Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning januari 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012"

Transkript

1 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning januari 2012 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL Box 22049, Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Hantverkargatan 3 A

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BILAGA: ORGANISATIONSSKISS THEDUCATION...20UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 2 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 3 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN... 5 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 8 Styrning, ledning och kvalitetsarbete... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 9 Kunskaper, utveckling och lärande Styrkor Svagheter Bedömning och betygssättning Styrkor Svagheter Övrigt Områden att utveckla Sammanfattande analys BILAGA: ORGANISATIONSSKISS THEDUCATION...20

3 3 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE Nedan beskrivs den metod som uppföljningsenheten i Stockholms stad tillämpar vid utvärderingsuppdrag 2011/12 i ett projekt rörande vuxenutbildning i samarbete med KSL för följande kommuner: Botkyrka, Nacka, Upplands Väsby, Tyresö, Sollentuna och KCNO (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm). Uppföljningsenheten vid Stockholms stads utbildningsförvaltning utvärderar den pedagogiska verksamheten och främjar vuxnas lärande genom att granska måluppfyllelsen utifrån nationella styrdokument kontrollera efterlevnaden av nationella riktlinjer granska hur skolan utvärderar sin egen verksamhet ge rekommendationer om vad som bör förändras och utvecklas. Vi genomför vårt uppdrag genom att läsa material som skolan ställer till förfogande och även material från andra källor (ex. från Skolverket) intervjua elever, personal och skolledning. Vid distansutbildning genomförs intervjuerna i regel per telefon. Under denna utvärdering av InfoKomp intervjuades även en del elever på yrkesutbildningen per telefon eftersom eleverna var ute på praktik under utvärderingsveckan. observera verksamheten och göra lektionsbesök. Vid distansutbildning granskas även lärportalen i viss utsträckning. I första hand granskar vi måluppfyllelsen, det vill säga vi bildar oss en så heltäckande bild som möjligt av hur målen i styrdokumenten tolkas och förverkligas på skolan. Vi gör detta utifrån en prioritering av mål från läroplanen och andra nationella styrdokument. Förutom detta granskar vi skolans förmåga att själv utvärdera sin kvalitet för att förbättra verksamheten. Hög kvalitet innebär enligt Skolverkets definition främst att verksamheten utmärks av att den väl: strävar mot och uppfyller nationella mål svarar mot nationella krav och riktlinjer uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella (t.ex. skolplan, lokal arbetsplan och andra lokala planer) kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de förutsättningar man har. 1 1 Från Skolverkets verktyg BRUK för kvalitetsarbete i förskola och skola, s 8.

4 4 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN Stockholms stads uppföljningsenhet granskar verksamheterna ur ett helhetsperspektiv. Utvärderingen fokuseras särskilt på nedanstående områden, men även andra områden kan kommenteras om det finns starka skäl till det. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Detta område granskas utifrån läroplanen (Lpf 94), men även utifrån skollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning samt utifrån forskningsresultat inom området. Beträffande ledarskap granskas inom detta område främst skolledningens arbete medan övrig personals, främst lärares, ledarskap granskas under Kunskaper, utveckling och lärande. Kunskaper, utveckling och lärande Detta område granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94). Dessutom utgår utvärderingen från tydligt bekräftade forskningsresultat med relevans för dessa mål och riktlinjer. Bedömning och betygssättning Detta område granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94), Skolverkets Allmänna råd om likvärdig bedömning och betygssättning och Handlingsplan för rättssäker och likvärdig betygssättning. Granskningen av bedömning och betygssättning sker på ett sådant sätt att det framgår att området i teori och praktik är nära kopplat till området Kunskaper, utveckling och lärande. I detta avseende utgår granskningen också från vissa allmänt accepterade forskningsresultat.

5 5 BESKRIVNING AV ENHETEN Företag /skola Planerat antal poäng innevarande halvår/antal studerande 2 Utbildningsinriktning Lokaler Personal inom skolan/företag et InfoKomp poäng/ 172 studerande Allmänna ämnen klassrumsundervisning Klassrum: Sollentuna centrum Klassrum: ca poäng/ 241 studerande Distans Distans: Personal på olika orter Distans: ca studerande Yrkesutbildning Butik och handel Företag/skola Företaget InfoKomp ingår sedan 2006 i koncernen Theducation, som i sin tur ägs av Bure. Vuxenutbildningen inom InfoKomp har ca 70 anställda (årsarbetare). InfoKomp har vuxenutbildningsverksamhet på uppdrag av ca 65 kommuner och har även klassrumsundervisning i sex av dessa kommuner. Verksamheten omfattar sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt viss jobbcoachverksamhet i anslutning till vuxenutbildningen på några orter. Koncernen har även gymnasieutbildning för ungdomar i tre kommuner samt bedriver utbildning inom yrkeshögskola. Utbildning Utvärderingsuppdraget omfattar gymnasial vuxenutbildning i klassrum i Sollentuna och distansundervisning. Tidigare hade InfoKomp även klassrumsundervisning i Nacka, men den verksamheten har lagts ner. Utbildningen i klassrum omfattar Svenska som andraspråk A och B, Engelska A, Matematik A och B och Samhällskunskap A samt den ettåriga yrkesutbildningen Butik och handel. Alla elever i utbildningen Butik och handel var på en fem 2 Antal poäng avser planerat antal verksamhetspoäng innevarande halvår och antal studerande avser antal personer som studerar den tiden från projektkommunerna, oavsett i vilken omfattning dessa personer studerar (deltid/heltid).

6 6 veckor lång praktik under vårt utvärderingsbesök, varför vi har försökt att nå en del elever per telefon för intervju. Distansundervisningen omfattar allmänna ämnen samt vård, handel och administration. Några distanselever har intervjuats per telefon och två distanslärare intervjuades i InfoKomps studielokaler. Studerande Klassrumsundervisning i Sollentuna: 172 studerande. Distansundervisning: cirka 8000 studerande i hela Sverige från ett 60-tal kommuner. Projektkommunernas elevantal uppgår till 241 studerande som läser på distans. Botkyrka kommun har köpt distansutbildning av Jensen Education som i sin tur nyttjar InfoKomp som underleverantör för sin distansutbildning för elever från Botkyrka. Personal Klassrumsundervisningen i Sollentuna har två skolledare och fyra lärare. Två av lärarna är formellt behöriga, de andra håller på med komplettering för att få full pedagogisk behörighet. Dessutom har en av skolcheferna undervisning i sin tjänst och ytterligare en lärare undervisar på den ettåriga yrkesutbildningen Butik och handel under termin ett då undervisningen är helt skolförlagd. Distansundervisningen har en skolledare på heltid, benämnd distanschef. Cirka 30 distanslärare på olika orter i landet undervisar inom distansutbildningen, och en lärare på heltid undervisar cirka 180 elever. 29 av 30 distanslärare är behöriga, enligt uppgifter av distanschefen. Lokaler Klassrumsundervisningen i Sollentuna har lokaler i centrum, nära pendeltågsstationen. Distansundervisningen: Skolledaren har sitt kontor i Linköping och de 30 distanslärarna finns på olika orter i Sverige; de flesta distanslärare är heltidsanställda. Ledningsorganisation Koncernen har tre affärsområden 3 : gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef, och dessa utgör företagets ledningsgrupp tillsammans med VD och ekonomichef. Denna

7 7 ledningsgrupp har möten varje månad. Koncernens huvudkontor ger support åt de olika skolorna i frågor som gäller personal, IT, ekonomi och marknadsföring. Affärsområdet Vuxenutbildning har åtta skolchefer, som var och en är ansvariga för sin skola. Dessa skolchefer utgör skolchefsgruppen som har träffar 2-3 gånger per termin. Skolchefen har fullt verksamhetsansvar för sitt område. Klassrumsundervisningen i Sollentuna leds av två skolchefer, en på heltid som även undervisar i engelska, och en skolchef på halvtid. Distansutbildningen leds på heltid av en helt nytillträdd distanschef med kontor i Linköping. Dessa tre chefer går rektorsutbildningen just nu. Personalgrupperingar och mötesstruktur Lärarna i klassrumsundervisningen ingår i arbetslag som träffas lokalt varje vecka på så kallade arbetskvällar. Två gånger per termin träffas samtliga lärare i företaget under några timmar på så kallade centrala arbetskvällar, då pedagogiska frågor diskuteras och då företaget ibland anordnar föreläsningar eller informerar sina anställda om aktuella frågor. Distansundervisningen: Den nyanställda distanschefen har som mål att distanslärarna ska träffas fysiskt två gånger per termin. Första träffen sker under vår utvärderingsvecka. Övrigt Antalet elever i klassrumsundervisningen har minskat vilket innebär att antalet kurser som erbjuds i klassrum har reducerats.

8 8 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Vårt uppdrag är att granska och utvärdera enhetens resultat. Med resultat menar vi enhetens förmåga att uppnå och sträva mot de nationella och kommunala målen samt efterleva de riktlinjer och krav som finns i styrdokumenten. Sammanställningen av styrkor, svagheter och utvecklingsområden som vi gör i detta avsnitt är avsedd att ge en översiktlig bild av vår bedömning av verksamheternas kvalitet. Vi vill dock framhålla, att det inte är möjligt att på ett kvantitativt sätt genom att jämföra sammanställningar i olika rapporter med varandra avgöra hur bra olika enheter är i förhållande till varandra. Det är inte antalet punkter under de olika rubrikerna som avgör det. Jämförelser måste baseras på noggrann läsning av texten vid punkterna. Styrning, ledning och kvalitetsarbete (Organisation, dokumentation, skolledningens pedagogiska ledarskap etc) Styrkor Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Centralt planerar affärsområdeschefen att ge ut en skolchefshandbok, som innehåller riktlinjer för skolchefernas arbete. Centralt är en snabbkvalitetsmätare under utarbetande för att snabbt kunna stämma av vissa typer av utbildningsresultat. Det finns ett bra system med utvärdering och enkäter, både i klassrumsundervisningen och på distans. Företaget har en tydlig ansvarsfördelning och mötesstruktur för ledare och en tydlig mötesstruktur för personal. Klassrumsundervisningen: Klassrumslärarna har i början av terminen, med anledning av att flera lärare i någon mening är nya denna termin, gått igenom en flera timmar lång introduktion rörande bl a skolans värdegrund. Skolchefen har också aviserat att hon kommer att avlägga klassrumsbesök på lektioner hos lärarna. Både lärare och elever anser att det råder en stor öppenhet hos skolledarna och att de alltid är välkomna dit med frågor. Skolan i Sollentuna har en mycket tydlig årscykel för kvalitetsarbetet.

9 9 Årscykeln är mycket omfattande och detaljerad och risk kan finnas att skolan inte orkar genomföra alla delar i det planerade kvalitetsarbetet. Distansutbildningen: Distansutbildningen har en helt ny distanschef sedan en månad tillbaka som för första gången på länge har samlat distanslärarna fysiskt i Stockholm för att lägga en grund för gemensamt arbete. Hon har som plan att ordna gemensamma fysiska lärarträffar två gånger per termin samt att besöka lärarna på deras olika hemorter några gånger per termin. Särskild kortkurs för nya distanslärare finns på nätet med information om företagets distansmodell. Distanslärarnas svar rättas och kommenteras av skolchefen för att säkerställa att informationen nått ut till de nyanställda distanslärarna. Svagheter Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal svagheter, bland annat dessa: Det är osäkert om skolchefshandboken och snabbkvalitetsmätaren är kända bland alla chefer och medarbetare. I de fall dylika dokument inte är utarbetade i samråd med chefer och medarbetare och inte är förankrade finns risk för att de inte får genomslag snabbt i organisationen. Systematiskt kvalitetsarbete på företags/koncernnivå saknas. Fokus ligger på vilka olika typer av resultat som respektive kommun efterfrågar, men nya metoder är under utarbetande vad gäller koncernens eget kvalitetsarbete, se ovan exempelvis snabbkvalitetsmätare. Utvärderingsresultat återkopplas inte till alla medarbetare och elever. Uppgifter om genomströmning och studieavbrott och analys av dessa faktorer saknas generellt i det systematiska kvalitetsarbetet. Varken lärare eller elever har vid utvärderingstillfället i början av terminen kännedom om att det finns en kommunalt ansvarig rektor som enligt skollagen är ansvarig för kommunal vuxenutbildning på entreprenad, och de vet således inte vem som är ansvarig rektor och vem de ska vända sig till i de frågor som är rektors ansvar. Klagomålshanteringen till exempel är alltså inte tydlig för eleverna. Klassrumsundervisningen: Lärarna har inte tillräcklig samsyn vad gäller värdegrund och allmänna ordningsfrågor/rutiner på skolan. Flera klassrumslärare är i någon mening nya denna termin. Denna brist på kontinuitet i kollegiet visar att ledarskapet behöver förbättras vad gäller samspel mellan lärarna och ökat behov av samdiskussion bland lärarna om värdegrund och ordningsfrågor/rutiner, till exempel policy rörande sen ankomst, närvarorutiner och sent inlämnade arbeten.

10 10 Kunskaper, utveckling och lärande (Betygsbaserade kunskapsresultat, lärande, distansundervisning, informations- och kommunikationsteknik, studerande i behov av särskilt stöd, validering, arbetsplatsförlagd utbildning etc) Andel studerande från projektkommunerna som uppnått minst betyget Godkänd inom InfoKomp läsåret 2010/11 Skola/företag InfoKomp Gymnasial vux 77% 87% 4 Riket, totalt InfoKomp har en relativt hög andel elever som inte uppnår betyget Godkänd jämfört med riket. Av 1388 satta betyg bland projektkommunerna sattes 1064 godkända betyg och 324 kurser betygsattes som icke godkända (uppgifterna kommer från InfoKomp). Styrkor Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Koncernen har en tydlig vision med tre huvudfokus: involverande utbildning, formativ bedömning och varierande undervisning. Dessa tre områden försöker lärarna ha med sig i planeringen av undervisningen. Under introduktion av nya lärare diskuterades dessa områden ingående med lärarna och de menar att de redan har ändrat sin undervisning för att stärka kvaliteten i den riktning som då informerades om. Klassrumsundervisningen: Stödundervisning finns i språk och matematik samt en extra timme varje vecka för återkoppling till eleverna. Planer finns att utvidga språkstugan till att omfatta även stöd i andra ämnen vilket ska marknadsföras mera mot eleverna. Vissa lärare låter eleverna ha stort inflytande över examinationsformerna. De flesta lärare är kunniga och engagerade enligt intervju med eleverna. 4 Skolverkets statistik för kalenderåret 2010, Komvux-Studieresultat-Riksnivå, Tabell 2

11 11 Det finns tillgång till studie- och yrkesvägledning i lokalen tre gånger per termin samt möjlighet att kontakta studievägledare via telefon och mejl när som helst under terminen. Yrkesutbildningen: De elevintervjuer som gjorts per telefon (fyra intervjuer) visade att eleverna är mycket nöjda med upplägget och särskilt mycket uppskattas praktikperioderna under termin två. Distansundervisningen: De studerande uppskattar den flexibilitet som distansstudier innebär och tycker oftast att det upplägg som InfoKomp erbjuder fungerar väl. Enligt elevintervjuerna är upplägget på plattformen mycket tydligt och enkelt att följa. De studerande som vi har intervjuat tycker att de oftast har kunniga och engagerade lärare. Det finns ett bra uppföljningssystem för att kontrollera att eleverna är aktiva. Plattformen möjliggör kontroll av när en elev öppnar ett dokument och hur länge han/hon haft dokumentet öppet, vilket används bland annat för tidskontroll vid hemprov. Återkoppling av läraren ska ske inom 24 timmar. Denna tidsgräns fungerar bra, enligt intervjuer med studerande. Läraren ska vara tillgänglig per telefon och/eller Skype i enlighet med anslag för varje lärare på nätet. Systemet fungerar bra, enligt intervjuer med studerande. Ibland följer en individuell lärare upp elevsvar med ett telefonsamtal, både för att kolla upp att rätt elev har skrivit ett prov och ibland för att få mer reflektion och fördjupning/förklaring i samband med en inlämnad uppgift. I vissa fall görs försök att säkerställa identiteten hos studerande elever genom att prov anordnas i lokal då eleverna måste legitimera sig. Prov i lokal sker endast då beställande kommuner har krävt detta. Kursforum finns för eleverna i de olika kurserna, vilket används och uppskattas av de elever vi har intervjuat. Elever som behöver extra stöd kan delta i de studiestugor som finns i InfoKomps lokaler. Alla kurser på nätet ska ses över under våren i samband med införandet av Vux2012. Arbetet har ännu inte inletts men man beräknar att hinna detta under våren.

12 12 Butik och handel: Intervjuade elever är överlag nöjda med den undervisning som bedrevs på skolan hösten Läraren var kunnig och kunde individualisera undervisningen så att elever som behövde mer stöd fick det. Praktiken våren 2012: De elever vi intervjuade var nöjda med sina praktikplatser. Svagheter Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal svagheter, bland annat dessa: Policydokument mot fusk saknas. Alla elever har inte en individuell studieplan (ISP) och vare sig elever eller lärare har alltid förstått anledningen till att man behöver en sådan. ISP används inte som ett aktivt verktyg för att stödja eleven i dennes studier. ISP görs oftast, men används mestadels bara vid behov även om ledningen uppmanat alla lärare att alltid använda den vid bedömningssamtal mellan lärare och elev. Klassrumsundervisningen: Introduktion för nya elever är så kort (ca 1h) att all information inte hinns med eller hinner smältas av eleverna. Det ges för kort och summarisk genomgång av kursplanemål och betygskriterier enligt eleverna, och eleverna har inte alltid förstått kopplingen mellan kursmål och betygskriterier. Endast vissa lärare är helt ämnesbehöriga idag. De flesta lärare har dock påbörjat kompletterande utbildning. Policy gällande närvarouppföljning och sen ankomst är inte helt tydlig och närvarouppföljning sker inte heller tydligt på alla lektioner. Policyn är att elever som kommer sent ska smyga in utan att störa lektionen och att läraren sedan för in närvaron i skolans administrativa system. Lärarna har inte alltid höga och rimliga förväntningar på eleverna. På en lektion i början av en kurs kom eleverna indroppande efterhand och detta verkade vara allmänt accepterat både av lärare och elever. Några elever menar att det är lite slappt här. Alla lärare signalerar inte heller alltid höga förväntningar på alla elever. Hög personalomsättning kan ibland försvåra lärandet för eleverna. Det tar tid innan eleverna lärt känna sina nya lärare och vilka krav eller vilken kod som gäller hos den läraren. Detta kan vara särskilt knepigt ifall de nya lärarna inte har hunnit lära känna skolans policies riktigt och det tar tid för eleverna att lära känna den nya

13 13 lärarens krav och önskemål vilket kan vara särskilt svårt att hinna med då kurserna ofta är korta, cirka 10 veckor. Särskilt stöd för dyslektiker saknas. Förlängd provtid är vanligast som åtgärd ifall en elev har sådana problem. Det finns inte heller någon tillgång till specialpedagog. Stödverksamheten är inte alltid organiserad så att den fungerar bra för eleverna att delta i (sist på dagen oftast) och den är inte välbesökt annat än i matematik. Planer finns hos lärare att tydligare marknadsföra stödet och tydliggöra att språkstugan omfattar fler ämnen än språk. Det är otydligt för eleverna i vilken utsträckning de kan kontakta lärarna i deras arbetsrum. Även om skolan har delat ut skriftlig dokumentation så verkar eleverna ofta osäkra på vart de ska vända sig med olika typer av frågor och flera elever vände sig till oss som utvärderare med olika typer av frågor då skyltning i lokalerna inte alltid gav tydlig hänvisning. Lärarna verkade inte heller samspelta i hur de ska bemöta främmande elever i lokalerna utanför klassrummet. Det är ibland otydligt vad som menas med varierade undervisningsformer och involverande arbetssätt. Studieteknik och lärstilar har ingen framträdande plats i undervisningen, till exempel. IKT-utrustning saknas i klassrummen. Särskilda datasalar finns som oftast är tillgängliga för eleverna, men det blir svårt för lärarna att utveckla modernt varierade undervisningsformer när tekniska hjälpmedel inte finns tillgängliga i fler klassrum. Det finns färre kurser att tillgå i klassrumsundervisningen denna termin. Vikande elevunderlag har inneburit att det finns färre kurser att studera i klassrumsform. Distansundervisningen: Rättssäkerheten är inte alltid god det sker ingen systematisk kontroll av att rätt elev studerar eller skriver prov (endast vissa kommuner har krav på prov i lokal). Laborationslådor i naturvetenskapliga ämnen används ifall en kommun inte särskilt krävt laborationer i laborationslokal. Skolinspektionen påpekade problem med bristande måluppfyllelse i samband med användande av laborationslådor hos olika utbildningsanordnare i Skolinspektionens rapport om vuxenutbildningen till Stockholms stad Interaktivitet, som utgör viktiga mål bland annat i kursplanerna i språk, har inte följts upp och kvalitetssäkrats i distanskurserna. 5 Skolinspektionen, Beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Stockholms kommun,

14 14 I lärplattformen ligger kursernas form oftast helt fast vilket kan leda till bristande individualisering av undervisningen i flera kurser. Metodutveckling av distansutbildningen är inte omfattande. Upplägget bygger nästan uteslutande på mejl på nätet och andra former har inte utvecklats som generell metod, till exempel streamade föreläsningar eller filmade instruktioner. Enstaka individuella lärarinsatser sker, t ex uppföljning per telefon av vissa elevsvar. Viss genomgång av kursupplägg kommer att ske i samband med översyn av införandet av de nya kursplanerna Butik och handel: Det är otydligt vilka kursplanemål som ska uppnås under praktiken och även hur uppföljning av praktiken ska ske. Enligt elevintervju har läraren inte alltid kunnat ange tydliga kursmål i höstas för alla kurser. Bedömning och betygssättning (Information och återkoppling till de studerande, arbetet för likvärdighet i bedömning och betygssättning etc) Styrkor Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Klassrumsundervisningen: Formativ bedömning genomsyrar lärarnas förhållningssätt i utbildningen. Fortbildningsinsatser har gjorts, vilket märks i lärarnas förhållningssätt. Eleverna får lämna in redan inlämnad uppgift på nytt efter komplettering och får uppgiften bedömd på nytt i vissa kurser, vilket är positivt för lärandet. Bra feedback ges av lärarna och den är oftast utförlig och framåtsyftande. Utvecklingssamtal genomförs två gånger per termin. Visst arbete för att säkra likvärdig bedömning görs under de centrala arbetskvällarna tillsammans med gymnasieskolans personal.

15 15 De centrala arbetskvällarna omfattar några timmar två gånger per termin och används bland annat till ämnesdiskussioner. Distansutbildningen: Det är extra tydligt med koppling kursmål betygskriterier i distansutbildningen eftersom styrdokumenten är tydligt publicerade och läraren återkommer till dessa kontinuerligt. Svagheter Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal svagheter, bland annat dessa: Arbetet för att säkra likvärdig bedömning är inte systematiskt. Systematisk jämförelse mellan betygsresultat på nationella prov och satta betyg saknas. I det underlag som redovisades vid utvärderingen saknades systematisk jämförelse på gruppnivå mellan betygsresultat på nationella prov och satta betyg. Systematisk jämförelse för betygsresultat över tid saknas. Kontakt och erfarenhetsutbyte med lärare på andra skolor är inte tillräcklig. Den tid som anslås till likvärdighetsarbete i olika ämnen under de centrala arbetskvällarna är inte tillräcklig för att ett reellt likvärdighetsarbete ska kunna bedrivas. Klassrumsundervisning: Alla elever har inte förstått hur bedömning och betygssättning går till. Alla elever känner inte till vilket betyg de har fått när en kurs är slut och vissa elever menar att det betyg som satts på en kurs kom som en överraskning, vilket inte ska behöva ske eftersom eleverna ska få god information om sin kunskapsutveckling under kursens gång. Butik och handel: Eleverna känner inte till hur uppföljning eller bedömning ska ske av lärandet ute på praktikplatserna.

16 16 Övrigt Andel studieavbrott per den 15/ : Andel studieavbrott Skola/företag InfoKomp Genomsnitt Stockholms län 23% 17% 6 18 % 7 Genomsnitt riket Kommentar: Andelen studieavbrott avser studerande inom gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning från samtliga projektkommuner. InfoKomp har en relativt hög andel studieavbrott jämfört med riket och Stockholms län (sifferuppgifterna har lämnats av InfoKomp). Uppgifter om avbrott samlas inte in systematiskt över tid och analyseras inte.. Elevadministrationen av till exempel kallelser till kursstart fungerar inte och behöver förbättras. Utbildningsanordnaren får inte alltid kännedom i förväg om elevers behov av särskilt stöd vilket försvårar för anordnaren att ordna adekvat stöd för elever i behov av sådant. Klassrumsundervisningen: Allmän information på skolan behöver stärkas. Både elever och lärare verkar osäkra om rutiner på skolan och vem man ska fråga när man kommer in i studielokalen. Skyltningen är inte alltid helt tydlig och lärarna verkar ibland lite osäkra på sin roll och hur frågor från andra elever ska bemötas i korridorerna. 6 Skolverkets statistik för kalenderåret 2010, Komvux-Studieresultat-Länsnivå, Tabell 1 7 Skolverkets statistik för kalenderåret 2010, Komvux-Studieresultat-Länsnivå, Tabell 1

17 17 Områden att utveckla Vi bedömer att följande utvecklingsområden, som kan utgå från såväl svagheter som styrkor, men även från sådant som varken är att betrakta som styrkor eller svagheter, bör prioriteras: Systematiskt kvalitetsarbete InfoKomp har en bra arbetsplan för kvalitetsarbetet i klassrumsundervisningen i Sollentuna, som kanske till och med är något för omfattande för att det ska vara möjligt att orka med alla delar. Centralt i företaget har ett utvecklingsarbete påbörjats vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet med skolchefshandbok och snabbkvalitetsmätare, vilket är bra. Detta bör åtföljas av en tidsplan över året för att säkerställa systematiken i kvalitetsarbetet. Bemötande: gemensam grundsyn och ordning och reda InfoKomp bör tillsammans med sin personal på de olika enheterna diskutera igenom flera policyfrågor om hur man bemöter eleverna så att de känner att de möts av lärare som har samma grundsyn. Det gäller exempelvis frågor om sen ankomst, närvarorutiner och åtgärder vid fusk. Företaget bör också kvalitetssäkra sina elevadministrativa rutiner för att säkerställa att kallelser, betyg och liknande fungerar smidigt för de studerande. Metodutveckling av distansutbildningen Distansutbildningen bör vidareutvecklas vad gäller de pedagogiska metoderna för att säkerställa att målen i kursplanerna uppfylls. Detta gäller inte minst de laborativa ämnena och de kurser som kräver stort mått av interaktivitet, till exempel språk. Även frågan om rättssäkerhet, det vill säga hur elevernas identitet ska säkerställas, behöver säkras så att frågan inte är beroende av enskilda kommuners eller enskilda lärares initiativ. Likvärdighetsarbete Företaget bör förstärka arbetet med likvärdighet i bedömning och betygssättning. Detta gäller inte minst på små enheter där lärarna är relativt ensamma i sina ämnen. Arbetet kan ske på flera olika sätt, bland annat genom förstärkt systematik i jämförelse av elevernas studieresultat, genom att lärare rättar varandras prov eller genom utökat samarbete med gymnasieskolans lärare.

18 18 Sammanfattande analys InfoKomp startade sin verksamhet i samband med regeringens satsning på vuxenutbildning genom Kunskapslyftet på 90-talet och har numera verksamhet på ett 50-tal orter, företrädesvis i Mellansverige. Basen i verksamheten har tidigare varit distansutbildning i allmänna ämnen, men inom Theducation fokuserar man även på sfi och yrkeshögskoleutbildning. Distansutbildningens lärare finns utspridda över landet och här tror vi att det är viktigt att arbeta för att skapa en ökad samverkan mellan dessa lärare för att vidareutveckla distansmetodiken, precis som den nytillträdda distanschefen planerar. Det är många metodfrågor inom distansutbildningen som behöver tas itu med, alltifrån förstärkningen av rättssäkerheten till att säkerställa att kursplanemålen uppfylls liksom ökad satsning på utveckling av själva plattformen. Klassrumsundervisningen i Stockholmsområdet har sedan i höstas koncentrerats till Sollentuna, men på grund av vikande elevunderlag erbjuds nu färre ämnen. Eleverna är nöjda med de kurser som genomförs och tycker överlag att lärarna är kunniga och engagerade. Flera lärare i klassrumsundervisningen är dock i någon mening nya nu efter jul, och här behöver skolledarna arbeta med att svetsa samman lärarna till ett team som enas om bemötandefrågor, rutiner och spelregler, vilket idag är otydligt för eleverna. InfoKomp har tre ledord, involverande undervisning, varierande undervisning och formativ bedömning. Formativ bedömning är det område som vi tycker har satt särskilt tydliga spår i utbildningen, vilket märktes tydligt i samtal med både lärare och elever. De studerande är mycket nöjda med den typ av feedback som de får av lärarna. Likvärdighetsarbetet inom bedömning och betygssättning bör dock stärkas. Inom området systematiskt kvalitetsarbete har ett utvecklingsarbete påbörjats centralt, men det bör enligt vår mening kompletteras med en tydlig årsplan för att säkerställa själva systematiken. Det är också viktigt att förankra kvalitetsarbetet ordentligt hos lärare och elever så att alla förstår meningen med det. Lokalt i Sollentuna finns en omfattande årsplan för kvalitetsarbetet, som är mycket bra men så pass omfattande att den kanske borde ses över i samarbete med lärare och elever så att den blir ett reellt redskap för fortsatt utvecklingsarbete. Stockholm Lena Kaev Utbildningsinspektör Stockholms stad Marie Eklund Medbedömare Rektor Vuxenutbildningen Sollentuna

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI InfoKomp, återbesök 6 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012

Rapport från utvärdering av sfi Jensen Education School AB, Kista 2-5 april 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE PILLE PENSA HE DSTRÖM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering

Läs mer

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (20) 2012-01-25XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LEA SAHLIN STUDIE - OCH YRKESVÄGLE DARE NACKA Rapport från utvärdering

Läs mer

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014

Rapport. Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapport Utvärdering av sfi, återbesök ABF 2 april 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen i

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI Folkuniversitetet, återbesök 8 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI AcadeMedia/Eductus, återbesök 28 oktober Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015

Rapport. Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapport Utvärdering av SFI Västerort, återbesök 28 januari 2015 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN LENA KAE V EXTERN UTVÄRDERARE SID 1 (5) 2013-02-07 Sammanfattning och analys: Utvärdering av sfi-utbildningar i Stockholm 2012

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012

Rapport från utvärdering av sfi Utbildningsborgen i Stockholm 10-14 september 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (17) 2012-12-10XX

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/

Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/ TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (14) 2013-01-22XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM REKTOR Rapport från utvärdering av sfi ABF 3 7/12 2012 Rapporten

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola /f : \ Beslut Skolinspektionen 2014-02-20 Kristianstads kommun Rektorn vid Christian 4:s Gymnasium 1 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Christian 4:s Gymnasium 1 i Kristianstads kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Rapport Utvärdering av sfi Hermods, återbesök mars 2014

Rapport Utvärdering av sfi Hermods, återbesök mars 2014 Rapport Utvärdering av sfi Hermods, återbesök 11-13 mars 2014 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Rapport från utvärdering av NTI-skolans vuxenutbildning 5-15 december 2011

Rapport från utvärdering av NTI-skolans vuxenutbildning 5-15 december 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (23) 2012-01-30XX UTBILDNING SINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE SVANTE INGLE R REKTOR VUXENUTBILDNINGEN, KUNSKAPSCENTRUM NORDOST Rapport

Läs mer

Rapport från utvärdering av Lernia Utbildning AB november 2011

Rapport från utvärdering av Lernia Utbildning AB november 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (21) 2012-01-23XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE INGA-LILL ASKELÖF STUDIE - OCH YRKESVÄGLE DARE, SOLLENTUNA Rapport från

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-23 Dnr 400-2011:6483 Huvudmannen för Jensen Uppsala Rektorn vid Jensen Uppsala Beslut för gymnasieskola efter riktad tillsyn av Jensen Uppsala i Uppsala kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning

Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning 1 (11) Förstärkt tillsyn av skolors arbete med bedömning och betygssättning Uppdraget Regeringen har i beslut 1 24 november 2011 givit Skolinspektionen i uppdrag att närmare granska hur väl betygssättningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola

Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Stockholms hotell och restaurangskola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms hotell- och restaurangskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VI BYGGER SAMHÄLLET I takt med att vi blir allt fler Kungälvsbor bygger vi ut vår verksamhet. Varje år utökas verksamheterna med nya förskolor och/eller grundskolor, fler pedagoger

Läs mer

Uppenbar risk för felaktiga betyg

Uppenbar risk för felaktiga betyg Kvalitetsgranskning Rapport 2014:08 Uppenbar risk för felaktiga betyg En kortrapport om likvärdighet och kvalitet i skolors betygssättning Skolinspektionens rapport 2014:08 Diarienummer 400-2013:200 Stockholm

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (f - : \ Skolinspektionen 2013-12 ~ 19 Ludvika kommun social.utbudning@ludvika.se Rektorn vid Vasaskolan sara.lindell@ludvika.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vasaskolan i Ludvika

Läs mer

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen.

Verksamhetsrapport. efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun. Skolinspektionen. Bilaga 1 Skolinspektionen Rapport Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning i Hudiksvalls kommun 2 (8) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Hudiksvalls

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skoiinspektionen Beslut 2014-08-15 Håslövs byaskola Rektorn vid Håslövs byaskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Håslövs byaskola i Vellinge kommun Skoiinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket

Ökad kvalitet. Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet Kjell Hedwall avdelningschef för utbildningsavdelningen i Skolverket Ökad kvalitet All utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Inom Skaraborg har utbildning hög kvalitet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola esi ut Stiftelsen Språkskolan i Upplands Väsby Org.nr. 816000-5966 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sverigefinska skolan i Upplands Väsby belägen i Upplands Väsby kommun 2(10)

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-21 Kungsbacka kommun Rektorn vid Särö skola F-3 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Särö skola F-3 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? InfoMentor P.O.D.B:s kommentarer om hur vi kan hjälpa skolor och kommuner utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning, Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi AcadeMedia/Eductus mars 2012

Rapport från utvärdering av sfi AcadeMedia/Eductus mars 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (16) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM BITR REKTOR SFI STOCKHOLM Rapport från utvärdering av sfi AcadeMedia/Eductus

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skola Ansvarig Rektor:

Skola Ansvarig Rektor: SKA samtal 15/16 Skola Ansvarig Rektor: Samtalen äger rum fyra gånger per år: sep, nov, feb och apr Dokumentationen inför samtalen ska innehålla Rektors analys och Rektors åtgärder Resultat och ledarskap

Läs mer

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola

Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen Beslut 2013-11-12 Västerbergslagens utbildningscentrum info@vbu.ludvika.se Rektorn vid Malmenskolan mats.berglund@vbu.ludvika.se Beslut för gymnasieskola och gymnasiesärskola efter bastillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan. version 2. En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen.

Verksamhetsplan. version 2. En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen. Verksamhetsplan version 2 Verksamhetsplanen korrelerar till mål och strategier i Skolplanen. En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen. Verksamhetsplanen avser verksamheter som har Kristianstads

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:11149 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN Södra Gymnasium Stockholm jonatan.laurent@jenseneducation.se

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12

Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 11 05 09 Arbetsplan för Täby Komvux 11/12 Vi möter dig där du står och hjälper dig vidare Postadress Besöksadress Växel 08-5555 89 00 Plusgiro 162 78 87-1 Box 220 Attundavägen 1A Fax 08-758 99 31 Bankgiro

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer