Teknisk funktionsspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk funktionsspecifikation"

Transkript

1 RSIT - Regions Skånes IT-Förvaltning Ansvarig Fredrik S Carlsson Skapat Senaste revision Teknisk funktionsspecifikation Samverkanslager Region Skåne / Kommunförbundet Skåne

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING DOKUMENTHISTORIK VERSIONER REVISIONER FÖRKORTNINGAR DOKUMENTETS BRUKANDE DOKUMENTETS SYFTE OCH OMFATTNING MOTTAGARE LÄSANVISNING KONTAKTPERSONER INLEDNING INGÅENDE SYSTEM KOMPONENTER Administrationsgränssnitt (Nordic Edge Identity Manager) Integrationsplattform (Microsoft BizTalk) Kodserver Kvalitetssäkringstjänst (Navet) Metakatalog (Novell Identity Manager) HSA (Hälso- och sjukvårdens adressregister) UPPSÄTTNING INFÖRANDE DATAFLÖDE Personrelaterade uppgifter Organisationsrelaterade uppgifter ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITT (NORDIC EDGE IM) BESKRIVNING UPPSÄTTNING AUTENTISERING AUKTORISERING MOCKUPS Översikt Huvudfönster Skapa person Hantera anställningar FLYTTA ANSTÄLLNING TA BORT ANSTÄLLNING SKAPA ENHET HANTERA ENHET TA BORT ENHET KODSERVER BESKRIVNING FASTSTÄLLDA VÄRDEMÄNGDER Befattning och befattningskod Specialitet och specialitetskod Sida 2 av 52

3 7.2.3 Legitimerad yrkesgrupp Enhetstyp Verksamhetskod och verksamhet Vårdform Visas för KVALITETSSÄKRINGSTJÄNST (NAVET) BESKRIVNING UPPGIFTER Förnamn Initial Mellannamn Efternamn Fullständigt namn EFTERKONTROLL ÄNDRING AV NAMN METAKATALOG KATALOGDESIGN Katalogstruktur OBJEKT Namnsättning klasser Namnsättning attribut OBJEKTSTYPER piduser pidemployee Organizational Unit KOMMUNIKATION MOT INTEGRATIONSPLATTFORM REGELVERK Fullständigt namn, Full Name Användartyp, pidusertype Status, pidstatus Kategori, pidcategory Fastställda värdemängder Anställningsobjekt pidemployee Organisationsobjekt Unikt id Unika anställningslöpnummer Sökväg till ett objekt Borttagning av en person Borttagning av en anställning Borttagning av en enhet HSA BESKRIVNING SYNKRONISERING Från metakatalogen till HSA Urval Från HSA till Metakatalogen SCHEMAMAPPNING NAMNSÄTTNING UNIK NYCKEL (ASSOCIATION) MATCHNING RUTINER FÖR SITHS REGELVERK Ärvda attributsvärden för organisatoriska enheter Placeringslogik Sida 3 av 52

4 Flytt av användare Flytt av enhet Namnbyte Unikt id för HSA Certifikatshantering på anställningen Dummy-värden för SITHS-kort och certifikat Kompletterande uppgifter för SITHS Ta bort anställning Ta bort enhet Sida 4 av 52

5 1 Dokumenthistorik 1.1 Versioner Version Datum Beskrivning Upprättad av Grunddokument skapat André Hallberg Slutsammanställning enligt feedback från Region Skåne André Hallberg 1.2 Revisioner Avsnitt Datum Beskrivning Upprättad av Justerat infrastrukturskiss Thomas Andersson 2 Förkortningar Förkortning Beskrivning Pulsen Pulsen Integration AB, IM Nordic Edge Identity Manager 3 Dokumentets brukande Dokumentet är att betrakta som ett underlag för ett införande. Detta sker förslagsvis i ett pilotprojekt där lösningen valideras innan den erbjuds de skånska kommunerna som en färdig tjänst till en bestämd kostnad. Dokument är vidare dynamiskt och kommer vid behov att uppdateras enligt gällande versions- och revisionshantering. 3.1 Dokumentets syfte och omfattning Detta dokument syftar till att förädla den principiella modell som tidigare framarbetats över ett regionalt och kommunalt samverkanslager. Dokumentet, kallat teknisk funktionsspecifikation, specificerar konkreta lösningsförlag som möter de funktionskrav som framarbetats under den funktionella projekteringen. 3.2 Mottagare Den primära målgruppen för dokumentet är projektmedarbetare samt beslutsfattare inom Region Skåne, Kommunförbundet Skåne samt de skånska kommunerna. Dokumentet skall även kunna användas som underlag vid information till andra projektintressenter. 3.3 Läsanvisning För att kunna ta till sig dokumentets innehåll bedöms en grundläggande insikt krävas inom följande områden: Barnhälsodataprojektet (BHD) delprojekt ID-projektet Nationell IT-strategi för vård och omsorg SVPL Sjukvårdsrådgivningens tjänster HSA/SITHS/BIF Djupgående kunskaper i IT-system Erfarenhet av teknisk dokumentation Övergripande teknisk produktkunskap kring berörda komponenter i lösningen Sida 5 av 52

6 3.4 Kontaktpersoner Region Skåne Fredrik Carlsson Kompetensområdesansvarig katalogtjänster David Johansson Programutvecklare/IT-tekniker Pulsen Integration André Hallberg Konsult IAM/Utredare Thomas Andersson Projektledare Sida 6 av 52

7 4 Inledning 4.1 Ingående system Funktioner i samverkanslagret omfattar följande system: Metakatalog Identity Manager (IM) HSA Navet Kodserver Integrationsplattform Sida 7 av 52

8 4.2 Komponenter Produktionsmiljö Region Skåne - Internt Kodserver Metakatalog Integrationsplattform Region Skåne Region - Skåne - Externt Externt WS WS WS Sjunet Nordic Edge (IM) LDAPS Automatisk anslutning IM HSA Manuell Manuell WS Skatteverket anslutning anslutning Automatisk anslutning Navet Figur 1. Observera att bilden är ett exempel på infrastrukturen och kan förändras under ett införande Sida 8 av 52

9 4.2.1 Administrationsgränssnitt (Nordic Edge Identity Manager) Produkten IM används som administrationsgränssnitt och erbjuder funktioner för att lägga upp personer i samverkanslagret och ge möjlighet att administrera anställningar och organisatoriska enheter. Från huvudmenyn möts man av en översiktsbild på strukturen i HSA katalogen och erbjuds möjligheten att administrera användare, anställningar och enheter. Här kan givetvis även befintliga användare, anställningar och enheter administreras i förvaltningssyfte. Väl i gränssnittet möts man av formulär i vilka information kring personer och enheter matas in och förändras. Till skillnad från det nationella gränssnittet så är uppgiftsfloran reducerad till endast basinformation samt information som specifikt krävs för SITHS, SVPL eller E-dos. Utöver ren information så kan personer kompletteras med tillhörande foto och enheter pekas ut på en karta för att erhålla de geografiska koordinaterna. Sistnämnd funktionalitet erbjuds via en eventuell integration mot Google Maps. Informationen kommer att struktureras så att personrelaterad information (ex. namn och personnummer) skiljs från den anställningsrelaterade informationen. Av den anledningen så finns det separata vyer för att administrera personen respektive dess anställningar. Detta ger fördelar i form av att administratörer inte behöver dubbeladministrera information som är personrelaterad samt att information kan knytas till en specifik anställning. Uppgifterna kring person, anställning och enhet är i, den mån det är möjligt, kopplat till fastställda värdemängder (ex. AID-koder, verksamhetskoder och vårdformer). Kraven från SVPL tillsammans med standardiseringsmöjligheter är drivande faktorer för denna hantering. De fastställda värdemängderna hämtas från Region Skånes kodserver som erbjuder dessa fastställda kodverk. Denna typ av information kontrolleras vid varje upplägg och erbjuds som val via rullningslistor i gränssnittet. Administrationsgränssnittet har slutligen en design som erbjuder stora möjligheter till att framöver hantera utökade uppgifter eller andra käll- och målsystem (än HSA) Integrationsplattform (Microsoft BizTalk) Microsoft BizTalk hjälper till att föra samman information från de ingående komponenterna i samverkanslagret. BizTalk kommer att fungera som ett kommunikationsnav mellan Region Skånes interna och externa nät för att leverera tjänster på ett säkert sätt. BizTalk kommunicerar och samarbetar dynamiskt med andra komponenter i samverkanslagret via Web Services eller XML för utbyte av dokument mellan olika system som är anslutna till integrationsplattformen. Övriga språk som kan tillämpas är exempelvis JDBC, LDAP och ODBC. Valet förväntas bero på aktuell applikation, katalogtjänst eller verksamhetssystem samt konverteringsbehovet vid utbyte av information. Region Skånes BizTalk-installation används redan idag av applikationen Samordnad Vårdplanering (SVPL) samt för att erbjuda tjänster i Region Skånes interna HSA-katalog. Sida 9 av 52

10 4.2.3 Kodserver Kodservern kommer att etableras av Region Skåne för att kunna användas av flera aktörer. En aktör i sammanhanget är samverkanslagret som använder kodservern för de fastställda värdemängder som är obligatoriska för HSA, SVPL och/eller SITHS. Här krävs och efterfrågas kodverk för såväl person som enhet. De fastställda värdemängder som ska tillhandahållas i samverkanslagret baseras på etablerade källor då sådana finns, exempelvis nationella kodverk från Socialstyrelsen eller Sjukvårdsrådgivningen. För mer information om kodservern, se avsnitt Kvalitetssäkringstjänst (Navet) Skatteverkets e-tjänst Navet är den tjänst som ska användas för att kvalitetssäkra personuppgifter i samverkanslagret. Detta enligt fattat beslut av Region Skåne vid ett möte med Tieto den 11 juni Vid detta möte medverkade Fredrik S Carlsson, Peter Bergström, Eva Plym-Forshell och Per-Erik Nygren. Navet Ur samverkanslagrets perspektiv så är det inte ett behov utan ett direkt krav att de uppgifter som matas in är kvalitetssäkrade och följer personuppgiftslagen vid utfärdning av e-legitimationer exempelvis SITHS. Det är ett krav som initialt kommer från utfärdande organisationer för SITHS men som på sikt kommer att finnas för varje enskild tjänst som ska etableras och delas av Region Skåne och de skånska kommunerna. Vidare baseras hela tanken runt HSA-katalogen på att denna endast ska innehålla kvalitetssäkrade uppgifter Metakatalog (Novell Identity Manager) Metakatalogen hanterar alla identiteter i samverkanslagret och erbjuder därmed även den kompletta översiktsbilden kring en person och dess anställningar. Komponenten är regelverksstyrd och arbetar med person-, anställnings- och enhetsrelaterad information på ett kategoriserat sätt. Den möjliggör en mer rationell hantering av s.k. flerförekomster, exempelvis en person med flera anställningar inom en eller flera organisationer, och tillser även att förutsättande information såsom HSA-id genereras. Med höjd tagen för framtida utökning av tjänsteutbudet i samverkanslagret, mot exempelvis privata vårdgivare, så genererar metakatalogen även andra unika ID:n. Ett exempel på detta är ett Skåne-unikt K-id (Kommun-ID) för alla anställda. En funktion som inte är ett krav för att möta behoven från SITHS, SVPL och E-dos men som öppnar dörren för framtida federativa e- tjänster. Som identitetslager erbjuder vidare metakatalogen en historik kring HSA-id, K-id, person- och enheter samt certifikat. En historik som, utöver ett rent syfte om spårbarhet och säkerhet, erbjuder möjligheten att återfå egenskaper för en person eller enhet som en gång avslutats. Logiken och regelverken i metakatalogen är händelsestyrda och reagerar i realtid på uppgiftsförändringar som kommer från integrationsplattformen. Uppgifter skapas, förändras och tas därför alltid bort enligt satta regler. En funktion som på sikt kan utökas med beslutsflöden (workflows) för att få en digital godkännandeprocess där utvalda förändringar signeras (godkänns/avslås) av utsedda beslutsfattare. Sida 10 av 52

11 4.2.6 HSA (Hälso- och sjukvårdens adressregister) HSA en katalogtjänst som upprättats nationellt för att stödja samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg genom att säkra tillgången till aktuell och korrekt information över organisationsgränserna. Region Skåne har idag en intern HSA-katalog ansluten mot Sjunet. Denna instans kommer inom samverkanslagret att användas för även kommunerna och kommer därmed utgöra den regionala HSA-katalogen för Skåne. Med befintlig DSP-koppling ansluts HSA-katalogen mot den nationella noden enligt gällande riktlinjer från Sjukvårdsrådgivningen. Utöver sin funktion som adressregister så är HSA tillika källan som används vid utfärdande av SITHS-certifikat (Säker IT inom Hälso- och Sjukvård). Denna säkerhetslösning tillämpas praktiskt på olika sätt där s.k. SITHS-kort för anställda inom vård- och omsorg är en högst aktuell tillämpning då SVPL och, inom kort, E-dos kräver detta för autentisering. Administrationen av SITHS-certifikat kommer dock även efter samverkanslagrets inträde att genomföras via SITHS Admin. 4.3 Uppsättning Samverkanslagret kommer att utvecklas och införas i såväl Region Skånes test- som produktionsmiljö. Dessa kommer att vara identiska i sin uppsättning men helt åtskilda. Testmiljön kommer att användas som valideringspunkt för all framtida utveckling. Detta för att säkerställa att införande och lansering av nya tjänster i samverkanslagret sker med hög kvalitet och på ett beprövat sätt. För en mer komplett översyn av teknisk uppsättning av Samverkanslagret, se dokument #27516_Teknisk_Design_Samverkanslagret. 4.4 Införande Införande av den tekniska lösningen rekommenderas ske i tre olika steg: 1) Uppsättning av lösning i testmiljö 2) Pilotuppsättning i produktionsmiljö med tillhörande validering 3) Driftsättning i produktionsmiljö samt lansering av färdig tjänst All uppsättning kvalitetssäkras med hjälp av framtagna testprotokoll (System Acceptance Test) och utsedda pilotkommuner. Sida 11 av 52

12 5 Dataflöde I samverkanslagret kommer uppgifter för användare och organisationsenheter hanteras genom ett dataflöde. Dataflödet visar vilka verksamhetssystem som är givare (G) eller prenumeranter (P) på uppgifter i samverkanslagret Personrelaterade uppgifter Uppgift Nordic Edge (IM) Navet Kodserver Metakatalog HSAkatalog Personnummer G P P Förnamn P G P P Tilltalsnamn P G P P Initial G P P Mellannamn P G P P Efternamn P G P P Personlig bild G P P Fullständigt namn P G P P Objektsnamn (HSA) G P Befattning P G P P Befattningskod P G P P Fax G P P Mobiltelefon G P P Sida 12 av 52

13 Uppgift Nordic Edge (IM) Navet Kodserver Metakatalog HSAkatalog Växeltelefon G P P Unikt ID P G P HSA-id P G P Status G P Specifika uppgifter för SITHS Mifareslinga P P G Kortnummer P P G Publik nyckel P P G Serienummer P P G Giltighetstid (från och med) P P G Giltighetstid (till och med) P P G Organisationsrelaterade uppgifter Uppgift Nordic Edge (IM) Navet Kodserver Metakatalog HSAkatalog HSA-id P G P E-postadress G P P Organisationsnamn Organisationsnummer P G P P P G P P Sida 13 av 52

14 Uppgift Nordic Edge (IM) Navet Kodserver Metakatalog HSAkatalog Postadress G P P Telefonnummer G P P Enhetsnamn G P P Geografisk plats P G P P Länskod P G P P Kommunkod P G P P Kommunnamn P G P P Telefontid G P P Leveransadress G P P Fax G P P Mobiltelefon G P P Växeltelefon G P P Verksamhet P G P P Verksamhetskod P G P P Vårdform P G P P Enhetstyp P G P P Sida 14 av 52

15 6 Administrationsgränssnitt (Nordic Edge IM) 6.1 Beskrivning Nordic Edge Identity Manager ska användas för att erbjuda användarna ett grafiskt administrationsgränssnitt till de tjänster som erbjuds inom samverkanslagret. Detta innefattar möjligheter att lägga upp och administrera användare, deras anställningar samt enhetsstrukturen. Varje kommun tilldelas behörigheter att administrera sin organisationsstruktur och anställda i HSA-katalogen. Vilka kommunens administratörer är regleras via avtal mellan Region Skåne och kommunen. IM kommer att använda och återanvända de säkra funktioner för skapande och uppdatering som publiceras genom integrationsplattformen. Detta för att minimera underhållet av IMinstanserna vid eventuella förändringar. Samarbetet med integrationsplattformen säkerställer vidare att endast uppgifter som är kvalitetssäkrade och uppfyller kravet från RIV kan registreras. Slutligen så kommer samtliga läsanrop mot Region Skånes interna HSA-katalog att ske via certifikatssäkrade LDAPS-anslutningar. Region Skånes interna nät Integrationsplattform Kopplingar till befintliga system Säker Integrationsplattformskoppling Region skåne DMZ SJUNET DMZ Integrationsplattform Frontend WS WS WS WS-XML HSA LDAPS IM Grafiskt gränssnitt Användare Sida 15 av 52

16 6.2 Uppsättning IM installeras på två virtuella instanser med syftet om redundans samt framtida lastbalansering om så skulle krävas. Instanserna sätts upp fristående och använder sig av ett gemensamt filsystem där formulär och auktoriseringsmetoder lagras. Servrarna placeras på den del av Region Skånes DMZ-nät som kan nås av externa parter. Detta för att kommunerna, eller andra externa parter, ska kunna få tillgång till administrationsgränssnittet. IM Instans 1 IM Instans 2 Filserver Figur 1. Observera att uppsättningen kan förändras vid pilotinförandet 6.3 Autentisering För säker autentisering används SITHS-certifikat i kombination med BIF-tjänsterna alternativt Nordic Edge Certificate Services. Beslutet om säkerhetsramverk är inte projektets men behöver vara fattat innan ett införande kan påbörjas. Vid autentisering kommer giltighetstiden kontrolleras på användarens SITHS-certifikat att kontrolleras mot utgivaren av certifikatet. Vidare genomförs en automatisk kontroll mot aktuella spärrlistor såsom CRL och/eller OSCP. 6.4 Auktorisering Samverkanslagret kommer initialt att baseras på två olika roller administratörer och läsare. Vilken roll en person tillhör kontrolleras per automatik mot certifikatet. En utsedd administratör för kommunen kommer att vara behörig att läsa och förändra i sin del av HSA. En läsare kan i sin tur endast läsa och bläddra i HSA från administrationsgränssnittets huvudfönster. Gemensamt för båda roller är att de kräver en autentisering med SITHS-kort. 6.5 Mockups Mockups är en modell som beskriver de formulär för funktioner och händelser som kommer att finnas i administrationsgränssnittet. De är framtagna med syftet att beskriva och demonstrera den planerade utformningen av gränssnittet. Sida 16 av 52

17 6.5.1 Översikt Översikten visar sambandet mellan de mockups som tagits fram för att exemplifiera administrationen av användare och enheter i samverkanslagret Huvudfönster 1. Huvudfönstret mot HSA-katalogen visas oberoende om användaren är auktoriserad som administratör eller läsare i samverkanslagret. 2. Är användaren en administratör så har han/hon även valen om att kunna skapa, ändra, söka och ta bort objekt ifrån HSA enligt: 1 2 Sida 17 av 52

18 6.5.3 Skapa person Väljs funktionen för att skapa en person så möts administratören av följande formulär: Administratören fyller i personnummer och erhåller personens kvalitetssäkrade uppgifter som är hämtas med hjälp av en webbservice. Integrationsmotorn hämtar fullständigt namn, tilltalsnamn, eventuella mellannamn och efternamn från RSV befolkningsregister. 2. Efter att administratören har validerat att det är rätt person så kan en bild läggas till på personen. 3. Administratören kan därefter registrera den information som är relaterad till personens anställning. Informationen till anställningen anges dels som fritext men även enligt fastställda värdemängder som eventuellt hämtas från Region Skånes alternativt direkt från IM-instansernas filsystem. 4. När administratören slutligen väljer att verkställa så kontrolleras uppgifterna i metakatalogen och ett unikt HSA-id genereras för personen. Personobjektet placeras under den enhet som pekades ut i huvudfönstret, se avsnitt HSA-id följer därefter alltid personens samtliga förekomster i HSA-katalogen inom kommunen. Sida 18 av 52

19 Nedanstående bildserie följer ett exempel på ett nyupplägg av en person och dess tillhörande anställning. Sida 19 av 52

20 Söker administratören därefter på personen som lagts upp i samverkanslagret kan man se att personen har en anställning enligt nedanstående bild: HSA-id som genererats för personen. 2. Samtliga anställningar för en person listas i anställningsfönstret för att förenkla för administratören. 3. Ur ett förvaltningshänseende av kvalitetssäkrade personuppgifter meddelas administratören om personens namn i HSA skiljer sig från befolkningsregistret och kan därmed välja att agera utifrån detta. Anledningen att inte ha detta flöde automatiserat är att utfärdade SITHS-certifikat blir ogiltiga. Sida 20 av 52

21 6.5.4 Hantera anställningar En person kan ha flera förekomster i HSA vilket representeras av en anställning tillsammans med personuppgifterna för personen. Informationen som är knuten till anställningen går att hantera på samma sätt som personuppgifterna från administrationsgränssnittet. Samtliga anställningar för en person listas i anställningsfönstret för att förenkla för administratören: Administratören väljer att söka upp en person i samverkanslagret och klickar därefter på vyn Anställningar för att läsa ut den anställningsinformation som är kopplad till personen. 2. Personen i ovanstående bild har två anställningar registrerade och administratören kan därmed välja vilken anställningsinformation som ska visas. 3. Det går även att skapa nya anställningar från gränssnittet genom att peka ut var den nya anställningen ska ligga strukturmässigt. Dock går detta endast att göra under den kommun som administratören är behörig att administrera. Administratören kan givetvis även välja att ta bort en befintlig anställning. 4. Administratören kan uppdatera med ny information på en specifik anställning eller komplettera med uppgifter under den kommun som administratören är behörig att administrera. Sida 21 av 52

22 6.6 Flytta anställning Vill man som administratör flytta en anställning så genomförs detta via huvudfönstret: 1 1. Administratören väljer en anställning och pekar ut till vilken enhet som anställningen ska flyttas till. Sida 22 av 52

23 6.7 Ta bort anställning Likt vid flytt av en anställning så genomförs borttagning av en anställning via huvudfönstret: 1 1. Administratören väljer den anställning som ska tas bort och sedan alternativet Ta bort. Sida 23 av 52

24 6.8 Skapa enhet Att skapa en enhet utgår likt att skapa en person från huvudfönstret. Vyn för att skapa en enhet ser ut som följer: När en administratör skapar enhet måste ett enhetsnamn anges. Även en kort beskrivning om enheten kan läggas till vid behov. 2. Här hämtas fastställda värdemängder in i gränssnittet och används för att beskriva verksamheten. Exempel på fastställda värdemängder som gäller är typ av verksamhet och vilken vårdform som bedrivs. Gränssnittet ger även möjlighet att välja om enheten ska visas för exempelvis andra vårdgivare eller SVPL. 3. Fält som används för adressuppgifter och telefonnummer samt tillhörande telefontider för enheten. 4. Här går det att ange geografiska koordinater för verksamhetens geografiska placering. 5. När administratören väljer att skapa enheten kontrolleras uppgifterna i metakatalogen varpå enheten tilldelas ett unikt HSA-id. Enheten skapas sen i sin tur upp under den organisatoriska förälder som pekades ut i huvudfönstret, se avsnitt Sida 24 av 52

25 6.9 Hantera enhet Organisatoriska enheter hanteras genom att söka upp en enhet från huvudfönster, enligt avsnitt Efter att administratören har valt att söka upp eller ändra en enhet presenteras uppgifterna enligt följande bild: Enhetens HSA-id presenteras för enheten. 2. Uppgifter som registrerats i samband med den ursprungliga uppläggningen i samverkanslagret. Dessa uppgifter kan givetvis förändras av administratören. Sida 25 av 52

26 6.10 Ta bort enhet För att ta bort enheter så krävs det ett visst förarbete, nämligen att enheten är tom på underenheter och anställningar. När detta är genomfört kan enheten tas bort enligt: 1 1. Administratören klickar på enheten som ska tas bort och väljer ta bort. (Observera att enheten på bilden inte är tom och borttagning kommer därmed att misslyckas) Sida 26 av 52

27 7 Kodserver Metakataloge n Kodserver Integrationsplattform 7.1 Beskrivning Kodservern är inte en leverans inom samverkanslagret men kommer att användas för att integrera fastställda värdemängder i administrationsgränssnittet. Fastställda värdemängder som används i samband med administration av användare i administrationsgränssnittet baseras på etablerade källor då dessa finns, exempelvis kodverk från Socialstyrelsen eller Sjukvårdsrådgivningen, enligt: A_Struktur_och_innehall_version_3.3_ pdf. Att kodservern finns etablerad innan införandet av samverkanslagret påbörjas är en förutsättning för ovan nämnd funktionalitet. Om så ej är fallet så finns möjligheten att hantera de fastställda värdemängderna via IM istället. 7.2 Fastställda värdemängder Vid manuell registrering av en ny anställning eller administration av en befintlig så ska fäljande uppgifter hämtas från kodservern med hjälp av en webbservice: Befattning Befattningskod Specialitet Specialitetskod Legitimerad yrkesgrupp Befattning och befattningskod Denna värdemängd beskriver vad en person arbetar som och reglerar innehållet i attributet befattning (patitlename) och befattningskod (patitlecode). Källan är en AID-etikett från förteckningen Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID). Nedan följer ett antal exempel av befattning och befattningskoder: Befattningskod Befattning Beskrivning Exempel Läkare ej legitimerad, annan Ej legitimerad läkare under till exempel vikariat eller provtjänstgöring. (Specialitetskod ej tillämplig) Sida 27 av 52

28 Psykolog Psykolog Psykolog PTP-psykolog Ej legitimerad psykolog under praktisk tjänstgöring (PTP) Psykoterapeut Arbetar med behandling av psykiska besvär och sjukdomar samt med utveckling av mänskliga relationer. PTP-psykolog Psykoterapeut Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, vårdavdelning Barnmorska, mottagning/rådgivning Barnmorska, barnmorska förlossning, barnmorska vårdavdelning Barnmorska öppenvård, barnmorska rådgivning, barnmorska mödravårdscentral Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska Anestesisjuksköterska, narkossjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Distriktssjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Psykiatrisjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Ambulanssjuksköterska Sjuksköterska, handikappoch äldreomsorg/geriatrik Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik Geriatriksjuksköterska, sjuksköterska äldreomsorg Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdssjuksköterska Specialitet och specialitetskod Denna värdemängd innehåller yrkesgrupper som har specialiteter utöver grundutbildningen, exempelvis legitimerad läkare, tandläkare och sjuksköterska. Värdemängden reglerar innehållet i attributet specialitet (specialityname) och specialistkod (specialitycode). Källan är Svensk författningssamling (SFS 1998:531, SFS 1998:1513, SFS 1993:100). Nedan följer ett antal exempel av specialiteter och specialistkoder: Specialitetskod Specialitet Läkare Akutsjukvård Allergologi Allmänmedicin Tandläkare 2001 Bettfysiologi 2002 Endodonti 2003 Odontologisk radiologi Sida 28 av 52

29 Sjuksköterskor 3004 Specialistsjuksköterska: Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 3007 Specialistsjuksköterska: Distriktssköterska 3008 Specialistsjuksköterska: Allmän hälso- och sjukvård med inriktning mot onkologisk vård Legitimerad yrkesgrupp Denna värdemängd innehåller de legitimerade yrkesgrupperna och reglerar innehållet i attributet legitimerad yrkesgrupp (HSAtitle). Nedan följer ett antal exempel av legitimerade yrkesgrupper: Yrkeskod Yrkesgrupp AP Apotekare AT AU BA BM DT KP LG LK NA OP OT PS PT RC RS SG SF SJ TH TL Arbetsterapeut Audionom Barnmorska Biomedicinsk analytiker Dietist Kiropraktor Logoped Läkare Naprapat Optiker Ortopedingenjör Psykolog Psykoterapeut Receptarie Röntgensjuksköterska Sjukgymnast Sjukhusfysiker Sjuksköterska Tandhygienist Tandläkare Sida 29 av 52

30 För enheter gäller samma princip som för användare där följande uppgifter ska hämtas: Enhetstyp Verksamhet Verksamhetskod Vårdform Visas för Enhetstyp Denna värdemängd innehåller olika typer av enheter. Attributet används för att visa om en enhet kan klassas som en specifik typ av enhet, exempelvis: Kod Enhetstyp 01 sjukhus 02 vårdcentral Verksamhetskod och verksamhet Verksamhetskod används för att tala om vilken typ av vård en vårdgivare kan leverera. Värdemängden reglerar innehållet i attributen verksamhet (businessclassificationname) och verksamhetskod (businessclassificationcode). Ansvarig för ursprung och underhåll av detta kodverk är Sjukvårdsrådgivningen. Nedan följer ett antal exempel på verksamheter och verksamhetskoder: Verksamhetskod Verksamhet 2203 Folkhälsovård 2003 Fotvård 2204 Förebyggande hälsovård 1508 Företagshälsovård 1131 Gastroenterologi 1310 Gastroenterologisk kirurgi 1107 Gastromedicin 1704 Gastroradiologi 1108 Geriatrik 1109 Geriatrisk rehabilitering 1607 Geropsykiatrisk verksamhet/äldrepsykiatri Vårdform Denna värdemängd används för att särskilja på olika typer av vårdformer och reglerar innehållet i attributet vårdform (caretype). Ansvarig för ursprung och underhåll av detta kodverk är Sjukvårdsrådgivningen. Kod Vårdform 01 öppenvård 02 slutenvård Sida 30 av 52

31 03 hemsjukvård Visas för Denna värdemängd används för att tala om för vem ett objekt ska visas. Värdemängden reglerar innehållet i attributet visas för (hsadestinationindicator). Ansvarig för ursprung och underhåll av detta kodverk är Sjukvårdsrådgivningen. Kod Visas för 01 sjukvårdsrådgivning 02 andra vårdgivare 03 allmänhet Sida 31 av 52

32 8 Kvalitetssäkringstjänst (Navet) Metakataloge n WS Navet Integrationsplattform 8.1 Beskrivning Namnet är en del av identifieringen av en person och det är därför viktigt att personnamn i samverkanslagret överensstämmer med de identitetshandlingar som används i officiella sammanhang, exempelvis körkort och SITHS-godkända ID-kort med tillhörande certifikat. För att säkerställa personuppgiftskvalitet kopplas namngivningen i samverkanslagret till Skatteverkets Navet-tjänst. Därmed säkerställs en fungerande kvalitetssäkring av personuppgifter då dessa valideras mot aktuella uppgifter. Kommunikation sker oberoende beslutad källa via en webbservicetjänst som ansluts mot integrationsplattformen. Samverkanslagret använder därefter tjänsten vid nyupplägg av en person och hämtar ut namnuppgifter med hjälp av frågeställningar på personnummer. 8.2 Uppgifter Följande uppgifter ska hämtas från befolkningsregistret: Förnamn Initial Mellannamn Efternamn Fullständigt namn Förnamn Förnamn är förnamn i befolkningsregistret. Bland dessa väljs personens tilltalsnamn, något som kan vara registrerat i befolkningsregistret med hjälp av en tilltalsnamnsmarkering Initial Den första bokstaven i något eller några av förnamnen som hämtas ifrån befolkningsregistret används som initial(er). Då objektsnamnet (CN) i HSA måste vara unikt så kan det inträffa ett scenario där de riktiga initialerna inte räcker till. Principen ser ut som följer för att skapa ett unikt CN i HSA: 1. Tilltalsnamn (Mellannamn) Efternamn 2. Tilltalsnamn Initial (Mellannamn) Efternamn Sida 32 av 52

33 3. Tilltalsnamn Intialer (Mellannamn) Efternamn 4. Tilltalsnamn Fiktiv(a) Initial(er) (Mellannamn) Efternamn 5. Tilltalsnamn Fiktiva Initialer+siffra (Mellannamn) Efternamn Initialerna kan vara upp till fyra tecken och hämtas, som principen beskriver, i första hand från befintliga förnamn i befolkningsregistret. Om detta inte ger ett unikt commonname (CN) i HSA så kan andra bokstäver väljas vilket hanteras ifrån administrationsgränssnittet IM. Vid en automatisk anslutning mot samverkanslagret så sker kontrollen mot attributet pidhsacn i metakatalogen som i sin tur genererar en kombination som är unik. Anser användaren därefter att inte kombinationen är acceptabel så kan kombinationen av initialer ändras manuellt via administrationsgränssnittet Mellannamn Mellannamn är ett tillägg till efternamn, exempelvis ett flicknamn (vid giftermål). Mellannamn förutsätter att efternamn också finns. Förhållandet mellan mellannamn och efternamn och hur dessa får användas regleras i namnlagen Efternamn Efternamn är efternamn i befolkningsregistret Fullständigt namn Fullständigt namn är samtliga namn i befolkningsregistret. 8.3 Efterkontroll Förslagsvis sker en kontroll av befintliga namn mot befolkningsregistret och ges en respittid på sex månader för ändring i befolkningsregistret. Skulle inte uppgiften vara förändrad i folkbokföringsregistret efter dessa sex månader så kommer uppgiften per automatik ändras i samverkanslagret efter kontakt med berörd administratör (via gränssnittet). Denna förändring kan förväntas ha bäring på SITHS-certifikatet för personen. Vikten av att fungerande SITHS-rutiner etableras i pilotinförandet är därför stor. 8.4 Ändring av namn Namn kan endast ändras genom ändring i RSV befolkningsregister eftersom det är den tjänst som kommer appliceras i samverkanslagret för kvalitetssäkra namnuppgifter. Sida 33 av 52

34 9 Metakatalog 9.1 Katalogdesign Katalogen ska vara dimensionerad och förberedd för de skånska kommunerna samt framtida utökningar av identiteter, enheter, tillägg av nya underkategorier och objektstyper enligt nedan. Dimensioneringen baseras på inkomna uppgifter från Kommunförbundet Skåne enligt: År 1 År 3 År personposter Varav ca 1000 personer förväntas vara användare av E-dos och ytterligare 4000 personer förväntas använda SVPL. Gemensamt för dessa användargrupper är att de behöver ett SITHS-kort och därmed även behöver finns i HSA-katalogen personposter En förväntad ökning på ytterligare personer. Gemensamt för dessa är att de behöver SITHS-kort personposter Här förväntar sig Kommunförbundet Skåne att samtliga vård- och omsorgsanställda inom kommunerna finns upplagda i HSA-katalogen. Metakatalogen behöver alltså kunna hantera 5000 poster initialt men vara skalbar för minst personposter sett ur kommunernas perspektiv. Med den givna designen så är metakatalogen kapabel att hantera upp till objekt. Katalogen kommer initialt att innehålla följande objekttyper: Aktiva objekt Personobjekt Anställningsobjekt (kommunanställda inom vård och omsorg) Organisationsenheter Inaktiva objekt Personobjekt Anställningsobjekt (kommunanställda inom vård och omsorg) Organisationsenheter Med inaktiva objekt avses användare och organisationsenheter som inte längre är aktuella i samverkanslagret, men som inte tas bort för upprätthållning av historik och/eller för att minimera risken att poster i samverkanslagret återanvänds. Sida 34 av 52

35 9.1.1 Katalogstruktur SAMMETA- TREE Sam Meta System SamOrg WorkOrder Identities Admin Server DriverSet01 Roles Kommuner piduser Driver Kommun A Kommun... pidemployee Enhet A Enhet... Passiva poster Enhet A Enhet... Passiva poster Figur 2. Observera att metakatalogstrukturen kan förändras vid pilotinförandet Container Roles System Meta Identities SamOrg Kommuner WorkOrder Innehåll Innehåller administrationskonton för IM Administratörskonton för metakatalogen, servers, administration och regelverk. Underliggande innehåll styrs ifrån regelverk i metakatalogen. Alla personobjekt och anställningsobjekt. Personobjektet har containeregenskaper (utgör en del av den hierarkiska strukturen) och anställningsobjekt tillhörande en person lagras som lövobjekt under personobjektet. Innehåller alla organisatoriska enheter per organisationstyp Exempel: Kommuner, privata vårdgivare och andra intresseorganisationer Innehåller aktiva/inaktiva organisationsstrukturer per kommun Innehåller schemalagda aktiviteter 9.2 Objekt Namnsättning klasser Namnsättning av alla nya klasser görs med prefixet pid, exempelvis piduser. Nya klasser ges ett engelskt namn, exempelvis pidemployee Namnsättning attribut I stor utsträckning används befintliga attribut i edirectory. I de fall det saknas ett lämpligt attribut som inte ingår som standard utökas schemat och kompletteras med namngivningar enligt Sjukvårdsrådgivningens riktlinjer. Ytterliggare en namngivning av attribut som används internt i metakatalogen namnsätts med prefixet pid och med engelska namn, exempelvis piddepartmentcode. Sida 35 av 52

36 9.3 Objektstyper På ett objekt av klassen piduser lagras information som är kopplat till den specifika personen. Under detta objekt kan det i sin tur finnas flera underliggande objekt som är förbundet till vilka underkategorier som personen har. Med underkategorier menas att personen har vissa unika egenskaper genom exempelvis kategorier som anställd, vårdgivare, extern leverantör osv. Person tillsammans med multipla underkategorier används därmed för att etablera strukturer och logik som tillåter en flexibel skalbarhet för samverkanslagret och dess uppbyggnad av en persons identitet. Att bryta sönder gamla strukturer som utgår från användandet av enskilda användarobjekt är en framgångsfaktor för att kontrollerat kunna hantera den kompletta identiteten i samverkanslagret. Detta med syftet att etablera: Förutsättningar för användarvänlig åtkomst En rationell hantering av framtida grupper En god hantering av flerförekomster för personer som arbetar i multipla organisationer En skalbarhet med ett perspektiv på framtiden (exempelvis federation) En väl fungerande grund för delegerad administration via IM Sida 36 av 52

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0

!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0 !!! Sambi!! Attributspecifikation! Version 1.0! 2!(7)! 1! Revisionsinformation! Datum Version Beskrivning 2015-12-21 1.0 Första publicerade attributspecifikationen 2! Syfte!med!denna!specifikation! En

Läs mer

Projektbeskrivning E-dos/SITHS. För. Skånes kommuner

Projektbeskrivning E-dos/SITHS. För. Skånes kommuner Projektbeskrivning E-dos/SITHS För Skånes kommuner Innehållsförteckning 1 Dokumenthistorik... 3 1.1 Versioner... 3 1.2 Förkortningar/förtydliganden... 3 2 Bakgrund och syfte... 4 3 Projektidé... 5 3.1

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF)

Certifikat - Ett av en CA elektroniskt signerat intyg som knyter en publik nyckel till en specifik nyckelinnehavare. Källa: Inera (BIF) A Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet. Källa: SOSFS 2008:14 Autentisering - Kontroll av uppgiven identitet, t ex vid inloggning, vid kommunikation mellan system eller vid utväxling av meddelanden

Läs mer

Barnhälsodataprojektet. Skåne

Barnhälsodataprojektet. Skåne Barnhälsodataprojektet Skåne Funktionsspecifikation Samverkanslager Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33, Klippan. Telefon: 0435-71 99 00 Telefax: 0435-71 99 10 Postadress: Box

Läs mer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer

Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Vad krävs för att använda tjänsten Mina Planer Mina planer är Region Skånes och de skånska kommunernas IT-tjänst för processerna Samordnad Plan vid Utskrivning och Samordnad Individuell Plan. Med hjälp

Läs mer

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun Dokumentnamn Beställning av SITHS-kort 1 Syfte Beskriver ansvarsförhållanden och rutin inom Uppsala kommun för att beställa SITHS-kort och initialt medarbetaruppdrag. Rutinen gäller både beställning av

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths

Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 1 Anslutning av Elektronisk Katalog EK/HSA, införande etjänstekort et/siths sida 2 1 Innehåll 2 Bakgrund - EK... 3 2.1 Vad är EK... 3 2.2 Tillämpningar för EK... 4 3 Bakgrund - etjänstekort... 5 3.1

Läs mer

Rutiner för hantering av externa personer i HSA

Rutiner för hantering av externa personer i HSA - Privata familjeläkare 1. HANTERING AV EXTERNA PERSONER I HSA...1 2. SKAPA EN PERSON MANUELLT I ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET FÖR HSA - IM (IDENTITY MANAGER)...2 3. MEDARBETARUPPDRAG...4 4. BESTÄLLNING

Läs mer

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK)

Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) Ansvarsförbindelse för Stockholms Läns Landstings Elektroniska Katalog (EK) [Organisation som Ansvarsförbindelsen gäller] Modell Anvisning Dokumentation Blankett Rapport Namn Datum Version Ansvarig utgivare

Läs mer

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014

Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Revisionsfrågor HSA och SITHS 2014 Fyll i svar på nedanstående revisionsfrågor. När du har besvarat alla frågorna klickar du på knappen "Skicka nu" längst ner på sidan. Om du inte hinner besvara alla frågor

Läs mer

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin

Massutbyte av HCC. Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Massutbyte av HCC Manual för administration av massutbyte i SITHS Admin Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förutsättningar... 2 1.2.1 Informera alla användare att de ska ha sina pinkoder

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder

HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder HSA Nationell katalogtjänst och revisionen av kodverket Verksamhetskoder Annika Asp Terminologicentrum TNC 29 september 2010 HSA Nationell katalogtjänst Nationell katalogtjänst innehållande information

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.0, 2014-10-21 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.0, 2014-10-21 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet... 3 2 Rekommendationer...

Läs mer

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi

Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Synpunktsrunda 1 attribut i Sambi Sista dag att lämna synpunkter är den 27 januari, 2013 Bakgrund Sambi är en federativ infrastrukturlösning för hela hälso-, vård- och omsorgssektorn, det vill säga en

Läs mer

Testprotokoll (SAT) Landstinget Blekinge

Testprotokoll (SAT) Landstinget Blekinge Testprotokoll (SAT) Integration HSA och Popman Landstinget Blekinge POSTAL ADDRESS Pulsen Integration AB Box 881 501 15 Borås Sweden VISITING ADDRESS Kyrkängsgatan 8 TEL +46 (0)33-17 73 50 FAX +46 (0)33-10

Läs mer

Teknisk beskrivning PDL i HSA

Teknisk beskrivning PDL i HSA Teknisk beskrivning PDL i HSA Beskrivning av vårdgivare, vårdenhet och medarbetaruppdrag i HSA för implementation i administratörsgränssnitt samt registrering via LDAP-verktyg Version 1.01 Innehållsförteckning

Läs mer

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen

Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC. Beskrivning av totallösningen Hantering av borttagna personobjekt med giltiga HCC Beskrivning av totallösningen Innehåll 1. Övergripande beskrivning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Översiktlig beskrivning av lösningen...

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

SITHS Sj k årdsrådgi ningen (SVR) Thomas Näsberg

SITHS Sj k årdsrådgi ningen (SVR) Thomas Näsberg E-dos/SITHS Projektstart t t e-dos/siths Information o arbetsmaterial för projektet e-dos/siths Nuläge tidplan för samverkanslager HSA - genomgång av mall för HSA-uppgifter, kvalitetssäkring, inmatning,

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29

HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 Utgående från mallversion 3.3.1 2009-11-16 1(19) HPT bilaga 2 för Landstinget Gävleborg 1.2 2010-01-29 HSA Objekt och Attribut i HSA Detta dokument utgör bilaga 2 till HSA Policytillämpning för Landstinget

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort

Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Manual Beställning av certifikat (HCC) till reservkort Landstinget Västmanland INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 REVISIONSHISTORIK... 3 2 INTRODUKTION... 4 3 UTFÄRDA RESERVKORT... 4 3.1 BESTÄLLNINGSUPPDRAG... 4 3.2

Läs mer

Barnhälsodata/ID-projektet Pilotprojekt Skåne - 12 maj 2009

Barnhälsodata/ID-projektet Pilotprojekt Skåne - 12 maj 2009 Barnhälsodata/ID-projektet Pilotprojekt Skåne - 12 maj 2009 09.00 09.30 Morgonfika 09.30 10.00 Välkomna - målsättning med dagens program Bo Nilsson och Sven-Erik Johansson - Kommunförbundet Skåne målsättning

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Integrationsmöjligheter till Quality ID

Integrationsmöjligheter till Quality ID Integrationsmöjligheter till Quality ID Pulsen AB POSTAL ADDRESS Pulsen Application AB F O Petersons gata 9 421 31 Västra Frölunda Sweden VISITING ADDRESS F O Petersons gata 9 TEL +46 (0)31-709 82 00 FAX

Läs mer

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1

Utfärdande av HCC. Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Utfärdande av HCC Utbyte av SITHS CA v3 på kort som kan hantera SITHS CA v1 Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda nytt HCC till befintligt SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar...

Läs mer

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation.

Inom kort kommer sjuksköterskor inte längre åt webbapplikationen e-dos om de inte har SITH- kort, Apotekets säkerhetsdosa eller en e-legitimation. Utmaningen att skapa en väl fungerande informationsförsörjning för den svenska vården och omsorgen är successivt på väg att bli verklighet. Flera av de IT-säkerhetslösningar som har utvecklats kan med

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23

Diarienr. HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN. IT-bilaga Hälsoval. Landstinget Dalarna. Version: 1.1 Versionsdatum: 2012-08-23 HUVUDKONTORET MiT-ENHETEN IT-bilaga Hälsoval Landstinget Dalarna : 1.1 sdatum: IT-bilaga Hälsoval sdatum 2 (8) Dokumenthistorik Datum Beskrivning Författare 2009-12-10 0.1 Första mall Agneta / Gunilla

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar

Systemadministration. Webcert Fråga/Svar Systemadministration Webcert Fråga/Svar Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Syfte och målgrupp... 2 1.3 Definitioner och benämningar... 2 2 Systemadministration av Webcert... 2 2.1 Behörigheter

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog.

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integration META katalog och nationell HSA katalog. Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30

HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter. Scenariobeskrivning, version 2.0, 2014-09-30 HSA Arkivering av stängda vårdgivare och vårdenheter Scenariobeskrivning, version 2.0, Innehåll Inledning... 3 Information som ska sparas vid arkivering... 3 Scenario 1: En vårdenhet stängs... 4 Scenario

Läs mer

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1

Schemaändring version 4.2. Information om schemaändringar 1.1 Schemaändring version 4.2 Information om schemaändringar 1.1 Innehållsförteckning Införande av HSA-schemaversion 4.2... 3 Preliminär process för införande... 3 Beskrivning av förändringar i version 4.2...

Läs mer

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy

HSA Anslutningsavtal. HSA-policy HSA Anslutningsavtal HSA-policy Innehållsförteckning Revisionshistorik... 3 Kontaktuppgifter... 3 Övergripande dokumentstruktur för HSA... 4 1. Introduktion... 6 1.1. Översikt... 6 1.2. Terminologi...

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster 1 (13) Lathund Hantera boendeenheter i Tandvårdsfönster Sida 1/13 2 (13) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet

Användningsfall. UC-01.01B Anställd börjar, E-rekrytering. Lunds Universitet Användningsfall -01.01B Anställd börjar, E-rekrytering Lunds Universitet Copyright 2014 Advania AB Sida 1/13 shistorik Beskrivning Ändrat av Datum 0.1 Utkast 2013-12-16 0.2 Uppdaterat efter möte 2014-01-17

Läs mer

Samverka effektivare via regiongemensam katalog

Samverka effektivare via regiongemensam katalog Samverka effektivare via regiongemensam katalog Seminarium 4:6 Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Johan Zenk, Landstinget i Östergötland Ännu inget genombrott för e-legitimation

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen

Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Interimslösning SITHS delområde HSA-katalogen Skriven av IT-samordnare Karl Andersson, Fyrbodals kommunalförbund 1.1 Inledning Inom IT-samverkan 1 i VG (Västra Götaland) uppdrogs från uppstarten olika

Läs mer

Översiktsbild kontaktkort. Hitta och Jämför Vård 2013-12-16

Översiktsbild kontaktkort. Hitta och Jämför Vård 2013-12-16 Översiktsbild kontaktkort Hitta och Jämför Vård 2013-12-16 Denna presentation är en översiktbild över kontaktkorten och hur de visas på 1177 Vårdguiden Många landsting och regioner lägger in kontaktuppgifterna

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten

Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten NPÖ-guiden NPÖ Nationell Patientöversikt Nationell patientöversikt en lösning som ökar patientsäkerheten Den här guiden riktar sig till vårdgivare landsting, kommuner och privata vårdgivare som ska eller

Läs mer

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0

* Skatteverket. Beskattningsuppgifter. Förfrågan och svar. IT-avdelningen. Kravspecifikation 1.0 * Skatteverket IT-avdelningen Beskattningsuppgifter Kravspecifikation Förfrågan och svar 1.0 Denna kravspecifikation beskriver informationskraven för de som utvecklar och använder informationstjänsten

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0

HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen. Version 1.0 HSA Hantering av organisationsförändringar i vårdgivarstrukturen Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Generellt kring organisationsförändringar... 3 2.1 Arkivering

Läs mer

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt Nationell patientöversikt Översikt och Anslutning 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda 1. Bakgrund 2. Användarperspektiv och nytta 3. Status

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0

Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1. Information om schemaändring version 2.0 Schemaändring version 4.6 och version 4.6.1 Information om schemaändring version 2.0 Innehåll 1 av HSA-schemaversion 4.6 och 4.6.1... 3 1.1 Process för införande... 3 2 Förändringar i schemaversion 4.6...

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14

Läs mer

HSA-schema tjänsteträdet. Version 4.5 2015-04-14

HSA-schema tjänsteträdet. Version 4.5 2015-04-14 HSA-schema tjänsteträdet Version 4.5 Innehåll Revisionshistorik... 3 1 Inledning... 4 1.1 Tabellen... 4 1.2 Regional information... 5 1.3 Övrig information... 5 1.3.1 Information från överliggande objekt...

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag

Lathund. Bankkort Business i Internetbanken Företag Lathund Bankkort Business i Internetbanken Företag Innehållsförteckning. Bankkort Business i Internetbanken..... Visa Kortöversikt..... Visa kortransaktioner... 4.3. Ändra uppgifter Företagskort... 4.

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

Införandestöd för Pascal säkerhetslösning. - Inklusive uppfyllande av Säkerhetskrav enligt Patientdatalagen (PDL)

Införandestöd för Pascal säkerhetslösning. - Inklusive uppfyllande av Säkerhetskrav enligt Patientdatalagen (PDL) - Inklusive uppfyllande av Säkerhetskrav enligt Patientdatalagen (PDL) Innehållsförteckning 1 Syfte och bakgrund... 3 1.1 Bakgrund till Pascal... 3 2 Krav för att få åtkomst till Pascal... 4 2.1 Steg 1

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

Identiteter och roller inom vård och omsorg Varför behövs rollbaserad behörighet? (roll och roll?)

Identiteter och roller inom vård och omsorg Varför behövs rollbaserad behörighet? (roll och roll?) Identiteter och roller inom vård och omsorg Varför behövs rollbaserad behörighet? (roll och roll?) Europoint, seminarium 16 oktober 2014 Identitetstjänster och Federationer Ulf Palmgren, SKL 2014-10-16

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Uppgifter om verksamheten, som ska registreras i Skånekatalogen, för visning på 1177.se

Uppgifter om verksamheten, som ska registreras i Skånekatalogen, för visning på 1177.se Uppgifter om verksamheten, som ska registreras i Skånekatalogen, för visning på 1177.se Datum: Uppgiftslämnare: Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter: Uppgift Förklaring Fyll i mottagningens uppgifter i denna

Läs mer

Ver Bilaga 1 tillhörande HPTA

Ver Bilaga 1 tillhörande HPTA Ver.0.91 Bilaga 1 tillhörande HPTA Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Roller och ansvar... 3 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 5 4. Rolladministrering... 5 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC

Certifikat. svensk vård och omsorg HCC Certifikat för svensk vård och omsorg HCC Version 2.35 1 (29) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 HCC PERSON... 4 2.1 ÖVERSIKT HCC PERSON... 5 2.2 HCC PERSON, ATTRIBUT FÖR ATTRIBUT... 6 2.3 ÖVERSIKT HCC PERSON

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7

Användningsbeskrivning. SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Användningsbeskrivning SJÄLVSERVICE Cosmic LINK Messenger ROS Version 7 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-05-24 Upprättat dokument från arbetsmaterial Inge

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Praktikfall i vården 2012-10-03

Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikfall i vården 2012-10-03 Praktikertjänst AB Praktikertjänst är ett aktiebolag men har en producentkooperativ ram där de 2120 aktieägarna själva arbetar på mottagningar runt om i landet Affärsområde

Läs mer

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker

Beslutsunderlag. Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker Beslutsunderlag Rekommendation för beslut om lösning för hantering av invånarens tidbokning gällande mottagningar som använder flera tidböcker 1. Bakgrund och problemställning... 2 2. Rekommendation...

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation.

Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Federerad åtkomst Information om åtkomst till Apotekens Services tjänster inom ramen för en identitetsfederation. Datum: 2011-02-28 Version: Författare: Christina Danielsson Senast ändrad: Dokumentnamn:

Läs mer

Lathund. Hantera boendeenheter i. Tandvårdsfönster

Lathund. Hantera boendeenheter i. Tandvårdsfönster Lathund Hantera boendeenheter i Sida 1/12 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-11-09 Första version 0.2 2012-11-26 Ändrat länken till Mindre ändring av skärmbild Sida 2/12 Innehållsförteckning

Läs mer

RIV Informationsspecifikation

RIV Informationsspecifikation RIV Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för Kontaktperson: Henrika Littorin, Inera AB 2 (88) Innehållsförteckning REVIS IONS HISTORIK... 4 1 INLEDNING... 5 2 BAKGRUND... 6 2.1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Anvisning. Publiceringsverktyg för manuell inläsning av certifikatsinformation till HSA

Anvisning. Publiceringsverktyg för manuell inläsning av certifikatsinformation till HSA Anvisning Publiceringsverktyg för manuell inläsning av certifikatsinformation till HSA Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Christoffer Johansson Upprättande av dokument 0.2 Jessica Nord

Läs mer

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT

Frågor och svar. I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Frågor och svar I detta dokument finner ni svaren på de vanligaste frågorna kring problem som ibland uppstår i SVPL-IT Får följande felmeddelande vid inloggning Http 403 Åtkomst nekas SVAR: Detta beror

Läs mer

Riktlinjer för tester och testdata i HSA. Version

Riktlinjer för tester och testdata i HSA. Version Riktlinjer för tester och testdata i HSA Version 3.1 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Introduktion... 4 1.2 Översikt HSA Testmiljöer... 4 1.3 Användningsområden för testmiljöerna... 5 1.3.1 Testmiljön (tidigare

Läs mer

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID

Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID 2015-03-31 Information för användare av e-tjänstekort och HSA-ID Du som arbetar i Järfälla kommun och arbetar med känsliga uppgifter och behöver säker identifiering och inloggning. System som innehåller

Läs mer

HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8)

HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8) HSA Admin version 4.9 (och lite 4.8) Vad är nytt? Precis som i 4.8 - Rätt mycket 12:e maj 2014 Robert Stahl Robert.stahl@inera.se En liten tillbakablick först. 17 åtgärder genomfördes i version 4.8, både

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område; SFS 2006:65 Utkom från trycket den 28 februari 2006 utfärdad den 16 februari

Läs mer

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem

Rättskällor. Hälso- och sjukvårdens regelsystem Hälso- och sjukvårdens regelsystem En del av den offentliga rätten. Ramlag med många föreskrifter. Ett särskilt ansvarsystem. Många olika aktörer. I ständig utveckling. Rättsregler; en modell för konflikthantering

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera

E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera E-identitet för offentlig sektor (Efos) Kerstin Arvedson, Inera Presentation Cathrine Andersson objektspecialist Christoffer Johansson IT-specialist Fadi Jazzar - IT-specialist Federation Medlemmar Tillitsramverk

Läs mer

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet

Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Sjunet Anslutningsavtal Förenklat regelverk för informationssäkerhet Innehållsförteckning 1. Generellt... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Berörda dokument... 3 1.3. Sjunet Informationssäkerhet... 3 1.4. Avgränsning...

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

HSA FileService Användarhandledning. Version 1.2, 2015-10-27

HSA FileService Användarhandledning. Version 1.2, 2015-10-27 HSA FileService Användarhandledning, Innehåll 1. Inledning... 4 2. Anslutning till HSA FileService... 4 3. Filernas innehåll... 4 4. Tekniska grundförutsättningar... 5 4.1 Brandväggsöppning vid kommunikation

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer