Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun"

Transkript

1 Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda eller hyrda av Umeå kommun Del A Del B Del C Skolfastigheter Övriga fastigheter Gemensamma frågor Dokumenttyp Policy Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Kameraövervakning av Umeå kommuns fastigheter Dokumentansvarig Samhällsbyggandskontoret/Brandförsvar och Säkerhet Dokumentinformation Policydokument för kameraövervakning. Kompletteras med regler och riktlinjer Fastställd/Upprättad KF Reviderad Version 1.0 Giltighetstid Tillsvidare

2 Del A Policy för kameraövervakning av skolfastigheter ägda av Umeå kommun För att säkerställa behovet av integritet och effektiv bevakning gäller följande policy för kameraövervakning av fastigheter som ägs av Umeå kommun och är upplåtna för skolverksamhet. Bakgrund Skadegörelse, klotter och tillbud orsakar kommunen stora skadebelopp varje år. Trots inbrottslarm i många anläggningar, med koppling till larmcentral, förekommer skadegörelse i allt för hög omfattning. En kompletterande skyddsåtgärd där andra insatser inte varit tillräckliga, är installation av bevakningssystem med kamera. Kommunens fastigheter betraktas som enskilt område under tid då verksamheten har stängt för allmänheten och kan därför kameraövervakas utan nyttjandetillstånd. Kameraövervakning skall inte nyttjas förrän länsstyrelsen informerats om anläggningen. Avser kameraövervakningen allmän plats där allmänheten har tillträde krävs tillstånd från länsstyrelsen. Kameraövervakningens omfattning och ansvarsförhållanden Beslut om kameraövervakning fattas av berörd nämnd. För Umeå kommun tillämpas kamerainspelning enbart då en anläggning är stängd eller larmad. Med stängd anläggning avses då ordinarie verksamhet upphört och tillträde sker med nyckel eller kort. När verksamheten är i gång skall kameror vara avstängda. Utomhus kan kameror, som kan registrera rörelser, sättas upp på skolgårdar. Bevakningsområdet skall vara tydligt definierat. Kameror som riktas mot fasader skall endast täcka bevakningsområdet. Tidpunkter för bevakning är kopplade till områdets eller anläggningens larmrutiner. Inomhus kan kameror sättas upp på särskilt utsatta platser och samordnas med andra larm. Kamerainspelning får inte ske vid följande situationer, så vida inte länsstyrelsen beviljar undantag: - allmänna val i lokalerna, - allmänna öppna möten i lokalerna (dock inte enskilda besök eller gruppbesök), - lokalerna används som allmänhetens passage till simhall, sporthall el dylikt, - den del av skolområde som upplåts för allmän parkering, - den del av skolområde som används för föreningsaktiviteter utomhus, - inomhuskameror som riktas ut mot entréyta (dock inte vid indikerat inbrottsförsök).

3 Platsansvarig har det övergripande ansvaret för den anläggning som skall övervakas. Av detta följer att då ingår också ansvaret för kameraövervakningen. Normalt är detta rektor, föreståndare eller avdelningschef. Granskning av inspelat material sker då händelse eller tillbud har inträffat, exempelvis brand eller inbrott. Behörighet att granska inspelat material ges till av förvaltningschef utsedda personer. Antalet behöriga personer skall begränsas. Om polisen begär utdrag av inspelat material i samband med utredning av brott, fattas beslut om att lämna ut inspelat material av brandchefen. Information om kameraövervakningen Information om att kameraövervakning sker skall ges via skyltning. Personal, elever, föräldrar, samverkansgrupper eller motsvarande skall informeras om denna policy samt om vad som kameraövervakas vid respektive anläggning. Utvärdering Systemet med kameraövervakning skall utvärderas kontinuerligt av Brandförsvar & Säkerhet. Beslut om mindre ändring eller undantag från denna policy fattas av brandchefen. Justering av denna policy kan föranledas av ändring i lag om allmän kameraövervakning (1998:150) eller länsstyrelsens tillämpningsprinciper. Policyn för kameraövervakning och dess konkreta effekter skall utvärderas efter fem år.

4 Del B Policy för kameraövervakning av fastigheter ägda av Umeå kommun som inte utgör skolfastighet Tillståndspliktig kameraanläggning Tillstånd till kameraövervakning krävs frånsett de undantag som Lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning medger och den praxis som tillämpas av länsstyrelsen i Västerbottens län avseende skolor/skolområde. Bakgrund Kameraövervakning kan användas i olika sammanhang som lösning för att dokumentera händelse eller förlopp. Denna policy avser kameraövervakning där inspelning sker och bilden visar identifierbar person eller kamerabild överförd till monitor på annan plats. Policyn är i princip också gällande för fastighet som nyttjas av kommunal verksamhet men som ägs av extern fastighetsägare. Kameraanläggningen blir här lös installation. Kameraövervakningens omfattning och ansvarsförhållande Inför beslut om kameraövervakning av övriga lokaler skall verksamhetsnämnd som nyttjar lokalerna lämna sitt godkännande. Vid skiljaktig mening mellan verksamhetsnämnder hänskjuts ärendet till kommunfullmäktige. Kamerainspelning kan aktiveras dagtid vid indikation eller bekräftelse på inbrottsförsök, skadegörelse, brand eller hot. Aktiveringen sker via signal från automatisk detektering eller manuell start. Detta med syfte att ge möjlighet till olika former av fjärrstöd under tiden och för dokumentering av händelseförloppet. I övrigt enligt tillämpliga delar av policyn del A.

5 Del C Gemensamma frågor Ägarskap för kameraövervakningsanläggning Kameraövervakningsanläggning utgör ett av olika larmsystem som kan förekomma i en fastighet. Dessa typer av system likställs därmed med övriga fastighetsinstallationer samt installeras och drifthålls därför av fastighetsägaren. Kan för förhyrda fastigheter vara kommunens organisation för fastighetsförvaltning. Roller vid kameraverksamhet Kamerasamordnare Brandförsvar & Säkerhet skall ansvara för att kameraverksamheterna samordnas och koordineras internt samt mot tillståndsgivaren länsstyrelsen. Samordningen avser från tidiga diskussioner till den slutligt driftsatta installationen. Brandförsvar & Säkerhet är systemägare för de centrala disklagringsplattformarna. I egenskap av detta svara för systemförvaltning där upphandling sker eller uppdrag läggs ut så att avsedd systemfunktion uppnås. Brandförsvar & Säkerhet utbildar och informerar de olika rollinnehavarna om dess uppdrag och funktion baserat på gällande lagregler samt interna råd och riktlinjer. Brandförsvar & Säkerhet kontrollerar regelbundet hur kameraverksamheten bedrivs utifrån givna förutsättningar och villkor för kameraanläggningen. Platsansvarig Platsansvarig är person som har det övergripande ansvaret för den anläggning som skall övervakas. Normalt är detta rektor, föreståndare eller avdelningschef och följer övrigt ansvar. Kameraansvarig Kameraansvarig är teknisk person som ansvarar för kameraanläggningens installation, drift och underhåll. Utses av den som äger och driver anläggningen. Bildansvarig Bildansvarig är person som har det uttalade ansvaret att inom Umeå kommun behandla bilder i samband med utredande av begångna brott. Förvaltningschef utser en till två bildansvariga (en till fyra för respektive skolförvaltning) som skall utföra förvaltningens bildanalysarbete. Utvärdering Systemet med kameraövervakning skall utvärderas kontinuerligt av Brandförsvar & Säkerhet i samverkan med verksamheten. Policyn för kameraövervakning och dess konkreta effekter skall utvärderas senast år Ändringar Beslut om mindre ändring eller undantag från denna policy fattas av brandchefen. Justering av denna policy kan föranledas av ändring i lag om allmän kameraövervakning (1998:150) eller länsstyrelsens tillämpningsprinciper.

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

Branschöverenskommelse. behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder Branschöverenskommelse behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder förord en gemensam branschöverenskommelse för säkert boende Fastighetsägarna Sverige och SABO

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

PM En ny kameraövervakningslag

PM En ny kameraövervakningslag Observera Forsåvägen 15B 441 95 Alingsås Tel 0322-66 52 50 info@observera.se www.observera.se PM En ny kameraövervakningslag Datum: 2013-07-01 En ny kameraövervakningslag infördes den 1 juli 2013. Huvudprinciperna

Läs mer

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun

2013-10-30 Ks 1064/2013. Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun 2013-10-30 Ks 1064/2013 Riktlinjer för informationssäkerhet Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 5 2. Riktlinjer för roller och ansvar... 6 2.1 Basprincip... 6 2.2 Ansvar på kommunnivå...

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ

Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Diarienummer NHO-2014-0109.37 ALN-2014-0148. 37 Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt, NPÖ Dokumentnamn Riktlinje för sammanhållen journalföring, nationell patientöversikt,

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Dnr: KS 2012/170 Fastställd av KF 2012-10-25 152 1 (20) Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhet är den del i kommunens lednings- och kvalitetsprocess som avser hantering av verksamhetens information.

Läs mer

Hur du ansöker om kameraövervakning

Hur du ansöker om kameraövervakning INFORMATION Hur du ansöker om kameraövervakning Information Kameraövervakningslagen omfattar dels övervakningskameror (TV-kameror, webbkameror, optisk-elektroniska instrument och jämförbara utrustningar)

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Kvalitetsplan för automatiska brandlarm anslutet till SÄRF 2014-12-01 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Ansvar... 3 3. Anslutning... 4 4. Organisation vid larm... 4

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS

Vetlanda kommun. Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Vetlanda kommun Granskning avseende IT- och informationssäkerhet enligt BITS Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Registrering och dokumenthantering

Registrering och dokumenthantering Revisionsrapport* Registrering och dokumenthantering Kommunstyrelsen och nämnderna Marks kommun Oktober 2008 Marianne Wolmebrandt, certifierad kommunal yrkesrevisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet. Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Båstads kommun Granskning av IT-säkerhet Revisionsrapport juni 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2. Syfte och avgränsning...

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer