Sammanställning av Laborationer inom ämnet Energiteknik vilka ges vid kurser på TFE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av Laborationer inom ämnet Energiteknik vilka ges vid kurser på TFE"

Transkript

1 Umeå Universitet September 2003 Institutionen för tillämpad Fysik och Elektronik Anders Åstrand Sammanställning av Laborationer inom ämnet Energiteknik vilka ges vid kurser på TFE

2 Innehåll Hot-Box 2 Koaxialvärmeväxlare 3 Luftflödesmätningar 4 Luftbehandlingsaggregat 5 Motorprovbänk 6 Peltonturbin 7 Pumpbänk, serie och parallell drift 8 Pumplaboration, Industripump 9 Pumplaboration, shaft deflection 10 Solfångare 11 Strömningsförluster i rör 12 Teknikhusets ventilationsaggregat La Turbojetmotor 14 Värmeledning i cylindrisk kropp 15 Värmepump Carrier 16 Värmelagring (under utv) 17 Bestämning av ångbildningsentalpi 18 Kylmaskin/värmepump 19 Varmluftsmaskin typ stirling 20 Energiformer 21 Värmeledning i plexiglas 22 1

3 Hot-Box 2 exemplar Utrustningen består av en Hot-Box, vilken har fyra utbytbara väggsektioner av olika material och tjocklek. Som värmekälla inne i Hot-Boxen används en 60W glödlampa. Övrig utrustning är en temperaturregulator, ett flertal förmonterade termoelement av typ T samt en flatbäddskrivare. Mätdata loggas med hjälp av en Datataker DT100 och mjukvaran Decipher samt en PC. Syftet med laborationen är att vara ett komplement till de teoretiska kunskaper som kursen förmedlat i övrigt. Hot-Box är ett tillämpat moment för att öka förståelsen för betydelsen av en byggnadsdels U-värde. Uppgiften är att bestämma olika byggnadsdelarnas U-värde samt de olika materialens värmeledningsförmåga λ. I laborationen ingår även att studera betydelsen av ett byte från en- till tvåglas fönster, med avseende på energianvändningen. Figur 1 Bilden visar en s.k. Hot-Box, dess temperaturregulator samt en flatbäddskrivare som används vid laborationen. 2

4 Koaxialvärmeväxlare 2 exemplar Utrustningen består av en ca 3 m lång koaxialvärmeväxlare, vilken kan kopplas för motströms respektive medströms vattenflöde. Termometrar finns monterade i dykrör på olika platser i värmeväxlaren, och det finns svävkroppsmätare för flödesmätning. Studenterna skall studera begreppen värmegenomgångstal (U) och temperaturverkningsgrad (η) för en värmeväxlare och bestämma dess beroende av flödesriktning och flödeshastighet. Figur 2 Bilden visar koaxialvärmeväxlaren med termometrar och dess svävkroppsmätare. Ansluts till varm respektive kallvattenkrannen. 3

5 Luftbehandlingsaggregat 2 växlare kan köras samtidigt Laborationsutrustningen består av tre verkliga ventilationsaggregat, en med en korsströmsvärmeväxlare, en med en roterande växlare och en med en sk heat pipe växlare. Det finns möjlighet att köra två av systemen samtidigt, och de är naturligtvis kopplade till uteluft. Till de tre aggregaten finns en del mätutrustning anslutet eller tillgängligt, bl.a. ett flertal termoelement som är anslutna till en dator via en datalogger och utrustning för att mäta luftflöde Studenterna ges möjlighet att studera verkliga aggregats utseende, funktion och uppbyggnad. Luftlödet mäts med exempelvis Prandtl-rör, varmtrådsanemometer, vinghjulsanemometer och s.k. Q-dysor som finns inmonterade i aggregaten. Man bestämmer temperaturverkningsgrad och UA-värde med såväl NTU-metod som med den logartritmiska medeltemperaturen. Figur 3 Bilden visar en uppställning med den roterande värmeväxlaren inkopplad. 4

6 Luftflödesmätningar Ett exemplar Utrustningen är monterad på två ihopsatta bord och är relativt lång. Den består av en fast uppställning inkluderade radialfläkt, frekvensomvandlare för varvtalsreglering, rör utformat som ett stort venturirör med uttag för differenstryckmätning, anubar samt ram för mätning med påsmetoden. Övrig utrustning som används är Prandtlrör, precisionsmanometer, U- rörsmanometer, varmtrådsanemometer, vinghjulsanemometer, påsar (2 storlekar) samt ett venturirör av glas för mätning vid utlopp. Målsättningen är att studenterna skall prova olika mätmetoder för luftflödesmätningar och att utvärdera dessa. Eftersom rören är transparenta så kan de kan bland annat studera hur pass känsliga olika mätmetoder är för anströmningsvinkeln. Figur 4 Bilden visar laborationsuppställningen för luftflödesmätningar. Mätgivare är ej monterade. 5

7 Motorprovbänk Ett exemplar För laborationen finns en färdig motorprovbänk för belastningsprov. Belastningen görs med hjälp av en generator som belastas med hjälp av en likspänningskub. Övrig utrustning är varvräknare, U-rör för mätning av undertryck i insugningskanalen samt mätglas för bränsleförbrukning, hörselkåpor och tidtagarur. Laborationen syftar till att ge ökad praktisk förståelse för vissa i teorin tidigare behandlade begrepp rörande förbränningsmotorer. Genom att utföra ett prestandaprov på motorn så kan exempelvis effekt och moment diagram konstrueras. Man bestämmer även motorns verkningsgrad, den specifika bränsleförbrukningen samt fyllnadsgrad. Figur 5 Bilden visar motorprovbänken med en luftkyld 4-taktsmotor inkopplad. Likspänningsaggregatet för belastning är ej med på bilden. 6

8 Peltonturbinen Ett exemplar Med utrustningen kan man studera Peltonturbinens arbetssätt, variera fallhöjd, flöde och belastning. Belastning sker med hjälp av en trumbroms. Vattenflödet mäts med hjälp av en Thomson-skibord. En uppgift vid laboration kan vara att bestämma hur kraften på skovlarna varierar med avloppshastighetens riktning för en vald ineffekt. Det går också att studera hur turbinens uteffekt och verkningsgrad varierar med avloppshastighetens riktning. Figur 6 Bilden visar Peltonturbinen med tank och pump. Genom fönstret kan strålens riktningsändring efter kontakt med skoveln studeras. 7

9 Pumplaboration, Industripump Ett exemplar Laborationsutrustningen är en fast uppställning med cenrifugalpump, frekvensomvandlare, manometrar, tank och rörsystem med flödesmätare och ventiler. Övrig utrustning som behövs är fototakometer, talmeter och brevvåg. Övningen kan bestå i att ta upp data för bestämning av pumpkaraktäristik och/eller att studera varvtalsreglering respektive strypreglering. Målsättningen är att studenterna skall få en ökad förståelse för olika begrepp, såsom uppfodringshöjd, strypförluster mm samt de energibesparingar som kan nås genom val av olika reglermetoder. R G A GP GP Moment M Elmot or M Brevv Figur 7 Schematisk skiss av laborationsuppställningen.. Figur 8 Bilden visar den gula industripumpen med tank och frekvensomvandlare. 8

10 Pumplaboration, serie och parallelldrift Ett exemplar Uppställningen består av en rostfri tank rymmande 0,75m 3 vatten ovanpå vilken två stycken centrifugalpumpar är monterade. Rörsystemet består av genomsynliga plexiglasrör, ventiler och svävkroppsmätare. Genom att ställa in ventilerna i systemet så kan pumparnas drift ske i serie eller parallell drift. Det finns även möjlighet att med hjälp av den första pumpen driva den andra baklänges, dvs som turbin. För att kunna bestämma momentet för den drivande kraften så är en skivbroms monterad på utgående axel. Den bromsade kraften läses av på en våg via en momentarm. Figur 9 Bilden visar tanken med dess två pumpar och frekvensomvandlare. 9

11 Pumplaboration, shaft deflection Ett exemplar Denna laborationsuppställning kan användas på samma sätt som laborationen Industripump men huvudsyftet är att kunna studera utböjningen av pumphjulsaxeln. Laborationsutrustningen är en fast uppställning med cenrifugalpump, frekvensomvandlare, manometrar, tank och rörsystem med flödesmätare och ventiler. Förutom manometrar anslutna på tryck respektive sugsida så har den fem manometrar anslutna till olika punkter i pumphusets snäcka. Dessa är monterade 45º, 90º, 135º, 270º samt 315º från den sk tungan (cut water) i rotationsriktningen räknat. Pumpen drivs av en elmotor via en tandrem med ett visst utväxlingsförhållande. Övrig utrustning som behövs är fototakometer, talmeter och brevvåg. Övningen kan bestå i att ta upp data för bestämning av pumpaxelns utböjning, pumpkaraktäristik och/eller att studera varvtalsreglering respektive strypreglering. Målsättningen är att studenterna skall få en ökad förståelse för olika begrepp, såsom uppfodringshöjd, strypförluster mm samt de energibesparingar som kan nås genom val av olika reglermetoder. Figur 10 Bilden visar pumpuppställning med tank och frekvensomvandlare. Pumpen drivs av en elmotor med hjälp av en tandrem med utväxling. 10

12 Solfångare Ett exemplar Tre stycken solfångare är placerade på Teknikhusets tak på ett sådant sätt att man enkelt och tryggt kan stå kring dem med grupper av studenter. Det tre typerna av solfångare är dels tre vacuumrör av typ Mazdon heatpipe, en solfångare i vilken består av fyra st seriekopplade absobatorer från TeknoTerm, samt en tredje som är av fabrikatet Lartec i vilken värmebäraren går i en tunn vattenspalt mellan två rostfria plåtar. De tre olika typerna av solfångare som finns i uppställningen ger på ett enkelt sätt möjlighet till jämförande av prestanda, optimering av flöden mm. Exp Solfångare Ovan tak Ovan tak Aerotemper, kan förbikopplas Ack Exp Radiator Figur 11 Visar en förenklad systemritning för solfångarsystemet. Figur 12 Bilden visar de tre solfångarna på Teknikhusets tak. 11

13 Strömningsförluster i rör 2 exemplar En fast uppställning bestående av ett rörsystem bestående av raka rör och rörkrökar, en kulventil samt ett par svävkroppsmätare. Mätpunkter i form av T-rör vilka är anslutna till stigarrör via slangar. Med hjälp av uppställningen kan man mäta tryckskillnader, uttryckt i meter vattenpelare, mellan en mängd olika punkter i ett rörsystem med strömmande vatten. Vattnets volymflöde genom rörsystemet kan mätas med hjälp av svävkroppsmätarna. Syftet med laborationen är att i praktiken visa på det strömningsmotstånd som uppstår när en vätska strömmar genom ett rörsystem bestående av raka rör och rörkrökar och ventiler. Figur 13 Bilden visar en del av laborationsuppställningen för studier av förluster vid rörströmning i rakrör, krökar och ventiler. 12

14 Teknikhusets ventilationsaggregat LA002 Teknikhuset har bland annat två stora ventilations och luftbehandlingsaggregat i källarens fläktrum. Dels ett system med en roterande värmeväxlare, dels ett system med vätskekopplade batterier. Studenterna ges möjlighet att studera en större luftbehandlingsanläggning och samtidig fä kännedom om de olika anläggningsdelarnas utseende, funktion, placering och utrymmeskrav. Studenterna skall rita ett fullständigt flödesschema för anläggningen med de vätskekopplade batterierna. Genom mätning med bland annat ett Prandtl-rör skall aktuella driftsförhållanden och batteriets verkningsgrad bestämmas. Figur 14 Del ur driftkort för luftbehandlingsaggregat LA002 i Teknikhusets källare 13

15 Turbojetmotor Ett exemplar För denna laboration finns en komplett provbänk tillverkad av Turbine Technologies Ltd i Chetek, Wisconsin, USA. En turbojet motor som körs på flygbränsle eller vanlig fordonsdiesel är monterad på ett stativ innanför en huv av stål med ett fönster av kraftig polykarbonatplast. Motorn är utrustad med givare för tryck och temperaturer samt lastcell för mätning av dragkraft. Start sker med hjälp av tryckluft, tomgångsvarvtalet är ca rpm och max varvtal ca 90000rpm. Syftet med laborationen är att ge förståelse för den principiella funktionen hos en gasturbin samt att baserat på verkliga mätdata tillämpa teoretiska samband för bestämning av turbojetmotorns prestanda. Med detta menas kompressor- och turbinarbete, kompressorverkningsgrad och dragkraft, vid olika varvtal. Figur 15 Bilden visare en genomskärning av turbojet motorn och dess tryck och temperaturgivare. Figur 16 Bilden visar laborationsuppställningen med turbojet motorn. 14

16 Värmeledning i en fast cylindrisk kropp 3 exemplar Mätningarna görs på en plastcylinder i centrum av apparaten. Värme tillförs cylinderns centrum genom att man sänder elektrisk ström genom en manganintråd som är lindad på pyrofyllit (lavamaterial). Behållaren fylls med en blandning av vatten och is, vilket gör att cylinderns mantelyta får en temperatur på ungefär 0 C. I cylindern är ett antal hål borrade på olika avstånd från centrum. Uppgiften består i att undersöka teoretiskt hur temperaturen varierar i en cylindrisk stav då temperaturen är högre i centrum än ute på mantelytan när så kallat stationärt tillstånd (dt/dt = 0) har inträtt. Studenterna skall bestämma värmeledningstalet (värmekonduktiviteten) k för plexiglas/pvc, samt studera ett uppvärmnings- respektive avsvalningsförlopp. Figur 17. Apparaturen i genomskärning. och mätcylindern sedd uppifrån Figur 18 Bilden visar de tre olika uppställningarna med cylindrar i olika material. 15

17 Värmepump Carrier Ett exemplar Utrustningen består av en värmepump av typen Carrier 30QD 009 med en 14kW kompressor. För att kunna köra värmepumpen utan att ha tillgång till vare sig lämpliga media att ansluta till såväl förångare som kondensor, är systemet modifierat. De delar av utrustningen som är monterat utanför värmepumpens skåp får ersätta exempelvis en markslinga och ett radiatornät. Det finns fjorton stycken termoelement av typen K inmonterade i systemet och för temperaturmätning används en digital termometer för dessa. Den här värmepumpslaborationen är ett blindtest där inga komponenter är förklarade eller utmärkta. Tanken är att studenterna själva genom att följa värmepumpens process "rör för rör" skall finna alla komponenter och därigenom kompletteras den teoretiska bild av en värmepumps kretsprocess som förmedlas via olika läroböcker. Genom att studera processen i en värmepump och att under drift mäta temperaturer på olika punkter i systemet kan kretsprocessen ritas in i ett fasdiagram. Laborationen är ett uppskattat tillfälle till att studera en kommersiell värmepump och dess komponenters verkliga utseende Figur 19 Bilden visar Carrier värmepumpen som delvis är ombyggd för laborationsändamål. 16

18 Värmelagring (under utveckling) Utrustningen kommer att bestå av ackumulatortanken i solfångarsystemet och en elektrisk värmare samt en plattvärmeväxlare kopplad till kallvattennätet, samt ett enkelt radiatorsystem. I ackumulatortanken sitter termoelement av typ T inkopplade för att man skall kunna studera skiktning. Tanken skall kunna laddas med hjälp av solfångarna eller den elektriska värmaren. Urladdning kan ske med hjälp av radiatorn eller ev med hjälp av plattvärmeväxlaren. Från solfångar systemet Ack Exp Radiator Till solfångar systemet Kallvatte Till radiator Valmöjlighet av solvvx, alt seriekoppling Förstoring av ackumulatortanken Figur 20 Visar en förenklad systemritning över ackumulatortankens inkoppling. Fullständig systemritning se figur 11. Figur 21 Bilden visar ackumulatortanken, radiatorn,värmepatronen och värmeväxlaren. 17

19 Bestämning av ångbildningsentalpi 2 exemplar Uppställningen består av en kokare, som kan evakueras till önskat tryck, en vattenkylare, en kvicksilvertermometer samt en manometer. Uppgiften består i att bestämma ångbildningsentalpin för en okänd vätska i ett visst tryckintervall, samt identifiera vätskan med hjälp av litteraturdata. Syftet med laborationen är att vara ett komplement till teorin bakom Clapeyrons ekvation och fasövergångar. Fig 22 Bilden visar kokaren med vattenkylare och termometer till höger och manometer i mitten. 18

20 Kylmaskin/värmepump 2 exemplar kyl/värmepumpanläggningen består av en kompressor, kondensor, expansionsventil och förångare. I denna slutna krets cirkulerar köldmedium R134a. Till uppställningen hör också två stycken isolerade vattentankar. Med hjälp av slangar och en dränkbar cirkulationspump cirkulerar vatten mellan dessa tankar. I den övre tanken finns tre stycken elvärmare för önskad värmebelastning och den nedre tanken innehåller koaxialförångaren. Till den vattenkylda koaxialkondensorn kopplas en kallvattenslang. Temperaturer på vatten- och köldmedieflöden mäts med 10 st Pt-100 givare. Dessa är kopplade till en omkopplare med vars hjälp fyrpolsmätning kan göras. Trycken mäts med sex stycken tryckgivare och flödena med hjälp av rotameter samt tidtagarur och mätglas. Spänning och ström mäts med multimeter och amperemeter. Uppgiften är att bestämma anläggningens olika köld- och värmefaktorer samt förångar-, kondensor- och kompressoreffekterna. Syftet med laborationen är att visa hur en verklig kylmaskin/värmepump ser ut och fungerar samt förstå dess huvuddelar. Fig 23 Bilden visar kyl/värmepumpanläggningen och vattentankar, cirkulationspump, tryckmätare och rotameter. 19

21 Varmluftsmaskin typ stirling 5 exemplar Utrustningen består av en stirlingmaskin, med två utbytbara toppar, en med värmespiral och en med ett vattenprov. Till utrustningen hör lampa, pv-indikator, stroboskop, vikter att belasta motor med samt en hjälpmotor. Temperaturer i vattenprov samt värmespiral mäts med termoelement typ cromel-alumel och dessa loggas med hjälp av en flatbäddskrivare. Hjälpmotorn kan köra stirlingmotorn både med- och moturs. Genom att använda sig av toppen med vattenprovet kan stirlingmotorn gå som kylmaskin och värmepump. Med glödspiral, utan hjälpmotor, körs den som varmluftsmotor. Uppgiften är att bestämma termisk- och nyttig verkningsgrad för varmluftsmotorn samt storleken på förlusterna i stirlingcykeln. För kylmaskin/värmepump gäller det, förutom att bestämma kolvarnas rörelse relativt pv-diagram, även bestämma momentan underkylning samt studera frysnings- och upptiningsförloppet. Syftet med laborationen är att bli förtrogen med kretsprocesser, pv-diagram, verkningsgrad, kylmaskin, värmepump och varmluftsmotorer. Fig 24 Bilden visar stirlingmotor kopplad till hjälpmotor samt belastad med vikter. 20

22 Energiformer 1 exemplar Uppställningen består av en 4-takts bensinmotor, en elgenerator samt en varmvattenberedare. Övrig utrustning är spänningsaggregat GPS 3030, laddningsförstärkare modell 462A samt termoelement, tidtagarur och tändstift med piezoelektrisk tryckgivare. Mätdata loggas med 3 stycken HP34401 multimeters, 2 stycken HP53131 universalräknare, en GDM391A multimeter och ett HP54622A minnesoscilloskop. Med hjälp av ett elverk (4-takts Ottomotor och elgenerator) samt en varmvattenberedare studeras omvandlingen mellan fyra olika energiformer: kemisk, mekanisk, elektrisk samt termisk energi. Även 4-taktsmotorns arbetscykel studeras. Uppgiften är att bestämma de verkningsgrader som erhålls mellan energiomvandlingarna. All mätdata bearbetas i Origin. Syftet med laborationen är att få en förståelse för de energiförluster som uppstår mellan olika energiomvandlingar, samt även få en inblick i 4-taktsmotorns arbetscykel. Fig 25 Bilden visar ottomotorn i mitten. Till vänster ser man varmvattenberedaren. Mellan varmvattenberedare och ottomotor syns generatorn. 21

23 Värmeledning i plexiglas 3 exemplar Utrustningen består av ett litet kärl med isvatten. I kärlet finns en cylinderformad plexiglasbit med en värmespiral i centrum och ett antal hål borrade på olika avstånd från centrum. Temperaturerna i plexiglasbiten mäts med termoelement typ cromel-alumel och dessa loggas med hjälp av en flatbäddskrivare. Uppgiften är att bestämma värmekonduktiviteten för plexiglas samt studera uppvärmningsoch avsvalningsförloppet. Syftet med laborationen är att, förutom att vara ett komplement till de teoretiska kunskaper som kursen i övrigt förmedlat, ge kunskap om hur mätdata behandlas med feluppskattningar och felberäkningar. Fig 26 Bilden visar plexiglaset i kärlet samt spänningskälla och flatbäddskrivare som används vid laborationen. 22

UMEÅ UNIVERSITET 2012-03-13 Fysiska institutionen Leif Hassmyr VARMLUFTSMASKIN TYP STIRLING

UMEÅ UNIVERSITET 2012-03-13 Fysiska institutionen Leif Hassmyr VARMLUFTSMASKIN TYP STIRLING UMEÅ UNIVERSITET 2012-03-13 Fysiska institutionen Leif Hassmyr VARMLUFTSMASKIN TYP STIRLING VARMLUFTSMASKIN TYP STIRLING INLEDNING: 1 Stirlingmotorn är en värmemotor som kan ha utvändig förbränning. Motorn

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Stirlingmotorn. Värmepumpen. Förberedelser. Verkningsgrad, s 222. Termodynamikens andra huvudsats, s 217. Stirlingprocessen, s 235.

Stirlingmotorn. Värmepumpen. Förberedelser. Verkningsgrad, s 222. Termodynamikens andra huvudsats, s 217. Stirlingprocessen, s 235. ... Kretsprocesser Stirlingmotorn och värmepumpen Avsikten med laborationen är att Du ska få en djupare teoretisk och praktisk förståelse för begreppen energiomvandling, arbete, värme och verkningsgrad.

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll.

Varje laborant ska vid laborationens början lämna renskrivna lösningar till handledaren för kontroll. Strömning Förberedelser Läs i "Fysik i vätskor och gaser" om strömmande gaser och vätskor (sid 141-160). Titta därefter genom utförandedelen på laborationen så att du vet vilka moment som ingår. Om du

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT:

Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! ETT EXEMPEL PÅ VAD SOM ÄR MÖJLIGT: Aqualux 750 Teknik Aqualux 500 Teknik SVENSKTILLVERKAT GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSSÄKERT! Energipriset har alltid förändrat sig beroende på tillgång och efter politikers beslut. Det var inte så länge sedan

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP

UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP UMEÅ UNIVERSITET 2001-03-27 Fysiska institutionen Leif Hassmyr KYLMASKIN/VÄRMEPUMP 1 UPPGIFT l. Förstå principen för kylmaskinen/värmepumpen och känna till dess huvuddelar. 2. Bestämma kondensor-, förångar-

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Laboration 1 Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska Högskola (BTH) Likspänningsexperiment Namn: Elektriska kretsar Online fjärrstyrd laborationsplats Blekinge Tekniska

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 Laboration 6 Modell av energiförbrukningen i ett hus Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004 S. Helldén, E. Johansson, M. Göthelid 1 1 Inledning Under större delen av året är

Läs mer

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt!

Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet om värmemaskiner. Läs detta ordentligt! Kretsprocesser Inledning I denna laboration får Du experimentera med en Stirlingmotor och studera en värmepump. Litteraturhänsvisning Teorin för denna laboration hittar du i föreläsningskompendiet kapitlet

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM

STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET FYSIKUM Tentamensskrivning del 2 i Fysik A för Basåret Tisdagen den 10 april 2012 kl. 9.00-13.00 (Denna tentamen avser andra halvan av Fysik A, kap 2 och 7-9 i Heureka. Fysik A)

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem.

Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Systembeskrivning för det mellan stora värmebehovet HeatAcc - Temperaturuppdelat kombinationsvärmesystem. Oktober, 2014 Allmänt Värmesystemlösningen, med internbenämningen Prästgårdslösningen, är anpassat

Läs mer

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar.

Q I t. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23. Eleonora Lorek. Ström. Ström är flöde av laddade partiklar. Ellära 2 Elektrisk ström, kap 23 Eleonora Lorek Ström Ström är flöde av laddade partiklar. Om vi har en potentialskillnad, U, mellan två punkter och det finns en lämplig väg rör sig laddade partiklar i

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Tentamen Joakim Wren Exempeltentamen 8 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära, miniräknare.

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Bergengatan 43-51 - VVC-förluster

Bergengatan 43-51 - VVC-förluster Bergengatan 43-51 - VVC-förluster Denna rapport redovisar resultat från mätningar av system för varmvatten och VVC i kv Molde 5, Bergengatan 43-51, Husby. 1. Objektbeskrivning Fastigheten består av 5 byggnader

Läs mer

Energikrav för lokalbyggnader

Energikrav för lokalbyggnader Tidigare versioner: Version 1, Augusti 2006 Version 2, Januari 2008 Energikrav för lokalbyggnader Version 3, Augusti 2011 Bakgrund Beställargruppen lokaler, BELOK, är en av Energimyndigheten initierad

Läs mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------------------- Personnummer: ENERGITEKNIK II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B En2 Namn: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen i termodynamik Provmoment: Ten0 Ladokkod: TT05A Tentamen ges för: Årskurs Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 202-08-30 Tid: 9.00-3.00 7,5 högskolepoäng

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning

4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning 4:2 Ellära: ström, spänning och energi. Inledning Det samhälle vi lever i hade inte utvecklats till den höga standard som vi ser nu om inte vi hade lärt oss att utnyttja elektricitet. Därför är det viktigt

Läs mer

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Räkneövning/Exempel på tentafrågor Räkneövning/Exempel på tentafrågor Att lösa problem Ni får en formelsamling Huvudsaken är inte att ni kan komma ihåg en viss den utan att ni kan använda den. Det finns vissa frågor som inte kräver att

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN

PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN PBFy9812 Enheten för Pedagogiska Mätningar 1998-12 Umeå Universitet Provtid PROV I FYSIK KURS A FRÅN NATIONELLA PROVBANKEN Del I: Experimentell del Anvisningar Hjälpmedel: Provmaterial Miniräknare (grafritande

Läs mer

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 WALLENBERGS FYSIKPRIS 2014 Tävlingsuppgifter (Kvalificeringstävlingen) Riv loss detta blad och häfta ihop det med de lösta tävlingsuppgifterna. Resten av detta uppgiftshäfte får du behålla. Fyll i uppgifterna

Läs mer

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se

Användarhandledning. 2013 ver 1 2013-05-21. Energiberäkningar 1.0 Beta. Rolf Löfbom. www.lofbom.se Användarhandledning Energiberäkningar 1.0 Beta Rolf Löfbom 2013 ver 1 2013-05-21 www.lofbom.se Innehållsförteckning 1. Allmänt om Energiberäkningar 1.0 Beta... 3 1.1 Allmänt... 3 2. Dialogrutor... 4 2.1

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Innehållsförteckning. I alla paket ingår:

Innehållsförteckning. I alla paket ingår: Solpaket för produkter Innehållsförteckning Solpaket för NIBE Split...1 Solpaket för NIBE F370/470...2 Solpaket för F1145/VPBS...3 Solpaket för F1145/VPAS...4 Solpaket för ackumulatortank med solslinga...5

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS

SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS SOLVÄRMESYSTEM SMÅHUS Innehåller information om olika systempaket som nyttjar solenergi! NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER MED SOLVÄRME! SOLVÄRMESYSTEM Här följer grundläggande beskrivningar av de vanligaste systemen

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115

Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437. Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Tentamen i : Värme- och ventilationsteknik Kod/Linje: MTM437 Totala antalet uppgifter: 5 st Datum: 030115 Examinator/Tfn: Lars Westerlund 1223 Skrivtid: 9.00-15.00 Jourhavande lärare/tfn: Lars Westerlund

Läs mer

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011

PROV ELLÄRA 27 oktober 2011 PRO EÄR 27 oktober 2011 Tips för att det ska gå bra på provet. Skriv ÖSNINGR på uppgifterna, glöm inte ENHETER och skriv lämpligt antal ÄRDESIFFROR. ycka till! Max 27p G 15p 1. (addning - G) Två laddningar

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Processindustriell mätteknik

Processindustriell mätteknik ÅBO AKADEMI Processindustriell mätteknik Tryckmätning Marcus Grönlund 5/8/2013 Processindustriell mätteknik Åbo Akademi 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Mätreferens...

Läs mer

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme Made in Sweden Solvärme i kombination med fjärrvärme Inkoppling av solvärme mot fjärrvärme Hur värmen tas till vara på i undercentralen finns det en rad olika lösningar på beroende på omständigheterna

Läs mer

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar

Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fokus på prestanda och design ger FB många fördelar Fumex FB är en serie av radialfläktar för evakuering av gaser, rök och lättare partiklar. För luftflöden från 200 m³/h (55l/s) till 1 m³/h (3050 l/s)

Läs mer

Mät resistans med en multimeter

Mät resistans med en multimeter elab003a Mät resistans med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Laboration Resistans och hur man mäter resistans Olika ämnen har olika förmåga att leda den elektriska strömmen Om det finns gott om

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv

Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv UMEÅ UNIVERSITET PROJEKTRAPPORT 2010-05-10 Prototypundersökning av golvvärme i gipsgolv Av: Holmgren Per, Civilingenjörsprogrammet i energiteknik, henper02@student.umu.se Burman Simon, Civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB

Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Byggnadens material som en del av de tekniska systemen Bengt-Göran Karsson, Sweco AB Solinstrålning Värmeeffekt, W Solenergin lagras Solvärme genom fönster Motsvarande solvärme till rummet Klockslag Fortfarande

Läs mer

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Elevhandledning Experiment i miljöfysik Mats Areskoug Solceller Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Inledning Solceller ger elektrisk ström när solen lyser på dem. De består av specialbehandlade

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk

Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Slutrapport av projektet moment och varvtalsstyrning av vindkraftverk Torbjörn Thiringer Juli 2005 STEM projektnummer: 21450-1 STEM diarienummer: 5210-2003-03864 Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Varmvattenberedare och ackumulatortankar

Varmvattenberedare och ackumulatortankar 6. Varmvattenberedare och ackumulatortankar Flamcos utbud av högkvalitativa ackumulatortankar och varmvattenberedare för dricksvatten, luftkonditionering och värmesystem har blivit större! Varmvattenberedarna

Läs mer

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre

Ackumulatortankar. Får värmen att räcka längre Ackumulatortankar Får värmen att räcka längre Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden

Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Mätning och utvärdering av borrhålsvärmeväxlare Distribuerad Termisk Respons Test och uppföljning av bergvärmepumpsinstallationer i Hålludden Författare: José Acuna, KTH Energiteknik December, 2011 Innehåll

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2015-06-03 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap

Motordrifter 2014-12-08. Motorer (pumpar) Stödprocess. Peter Karlsson. Allmän motorkunskap Effektiv energianvändning Hur når vi dit? Motorer (pumpar) Stödprocess Peter Karlsson Motordrifter Allmän motorkunskap Ny klassning av verkningsgrader: IEC60034-30, IE1, IE2, IE3 Ca 65 % av industrins

Läs mer

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Att kyl- och värmepumpsanläggningar är installerade på ett riktigt sätt är väsentligt ur miljösynpunkt och för effektiv energihushållning. Ämnet kyl- och värmepumpsteknik behandlar

Läs mer

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200

Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 SVT1310 1 Ackumulatortank Slingtank Varmvattenberedare Utjämningstank Varmvattensystem vv3- vv200 0-70 O C 40-50 O C Systemtank Qvantum utjämningstank Slingtank/ Dubbelmantlad SVT1310 2 QVANTUM ACKUMULATORTANK

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Varför värma ditt hus med annat än solen?

Varför värma ditt hus med annat än solen? Varför värma ditt hus med annat än solen? HYSS Hybrid Solar System Ett nytt värmesystem med solen som drivkraft året om! 10 ÅRS GARANTI LÄGSTA MÖJLIGA ENERGIKOSTNAD KLOK INVESTERING ÖKAD KOMFORT SMART

Läs mer

ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5_ ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER

ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5_ ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER M5 ENERGIRESURSER OCH FÖRNYBARA ENERGITEKNIKER 1 Innehåll 1. // Introduktion 1.1. EPBD nneb 1.2 Var finns källan till FES? 2. // Biomassa 2.1. Källor 2.2. Pellets 2.3. Mata pellets till pannan 2.4. Vedförgasningspanna

Läs mer

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA

Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Flexomix FLEXIBILITET, KLIMAT OCH KYLA Luftflöde 0,2-34 m³/s Energibesparing Flexibla lösningar Integrerad kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat.

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad

Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Ansluts mot värmesystemet Det är vattnet i våra kaminer som gör dem smartare Vattenmantlade braskaminer, fristående och för inbyggnad Var energismart och välj en vattenmantlad braskamin Vill du satsa på

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer