Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista (1) KFN/2015:/582 Dag och tid , klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till beslut 1. Protokollsjustering, Inger Eriksson (S) föreslås 2. Kultur- och fritidsnämndens behov och prioriteringar Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 januari - mars 2015 KFN/2015:62 KFN/2015:63 Bifall Öppet Öppet 4. Bidrag till publika arrangemang, april 2015 KFN/2015:55 Öppet 5. Stimulansbidrag för idrott och kultur, april Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta, april Bidrag till lokaler och anläggningar april Anmälan av medborgarförslag och förslag till beredning - Upplåt Gamla Centrumbiografen till videovisningar där Prem Rawat presenterar sitt fredsbudskap 9. Medborgarförslag - Flytta tillbaka konstverket Smederna till sin ursprungliga plats på Fristadstorget, Eskilstuna KFN/2015:56 KFN/2015:57 KFN/2015:67 KFN/2015:49 KFN/2015:74 Öppet Öppet Öppet Bifall Bifall 10. Rättegångsfullmakt för kommunjuristerna KFN/2015:80 Bifall 11. Regler för köplats i Sundbyholms båthamn KFN/2015:20 Bifall 12. Delegationsbeslut, 2015 KFN/2015:1 Öppet Workshop - Biblioteksplan för Eskilstuna kommun Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Kultur- och fritidsnämnden (1) Kultur- och fritidsförvaltningen Protokolljustering Ledamot (Parti) föreslås. Dokument3

3 Kultur och fritidsnämnden (3) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2015:62 Sara Nordlund Kultur och fritidsnämnden Missiv - Kultur- och fritidsnämndens behov och prioriteringar 2016 med investeringsbudget och investeringsplan för Förslag till beslut 1. Behov och prioriteringar 2016 godkännes och översändes till kommunstyrelsen 2. Investeringsbudget och investeringsplan fastställs, och översänds till kommunstyrelsen. Sammanfattning Ärendebeskrivning Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om behov och prioriteringar samt investeringsbudget och investeringsplan som ett underlag till dels kommunfullmäktiges årsplan 2016, dels nämndens egen verksamhetsplan Dokumenten ska sändas till kommunstyrelsen senast 22 april, och presenteras på budgetberedningen i maj. Behov och prioriteringar Kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer under och mandatperioden - prioritera de strategiska målen Social uthållighet och Attraktiv stad och landsbygd. De två målen står i nära relation till varandra, frågor som folkhälsa, barn och ungas livsvillkor, trygghet och jämlikhet finns i båda målen. Synergierna mellan målen innebär att t ex insatser för att öka tryggheten som sker inom ramen för ett mål ger direkt eller indirekt påverkan på de andra. Strategin är att arbeta med främjande arbete med inriktning på barn och unga vars avsikt är att skapa möjligheter och förutsättningar för en aktiv och stimulerande fritid för flickor och pojkar. Nämnden prioriterar även att hitta nya strukturer och former för att stödja aktörer som vill bidra till ett brett kulturutbud i Eskilstuna kommun som bidrar till att öka invånares kulturaktiviteter och konsumerande av kultur. Eskilstuna den stolta Fristaden

4 Eskilstuna kommun / 2 (3) Prioritet Benämning Investeringsbudget och investeringsplan Plan-och byggprocess Summa netto T.o.m Investeringsbeslut Investeringsplan Spontanaktivitetsytor Projektering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Förbättringar friluftsområden Programutredning 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Offentlig konst Projektering 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Balsta musikslott - miljöåtgärder Byggproduktion 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet Byggproduktion 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Bibliotekshuset - rotrenovering Förstudie 52,5 3,7 27,4 15,4 6,0 MunktellArenan - ombyggnation Förstudie 12,0 8,0 4,0 Summa anläggningsinvestering 64,5 11,7 37,4 21,4 12,0 6,0 6,0 För att även framåt kunna locka till rörelse i vardagen föreslås att investeringar görs årligen i nya aktivitetsytor. Ett ytterligare steg för att locka till rörelse i vardagen är att ta ett mer samlat grepp kring kommunens friluftsområden. Utgångspunkten i arbetet framåt är att utgå från det arbete som gjorts kring Vilsta friluftsområde och fortsätta använda de metoder som varit framgångsrika. Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet behöver medel för att kunna vara mer offensiv. Balsta musikslott har många replokaler och är en viktig plats för musiklivet i Eskilstuna. Sedan flera år pågår kontinuerliga förbättringar av inomhusmiljön. För att förbättra miljön, säkerheten och tillgängligheten i nämndens verksamhetslokaler finns ett behov av årliga investeringar. Bibliotekshuset är på grund av ålder i behov av ROT-renovering avseende bland annat ventilation, värme, belysning och fönster. I samband med att de verksamheter som idag finns i Sporthallen ska få nya lokaler i Munktellarenan och i den nya arenan krävs det ombyggnationer i Munktellarenan. Eskilstuna den stolta Fristaden

5 Eskilstuna kommun / 3 (3) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Mattias Anglemark Ekonomichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna den stolta Fristaden

6 Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningsledningen Mattias Anglemark, KFN/2015:576 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget och investeringsplan Ärendet Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om Investeringsbudget och investeringsplan som ett underlag till dels kommunfullmäktiges årsplan 2016, dels nämndens egen verksamhetsplan Dokumentet ska sändas till kommunstyrelsen senast 22 april, och presenteras på budgetberedningen 6 maj. Sammanfattning Den 24 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige om Eskilstuna rör sig - Idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommun. Det kulturpolitiska programmet Eskilstuna växer tillsammans antogs av kommunfullmäktige den 24 maj Under 2015 ska båda planerna ses över och nya planer ska gälla för perioden Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov det finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet. I det arbetet ska alltid de politiska dokumenten för idrotten och kulturen ligga som grund. Inledning Den 24 mars 2011 beslutade kommunfullmäktige om Eskilstuna rör sig - Idrottspolitisk handlingsplan för Eskilstuna kommun. Arbetet med att ta fram en idrottspolitisk handlingsplan har genomförts genom bred samverkan med många olika aktörer inom idrottsrörelsen, näringsliv och andra organisationer. Eskilstuna den stolta Fristaden

7 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 2 (7) Planen innehåller inriktningen för det idrottspolitiska arbetet fram till Idrottens betydelse för en attraktiv kommun uttrycks på följande sätt: Idrottens betydelse för hälsa, integration, tillväxt och marknadsföring av Eskilstuna blir allt viktigare. Det finns ett samband mellan idrott och tillväxt och mellan befolkningens hälsoläge och ortens utveckling. Ett levande föreningsliv där människor känner engagemang och gemenskap har en positiv påverkan på tillit och trygghet i samhället. En livsstil med goda vanor och stimulerande fritid bidrar till en god folkhälsa. Ett brett och rikt utbud av fritidsaktiviteter, både kommersiella och ideella, i en bra miljö stärker eskilstunabornas känsla av livskvalitet. Fina anläggningar med bra arrangemang erbjuder upplevelser som lockar till sig besökare från andra städer och länder. Idrotten marknadsför Eskilstuna. Vidare slår planen fast att Eskilstuna växer och behovet av att investera i idrottsanläggningar är stort. Inriktningen är ha fina, sunda och säkra anläggningar vilka lockar besökare som både vill uppleva och utöva idrott. Det behövs både en långsiktig, ansvarsfull investeringsplan som ser helheten samtidigt som initiativ och nya idéer från olika aktörer ska välkomnas. För att klara målsättningarna i Eskilstuna rör sig krävs god framförhållning för att ge utrymme för dialog med idrottsföreningarna och för diskussion med representanter för idrotten om idrottens önskemål och behov av anläggningar. Under 2014 och 2015 har kultur- och fritidsnämnden arbetat med att ta fram en långsiktig strategisk försörjningsplan för idrottens och friluftslivets utveckling som ska ligga till grund för kommande investeringar. Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av önskemål och behov på kort och lång sikt. Behovet av träningstider för inomhusidrotten Från föreningslivet och arenautredningens förstudie har lämpliga lokaler och ytor för truppgymnastik lyfts fram och nu finns det även ett växande intresse för andra typer av gymnastikformer som t ex free running. Det är även ett kvarstående hårt tryck för att tillgodose behovet av idrottshallar med måtten 40m x 20m för olika bollsporter. I planeringen för en ny arena och omvandlingen av nuvarande sporthall till campus för högskolan tillkommer två träningsytor med måtten 20 x 40 meter. Under 2015 kommer det hyras idrottslokaler i Skjulsta (KSKF2015:135) för att ytterligare kunna tillgodose behovet av lämpliga lokaler. Alla kommunala skolors idrottshallar tillhör kultur- och fritidsnämnden på icke skoltid. Från och med hösten 2015 planeras det för att all tid i dessa hallar ska

8 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 3 (7) tillhöra kultur- och fritid. Skolan kommer att hyra för den tid som de har undervisning. Tiden mellan 16 och 17 har hitintills varit lågt nyttjad. Framåt kommer den tiden att kunna erbjudas för olika typer av öppen verksamhet. För att även framåt i en växande stad kunna erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet för skolan, föreningslivet och allmänheten måste en planering göras för utvecklingen av de kommunala idrottshallarna. Det är viktigt att behoven framåt utgår både från skolans, föreningslivets och allmänhetens behov. Övriga önskemål och behov inom idrottens och friluftslivets område Förutom de ovan redovisade önskemålen och behoven har nämnden löpande dialog med flera aktörer som vill diskutera sina initiativ och nya idéer. I idrottspolitisk handlingsplan slås fast att det ska finnas god tillgång till spontanidrott, näridrott och vardagsmotion i hela kommunen. En definition av spontanidrott är: Spontanidrott är den idrott/motion som genomförs på egen hand eller i grupp utan att någon organisatör eller instruktör/ledare/tränare anordnar eller styr verksamheten. Utövarna själva organiserar, fastställer regler och genomför verksamheten. Forskning visar att den fysiska aktiviteten hos flickor och pojkar kvinnor och män minskar. Även det föreningsdrivna idrottandet minskar. Utifrån den bakgrunden är det särskilt viktigt att skapa flexibla aktivitetsytor i bostadsområdena för att locka fler flickor/pojkar och kvinnor/män att röra sig i vardagen. Ett flertal observationsstudier har gjort runt om i Sverige för att kartlägga hur spontanidrottsplatserna används. Alla visar på en kraftig underrepresentation av flickor/kvinnor i användandet av spontanidrottsplatser. Det finns inga studier gjorda i Eskilstuna men inget talar för att användandet skulle se annorlunda ut. Starkt fokus har under 2014 lagts på hur Eskilstuna kommun ska göra för att stödja att fler flickor/pojkar och kvinnor/män rör sig i vardagen. Utformningen av de nya aktivitetsytorna har gjorts genom dialog och öppenhet för att bättre möta upp de önskemål som finns kring utformning. För att även framåt kunna locka till rörelse i vardagen föreslås att investeringar görs årligen i nya aktivitetsytor. Placering av de nya ytorna kommer att tas fram i samband med den strategiska lokalförsörjningsplan som tas fram under Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår ,5 mnkr spontanaktivitetsyta

9 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 4 (7) ,5 mnkr spontanaktivitetsyta ,5 mnkr spontanaktivitetsyta ,5 mnkr spontanaktivitetsyta Kultultur- och fritidsnämnden föreslår investering ,5 mnkr spontanaktivitetsyta Enkätundersökningar som gjorts i andra städer visar att friluftsområden prioriteras mycket högt vad det gäller behovet av idrotts- och friluftsanläggningar. Under 2014 och 2015 har det genomförts en förstudie kring Vilsta friluftsområde. Dialog har skett med allmänheten, föreningslivet, kommunala förvaltningar och näringslivet. I arbetet med att få in idéer hur området ska utvecklas har det använts flera olika metoder. Ett ytterligare steg för att locka till rörelse i vardagen är att ta ett mer samlat grepp kring kommunens friluftsområden. Utgångspunkten i arbetet framåt är att utgå från det arbete som gjorts kring Vilsta friluftsområde och fortsätta använda de metoder som varit framgångsrika. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår mnkr förbättringar friluftsområden mnkr förbättringar friluftsområden mnkr förbättringar friluftsområden mnkr förbättringar friluftsområden Kultultur- och fritidsnämnden föreslår investering mnkr förbättringar friluftsområden Kulturutbud som välkomnar olikheter och idéer Det kulturpolitiska programmet Eskilstuna växer tillsammans antogs av kommunfullmäktige den 24 maj För att klara målsättningarna i Eskilstuna växer tillsammans krävs god framförhållning för att ge utrymme för dialog med föreningslivet och allmänheten. Planen innehåller inriktningen för det kulturpolitiska arbetet fram till Kulturens betydelse för en attraktiv kommun uttrycks på följande sätt:

10 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 5 (7) Kulturen är en investering i och inspiration för ett hållbart samhälle och global utveckling. Kulturlivet ska vara inbjudande och tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla med olika funktionsförmågor att vara delaktiga. Kulturlivet och mötesplatserna ska finnas nära människorna i såväl centrum som alla stadsdelar och på landsbygden. Kulturen ska ingå i all samhällsplanering. Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av önskemål och behov på kort och lång sikt. Den offentliga konsten som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för genom konstutskottet behöver medel för att kunna vara mer offensiv. Samordning bör ske inom kommunen. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår mnkr offentlig konst mnkr offentlig konst mnkr offentlig konst mnkr offentlig konst Kultultur- och fritidsnämnden föreslår investering mnkr offentlig konst Balsta musikslott har många replokaler och är en viktig plats för musiklivet i Eskilstuna. Sedan flera år pågår kontinuerliga förbättringar av inomhusmiljön. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår ,5 mnkr miljöåtgärder Balsta musikslott ,5 mnkr miljöåtgärder Balsta musikslott ,5 mnkr miljöåtgärder Balsta musikslott ,5 mnkr miljöåtgärder Balsta musikslott Kultultur- och fritidsnämnden föreslår investering ,5 mnkr miljöåtgärder Balsta musikslott Övriga behov För att förbättra miljön, säkerheten och tillgängligheten i nämndens verksamhetslokaler finns ett behov av årliga investeringar.

11 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 6 (7) Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår mnkr Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet mnkr Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet mnkr Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet mnkr Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet Kultultur- och fritidsnämnden föreslår investering mnkr Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet Bibliotekshuset är på grund av ålder i behov av ROT-renovering avseende bland annat ventilation, värme, belysning och fönster. Renoveringen innebär att nya krav på ventilation och värme kommer att uppfyllas, detta ger betydande energibesparingar. Genomförandet är planerat för tre delar, biblioteksdelen, höghusdelen och teatern. Projektet är planerat att delas upp i dessa delar med huvuddelen i höghusdelen vars värme och ventilation betjänar de övriga delarna. Beloppen är enligt Kommunfastigheters rapport avser projektering och genomförandet Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår ,7 mnkr Rot-renovering bibliotekshuset, projektering ,4 mnkr Rot-renovering bibliotekshuset, högdelen ,4 mnkr Rot-renovering bibliotekshuset, biblioteksdelen mnkr Rot-renovering bibliotekshuset, teatern I samband med att de verksamheter som idag finns i Sporthallen ska få nya lokaler i Munktellarenan och i den Nya arenan krävs det ombyggnationer i munktellarenan. Huvudsakligen är det ventilationen som behöver uppgraderas. De framtagna kostnaderna bygger på underlag från Eskilstuna kommunfastigheter. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktiges redan beslutade investeringar kvarstår mnkr Anpassning Munktellarenan Kultur- och fritidsnämnden föreslår investering mnkr Anpassning MunktellArenan KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

12 Eskilstuna kommun Datum Diarienummer 7 (7) Eva Königsson Förvaltningschef Mattias Anglemark Ekonomichef

13 Investeringsbudget för anläggningar och lokaler , mnkr Bilaga Nämnd/förvaltning: Kultur- och fritidsnämnden Investeringsbeslut Investeringsplan Plan-och Summa T.o.m. Prioritet Benämning byggprocess Nettoutgift Spontanaktivitetsytor Projektering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Förbättringar friluftsområden Programutredning 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Offentlig konst Projektering 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Balsta musikslott - miljöåtgärder Byggproduktion 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Åtgärder för miljö, säkerhet och tillgänglighet Byggproduktion 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Bibliotekshuset - rotrenovering Förstudie 52,5 3,7 27,4 15,4 6,0 MunktellArenan - ombyggnation Förstudie 8,0 8,0 Summa anläggningsinvestering 60,5 11,7 33,4 21,4 12,0 6,0 6,0 1

14 Kultur och fritidsnämnden (1) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2015:63 Sara Nordlund Kultur och fritidsnämnden Missiv - Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 1 jan-mars 2015 Förslag till beslut Delårsrapport godkänns och översänds till kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Delårsrapport ska lämnas till kommunstyrelsen senast 22 april Rapporten är utformad utifrån anvisningar från kommunledningskontoret. Delårsrapporten består av en huvudsaklig rapport som beskriver statusen på kulturoch fritidsnämndens åtaganden under Nämnden föreslås godkänna delårsrapporten för perioden januari-mars 2015 och översända den till kommunstyrelsen. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson Förvaltningschef Mattias Anglemark Ekonomichef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Eskilstuna den stolta Fristaden

15 KFN Datum 1 (18) Kultur- och fritidsnämndens Delårsrapport 1 Jan-Mars

16 Inledning Eskilstuna kommunkoncern har ett styrsystem med en vision för hur Eskilstuna ska vara som geografisk ort Styrsystemet skapar förutsättning för en långsiktig och stabil styrning över mandatperioderna för att nå det tillstånd som beskrivs i visionen Eskilstuna- den stolta fristaden. Vägen till visionen går via fyraåriga strategiska inriktningar med strategiska mål som visar vad majoriteten vill åstadkomma för invånarna, brukarna och kunderna under mandatperioden. 2 (18) Den strategiska inriktningen bryts ner i årsplaner och verksamhetsplaner för respektive nämnd och bolag, som visar vilka prioriteringar och åtaganden som görs respektive år för att nå de strategiska målen för mandatperioden och utfallet av åtaganden. Årsplanerna och verksamhetsplanerna följs upp löpande under året i två delårsrapporter och slutligen i verksamhetsberättelser för nämnder och bolag samt i kommunkoncernens årsredovisning, där det sker en bedömning av måluppfyllelsen för de strategiska målen. Delårsrapport 1 avser perioden januari-mars. Färg- och tecken förklaring Definitioner Indikatorer: Ska hjälpa till att bedöma om det strategiska målet är nått eller på väg att nås. Nyckeltal: Visar utvecklingen av den löpande verksamheten under året. Processmål: De 4 åriga resultat som ska uppnås i våra verksamhetsprocesser för invånare/brukare/kund. Processmål som har ett nummer som inledning är organisationsindikatorer från den strategiska inriktningen. Styrtal: Är en nivåsättning av indikatorn eller nyckeltalet som hjälper oss bedöma den nivå vi vill uppnå (börläge). Trend: Trendvärde används bland nyckeltal, tex sjukfrånvaro. Det är ett rullande 12 månaders medeltal av utfallsvärdena. Åtagande: Åtaganden anger vad nämnden/bolagsstyrelsen i sin verksamhetsplan åtar sig att uppnå eller genomföra för att bidra till att kommunen uppnår strategiska mål och processmål. Åtagande som inleds med KF{nr} är åtaganden som är beslutade av fullmäktige för att stödja den strategiska inriktningen.

17 Sammanfattning 3 (18) Kultur- och fritidsnämnden har påbörjat arbetet med sin verksamhetsplan för 2015 under årets tre första månader. Det mesta av arbetet har kommit igång, men har i vissa fall ännu inte hunnit leda till resultat. Nämnden har 33 åtaganden varav 27 pågående och 6 stycken ej påbörjade. Nyckeltal uppvisar inga tecken på avvikelser, utan ligger oftast kvar på 2014 års nivå. Förbättringar har skett på stadsmuseet. Med 0,7 procent i effektiviseringskrav för 2015 innebär det 1,3 miljoner i minskad ram för kultur-och fritidsnämnden. Förvaltningens samtliga enheter har arbetet med att ta fram förslag till åtgärder för att ha en budget i balans utifrån de nya ramminskningarna. I första hand har förslagen till åtgärder byggt på rena effektiviseringar. Där definitionen på effektivisering är att man uppnår samma resultatnivå med minskade resurser. Har man inte klarat att minska ramen genom effektiviseringar har förslag till rena nedskärningar gjorts det vill säga man minskar eller tar bort verksamhet. Med de förslag till åtgärder som enheterna har tagit fram kommer nämnden ha en budget i balans för Fokus är hela tiden att verksamheterna klarar sitt uppdrag trots de minskade ekonomiska ramarna. Att det blir personalkonsekvenser går inte att utesluta. Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Att värna demokrati Beskrivning Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Skapa möjligheter till insyn, dialog och inflytande Nämndens åtagande Servicedeklarationer för nämndens mötesplatser tas fram under Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för åtta mötesplatser och biblioteksfilialer som finns spridda över hela kommunen. Mötesplatserna och filialerna har i nuläget olika förutsättningar och möter olika behov från kommunens kvinnor, män pojkar och flickor. För att stärka mötesplatsernas kvalité och förtydliga dess demokratiuppdrag tas gemensamma servicedeklarationer fram. Senaste kommentar Påbörjat: Arbetet startas upp under våren och en arbetsgrupp inom förvaltningen är tillsatt för att driva arbetet Kultur- och fritidsnämnden bidrar till processen genom att ge invånarna förutsättningar att delta i den demokratiska beslutsprocessen. Detta sker genom nämndens mötesplatser och ungdomsdemokratiarbete, genom stadsbibliotekets samhällsinformation och genom att stadsarkivet stödjer och har tillsyn över att offentliga handlingar hanteras korrekt.

18 Att tillgodose behovet av utbildning 4 (18) Beskrivning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Kultur- och fritidsnämnden bidrar till att utbilda flickor, pojkar, kvinnor och män inom ramen för den schemalagda och läroplansstyrda undervisningen. Detta sker genom att musikskolans lärare undervisar elever i grundskolan och genom att pedagoger på stadsmuseet och konstmuseet undervisar både förskolebarn, grundskole- och gymnasieelever och elever på Komvux och svenska för invandrare. Därutöver bidrar stadsbiblioteket med stöd för språkutveckling och läsning. Nämnden tillhandahåller också infrastruktur i form av idrottsanläggningar och scener, som förskolor och skolor kan använda i sin verksamhet. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola och grundskola Nämndens åtagande Arbetet med lässatsningen fortsätter. Kommunens lässatsning används för att stimulera elevers läslust, utveckla elevers läsförståelse samt arbeta för att ge flickor och pojkar goda läsvanor. Målgruppen utökas med flickor och pojkar inom förskolan. (KFN, BUN, TSN, KS) Satsningen på läsfrämjande åtgärder för att stimulera flickor och pojkars från föreskolan till årskurs tre till läsning startar höstterminen Ett stort utvecklingsarbete sker i samverkan mellan barn- och utbildningsnämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden för att genomföra arbetet med att öka läslusten för alla flickor och pojkar i Eskilstuna. Lässatsningens effekter på antalet elever som når kunskapsmålen i grundskolan kommer ej kunna utläsas under de första åren. Utan när de första eleverna som ingått i satsningen får omdömen och betyg. Genom lässatsningen skapar lärare och annan pedagogisk personal, bibliotekarier samt lästeam inom BoU och KoF möjligheter för alla flickor och pojkar/elever att - Gå in och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skrivna texten inte dominerar - Gå in i och på olika sätt röra sig i textvärldar där den skriva texten dominerar -Delta inom ramen för olika medier - Hantera och använda sig av visuella symboler - Kunna tala om sin egen utveckling Senaste kommentar Pågående: Under 2015 börjar de nya medarbetarna inom Lässatsningens lästeam sitt arbete. Lästeamet består av erfarna och vana bibliotekskonsulenter som har goda kunskaper om barnlitteratur och läsfrämjande verksamhet. De kommer att jobba med olika läsprojekt och berättar- och bokaktiviteter i samarbete med lärare under våren. Under våren kommer lässatsningens nya lästeam att erbjuda olika typer av läsfrämjande insatser till skolorna i kommunen och bibliotekskonsulenterna i lästeamet kommer i samarbete med lärare genomföra dessa aktiviteter med elever i förskoleklass - årskurs 3. De aktiviteter som erbjuds är: bokpresentationer, läslust genom bilderboken, boksamtal och "bild och berättelse". Under våren 2015 vänder sig lästeamet främst till särskilt utvalda områden, Lagersberg, Fröslunda, Nyfors, Skiftinge och Årby med dessa erbjudanden. Lästeamet försöker också att särskilt satsa på aktiviteter för årskurs 3 under våren.

19 5 (18) Nämndens åtagande Målet är att under 2015 ta fram en strategisk kulturförsörjningsplan för att nå alla elever under sin skolgång med olika pedagogiska kulturaktiviteter. Planen stäcker sig från årskurs ett i grundskolan till årskurs nio. För att stötta elevernas lärande och nå alla elever i grundskolan med kulturaktiviteter tas en strategisk kulturförsörjningsplan fram. Detta för att nå alla elever och öka spridningen kulturaktiviter i grundskolan. Arbetet sker i samverkan med BUN Senaste kommentar Påbörjat: Representanter från kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har etablerat en kontakt och gruppen kommer under året jobba fram en plan. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola Nämndens åtagande Fler ska fullfölja gymnasiet. En strategi ska tas fram med åtgärdsprogram för att följa upp och stimulera alla flickor och pojkar som riskerar att inte fullfölja gymnasiet. (BUN, AVN, KFN, SN,VON) Nämnden åtar sig att under 2015 delta i projektet Fristadshus genom att utveckla projektet i samverkan med arbetsmarknad- och vuxenutbildningsnämnden och gymnasienämnden. Kommentar Ej påbörjat: Inväntar direktiv från Barn- och utbildningsnämnden. Att tillgodose behovet av vård och sociala tjänster Beskrivning Processen ger det stöd den enskilde behöver för att utifrån sina egna förutsättningar och behov kunna leva ett så självständigt, aktivt och meningsfullt liv som möjligt. Processen syftar till varaktiga förbättringar med tillämpning av evidensbaserade metoder för behovsanpassad vård och omsorg. Ge stöd och vård till barn och unga Nämndens åtagande Stödet till socialt utsatta barn och unga förbättras under 2015 genom att ta fram en kommunanalys som beskriver problematiken hos barn och ungdomar i riskzonen för psykisk ohälsa, tobak, alkohol,droganvändning och brottslighet. (KS, SN, TSN, KFN) Kultur- och fritidsnämnden kommer att delta i framtagandet av kommunanalysen. Senaste kommentar Pågående: Kommunledning arbetat med en välfärdsrapport som presenteras under våren och förvaltningens medarbetare har bidrag med underlag till rapporten. Att tillgodose behovet av kultur och berikande fritid Beskrivning Processen skapar förutsättningar för goda livsvillkor och en meningsfull fritid för alla eskilstunabor och besökare, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Det sker genom att erbjuda upplevelser, aktiviteter och bildning samt att samla, vårda och visa kulturarvet.

20 Nämndens åtagande 6 (18) Målet 2015 är att kartlägga och vidarutveckla nämndens arbete för att barn och unga (flickor och pojkar) i olika målgrupper ska få möjlighet till en berikande fritid. Nämnden ser tre delar i arbetet med att skapa möjligheter för att flickor och pojkar i Eskilstuna kommun ska ha en meningsfull och berikande fritid. Främjande, förebyggande och åtgärder Den första delen är att arbeta med det främjande arbetet som riktar sig till alla barn och unga, det är basuppdraget för nämndens verksamheter. Den andra delen är det förebyggande arbetet som fokuseras i prioriterade områden och till prioriterade målgrupper. Den tredje delen är att i samverkan med socialtjänsten stödja flickor och pojkar som befinner sig inom en åtgärd. Kultur- och fritidsnämnden har verksamheter som i stor utsträckning möter kommunens flickor och pojkar I de olika verksamheter sker de flera olika typer av aktiviteter, programpunkter och evenemang som både är främjande och förebyggande. Att skilja främjande- från förebyggande insatser kan vara svårt. Främjande insatser kan bli förebyggande insatser och tvärtom beroende på var, när hur och vem som tar del av insatsen. Det är viktigt att poängtera att nämndens verksamheter, framförallt Ung fritid, möter barn i alla tre målgrupper och det är viktigt att alla flickor och pojkar blir sedda och bekräftade. För flickor och pojkar som finns inom den tredje gruppen som kommunens sociala beredning har valt att kalla drabbade barn är det viktigt att det finns vuxna kvinnor och män som inte arbetar med myndighetsutövning utan finns i flickor och pojkars liv som ett stöd utan myndighetsutövning. Att vara ett stöd till dessa barn kräver stora insatser och det kan endast ske utifrån de befintliga resurser som finns i inom verksamheten. Senaste kommentar Ej påbörjat. Kultur- och fritidsnämndens olika verksamheter och insatser för barn och unga kan delas in i olika kategorier utifrån en verksamhetspyramid. För att underlätta och synliggöra det goda arbete och insatser som sker i nämndens verksamheter vill förvaltningen belysa och synliggöra inom vilka områden olika typer av verksamheter och insatser bedrivs. Under 2015 genomförs en utvärdering av den idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna rör sig och Eskilstuna växer tillsammans. Revidering av handlingsplanerna påbörjas under är sista året för kommunkoncernens handlingsplan för idrott - Eskilstuna rör sig och för kultur - Eskilstuna växer tillsammans. Planerna ska utvärderas tillsammans med de aktörer som deltog i framtagandet av planerna för att sedan revideras. Arbetet samordnas från KS och sker i mycket nära samverkan med KFN.

21 Nämndens åtagande 7 (18) Senaste kommentar Pågående: Arbetet med utvärdering och revidering av den idrotts- och kulturpolitiska handlingsplanerna har påbörjats och en politisk styrgrupp är tillsatt. Under Eskilstuna kommuns kvalitetsmässa kommer en monter vara avsedd för de nya handlingsplanerna och för att samla in medarbetare och allmänhetens tankar och idéer kring framtidens idrott-frilufts och kulturliv. Skapa förutsättningar för kultur och fritid Processmål Fler föreningar ska ha förtroende för kommunens stöd. (KFN, KS) Senaste kommentar Ännu inget resultat: Under våren genomförs föreningsenkäten och ett resultat kommer presenteras i delårsrapport 2. Kommunkoncernens anläggningar ska ha en hög nyttjandegrad. (KFN) Senaste kommentar Ännu inget resultat: För att kunna mäta nyttjandegraden på nämndens anläggningar, scener och lokaler är det en förutsättningar att veta vilken kapacitet som varje anläggning, scen och lokal har. För att få den kunskapen så arbetar arenor och föreningsstöd med en översyn och en kartläggning över anläggningar, lokaler och scener. Kartläggningen kommer att pågå under 2015 och Förvaltningen arbetar för att hitta mätmetoder som sker en realistisk bild över nyttjandegraden i relation till kapacitet och efterfråga. Nämndens åtagande Under 2015 sker en utvärdering och en uppföljning av modellen för föreningsstöd som trädde i kraft 2013 För att följa upp och analysera följderna av den nya modellen för föreningsstöd utvärderas modellen under Utifrån resultaten i utvärderingen kommer modellen att ses över och Justeras vid behov. Utvärdering och uppföljning kommer ske genom enkäter, dialoger med civilsamhällets aktörer och beredas av tjänstemannaorganisationen. En eventuell revidering av modellen för av föreningsstöd sker efter att de nya politiska handlingsplanerna för idrott och kultur är antagna då de ligger till grund för föreningsstödets inriktning. Senaste kommentar Ej påbörjat: Utvärderingen påbörjas efter sommaren Under 2015 utreds pensionärsorganisationernas behov av lämpliga lokaler. Utredningen sker i samverkan med pensionärsföreningarna. Utifrån den strategiska lokalförsörjningsplanen och lokalöversynen ska förvaltningen undersöka vilka behov som pensionsföreningarna har av lokaler och kartlägga deras nuvarande lokaler. Senaste kommentar Påbörjat: Under våren har ett arbete kring att inventera lokaler och anläggningars kapacitet påbörjat, arbetet kommer att pågå under 2015 och Utifrån arbetet kan förvaltningen sedan tillsammans med föreningslivet se vilka lokalbehov som kan tillgodoses i befintlig bestånd samt synliggöra framtida lokalbehov. Under 2015 påbörjas arbetet med att ta fram en utvecklingsplan för MunktellArenan Munktellstaden berikas med en ny idrottsarena och ett nytt badhus vilket kommer att utveckla hela området ytterligare. Innehållet och servicen i de nya arenorna, i den befintliga Munktellarenan och i hela Munktellstaden utvecklas. För att förbereda och samordna arbetet med den växande stadsdelen påbörjas arbetet med en utvecklingsplan för MunktellArenan. Arbetet kommer att pågå under Senaste kommentar Påbörjat: Det har påbörjats ett arbete som kommer att intensifieras under hösten och fortsätta under Under 2015 påbörjas en förstudie om förutsättningarna och möjligheterna för att inrätta en kommunal kulturcheck. Arbeter sker i samverkan med TSN, KS, kommunala bolag. Kulturlivet är en avgörande del i att skapa en attraktiv kommun dit människor och företag söker sig. Med ett öppet och rikt kulturliv växer Eskilstuna. Därför ska det utredas om alla Eskilstunabor ska kunna tilldelas en kulturcheck.

22 Nämndens åtagande Arbetet kommer att pågå under (18) Senaste kommentar Ej påbörjad: Det pågår ett omfattande arbetet gällande framtagandet av en nya kulturpolitiska handlingsplan och därför kommer förstudie om förutsättningarna och möjligheterna att inrätta en kommunal kulturcheck att genomföras under Nämnden ska påbörja en förstudie för att undersöka förutsättningarna ett kulturhus för alla kommuninvånares möjligheter till skapande, delaktighet, lärande och konsumerande av kultur. Flickor och pojkar är en prioriterad målgrupp. I den kulturpolitiska handlingsplanen Eskilstuna växer tillsammans finns det ett avsnitt som beskriver kommunens roll i att skapa lärande miljöer, repetitionsmöjligheter och utreda möjligheter till kollektiva lösningar av ateljéer och verkstäder för professionella och amatörer. Utöver detta finns det en vilja om att införa ett modernt barnkulturcentrum och att skapa en mobil mötesplats. För att möta upp olika förväntningar, viljor och önskemål genomförs en kartläggning över vilka behov som finns i kommunen och hur nuläget ser ut. Arbetet kommer att pågå under Senaste kommentar Påbörjat: Under arbetet med utvärdering och revidering av den kulturpolitiska handlingsplanen påbörjas ett arbete med att kartlägga och samla in önskemål, behov och synpunkter från invånare, föreningsliv, kulturutövare mfl. gällande kulturområdet. Förstudien kommer påbörjas under Genomföra verksamheter för kultur och fritid Processmål Fler invånare ska vara nöjda med kommunkoncernens insatser av kultur- och fritidsaktiviteter. (KFN) Senaste kommentar Ännu inget resultat: SCBs medborgarundersökning genomförs under hösten och därför kan inget resultat presenteras. Resultatet som mäts är nöjd-region-index. Under 2014 förändrades inte resultatet från år 2013 och värdet för fritidsmöjligheter var 63, ett värde som är lägre än målsättningen på ett värde om 70. För att under 2015 förbättra hur Eskilstunas invånare upplever sina fritidsmöjligheter arbetar förvaltningen med att hitta en struktur/metod för att samla in invånares så väl kvinnor som män, flickor och pojkar behov, önskemål och synpunkter. Det för att på bästa möjliga sätt kunna möta behoven från invånare. Nämndens åtagande Genomföra EM i friidrott för juniorer. (KFN, samtliga nämnder och bolag) EM i friidrott för juniorer äger rum i juli 2015 och det kommer att vara ett evenemang som involverar kommunen, invånare, näringslivet samt föreningslivet, såväl lokalt, nationellt som internationellt. Som ett led i att leva upp till det strategiska målet attraktiv stad och implementera den idrottspolitiska handlingsplanen och evenemangsstrategin genomförs EM i friidrott för juniorer. För att arbeta gränsöverskridande mellan idrott och kultur kommer medel från kulturtriennalen användas för att integrera kultur i junior-em i friidrott Senaste kommentar Pågående: Planeringen av junior-em i sommar går in på upploppet. Den 7 april är det 100 dagar kvar. Tävlingsarenan finjusteras för att klara certifieringen, sökning efter volontärer pågår, bemanningsplaner utarbetas och marknadsföringsinsatserna intensifieras. Det är ytterligare tusentals detaljer att se till att det genomförs. Det är många från kommunkoncernen, friidrottsförbundet och föreningarna som just nu arbetar hårt för att genomföra folkfesten med tävlingarna på arenan och Fristadstorget. Musikskolans verksamhetsidé implementeras med syfte att arbetar efter nya metoder för att på så sätt nå flickor och pojkar som i nuläget inte tar del av Musikskolans ordinarie verksamhet. För att förbättra för att alla barn och unga ska kunna ska ta del av musikskolans verksamhet ska Musikskolan hitta formerna för att väcka intresse och locka fler flickor och pojkar till verksamheten. Senaste kommentar Pågående: Musikskolan har under slutet av 2014 och börjat av 2015 arbetat med att ta fram en handlingsplan för att implementera sin verksamhetsidé. Handlingsplanen kommer

23 Nämndens åtagande att beslutas av kultur- och fritidsnämnden under våren (18) Under 2015 tas en verksamhetsidé fram för Ung fritid För att förtydliga vad nämnden vill uppnå med den enskilda verksamheten och förtydliga vilket uppdrag som Ung fritid har tas en verksamhetsidé fram under Nämnden har tidigare beslutat om en vision för konstmuseet (2005), mål och inriktning för stadsmuseet (2010), en verksamhetsidé för stadsbiblioteket (2011) samt en verksamhetsidé för arenor och föreningsstöd (2012) och verksamhetsidé för Musikskolan (2014). Det pågår ett arbete med att ta fram en verksamhetsidé för arkiv och museer. Senaste kommentar Påbörjat: Ung fritid har påbörjat arbetet med att ta fram en verksamhetsidé. Målet är under 2015 att samordna arbetet med kulturaktiviteter i vuxenförvaltningens verksamheter för äldre i syfte att öka kulturutbudet för äldre. Arbetet ska ske i samverkan med VN TSN samt föreningslivet och externa aktörer. I den kulturpolitiska handlingsplanen beskrivs det att alla människor är kreativa och att fler ska upptäcka sin skapande kraft på sina egna villkor. Det beskrivs även att ett aktivt, kulturellt liv i ett socialt sammanhang ger positiva hälsoeffekter för människor i alla åldrar. Det är viktigt att som äldre få möjlighet till en berikande fritid och att det finns naturliga inslag i vardagen av kultur. Kulturaktiviteter skapar förutsättningar för en god folkhälsa. Senaste kommentar Pågående: Gruppen har gjort en planering för 2015 som sammanställdes under januari. Vecka 9 hölls en körfestival i Eskilstuna för första gången med ca 2000 besökare. Arrangörer var Kultur och Fritid, Sv Kyrkan, Scenkonst Sörmland och Sensus Studieförbund. Syftet var att erbjuda Eskilstunaborna ett brett utbud av både professionell och lokalt förankrad körmusik på mötesplatser runt om i kommunen. Det hölls konserter både i på Fristadstorget, Stadshuset, Kloster kyrka och i Munktellstaden är Dragspelsåret och Smedbälgarna har erhållit ett bidrag för att turnélägga aktiviter under hela verksamhetsåret. Planering och genomförande pågår. Uppföljning av planeringen kommer att göras i augusti Att tillgodose behovet av miljö - och samhällsbyggnadsarbete Beskrivning Processen syftar till att skapa attraktiva stadsdelar med god service, ett pulserande centrum och en hållbar landsbygd för eskilstunaborna. Med de naturliga förutsättningarna som utgångspunkt främjas en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Stadsbyggnad i form av transportsnål planering, byggande, skapande av infrastruktur och underhåll syftar till en hållbar utveckling med utnyttjande av kommunens geografiska läge i regionen. Men också till att vårda och bevara värdefulla tillgångar i form av byggnader, stadsmiljöer, landsbygd och natur. Vattenförsörjning, avloppshantering, återvinning och energiproduktion bedrivs med miljömässigt hållbara metoder. Nämndens åtagande Parksatsning i Stadsparken och Rosenforsparken för att stärka dess attraktivitet genomförs med socialt och ekologiskt fokus genom ökat kommunalt och ideellt engagemang. (KS, KFN, SBN) Senaste kommentar Ej påbörjat: Nämnden inväntar direktiv från kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden.

24 10 (18) Genomföra planering för markanvändning Nämndens åtagande Projektet Stadsläkning ska konkretiseras i programskisser för stråket Råbergstorp/Lagersberg, Årby samt Skiftinge med förslag till etappindelning av utbyggnader inom dessa områden. Arbetet ska innehålla barn- och ungdomsperspektivet samt det sociala perspektivet och ske i samverkan med skola, frivilligorganisationer, föreningsliv och näringsliv. (KS, samtliga nämnder, KFAST) Senaste kommentar Pågående: Kultur- och fritidsförvaltningen deltar i arbetet både med stadsläkning och stadsdelsutveckling. Det finns nu ett tydlig fokus på Skiftinge. Inom ramen för stadsdelsutveckling har Ung fritid och Arenor och föreningsstöd påbörjat ett tillsammans med alla aktivitetsparker och idrottsbiblioteket för att flickor och pojkar i området ska få förbättrade förutsättningar till en aktiv fritid, Att främja näringsliv och arbete Beskrivning Processen främjar arbete och ökar ekonomisk utveckling i kommunen genom att skapa gynnsamma förutsättningar för näringslivets växtkraft. De grundläggande förutsättningarna förbättras, till exempel kommunikationssystem, trygghet, offentlig service, innovationskraft, markberedskap och arbetsmarknadens kompetensförsörjning. Processen stärker den enskildes möjlighet att få arbete genom aktiva arbetsmarknads och utbildningsinsatser; åtgärder som bygger på människors vilja att påverka sin egen utveckling och förmåga att bidra till egen försörjning. Utsatta personer som står utanför arbetsmarknaden ges genom individuellt stöd förutsättningar att kunna få ett arbete. Tillhandahålla arbetsmarknadsåtgärder Nämndens åtagande 50 personer med biståndsbeslut om daglig verksamhet eller sysselsättning ska få anställning i kommunkoncernen. (VON, alla nämnder och bolag) VON: Målet är att 30 personer med funktionsnedsättning ska vara anställda inom vuxenförvaltningen vid utgången av Senaste kommentar Pågående: Arkiv och museer har under början av året tagit emot en person med biståndsbeslut som under en period ska arbetsträna för en eventuell anställning i organisationen. 300 försörjningsstödstagare ska inom ramen för traineeprojektet Fler jobb få tidsbegränsad anställning på 12 månader inom kommunkoncernens verksamheter (AVN, alla nämnder och bolag) VON: Målet är att minst 50 trainees ska erbjudas plats på vuxenförvaltningen under Under 2014 har efterfrågan på platser inom vuxenförvaltningen varit knappt 50 platser. Senaste kommentar Pågående: I nuläget finns det 11 personer anställda inom traineeprojektet på förvaltningen av 29 möjliga platser. Det är svårt att matcha rätt person till rätt plats i organisationen och tyvärr är det anledningen till att alla platser inte är tillsatta. Under sommaren ska 600 feriepraktikplatser erbjudas ungdomar som slutar årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 enligt riktlinjerna för feriepraktik. (AVN, alla nämnder) Senaste kommentar Pågående: Det pågår ett arbete på förvaltningens enheter med att förbereda och se över vilka arbetsuppgifter som skulle kunna vara aktuella för feriepraktikantplatser. I nuläget kommer enheterna Ung fritid, Bibliotek och mötesplatser och Arenor och föreningsstöd ta emot feriepraktikanter.

25 Sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden 11 (18) Beskrivning Detta är de tre värdena som återfinns i Hållbar utveckling. Nämndens åtagande Utifrån kartläggning 2014 av nämndens anläggningar sker ett pilotprojekt för att arbeta fram metoder för att minska energiförbrukningen på anläggningarna. Arbetet sker i samverkan med aktörer i civilsamhället. För att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras hälsosam och god miljö fortsätter arbetet med att energieffektivisera. Detta för att nå målet att göra kommunen klimatneutral Senaste kommentar Ej påbörjat. En första kontakt har tagits med civilsamhällsorganisationer men arbetet har ej påbörjats. Nyckeltal för hållbar utveckling Nyckeltal för den utåtriktade verksamheten Utfall 2014 Utfall jan-mars 2015 Mål 2015 Prognos 2015 Antal besökare på bibliotek och mötesplatser Antal virituella besök * Antal besökare på MunktellArenan Publik på Lokomotivet och Teatern Antal fysiska användare Eskilskällan Antal webbanvändare Eskilkällan Antal besökare Ung fritid, Totalt Tjejer Killar Antal elevplatser i Musikskolans ämneskurser Totalt Flickor Pojkar Antal elever i pedagogisk. verksamhet riktad mot grundskolan från Musikskolan och museerna Antal besökare på nämndens museer

26 Effektiv organisation 12 (18) Processkvalitet Ett modernt arbetssätt utvecklas bland annat genom att använda nya e-tjänster och ny teknik för att både förenkla administrationen och för att utveckla verksamhetsprocesserna i kärnverksamheten. Kultur- och fritidsnämnden har under de senaste åren påbörjat ett omfattande arbete med att kartlägga och utveckla processer i verksamheten. Även i utveckling av den inre processkvalitén står slutleverans till brukare och kunder i fokus. Under våren 2015 deltar kultur- och fritidsnämnden i den kommungemensamma kvalitetsmässan april för att synliggöra kvalitet för medarbetare och medborgare. Förvaltningskontoret och Arenor och föreningsstöd ser över nya alternativ och IT-lösningar för uthyrning av anläggningar och lokaler samt föreningsbidrag. Syftet med detta är att skapa större tillgänglighet för allmänhet och föreningslivet att söka bidrag och boka anläggningar och lokaler via e-tjänster. Kultur- och fritidsnämnden har fem åtaganden inom perspektivet processkvalitet, varav det ena pågår enligt planering och det fyra har påbörjats. Nyckeltal Nyckeltal Utfall 2014 Utfall jan-mars 2015 Andel Gröna inköp % (rullande 12) Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12) Antal e-tjänster Anta idéer/förbättringsförslag Andel enheter som aktivt använder styrkort Processkvalitet Nämndens åtagande Förbereda start av kommungemensamt servicecenter som startar 1 jan (KS, alla nämnder) Senaste kommentar Påbörjat: Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp har haft en första möte med projektledare och ett arbete har initierats. Genomför kvalitetsmässan Eskilstuna inspirerar med målet 7000 besökare varav under allmänhetens dag. (KS, alla nämnder och bolag) Senaste kommentar Pågående: Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare deltar aktivit i arbetet både i förberedelsearbetet men även under mässan. I processen tillgodose behovet av berikande kultur och fritid finns flera av nämndens verksamheter representerade och mötesplatser finns representerat i processen att värna demokrati. Alla chefer ska ha gått utbildningen Modiga idéer till juni 2016 samt genomfört arbete på den egna enheten senast (KS, alla nämnder och bolag) Modigt medarbetarskap fullföljs nu med komptetenssatsningen Modiga idéer där hela organisationen ska utveckla förmågan att stimulera och ta tillvara på förslags- och innovationskraften. Under 2015 ska hälften av chefer tillsammans med en nyckelperson gå utbildningen Modiga idéer. Senaste kommentar Påbörjat: Förvaltningens chefer kommer under olika perioder fram till juni 2016 att tillsammans med en medarbetare delta i utbildningen Modiga idéer. Kartlägga vilka brukarenkäter som genomförs i nämndens verksamheter. För att skapa enhetliga och jämförbara brukarenkäter inom nämndens verksamheter kartläggs

27 Nämndens åtagande nuläget för att under kommande mandatperiod arbeta fram och implantera enhetliga brukarenkäter. 13 (18) Senaste kommentar Påbörjat: Förvaltningskontoret har startat upp arbetet som kommer pågå under våren. För att förbättra service, tillgänglighet och kvalité för stödet till civilsamhället inför nämnden i ett nytt IT-system. Med fokus på uppdrag och resultat och med effektiva arbetsmetoder skapas värde för invånare, brukare och kunder. För att förbättra stödet till civilsamhällets aktörer införs ett nytt IT-system för föreningsstöd och uthyrning av lokaler. Senaste kommentar Påbörjat: Förvaltningen har börjat att se över vilka it-system som kan vara aktuella för föreningsstöd och uthyrning av lokaler. Arbete kommer att pågå under Medarbetare Utifrån de förändrade behoven i omvärlden måste medarbetarna vara beredda på att förändra och utveckla sig själva och organisationen. En fortsatt utveckling av kulturoch fritidsförvaltningens verksamheter förutsätter medarbetare som kombinerar erfarenhet och kompetens med ett öppet sinne. Eskilstuna kommunkoncern ska kännetecknas av ett bra ledarskap, möjlighet för medarbetare att kunna påverka sin arbetssituation, att ha en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till utveckling. Ett stöd i arbetet är att integrera modigt medarbetarskap och modigt ledarskap i vardagen och sätta fokus på det värdeskapande mötet. Under året 2015 kommer medarbetare i förvaltningen att registrera sin formella kompetens i kompetensförsörjningssystemet Rätt kompetens. Nämndens interna jämställdhets- och mångfaldsplan har för 2015 nya mål som ska nås och nämndens enheter fortsätter att utveckla sina kunskaper på området genom utbildningsinsatser. Alla förvaltningens enheter ska arbeta med verksamhetsutveckling utifrån resultat i medarbetarundersökningen 2014 och ta fram en handlingsplan tillsammans med HR. Kultur- och fritidsnämnden har tre åtaganden inom perspektivet medarbetare, varav två pågår enligt planering och det ett har påbörjats Nyckeltal Mars 2015 December 2014 Kv M Tot Kv M Tot Förändring totalt, antal Förändring totalt, % Totalt antal anställda - Antal tillsvidareanställda - Antal visstidsantällda Andel tillsvidareanställda Andel visstidsanställda , , ,5 85,9 89,1 87,4 87,9 90,8 89,3 1,9 14,8 11,8 13,4 12,9 10,1 11,6 1,9

28 Sjukfrånvaro, tillsvidareanställda (R-12) Mar feb 2015 Jan-dec 2014 Kv M Tot Kv M Tot 14 (18) Förändring total, procentenheter Total % Kv M Tot Kv M Tot 0-14 dagar 5,4 3,8 4,6 5,1 3,5 4,4 0,2 15-> dagar 2,3 1,8 2,0 2,2 1,7 2,0 0,0 3,1 2,0 2,5 2,9 1,8 2,4 0,1 Medarbetare Nämndens åtagande Varje nämnd planerar för att minst 50 procent av medarbetarna registrerar sin kompetens i det gemensamma kompetenssystemet. (KS, samtliga nämnder) VON: Målet är att vid utgången av 2015 ska minst 30 procent av vuxenförvaltningens arbetsställen ha genomfört kartläggning inom ramen för det kommungemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning. År 2013 tillsattes ett centralt projekt som ska ge den kommunala organisationen förutsättningar för att systemiskt arbeta med kompetensförsörjning genom en standardiserad metodik och systemstöd. Registrering av alla anställdas kompetens i PS Kompetens beräknas ta två år och skall vara slutförd 2016 på alla arbetsställen. Utöver yrkesspecifik kompetens ska språklig och kulturell kompetens kartläggas. Senaste kommentar Pågående: En plan för genomförandet är framtagen och arbetet med att registrera kompetens i kompetensförsörjningssystemet påbörjas under våren. Samtliga enheter ska i verksamhetsplaneringen integrera planeringen för hur arbetet med verktyg och förhållningssätt från Modigt medarbetarskap ska tillämpas för att mötet med invånare, brukare och kunder ska förbättras. (KS, Samtliga nämnder och bolag) Senaste kommentar Pågående: Det pågår ett arbete på alla enheter med att integrera metoderna från modigt medarbetarskap i vardagen. På enheter så som Arenor och föreningsstöd och Musikskolan pågår ett arbete med att synliggöra det värdeskapandet mötet. Utifrån resultaten i medarbetarenkäten arbetar förvaltningen vidare på förbättringsområden som belyses i resultaten. Senaste kommentar Påbörjat: Flera enheter arbetar med att utveckla områden i medarbetarenkäten som visar på förbättringspontential i dialog med medarbetare. Arbetet kommer att pågå under hela året. Ekonomi Kultur- och fritidsnämndens förändring mellan budget 2014 och budget 2015 består av politiska prioriteringar, engångsanslag, effektiviseringskrav och ekonomiska förändringar av teknisk karaktär. Politiska prioriteringar För att kunna satsa på att nå nya grupper tillförs musikskolan 2 mnkr i årsplan Fritidsgårdsverksamheten tillförs 0,5 mnkr i årsplan 2015 och ytterligare 0,8 mnkr i kompletterande årsplan tagen av kommunstyrelsen. En särskild satsning om 9 miljoner årligen görs riktat till Eskilstunas barn i förskolan och elever i årskurs F-3 i syfte att öka elevers lust att läsa och på så vis ge barnen goda läsvanor i tidig ålder. Satsningen startade höstterminen 2014, vilket innebar 4,5 miljoner år 2014 och ytterligare 4,5 mnkr Kultur- och fritid kommer att vara en viktig del av denna satsning genom enheten bibliotek och mötesplatser. Engångsanslag Eskilstuna kommun ska arrangera junior-em i friidrott I sitt beslut att skicka in ansökan för att få arrangera junior-em i friidrott 2015 tog samtidigt kommunstyrelsen beslut om att avsätta 0,7 mnkr i årsplan 2013 och 1 mnkr i årsplan I beslutet står

29 15 (18) även att kommunen går in som garant/förlustgaranti för 6,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag teckna samarbetsavtal med Svenska Friidrottsförbundet och det lokala föreningslivet som reglerar ansvar, roller och ekonomiska förbindelser kring evenemanget. I årsplan 2015 fick kultur- och fritidsnämnden ett krav att minska kostnader eller öka intäkter för junior-em 2015 med 1 mnkr. Förutsättningarna ändrades därmed från ett förlustbidrag på 5 mnkr, de ursprungligen beslutade 6,7 mnkr minus de 0,7+1 mnkr som redan har fördelats till kultur- och fritidsnämnden, till ett krav på att göra en vinst på 1 mnkr. Budgetförutsättningarna hade därmed ändrats med 6 mnkr. I den kompletterande årsplanen togs beslut att tillföra 3 mnkr till junior-em i friidrott. Trots det tillskottet är förutsättningarna fortfarande 3 mnkr i minskad budget för junior-em 2015 jämfört med det ursprungliga beslutet om en förlusttäckning på 6,7 mnkr. Nämnden kommer att behöva förlusttäckning i nivå med den ursprungliga förlusttäckningen. Effektiviseringskrav Det generella effektiviseringskravet för 2015 är 1,3 mnkr för Genom upphandling av vindkraft beräknas kommunens årliga elkostnad kunna sänkas med 10 mnkr, för 2015 beräknas besparingen bli 7,5 mnkr. För kultur- och fritidsnämnden innebär det att 1,1 mnkr togs från ramen för De 1,1 mnkr motsvarar en kostnadsminskning med ca 15 % av nämndens totala elkostnader. Då gällande elavtal har både fasta och rörliga delar kommer det inte bli fullt genomslag av en prissänkning under I dagsläget är det svårt att göra en prognos för de totala elkostnaderna för år Nyckeltal Utfall 2014 Resultat jan-mars Budget helår Prognos helår Resultat, mnkr 0,2 0,2 246,4 246,4 Enheter i balans 4/6 4/6 6/6 6/6 Andel inköp innanför avtal, % Andel E- handelsbeställningar 42 % Budget Budgetavvikelse per verksamhetsprocess Verksamhetsprocess, mnkr Budgetavvikelse jan-mars Budget helår 2015 Prognos helår2015 Budgetavvikelse helår 1 Demokrati 0,1 1,2 1,2 0,0 2 Utbildning 0 0,9 0,9 0,0 3 Kultur- och berikande fritid 0,5 240,4 240,4 0,0 7 Näringsliv 0 0,1 0,1 0,0 9 Gemensamma verksamheter -0,4 3,8 3,8 0,0 Summa 0,2 246,4 246,4 0,0

30 16 (18) Resultat per organisationsdel Organisation, mnkr Budgetavvikelse janmars Budget helår 2015 Prognos helår 2015 Budgetavvikelse helår Arenor och förenigsstöd -1,2 96,2 96,2 0,0 Bibliotek och mötesplatser 0,2 33,3 33,3 0,0 Arkiv och museer -0,2 30,3 30,3 0,0 Musikskolan 0,9 22,9 22,9 0,0 Ung fritid 0,5 18,7 18,7 0,0 Förvaltningsgemensamt ,0 Summa 0,2 246,4 246,4 0,0 Arenor och föreningsstöd har underskott på -1,2 mnkr för första kvartalet Underskottet består av personalkostnader och vissa driftskostnader som är säsongsberoende. På årsbasis är prognosen ett nollresultat. Bibliotek och mötesplatser har ett överskott på +0,2 mnkr kvartal ett Överskottet består främst av låga personalkostnader +0,4 mnkr. Det finns ett flertal vakanser som tar tid att tillsätta. Enheten prognostiserar ett nollresultat. Arkiv och museer har ett underskott på -0,2 mnkr. Avvikelsen beror på ett ännu ej utbetalt bidrag och säsongsavvikelser. På årsbasis prognostiseras ett nollresultat. Musikskolan visar ett resultat på +0,9 mnkr. På årsbasis prognostiseras ett nollresultat. Ung fritid visar ett överskott på +0,5 mnkr första kvartalet Överskottet beror på vakanta tjänster som har tagit tid att tillsätta. Enheten prognostiserar ett nollresultat på årsbasis. Förvaltningsgemensamt visar ett nollresultat för första kvartalet. På årsbasis prognostiseras ett nollresultat. Resultaträkning Resultaträkning, belopp i mnkr Verksamhetens intäkter Budgetavvikelse jan-mars Budget helår 2015 Prognos helår 2015 Budgetavvikelse helår 0,3 270,9 271,3 +0,4 Försäljningsintäkter -0,1 4,6 5 +0,4 Taxor och avgifter 0 1,6 1,6 0,0 Hyror och arrenden 0,2 14,2 14,2 0,0 Bidrag 0,2 4,1 4,1 0,0 Reavinster Kommun- /nämndersättning Överförda projektmedel Verksamhetens kostnader 0 246,4 246,4 0,0-0,4-270,9-270,7 0,2 Personalkostnader 0,5-102,6-101,6 0,8 Uppdragstagare och beredskapsarbetare -0,2 0-0,5-0,5

31 17 (18) Lokalkostnader 0,3-99,3-97,7 1,6 Köp av verksamhet 0,3-2,3-2,3 0,0 Lämnade bidrag 0,4-17,5-17,5 0,0 Livsmedel 0,1-0,3-0,5-0,2 Material -1-8,6-9,6-1,0 Tjänster -0,7-24,1-24,5-0,4 Avskrivninga 0-11,9-11,9 0,0 Interna räntor -0,1-4,3-4,6-0,3 Årets resultat -0,1 0,0 0,6 0,0 Över-/underskott Åretsresultat inkl över- /underskott -0,1 0,0 0,6-0,2 Nettoinvestering fasta anläggningar Nettoinvesteringar inventarier Nettoinvesteringar totalt - 26,7 19,2-7, ,5-0,5 1 34,7 26,7-8,0 Investeringar Flera olika utredningar och dialoger har genomförts eller pågår för att få en helhetsbild av vilka investeringsbehov som finns inom idrotten, kulturen och friluftslivet på kort och lång sikt. Arbetet utgår från de kulturpolitiska och idrottspolitiska handlingsprogrammen som har fastställts av kommunfullmäktige. Anläggningsinvesteringar för 2015 uppgår till 26,7 mnkr. Arbetet vid isstadion (byte av kylmedie och byggnation av ny ishall) har färdigställts. Det var invigning av den nya ishallen 27 augusti. Enligt de uppgifter som förvaltningen har kommer den totala budgeten på 71,6 mnkr att hållas. Slutbesiktningen ska göras under våren. Under 2014 fanns det totalt 6 miljoner kronor avsatt för fortsatt anläggning av konstgräsplaner och renovering av omklädningsrum, bland annat på Tunavallen och Skogsängens IP. Tunavallens gamla konstgräs flyttades till Skogsängens IP under hösten och är spelklart Arbetet på Tunavallen blev försenat utifrån att det varit oklarheter gällande vilket granulat som ska användas men planen blev klar under hösten. Den sista delen i projektet att även se över omklädningsrum kommer att ske under I kommunfullmäktiges investeringsbeslut fanns konserthallen 2012 (5 mnkr) och 2013 (5 mnkr). Den nyrenoverade konserthallen invigdes under hösten Slutbesiktningen är inte genomförd men enligt de uppgifter kultur- och fritidsförvaltningen har fått kommer investeringen klaras av inom budgetramen. Som en del i arbetet med folkhälsa för alla satsar kultur- och fritidsnämnden 4,2 miljoner kronor på allaktivitetsytor (tidigare spontanidrottsplatser), motionsspår och utveckling av Vilsta friluftsområde. Arenor och föreningsstöd och Ung fritid har i samverkan arbetat för att lyfta fram ett ungdomsperspektiv i planeringen och utvecklingen av allaktivitetsytor. Arbetet med motionsspåren pågår enligt plan. Förstudien av Vilsta friluftsområde kommer att bli klar under våren 2015.

32 18 (18) Nämnden avsätter även 1 miljon kronor för utveckling av Rademacherområdet. En plan för Rademacherområdets utveckling kommer att vara klar under Ekonomi Nämndens åtagande Befintligt beslutsstöd etableras och styrkort samt inköpsrapport införs i hela organisationen. Inom omsorgen införs vård- och omsorgsrapport. (KS, alla nämnder) Senaste kommentar Påbörjat: Beslutsstödsystemet Hypergene används i olika grad på enheterna. Arbete pågår för att få det att bli en naturlig del av beslutsarbetet. Styrkort håller på att arbetas fram för samtliga enheter. Inköpsrapporterna kommer att börja användas så fort de bli tillgängliga. Rätt utformade kommer de vara ett bra underlag för att ytterligare styra upp våra inköp. Modern kommun - Genomföra effektiviseringar motsvarande 12 miljoner kronor till utgången av (KS, alla nämnder och bolag) Senaste kommentar Påbörjat: PLG-ekonomi har tagit fram områden som ska kartläggas utifrån potential att effektivisera. Områdena för effektivisering är behörighetshantering, passersystem till kommunens lokaler, kravverksamhet, stödprocess inköp och investeringar. Det har utsetts grupper som ska genomföra kartläggningarna och lägga fram förslag till åtgäder för att uppnå de beslutade effektiviseringarna. Förvaltningen jobbar enligt de föreslagna åtgärderna.

33 Kultur- och fritidsnämnden (2) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2015:55 Stefan Axberg Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till publika arrangemang april 2015 Förslag till beslut 1. Bevilja Eskilstuna Skyttemusikår kronor i förlustbidrag för föreningens arrangemang under år Bevilja Teaterföreningen Sigurd kronor i årsbidrag för föreningens arrangemang under år Bevilja Organisationen Sveriges Nationaldag Eskilstuna kronor för arrangemang under den 6 juni 2015 Ärendebeskrivning Eskilstuna Skyttemusikkår ansöker om bidrag för att kunna genomföra sina arrangemang under Föreningen planerar minst 2 konserter(musikaliska shower) under Arrangemangen genomförs i Konserthallen tillsammans med inbjudna solister och föreningar. Föreningen ansöker om kronor i bidrag. Organisationen Sveriges Nationaldag ansöker om bidrag för att kunna genomföra det planerade programmet den 6 juni Arrangemanget sker på flera platser i kommunen under hela dagen. Föreningen ansöker om kronor i bidrag. Teaterföreningen Sigurd ansöker om bidrag för att kunna genomföra sitt planerade program under Föreningen planerar ett flertal uppsättningar på olika scener i kommunen. För år 2014 fick föreningen kronor i arrangemangsbidrag och söker i år kronor. Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större idrottsevenemang. För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat bidrag för arrangemang under en säsong. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: Eskilstuna den stolta Fristaden

34 Eskilstuna kommun / 2 (2) hur mycket arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang, hur nyskapande är arrangemangen, förväntat publik- och deltagarantal. Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker är det möjligt att söka förlustgaranti upp till ett beslutat belopp. För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt synsätt. Arrangemangsbidrag fördelas av kultur- och fritidsnämnden vid fyra tillfällen per år. Finansiering I kultur- och fritidsnämndens budget finns kronor avsatta för bidrag till publika arrangemang under år Nu föreslås kronor fördelas och resterande vid övriga ansökningstillfällen under Bidraget utbetalas i maj månad Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Königsson förvaltningschef Stefan Axberg handläggare Beslutet skickas till: Berörd förening Eskilstuna den stolta Fristaden

35 Kultur- och fritidsnämnden (3) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2015:56 Stefan Axberg Kultur- och fritidsnämnden Stimulansbidrag för idrott och kultur april 2015 Förslag till beslut 1. BK Sports ansökan avslås på grund av att bidrag även är sökt för samma verksamhet via bidrag för särskild samhällsnytta. 2. Bevilja Eskilstuna Taekwondo-klubb kronor i bidrag för inköp av utrustning. 3. Bevilja Nyby Torshälla Ridklubb kronor i bidrag för sitt deltagande i Öppen idrott. 4. Bevilja RBU Eskilstuna kronor i bidrag för Totalskidskola i Åre under sportlovet Bevilja Teaterföreningen Sigurd kronor i bidrag till Kulturprojekt. 6. Bevilja Ärla Stenkvista Hembygdsförening kronor i bidrag för föreningens rekryteringsprojekt. 7. Bevilja följande föreningar vardera kronor i bidrag för föreningens deltagande i projektet Idrott åt alla, BK Sport, Eskilstuna Bandysällskap, Eskilstuna Basket, Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Södra FF, Idrottsföreningen för alla i Eskilstuna, IK Eskilstunagymnasterna, Gökstens BK, Linden Hockey, Råby Rekarne FIF, Syrianska Eskilstuna IF, TK Hobby samt Torshälla IBK. Ärendebeskrivning BK Sport ansöker om bidrag för att kunna genomföra verksamhet för ensamkommande barn. Föreningen har sökt bidrag för särskild samhällsnytta för samma verksamhet varför ansökan om stimulansbidrag föreslås avslås. Eskilstuna Taekwondo-klubb ansöker om bidrag till ledarutbildning samt inköp av utrustning. Bidrag till utbildning kan man inte söka genom stimulansbidrag. Eskilstuna den stolta Fristaden

36 Eskilstuna kommun / 2 (3) Föreningen söker medel till att förnya klubben utrustning. Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas så fler kan träna med klubben till en lägre kostnad. Nyby Torshälla Ridklubb ansöker om bidrag för sitt deltagande i Kultur och fritids projekt Öppen idrott. Föreningen anordnar prova på tillfällen vid fyra tillfällen under mars månad. Föreningen har kostnader på kronor per tillfälle. RBU Eskilstuna ansöker om bidrag till att täcka underskott i föreningens resa till Åre med barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Föreningen har fått fondmedel med kronor och söker kronor i bidrag. Teaterföreningen Sigurd söker bidrag för att kunna genomföra ett kulturprojekt i föreningens lokal i Vilsta. Föreningens syfte är att skapa integration och kulturellt utbyte mellan boende i närliggande bostadsområden. Föreningen söker bidrag med kronor och förvaltningen föreslår ett mindre startbidrag till projektet. Ärla Stenkvista Hembygdförening söker bidrag för att satsa på en offensiv medlemsvärvning vilket skulle göra att föreningen skulle kunna uppnå sitt mål att bli mer aktiv i sin hembygd. Förvaltningen föreslår ett bidrag till projektet. Föreningen söker kronor. Förvaltningen föreslår ett mindre belopp där tryckning av folder inte ingår. 13 föreningar ansöker stimulansbidrag för sitt deltagande i Sörmlandsidrottens projekt Idrott åt alla. Projektet syftar till att föreningarna ska erbjuda barn 7-12 år kravlös, lekfull idrott utan medlemskrav. Detta ska vara kostnadsfritt och i barnens närområde. Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande: Stimulansbidrag kan ges särskilda satsningar i syfte att uppfylla kommunens mål för idrotts- och kulturpolitik. Satsningen kan till exempel vara ett projekt som syftar till att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper. Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier: Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser, Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald eller motverkar diskriminering Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. Kultur- och fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta särskilda medel för insatser inom ett prioriterat område. För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt synsätt. Eskilstuna den stolta Fristaden

37 Eskilstuna kommun / 3 (3) Stimulansbidrag kan sökas vid fyra tillfällen per år. Finansiering I kultur- och fritidsnämndens budget finns kronor avsatta för stimulansbidrag för idrott och kultur kronor föreslås fördelas nu, resterande bidrag fördelas senare under 2015 Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Königsson förvaltningschef Stefan Axberg handläggare Beslutet skickas till: Berörda föreningar Eskilstuna den stolta Fristaden

38 Kultur- och fritidsnämnden (4) Kultur- och fritidsförvaltningen Arenor och föreningsstöd KFN/2015:57 Stefan Axberg Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till verksamhet med särskild samhällsnytta april 2015 Förslag till beslut 1. Bevilja BK Sport kronor i bidrag för fotbollsverksamheten med ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. 2. Bevilja Eskilstuna Fibromyalgiförening kronor i årsbidrag för föreningens informationsarbete. 3. Bevilja Eskilstuna Dövas förening kronor i bidrag för föreningens arbete bland döva i Eskilstuna. 4. Avslå Eskilstuna Gymnastiksförenings ansökan om bidrag till Gympozzverksamheten på grund av att föreningen får bidrag för sin ungdomsverksamhet och ytterligare bidrag inte är möjligt. 5. Bevilja X-CONS Eskilstuna kronor i bidrag för sin verksamhet med före detta kriminella och missbrukare och samtidigt avslå föreningens ansökan om bidrag till lokal. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden fördelar årliga bidrag för särskild samhällsnytta till stödberättigade föreningar. Medel fördelas oftast en gång per år. För 2015 är redan kronor fördelade till 49 föreningar. Nu föreslås kronor fördelas till 4 föreningar. Bedömningen av verksamhetens samhällsnytta utgår från dess målgrupp, syfte och omfattning. Eskilstuna den stolta Fristaden

39 Eskilstuna kommun / 2 (4) Ärendebeskrivning BK Sport ansöker om bidrag för att täcka kostnader för föreningen verksamhet för de drygt 30 pojkar från i huvudsak Afghanistan som spelar fotboll. BK Sport skriver i sin ansökan att föreningen har kostnader för bland annat material, studiebesök och resor. Föreningen söker kronor. Bidrag till resor anses av förvaltningen inte stödberättigat vilket gör att förslaget på bidrag är kronor. Eskilstuna Fibromyalgiförening ansöker om bidrag för att kunna bedriva föreningens informationsarbete samt arbeta med att hjälpa och stödja föreningens medlemmar och deras anhöriga. Föreningen fick år 2014, kronor i bidrag och söker kronor för år Eskilstuna Dövas förening ansöker om bidrag för föreningens verksamhet för år Föreningen har verksamhet för sina medlemmar och anhöriga och bedriver informationsarbete inom föreningens verksamhetsområde. Föreningen fick bidrag med kronor för år 2014 och söker för år 2015, kronor. Eskilstuna Gymnastikförening ansöker om bidrag till föreningens Gympozzverksamhet i Vattenpalatset. Gympozz bedriver gruppmotion och har cirka 450 medlemmar. Föreningen får bidrag för de barn och ungdomar som är i verksamheten via aktivitetsmedlemsbidraget och något ytterligare bidrag är inte möjligt att bevilja. Föreningen söker kronor i bidrag för särskild samhällsnytta. Den nystartade föreningen X-Cons Eskilstuna ansöker om bidrag till sin verksamhet samt till stöd till verksamhetslokal. Föreningen bedriver verksamhet med att stödja och vägleda kriminella och missbrukare och frigivna till ett hederligt och drogfritt liv. Föreningen söker kronor i startbidrag samt kronor till en lokal. Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande: Föreningar som bedriver en verksamhet med särskild samhällsnytta har möjlighet att ansöka om ett årligt bidrag för sin ordinarie verksamhet. Bidraget ska användas för att täcka kostnader som uppstår till följd av verksamheten, till exempel hyra, material eller lön till anställd personal. Det kan exempelvis gälla social verksamhet, omsorgsverksamhet, verksamhet som bidrar till folkhälsa, stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning(särskilt barn och unga) eller samordning av föreningar. Samhällsnyttan bedöms utifrån verksamhetens syfte, målgrupp och omfattning. Eftersom bidraget används för att täcka kostnader för ordinarie verksamhet, där vissa Eskilstuna den stolta Fristaden

40 Eskilstuna kommun / 3 (4) kostnader är svåra för föreningar att minska snabbt, ska större förändringar i bidraget meddelas i god tid så att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt synsätt. I kommunfullmäktiges regler anges att samhällsnytta ska bedömas utifrån målgrupp, syfte och omfattning, men det anges inte vilka målgrupper eller syften som är högre prioriterade än andra. I samråd med styrgruppen för föreningsbidraget har följande prioritering gjorts: 5. Socialt missgynnade flickor och pojkar samt flickor och pojkar med funktionsnedsättning 4. Socialt missgynnade kvinnor och män 3. Kvinnor och män med funktionsnedsättning samt övriga pojkar och flickor 2. Daglediga 1. Övriga kvinnor och män När det gäller syften för verksamheten gäller följande prioritering (återigen är 5 högst prioriterat och 1 lägst): 5. Minska social utsatthet 4. Öka tryggheten i Eskilstuna 3. Informera om frågor med stort samhällsvärde, samordna föreningar i relationen med kommunen 2. Öka folkhälsan 1. Medlemsaktiviteter, information i allmänna frågor Finansiering I kultur- och fritidsnämndens budget finns kronor avsatta för bidrag till särskild samhällsnytta. Av dessa är kronor redan fördelad. Kultur och fritidsförvaltningen Eva Königsson Förvaltningschef Stefan Axberg handläggare Beslut skickas till: Berörda föreningar Eskilstuna den stolta Fristaden

41 Eskilstuna kommun / 4 (4) Eskilstuna den stolta Fristaden

42 Kultur- och fritidsnämnden (3) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2015:67 Stefan Axberg Kultur- och fritidsnämnden Bidrag till lokaler och anläggningar april 2015 Förslag till beslut 1. Avslå Eskilstuna Gymnastikförenings ansökan om bidrag. 2. Avslå Teaterföreningens Sigurds ansökan om bidrag. Sammanfattning Eskilstuna Gymnastikförenings ansökan om bidrag till lokalen avslås på grund av att verksamheten bedrivs i en kommunal lokal. Teaterföreningens Sigurds ansökan om bidrag avslås på grund av att lokalen inte anses vara ett angeläget komplement till kommunala lokaler. Ärendebeskrivning Eskilstuna Gymnastikförening ansöker om bidrag till sin Gympozzverksamhet. Verksamheten bedrivs idag i bottenvåningen på Vattenpalatzet som är en kommunal lokal med subventionerad hyra för föreningen vilket inte möjliggör ytterligare stöd. Föreningen söker också bidrag till den planerade omställningen vad gäller lokaler som medför oro i föreningen. Föreningen anser att man har svårt att få medlemmar att förlänga sina avtal på grund av att det finns osäkerhet var verksamheten ska bedrivas efter flytt. Bidrag till denna typ av ansökningar är inte möjligt att föreslå. Teaterföreningen Sigurd bedriver verksamhet i en lokal på 80 kvm i Vilsta industriområde. Föreningen har verksamhet 1-2 gånger i veckan med barn, unga och vuxna. Förvaltningen anser att denna lokal inte är ett viktigt komplement till kommunens uthyrningsbara lokaler vilket gör att bidrag inte är möjligt att föreslå. Enligt ett beslut i kommunfullmäktige gäller följande: En förening som äger eller hyr en egen anläggning eller lokal kan få ett bidrag för hyran/driften under förutsättning att lokalen/anläggningen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och anläggningar. Bedömningen av om en lokal/anläggning är ett angeläget komplement bedöms utifrån att det dels ska finnas verksamhet för barn, unga eller personer med funktionsnedsättning i viss Eskilstuna den stolta Fristaden

43 Eskilstuna kommun / 2 (3) omfattning, dels att verksamheten inte kan förläggas i kommunala lokaler till följd av att de kommunala lokalerna saknar rätt funktion, saknar kapacitet eller ligger för långt bort. För en hyrd lokal som bedöms vara ett angeläget komplement till kommunala lokaler kan en förening få bidrag med utgångspunkt från mellanskillnaden mellan kostnaden för den hyrda lokalen och den kostnad som föreningen skulle ha haft om den skulle hyrt subventionerade, kommunala lokaler motsvarande tid. Detta gäller under förutsättning att hyran är rimlig i förhållande till motsvarande kommunala lokaler. För en föreningsägd lokal eller anläggning som bedöms vara ett angeläget komplement kan en förening få ersättning utifrån ett fastställt regelverk. En anläggning poängsätts utifrån dess storlek och funktion och avsatta medel fördelas sedan mellan de aktuella anläggningarna utifrån poängen. Om en lokal eller anläggning, som har bedömts som angelägen, inte längre prioriteras och verksamheten inte har beretts plats i kommunala lokaler, ska detta meddelas i så god tid att föreningen har möjlighet att ställa om verksamheten. Orsaken till detta är att det kan vara svårt för föreningar att minska sina lokalkostnader snabbt. Förändringar kan alltid ske till följd av förändringar i regelverk eller nämndens budget. Föreningar med särskilda behov för att kunna använda allemansrätten för sin verksamhet för barn, unga och funktionshindrade kan ansöka om bidrag för detta. Detta gäller exempelvis för framställning av orienteringskartor. För att en förening ska kunna beviljas bidrag måste den vara godkänd som stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt synsätt. Finansiering I kultur- och fritidsnämndens budget för år 2015 finns kronor avsatta för bidrag till verksamhetslokaler och anläggningar. Bidraget fördelas vid ett tillfälle om året och var på Kultur och fritidsnämnden sammanträde december 2014 där cirka kronor fördelades.. Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Königsson förvaltningschef Stefan Axberg handläggare Beslutet skickas till: berörda föreningar Eskilstuna den stolta Fristaden

44 Eskilstuna kommun / 3 (3) Eskilstuna den stolta Fristaden

45

46

47

48 Kultur- och fritidsnämnden (2) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2015:49 Tobias Rundström / / Kultur- och fritidsnämnden Svar på medborgarförslag - Upplåt Gamla Centrumbiografen till videovisningar där Prem Rawat presenterar sitt fredsbudskap Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att ha videovisningar av fredsbudskapet som presenteras av Prem Rawat i gamla Centrumbiografen. Sammanfattning Den 19 januari 2015 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att ha videovisningar av fredsbudskapet som presenteras av Prem Rawat rullande i biosalongen i gamla Centrumbiografen från Lena Fredriksson och Patrick Norlin. Med anledning av att detta skulle kräva omfattande renoveringsarbete och stora investeringar i möblemang och teknisk utrustning för att klara av uppgiften som förslagställarna anger så avslår kultur- och fritidsnämnden medborgarförslaget att upplåta gamla Centrumbiografen till videovisning av Prem Rawats fredsbudskap. Ärendebeskrivning Den 19 januari 2015 inkom ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att ha videovisningar av fredsbudskapet som presenteras av Prem Rawat rullande i biosalongen i gamla Centrumbiografen från Lena Fredriksson och Patrick Norlin. Prem Rawat är en filosof som förespråkar användandet av sin egenskapade meditationsteknik för att uppnå en inre fred. Detta möjliggör enligt Prem Rawat, i förlängningen, världsfred. Medborgarförslaget har överlämnats till kultur- och fritidsnämnden för beslut av kommunfullmäktige(datum när beslutet ska tas?) Förslaget uppfyller de formella kraven som enligt kommunallagen ställs på medborgarförslag. I medborgarförslaget ges förslag på hur utformingen av verksamheten ska ske för att attrahera besökare. Det även ges förslag på att alla kommunens skolklasser kan besöka visningarna samt att det kan finnas värdar med olika nationaliteter för att budskapet ska få större spridning. Eskilstuna den stolta Fristaden

49 Eskilstuna kommun / 2 (2) Yttrande Lokalen som medborgarförslaget avser, gamla Centrumbiografen, har idag inte den utrustning som skulle behövas för att kunna driva den verksamheten som medborgarförslaget föreslår. Det saknas både möbler och den tekniska utrustningen, t ex bioduk, som skulle behövas för att kunna genomföra det som medborgarförslaget föreslår. För att kunna bedriva den verksamheten som medborgarförslaget avser skulle det behövas ett omfattande renoveringsarbete. Det skulle krävas stora investeringar för att kunna bedriva den verksamhet som avses, både gällande möblemang samt teknisk utrustning, vilket det idag inte finns budgetutrymme för. Kultur- och fritidsnämnden avslår medborgarförslaget att ha rullande videovisningar av Prem Rawats fredsbudskap i gamla Centrumbiografen. Finansiering Det finns inga medel avsatta för att möjliggöra videovisningar av fredsbudskapet som presenteras av Prem Ravat. Det ryms ej inom innevarande budget. KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Eva Königsson förvaltningschef Tobias Rundström praktikant Beslutet skickas till: Lena Fredriksson Patrick Norlin Kommunstyrelsen Eskilstuna den stolta Fristaden

50

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden

Inriktning för offentlig utsmyckning i Eskilstuna kommun Förslag till beslut. Diariebeteckning KFN/2013:281. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2013-10-07 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Eskilstuna konstmuseum Kenneth Åström 016-710 17 11 Josefine Bolander 016-710 71 66 Diariebeteckning KFN/2013:281 Kultur- och

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

Verksamhetsidé Ung Fritid

Verksamhetsidé Ung Fritid Torshälla stads nämnd 2016-02-01 Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2016:19 Rina Oord-Lundh 016-710 73 48 1 (5) Torshälla stads nämnd Verksamhetsidé Ung Fritid Förslag till beslut

Läs mer

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet

Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns plan för jämlik folkhälsa och social uthållighet Kultur och fritidsnämnden 2016-05-25 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:109 Sara Nordlund 016 710 7032 Kultur och fritidsnämnden Yttrande över remiss- Eskilstunas kommuns

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden 2014-03-31 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Kommunikation och administration Åsa Karlsson, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 31 mars 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (9) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Mattias Berglund, 016-710 18 27 Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 Eskilstuna växer

Läs mer

Förslag till organisation för kultur- och fritidsnämndens mötesplatser

Förslag till organisation för kultur- och fritidsnämndens mötesplatser Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-29 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:173 Mattias Berglund 016-710 32 54 Kultur- och fritidsnämnden Förslag till organisation för kultur-

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern

Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Kommunstyrelsen 2015-01-14 1 (12) Kommunledningskontoret KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 Evenemangsstrategi för Eskilstuna kommunkoncern Fastställd av Eskilstuna kommunfullmäktige 2014-11-27

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Handlingsplan för ett integrerat samhälle

Handlingsplan för ett integrerat samhälle 25 maj 2016 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Mål och syfte med handlingsplanen... 5 1.2 Avgränsning... 5 2 För ett integrerat samhälle Centrala områden 6 2.1 Värderingar och attityder... 6 2.2 Utbildning, språk

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-19 Sida 1(11) Plats och tid Mötesplats, MunktellArenan Klockan 13:00-15:40 KFN/2015:/281 ande Mona Kanaan (S), ordförande Annelie Klavins Nyström (M), ej närvarande 16-20 Anette Stavehaug (V) Martin Gunnarsson

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS

Folkhälsopolitisk program för Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS Folkhälsopolitisk program för 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 15 juni 2015, 85. Dnr KS2015.0118 Dokumenttyp: Program Dokumentet gäller för: Skövde kommun Diarienummer: KS2015.0118 Reviderad: Ej

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 1 (10) Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern 2016-2021 Eskilstuna växer tillsammans! Planens syfte Kulturpolitisk plan för Eskilstuna ska tydliggöra ansvar, prioriterade områden och önskad utveckling

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Yttrande gällande Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern

Yttrande gällande Kulturpolitisk plan för Eskilstuna kommunkoncern Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-05 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:322 Thomas Åkerblom 016-710 22 96 1 (3) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande gällande Kulturpolitisk

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka

Ärende 4 - bilaga. Verksamhetsplan Lokal nämnd i Kungsbacka Ärende 4 - bilaga Verksamhetsplan 2017 Lokal nämnd i Kungsbacka Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2017 1 Inledning 3 Social hållbarhet 4 Invånarnarnas hälsa och behov 5 Kunskap om invånarna 5 Dialog

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1

28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Ale kommun Stockholm Stockholm ALE Ale Göteborg Göteborg Malmö Malmö 28 000 invånare med en kvart till storstaden 28 000 inv. 15 minuter från Göteborg 2014-04-08 1 Hållbarhetsanalys Ale kommun 2014-04-08

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Vimarskolan grundsärskolan Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV...

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

KFN Datum 1 (35) Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2015

KFN Datum 1 (35) Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2015 KFN Datum 1 (35) 2016-02-17 Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2015 Innehållsförteckning 2 (35) Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Hållbar utveckling... 6 Effektiv organisation... 27 Inledning

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå

Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal nivå Kommunstyrelsen 2016-03-17 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:82 Sirpa Lindelöf 016-710 12 55 1 (1) Kommunstyrelsen Missiv - Eskilstuna kommuns ansökan om bidrag för medverkan i utvecklingsverksamhet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015

HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 2015 10 01 HANDLINGSPLAN KOPPLAD TILL KULTURPROGRAMMET 2015 2025 antaget av kommunfullmäktige den 15 januari 2015 Handlingsplan för Kulturprogram för Båstads kommun 2015 2025. Handlingsplanen utgår från

Läs mer

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun

Folkhälsoplan för Strängnäs kommun 1/5 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-06-16 73 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Nämnden för hållbart samhälle KS/2013:43-0092 Ersätter: Folkhälsoplan beslutad av kommunfullmäktige 2010-02-22

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun arkivbild.se BARN- OCH UTBILDNINGSPLAN för Ystads kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-15-1 - 123 456 Aa Hej! - 2 - Vi ska uppfattas som regionens bästa alternativ för barns och vuxnas

Läs mer

Minnesanteckningar Idrottsforum

Minnesanteckningar Idrottsforum Kultur- och fritidsnämnden Datum 1 (7) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret Mattias Berglund, 016-710 18 27 Minnesanteckningar Idrottsforum Tid: Måndag 29 september 2014, kl. 18.00-20.00

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan

Kulturen i Bohusläns hjärta. Förslag till kulturplan Kulturen i Bohusläns hjärta Förslag till kulturplan 2016-2020 Alla förvaltningar är med i arbetet Arbetsgrupper: Barn- och utbildning Regionteater väst/bohusläns museum Socialtjänsten/Avd Kultur Samhällsbyggnad/Avd

Läs mer