Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS 2013-21"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. (AU 239) Dnr KS KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Informera förslagsställaren om att Falkenberg Energi planerar att uppföra en laddningsstolpe för snabbladdning av elbilar på Stortorget samt att de planerar för en laddningsstation i anslutning till E6:an, vid trafikplats Därmed anse medborgarförslaget vara behandlat. Beslutsunderlag Medborgarförslag Yttrande från tekniska nämnden Tjänstemannayttrande från hållbarhetsstrateg Yttrande från FAMI Fordon Yttrande från tekniska nämnden Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som handlar om att anordna laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Förslagsställaren förklarar att allt fler elbilar rullar på svenska vägar, men att offentliga laddningsstationer för dessa är få. Stortorget föreslås vara som plats för en laddningsstation. Flera yttranden har gjorts om ärendet: FAMI Fordon, som ansvarar för kommunens fordonspark, uttrycker i sitt yttrande att en laddningsstation vore lämplig vid Vinbergsmotet samt centralt på till exempel Stortorget. Kommunens hållbarhetsstrateg är positiv till medborgarförslaget och förklarar att satsningar inom området elbilar ligger i linje med generella målsättningar uttalade i kommunens Plan för ekologisk hållbarhet. I skrivelsen förklaras även att det finns en önskan om ett bredare samarbete för utbyggnad av laddinfrastrukturen i länet. Tekniska nämnden har vid två olika tillfällen yttrat sig om ärendet på grund av förändrade omständigheter som kan kopplas till ärendet. De förklarar i sitt andra yttrande, från 12 juni 2013, att Falkenberg Energi har önskat sätta upp en laddstolpe för snabbladdning av elbilar e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg Forts. 183 på Stortorget. Under ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete redan utförts och en plats parallellt med Arvidstorpsvägen föreslås som lämplig eftersom där redan finns tomrör utlagda. Formen för upplåtelse av platsen samt hur parkeringsavgift och elenergiförsäljning ska uttas ska enligt tekniska nämndens yttrande utredas vidare. En av förutsättningarna är att parkerings-/laddningstiden begränsas till en eller två timmar och att platsen endast får utnyttjas i samband med laddning av fordonet. Arbetet med laddningsstationen på Stortorget kommer att pågå under sommaren Ekonomi Någon uppskattning av kostnaden för laddningsstationen har inte presenterats i yttrandena. Övervägande Tillgång till laddningsstationer är en förutsättning för att elbilsanvändningen ska fortsätta öka. En laddningsstation för snabbladdning av elbilar är en bra början och med det förberedande arbete som har gjorts på Stortorget och Nyhemsplan finns goda förutsättningar för att det kan uppföras fler stationer framöver om det visar sig finnas ett behov för det. I och med Falkenberg Energis planer på att uppföra en station på Stortorget så föreslår kanslienheten att medborgarförslaget ska anses behandlat. Yrkande Per Svensson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Anteckning Lena Berglund (MP) för till protokollet att det vore en god tanke att placera laddningsapparatur även uppe vid tågstationen. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande e-post:

3 / MEDBORGARFÖRSLAG T 6 Kommunledningskontoret Från Namn: Ewa Carlsson Adress: Telefon: Postnr och ort: E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Hej! Jag föreslår att det anordnas laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) Enligt Ekot kl rullar rekordmånga elbilar i Sverige men laddningsstationer saknas. För att utvecklingen ska hålla i sig krävs fler och starkare laddstationer (förhoppningsvis grön el). En granskning är genomförd av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom E-mobility, det vill säga elbilar och laddinfrastruktur. Enligt företaget Easycharge saknar 198 kommuner offentlig laddinfrastruktur. Följ bifogad länk för att se topplistan som leds av Östersund. muner-oestersund-baesta-elbilskommun Nu byggs Stortorget om. Skulle man inte kunna passa på då? Underskrift Datum / Namr /X^\i _ (A u Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

4 Medborgarförslag, fortsätter...

5 3 Kerstin Karlsson Från: Skickat: Till: Ämne: Ewa Carlsson den 21 januari :24 Kansli Komplettering till mitt medborgarförslag med Dnr KS 2013/21/1 Önskar göra en viktig komplettering till mitt förslag. Det ska vara en station för snabbladdning av elbilar. Med vänlig hälsning Svensk Fastighetsförmedling Ewa Carlsson Fastighetsmäklare Kommunlcdningskontorct Knnslienhelen "Arets Butik" SVENSK FASTIGHETS FÖRMEDLING " II....i. Dnr Dpi fes 20/1-21 /;$ 3 Q~ Svensk Fastighetsförmedling I Tel I Tel dir I Fax Mobil I Nygatan 30 I Falkenberg I Fastighetsförmedling G Sernrot AB I Org nr I Styrelsens säte: Falkenberg Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, skall du radera det och helst underrätta avsändaren om detta. Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon. i

6 raikenbergs kommun Kommimludiiinyskotiiocel Konsliftnhpfpi J 6 NYHETER Vågar hon köpa elbil? KRÖNIKA ~ enb^sp^len vecka, bo tffir skersnm Brist på snabb laddning hämmar utvecklingen inte är planerat Med en station för snabbladdning av elbilar skulle Falkenberg bli en föregångskommun. Det menar Ewa Carlsson som står i begrepp att köpa en elbil. Hon förvånas över dagens dåliga förutsätt ningar att tanka el. VARJE KVÄLL går jag i huvudet igenom morgon dagen. Vad som ska ske,vad Floyd ska ha på sig och vad jag ska ha på mig.ska något mer än obligatoris ka förskolan och jobbet ske? Handling, träning eller något annat? Vad ska vi äta till middag? Hur ska barnvakter varskos de kommande dagarna? Maken och jag bollar dessa frågor mellan oss och lägger ett schema för dagen som komma skall. I EKORRHJULET finns lite utrymme för utsväv ningar och för att inte ramla omkull i det så är det planering som gäller. Sedan springer man på runt, runt dag efter dag. Elbilar ligger i tiden, tänkte Ewa Carlsson. Hon bör jade söka runt på nätet och kontakta bilhandlare i länet. Med en laddning på nat ten skulle hon, i jobbet som mäklare, utan ansträngning klara av arbetsdagen. - För mig skulle det funka. Jag kommer inte ihåg senast jag körde mer än 17 mil på en dag, säger hon. TROTS ALL planering hakar det ändå upp sig titt som tätt. Precis när vi är helt klara och på väg till förskolan så märker jag att Floyd behöver bytas på igen eller så lyckas jag få tandkräm på blusen och då tycks aldrig några andra rena kläder finnas på plats i garderoben. Mänga frågetecken Men snart hopade sig frå getecknen. Efter en stunds efterforskningar lämnades hon med känslan av att elbi lar snarare hör till framti den än nutiden. Det svenska nätet med offentliga ladd ningsstationer är minst sagt grovmaskigt. "Snabbladdningsstationer" finns än så länge bara på en handfull ställen. Med en snabbladdningsstation kan nyare elbilar fylla batterier na på bara 20 minuter. Med vanliga eluttag eller offent liga laddstolpar tar motsva rande månöver uppemot åtta-tio timmar. - Jag skulle nog klara mig med laddningen på natten men jag tycker att det är skitdåligt att det inte finns möjlighet att snabbladda. Skulle jag åka till Fegen och tillbaka på förmiddagen, och sedan till Ugglarp på eftermiddagen, så kommer jag inte hem, säger hon. EL SOM PR. Ewa Carlsson tycker att det borde ligga i kommunens intresse att kunna erbjuda snabbladdning av elbilar i Falkenberg. Falkenberg som har så mycket turister borde ligga i fram kant, anser hon. - Jag skulle gärna lägga mina pengar på en elbil. Men det är mycket oro. Vågar man köpa först? att Falkenberg är en mil jökommun. Jag tänker på turisterna också, säger Ewa Carlsson. Sex elbilar i dag Många Kommuner saknar I ett medborgarförslag anser hon att kommunen borde titta på situationen. I Falkenberg rullar i dag sex, registrerade elbilar. Offentliga laddningssta tioner finns förvisso såväl i centrum som på Max vid E6 och i Ugglarp men laddningsstyrkan är så klen att stationerna i prak tiken bara tjänar elmope der och elcyklar. - Skulle inte det vara bra pr? Man vill ju tro I dagsläget saknar 198 kom muner helt offentliga ladd ningsalternativ. Men det ligger intressanta projekt i startgroparna. Det är dock inte staten eller kommuner na som i första hand leder utvecklingen. Förra sommaren flaggade bensinbolaget OKQ8 för en storsatsning. Bolaget pla nerar att installera snabb laddare var sjätte mil längs de stora vägarna mellan Sveriges storstäder. Först ut blir sträckan GöteborgStockholm, därefter Göteborg-Malmö för att sedan avsluta med sträckan Malmö-Stockholm. Allt ska vara klart under Ska utvecklas I början blir laddstationerna "semisnabba" med en laddtid på runt två timmar. Men i takt med att alltfler bil modeller klarar att laddas snabbare ska stationerna uppdateras. Längre norrut ingår de tre kommunerna Östersund, Sundsvall och Trondheim i ett liknande projekt. Text och foto Petter Tarenfus Kommunen: Kommunen jobbar hårt för att få till en vätgasstation vid E6. Att snabb laddning av elbilar skulle kunna komplettera statio nen är ingen omöjlighet, menar kommunens håll barhetsstrateg. I veckan ansökte kommu nen hos länsstyrelsen om kronor i bidrag för att utveckla användandet av vätgas som fordonsbränsle i kommunen. Projektet syftar till att skapa en tankstation för både biogas och vätgas i anslutning till E6. Vätgas kan produceras från alla förnyelsebara energikällor iwmehh HÅLBARHETSSTRATEG. Mattias Hjort. och utsläppet är i princip ren vattenånga. Fem-sex år - Vi ser olika scenarier framför oss men det kan ligga fem-sex år fram i tiden. Vi har i alla fall sagt att vi ska gå vidare med det, säger kommunens hållbar hetsstrateg Mattias Hjort. Inom ett par år beräknas biltillverkarna börja serietillverka bilar drivrta med vätgas. Med bilar i en rimlig prisklass framstår vätgasen som ett drivmedel med stor potential. Kan Ingå Iprojektet I det pågående projektet skulle även en snabbladd ningsstation för elbilar kunna ingå. - Det är inte jättekomplicerat att sätta upp en snabbladdningsstation. Vätgasen är ett betydligt större projekt. Men frågan har varit uppe tidigare och då bedömdes inte underla get av elbilar vara tillräck ligt stort. Men man får hela tiden se hur förutsättning arna ändras, säger Mattias Hjort. Moment 22 För Ewa Carlsson låter det som ett moment 22. Femsex år är lång tid räknat i bilår. Och utan tillgång på snabbladdning lär inte för säljningen av elbilar ta fart, tror hon. Text och folo Petter Tarenlus För min man och kanske andra lunkar det, men inte för mig. Det oplanerade vinner alltid. ELLER SÅ kommer jag ut till bilen och inser att jag inte räk nat med tiden som det tar att skrapa alla rutorna. Hur kunde jag glömma från dagen innan att jag behöver tanka på väg till jobbet? DET DÄR oförut sedda ska man pla nera in hävdar maken. Det går inte säger jag. Jodå, lägg in fem minuter extra i varje delmoment säger han. Men då hävdar jag dels att det inte går att planera in tid för sådant som man glömt dels så kommer jag då vara klar fem minuter i förväg mén i stunden jag ska gå så kom mer det oförutsägbara att hända. FÖR MIN man och kanske andra frinkar det, men inte för mig. Det oplanerade vinner alltid. LIKVÄL HANKAR jag mig fram och fortsätter pla nera det lilla och det stora. Tänk vilken ynnest det är för oss som har ett ekorrhjul att springa i.- Hur skulle det vara att inte veta något om sin framtid, att inte kunna göra upp ens de minsta planerna inför morgondagen. 42 MILJONER människor, fler än någonsin, lever på flykt. Tänk vad de skulle vara glada om deras största problem en dag var att de kom lite sent till ett möte eller hämtning på för skolan eller till och med helt fick hoppa över en av punkterna i plane ringen. NÄSTA GÄNG jag svär över något oplanerat som drabbar mig så ska jag tänka på dem. A att köpa bröd och i ) lifhi ^anerna Pä en ' 4 smör och mjölk och kryddor och korv i mitt i stan. Det har fattats liksom. Jjllar inte; 'nte: Visst, jag bad om snö men inte alla de här minusgra derna. Mer än fyra och en halv minus borde vara förbjudet. III I WfiFDIID JILl UuLVJLixUr ^ Wegerup är mammaledig jourpgiist bosatt i Falkenberg. Det här tycker Jill. Vad tycker du? Mejla

7 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomienheten Mattias Hjort Kommun Medborgarförslag Elladdningsstationer Bakgrund Ett medborgarförslag inkom angående önskan om att kommunen skall verka för att installera (snabb) laddstationer inom kommunens gränser för att främja användandet av elfordon. Yttrande Det har tidigare inte funnits några uttalade planer eller beslut inom detta område, men det ligger väl i linje med de mer generella målsättningar som finns uttalade i den av KF antagna "Plan för ekologisk hållbarhet". Exempelvis att " Infrastruktur för förnybara drivmedel byggs ut". Elbilar ger kraftigt minskat buller och partiklar vilket ger lokala miljömässiga fördelar, beroende på hur elenergin genererats kan även global problematik som förstärkt växthuseffekt påverkas positivt. I samband med detta har diskussioner mellan Hållbarhetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Falkenberg Energi(FEAB) hållits, även leverantörer av relevanta tjänster har konsulterats för att utreda vilka möjligheter som finns i dagsläget, och vad som är bäst lämpat för de behov vi ser i Falkenberg. Det har efter dessa diskussioner framkommit att det finns goda möjligheter att genom ett samarbete mellan ovanstående parter förverkliga upprättandet av en eller ett par laddstationer i kommunen. Vilken teknik dessa kommer att nyttja är inte helt klart i dagsläget, och detsamma gäller ägarstruktur och hur administration/finansiering av tankning skall ske. I samband med det regionala samarbetet i Halland under Sveriges Eko Kommuner har andra kommuner uttryckt en önskan om ett bredare samarbete för utbyggnad av laddinfrastrukturen i länet. Detta för att säkra tillgång till laddning över större sträckor och därigenom stärka individer och företag som önskar investera i teknologin men som idag kan vara tveksamma på grund av osäkerhet runt räckvidd och tillgång. Sammanfattningsvis är Hållbarhetskontoret positivt till förslaget om utbyggnad av elladdningsstationer i kommunen och ser att detta ligger i linje med befintliga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Mattias Hjort Hål lbarhetsstrateg e-post:

8 Yttrande Datum Kommun Kommunstyrelseförvaltningen FAMI Per Samuelsson Karlsspn Med borga rförs lag om snabbladdningsstationer för elbilar i Falkenberg Vi föreslår att lägga en snabbladdningsstation vid Vinbergsmotet samt en station centralt i Falkenberg förslagsvis på Stortorget eller i något P-garage. På detta sätt servar man både regional trafik och lokal trafik. Fami Fordon e-post:

9 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg : Ks 2oi Medborgarförslag om laddstolpe på Stortorget för elbilar. Dnr KS 2013/21 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Bifalla medborgarförslaget om att laddstolpe etableras på Stortorget. Beslutsunderlag Medborgarförslag TKN 28 Brev från Falkenberg Energi Sammanfattning av ärendet Falkenberg Energi har inkommit med en begäran om att få uppföra en laddsolpe för snabbladdning av elbilar på en parkeringsplats på Stortorget. Stadsbyggnadskontoret har undersökt möjligheterna och en plats parallellt med Arvidstorpsvägen är lämpligast och tomrör finns framdragna för elförsörjningen. Med anledning av denna förfrågan är tekniska nämnden beredd att ompröva tidigare beslut, , 28. Ekonomi Beläggningen på den avsedda parkeringsplatsen kommer inledningsvis att vara låg men efterhand så kommer den att öka. Teoretiskt så kommer det att innebära ett viss intäktsbortfall men sett på totalen så blir det knappast märkbart. Övervägande En elbil laddas vanligast genom att bilen ansluts till ett vanligt eluttag, detta tar ca 8 timmar. Vissa bilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer. Vid ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete utförts så att det i framtiden är enkelt att uppföra en laddstation för elbilar. Tiknande förberedande arbete för laddstation för elbilar är även utförda på Nyhemsplan. Försäljningen av elbilar ökar och för tillfället finns det några i Falkenberg. Antalet förväntas öka. I inledningsskedet kommer det att vara en begränsad användning men efter hand som antalet bilar ökar så ökar behovet. Ur miljösynpunkt är det viktigt att var tidigt ute. e-post:

10 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg Formerna för upplåtelsen av platsen och hur parkeringsavgift samt elenergiförsäljning skall uttas skall utredas närmare. En av förutsättningarna är att parkerings-/laddningstiden begränsas till 1 eller 2 timmar och att platsen endast får nyttjas i samband med laddning av fordonet. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 31 I 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-posl:

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg? /CS \ lo Yttrande över medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013/21 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen. Ärende Ewa Carlsson har lämnat in ett medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar Falkenberg. Hon föreslår att kommunen ska passa på att anordna en laddningsstation för elbilar på Stortorget när det byggs om. Bakgrund En elbil laddas vanligast genom att bilen ansluts till ett vanligt eluttag, detta tar ca 8 timmar. Vissa bilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer. Vid ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete utförts så att det i framtiden är enkelt att uppföra en laddstation för elbilar. Liknande förberedande arbete för laddstation för elbilar är även utförda på Nyhemsplan. Vid tankstationen för fordonsgas på Blackebergsvägen finns mark avsatt för utbyggnad för tankning av förnyelsebara energikällor som exempelvis el. Parkeringsplatserna på Stortorget har stor beläggningsgrad och är betydelsefulla för innerstadshandeln. Parkeringsplatser där det finns laddstationer för elbilar är också reserverade för enbart elbilar. Då antalet fordon som har behov av en laddningsplats är relativt litet kommer en eventuell plats med laddstation för elbilar sannolikt att oftast vara outnyttjad. Det är därför lämpligare att de första laddstationerna anläggs på mindre efterfrågade parkeringsplatser eller vid tankstationen för fordonsgas. Yttrande I avvaktan på ett större behov av en central laddstation för elbilar uppförs ingen på Stortorget i nuläget. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen e-post: kenberg.se

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *

2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-08-20 239 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 * KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-09 178 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sammanträdestid 8.30-12. Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S)

Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sammanträdestid 8.30-12. Lars Fagerström (FP) Per Svensson (S) Marcelle Farjallah (S) Protokoll Nr 18 Sammanträdesdatum 2013-08-20 Sammanträdestid 8.30-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Jan Dickens (S), 2:e vice ordförande Claës-L

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

Parkeringsutredning. KS 2013-73

Parkeringsutredning. KS 2013-73 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-12 347 Parkeringsutredning. KS 2013-73 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Systematiskt jobbsök

Systematiskt jobbsök Systematiskt jobbsök Guide till personlig marknadsplan Per Norrman, Varberg 2014-10-05 1 Tillägnas mina nya jobbsökarvänner Jeff, Per, Maritha och Mella. Bakgrund Hos en av mina tidigare arbetsgivare började

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7

trafik&miljöfordon Hela artikeln finns på sid 7 Nyhetsbrev nr5. 2012 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon Nu är regionen först ute igen Västra Götaland är

Läs mer

/ Orio Guide / Försäljning / 2013.11.13x. Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem

/ Orio Guide / Försäljning / 2013.11.13x. Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem x Skaffa fler kunder, behåll och utveckla dem INDEX Inledning 03 Skaffa kunder 01 Hur många bilar finns det för din verkstad att serva? 02 Hur talar vi om att vi finns och vad vi erbjuder? 03 Ta direkt

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer