Date Project ID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Date 2015-05-06. Project ID 586076"

Transkript

1 Author Therese Wernstedt Phone Mobile Date Project ID NSVA AB Samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken, Öresundsverket ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Registered office: Stockholm, Sweden Tel , Org nr Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 1 (14)

2 Innehåll 1 Inledning Administrativa uppgifter Bakgrund Alternativ i MKB Ansökt verksamhet Nollalternativ Alternativ lokalisering Alternativ utformning Lokalisering Orientering Naturskyddade områden Hälsa Verksamheten Nuvarande tillstånd Reningsprocessen Slambehandling Externslam Biogas Övrigt Skyddsåtgärder för lukt Miljökonsekvenser Planerad miljökonsekvensbeskrivning Risk för lukt Risk för smitta Buller Utsläpp till luft Energi Risk för olyckor Övrig miljöpåverkan Utsläpp till vatten Transporter Avfall Förbrukning av kemiska produkter Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 2 (14)

3 1 Inledning NSVA, Öresundsverket, avser att ansöka om ändringstillstånd enligt miljöbalken. På uppdrag av NSVA har ÅF sammanställt föreliggande samrådsunderlag. 2 Administrativa uppgifter Verksamhetsutövarens juridiska namn Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Organisationsnummer Anläggningsnummer Postadress Kontakt i miljöfrågor Atlantgatan 8, Helsingborg Pär Gustafsson Telefon E-post Fastighetsbeteckning Verket 1 Fastighetsägare Kommun Tillsynsmyndighet Huvudverksamhetens kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Helsingborgs stad Helsingborg Länsstyrelsen i Skåne Län Verksamhetskod Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än personekvivalenter. 3 Bakgrund NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är ett interkommunalt VA-bolag som sedan den 1 september 2009 ansvarar för all verksamhet inom vatten och avlopp i kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Bjuv (från 2010). NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Föreliggande tillståndsprocess berör Helsingborgs reningsverk, Öresundsverket, vars verksamhetsområde omfattar Helsingborgs stad och tätorter. Antalet anslutna personer är cirka , antalet personekvivalenter (p.e.) uppgick år 2013 till cirka Ansökan avser ändring av villkor för utsläpp till luft. Öresundsverket ligger intill utvecklingsområdet H+ i stadens centrala södra hamnområden. H+ området har i dessa delar slutat att användas som hamn och återlämnats till staden för annan användning. Staden planerar för att bygga bostäder och kontor vid den intilliggande hamnen, fram till ca 50 m från befintlig rötgaskammare vid Öresundsverket, i delområdet Södra hamnen/ Oceanpiren. Planprocessen för de nya områdena pågår för närvarande. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 3 (14)

4 Figur 3-1 Öresundsverkets lokalisering i Helsingborg. Mot bakgrund av denna detaljplaneprocess har luktsituationen vid Öresundsverket utretts. Utredningarna visade att minskning i luktspridning, och godtagbara luktnivåer kan nås vid planerad nybebyggelse genom att vidta vissa skyddsåtgärder. Under våren 2014 lämnades en anmälan om skyddsåtgärder för lukt in till Länsstyrelsens tillsynsavdelning. Anmälan bestod i övertäckningsåtgärder för de mest luktande anläggningsdelarna, samt ett bortledande av luktande luft från dessa till en skorsten på fastigheten bredvid, Öresundskraft. Parallellt lämnades en anmälan in från Öresundskraft om att motta luften och leda bort den i skorstenen. Anmälan godtogs i beslut daterat , samtidigt som bolaget förelades om att ansöka om (ändrings-) tillstånd för bortledning och utsläpp av luktande luft. Detta samrådsunderlag ingår i bolagets ansökan om ändringstillstånd för bortledning och utsläpp av luktande luft. 4 Alternativ i MKB 4.1 Ansökt verksamhet Den planerade ansökan avser övertäckningsåtgärder för att reducera lukt i omgivningen som planeras och som också har anmälts. 4.2 Nollalternativ I en miljökonsekvensbeskrivning skall ansökt verksamhet jämföras med ett nollalternativ, dvs. vad skulle miljökonsekvenserna bli, direkt och indirekt, om den ansökta verksamheten inte kom till stånd. Nollalternativet i ansökan innebär att befintligt tillstånd kvarstår. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 4 (14)

5 4.3 Alternativ lokalisering Ansökan avser en ändring av befintlig verksamhet, och ingen utökning av nuvarande kapacitet. I dagsläget är en alternativ lokalisering inte aktuell, och kommer därför inte att utredas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. I NSVA:s långsiktiga strategiska arbete med vattenförsörjning och spillvattenomhändertagande kommer däremot alternativa lokaliseringsplatser för framtidens reningsverk att utredas. 4.4 Alternativ utformning För skyddsåtgärder för lukt finns alternativa utformningar och dessa kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen jämte det valda alternativet som redan nu har anmälts till tillsynsmyndigheten. 5 Lokalisering 5.1 Orientering Befintligt avloppsreningsverk ligger på fastigheten Verket 1 cirka 1,5 km från Helsingborgs centrum. Närmaste granne är i dagsläget Helsingborg hamn och Västhamnverket. Området är detaljplanerat (stadsplan för avloppsreningsverk, 1970). Detaljplaneprocess för stadsförnyelseprojektet H+ pågår för närvarande, med planerade bostäder och verksamheter i nära anslutning till Öresundsverket (främst norr om verket). Den detaljplanen är f.n. i samrådsskedet, granskningsfasen. De åtgärder som är föremål för denna ansökningsprocess, skyddsåtgärder mot lukt, avser att göra verksamheten vid Öresundsverket förenligt med även kommande detaljplan. Figur 5-1 Öresundsverkets lokalisering. Skola Förskola Högskola Sjukhus Bostäder Planerade bostäder Ledningsnätet för Öresundsverket är ca 120 mil och nuvarande verksamhetsområde omfattar Helsingborg. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 5 (14)

6 Reningsverkets avstånd till närmsta skola är ca 700 m, förskola 900 m, högskola 400 m, sjukhus 1200 m, bostäder 500 m och planerade bostäder 200 m. Recipient för det renade avloppsvattnet är Öresund. Recipientkontrollen samordnas av Öresunds Vattenvårdsförbund (ÖVF) där Helsingborgs stad är medlem. Resultaten av recipientkontrollen redovisas årligen i en sammanställning från Öresunds vattenvårdsförbund. Recipienten kommer att beskrivas utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen. 5.2 Naturskyddade områden Naturskyddade områden i närheten av anläggningen visas översiktligt på nedanstående kartbild. Som framgår av bilden finns längs kusträckan norr och söder om Helsingborg områden av riksintresse för friluftsliv. I omgivningarna finns också Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet. I planerad miljökonsekvensbeskrivning kommer en utförligare redogörelse för skyddade områden i omgivningarna som kan beröras av ändringen att redovisas. Figur 5-2 Naturskyddade områden runt Helsingborg. 5.3 Hälsa Vid ett reningsverk finns viss förekomst av virus, bakterier och toxiner. Dessa kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Den huvudsakliga spridningsvägen av dess är genom små vätskedroppar, så kallade aerosoler. Det finns I dagsläget inga dokumenterade effekter av hälsoproblem I anslutning till reningsverket. de planerade förändringarna kommer att påverka spridningsmönstret av aerosoler I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur denna förändring påverkar den närmsta omgivningen. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 6 (14)

7 6 Verksamheten I dagsläget innefattar verksamheten en reningsprocess med mekanisk rening med galler och parallella försedimenteringsbassänger, biologisk fosfor- och kväverening med aktivslammetoden samt efterföljande slutsedimentering. Ansökt verksamhet avser tillägg av de skyddsåtgärder för lukt som anmälts till tillsynsmyndigheten våren Nuvarande tillstånd Dåvarande Koncessionsnämnden lämnade 1990 Helsingborgs kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av avloppsvatten från kommunens avloppsreningsverk på fastigheten Verket i Helsingborgs kommun. Villkor om förorening i behandlat avloppsvatten uppsköts i en prövotid som avslutades Tabell 6-1 Gällande tillståndsbeslut för Öresundsverket. Datum Tillståndsgivande Beslutet avser myndighet Koncessionsnämnden Grundtillstånd Koncessionsnämnden Slutliga villkor Länsstyrelsen Ändrade villkor 6.2 Reningsprocessen Den nuvarande reningsprocessen omfattar primär mekanisk behandling med maskingaller, sandfång och försedimentering. Den sekundära behandlingen består av en biologisk fosfor- och kvävereduktion i en aktivslamprocess med efterföljande slutsedimentering. Till sist passerar avloppsvattnet en tertiär behandling bestående av ett poleringssteg med sandfilter. Processchema över anläggningen återfinns nedan, mindre avvikelser kan förekomma. Figur 6-1 Processchema för Öresundsverket. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 7 (14)

8 Avloppsvattnet passerar först maskingallret och pumpas därefter in till reningsverket via två parallella skruvpumpar och en centrifugalpump, med en total kapacitet på ca m 3 /h. När vattnet pumpats in till reningsverket passerar det ett sandfång där grus och tunga partiklar avskiljs. Processtekniskt begränsas det biologiska processteget till mellan och m 3 /h, detta framförallt för att motverka slamflykt i slutsedimenteringen. Vid höga flödestoppar utjämnas därför överflödig vattenmängd i ett utjämningsmagasin med en kapacitet på m 3. Bräddning till utjämningsmagasin sker före försedimenteringen. Vatten som leds till utjämningsmagasinet tillsätts automatiskt järnklorid för kemisk fällning, och leds sedan tillbaka in i reningsverket när flödestoppen är över. Skulle utjämningsmagasinet vara fullt leds vattnet förbi till utgående ledning före provtagning. Efter sandfånget leds avloppsvattnet till försedimenteringsbassängerna. Här avskiljs föroreningar lättare och tyngre än vatten och det bildas ett primärslam. Försedimenteringsbassängerna används dessutom för hydrolys av organiskt material, så kallad primärslamhydrolys. I efterföljande biologiska process (aktivslamanläggning) reduceras både fosfor och kväve biologiskt. I det första anaeroba steget tar mikroorganismer upp lättnedbrytbart organiskt material som bildats i föregående hydrolyssteg. Med hjälp av det organiska materialet omvandlas nitrat till fri kvävgas, s.k. denitrifikation. Simultant med fosfor- och kvävereningen konsumerar mikroorganismer organiskt material vilket därmed reduceras. För att kunna bibehålla en viss slamhalt i systemet samt för att återföra bildat nitrat från de luftade zonerna, recirkuleras slam från slutsedimenteringen tillbaka till andra aktivslambassängen. Efter det biologiska stegen separeras vattnet från bildat bioslammet i slutsedimenteringsbassängerna. Vattnet passerat till sist ett sandfilter av typen 2-mediafilter för att avskilja de partiklar som inte sjunkit till botten i slutsedimenteringen. Här finns även möjlighet att fälla med kemikalier vid behov. Det renade vattnet leds slutligen ut i Öresund, ca 450 meter från stranden på ca 20 meters djup. 6.3 Slambehandling Primärslam från försedimenteringen och överskottslam från den biologiska reningen förtjockas i separata förtjockare. Vid förtjockning av bioslammet i gravitationsförtjockaren tillsätts polymer bestående av polyakrylamid. Dessutom tillsätts järnklorid till primärslamförtjockaren i syfte att minska halten svavelväte i rötgasen. Både primär- och bioslam leds sedan vidare till rötkammaren där organiskt material bryts ner anaerobt emedan biogas produceras. Slammet från rötkammaren avvattnas slutligen i en centrifug. För att förbättra avvattning tillsätts polymer strax före centrifugen. Avvattnat slam lagras så i containers för vidare omhändertagande. Överskottsvattnet från förtjockarna, rejektvatten från centrifugen och spolvatten från filtren återförs reningsverket till före inloppspumparna. 6.4 Externslam Externslam tas emot på reningsverket och tillsätts före maskingallren. 6.5 Biogas Biogas från rötkamrarna behandlas vid anläggningen i en uppgraderingsanläggning. Gasen skickas sedan till Öresundskraft för injektering på befintligt naturgasnät. Anläggningen har en kapacitet på 250 m 3 /h. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 8 (14)

9 6.6 Övrigt NSVA och Öresundsverket deltar i flera olika utvecklingsprojekt som syftar till att minska miljöpåverkan och öka miljönyttan från reningsverket ur ett samhällsperspektiv. Eventuella behov av skyddsåtgärder till följd av pilotprojekt och liknande hanteras av Öresundsverket från fall till fall. 7 Skyddsåtgärder för lukt En utredning har genomförts som redovisar luktsituationen i området och vilka åtgärder som bedöms krävas för att sänka förnimmelsen av lukt i närområdet till godtagbara nivåer vid planerad bebyggelse. Ansökan avser ändring av verksamheten genom införande av skyddsåtgärder för lukt. Åtgärderna består i övertäckning av alla betydande luktkällor samt avledning av luften från dessa källor till närliggande Öresundskrafts (Västhamnsverkets) skorsten om 120 m. Genom att nyttja en befintlig skorsten med hög höjd uppnås en mycket god spridningseffekt utan att det krävs uppförande av en helt ny skorsten på Öresundsverkets fastighet. I tidigare utförd luktutredning har kostnadsbedömningar för somliga skyddsåtgärder för lukt tagits fram. Ytterligare kostnader kommer att redovisas i MKB. Tabell 7-2 Åtgärder inom området, luktande luft avleds till Öresundskrafts skorsten. Anläggningsdelar som omfattas A Avledning av luft från slambyggnad B Avledning av luft från slamförtjockare och slamsilo C Tätning och överledning av inlopp försedimentering D Avledning av luft före pumpningssteg innan biosteget. E Avledning av luft från befintligt kolfilter (gasuppgraderingen) F Avledning alternativt rening av luft från rensgaller G Övertäckning av sandfånget, avledning av luft Tekniska åtgärder Befintligt ventilationssystem behålls, kapaciteten hos fläktarna ökas något för att säkerställa undertryck i hela lokalen. Slamförtjockare och slamsilo byggs över med byggnad (ev. två separata byggnader) som möjliggör underhållsarbete vid exempelvis flytslam. Luftomsättningen i byggnaden anpassas så att god arbetsmiljö uppnås. Första fjärdedelen av försedimenteringens bassänger vilka har högst luktbelastning täcks över med bassängtäckning. Ventilationsutrustning installeras för att säkerställa undertryck samt avleda luft. Pumpsumpen är redan överbyggd. Överbyggnaden kompletteras med ventilation för att förhindra diffust utsläpp. Ventilationen avleds. Rördragning från kolfilter och avledning. All frånluft från rensgallret samlas redan i en gemensam kanal. Denna kanal ansluts sannolikt till övrig rördragning för avledning till skorsten, alternativt förses med egen rening, t.ex. kolfilter. Kostnad ksek I nedanstående figur visas de anläggningsdelar som kommer att omfattas av övertäckning enligt anmälan samt anslutning från respektive anläggningsdel till huvudledning. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 9 (14)

10 E F G A B C D Figur 7-1 Behandlingsstegen på Öresundsverket, planerad övertäckning markerad med röd ring. Planerad rördragning samt anslutningspunkt till Öresundskrafts fastighet. Övertäckningen av Försedimentering och eventuellt även Sandfånget kommer att göras flexibel för att möjliggöra service och underhåll. Övriga anläggningsdelar som övertäcks kommer att kunna tillåta service med bibehållen övertäckning. En fläktanläggning kommer att installeras på NSVA:s fastighet innan rörsystemet dras till Öresundskrafts fastighet för att säkerställa flödeshastigheten i systemet. Rördragningen kommer företrädesvis att läggas utmed vattnet med anslutning från respektive anläggningsdel, rördragningen visas mycket översiktligt inritat på ovanstående figur. 8 Miljökonsekvenser 8.1 Planerad miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivningen kommer enligt nuvarande planering ha följande innehåll: Icke teknisk sammanfattning 1. Inledning 2. Administrativa uppgifter 3. Bakgrund 4. Samrådsförfarande 5. Verksamheten 6. Ansökt verksamhet 7. Lokalisering 8. Alternativ i MKB:n 9. Miljöpåverkan av verksamheten 9.1. Utsläpp till luft (inklusive luktande ämnen) 9.2. Energi 9.3. Buller 9.4. Risk för olyckor 9.5. Risk för smitta 9.6. Övrig miljöpåverkan 10. Påverkan på natur- och kulturområden 11. Jämförelse med miljömål och miljökvalitetsnormer 12. Slutsats Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 10 (14)

11 Huvudsakliga miljöaspekter återfinns nedan. De miljöaspekter som bedöms ha störst påverkan är risk för lukt samt buller. Dessa miljöaspekter kommer att ges mest uppmärksamhet i miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med beskrivning av risk för spridning av smitta. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskrivas den ansökta verksamheten i förhållande till nationella och regionala miljömål, i första hand bedöms miljömålet God bebyggd miljö vara relevant. 8.2 Risk för lukt Under år 2013 genomfördes en utredning med avseende på lukt vid Öresundsverket. De genomförda utredningarna vid NSVA:s avloppsvattenreningsanläggning i Helsingborg visar att det är möjligt att tydligt reducera luktkoncentrationen kring anläggningen genom luktavskiljningsåtgärder och/eller ökning av utsläppshöjden. Ansökt verksamhet som kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de övertäckningsåtgärder samt bortledning av luktande luft till närliggande Öresundskrafts skorsten, som föreslagits i utredningen. Bolaget har också anmält genomförandet av dessa åtgärder till tillsynsmyndigheten. Utredningen grundades på beräkning av luktenheter (l.e.) som är ett vedertaget begrepp för att ange luktnivåer (i våra nordiska grannländer anges acceptabla luktgränser i denna enhet). Luktutsläpp i dagens situation, angivet som luktemission per timme (l.e./h) har beräknats till mellan 50*10 6 och 75*10 6 l.e./h. Mätningar har även utförts i samband med planerat underhåll i en del av försedimenteringsbassängen. Vid dessa tillfällen kan emissionen stiga till nivån ca 90*10 6 l.e./h. Utsläppen är på förväntad nivå med tanke på verkets storlek och inkommande belastning. Bilden nedan visar luktspridningen i omgivningarna under en normal sommarbelastning. Figur 8-1 Luktspridning normal sommarbelastning, nuläge. Det finns inga riktvärden för lukt i Sverige. Av denna anledning har jämförelser gjorts med de riktvärden som används i Danmark och Norge. Enligt gällande riktvärden för lukt i Danmark och Norge är högsta (99 %-il av minutmedelvärden) acceptabla luktkoncentration vid närmaste bostäder 5 l.e./m 3. Syftet med de skyddsåtgärder som bolaget planerar för är att reducera utsläppet av luktande ämnen från reningsverket och att erhålla godtagbara luktnivåer i omgivningarna inklusive planerad bebyggelse. Anmälda åtgärder innebär övertäckning samt avledning av obehandlad luft till Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 11 (14)

12 närliggande 120 m hög skorsten. Scenariot innebär en sammantagen luktemission om 50 Ml.e./h, vilket med spridning ger lukthalter i omgivningen enligt nedanstående bild. Stadsutvecklingsområde för blandad stad med bostäder Figur 8-2 Efter införda skyddsåtgärder med stadsutvecklingsområde. Enligt gällande riktvärden för lukt i Danmark och Norge är högsta acceptabla luktkoncentration vid närmaste bostäder 5 l.e./m 3. Med skyddsåtgärder bedöms nu gällande villkor för lukt kunna innehållas även med kommande detaljplaner. Med åtgärderna kommer luktbelastningen på omgivningen därmed att sjunka ned till en acceptabel nivå på 3 l.e./m 3 eller lägre i mätpunkter vid planerade bostäder och även i övrigt till låga halter i omgivningarna. Bolaget har i dagsläget ett villkor på lukt som lyder: Verksamheten vid avloppsreningsverket får inte förorsaka för omgivningen besvärande lukt. 8.3 Risk för smitta Risk för smittspridning till omgivningen från avloppsreningsverkets öppna bassänger har utretts under våren I Boverkets skrift Bättre plats för arbete konstaterar Boverket att 200 m från avloppsreningsverk är inverkan av bakteriehalterna obetydlig. Vid fallstudier för svenska reningsverk har konstaterats att den huvudsakliga smittspridningen sker via aerosoler från luftade bassänger. Hälsoeffekter från reningsverk kan noteras hos framförallt reningsverksarbetare. Dessa beror främst av exponering för endotoxiner. Inga studier har hittats där mätningar på endotoxiner genomförts utanför reningsverk. De studier som finns behandlar förekomsten av endotoxiner som ett arbetsmiljöproblem eftersom det är där exponeringen är högst. Man kan konstatera att åtgärder som innebär inneslutning av de aerosolskapande verksamheterna som exempelvis olika luftningsaktiviteter, vilket omfattar bland annat sandfånget och biosteget, kan reducera skyddsavståndet väsentligt. Vid överledning av luktande luft till Öresundskrafts skorsten om 120 m, kommer omgivningshalterna av endotoxiner att kraftigt späds ut vilket bör leda till att skyddsavstånden kan reduceras kraftigt. I en referensanläggning med övertäckta bassänger har skyddsavståndet angivits till 30 m (Tivoliverket, Sundsvall). Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 12 (14)

13 I ansökan kommer risk för smitta att beskrivas mer utförligt. 8.4 Buller Nuvarande villkor för Öresundsverket är följande: Buller från avloppsreningsverket skall begränsas så att verksamheten ej ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 db(a) dagtid (kl ), 45 db(a) kvällstid (kl ) och 40 db(a) nattetid (kl ) utomhus vid bostäder. Bolaget uppfyller i dagsläget detta villkor. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer det att redovisas tillkommande buller samt skyddsåtgärder för nya fläktar. 8.5 Utsläpp till luft För utsläpp av luktande ämnen, se separat avsnitt ovan. I övrigt förekommer vid anläggningen mindre utsläpp från biogasanläggningen vid läckage eller driftstörningar. 8.6 Energi Elförbrukningen vid anläggningen var år 2013, kwh. Den största elförbrukaren vid anläggningen är luftningen av biosteget. Den ansökta ändringen medför viss ökad energianvändning till följd av tillkommande fläktar. 8.7 Risk för olyckor I den luktutredning som genomförts vid Öresundsverket finns en luktriskanalys utförd. Luktriskanalysen tar upp planerade och oplanerade händelser som kan inträffa på verket som kan påverka luktsituationen kring anläggningen. Efter införande av de planerade åtgärderna som är föremål för denna ansökan, bedöms risken för förhöjda luktnivåer till följd av oplanerade händelser att minska. En redovisning av risk för olyckor i ansökt verksamhet kommer att ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 8.8 Övrig miljöpåverkan Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten idag utgörs i första hand av organiska ämnen i form av BOD (Biochemical Oxygen Demand), kväve och fosfor. Den ansökta ändringen bedöms inte medföra någon förändring av utsläpp till vatten Transporter Fordonstransporter till och från anläggningen består huvudsakligen av ingående transporter av råvaror och externslam samt utgående transporter av avfall och slam. Antalet transporter i dagens verksamhet uppskattas till ca 10 transporter per dag i genomsnitt. Antalet transporter bedöms öka marginellt under byggskedet och sedan återgå under det vidare driftskedet Avfall Huvudsakliga avfall från processen är rens och sand (utöver slam som också är en resurs). Under år 2013 transporterade totalt ca 210 ton rens-rester och 68,4 ton sand till deponi eller förbränning under året. Övrigt avfall förekommer endast i liten omfattning. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 13 (14)

14 Öresundsverket tar även emot slam från andra avloppsreningsverk. Den ansökta ändringen medför ingen förändring i avfallshantering eller avfallsmängder Förbrukning av kemiska produkter Förbrukning av större mängder kemiska produkter sker för användning i bassänger för fällning/flockning, för skumdämpning, i rötkammare samt för slambehandling. Förutom dessa kemiska produkter förekommer produkter i mindre mängder för underhåll och laboratorieverksamhet. Bolaget arbetar med utfasning av produkter med särskilt miljöfarligt innehåll. Den ansökta ändringen bedöms inte innebära någon förändring avseende mängder eller hantering av kemiska produkter. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 14 (14)

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk Datum 2015-10-28 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 33 77 Ramböll Sverige AB Org nr 556133-0506

Läs mer

Fördjupad bedömning Lundåkraverket Slutrapport

Fördjupad bedömning Lundåkraverket Slutrapport Fördjupad bedömning Lundåkraverket Slutrapport 2012-02-07 Handläggare Daniel Lundberg 010-452 26 19 Sammanfattande bedömning Länsstyrelsen rekommenderar ett skyddsavstånd för Lundåkraverket på 1000 meter.

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB

NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Kommunalt VA-bolag Bildades 2009 Sex ägarkommuner 230 000 invånare 160 medarbetare Därför bildades NSVA Säkrar VA-kompetens i regionen Optimal utveckling av

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö

Actiflo. - för bibehållen sjövattenmiljö Actiflo - för bibehållen sjövattenmiljö BRÄDDVATTENRENING I Karlskoga utgörs hela 20 procent av spillvattennätet av kombinerade ledningar. Det vill säga att spillvatten (avlopp) och dagvatten (regnvatten

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Ombyggnation av Vimmerby reningsverk

Ombyggnation av Vimmerby reningsverk Ombyggnation av Vimmerby reningsverk ÄRENDE Vimmerby Energi & Miljö AB planerar att bygga om reningsverket i Vimmerby. Förutom kommunalt avlopp tas det även emot ett industriavloppsvatten från Åbro respektive

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet...

Ändring av befintlig verksamhet Annat, ange vad... Gällande beslut finns, beslutsdatum...beslutande myndighet... Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 10 Miljöprövningsförordningen (2013.251) 1(6) 1 Företagsuppgifter Anläggningens namn Besöksadress Fastighetsbeteckning Verksamhetsutövare Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon

ANMÄLAN. Kontaktperson Telefon (även riktnummer) Mobiltelefon 1(5) ANMÄLAN Miljöfarlig verksamhet Bygg- och miljönämnden Anmälan enligt 1 kap., 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Uppgifterna kommer att införas i miljökontorets dataregister Handläggning av anmälan

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (6) Anmälan avser. Administrativa uppgifter Sida 1 (6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet med anmälningsplikt C enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Anmälan avser Ändring av befintlig anläggning Ny verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet

Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsvattenbehandling för Klövsjö, Katrina och Storhognaområdet Avloppsreningsanläggning Avloppsreningsanläggningen består av processanläggningen i Utanbergsvallarna samt infiltrationsanläggningen i

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel +46 10 505 12 04 Mobil +46705204014 Anitha.Jacobsson@afconsult.com Datum 2014-12-10 Uppdragsnummer 701011 Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning

Läs mer

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG

RAPPORT ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR BRÄNNVALLEN SLAMAVVATTNINGSANLÄGGNING ÅRE KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER1644649000 SAMRÅDSUNDERLAG SAMRÅDSUNDERLAG ÖSTERSUND SWECO ENVIRONMENT AB ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSIC RAFTSJÖ LINDBERG HELENA FUREMAN 1 (9) S w e co Bangårdsgatan 2 Box 553

Läs mer

Välkommen till Lundåkraverket

Välkommen till Lundåkraverket Lundåkraverket Välkommen till Lundåkraverket Lundåkraverket ligger i södra Landskrona och är det näst största reningsverket inom NSVA. Det togs i drift redan 1962, men har sedan dess byggts ut och förändrats

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Samrådsunderlag Ekevång

Samrådsunderlag Ekevång Author Andrea Rutgersson Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46 72 535 97 39 E-mail andrea.rutgersson@afconsult.com Recipient Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Atlantgatan 8 252 25 Helsingborg Date 2015-11-12

Läs mer

SAMRÅD. Medicon Village. Lund. Pepticon AB Org.nr: 556837-1354. Sida 1

SAMRÅD. Medicon Village. Lund. Pepticon AB Org.nr: 556837-1354. Sida 1 SAMRÅD Medicon Village Lund Sida 1 1. Uppgifter om företaget Namn Pepticon AB Organisationsnummer 556837-1354 Postadress 221 87 Lund Besöksadress Scheelevägen 10, Byggnad 403 Fastighetsägare Medicon Village

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun

Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun 2014-06-16 1(5) Monika Engman 010-452 22 27 Länsstyrelsen i Stockholms Län Box 22067 104 22 Stockholm Samråd om planerade utloppsledningar i Saltsjön från Henriksdals reningsverk inom Nacka kommun Underlag

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Yttrande över Stockholm Vatten VA AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk, Mål nr M

Yttrande över Stockholm Vatten VA AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals reningsverk, Mål nr M 2016-07-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr MSN 2016/2311 Dnr M16-558 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Yttrande över Stockholm Vatten VA AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Henriksdals

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Kompletterande luktstudie. 1 Inledning. 2 Bakgrund. 3 Lukt PM 1 (10) 3.1 Allmänt. 6038201 Klicka här för att ange text. Handläggare Sten-Åke Barr

Kompletterande luktstudie. 1 Inledning. 2 Bakgrund. 3 Lukt PM 1 (10) 3.1 Allmänt. 6038201 Klicka här för att ange text. Handläggare Sten-Åke Barr PM 1 (10) Handläggare Sten-Åke Barr Tel +46 10 505 31 93 Mobil +46 70 564 76 21 Fax +46 10 505 30 09 sten-ake.barr@afconsult.com Datum 2014-06-13 Ekerö Kommun Alexander Fagerlund Box 205 178 23 Ekerö 178

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken

Anmälan enligt miljöbalken Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Miljöavdelningen Anmälan Datum: Anmälan enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsförvaltningen Anmälan enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Administrativa uppgifter Anläggningens

Läs mer

Maximal genomsnittlig veckobelastning

Maximal genomsnittlig veckobelastning Maximal genomsnittlig veckobelastning Robert Ljunggren, Linda Gårdstam, Naturvårdsverket 1 NÄR OCH HUR SKA MAX GVB ANVÄNDAS Tätortens max gvb avgör vilken rening som krävs enligt SNFS 1994:7 Tillståndet

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Underlagsmaterial samråd

Underlagsmaterial samråd 1. Administrativa uppgifter Cold Lake AB org.nr 559037-1141 C/o Jens Nilsson Heleneborgsgatan 12a 11732 Stockholm Underlagsmaterial samråd Fastighet: Västgård 1:1 (i Kall) Fastighetsägare: Erik Alexandersson

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Lämna din anmälan till miljöförvaltningen senast sex veckor före du vill starta verksamheten. Vi tar ut en avgift enligt en bestämd taxa för att handlägga din anmälan.

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in.

Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, Söderhamn. Två exemplar skall skickas in. ANMÄLAN AV MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP 6 MILJÖBALKEN BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Bygg- och miljöförvaltningen Anmälan skall göras till bygg- och miljöförvaltningen, Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn.

Läs mer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare Företag Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer Utdelningsadress

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Skickas till: Lidingö stad Miljö- och stadsbyggnadskontoret 181 82 Lidingö Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan enligt 10 miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Anmälan ska skickas in senast 6

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Nyvångsverket Åstorp. Miljörapport 2014 1 (26)

Nyvångsverket Åstorp. Miljörapport 2014 1 (26) Nyvångsverket Åstorp Miljörapport 2014 1 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR... 2 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 3 Verksamhetsområde... 4 Nyvångsverket...

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Nyckeltal för reningsverk verktyg för effektivare resursanvändning

Nyckeltal för reningsverk verktyg för effektivare resursanvändning Nyckeltal för reningsverk verktyg för effektivare resursanvändning Peter Balmér och Daniel Hellström peter.balmer@telia.com daniel.hellstrom@svensktvatten.se Är svenska avloppsreningsverk energieffektiva?

Läs mer

Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund

Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund Kompletterande VA-utredning till MKB Åviken 1:1 Askersund Bakgrund Denna VA utredning kompletterar den MKB som är framtagen för Detaljplan Åviken 1:1. Nedan beskrivna utredningar/förslag för dricksvatten

Läs mer