HANDLINGSPLAN FÖR BEVISSÄKRING OCH INFORMATION VID IT-RELATERAD BROTTSLIGHET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN FÖR BEVISSÄKRING OCH INFORMATION VID IT-RELATERAD BROTTSLIGHET"

Transkript

1 Servicekontoret HANDLINGSPLAN FÖR BEVISSÄKRING OCH INFORMATION VID IT-RELATERAD BROTTSLIGHET Dokumenttyp Handlingsplan Dokumentansvar Servicekontoret Dokumentinformation Dokumentnamn Handlingsplan för bevissäkring och information vid IT-relaterad brottslighet Dokumentansvarig Servicekontoret IT & Telefoni Fastställd/Upprättad Stadsdirektören mars 2003 Reviderad Maj 2003 Version 1.4 Giltighetstid Tillsvidare

2 Handlingsplan för bevissäkring och information vid IT-relaterad brottslighet Alla anställda inom Umeå kommun ska följa kommunens råd och riktlinjer för IT-användning. Vid misstanke om brott med anknytning till IT måste du som är anställd ta ansvar och agera utan dröjsmål. Denna handlingsplan är ett stöd för att ditt agerande ska bli så korrekt som möjligt. Handlingsplanen riktar sig till alla som är anställda inom Umeå kommun, och särskilt till ledare med personalansvar. Den här handlingsplanen är utarbetad för att kunna säkra bevis och för att vara ett stöd för informationsplanering vid IT-relaterad brottslighet. Handlingsplanen berör inte de arbetsrättsliga delarna. Vid uppkommen brottsmisstanke kan även arbetsrättsliga frågor uppstå, exempelvis avstängning, omplacering, disciplinär åtgärd, men även uppsägning/avskedande kan bli aktuellt. Handlingsplanen tar inte upp dessa aspekter. Här hänvisas du till din personalchef och Stadsledningskontorets personalavdelning. Med IT-relaterade brott menas exempelvis: Piratkopiering av programvara Dataintrång Innehav av barnpornografi Referensdokument: IT-användning inom Umeå kommun IT-säkerhetspolicy i Umeå kommun 1. OM DU MISSTÄNKER BROTT Du är anställd eller ledare Kontakta omedelbart närmaste ansvarig chef och berätta om dina misstankar. I det här läget är det viktigt att inte berätta för någon annan om dina misstankar. Avvakta med att berätta för andra, i första hand till dess du vet om misstankarna leder vidare till polisanmälan och därefter polisutredning. Polisen uppmanar till stor försiktighet för att inte röja misstankar så att eventuell bevisning hinner förstöras. Version 1.3 Sidan 2 av 5

3 Om du är ansvarig chef För att kunna säkra bevis är det viktigt att skyndsamt, inom högst 24 timmar, kontakta den kontaktperson som är särskild utsedd att hantera IT-relaterade brottmisstankar. Telefonnummer (även efter kontorstid) Kontaktpersonens uppgift är att vara ett stöd vid bevissäkring och i informationshantering. Informera kontaktpersonen om dina misstankar, lämna så mycket fakta som möjligt. Den misstänkte bör hållas ovetande om misstankarna. Polisens uppmaning är att inget bör göras som på något sätt avslöjar för den misstänkte att brottsligheten är på väg att uppdagas. Syftet är att adekvat bevisning inte ska hinna förstöras. Chefen gör tillsammans med kontaktpersonen en första bedömning om polisanmälan är nödvändig. Kontaktar polisen och gör anmälan. Informerar om de fakta som är kända. Chefen samråder med polisen om den misstänkte ska hållas ovetande eller inte. Chefen får av polisen en första information om vid vilken tidpunkt det av utredningstekniska skäl anses möjligt att gå ut med information om ärendet. Chefen kallar därefter skyndsamt informationschefen och pressinformatören vid stadsledningskontoret, samt förvaltningschef och informatör vid berörd förvaltning eller bolag, till ett möte för att ge en kort, första information om vad som hänt och vilka åtgärder som vidtagits i det här läget. Chefen håller därefter kontakt med såväl polis som informatörer och rapporterar alla nya händelser vidare åt båda håll. Polisens uppgift Upprättar anmälan och inleder förundersökning enligt gällande lagstiftning. Ger anmälaren en första information om vid vilken tidpunkt det av utredningstekniska skäl anses möjligt att gå ut med information om ärendet. För samtliga IT-relaterade ärenden gäller "skyndsamhetsprincipen, vilket innebär att polisen har hög prioritet vid utredning av misstanke om IT-relaterad brottslighet. Version 1.3 Sidan 3 av 5

4 2. EFTER ANMÄLAN OCH PÅBÖRJAD UTREDNING Informationskedjan Ansvarig chef Ser till att berörda chefer blir informerade om det som hänt och att de sedan blir informerade löpande. Nämndens/styrelsens ordförande och vice ordförande informeras. Krisgrupp, (om sådan finns), vid förvaltningen/bolaget kontaktas vid behov. Informerar muntligen personal som är närmast berörd. Informerar därefter skriftligen all personal. Ansvarar för att informera anhöriga, barn/elever, föräldrar m fl. Senast i anslutning till presskonferens. Föregås även här av en samlad bedömning av sekretess och hänsyn till alla inblandade. Ansvarar för att pressen informeras så snart det finns en samlad bedömning av sekretess och hänsyn till alla inblandande, efter samråd med informationschef, pressinformatör, kommunjurist och berörda chefer. Vid behov även samråd med polisen. Innan en presskonferens kallar chefen till ett möte där alla som ska medverka vid presskonferensen träffas och förbereder sig inför de frågor som kan förväntas. Material av typen policydokument, lagskydd mm tas fram. Ett pressmeddelande kan fungera som den röda tråden. Viktigt: Det är absolut nödvändigt att ingen av de närmast berörda får den första informationen via pressen. Är det fråga om ekonomiska brott eller brott som kan bli en försäkringsfråga, ansvarsfråga eller skadeanspråk ska Säkerhetsenheten på Samhällsbyggandskontoret infomeras. Informatören vid förvaltningen/bolaget Bistår chefen i samtliga informationsfrågor. Vid behov konsulteras informationschefen vid stadsledningskontoret för stöd och råd. Gäller anmälan ett IT-relaterat brott av kommunövergripande karaktär tar informationschef vid stadsledningskontoret över ansvaret för informationskedjan. Informationschefen vid Stadsledningskontoret Håller ledande politiker och tjänstemän samt kommunens jurist informerade om det som hänt och lämnar löpande information. Version 1.3 Sidan 4 av 5

5 Pressinformatören vid Stadsledningskontoret Fungerar i första hand som stöd för förvaltningens/bolagets informatör. Det kan gälla planering av presskontakter, pressutskick, presskonferens osv. KORT KOM IHÅG KORT KOM IHÅG KORT KOM IHÅG KORT KOM IHÅG Du är ansvarig chef och misstänker IT-relaterad brottslighet Ta skyndsamt kontakt med kommunens kontaktperson! Tel (även efter kontorstid) Berätta om dina misstankar och de fakta du har. Lämna kontaktuppgifter och se till att du går att nå på telefon. Du får instruktioner om nästa steg. Den misstänkte bör så långt möjligt hållas ovetande om misstankarna. Undvik även att berätta för andra i din närhet om misstankarna. Version 1.3 Sidan 5 av 5

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20

Skriven av Sandra Brisenman skolkurator samt Katarina Österdahl chef för Barn- och Elevhälsan Boxholm. 2011-08-10 reviderad 2014-01-20 Handlingsplan för Stenbockskolan samt Åsbo skola vid misstanke om barn som far illa samt samverkansplan för Barn- och Elevhälsan, socialtjänsten och övrig hälso- och sjukvård Skriven av Sandra Brisenman

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa

Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Rutiner för polisanmälan om brott och anmälan till socialtjänsten när barn far illa Antagna av barn- och utbildningsnämnden den 20 december 2007, reviderade 22 april 2010 1. Bakgrund I rapporten Ordningsregler

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn Har du ett arbete som rör barn? Om du är anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-27 LS-LED10-285 101 Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång Landstingsstyrelsens beslut 1. Riktlinjer avseende åtgärder vid dataintrång godkänns.

Läs mer

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa.

Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Sunnersbergs församlings handlingsplan för beredskap vid misstanke om barn som far illa. Handlingsplanen är antagen av: Kyrkoherde Monica Göransson Ort datum Innehåll Inledning...3 Vad gör jag när jag

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16

Handlingsplan. Då barn misstänks far illa. Reviderad 2015-05-16 Handlingsplan Då barn misstänks far illa Reviderad 2015-05-16 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s. 2 Förord s. 3 Vad säger lagen om anmälningsplikt? s. 4 Vad innebär detta i praktiken? s. 4 Vad

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa.

En hjälp till dig. som anar att ett. barn far illa. En hjälp till dig som anar att ett barn far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan tyda på att ett barn misshandlas eller far illa. Ändå har det visat sig att

Läs mer

God man för ensamkommande ungdomar

God man för ensamkommande ungdomar God man för ensamkommande ungdomar Kommunens åtagande Mariestads kommun och Töreboda kommun har tecknat avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla 12 platser för ensamkommande barn/ungdomar, som

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter

Effektiv dialog. Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Effektiv dialog Tips för bättre kontakt mellan företag och myndigheter Sid 2 Lantbrukarnas Riksförbund De gröna näringarnas verksamheter styrs av många olika regler, obligatoriska och frivilliga. Dessa

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer