> w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "> w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\"

Transkript

1 Kommunledningskonitoret K-msllenhelen JV1EDBORGÄRFÖRSLÄG FALKENBERG -loi Dnr Dpi 3 ) Kommunledningskontoret FALKENBERG Från Namn: Adress: ( X g 0 < t A. t - c o v \ c x e 'Pon-iros V-UV\ci<?Ak. E l {öv ^ Åvava^ 'ilovmri^cqy-1 Telefon: Y\^y\J ÖJU Postnr och ört! X» t. e 6 Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) tkur v\ä E-postadress:»u- «- v»- - X. ^ v. vrp -*C VC C.-V i k i i 'S, ö\ccksev\ Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) Vi vux/ /-A om cxix deä ^kcx vn~\ \ Q U ^ C. V CA ^ mcvc u < vid \ OV\ V * S i» 1) tå. sk olle '0 V"i3x/cxs -för pä, \/v\yf ev n 3vc del kcxl Vt CÄM OCXx v<> p Ä - Ki j ss e N i V t 4/f < Kx r l CML-VX C)k ex Ä /"X /'T' C " 7 XTv ~ l; UÅ.exi (xv V\ t. CX. > w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\ Underskrift Datum. IH Az. \*TL. Namnteckning,./l j/tlctl 4 <.' ' /öh&rrrz^<cfi^\ Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

2 » Medborgarförslag, fortsätter... 1>i Sk v 1 X " - { V, AP C U" v w & " SÅ t «J - u " x / G C K ^ öv, <2.1 * k v,/' v 1 v -> «J f x V \VX<X W i o - "D <A vi. Xi > fx å./} Vi of Ä. 4- ivc/\ ) V v ^ : V. o. < v) om wyuvv V\ <x< o ("A<r\xn ^ ff d o.n Ä ^ Q. Q _ S=>V(\A V\ckr pk, pr-^ssoyrdt r\ 4 S& M^~X mod.vl "'HCv^rV s^r& CX'^ t XV " \ CA.n cz^cx, k fax o v =" <c.h, f'xv ;, v r c~\l ^-s 4 - v>x<7w\ d r ev\^cx.vh kövtimf dea: \c %LY\V\(yV S " W \ J < a ^ 0 4 i..i i, v ICUfxv",Ä i J, r\ Ij nrx<^cvv= c j >r,?i-,<v«. ^ v,>\ S^rskxM N S:-^ v V' ^ ' N ' * > W^> CA*# VV) \ / ^.Xif r i, _.! bv\ ocv\ cvc A\o v VjJ ^'T %,V \ ck\ "A \ / /"> v \ -* v *- v v '< V TYO\" 0;;x;i CÄ^bv-- V\OiX u "VC>\ V-v A \ O p\-4 UIJ Wb

3 I&l FALKENBERG Från Kommunbdningskonlorct Knnslienhelen ; Dpi Dnr i^2ct2y-io/i 55 MEBB RGÅRF RSLÅG Kommunledningskontoret FALKENBERG Namn: B Vvv"v<A. Adress: /VV\Y\.-r Telefon: -V ^» / Postnr och ort: " E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Wfiok'A-oftiWt) c\r ou/i' sva ac\ j^itr ^al-howucvr. Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) 'Avi C\c oljui"! A<*bir \i\ck 1-00 # c k seo-ua r VA^Cl-X J^'C\ SV\ bli 01.10, 3^3 00^. M V(?~VA ty Wr ah' d&å o^o buye\r v>l V^ oo OC K5.. Sc^kvXf oljy\' c\v^l<ta V >'^ 1 A ' 6. hq oot-x öl 1 0e> VicxdLe. \/C\-r\k b f ^ 9 zys " 0 lt "^ Ö^.Zö dcvoå. OtfrA ir ah' cu* b\v ivwl «K' V* 5'^ Y\kw\ Vv^ViC-yx va-uh. bvv^jar / v»-e, t :: r p* VvVL-f z\. 0 ^ ^lor - bwå^^r" ^ f bliv\lr dö-ivuz. J \ X W Ä n * (4«--rv tlnderskrift Datum lov'L Namnteckning BLing Mdka hne c cu-^ W ^ Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) -y? - V När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgar förslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

4 Medborgarförslag, fortsätter... Ioaj o/y\ clqa~ 0^0- r <5 a fa ökuar" \) i ty~ cujc / v i w k\ ^ ol oyvi a r < f f <sväy-(- - fm- \ n ^ - ^ h h a r r a m t e l ' ^ n ' < j o c h U r - a r - M r.. > / <xbv~ C i y U - K M S Ö -Se^fc. ^ J ^ h e f r + I - U ikvt/n- (-iv\ zxäj h (v\ Ii buirijvir (;:,// 4 V'^11! t ;-i. «S0'w\ ca-m- Oif /"ha. Är- c-cmrv\ ^ c/w 4 (- Å & V å : un ^ om -. V\ ovr o(izf - M-d.in b o r s t e. Clllbet k - IAi-v A» W.-0-.>" >' ' Ow\- ^ K t» w f * / W # 7 ' / 1/1, r /VIA A' Å V\ ^ ö /, ^ Ad ' e ' y S

5 Kommunleaningskoretoret Kcinslientieten Falkenberg Dnr KS2.cng?-n/j Dpi IC> Medborgarförslag om att upprätta en "Whistleblowerfunktion" Göteborg stad har infört en Whistleblowerfunktion efter en serie händelser av negativ karaktär. Jag vill genom mitt förslag inte på något sätt hävda att det har förkommit oegentligheter liknande de i Göteborg, dock så tror jag på förebyggande arbetet. Om Falkenberg inför en sådan funktion så visar det på att man vill vara tydlig på alla fronter om att detta är något som man ser allvarligt på och inte vill vara med om i den egna verksamheten. Dessutom så behöver det inte vara förenat med några extra kostnader, då jag tror att man kan skriva ett avtal med externa advokatbyråer om att det är först när något konkret inkommer som detta företag kan fakturera kommunen för ev. arbetsinsatser. Skulle det inkomma ärenden så får dessa kostander ses som ringa då förtroendet för våra tjänstemän och politiker anses stiga väsentligt med införandet av en sådan funktion. Bifogar en bilaga på hur funktionen är upplagd i Göteborg. Med vänliga hälsningar

6 Göteborgs Stad Information september 2012 DELPROJEKT 3: WHISTLEBLOWERFUNKTION Den som misstänker oegentligheter inom någon av Göteborgs Stads verksamheter ska enkelt kunna berätta detta. En anställd kan nu anonymt eller öppet gå vidare med sina misstankar via en extern mottagarfunktion, eller direkt till stadens interna utredare. Göteborgs Stad är landets första kommun med en whistleblowerfunktion. fter avslöjanden om misstänkta oegentligheter inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har stadens ledande politiker och tjänstemän vidtagit kraftiga åtgärder för att komma tillrätta med det som skett och minska risken för att det upprepas, Arbetet är formaliserat i en handlingsplan för förstärkt intern kontroll och öppenhet som bland annat omfattar satsningar inom fem områden: stärkt intern kontroll, utformning av en kommungemensam byggprocess, en whistleblowerfunktion, intern utbildning och översyn av regelverk och styrande dokument. Tillsammans ska satsningarna stärka öppenheten inom Göteborgs Stad. Handlingsplanen omfattar dessutom fyra tilläggsuppdrag som förstärker de fem delprojekten och gör den än mer omfattande. vanliga vägen. Misstankarna ska röra personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner, exempelvis VD, förvaltningschef, personer i ledningsgrupp, eller personer som är ansvariga för stora inköp och andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan röra sig om mutbrott, tjänstefel eller andra brott som kan medföra fängelsestraff, exempelvis olika slags ekonomiska oegentligheter. Så här kommer anställda och förtroendevalda i kantakt med whistleblower Telefon och SMS: visselpipan.qoteborq [jmaqnussdnlaw.com Brev: Tipsmottagning Göteborgs Stad c/o Magnusson Advokatbyrå Box II4G Göteborg Delprojekt 3: Whistleblower Den 15 september 2011 inrättades Göteborgs Stads whistleblowerfunktion, dit man som anställd eller förtroendevald i Göteborgs Stad kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i staden. Whistleblowerfunktionen består av en extern mottagarfunktion samt en intern utredningsfunktion på stadsledningskontoret. Till den externa mottagarfunktionen kan medarbetare eller förtroendevalda anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter, och den interna utredningsfunktionen kopplar därefter på de utredningar och åtgärder som krävs. Misstankar om personer i nyckelposition De normala rutinerna är att ta upp eventuella misstankar om oegentligheter med närmaste chef eller, om det inte fungerar, med chefens chef. Därefter tas problemen om hand inom varje organisation. Syftet med whistleblowerfunktionen är att säkerställa att misstankarna kommer fram även om det av någon anledning inte skulle vara möjligt att kommunicera den Kontakt: Jan Persson, tel Göteborgs Stad Stadsledningskontoret Göteborg Tel: E-post: När anmälningarna har kommit in till den externa mottagningsfunktionen registreras de och skickas vidare till en intern utredningsfunktion på stadsledningskontoret för diarieföring, bedömning och analys för vidare utredning. Denna funktion består av särskilt utsedda medarbetare med jurist- och personalkompetens. Analysen kan mynna ut i flera möjliga åtgärder och utredningar. Uppgifterna kan lämnas till respektive förvaltning eller bolag med förslag och rekommendation till åtgärd. I ett sådant förslag kan ligga exempelvis en rekommendation att polisanmäla, förslag till organisationsförändringar eller förslag till ändringar i policyer eller andra dokument. Anmälningarna kan också ibland lämnas utan åtgärd. I detta kan ligga att de helt enkelt inte innehåller tillräckliga uppgifter för att kunna leda till någon åtgärd. Whistleblowerfunktionen får inte användas för ryktesspridning, förtal eller mindre allvarliga händelser. Om en medarbetare vill rapportera om ringa lagbrott, eller förseelser så ska man använda sig av de normala rutinerna, företrädesvis närmaste chef eller verksamhetschef. I ; Tips I Läs mer om handlingsplanen ocb ladda ned! informationsblad på

7 MEDBORGARFORSLAG FALKENBERG Kommunledningskontoret FALKENBERG 5 Från Namn: Ewa Carlsson Telefon: ) Adress: Postnr och ort: E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Hej! Jag föreslår att det anordnas laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) Enligt Ekot kl rullar rekordmånga elbilar i Sverige men laddningsstationer saknas. För att utvecklingen ska hålla i sig krävs fler och starkare laddstationer (förhoppningsvis grön el). En granskning är genomförd av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom E-mobility, det vill säga elbilar och laddinfrastruktur. Enligt företaget Easycharge saknar 198 kommuner offentlig laddinfrastruktur. Följ bifogad länk för att se topplistan som leds av Östersund. muner-oestersund-baesta-elbilskommun Nu byggs Stortorget om. Skulle man inte kunna passa på då? Datum ( m / Namr r - yuxaxzx Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Det är viktigt med allmänhetens och medarbetarnas förtroende

Det är viktigt med allmänhetens och medarbetarnas förtroende Riktlinjer mot korruption Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-08 75 Inledning Som anställd, förtroendevald eller uppdragstagare i kommunkoncernen utsätts du för påverkan av andra och utsätter även andra

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen

Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Policy för tagande och givande av muta för anställda och förtroendevalda i Örebro kommun och de kommunala bolagen Innehållsförteckning Policy om tagande och givande av muta... 3 Allmänt...3 Syfte...3 Tagande

Läs mer

Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 Utredningen ställer en hel del frågor och ger valbara alternativ. Saknar konkret förslag vilket gör det svårt att besvara remissen. och reglerat förhållande genom avtal

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun

Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjer 1 (14) Datum 2014-03-03 Riktlinjer för digitala kanaler för Trelleborgs kommun Riktlinjerna ersätter Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010. Riktlinjerna

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180

KF 199 28 OKT 2013. Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 KF 199 28 OKT 2013 Nr 199. Motion av Pavel Gamov (SD) om att inrätta ett diskussionsforum på kommunens webbplats KSN-2013-0180 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun

Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun Antagna av kommunstyrelsen den 7 mars 2012, 41 Detta dokument är tänkt att i första hand läsas som webbsida eller digital pdf. Kursiverad text blir länkar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten

Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Dnr: VON 2013/02706 003 Riktlinje för hantering av Lex Sarah rapporter och anmälan samt andra avvikelser inom socialtjänsten Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgskontorets ledningsgrupp, 2013-09-30

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Rådhuset 011-15 00 00 kommunstyrelsen@norrkoping.se REGLER FÖR E-POST 1(9) 2011-05-09 KS-267/2011 Handläggare, titel, telefon Peter Fagerlund, Systemansvarig 011 15 3430 Regler och riktlinjer för e-post och gruppkommunikation i Norrköpings kommun Fastställda

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010

Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 Anvisningar för dokument- och ärendehantering Beslutad av ledningsrådet: 15 november 2010 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190 35 E-POST kommun@ kungalv.se

Läs mer

Dpi. Telefon: E-postadress:

Dpi. Telefon: E-postadress: Kommunledningskontarat Kanslienholen 2014-02- 2 6 K$7JPM - 10^6 ISA Namn: Sture Boman och *Goldy Farland Fbg. Adress: Postnr och ort: Telefon: E-postadress: (Presenters har kort Ditt medborgarfijrslag)

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer