Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter"

Transkript

1 SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel Mobil Datum Uppdragsnummer Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter Samrådsunderlag Lantmännen Agroetanol AB avser att ansöka om ändringstillstånd för verksamheten på fastigheterna Båken 1 och 3 i Norrköpings kommun. Ändringen avser tillstånd att använda kolhydratrika avfallsprodukter som råvara vid tillverkning av etanol och foder. ÅF-INFRASTRUCTURE AB Lantmännen Agroetanol AB Anitha Jacobsson Christina Skoglund ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Registered office: Stockholm, Sweden Tel , Org nr Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 1 (7)

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Administrativa uppgifter Bakgrund Lokalisering Ändringen avser Avfallstyper och mängder Beskrivning av verksamheten Miljöpåverkan Inledning Transporter Kemikalieanvändning Elförbrukning Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Avfall Buller Risker... 7 Bilagor Bilaga 1... Relationsritning Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 2 (7)

3 1 Inledning På uppdrag av Lantmännen, Agroetanol AB (Agroetanol/bolaget) har ÅF upprättat föreliggande rapport med skriftliga uppgifter inför samråd. Agroetanol avser att ansöka om ändringstillstånd för Lantmännen Agroetanol AB:s verksamhet fastigheterna Båken 1 och 3 i Norrköpings kommun. Ändringen avser tillstånd att använda kolhydratrika avfallsprodukter som råvara vid tillverkning av etanol och foder. 2 Administrativa uppgifter Huvudman Lantmännen Agroetanol AB Lokalisering Händelö, Norrköpimgs kommun Organisationsnummer Fastighetsbeteckning Båken 1 och Båken 3 Verksamhetskoder 1 5 kap 37 (15.350) och 12 kap. 4 (24.50), Kontaktperson Christina Skoglund Miljösamordnare Lantmännen Energi Platsnamn Norrköpingsfabriken Anläggningsnummer Besöksadress Hanholmsvägen 69, Norrköping Telefon/fax / Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen Östergötland 3 Bakgrund Lantmännen Agroetanol lämnade in en anmälan om tillkommande råvaror till Länsstyrelsen Östergötland. Anmälan avsåg försök med inblandning av stärkelserika rest- och avfallsprodukter såsom korvbröd, hamburgerbröd, pepparkakor, knäckebröd, bröd, pasta etcetera i produktionslinjen A 12. Länsstyrelsen accepterade i beslut den ( dnr ) bolagets anmälan. Försöket föll väl ut och enligt beslutet skulle bolaget senast meddela tillsynsmyndigheten resultatet från försöket samt lämna besked om bolaget har för avsikt att permanenta inblandningen. Lantmännen Agroetanol AB har därefter, , till Länsstyrelsen dels kommit in med en svarsskrivelse på beslutet från , dels en anmälan om ändring i form av tillkommande råvaror. Frågan om användning av vissa restprodukter är för närvarande föremål för prövning vid mark- och miljödomstolen i Växjö. 1 Enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 3 (7)

4 För att kunna vidga möjligheten att även ta in råvaror i form av kolhydratrikt avfall önskar bolaget ansöka om ändringstillstånd. 4 Lokalisering Anläggningen är belägen på Händelö, cirka 3,5 km nordost om Norrköpings stadskärna. Verksamhetens lokalisering och omgivningar framgår av Figur 4-1. Närmaste bostäder finns på cirka 650 meters avstånd öster om befintlig verksamhet på Båken 1. Dominerande vindriktning i området är sydvästlig vind. MS 2001/02634 Figur 4-1 Karta över verksamhetens lokalisering och omgivningar Fastigheterna är enligt detaljplan avsatta för industriverksamhet och området är i fördjupad översiktsplan för Händelö avsatt som verksamhetsområde. I direkt angränsning till anläggningen finns ett Natura 2000-område samt naturreservat som rymmer trädklädda betesmarker med en rik och exklusiv insektsfauna med ett stort antal rödlistade arter. Bland annat finns den hotade och fridlysta läderbaggen i området. Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 4 (7)

5 Figur 4-2 Natura 2000-områden samt naturreservat i närområdet 2 Den tillkommande verksamheten bedöms inte ge några negativa effekter vad avser påverkan på dessa områden. 5 Ändringen avser 5.1 Avfallstyper och mängder Som tidigare nämnts önskar bolaget tillstånd använda kolhydratrikt avfall i form av organiskt material såsom livsmedelsavfall m.m. Inom de närmaste åren bedömer Agroetanol att de totala volymerna av rest- och avfallsprodukter kommer att vara begränsade till maximalt motsvarande cirka 10 % av spannmålsbehovet vid tillståndsgiven verksamhet, dvs ca ton/år. 5.2 Beskrivning av verksamheten Avsikten är att i första hand använda råvaror från livsmedelsindustrier inom Lantmannakoncernen. Råvarorna transporteras till anläggningen med lastbil. Även spannmålen transporteras för närvarande med lastbil till anläggningen. För att minska risken för spill på de hårdgjorda ytorna och för att effektivisera och i högre grad automatisera hanteringen av råvaror i form av fasta rest- och avfallsprodukter har bolaget genomfört mindre investeringar i utrustning. Denna utrustning består av tre huvuddelar - ett tält för mottagande av fasta råvaror, ett planlager samt en avpaketeringsmaskin (Turbo Separator). En relationsritning återfinns som Bilaga 1. Tält för mottagande av råvaror Fasta råvaror lossas i ett tält, placerat i direkt anslutning till befintligt kvarnhus A10, för att väderskydda råvarorna samt för att minimera spill på gårdsplanen. Tältduken är inbyggd under asfalten så att inget spill kan komma ut på gårdsplanen från tältet. 2 Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 5 (7)

6 Planlager På den hårdgjorda asfaltsytan i tältet finns ett planlager. Avpaketeringsmaskin Råvaran hämtas med hjullastare från de tre väggseparerade fickor och tippas i avpaketeringsmaskinens mottagningsbehållare. I avpaketeringsmaskin avskiljs eventuellt emballage. Samtidigt sönderdelas råvaran i mindre bitar. Från avpaketeringsmaskinen leds råvaran vidare in i befintlig processutrustning med skruvtransportör på A10 till mixtank alternativt till kvarn för malning för att sedan blandas med vatten och pumpas vidare i befintlig process till fermenteringen. Befintliga slutna system används. Övrigt Det fermenterbara innehållet i de kolhydratrika rest- och avfallsprodukterna är detsamma som bolaget använder från spannmål, det vill säga kolhydrater, och inga förändringar i produktionsprocessen krävs. Råvarorna som bolaget initialt använder har liknande egenskaper som spannmål. Vissa råvaror kan komma redan i mjölform vilket gör att malning inte behövs, vilket behövs i dagsläget. Andra produkter kan utgöras av i princip mjöl blandat med vatten. De kolhydratrika avfallsprodukterna förväntas inte förändra etanolens karaktär. Mycket små förändringar i sammansättningen av ingående komponenter i foderprodukten kan förväntas, dock inget som påverkar produktspecifikationen. 5.3 Miljöpåverkan Inledning Bolaget har under försöksperioden med kolhydratrika restprodukter gjort åtskilliga storskaliga försök med alternativa råvaror enligt anmälan. Försöken har visat sig mycket positiva på etanol- och foderutbyten i enlighet med förväntningarna. Maximal inblandning har under perioden varit cirka 10 %. Försöken har gjorts samtidigt som en sockerinblandning av cirka 25 % har använts. I produktionsuppföljningen kan inte bolaget se några ökade negativa effekter på miljön eller produktionen. Tvärt om har den etanol och det foder som tillverkats mycket bra hållbarhetsprestanda. Detta tack vare att restprodukter används som råvara i kombination med ett omhändertagande av den biogena koldioxiden. Klimatprestandan på bolagets etanol förbättras från 72 % växthusgasreduktion jämfört med bensin och diesel till %, utan hänsyn tagen till koldioxidanläggningen. När koldioxiden som fångas räknas med bidrar bolagets etanol inte med några växthusgasemissioner enligt rådande beräkningsregler i SFS 2010:598 då växthusgasreduktionen uppgår till % Transporter Kolhydratinnehållet kommer variera beroende på vilken råvara det är. Vissa råvaror har ett högre kolhydratvärde än spannmål medan andra har likvärdigt och andra lägre. Bolaget bedömer därför att transporterna kommer öka med ca 30 % vid ton rest- och avfallsprodukter. Då dessa typer av produkter ändå uppkommer vid leverantörens anläggning och ett transportbehov därmed föreligger ökar inte mängden transporter ur ett nationellt perspektiv. Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 6 (7)

7 5.3.3 Kemikalieanvändning Enzym- och kemikalieförbrukningen förväntas bli oförändrad Elförbrukning Elförbrukningen förväntas minska något vid maximal bedömd mängd rest- och avfallsprodukter, då mindre transporter i eldrivna transportörer krävs Utsläpp till vatten Av bolagets redovisning framgår att de alternativa råvarorna inte föranleder några ökade utsläpp av processavloppsvatten, inte heller några ökade BODutsläpp Utsläpp till luft Försöken har inte bidragit till några ökade utsläpp av VOC då produktionsvolymen av etanol inte ökat. Bolaget kan inte heller se att det skulle ha skett någon påverkan på utsläpp av luktande ämnen. Detta kan stärkas med att inga luktklagomål har rapporterats under tiden restprodukter har ersatt spannmål. Senaste luktklagomål rapporterades , och totalt 2 st luktklagomål har rapporterats under året Avfall Uppkomna mängder avfall förväntas öka vid vid maximal bedömd mängd rest- och avfallsprodukter då mängden avskiljt förpackningmaterial ökar Buller Inga klagomål på buller har rapporterats in under tiden restprodukter har ersatt spannmål Risker Inblandning av rest- och avfallsprodukter kommer inte att förändra riskbilden nämnvärt. Samrådsunderlag_ändring_slutligt.docx Page 7 (7)

8 Bilaga 1

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Uppsala län

Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Uppsala län DGE Mark och Miljö RAPPORT Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Cementa AB, Bålsta 2015-04-15 Rapport upprättad av Uppdragsledare Monika Walfisz Johnny Sjögren

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas

Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas Styrmedel för en ökad produktion av gödselbaserad biogas En fallstudie för Skåne och Västra Götalands län RAPPORT NR 90 I MILJÖ- OCH ENERGISYSTEM MIKAEL LANTZ OCH LOVISA BJÖRNSSON INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

DOM 2009-04-07 Stockholm

DOM 2009-04-07 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1310 DOM 2009-04-07 Stockholm Sid 1 (13) Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2008-01-10 i mål nr M 1865-07, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Naturvårdsverket,

Läs mer

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN

VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN 2011-01-31 VINDKRAFTPARK HÖGKÖLEN Miljökonsekvensbeskrivning avseende vindkraftverk inom ett område i Ljusdals kommun, Gävleborgs län Beställare: Konsult: Samkraft AB Triventus Consulting AB Rapportdatum:

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning SÄLENFLYG AB. Sälen Trysil Airport. Göteborg 2009-12-07

Miljökonsekvensbeskrivning SÄLENFLYG AB. Sälen Trysil Airport. Göteborg 2009-12-07 SÄLENFLYG AB Göteborg 2009-12-07 Datum 2009-12-07 Uppdragsnummer 61400621468000 Utgåva/Status Koncept SILLÉN GUSTAV Uppdragsledare Håkan Lindved Handläggare Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402

Läs mer

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ

BIOGAS I FÄRS LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS Förstudie LOVISA BJÖRNSSON OCH MIKAEL LANTZ BIOGAS I FÄRS FÖRSTUDIE Rapport Nr 9, APRIL 2010 Lovisa Björnsson och Mikael Lantz Envirum AB www.envirum.se Beställare: Biogas Färs BIOGAS I FÄRS

Läs mer

För Ystad Hamn Logistik AB

För Ystad Hamn Logistik AB För Ystad Hamn Logistik AB Miljörapport för verksamhetsåret 2013 TEXTDEL Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning... 2 1.1 Verksamheten... 2 1.2 Färjeservice... 2 1.3 Konventionell godshantering... 2 1.4 Fastighetsförvaltning...

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering

Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Modell för att ta fram länsstyrelsens underlag för materialförsörjningsplanering Lars Arell SGU-rapport 2005:20 Förord SGU

Läs mer