Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras."

Transkript

1 Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att fylla de krav som miljöbalken ställer och kommer att omfatta följande aspekter. VERKSAMHETEN Nuvarande och sökt verksamhet vid Höganäs Sweden AB (hädanefter bolaget) kommer att beskrivas tillsammans med bakgrunden för ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen görs för tre scenarier: nuläge (verkligt utfall ), ett nollalternativ som beskriver nuvarande situation enligt nu gällande tillstånd, samt verksamheten enligt ansökan. Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. ALTERNATIV Relevanta alternativ till nuvarande planer kommer att översiktligt beskrivas, liksom deras konsekvenser. MKB-PROCESSEN En beskrivning görs i miljökonsekvensbeskrivningen av hur processen med samråd gått till samt vilka synpunkter som erhållits från myndigheter och kringboende. MILJÖPÅVERKAN Huvuddelen av miljöpåverkan från en verksamhet sker i närområdet kring utsläppskällorna, inom ett avstånd på 5-10 km. Den potentiella miljöpåverkan i ansökt alternativ kommer att beskrivas i form av hur den lokala luftkvaliteten i Höganäs kan förändras av den ändrade verksamheten. Även nedfall till mark och vatten från utsläpp till luft av kväve, metaller, försurande ämnen kommer att beaktas. Utsläppet till vatten är litet, men dess påverkan på omgivande miljö kommer att kvantifieras i relation till förhållandena i recipienten. Bland de verksamheter som också kommer att belysas utöver tillverkningsprocesser, vad gäller miljöpåverkan, är deponi- och hamnverksamhet kopplade till bolaget. Miljöpåverkan via utsläpp till luft och vatten, buller och andra potentiella störningar beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen i relation till befintlig miljöbelastning, miljömål, miljökvalitetsnormer och annat regelverk. Beskrivningen kommer främsta att omfatta påverkan på människors hälsa och boendemiljö, naturområden, kulturområden, friluftsliv etc. Till den totala miljöpåverkan i området bidrar bolagets verksamhet i Höganäs och transporter kopplade till verksamheten men även övriga samhällets fordonstrafik och fartygstransporter, energiproduktion liksom annan verksamhet i kommunen. Utöver detta finns en inte obetydlig andel långdistanstransporterade luftföroreningar från kontinenten. 1

2 RESURSUTNYTTJANDE INKLUSIVE ENERGIANVÄNDNING Förbrukning och hantering av råvaror och kemikalier, liksom utnyttjandet av energi och transporter etc. ska ske på ett effektivt sätt och med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Utöver en beskrivning av verksamhetens resursutnyttjande och energianvändning kommer även planerade effektiviseringsåtgärder m.m. att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen. HANTERINGSRUTINER OCH ÅTGÄRDSARBETE Olika rutiner för verksamheten innefattas i företagets miljöledningssystem och rör arbetet med kemikalier, avfall, risker och säkerhet, samt hantering av störningar och tillbud. Höganäs miljöarbete med rening av utsläpp, kontroll och tillsyn samt buller kommer i miljökonsekvensbeskrivningen att redogöras för i relation till bästa tillgängliga teknik (BAT). UTFORMNING AV MKB SAMT BEHOV AV YTTERLIGARE UNDERLAG Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att baseras på underlag om bolagets verksamhet. Beskrivningen av omgivande miljö kommer att göras utifrån befintligt kunskapsunderlag och med referenser till de fakta som presenteras. Det mesta av det underlag som bedöms behövas för värderingarna finns tillgängligt. Preliminärt bedöms att nya spridningsberäkningar för luftutsläppen kan komma att behövas, beroende på hur utsläppssituationen förändras. De avgränsningar som görs (geografiskt m.m.) kommer att dokumenteras. Dokumentet kommer även att innehålla en icke-teknisk sammanfattning. 2

3 Nedan redovisas ett preliminärt utkast till disposition för den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att upprättas. Icke-teknisk sammanfattning 1 Orientering 1.1 Översiktligt om verksamheten vid Höganäs Sweden AB 1.2 Ansökan om förändrad verksamhet 1.3 Bakgrund och motiv till ansökan 1.4 Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 1.5 MKB-processen 2 Verksamhetens omgivningar 2.1 Geografisk beskrivning 2.2 Industrianläggningarnas lokalisering planfrågor 2.3 Natur, bebyggelse och rekreation i närområdet 2.4 Lokal luftkvalitet 2.5 Föroreningsnedfall och status på omgivande landmiljö 2.6 Vattenrecipient 3 Översiktligt om drift och produktion i nuläget 3.1 Verksamhetens historiska utveckling 3.2 Verksamhetens olika delar 3.3 Förbrukning och hantering av råmaterial och kemikalier 3.4 Produktion och hantering av produkter 3.5 Produktion och hantering av restprodukter 3.6 Transporter & Logistik 3.7 Energi 3.8 Risker och säkerhet 3.9 Verksamhetens miljöarbete 4 Verksamhetens utsläpp och annan miljöpåverkan i nuläget 4.1 Utsläpp till luft 4.2 Buller 4.3 Förorenade områden 4.4 Avfall och avfallshantering 4.5 Utsläpp till vatten 5 Aktuella miljömål samt miljökvalitetsnormer och andra bedömningsgrunder 3

4 5.1 Nationella miljömål 5.2 Regionala miljömål 5.3 Lokala miljömål 5.4 Miljökvalitetsnormer luft 5.5 Miljökvalitetsnormer vatten 5.6 Övriga bedömningsgrunder 6 Verksamhetens nuvarande och framtida påverkan på miljön 6.1 Verksamhetens påverkan via utsläpp till luft 6.2 Verksamhetens påverkan via utsläpp till vatten 6.3 Verksamhetens påverkan på kultur- och friluftsmiljöer 6.4 Verksamheten i relation till hushållning med naturresurser 6.5 Sammanfattande påverkan av aktuell och sökt verksamhet 7 Referenser 4

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Ett gott liv i en hållbar kommun

Ett gott liv i en hållbar kommun Ett gott liv i en hållbar kommun Översiktsplan för Aneby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 2 Ett gott liv i en hållbar kommun - Översiktsplan för Aneby kommun Förord Ett gott liv i en hållbar

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri

Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri Miljöarbete inom Svensk Tillverkningsindustri En färd från myt till verklighet Slutrapport till Miljömålsrådet Sammanställd i april, 2008 av Peter Arnfalk, Torbjörn Brorson & Åke Thidell med bidrag av

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys Underlagsrapport för Sveriges inledande bedömning i havsmiljöförordningen Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012:5 Social analys - en havsrelaterad samhällsanalys

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1

Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012. Rapport 2013:1 Når vi miljömålen? En bedömning för Södermanlands län 2012 Rapport 2013:1 1 Regionala miljönyheter direkt till din epost! Som du kan läsa om på sidan 3 och 4 går vi nu in i ett omfattande arbete med att

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer