Dpi. Telefon: E-postadress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dpi. Telefon: E-postadress:"

Transkript

1 Kommunledningskontarat Kanslienholen K$7JPM - 10^6 ISA Namn: Sture Boman och *Goldy Farland Fbg. Adress: Postnr och ort: Telefon: E-postadress: (Presenters har kort Ditt medborgarfijrslag) Atgarder att forbattra trafikmoralen i Falkenbergs stad nar det galler cykel- och gangbanor. Att forebygga olyckor. Att utoka parkeringsvakternas arbetsomrade enligt lag 1987:24 i enlighet med andring av lagen Motivering: (har kan du lamna en mer utforlig beskrivning av ditt medborgarforslag. Motivera garna varfor du anser att forslaget skall genomforas och hur det i sa fall ska kunna ske) Vi har under de senaste aren konstaterat att respekten for gallande trafikregler nar det galler cykeloch gangvagar har fors&mrats. Cyklister pa trottoarer och gaende pa cykelbanor ar en daglig syn pa vara gator. Polisens insatser racker inte till. Insandare i lokalpressen vittnar om "gatuvaldet" och sarskilt for aldre, rorelsehindrade och synskadade ar risken for olyckor och skador mycket stor. Markering av cykel- och gangbanor ar p vissa stallen bristfallig. Forslag: For att pa sikt komma till ratta med detta tror vi i forsta hand pa en forbattrad information i skolor och bland allmanheten som gar eller cyklar. Vara parkeringsvakter kan har gora en stor insats. Genom sitt dagliga arbeta och sin vana att "ta folk" p ratt satt anser vi att de ar mycket lampliga aven for denna arbetsuppgift. Lagen 1987:24 om kommunal parkeringsovervakning ger, efter andring mojlighet att efter samrad med polisen ge parkeringsvakterna befogenhet for detta. Forts. Jto s W-o 2-3 Namnteckning Qtj C, let (j Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) Nar Du lamnar in elt Medborgartfirslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna konimer att sparas lios oss och kan komma alt anvandas i tbrnyad kontakt. Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. FOrslagsstftllarens namn och Rjrslaget publiceras p3 kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunftill maktigcs sammantrsden. Medborgartorslaget kan iamnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, sc adrcss ovan.

2 Falkenbercs kommun Kom.nunlerinli- sliontaret K( nsliiif,'-'e Fbg a-25 i" VA Medborgarforslag om restauering av promenadstrak soder om Ljungsjons badplats. Ljungsjons badplats gar en valfrekventerad promenadvag pa mark som i folkmun kallas"allmanning" Det ar en stracka pa ca 100m over vatmark som behover underhallas med spangar... eller... pa nagot satt leda vattenflodet mellan lilla och stora Ljungsjon. Det ar idella krafter som har mojliggjort passagen over vat marken i manga ar. Eftersom badplatsen skots av kommunen foreslar jag pa att kommunen aven tar over ansvaret for ovan namnda stracka. Stig Lennart Svensson

3 Medborgarforslag- mobiltackning i kommunen Det ar kant sedan lange att det finns brister i mobiltackningen i manga av Sveriges kommuner. Detta har fatt flera kommuner i landet att pa egen hand undersoka vilken mobiltackning de olika leverantorerna har i verkligheten. Detta har man gjort med hjalp av kommunens sopbilar. Under sopbilarnas rutter har de samlat in data och gjort matningar for att faststalla hur kommunens mobiltackning ser ut. I en artikel pa Sveriges Radio, som berattar om en sadan matning genomford i Solvesborg kommun, beskriver man det sa har: "Men sarskilt mycket extra arbete ar det inte. Utrustningen bestar av fem mobiltelefoner med speciell programvara som foljer med sopbilarna genom kommunen och mater tackningen. Det enda han behover gora ar att slanga ett oga da och da pa telefonerna och se sa att de ar igang." Mobiltackning kan for manga vara en fraga om liv eller dod, da manga ar helt beroende av sin mobiltelefon. Problemomraden finns aven i, ett exempel ar Arsta dar tackningen ar mycket dalig. I manga av de kommuner dar man gjort den har typen av matning har resultatet varit att leverantorerna utokat antalet master for att pa sa satt se till att alia har fungerande mobiltelefoni. Mitt fdrslag till kommunfullmaktige ar att man aven i nyttjar sopbilarna for att mata hur tackningen ser ut. Dessa resultat kan man sedan anvanda for att pressa pa de olika mobilleverantorerna. Ake Andersson KomrounlednifV,skontar8t "vinslicnhoion I fc&pim - \Z% oo

4 Komr^unledningskontaref \onslienholcn 20H YSTJO\W-\V\ s \ am v3/^/v&t WlH '2-i- i Tplpfnn- Adr k ' ro' E-postadress: i i wigiuijci. ' < (Presentera har kort Ditt medborgartorslag) -SrCtZLA, V«.0<-*?r n^^'o^oc ( Motivering: " (har kan du lamna en mer utforlig beskrivning av ditt medborgartorslag. Motivera garna varfor du anser att forslaget skall genomforas och hur det i sa fall ska kunna ske) /V^tT / / / J cryri. *-" "2- y jb-l. tf* o^ts, <f yy 1^,/t c^ /Cv ^> L /7^-1-1,'A y~i> /" 7^ // ^ *f~r Oe?\ <? <Ct ^ sl'zz V4<A^X i CC^/s> b '/^ / yvr njk.c 4^c-t>c^c, ^zc ^ ^ViC^T, (scc,/-.f /tvo/ ^ Namnteckning 'Csut< 'L4j> ^ / 3 0 C3-> ^y n ^ 2-& C Information om behandling av personuppgifter enligt personuppglftslagen (PUL) Nar Du Iatnnar in ett Medborgartorslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer a spares hos oss och kan komma att anvandas i fornyad kontakt. Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Forslagsstailarens namn och orslaget pubhceras p5 kommunens hemsida, webb-diariet samt i saraband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmaktigcs sammantraden. Medborgarforslaget kan lainnas in (Sladshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan

5 Kansllr.nhelon ^Zoiu S~0 FormulSret gsr att fylla i pa skarmen men maste skrivas ut ftir undertecknande av namn. Detsamma galler om du vill ha en kopia av forslaget, dvs sidan/sidorna m&ste skrivas ut. (Den har informationen skrivs inte ut.) Aare Telefon: rost E-Dostadress: (Presentera har kort Ditt medborgarforslag) X7~ XT" <?.3a " 17 / y /. 3 d> ft/lot ivering: " du IS Tu en. rner ytf rli 9 beskrivning av ditt medborgarforslag. Motivera garna varfor du anser att forslaget skall genomtoras och hur det i sa fall ska kunna ske) /D ^ tjy/) J ~/v'<r - yv<zr-7^ S cz /^ ) sy?s?'76c!'&t c Zc-<^//' rt, / J <- 7 //4/ C ' Namnteckning O2D/V03 tig Information om behandling av personuppgifter enligt personuppglftslagen (PUL) Nar Du iamnar in ett Medborgarforslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer < paias IOS oss oc kail komma att anvandas i forayad kontakt. Kommunstyrelsen Sr personuppgiftsansvarig. Forslagsstallarens namn och Iorslaget publiceras pa kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och Kommunfullmaktiges sammanlraden. Medborgarforslaget kan lamnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

6 Medborgarforslag, fortsatter i/vm'i V~<ZLsO^Z> p/?-~z r -a> /C- Y, // LsC-C )~ IsS^&T^istZ! L/ ^, J? + ** " * s / L/ V^c ^C tc <T,^-s x? -'"^ * y ' ^<./' <o /«^ < "> ^'.e^ <ztsf c./' ^-t X ^ "^' e5^^ /- 7^ c^-^c I'ax 6e<J \Jcx- KSCt^'VCl^ >^>t /^Vv,/^ -o^t /^^-6Y O/V^' ' i t{ ' ^ 7O/Y^. S'C fy 'fct 'JzzJ&CL. J6-PL. <#/? * -^.' ^-*-- Zoc'< A~rx \ /CC Y C<zJ-e e^r- Isfrot yr^zskc-ct cfinn 'ui^p/lv^o /- 7 KommunlecJningskofUo.ret Konslit.nheten ^SZ.o^ - l^l ^6 ^ c2&/9#3 & J> ~> t

7 Faikenbergs kommun Kansliunhetfifo Faikenbergs kommun 3Q_ Namn: Margareta Sjogren Adress: Postnr och ort: Telefon: E-postadress: (Presenters har kort Ditt medborgarforslag) Inventering av gatuskyltar. Atgarder. Motivering: (har kan du lamna en mer utforlig beskrivning av ditt medborgarforslag. Motivera garna varfor du anser att forslaget skall genomforas och hur det i sa fall ska kunna ske) Det finns manga trasiga, smutsiga, olasliga, felvanda gatuskyltar i Falkenberg ( kanske i orterna i inlandet ocksa). Jag forelar att en handig grupp med stege, rengoringsmedel, verktyg och anteckningsblock aker runt, atgardar och vid behov bestaller nya skyltar, garna fore turistsasongen N^mnteckning A c j (-1 Information ' om behandling I av personuppgifter "Li ent gt personuppgiftslagen (PUL) Nar Du lamnar in ett Medborgarforslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att anvandas i fomyad kontakt. Kommunstyrelsen ar personuppgiftsansvarig. Forslagsstallarens namn och forslaget publiceras pa kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmaktiges sammantraden. Medborgarforslaget kan lamnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag.

Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. PULS, Rune Olsson AB www.pulsro.se sid 1 Att skapa bra stämning i en projektgrupp eller ett arbetslag. Inledning: Ett arbetsschema för en Kick-off. Vi känner alla regeln: Tänk efter - före. Här ger vi

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting

Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor. Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor Systematiskt arbetsmiljöarbete ett bra verktyg för politiskt valda i kommun och landsting Arbetsmiljöarbetet i kommun och landsting Du som är politiker

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Arbetsmiljön i skolan

Arbetsmiljön i skolan Arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats om man ser till antalet elever och personal. Det finns många olika aspekter som är viktiga för att skolan ska fungera bra. Den här broschyren

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Konsten att skriva en projektplan

Konsten att skriva en projektplan Konsten att skriva en projektplan En projektplan är ett dokument som skrivs i det syfte att beskriva vad man gör och när man utför de olika aktiviteterna i projektgruppen. Genom att planera sitt projekt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer