Date Project ID

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Date 2015-05-06. Project ID 586076"

Transkript

1 Author Therese Wernstedt Phone Mobile Date Project ID NSVA AB Samrådsunderlag inför ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken, Öresundsverket ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Registered office: Stockholm, Sweden Tel , Org nr Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 1 (14)

2 Innehåll 1 Inledning Administrativa uppgifter Bakgrund Alternativ i MKB Ansökt verksamhet Nollalternativ Alternativ lokalisering Alternativ utformning Lokalisering Orientering Naturskyddade områden Hälsa Verksamheten Nuvarande tillstånd Reningsprocessen Slambehandling Externslam Biogas Övrigt Skyddsåtgärder för lukt Miljökonsekvenser Planerad miljökonsekvensbeskrivning Risk för lukt Risk för smitta Buller Utsläpp till luft Energi Risk för olyckor Övrig miljöpåverkan Utsläpp till vatten Transporter Avfall Förbrukning av kemiska produkter Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 2 (14)

3 1 Inledning NSVA, Öresundsverket, avser att ansöka om ändringstillstånd enligt miljöbalken. På uppdrag av NSVA har ÅF sammanställt föreliggande samrådsunderlag. 2 Administrativa uppgifter Verksamhetsutövarens juridiska namn Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Organisationsnummer Anläggningsnummer Postadress Kontakt i miljöfrågor Atlantgatan 8, Helsingborg Pär Gustafsson Telefon E-post Fastighetsbeteckning Verket 1 Fastighetsägare Kommun Tillsynsmyndighet Huvudverksamhetens kod enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Helsingborgs stad Helsingborg Länsstyrelsen i Skåne Län Verksamhetskod Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än personekvivalenter. 3 Bakgrund NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) är ett interkommunalt VA-bolag som sedan den 1 september 2009 ansvarar för all verksamhet inom vatten och avlopp i kommunerna Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp och Bjuv (från 2010). NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Föreliggande tillståndsprocess berör Helsingborgs reningsverk, Öresundsverket, vars verksamhetsområde omfattar Helsingborgs stad och tätorter. Antalet anslutna personer är cirka , antalet personekvivalenter (p.e.) uppgick år 2013 till cirka Ansökan avser ändring av villkor för utsläpp till luft. Öresundsverket ligger intill utvecklingsområdet H+ i stadens centrala södra hamnområden. H+ området har i dessa delar slutat att användas som hamn och återlämnats till staden för annan användning. Staden planerar för att bygga bostäder och kontor vid den intilliggande hamnen, fram till ca 50 m från befintlig rötgaskammare vid Öresundsverket, i delområdet Södra hamnen/ Oceanpiren. Planprocessen för de nya områdena pågår för närvarande. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 3 (14)

4 Figur 3-1 Öresundsverkets lokalisering i Helsingborg. Mot bakgrund av denna detaljplaneprocess har luktsituationen vid Öresundsverket utretts. Utredningarna visade att minskning i luktspridning, och godtagbara luktnivåer kan nås vid planerad nybebyggelse genom att vidta vissa skyddsåtgärder. Under våren 2014 lämnades en anmälan om skyddsåtgärder för lukt in till Länsstyrelsens tillsynsavdelning. Anmälan bestod i övertäckningsåtgärder för de mest luktande anläggningsdelarna, samt ett bortledande av luktande luft från dessa till en skorsten på fastigheten bredvid, Öresundskraft. Parallellt lämnades en anmälan in från Öresundskraft om att motta luften och leda bort den i skorstenen. Anmälan godtogs i beslut daterat , samtidigt som bolaget förelades om att ansöka om (ändrings-) tillstånd för bortledning och utsläpp av luktande luft. Detta samrådsunderlag ingår i bolagets ansökan om ändringstillstånd för bortledning och utsläpp av luktande luft. 4 Alternativ i MKB 4.1 Ansökt verksamhet Den planerade ansökan avser övertäckningsåtgärder för att reducera lukt i omgivningen som planeras och som också har anmälts. 4.2 Nollalternativ I en miljökonsekvensbeskrivning skall ansökt verksamhet jämföras med ett nollalternativ, dvs. vad skulle miljökonsekvenserna bli, direkt och indirekt, om den ansökta verksamheten inte kom till stånd. Nollalternativet i ansökan innebär att befintligt tillstånd kvarstår. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 4 (14)

5 4.3 Alternativ lokalisering Ansökan avser en ändring av befintlig verksamhet, och ingen utökning av nuvarande kapacitet. I dagsläget är en alternativ lokalisering inte aktuell, och kommer därför inte att utredas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. I NSVA:s långsiktiga strategiska arbete med vattenförsörjning och spillvattenomhändertagande kommer däremot alternativa lokaliseringsplatser för framtidens reningsverk att utredas. 4.4 Alternativ utformning För skyddsåtgärder för lukt finns alternativa utformningar och dessa kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen jämte det valda alternativet som redan nu har anmälts till tillsynsmyndigheten. 5 Lokalisering 5.1 Orientering Befintligt avloppsreningsverk ligger på fastigheten Verket 1 cirka 1,5 km från Helsingborgs centrum. Närmaste granne är i dagsläget Helsingborg hamn och Västhamnverket. Området är detaljplanerat (stadsplan för avloppsreningsverk, 1970). Detaljplaneprocess för stadsförnyelseprojektet H+ pågår för närvarande, med planerade bostäder och verksamheter i nära anslutning till Öresundsverket (främst norr om verket). Den detaljplanen är f.n. i samrådsskedet, granskningsfasen. De åtgärder som är föremål för denna ansökningsprocess, skyddsåtgärder mot lukt, avser att göra verksamheten vid Öresundsverket förenligt med även kommande detaljplan. Figur 5-1 Öresundsverkets lokalisering. Skola Förskola Högskola Sjukhus Bostäder Planerade bostäder Ledningsnätet för Öresundsverket är ca 120 mil och nuvarande verksamhetsområde omfattar Helsingborg. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 5 (14)

6 Reningsverkets avstånd till närmsta skola är ca 700 m, förskola 900 m, högskola 400 m, sjukhus 1200 m, bostäder 500 m och planerade bostäder 200 m. Recipient för det renade avloppsvattnet är Öresund. Recipientkontrollen samordnas av Öresunds Vattenvårdsförbund (ÖVF) där Helsingborgs stad är medlem. Resultaten av recipientkontrollen redovisas årligen i en sammanställning från Öresunds vattenvårdsförbund. Recipienten kommer att beskrivas utförligare i miljökonsekvensbeskrivningen. 5.2 Naturskyddade områden Naturskyddade områden i närheten av anläggningen visas översiktligt på nedanstående kartbild. Som framgår av bilden finns längs kusträckan norr och söder om Helsingborg områden av riksintresse för friluftsliv. I omgivningarna finns också Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet. I planerad miljökonsekvensbeskrivning kommer en utförligare redogörelse för skyddade områden i omgivningarna som kan beröras av ändringen att redovisas. Figur 5-2 Naturskyddade områden runt Helsingborg. 5.3 Hälsa Vid ett reningsverk finns viss förekomst av virus, bakterier och toxiner. Dessa kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Den huvudsakliga spridningsvägen av dess är genom små vätskedroppar, så kallade aerosoler. Det finns I dagsläget inga dokumenterade effekter av hälsoproblem I anslutning till reningsverket. de planerade förändringarna kommer att påverka spridningsmönstret av aerosoler I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs hur denna förändring påverkar den närmsta omgivningen. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 6 (14)

7 6 Verksamheten I dagsläget innefattar verksamheten en reningsprocess med mekanisk rening med galler och parallella försedimenteringsbassänger, biologisk fosfor- och kväverening med aktivslammetoden samt efterföljande slutsedimentering. Ansökt verksamhet avser tillägg av de skyddsåtgärder för lukt som anmälts till tillsynsmyndigheten våren Nuvarande tillstånd Dåvarande Koncessionsnämnden lämnade 1990 Helsingborgs kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen till utsläpp av avloppsvatten från kommunens avloppsreningsverk på fastigheten Verket i Helsingborgs kommun. Villkor om förorening i behandlat avloppsvatten uppsköts i en prövotid som avslutades Tabell 6-1 Gällande tillståndsbeslut för Öresundsverket. Datum Tillståndsgivande Beslutet avser myndighet Koncessionsnämnden Grundtillstånd Koncessionsnämnden Slutliga villkor Länsstyrelsen Ändrade villkor 6.2 Reningsprocessen Den nuvarande reningsprocessen omfattar primär mekanisk behandling med maskingaller, sandfång och försedimentering. Den sekundära behandlingen består av en biologisk fosfor- och kvävereduktion i en aktivslamprocess med efterföljande slutsedimentering. Till sist passerar avloppsvattnet en tertiär behandling bestående av ett poleringssteg med sandfilter. Processchema över anläggningen återfinns nedan, mindre avvikelser kan förekomma. Figur 6-1 Processchema för Öresundsverket. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 7 (14)

8 Avloppsvattnet passerar först maskingallret och pumpas därefter in till reningsverket via två parallella skruvpumpar och en centrifugalpump, med en total kapacitet på ca m 3 /h. När vattnet pumpats in till reningsverket passerar det ett sandfång där grus och tunga partiklar avskiljs. Processtekniskt begränsas det biologiska processteget till mellan och m 3 /h, detta framförallt för att motverka slamflykt i slutsedimenteringen. Vid höga flödestoppar utjämnas därför överflödig vattenmängd i ett utjämningsmagasin med en kapacitet på m 3. Bräddning till utjämningsmagasin sker före försedimenteringen. Vatten som leds till utjämningsmagasinet tillsätts automatiskt järnklorid för kemisk fällning, och leds sedan tillbaka in i reningsverket när flödestoppen är över. Skulle utjämningsmagasinet vara fullt leds vattnet förbi till utgående ledning före provtagning. Efter sandfånget leds avloppsvattnet till försedimenteringsbassängerna. Här avskiljs föroreningar lättare och tyngre än vatten och det bildas ett primärslam. Försedimenteringsbassängerna används dessutom för hydrolys av organiskt material, så kallad primärslamhydrolys. I efterföljande biologiska process (aktivslamanläggning) reduceras både fosfor och kväve biologiskt. I det första anaeroba steget tar mikroorganismer upp lättnedbrytbart organiskt material som bildats i föregående hydrolyssteg. Med hjälp av det organiska materialet omvandlas nitrat till fri kvävgas, s.k. denitrifikation. Simultant med fosfor- och kvävereningen konsumerar mikroorganismer organiskt material vilket därmed reduceras. För att kunna bibehålla en viss slamhalt i systemet samt för att återföra bildat nitrat från de luftade zonerna, recirkuleras slam från slutsedimenteringen tillbaka till andra aktivslambassängen. Efter det biologiska stegen separeras vattnet från bildat bioslammet i slutsedimenteringsbassängerna. Vattnet passerat till sist ett sandfilter av typen 2-mediafilter för att avskilja de partiklar som inte sjunkit till botten i slutsedimenteringen. Här finns även möjlighet att fälla med kemikalier vid behov. Det renade vattnet leds slutligen ut i Öresund, ca 450 meter från stranden på ca 20 meters djup. 6.3 Slambehandling Primärslam från försedimenteringen och överskottslam från den biologiska reningen förtjockas i separata förtjockare. Vid förtjockning av bioslammet i gravitationsförtjockaren tillsätts polymer bestående av polyakrylamid. Dessutom tillsätts järnklorid till primärslamförtjockaren i syfte att minska halten svavelväte i rötgasen. Både primär- och bioslam leds sedan vidare till rötkammaren där organiskt material bryts ner anaerobt emedan biogas produceras. Slammet från rötkammaren avvattnas slutligen i en centrifug. För att förbättra avvattning tillsätts polymer strax före centrifugen. Avvattnat slam lagras så i containers för vidare omhändertagande. Överskottsvattnet från förtjockarna, rejektvatten från centrifugen och spolvatten från filtren återförs reningsverket till före inloppspumparna. 6.4 Externslam Externslam tas emot på reningsverket och tillsätts före maskingallren. 6.5 Biogas Biogas från rötkamrarna behandlas vid anläggningen i en uppgraderingsanläggning. Gasen skickas sedan till Öresundskraft för injektering på befintligt naturgasnät. Anläggningen har en kapacitet på 250 m 3 /h. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 8 (14)

9 6.6 Övrigt NSVA och Öresundsverket deltar i flera olika utvecklingsprojekt som syftar till att minska miljöpåverkan och öka miljönyttan från reningsverket ur ett samhällsperspektiv. Eventuella behov av skyddsåtgärder till följd av pilotprojekt och liknande hanteras av Öresundsverket från fall till fall. 7 Skyddsåtgärder för lukt En utredning har genomförts som redovisar luktsituationen i området och vilka åtgärder som bedöms krävas för att sänka förnimmelsen av lukt i närområdet till godtagbara nivåer vid planerad bebyggelse. Ansökan avser ändring av verksamheten genom införande av skyddsåtgärder för lukt. Åtgärderna består i övertäckning av alla betydande luktkällor samt avledning av luften från dessa källor till närliggande Öresundskrafts (Västhamnsverkets) skorsten om 120 m. Genom att nyttja en befintlig skorsten med hög höjd uppnås en mycket god spridningseffekt utan att det krävs uppförande av en helt ny skorsten på Öresundsverkets fastighet. I tidigare utförd luktutredning har kostnadsbedömningar för somliga skyddsåtgärder för lukt tagits fram. Ytterligare kostnader kommer att redovisas i MKB. Tabell 7-2 Åtgärder inom området, luktande luft avleds till Öresundskrafts skorsten. Anläggningsdelar som omfattas A Avledning av luft från slambyggnad B Avledning av luft från slamförtjockare och slamsilo C Tätning och överledning av inlopp försedimentering D Avledning av luft före pumpningssteg innan biosteget. E Avledning av luft från befintligt kolfilter (gasuppgraderingen) F Avledning alternativt rening av luft från rensgaller G Övertäckning av sandfånget, avledning av luft Tekniska åtgärder Befintligt ventilationssystem behålls, kapaciteten hos fläktarna ökas något för att säkerställa undertryck i hela lokalen. Slamförtjockare och slamsilo byggs över med byggnad (ev. två separata byggnader) som möjliggör underhållsarbete vid exempelvis flytslam. Luftomsättningen i byggnaden anpassas så att god arbetsmiljö uppnås. Första fjärdedelen av försedimenteringens bassänger vilka har högst luktbelastning täcks över med bassängtäckning. Ventilationsutrustning installeras för att säkerställa undertryck samt avleda luft. Pumpsumpen är redan överbyggd. Överbyggnaden kompletteras med ventilation för att förhindra diffust utsläpp. Ventilationen avleds. Rördragning från kolfilter och avledning. All frånluft från rensgallret samlas redan i en gemensam kanal. Denna kanal ansluts sannolikt till övrig rördragning för avledning till skorsten, alternativt förses med egen rening, t.ex. kolfilter. Kostnad ksek I nedanstående figur visas de anläggningsdelar som kommer att omfattas av övertäckning enligt anmälan samt anslutning från respektive anläggningsdel till huvudledning. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 9 (14)

10 E F G A B C D Figur 7-1 Behandlingsstegen på Öresundsverket, planerad övertäckning markerad med röd ring. Planerad rördragning samt anslutningspunkt till Öresundskrafts fastighet. Övertäckningen av Försedimentering och eventuellt även Sandfånget kommer att göras flexibel för att möjliggöra service och underhåll. Övriga anläggningsdelar som övertäcks kommer att kunna tillåta service med bibehållen övertäckning. En fläktanläggning kommer att installeras på NSVA:s fastighet innan rörsystemet dras till Öresundskrafts fastighet för att säkerställa flödeshastigheten i systemet. Rördragningen kommer företrädesvis att läggas utmed vattnet med anslutning från respektive anläggningsdel, rördragningen visas mycket översiktligt inritat på ovanstående figur. 8 Miljökonsekvenser 8.1 Planerad miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivningen kommer enligt nuvarande planering ha följande innehåll: Icke teknisk sammanfattning 1. Inledning 2. Administrativa uppgifter 3. Bakgrund 4. Samrådsförfarande 5. Verksamheten 6. Ansökt verksamhet 7. Lokalisering 8. Alternativ i MKB:n 9. Miljöpåverkan av verksamheten 9.1. Utsläpp till luft (inklusive luktande ämnen) 9.2. Energi 9.3. Buller 9.4. Risk för olyckor 9.5. Risk för smitta 9.6. Övrig miljöpåverkan 10. Påverkan på natur- och kulturområden 11. Jämförelse med miljömål och miljökvalitetsnormer 12. Slutsats Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 10 (14)

11 Huvudsakliga miljöaspekter återfinns nedan. De miljöaspekter som bedöms ha störst påverkan är risk för lukt samt buller. Dessa miljöaspekter kommer att ges mest uppmärksamhet i miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med beskrivning av risk för spridning av smitta. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskrivas den ansökta verksamheten i förhållande till nationella och regionala miljömål, i första hand bedöms miljömålet God bebyggd miljö vara relevant. 8.2 Risk för lukt Under år 2013 genomfördes en utredning med avseende på lukt vid Öresundsverket. De genomförda utredningarna vid NSVA:s avloppsvattenreningsanläggning i Helsingborg visar att det är möjligt att tydligt reducera luktkoncentrationen kring anläggningen genom luktavskiljningsåtgärder och/eller ökning av utsläppshöjden. Ansökt verksamhet som kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de övertäckningsåtgärder samt bortledning av luktande luft till närliggande Öresundskrafts skorsten, som föreslagits i utredningen. Bolaget har också anmält genomförandet av dessa åtgärder till tillsynsmyndigheten. Utredningen grundades på beräkning av luktenheter (l.e.) som är ett vedertaget begrepp för att ange luktnivåer (i våra nordiska grannländer anges acceptabla luktgränser i denna enhet). Luktutsläpp i dagens situation, angivet som luktemission per timme (l.e./h) har beräknats till mellan 50*10 6 och 75*10 6 l.e./h. Mätningar har även utförts i samband med planerat underhåll i en del av försedimenteringsbassängen. Vid dessa tillfällen kan emissionen stiga till nivån ca 90*10 6 l.e./h. Utsläppen är på förväntad nivå med tanke på verkets storlek och inkommande belastning. Bilden nedan visar luktspridningen i omgivningarna under en normal sommarbelastning. Figur 8-1 Luktspridning normal sommarbelastning, nuläge. Det finns inga riktvärden för lukt i Sverige. Av denna anledning har jämförelser gjorts med de riktvärden som används i Danmark och Norge. Enligt gällande riktvärden för lukt i Danmark och Norge är högsta (99 %-il av minutmedelvärden) acceptabla luktkoncentration vid närmaste bostäder 5 l.e./m 3. Syftet med de skyddsåtgärder som bolaget planerar för är att reducera utsläppet av luktande ämnen från reningsverket och att erhålla godtagbara luktnivåer i omgivningarna inklusive planerad bebyggelse. Anmälda åtgärder innebär övertäckning samt avledning av obehandlad luft till Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 11 (14)

12 närliggande 120 m hög skorsten. Scenariot innebär en sammantagen luktemission om 50 Ml.e./h, vilket med spridning ger lukthalter i omgivningen enligt nedanstående bild. Stadsutvecklingsområde för blandad stad med bostäder Figur 8-2 Efter införda skyddsåtgärder med stadsutvecklingsområde. Enligt gällande riktvärden för lukt i Danmark och Norge är högsta acceptabla luktkoncentration vid närmaste bostäder 5 l.e./m 3. Med skyddsåtgärder bedöms nu gällande villkor för lukt kunna innehållas även med kommande detaljplaner. Med åtgärderna kommer luktbelastningen på omgivningen därmed att sjunka ned till en acceptabel nivå på 3 l.e./m 3 eller lägre i mätpunkter vid planerade bostäder och även i övrigt till låga halter i omgivningarna. Bolaget har i dagsläget ett villkor på lukt som lyder: Verksamheten vid avloppsreningsverket får inte förorsaka för omgivningen besvärande lukt. 8.3 Risk för smitta Risk för smittspridning till omgivningen från avloppsreningsverkets öppna bassänger har utretts under våren I Boverkets skrift Bättre plats för arbete konstaterar Boverket att 200 m från avloppsreningsverk är inverkan av bakteriehalterna obetydlig. Vid fallstudier för svenska reningsverk har konstaterats att den huvudsakliga smittspridningen sker via aerosoler från luftade bassänger. Hälsoeffekter från reningsverk kan noteras hos framförallt reningsverksarbetare. Dessa beror främst av exponering för endotoxiner. Inga studier har hittats där mätningar på endotoxiner genomförts utanför reningsverk. De studier som finns behandlar förekomsten av endotoxiner som ett arbetsmiljöproblem eftersom det är där exponeringen är högst. Man kan konstatera att åtgärder som innebär inneslutning av de aerosolskapande verksamheterna som exempelvis olika luftningsaktiviteter, vilket omfattar bland annat sandfånget och biosteget, kan reducera skyddsavståndet väsentligt. Vid överledning av luktande luft till Öresundskrafts skorsten om 120 m, kommer omgivningshalterna av endotoxiner att kraftigt späds ut vilket bör leda till att skyddsavstånden kan reduceras kraftigt. I en referensanläggning med övertäckta bassänger har skyddsavståndet angivits till 30 m (Tivoliverket, Sundsvall). Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 12 (14)

13 I ansökan kommer risk för smitta att beskrivas mer utförligt. 8.4 Buller Nuvarande villkor för Öresundsverket är följande: Buller från avloppsreningsverket skall begränsas så att verksamheten ej ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå än 50 db(a) dagtid (kl ), 45 db(a) kvällstid (kl ) och 40 db(a) nattetid (kl ) utomhus vid bostäder. Bolaget uppfyller i dagsläget detta villkor. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer det att redovisas tillkommande buller samt skyddsåtgärder för nya fläktar. 8.5 Utsläpp till luft För utsläpp av luktande ämnen, se separat avsnitt ovan. I övrigt förekommer vid anläggningen mindre utsläpp från biogasanläggningen vid läckage eller driftstörningar. 8.6 Energi Elförbrukningen vid anläggningen var år 2013, kwh. Den största elförbrukaren vid anläggningen är luftningen av biosteget. Den ansökta ändringen medför viss ökad energianvändning till följd av tillkommande fläktar. 8.7 Risk för olyckor I den luktutredning som genomförts vid Öresundsverket finns en luktriskanalys utförd. Luktriskanalysen tar upp planerade och oplanerade händelser som kan inträffa på verket som kan påverka luktsituationen kring anläggningen. Efter införande av de planerade åtgärderna som är föremål för denna ansökan, bedöms risken för förhöjda luktnivåer till följd av oplanerade händelser att minska. En redovisning av risk för olyckor i ansökt verksamhet kommer att ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 8.8 Övrig miljöpåverkan Utsläpp till vatten Utsläpp till vatten idag utgörs i första hand av organiska ämnen i form av BOD (Biochemical Oxygen Demand), kväve och fosfor. Den ansökta ändringen bedöms inte medföra någon förändring av utsläpp till vatten Transporter Fordonstransporter till och från anläggningen består huvudsakligen av ingående transporter av råvaror och externslam samt utgående transporter av avfall och slam. Antalet transporter i dagens verksamhet uppskattas till ca 10 transporter per dag i genomsnitt. Antalet transporter bedöms öka marginellt under byggskedet och sedan återgå under det vidare driftskedet Avfall Huvudsakliga avfall från processen är rens och sand (utöver slam som också är en resurs). Under år 2013 transporterade totalt ca 210 ton rens-rester och 68,4 ton sand till deponi eller förbränning under året. Övrigt avfall förekommer endast i liten omfattning. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 13 (14)

14 Öresundsverket tar även emot slam från andra avloppsreningsverk. Den ansökta ändringen medför ingen förändring i avfallshantering eller avfallsmängder Förbrukning av kemiska produkter Förbrukning av större mängder kemiska produkter sker för användning i bassänger för fällning/flockning, för skumdämpning, i rötkammare samt för slambehandling. Förutom dessa kemiska produkter förekommer produkter i mindre mängder för underhåll och laboratorieverksamhet. Bolaget arbetar med utfasning av produkter med särskilt miljöfarligt innehåll. Den ansökta ändringen bedöms inte innebära någon förändring avseende mängder eller hantering av kemiska produkter. Samrådsunderlag NSVA ändringsansökan Page 14 (14)

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Välkommen till Öresundsverket

Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket Välkommen till Öresundsverket Öresundsverket ligger i centrala Helsingborg och är det största av ett tiotal avloppsreningsverk inom NSVA. Det byggdes 1974 och tar idag hand om spillvatten

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Välkommen till Källby avloppsreningsverk! Ett stort reningsverk Källby avloppsreningsverk ligger i södra Lund och tar emot vatten motsvarande 110 fulla badkar per minut (350

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G.

Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Ett arbete om Reningsverk! Av: Julia Ärnekvist 9G. Innehållsförteckning. Sida nr. 1. Inledning. 2. Frågeställning. 3-8. Svar på frågorna. 9. Intervju med Åke Elgemark. 10. Bilder ifrån reningsverket. 11.

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel +46 10 505 12 04 Mobil +46705204014 Anitha.Jacobsson@afconsult.com Datum 2014-12-10 Uppdragsnummer 701011 Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning

Läs mer

Välkommen till Torekovs reningsverk

Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovsverket Välkommen till Torekovs reningsverk Torekovs avloppsreningsverk ligger i södra delen av Torekovs tätort och togs i drift på 1960-talet. Det byggdes senast ut 2001. Verket tar idag hand om

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17

SYVAB. Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB. Sara Stridh 2013-01-17 2013-01-17 20 Energiprojektet Ökad biogasproduktion på SYVAB Sara Stridh 20 09-05-29 SYVAB SYVAB äger och driver Himmerfjärdsverket Ligger 40 km sydväst om Stockholm Ägs av kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Nykvarn

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d.

Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d. Sida 1(11) Tillsta ndsanso kan fo r Ka ppalafo rbundet, underlag till uto kat samra d. 1 Bakgrund Redan under 1930-1940-talen identifierades orenat spillvatten som en sanitär olägenhet och de första reningsverken

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK

ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK TILLSTÅNDSANSÖKAN ENLIGT 9 KAP. 6 MILJÖBALKEN LJUSDALS AVLOPPSRENINGSVERK LJUSDALS KOMMUN Ljusdal Vatten AB 2015-05-10 Tillståndsansökan Projektnummer 15201 Sida 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Administrativa

Läs mer

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Bromma avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Bromma avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Stockholms första avloppsreningsverk Bromma avloppsreningsverk består av två anläggningar, Åkeshov och Nockeby. De ligger utefter Drottningholmsvägen

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare

Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Viktig information till dig som äger en fastighet försedd med slamavskiljare Mekanisk avvattning av slamavskiljare 1 Tömning av slamavskiljare Vid tömning av slamavskiljare används idag mobila reningsverk.

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten

Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system. Spillvatten Hållbara kliv vårt vatten i åk 4 studiebesök på reningsverket Sundet Kranvatten dagvatten spillvatten tekniska system Spillvatten (Information hämtad från Växjö kommuns hemsida http://www.vaxjo.se/bygga--

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN

MILJÖTEKNIK FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PP PP PP PP MILJÖTENI FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Uppsamling av sats 4 PA biokemiska minireningsverk: Småhus, fritidshus sida 2 Slambehandling 2. Bio-kemisk rening Gemensamma reningsverk sida 3 Reningsverk

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Information från Miljö- och byggenheten Små avloppsanläggningar Slamavskiljare Enligt miljöbalken får inte avloppsvatten som kommer från hushåll och som inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning

Läs mer

Koholmens Avloppsreningsverk

Koholmens Avloppsreningsverk Koholmens Avloppsreningsverk - Informationsskyltar - Jan Andersson, Ljungsjömåla Text, Bild & Form HB, 2001 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Koholmens avloppsreningsverk Pumpstationer Gullberna och Vämöviken Inlopp

Läs mer

Reningsverket Lidköping

Reningsverket Lidköping LIDKÖPINGS KOMMUN Reningsverket Lidköping UPPDRAGSNUMMER 3601064000 LUKTÅTGÄRDER, ENERGI OCH UPPVÄRMNING JÖNKÖPING / KARLSTAD SWECO ENVIRONMENT AB 1 (12) Sweco Östra Strandgatan 10 Box 145 SE-551 13 Jönköping,

Läs mer

Samrådsunderlag - Ormanäs ARV

Samrådsunderlag - Ormanäs ARV Grontmij AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Administrativa uppgifter... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 5 2.1 Nuvarande verksamhet... 5 2.2 Farligt avfall... 7 2.3 Kemikaliehantering...

Läs mer

Öresundsverket Helsingborg

Öresundsverket Helsingborg Öresundsverket Helsingborg Miljörapport 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 Organisation... 3 Tillsynsmyndighet... 4 Verksamhetsområde... 4 Öresundsverket... 4 Ledningsnät... 8 GÄLLANDE

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet?

Vattenförvaltning för företag. Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Vattenförvaltning för företag Hur berör vattenförvaltning företag med miljöfarlig verksamhet? Den 22 december 2009 fastställde de fem svenska Vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

SÄTTERSVIKEN - för ekologisk (åter)vinning

SÄTTERSVIKEN - för ekologisk (åter)vinning SÄTTERSVIKEN - för ekologisk (åter)vinning LEKMANNA RAPPORT LIFE 03 ENV /S/ 589 LOKALT ÅTERBRUK AV AVLOPPSVATTEN OCH ORGANISK HUSHÅLLSAVFALL BAKGRUND OCH MÅLSÄTTNINGAR Dagens traditionella avfallshantering

Läs mer

HENRIKSDALS R ENINGSVERK

HENRIKSDALS R ENINGSVERK HENRIKSDALS R ENINGSVERK Kvarnholmsvägen Stockholm Vatten AB är ett miljö- och teknikföretag. Verksamheten karakteriseras av helhetssyn och kretsloppstänkande. Bolaget medverkar till att skapa förutsättningar

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014.

Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Miljörapport. Värmepumpverket Västerås 2014. Textdel 2014 års miljörapport Värmepumpverket ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Västerås Värmepumpverk Anläggningens

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare

Bilaga B. Riktlinjer för fettavskiljare Bilaga B Riktlinjer för fettavskiljare Innehåll Därför kräver vi fettavskiljare...3 Var kräver vi fettavskiljare...3 Exempel på verksamheter där Lekebergs kommun kräver fettavskiljare:...3 Anmälan till

Läs mer

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006.

Ansökan har inkommit till miljöprövningsnämnden 24.02.2003 och har kompletterats 29.01.2004, 02.03.2004, 19.05.2004, 04.04.2006 och 28.12.2006. ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND Norragatan 17 22 100 Mariehamn Tel. (018) 528600 Fax. (018) 528601 BESLUT Ärendenummer MPN-03-7 Beslutsdatum 26.09.2007 Postningsdag 01.10.2007 Sökanden Ärende Beslut Kökar Kommun

Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH

Läkemedel i avloppsvatten. Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Läkemedel i avloppsvatten Marinette Hagman, NSVA, Sweden Water Research och Michael Cimbritz, LTH Rester av läkemedel i avloppsvatten Svårnedbrytbara Oftast vattenlösliga Kan vara biologiskt aktiva Kan

Läs mer

Hur undviker man luktstörningar från biogasproduktion? Biogasseminarium, Borlänge, 30 oktober 2013 BiogasMitt Eric Rönnols eric@ronnols-miljo.

Hur undviker man luktstörningar från biogasproduktion? Biogasseminarium, Borlänge, 30 oktober 2013 BiogasMitt Eric Rönnols eric@ronnols-miljo. Hur undviker man luktstörningar från biogasproduktion? Biogasseminarium, Borlänge, 30 oktober 2013 BiogasMitt Eric Rönnols eric@ronnols-miljo.com Lukt vad är det? Sinnesförnimmelse när ämnen når näsans

Läs mer

Exempel på olika avloppsanordningar

Exempel på olika avloppsanordningar Exempel på olika avloppsanordningar Avloppsanordningarna beskrivna nedan är några som har använts länge och några som är nya, dessa kan kombineras för att uppnå de krav som ställs av miljönämnden. Att

Läs mer

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel.

Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763. Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Jämtlandsgas ekonomisk förening Org:nr 769621-3763 Affärsidé: Industriell produktion och försäljning av fordonsgas och biogödsel. Vindkraft på gång 785 verk = 5,1 TWh 75 % = 3,8 TWh Jämtlandsgas Vilka

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Säffle kommun SÄFFLE AVLOPPSRENINGSVERK UPPDRAGSNUMMER 1335759 KARLSTAD 2010-06-22 Sweco Environment AB VA system Maria Sondell Veronica Hjelm 1 (20) Sweco Sweco Environment AB Maria Sondell Kanikenäsbanken

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall

Biogas i Jönköping 2009-04-16. Guide: Mats Kall Biogas i Jönköping 2009-04-16 Guide: Mats Kall Mats Kall - Enhetschef Vatten och Avloppsreningsverk från 2005 - Projektledare Teknik-Entreprenad inom projektet Biogas av matavfall Jönköping 2005 feb 2008

Läs mer

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64

Skandinavisk Ecotech. Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Skandinavisk Ecotech Carl-Johan Larm carl-johan.larm@ecot.se vvd Produktchef 070-255 87 64 Om Ecotech Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet Ansvarar för hela produktkedjan - Utveckling - Produktion

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Instruktion för användning av emissionsdeklaration

Instruktion för användning av emissionsdeklaration SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2001-10-18 Gunnar Sedvallson Tillsynsenheten Tel 08-698 1203 Fax 08-698 1222 Gunnar.Sedvallson@environ.se Instruktion för användning av emissionsdeklaration Allmänt

Läs mer

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30

Avloppsfrågor - Green Island. Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Avloppsfrågor - Green Island Karin Palmqvist Larsson, Miljö- och hälsoskyddsenheten 2013-11-30 Ingmarsö & Brottö Enskilt vatten och avlopp 80% torr toalett och BDT-avlopp Gemensamt avlopp i Ingmarsöbyn.

Läs mer

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD

Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen. Maria Mases processingenjör VA SYD Tillfällig magasinering av flödestoppar i kombination med direktfällning minskar utsläppen Maria Mases processingenjör VA SYD Upplägg Sjölunda avloppsreningsverk Bakgrund Arbetsprocess för att hitta lösning

Läs mer

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning

Ryaverket. Projekt EN 2013, utökad kväverening. Ärende. Framtida befolkningsökning 2013-02-21 1(8) Anders Åström Ryaverket Projekt EN 2013, utökad kväverening Ärende Gryaabs AB har under 2011 och 2012 utrett i vilken utsträckning företagets anläggningar har kapacitet att möta framtida

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el.

markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. markbädd på burk BIOROCK Certifierad avloppsvattenrening på burk utan el. 4evergreen markbädd på burk kräver varken grävning av provgropar, stor markyta eller el för att hjälpa dig rena ditt avloppsvatten.

Läs mer

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE

BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ETT MILJÖVÄNLIGT FORDONSBRÄNSLE BIOGAS ÄR EN MILJÖVÄNLIG NATURPRODUKT SOM UTVINNS DIREKT UR KRETSLOPPET MINDRE UTSLÄPP OCH LÄGRE BULLERNIVÅ Biogas är idag det miljömässigt bästa fordonsbränslet.

Läs mer

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta?

Behåll näringen på land! Finns det annan värdefull samhällsnytta? Kretslopp i den kommunala VA-planen - Avlopp och kretslopp i Södertälje kommun - Hur kan kommunen påverka för mer kretslopp? - Vad styr fastighetsägaren? - Reflektioner Behåll näringen på land! Finns det

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time)

EXRT EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION. (extended sludge retention time) EXRT (extended sludge retention time) EN NY SORTS SLAMBEHANDLING FÖR ÖKAT BIOGAS PRODUKTION Samarbetspartners i projektet IVL Har utvecklat tekniken och kör pilotanläggningen vid Hammerby Sjöstadsverk

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Stockholm Arlanda Airport Ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Miljökonsekvensbeskrivning Kalmar den 20 april 2011 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Sammanfattning 0 Sammanfattning och innehåll.doc

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Rent vatten nu och i framtiden

Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Rent vatten nu och i framtiden Vi bygger om vårt reningsverk. Miljön och livskvaliteten är de stora vinnarna! Nu är beslut taget i reningsverksfrågan. Kommunfullmäktige tog

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2004:7 (M) Bassängbad. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2004:7 (M) frfattningssam ling Allmänna råd Bassängbad Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

drift av små, privata avloppsreningverk

drift av små, privata avloppsreningverk drift av små, privata avloppsreningverk Agenda: Vad kan hända i en aktivslamanläggning Verksamhetsmodell för driftavtal Driftavtal Vs. Serviceavtal Driftavtal verksamhetsmodell Felavhjälpning 2:a linjens

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer