Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning"

Transkript

1 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen i Linköping. Bolaget planerar att hos Mark- och miljödomstolen ansöka om förnyat och utökat tillstånd för anläggningen. Ansökan föranleds av ett behov att öka produktionen av gas på anläggningen. Denna skrivelse utgör en del av det samråd som ska genomföras inför tillståndsansökan. 1 Inledning 1.1 Uppgifter om verksamhetsutövaren Verksamhetsutövare och Tekniska verken i Linköping AB anläggningsägare: Box Linköping Produktionschef: Jenny Nordenberg Material och logistik- Marianne Slycke ansvarig: Projektledare Rebecka Helmers tillståndsansökan: Tekniska verken i Linköping AB (nedan kallat Tekniska verken eller bolaget) producerar biogas som fordonsbränsle i två produktionsanläggningar i Linköping och Norrköping. Dotterbolaget Svensk Biogas i Linköping AB står för distributionen av gasen och driver ett antal gasmackar i regionen. Tekniska verken-koncernen omfattar även produkter och tjänster inom el, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering och bredband. 1.2 Allmänt om biogasproduktionsanläggningen i Linköping Produktionsanläggningen byggdes 1996 och står för huvuddelen av bolagets biogasproduktion. Anläggningen tar emot både fasta och flytande råvaror. Huvuddelen av materialet består av slakteri- och livsmedelsavfall. Vid anläggningen i Linköping sker produktion av biogas genom att organiskt material bryts ned av mesofila mikroorganismer i en anaerob miljö. Produktionen sker i tre parallella rötkammare följt av en efterrötkammare. För att säkerställa att allt material uppfyller hygieniseringskrav från EU-förordning ABP 1069:2009 sker en satsvis hygienisering (minst 70 C, 1 h) innan inpumpning till rötkammare.

2 Biogödseln som produceras i processen är certifierad enligt SPCR 120 och lagras i en biogödselbrunn på anläggningen i väntan på transport till kund. Rågasen som bildas i rötkammaren leds till gasreningsanläggningar och renas med hjälp av en recirkulerande vattenskrubberteknik (gasrening 3 och 4) och kemisk absorption (gasrening 5). Gasen renas från bland annat koldioxid och uppgraderas till fordonsgaskvalitet. Anläggningen försörjer Linköpings mackar via ett gasledningsnät. Därutöver fraktas gas med lastbil till Svensk Biogas övriga mackar i de fall lokal produktion saknas. 1.3 Skälen för ansökan Tekniska verken har varit i en mycket expansiv fas de senaste fem åren och tillståndsvillkoret om maximal mängd mottaget substrat om ton håller på att uppnås. Produktionskapaciteten på anläggningen har succesivt byggts ut och anläggningen har idag större kapacitet än vad nuvarande tillstånd medger. Efterfrågan på biogas som fordonsbränsle är fortfarande stor, och ökande. Substratmarknaden är föränderlig och substratens TS-halt kan variera stort, från vissa substrat med låg TS-halt och lågt gasutbyte, till andra substrat med hög TShalt och högt gasutbyte. För att inte behöva begränsa verksamheten till substrat med högt gasutbyte söker Tekniska verken tillstånd att behandla upp till ton substrat, en fördubbling jämfört med idag. Detta för att få ett så flexibelt tillstånd som möjligt, vad gäller vilken typ av material (TS-halt) som kan tas emot på en ständigt föränderlig avfallsmarknad. Ökningen motsvarar substratmängd som maximalt kan rötas på anläggningen om samtliga rötkammare körs fullt. Det troliga är dock att den årliga mängden kommer att öka succesivt och hamna kring ton substrat/år. Anledningen till att Tekniska verken söker för ytterligare produktionsökning är att biogasmarknaden har visat sig vara väldigt expansiv och bolaget vill ha ett nytt tillstånd som ska kunna gälla över en 10-årsperiod. Det är mycket svårt att förutspå vilka substrat, med vilken TS-halt, som kommer finnas tillgängliga på avfallsmarknaden framöver, vilket förutsätter ett flexibelt tillstånd vad gäller mottagna mängder. 1.4 Nuvarande tillstånd Nu gällande tillstånd (dnr ) är från december 2008 och de slutliga villkoren beslutades i maj 2012 (dnr ). Ett ändringstillstånd erhölls (dnr ) som medgav en ökad substratmängd till ton för att kunna ta emot Arla Foods gränsmjölk som utspädningsmaterial i förbehandlingsanläggningen istället för dricksvatten.

3 1.5 Prövningsinstans Nuvarande tillstånd har beslutats utifrån verksamhetskoderna (Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än ton animaliska biprodukter) och (Anläggning för framställning av mer än m 3 gasformigt bränsle per kalenderår). Vid kontakter med Länsstyrelsen i Östergötlands län samt Naturvårdsverket, har bolaget fått besked om att nytt tillstånd ska sökas enligt verksamhetskoderna (Anläggning för behandling av mer än ton biologisk avfall per kalenderår) och (Anläggning för framställning av mer än m 3 gasformigt bränsle per kalenderår). Detta medför att anläggningen blir en A-anläggning med prövning hos Mark- och miljödomstolen. 2 Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen 2.1 Ansökans omfattning Ansökan omfattar en ökning av mottaget substrat från ton/år med nuvarande ändringstillstånd till maximalt ton substrat/år med nytt tillstånd. Anläggningen har kapacitet att röta den ökade substratmängden och ändringen medför därför inga större ombyggnationer eller processförändringar. Under planeras en ny gödselbrunn att byggas med en beräknad volym på m 3. Utöver produktionsökning kommer bolaget söka om att utöka verksamhetsområdet till delar av grannfastigheten Kallerstad 1:51, för att vid behov även kunna expandera verksamheten söderut. I ansökan kommer även en översyn av befintliga villkor göras för att i vissa fall modifiera dessa. Till ansökan kommer en teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att bifogas. 2.2 Innehåll i MKBn Lokalisering Enligt miljöbalken ska man för en anläggning välja en plats som är lämplig, så att ändamålet uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Ansökan innebär fortsatt verksamhet i redan befintlig anläggning. Tekniska verken kommer därför inte att göra någon omfattande lokaliseringsutredning. Den befintliga platsen bedöms som lämplig med hänsyn till omgivningar, avstånd till närboende m m och området är i kommunens fysiska planering avsatt för industriändamål.

4 I närheten av produktionsanläggningen finns E4:an och Tekniska verkens andra anläggningsdelar som avloppsreningsverk, Gumpekulla kompressorstation, Gärstad avfallsanläggning och Gärstad avfallsförbränningsanläggning. En mc-klubb har sina lokaler ca 400 m från anläggningen. Biogasproduktionsanläggningen ligger avsides från annan verksamhet och angränsar i övrigt till jordbruksmark. Närmaste samlade bostadsbebyggelse finns på ett avstånd av ca 1,5 km sydväst från anläggningen Utsläpp till luft En biogasproduktionsanläggning påverkar miljön bl a genom läckage av metan och luktutsläpp. Under en prövotidsperiod till nu gällande tillstånd har Tekniska verken undersökt möjligheterna att minimera metanslip och luktutsläpp från anläggningen, vilket slutredovisades februari Dessa utredningar är fortfarande aktuella. Bolaget har investerat i ett antal åtgärder för att i möjligaste mån minimera både metanläckage och lukt. I miljökonsekvensbeskrivningen utreds miljöpåverkan av utsläppen till luft av den ökning som sker vid mottagande av en större mängd substrat, utifrån resultat av tidigare utredningar. Biogasproduktion fasar ut bensin och diesel som fordonsbränsle och leder till minskade utsläpp av fossil CO 2, NOx, svavel och partiklar. Biogas är ett förnyelsebart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten Utsläpp till vatten Rening av utgående processvatten från anläggningen har också utretts under prövotiden. Byte av gasreningsteknik har medfört att mängden processvatten som släpps ut har minskat väsentligt. Dessutom har bolaget i sommar byggt en återföring av processvattnet tillbaka till processen, vilket ytterligare minskat utsläppen till vatten. I miljökonsekvensbeskrivningen utreds miljöpåverkan av utsläppen till vatten av en produktionsökning med nytt tillstånd Buller Bullernivåerna kommer att öka då ökad produktion medför ökade in- och uttransporter till anläggningen. Vad gäller bullrande anläggningsdelar är det gasrening 5 som bullrar mest, och den körs kontinuerligt även idag. Därutöver bullrar kylfläktarna på substratströmmarna, vilket kan öka något, med mer substrat som ska kylas. Det finns dock inga närboende i området som påverkas av detta buller Transporter Transporterna till/från anläggningen utgörs främst av substrat- och biogödseltransporter. Antalet bränsletransporter kommer att öka med ökad mängd substrat. Transporternas miljöpåverkan kommer att beskrivas för närområdet, med fokus på buller och luftföroreningar.

5 2.2.6 Riskutredning MKBn kommer att innehålla resultat av de riskanalyser som löpande görs för anläggningen Avfall MKBn kommer att innehålla en redovisning av avfallsmängder på anläggningen och hur de hanteras och omhändertas Hanteringa av kemikalier På en biogasanläggning hanteras normalt ett antal kemiska produkter där de största mängderna utgörs av järnklorid, natronlut och glykol. Utsläppsrisker behandlas i särskilda kemikalieriskbedömningar som genomförs med jämna mellanrum Hushållning med resurser Ökad produktion av biogas medför omhändertagande av en större mängd organiskt avfall för energiproduktion. Biogas ersätter bensin och diesel som fordonsbränsle i bilar och bussar och minskar därmed de globala koldioxidutsläppen. Vid ökad produktion kommer el, värme- och vattenförbrukningen att öka på anläggningen, liksom kemikalieförbrukningen Nollalternativet Nollalternativet innebär att vi behåller gällande tillstånd och fortsätter bedriva verksamheten som idag. Nollalternativet innebära att Tekniska verken inte kan öka sin biogasproduktion och därmed inte heller bidra till ökad utfasning av fossila bränslen till förmån för lokalt producerad och förnyelsebar biogas. 3 Samrådsförfarande Innan tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas är sökanden skyldig enligt miljöbalken att genomföra samråd. I första skedet ska sökanden samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de som kan antas bli särskilt berörda. Verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska även samråda med en utökad krets bestående av berörda statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet samt de organisationer som kan antas bli berörda. Tekniska verken planerar genomföra samråden på följande sätt: Samråd med länsstyrelsen i Östergötlands län samt Linköpings kommun har skett vid ett gemensamt samrådsmöte 30 juni Samråd med de som kan antas bli särskilt berörda sker skriftligen via brev. Samråd med allmänhet och organisationer sker vid ett större samrådsmöte den 19 augusti. Inbjudan till mötet sker dels genom annons i lokala tidningen, dels genom brevutskick. Samråd med övriga statliga myndigheter sker genom skriftlig information.

6 De synpunkter som framkommer i samrådsprocessen kommer att beaktas vid upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen. En samrådsredogörelse kommer att bifogas ansökan. 4 Tidplan Vi planerar att lämna in ansökan om ändringstillstånd under hösten Tekniska verken i Linköping AB Division Vatten Jenny Nordenberg Produktionschef Biogas

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT

SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG LANDVETTER AIRPORT MINNESANTECKNINGAR Datum: 2010-04-19 Tid: kl. 09.00-ca 10.45 Plats: Borås stadshus SAMRÅD MED BORÅS STAD ANGÅENDE ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND OCH ANSÖKAN OM NYTT MILJÖTILLSTÅND FÖR VERKSAMHETEN VID GÖTEBORG

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till utsläpp av renat hushållsspillvatten från Skaulo avloppsreningsverk, Gällivare kommun Underlag för samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) 2013-02-22 Upprättad av: Annika Lindgren Granskad av: Lars Dyrlind och Gun-Marie Hannu Godkänd av: Michael Martinsson Underlag för samråd enligt

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel

Förstudie. Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Förstudie Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avfallshantering på Utö Produktion av biogas & biogödsel Författare: Tomas Wadström Biogas Öst Eric Rönnols Rönnols Miljökonsult Uppsala län Västmanlands

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson

UPPDRAGSLEDARE. Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV. Linn Arvidsson Bilaga D SAMRÅDSREDOGÖRELSE UPPDRAG Fortum Värme Hammarby UPPDRAGSNUMMER 1331251-200 UPPDRAGSLEDARE Linn Arvidsson UPPRÄTTAD AV Linn Arvidsson DATUM 2012-09-23 Fortum Värme avser att söka tillstånd för

Läs mer

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden

Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden Slutrapport Lokal biogasproduktion i Säterbygden LRF Dalarna Lantbruk Delägare Elbolag Mejeri Slakteri Anläggningsleverantörer SÄTERBYGDENS BIOGAS AB Bank Staten Försäkring Åkare Personal Kund Henrik Axelsson

Läs mer

Frågor och svar om biogas Mer information:

Frågor och svar om biogas Mer information: Miljöbilar i Stockholm är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Frågor och svar om biogas Mer information: Björn.hugosson @miljo.stockholm.se

Läs mer

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas

Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas Mer biogas! Realisering av jordbruksrelaterad biogas 2009-06-24 Vår referens Liselott Roth, Nina Johansson & Johan Benjaminsson Grontmij AB Besök Norra Bulltoftavägen 65 A E-post liselott.roth@grontmij.se

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2013

Miljörapport Ryaverket 2013 Miljörapport Ryaverket 2013 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2014:1 Jan Mattsson 2014-03-28 Foto: Ellinor Günther MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2013 version:

Läs mer

Miljörapport Ryaverket 2012

Miljörapport Ryaverket 2012 Miljörapport Ryaverket 2012 Avser avloppsreningsverket Ryaverket Gryaab rapport 2013:3 Jan Mattsson 2012-04-18 Foto: Ulrika Naezer MILJÖRAPPORT Grunddel För Gryaab AB Ryaverket(1480-1131) år: 2012 version:

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Frågor och svar om biogas

Frågor och svar om biogas är en satsning inom Stockholms Stad med syfte att snabba på övergången till miljöbilar och förnybara fordonsbränslen. Mer information: Frågor och svar om biogas Miljöförvaltningen, Box 380 24, 100 64 Stockholm,

Läs mer

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport

Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt miljötillstånd för verksamheten vid Stockholm-Arlanda Airport 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-06-15 Dnr 542-3334-10 Rv Stockholm-Arlanda Airport Swedavia Att: Anette Näs 190 45 Stockholm-Arlanda Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför nytt

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2015-04-23 Stockholm

DOM 2015-04-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-04-23 Stockholm Mål nr M 5062-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-30 i mål nr M 4885-10, se

Läs mer

Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Uppsala län

Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Uppsala län DGE Mark och Miljö RAPPORT Samrådsunderlag avseende utökad verksamhet vid Cementas depå i Bålsta, Håbo kommun Cementa AB, Bålsta 2015-04-15 Rapport upprättad av Uppdragsledare Monika Walfisz Johnny Sjögren

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078

GÖTEBORG ENERGI AB Årsrapport C-verksamhet 2014 Rya Värmepumpverk 10-2015-0078 Sammanfattning I den här rapporten beskrivs verksamheten på Rya värmepumpverk under år 2014 En sammanfattning över drift och användning av köldmedium visas i tabellerna nedan Observera att redovisning

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer