBJUDANDE OM PRAKTISK ELLER EKONOMISK HJÄLP FRÅN SJUKVÅRDEN % 15% 11% n=767 TILLRÄCKLIG OMFATTNING VISS OMFATTNING VET INTE/EJ SVAR INTE ALLS Har du som närstående blivit erbjuden någon form av prakhsk eller ekonomisk hjälp från sjukvården? 63

64 Väldigt få av de närstående har blivit erbjuden psykologiskt stöd från sjukvården NÄRSTÅENDE ERBJUDEN PSYKOLOGISKT STÖD FRÅN SJUKVÅRDEN 4% 23% 73% ÖNSKAN ATT FÅ PSYKOLOGISKT STÖD 41% 59% JA NEJ VET INTE n=768 n=590 JA NEJ Har du som närstående blivit erbjuden någon form av psykologiskt stöd från sjukvården? Hade du önskat a> få någon form av psykologiskt stöd från sjukvården? (ENDAST TILL DE SOM SVARADE NEJ ELLER VET INTE PÅ FÖREGÅENDE FRÅGA) 64

65 Det tycks inte vara många av de närståendes barn som fåq någon form av psykologiskt stöd NÄRSTÅENDE PSYKOLOGISKT STÖD TILL BARN % 5% 23% n=768 JA NEJ VET INTE HAR INTE BARN Fick dina barn någon form av psykologiskt stöd? (Kurator, psykolog, samtalsgrupper m.m.) 65

66 66

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Till dig som fått pankreascancer

Till dig som fått pankreascancer Till dig som fått pankreascancer 3 Att få beskedet Du har cancer är skrämmande, inte bara för den som själv drabbas utan även för närstående och vänner. Det är naturligt att känna sig chockad och rädd

Läs mer

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den.

HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID FORSKNINGSPROJEKTET SAMS. Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och kontrollerna av den. ENKÄT A (UPPFÖLJNING) EN UNDERSÖKNING OM HÄLSA OCH LIVSKVALITET VID SJUKDOM I PROSTATA FÖR MÄN SOM DELTAR I FORSKNINGSPROJEKTET SAMS Frågorna i detta formulär handlar om hur Du upplever Din sjukdom och

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer

Till dig som vill veta mer om pankreascancer Till dig som vill veta mer om pankreascancer i TILL DIG SOM VILL VETA MER OM PANKREASCANCER I denna broschyr hittar du en del information om pankreascancer, vad diagnosen innebär och vart du kan vända

Läs mer

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9

KAPITEL 1 Statistik. 10 Cancer i Sverige 20 Cancer i Europa 22 Cancer i världen CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 9 8 CANCERFONDSRAPPORTEN 2014 KAPITEL 1 Statistik Ungefär 55 000 människor i Sverige drabbas varje år av cancer. Vanligaste cancerformerna är prostatacancer och bröstcancer som tillsammans står för cirka

Läs mer

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Psykiska besvär. Nedsatt psykiskt välbefinnande (GHQ12) Psykiska besvär Enligt flera undersökningar har det psykiska välbefinnandet försämrats sedan 198-talet. Under 199-talet ökade andelen med psykiska besvär fram till i början av -talet. Ökningen var mer

Läs mer

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02

Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen 2005-06-02 Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-02 Johan Järnesund 08-440 14 32 Johan.jarnesund@rsos.se Undersökning av det psykologiska/psykosociala stöd som erbjudits drabbade

Läs mer

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen

BILAGOR. Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen BILAGOR Registerstudier av cancersjukdomar i Södra sjukvårdsregionen Kolon-, Rektal-, Bröst-, Prostata- och Lungcancer Etapp 2 Vård före insjuknande Rapport 2008-09-15 Bo Attner Thor Lithman Dennis Noreen

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering

Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Psykosocial onkologi och cancerrehabilitering Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr Enheten för rehabilitering och stöd Skånes Onkologiska klinik 1 Cancer berör oss alla 2 Varför ska vi tänka på rehabilitering?

Läs mer

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton

Kvalitet och patientsäkerhet. Ylva Gorton Kvalitet och patientsäkerhet Ylva Gorton Västervik topprankas av AT-läkarna Västervik sjukhus rankas som näst bästa AT- ort i hela landet. Psykiatri- och kirurgdelarna i Västervik rankas för andra året

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA

GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA GAMIAN-EUROPA ALLEUROPEISK UNDERSÖKNING OM FYSISK OCH PSYKISK HÄLSA Vi vill uppmana dig att delta i detta ursprungliga forskningsprojekt. Du ska bara delta om du vill det. Om du väljer att inte delta kommer

Läs mer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer

Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Cancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Kolorektalcancer Lungcancer Bröstcancer Cancer i kvinnliga könsorgan Prostatacancer Urinblåsecancer Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Socialstyrelsens nationella riktlinjer den nationella modellen för prioriteringar Nätverket Hälsa och Demokrati samt Uppdrag Hälsa 2015-04-17 Maria Branting 2015-04-22 15 nationella riktlinjer Astma och

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans

Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans Mitt namn : Utredning, behandling och uppföljning planerar vi tillsammans För den som vårdas på grund av cancer är det mycket att hålla reda på, ta till sig och försöka förstå. Vilken cancerform är det?

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Cancerrehabilitering 2012

Cancerrehabilitering 2012 Succé! Nu för andra gången! Cancerrehabilitering 2012 Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och livskvalitet Att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Hur påverkas kroppsuppfattning

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING

Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Sjukskrivning vid cancerdiagnoser FÖRSÄKRING Innehåll Sammanfattning och slutsatser...3 Bakgrund...4 Om rapporten...4 Antal cancerfall och antalet sjukskrivna på grund av en cancerdiagnos...5 Antal sjukfall

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering Cancerrehabilitering psykosocialt stöd och fysisk rehabilitering Livskvalitet att hjälpa patienten att hitta tillbaka till ett fungerande vardagsliv Så här kan ett rehabiliteringsprogram

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation

Anhörigpulsen (UAL) Frågeenkät. Uppföljning av Anhörigas Livssituation Frågeenkät Uppföljning av Anhörigas Livssituation Anhörigpulsen (UAL) Angående databehandling av personuppgifter Ditt deltagande i denna uppföljning är frivillig och anonym. Syftet med denna databehandling

Läs mer

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Läkares attityder till det sjukdomsförebyggande arbetet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Socialstyrelsens uppföljning av riktlinjerna Följer landstingen och hälso- och sjukvården socialstyrelsens nationella

Läs mer

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT.

COPYRIGHTSKYDDAD ENKÄT. 1 Enkät med frågor angående arbetsskadade. Enkätsvaren sammanställs och lämnas till politiker och kontakter med tidningar. Syftet är att frågor och svar skall kunna påverka våra politiker till att förändra

Läs mer

Jag är mer än bara cancer.

Jag är mer än bara cancer. Jag är mer än bara cancer. Arbetsmaterial för verksamheter som vill bli bättre på att möta cancerberörda. Det här materialet riktar sig till dig som möter personer med cancer och närstående i ditt yrke.

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede

Närståendestöd. Svenska palliativregistret. För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Närståendestöd Svenska palliativregistret För fortsatt utveckling av vården i livets slutskede Svenska palliativregistret Södra Långgatan 2 392 32 Kalmar Telefon 0480-41 80 40 http://palliativ.se Steget

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE

HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE HÄLSOEFFEKTER I ETT FÖRORENAT OMRÅDE EN EPIDEMIOLOGISK ENKÄTSTUDIE Gun Wingren, Docent Avd. för Yrkes- och Miljömedicin, IKE, Linköpings Universitet Ingela Helmfrid, Biolog Yrkes- och Miljömedicinskt Centrum.

Läs mer

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson

Halvtid i implementeringsprojektet. Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Halvtid i implementeringsprojektet Projektledare Iréne Nilsson Carlsson Hälso- och sjukvården bör erbjuda patienter: Levnadsvana Rökning Åtgärd Kvalificerat rådgivande samtal Riskbruk av alkohol Rådgivande

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Verksamhetsrapport 2007

Verksamhetsrapport 2007 TnorrbottenT.T 19 DECEMBER 2007 Verksamhetsrapport 2007 Programberedningen Rapportens disposition: Programberedningen och uppdraget 2007 Metod Programberedningens analys och slutsatser: Resultat av beredningens

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Cancerfondsrapporten. Politik. Statistik. Cancervård. Immunterapi. Prevention. Forskning

Cancerfondsrapporten. Politik. Statistik. Cancervård. Immunterapi. Prevention. Forskning 2014 Cancerfondsrapporten Statistik Politik Immunterapi Cancervård Prevention Forskning OM CANCERFONDEN Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Olika vård beroende på var i Sverige man bor

Olika vård beroende på var i Sverige man bor Olika vård beroende på var i Sverige man bor Information om och behandling av Parkinsons sjukdom i Sverige April 2011 1 Förord Under hösten 2010 genomförde Parkinsonförbundet en enkätundersökning för att

Läs mer

Jämställd och jämlik vård och behandling

Jämställd och jämlik vård och behandling Jämställd och jämlik vård och behandling Hälsan är inte jämställd Fler kvinnor besöker sjukvården Fler kvinnor är sjukskrivna Kvinnor lever längre Fler män söker för sent för sjukdomar som kan förebyggas

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-13 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19520202-0202 Inkontinens

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Vad tycker du om vården?

Vad tycker du om vården? 9068 Vad tycker du om vården? Denna enkät innehåller frågor om dina erfarenheter från den mottagning eller motsvarande som anges i följebrevet. Vi har slumpvis valt ut personer som besökt mottagningen.

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Copyright (c) Högskoleverket POLTAVA ÅR 1709

Copyright (c) Högskoleverket POLTAVA ÅR 1709 Copyright (c) Högskoleverket 2 POLTAVA ÅR 1709 1. Hur många skvadroner ingick i den svenska styrka som befann sig cirka 5 km söder om Gamla lägret? A 4 B 8 C 12 D 109 E 154 2. Hur långt var avståndet mellan

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande KUNGSBACKA MOT DOPNING OCH VÅLD Kartläggning av användning av dopning, kosttillskott och narkotika bland gymtränande En enkätundersökning genomförd på träningsanläggningar i Kungsbacka kommun våren uniform

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 DELRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Folkpensionsanstaltens beslut

Folkpensionsanstaltens beslut Folkpensionsanstaltens beslut om de medicinska villkor som en sjukdom skall uppfylla för att specialersättning för begränsat specialersättningsgilla läkemedel skall beviljas Beslut givet i Helsingfors

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vård- och rehabiliteringsplan, avd 5, Gällivare sjukhus

Vård- och rehabiliteringsplan, avd 5, Gällivare sjukhus Vård- och rehabiliteringsplan, avd 5, Gällivare sjukhus Min vård- och rehabiliteringsplan Detta är en sammanfattning av min vårdtid under vistelsen på strokeenheten/medicinsk rehabilitering och den fortsatta

Läs mer

Innehåll. Om prostata och prostatacancer 6. Flera undersökningsmetoder 7

Innehåll. Om prostata och prostatacancer 6. Flera undersökningsmetoder 7 Om PSA-test Innehåll Om prostata och prostatacancer 6 Flera undersökningsmetoder 7 Vad är PSA egentligen? 7 Vad betyder det om PSA-värdet stiger? 8 Varför höjs PSA vanligen vid prostatacancer? 8 PSA-kvot

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer på

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 201-03-10 PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsnamn Kontaktsjuksköterska Version R01 Innehållsförteckning

Läs mer

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD

BUSA. Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD BUSA Behandlingsuppföljning av säkerställd ADHD Vad är rimligt att monitorera? Det vi vet är verksamt i behandling Det vården själv anser viktigt Det som mäster förändring Vilka ska vara med och vilka

Läs mer

PERSONAL- BOKSLUT 2013

PERSONAL- BOKSLUT 2013 PERSONALBOKSLUT 2013 Förord Praktikertjänsts personalbokslut är till för att ge en bild av vår största tillgång medarbetarna utifrån olika perspektiv. Praktikertjänst är som alla tjänsteföretag ett personalintensivt

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 2013-03-01 Upprättad av: PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Projektidé Per Fessé, Specialistsjuksköterska Datum 2013-03-01 Dnr 2012/924 Version

Läs mer