Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS *

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-08-20. Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013-21 *"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS * KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Informera förslagsställaren om att Falkenbergs Energi planerar att uppföra en laddstolpe för snabbladdning av elbilar på Stortorget samt att de planerar för en laddstation i anslutning till E6:an, vid trafikplats Därmed anse medborgarförslaget vara behandlat. Beslutsunderlag Medborgarförslag Yttrande från tekniska nämnden Tjänstemannayttrande från hållbarhetsstrateg Yttrande från FAMI Fordon Yttrande från tekniska nämnden Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som handlar om att anordna laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Förslagsställaren förklarar att allt fler elbilar rullar på svenska vägar, men att offentliga laddningsstationer för dessa är få. Stortorget föreslås vara som plats för en laddningsstation. Flera yttranden har gjorts om ärendet: FAMI Fordon, som ansvarar för kommunens fordonspark, uttrycker i sitt yttrande att en laddningsstation vore lämplig vid Vinbergsmotet samt centralt på till exempel Stortorget. Kommunens hållbarhetsstrateg är positiv till medborgarförslaget och förklarar att satsningar inom området elbilar ligger i linje med generella målsättningar uttalade i kommunens "Plan för ekologisk hållbarhet". I skrivelsen förklaras även att det finns en önskan om ett bredare samarbete för utbyggnad av laddinfrastrukturen i länet. Tekniska nämnden har vid två olika tillfallen yttrat sig om ärendet på grund av förändrade omständigheter som kan kopplas till ärendet. De förklarar i sitt andra yttrande, från 12 juni 2013, att Falkenbergs Energi har önskat sätta upp en laddstolpe för snabbladdning av elbilar på Stortorget. Under ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete redan utförts och en plats parallellt med Arvidstorpsvägen föreslås som lämplig eftersom där redan finns tomrör utlagda. Formen för upplåtelse av platsen samt hur parkeringsavgift Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

2 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg forts 239 och elenergiförsäljning ska uttas ska enligt tekniska nämndens yttrande utredas vidare. En av förutsättningarna är att parkerings-/laddningstiden begränsas till en eller två timmar och att platsen endast får utnyttjas i samband med laddning av fordonet. Arbetet med laddstationen på Stortorget kommer att pågå under sommaren Ekonomi Någon uppskattning av kostnaden för laddstationen har inte presenterats i yttrandena. Övervägande Tillgång till laddstationer är en förutsättning för att elbilsanvändningen ska fortsätta öka. En laddstation för snabbladdning av elbilar är en bra början och med det förberedande arbete som har gjorts på Stortorget och Nyhemsplan finns goda förutsättningar för att det kan uppföras fler stationer framöver om det visar sig finnas ett behov för det. I och med Falkenbergs Energis planer på att uppföra en station på Stortorget så föreslår kanslienheten att medborgarförslaget ska anses behandlat. Yrkande Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till kanslienhetens förslag med tillägget att förslagsställaren även informeras om att Falkenbergs Energi planerar för en laddstation i anslutning till E6:an, vid trafikplats 51. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta förslag. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Falkenberg. Telefonväxel: Fax: e-post:

3 Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Jenny Antonsson Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Informera förslagsställaren om att Falkenbergs Energi planerar att uppföra en laddstolpe för snabbladdning av elbilar på Stortorget. 2 Därmed anse medborgarförslaget vara behandlat. Beslutsunderlag Medborgarförslag Yttrande från tekniska nämnden Tjänstemannayttrande från hållbarhetsstrateg Yttrande från FAMI Fordon Yttrande från tekniska nämnden Sammanfattning av ärendet Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen som handlar om att anordna laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Förslagsställaren förklarar att allt fler elbilar rullar på svenska vägar, men att offentliga laddningsstationer för dessa är få. Stortorget föreslås vara som plats för en laddningsstation. Flera yttranden har gjorts om ärendet: FAMI Fordon, som ansvarar för kommunens fordonspark, uttrycker i sitt yttrande att en laddningsstation vore lämplig vid Vinbergsmotet samt centralt på till exempel Stortorget. Kommunens hållbarhetsstrateg är positiv till medborgarförslaget och förklarar att satsningar inom området elbilar ligger i linje med generella målsättningar uttalade i kommunens "Plan för ekologisk hållbarhet". I skrivelsen förklaras även att det finns en önskan om ett bredare samarbete för utbyggnad av laddinfrastrukturen i länet. Tekniska nämnden har vid två olika tillfällen yttrat sig om ärendet på grund av förändrade omständigheter som kan kopplas till ärendet. De förklarar i sitt andra yttrande, från 12 juni 2013, att Falkenbergs Energi har önskat sätta upp en laddstolpe för snabbladdning av Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

4 elbilar på Stortorget. Under ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete redan utförts och en plats parallellt med Arvidstorpsvägen föreslås som lämplig eftersom där redan finns tomrör utlagda. Formen för upplåtelse av platsen samt hur parkeringsavgift och elenergiförsäljning ska uttas ska enligt tekniska nämndens yttrande utredas vidare. En av förutsättningarna är att parkerings-/laddningstiden begränsas till en eller två timmar och att platsen endast får utnyttjas i samband med laddning av fordonet. Arbetet med laddstationen på Stortorget kommer att pågå under sommaren Ekonomi Någon uppskattning av kostnaden för laddstationen har inte presenterats i yttrandena. Övervägande Tillgång till laddstationer är en förutsättning för att elbilsanvändningen ska fortsätta öka. En laddstation för snabbladdning av elbilar är en bra början och med det förberedande arbete som har gjorts på Stortorget och Nyhemsplan finns goda förutsättningar för att det kan uppföras fler stationer framöver om det visar sig finnas ett behov för det. I och med Falkenbergs Energis planer på att uppföra en station på Stortorget så föreslår kanslienheten att medborgarförslaget ska anses behandlat. Beslutet expedieras till: Förslagsställaren Tekniska nämnden FAMI Fordon 2

5 / MEDBORGARFÖRSLAG T 6 Kommunledningskontoret Från Namn: Ewa Carlsson Adress: Telefon: Postnr och ort: E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Hej! Jag föreslår att det anordnas laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) Enligt Ekot kl rullar rekordmånga elbilar i Sverige men laddningsstationer saknas. För att utvecklingen ska hålla i sig krävs fler och starkare laddstationer (förhoppningsvis grön el). En granskning är genomförd av Easycharge, Sveriges oberoende konsultföretag inom E-mobility, det vill säga elbilar och laddinfrastruktur. Enligt företaget Easycharge saknar 198 kommuner offentlig laddinfrastruktur. Följ bifogad länk för att se topplistan som leds av Östersund. muner-oestersund-baesta-elbilskommun Nu byggs Stortorget om. Skulle man inte kunna passa på då? Underskrift Datum / Namr /X^\i _ (A u Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

6 Medborgarförslag, fortsätter...

7 3 Kerstin Karlsson Från: Skickat: Till: Ämne: Ewa Carlsson den 21 januari :24 Kansli Komplettering till mitt medborgarförslag med Dnr KS 2013/21/1 Önskar göra en viktig komplettering till mitt förslag. Det ska vara en station för snabbladdning av elbilar. Med vänlig hälsning Svensk Fastighetsförmedling Ewa Carlsson Fastighetsmäklare Kommunlcdningskontorct Knnslienhelen "Arets Butik" SVENSK FASTIGHETS FÖRMEDLING " II....i. Dnr Dpi fes 20/1-21 /;$ 3 Q~ Svensk Fastighetsförmedling I Tel I Tel dir I Fax Mobil I Nygatan 30 I Falkenberg I Fastighetsförmedling G Sernrot AB I Org nr I Styrelsens säte: Falkenberg Om du inte är den mottagare för vilken meddelandet är avsett, skall du radera det och helst underrätta avsändaren om detta. Du får då enligt lag varken kopiera innehållet eller vidarebefordra meddelandet till någon. i

8 raikenbergs kommun Kommimludiiinyskotiiocel Konsliftnhpfpi J 6 NYHETER Vågar hon köpa elbil? KRÖNIKA ~ enb^sp^len vecka, bo tffir skersnm Brist på snabb laddning hämmar utvecklingen inte är planerat Med en station för snabbladdning av elbilar skulle Falkenberg bli en föregångskommun. Det menar Ewa Carlsson som står i begrepp att köpa en elbil. Hon förvånas över dagens dåliga förutsätt ningar att tanka el. VARJE KVÄLL går jag i huvudet igenom morgon dagen. Vad som ska ske,vad Floyd ska ha på sig och vad jag ska ha på mig.ska något mer än obligatoris ka förskolan och jobbet ske? Handling, träning eller något annat? Vad ska vi äta till middag? Hur ska barnvakter varskos de kommande dagarna? Maken och jag bollar dessa frågor mellan oss och lägger ett schema för dagen som komma skall. I EKORRHJULET finns lite utrymme för utsväv ningar och för att inte ramla omkull i det så är det planering som gäller. Sedan springer man på runt, runt dag efter dag. Elbilar ligger i tiden, tänkte Ewa Carlsson. Hon bör jade söka runt på nätet och kontakta bilhandlare i länet. Med en laddning på nat ten skulle hon, i jobbet som mäklare, utan ansträngning klara av arbetsdagen. - För mig skulle det funka. Jag kommer inte ihåg senast jag körde mer än 17 mil på en dag, säger hon. TROTS ALL planering hakar det ändå upp sig titt som tätt. Precis när vi är helt klara och på väg till förskolan så märker jag att Floyd behöver bytas på igen eller så lyckas jag få tandkräm på blusen och då tycks aldrig några andra rena kläder finnas på plats i garderoben. Mänga frågetecken Men snart hopade sig frå getecknen. Efter en stunds efterforskningar lämnades hon med känslan av att elbi lar snarare hör till framti den än nutiden. Det svenska nätet med offentliga ladd ningsstationer är minst sagt grovmaskigt. "Snabbladdningsstationer" finns än så länge bara på en handfull ställen. Med en snabbladdningsstation kan nyare elbilar fylla batterier na på bara 20 minuter. Med vanliga eluttag eller offent liga laddstolpar tar motsva rande månöver uppemot åtta-tio timmar. - Jag skulle nog klara mig med laddningen på natten men jag tycker att det är skitdåligt att det inte finns möjlighet att snabbladda. Skulle jag åka till Fegen och tillbaka på förmiddagen, och sedan till Ugglarp på eftermiddagen, så kommer jag inte hem, säger hon. EL SOM PR. Ewa Carlsson tycker att det borde ligga i kommunens intresse att kunna erbjuda snabbladdning av elbilar i Falkenberg. Falkenberg som har så mycket turister borde ligga i fram kant, anser hon. - Jag skulle gärna lägga mina pengar på en elbil. Men det är mycket oro. Vågar man köpa först? att Falkenberg är en mil jökommun. Jag tänker på turisterna också, säger Ewa Carlsson. Sex elbilar i dag Många Kommuner saknar I ett medborgarförslag anser hon att kommunen borde titta på situationen. I Falkenberg rullar i dag sex, registrerade elbilar. Offentliga laddningssta tioner finns förvisso såväl i centrum som på Max vid E6 och i Ugglarp men laddningsstyrkan är så klen att stationerna i prak tiken bara tjänar elmope der och elcyklar. - Skulle inte det vara bra pr? Man vill ju tro I dagsläget saknar 198 kom muner helt offentliga ladd ningsalternativ. Men det ligger intressanta projekt i startgroparna. Det är dock inte staten eller kommuner na som i första hand leder utvecklingen. Förra sommaren flaggade bensinbolaget OKQ8 för en storsatsning. Bolaget pla nerar att installera snabb laddare var sjätte mil längs de stora vägarna mellan Sveriges storstäder. Först ut blir sträckan GöteborgStockholm, därefter Göteborg-Malmö för att sedan avsluta med sträckan Malmö-Stockholm. Allt ska vara klart under Ska utvecklas I början blir laddstationerna "semisnabba" med en laddtid på runt två timmar. Men i takt med att alltfler bil modeller klarar att laddas snabbare ska stationerna uppdateras. Längre norrut ingår de tre kommunerna Östersund, Sundsvall och Trondheim i ett liknande projekt. Text och foto Petter Tarenfus Kommunen: Kommunen jobbar hårt för att få till en vätgasstation vid E6. Att snabb laddning av elbilar skulle kunna komplettera statio nen är ingen omöjlighet, menar kommunens håll barhetsstrateg. I veckan ansökte kommu nen hos länsstyrelsen om kronor i bidrag för att utveckla användandet av vätgas som fordonsbränsle i kommunen. Projektet syftar till att skapa en tankstation för både biogas och vätgas i anslutning till E6. Vätgas kan produceras från alla förnyelsebara energikällor iwmehh HÅLBARHETSSTRATEG. Mattias Hjort. och utsläppet är i princip ren vattenånga. Fem-sex år - Vi ser olika scenarier framför oss men det kan ligga fem-sex år fram i tiden. Vi har i alla fall sagt att vi ska gå vidare med det, säger kommunens hållbar hetsstrateg Mattias Hjort. Inom ett par år beräknas biltillverkarna börja serietillverka bilar drivrta med vätgas. Med bilar i en rimlig prisklass framstår vätgasen som ett drivmedel med stor potential. Kan Ingå Iprojektet I det pågående projektet skulle även en snabbladd ningsstation för elbilar kunna ingå. - Det är inte jättekomplicerat att sätta upp en snabbladdningsstation. Vätgasen är ett betydligt större projekt. Men frågan har varit uppe tidigare och då bedömdes inte underla get av elbilar vara tillräck ligt stort. Men man får hela tiden se hur förutsättning arna ändras, säger Mattias Hjort. Moment 22 För Ewa Carlsson låter det som ett moment 22. Femsex år är lång tid räknat i bilår. Och utan tillgång på snabbladdning lär inte för säljningen av elbilar ta fart, tror hon. Text och folo Petter Tarenlus För min man och kanske andra lunkar det, men inte för mig. Det oplanerade vinner alltid. ELLER SÅ kommer jag ut till bilen och inser att jag inte räk nat med tiden som det tar att skrapa alla rutorna. Hur kunde jag glömma från dagen innan att jag behöver tanka på väg till jobbet? DET DÄR oförut sedda ska man pla nera in hävdar maken. Det går inte säger jag. Jodå, lägg in fem minuter extra i varje delmoment säger han. Men då hävdar jag dels att det inte går att planera in tid för sådant som man glömt dels så kommer jag då vara klar fem minuter i förväg mén i stunden jag ska gå så kom mer det oförutsägbara att hända. FÖR MIN man och kanske andra frinkar det, men inte för mig. Det oplanerade vinner alltid. LIKVÄL HANKAR jag mig fram och fortsätter pla nera det lilla och det stora. Tänk vilken ynnest det är för oss som har ett ekorrhjul att springa i.- Hur skulle det vara att inte veta något om sin framtid, att inte kunna göra upp ens de minsta planerna inför morgondagen. 42 MILJONER människor, fler än någonsin, lever på flykt. Tänk vad de skulle vara glada om deras största problem en dag var att de kom lite sent till ett möte eller hämtning på för skolan eller till och med helt fick hoppa över en av punkterna i plane ringen. NÄSTA GÄNG jag svär över något oplanerat som drabbar mig så ska jag tänka på dem. A att köpa bröd och i ) lifhi ^anerna Pä en ' 4 smör och mjölk och kryddor och korv i mitt i stan. Det har fattats liksom. Jjllar inte; 'nte: Visst, jag bad om snö men inte alla de här minusgra derna. Mer än fyra och en halv minus borde vara förbjudet. III I WfiFDIID JILl UuLVJLixUr ^ Wegerup är mammaledig jourpgiist bosatt i Falkenberg. Det här tycker Jill. Vad tycker du? Mejla

9 Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomienheten Mattias Hjort Kommun Medborgarförslag Elladdningsstationer Bakgrund Ett medborgarförslag inkom angående önskan om att kommunen skall verka för att installera (snabb) laddstationer inom kommunens gränser för att främja användandet av elfordon. Yttrande Det har tidigare inte funnits några uttalade planer eller beslut inom detta område, men det ligger väl i linje med de mer generella målsättningar som finns uttalade i den av KF antagna "Plan för ekologisk hållbarhet". Exempelvis att " Infrastruktur för förnybara drivmedel byggs ut". Elbilar ger kraftigt minskat buller och partiklar vilket ger lokala miljömässiga fördelar, beroende på hur elenergin genererats kan även global problematik som förstärkt växthuseffekt påverkas positivt. I samband med detta har diskussioner mellan Hållbarhetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Falkenberg Energi(FEAB) hållits, även leverantörer av relevanta tjänster har konsulterats för att utreda vilka möjligheter som finns i dagsläget, och vad som är bäst lämpat för de behov vi ser i Falkenberg. Det har efter dessa diskussioner framkommit att det finns goda möjligheter att genom ett samarbete mellan ovanstående parter förverkliga upprättandet av en eller ett par laddstationer i kommunen. Vilken teknik dessa kommer att nyttja är inte helt klart i dagsläget, och detsamma gäller ägarstruktur och hur administration/finansiering av tankning skall ske. I samband med det regionala samarbetet i Halland under Sveriges Eko Kommuner har andra kommuner uttryckt en önskan om ett bredare samarbete för utbyggnad av laddinfrastrukturen i länet. Detta för att säkra tillgång till laddning över större sträckor och därigenom stärka individer och företag som önskar investera i teknologin men som idag kan vara tveksamma på grund av osäkerhet runt räckvidd och tillgång. Sammanfattningsvis är Hållbarhetskontoret positivt till förslaget om utbyggnad av elladdningsstationer i kommunen och ser att detta ligger i linje med befintliga ambitioner inom hållbarhetsområdet. Mattias Hjort Hål lbarhetsstrateg Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

10 Yttrande Datum Kommun Kommunstyrelseförvaltningen FAMI Per Samuelsson Karlsspn Med borga rförs lag om snabbladdningsstationer för elbilar i Falkenberg Vi föreslår att lägga en snabbladdningsstation vid Vinbergsmotet samt en station centralt i Falkenberg förslagsvis på Stortorget eller i något P-garage. På detta sätt servar man både regional trafik och lokal trafik. Fami Fordon Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

11 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg : Ks 2oi Medborgarförslag om laddstolpe på Stortorget för elbilar. Dnr KS 2013/21 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Bifalla medborgarförslaget om att laddstolpe etableras på Stortorget. Beslutsunderlag Medborgarförslag TKN 28 Brev från Falkenberg Energi Sammanfattning av ärendet Falkenberg Energi har inkommit med en begäran om att få uppföra en laddsolpe för snabbladdning av elbilar på en parkeringsplats på Stortorget. Stadsbyggnadskontoret har undersökt möjligheterna och en plats parallellt med Arvidstorpsvägen är lämpligast och tomrör finns framdragna för elförsörjningen. Med anledning av denna förfrågan är tekniska nämnden beredd att ompröva tidigare beslut, , 28. Ekonomi Beläggningen på den avsedda parkeringsplatsen kommer inledningsvis att vara låg men efterhand så kommer den att öka. Teoretiskt så kommer det att innebära ett viss intäktsbortfall men sett på totalen så blir det knappast märkbart. Övervägande En elbil laddas vanligast genom att bilen ansluts till ett vanligt eluttag, detta tar ca 8 timmar. Vissa bilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer. Vid ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete utförts så att det i framtiden är enkelt att uppföra en laddstation för elbilar. Tiknande förberedande arbete för laddstation för elbilar är även utförda på Nyhemsplan. Försäljningen av elbilar ökar och för tillfället finns det några i Falkenberg. Antalet förväntas öka. I inledningsskedet kommer det att vara en begränsad användning men efter hand som antalet bilar ökar så ökar behovet. Ur miljösynpunkt är det viktigt att var tidigt ute Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

12 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg Formerna för upplåtelsen av platsen och hur parkeringsavgift samt elenergiförsäljning skall uttas skall utredas närmare. En av förutsättningarna är att parkerings-/laddningstiden begränsas till 1 eller 2 timmar och att platsen endast får nyttjas i samband med laddning av fordonet. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige 31 I 80 Falkenberg. Telefon växel: Fax: c-posl:

13 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg? /CS \ lo Yttrande över medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i Falkenberg. Dnr KS 2013/21 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Överlämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsen. Ärende Ewa Carlsson har lämnat in ett medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar Falkenberg. Hon föreslår att kommunen ska passa på att anordna en laddningsstation för elbilar på Stortorget när det byggs om. Bakgrund En elbil laddas vanligast genom att bilen ansluts till ett vanligt eluttag, detta tar ca 8 timmar. Vissa bilar kan också snabbladdas i särskilda snabbladdningsstationer. Vid ombyggnaden av Stortorget har förberedande kabelarbete utförts så att det i framtiden är enkelt att uppföra en laddstation för elbilar. Liknande förberedande arbete för laddstation för elbilar är även utförda på Nyhemsplan. Vid tankstationen för fordonsgas på Blackebergsvägen finns mark avsatt för utbyggnad för tankning av förnyelsebara energikällor som exempelvis el. Parkeringsplatserna på Stortorget har stor beläggningsgrad och är betydelsefulla för innerstadshandeln. Parkeringsplatser där det finns laddstationer för elbilar är också reserverade för enbart elbilar. Då antalet fordon som har behov av en laddningsplats är relativt litet kommer en eventuell plats med laddstation för elbilar sannolikt att oftast vara outnyttjad. Det är därför lämpligare att de första laddstationerna anläggs på mindre efterfrågade parkeringsplatser eller vid tankstationen för fordonsgas. Yttrande I avvaktan på ett större behov av en central laddstation för elbilar uppförs ingen på Stortorget i nuläget. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post: kenberg.se

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Bankuellt Nr 8 Februari 2013

Bankuellt Nr 8 Februari 2013 Bankuellt Nr 8 Februari 2013 BankNytt till dig som bor i Bergslagen Christer Trägårdh VD Under 2012 hände något historiskt. Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor på en ort som varit utan bankkontor

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16

Ärendehandbok. Ärendehandbok. Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Kommunledningsförvaltningen 2011-06-16 1 Ärendehandbok Avsnitt 1 Inledning Avsnitt 2 Administrativa roller Avsnitt 3 Kommunens grafiska profil Avsnitt 4 Offentlighet och sekretess Avsnitt 5 Personuppgiftslagen PuL Avsnitt 6 Mallar Avsnitt 7

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV

Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV Interactive Documentation i Eskilstuna AB, 9151 eelev Uppdrag 1 BESKRIV DIG SJÄLV I Arbetshäftet du fått finns frågor du ska besvara. Frågorna i Uppdrag 1 är personliga och därmed frivilliga. Du behöver

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010

Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Utmaningsrätt Vad, hur och varför? Kristian Johansson Oktober 2010 Sammanfattning 1 Sammanfattning Utmaningsrätt är en initiativrätt till upphandling eller i vissa fall försäljning av kommunal eller landstingskommunal

Läs mer