Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning januari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012"

Transkript

1 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning januari 2012 Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt i samarbete med KSL Box 22049, Stockholm. Telefon Fax Besöksadress Hantverkargatan 3 A

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BILAGA: ORGANISATIONSSKISS THEDUCATION...20UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 2 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE... 3 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN... 4 BESKRIVNING AV ENHETEN... 5 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN... 8 Styrning, ledning och kvalitetsarbete... 8 Styrkor... 8 Svagheter... 9 Kunskaper, utveckling och lärande Styrkor Svagheter Bedömning och betygssättning Styrkor Svagheter Övrigt Områden att utveckla Sammanfattande analys BILAGA: ORGANISATIONSSKISS THEDUCATION...20

3 3 UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE Nedan beskrivs den metod som uppföljningsenheten i Stockholms stad tillämpar vid utvärderingsuppdrag 2011/12 i ett projekt rörande vuxenutbildning i samarbete med KSL för följande kommuner: Botkyrka, Nacka, Upplands Väsby, Tyresö, Sollentuna och KCNO (Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm). Uppföljningsenheten vid Stockholms stads utbildningsförvaltning utvärderar den pedagogiska verksamheten och främjar vuxnas lärande genom att granska måluppfyllelsen utifrån nationella styrdokument kontrollera efterlevnaden av nationella riktlinjer granska hur skolan utvärderar sin egen verksamhet ge rekommendationer om vad som bör förändras och utvecklas. Vi genomför vårt uppdrag genom att läsa material som skolan ställer till förfogande och även material från andra källor (ex. från Skolverket) intervjua elever, personal och skolledning. Vid distansutbildning genomförs intervjuerna i regel per telefon. Under denna utvärdering av InfoKomp intervjuades även en del elever på yrkesutbildningen per telefon eftersom eleverna var ute på praktik under utvärderingsveckan. observera verksamheten och göra lektionsbesök. Vid distansutbildning granskas även lärportalen i viss utsträckning. I första hand granskar vi måluppfyllelsen, det vill säga vi bildar oss en så heltäckande bild som möjligt av hur målen i styrdokumenten tolkas och förverkligas på skolan. Vi gör detta utifrån en prioritering av mål från läroplanen och andra nationella styrdokument. Förutom detta granskar vi skolans förmåga att själv utvärdera sin kvalitet för att förbättra verksamheten. Hög kvalitet innebär enligt Skolverkets definition främst att verksamheten utmärks av att den väl: strävar mot och uppfyller nationella mål svarar mot nationella krav och riktlinjer uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med de nationella (t.ex. skolplan, lokal arbetsplan och andra lokala planer) kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de förutsättningar man har. 1 1 Från Skolverkets verktyg BRUK för kvalitetsarbete i förskola och skola, s 8.

4 4 OMRÅDEN SOM OMFATTAS AV UTVÄRDERINGEN Stockholms stads uppföljningsenhet granskar verksamheterna ur ett helhetsperspektiv. Utvärderingen fokuseras särskilt på nedanstående områden, men även andra områden kan kommenteras om det finns starka skäl till det. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Detta område granskas utifrån läroplanen (Lpf 94), men även utifrån skollagen och förordning om kommunal vuxenutbildning samt utifrån forskningsresultat inom området. Beträffande ledarskap granskas inom detta område främst skolledningens arbete medan övrig personals, främst lärares, ledarskap granskas under Kunskaper, utveckling och lärande. Kunskaper, utveckling och lärande Detta område granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94). Dessutom utgår utvärderingen från tydligt bekräftade forskningsresultat med relevans för dessa mål och riktlinjer. Bedömning och betygssättning Detta område granskas främst utifrån mål och riktlinjer i läroplanen (Lpf 94), Skolverkets Allmänna råd om likvärdig bedömning och betygssättning och Handlingsplan för rättssäker och likvärdig betygssättning. Granskningen av bedömning och betygssättning sker på ett sådant sätt att det framgår att området i teori och praktik är nära kopplat till området Kunskaper, utveckling och lärande. I detta avseende utgår granskningen också från vissa allmänt accepterade forskningsresultat.

5 5 BESKRIVNING AV ENHETEN Företag /skola Planerat antal poäng innevarande halvår/antal studerande 2 Utbildningsinriktning Lokaler Personal inom skolan/företag et InfoKomp poäng/ 172 studerande Allmänna ämnen klassrumsundervisning Klassrum: Sollentuna centrum Klassrum: ca poäng/ 241 studerande Distans Distans: Personal på olika orter Distans: ca studerande Yrkesutbildning Butik och handel Företag/skola Företaget InfoKomp ingår sedan 2006 i koncernen Theducation, som i sin tur ägs av Bure. Vuxenutbildningen inom InfoKomp har ca 70 anställda (årsarbetare). InfoKomp har vuxenutbildningsverksamhet på uppdrag av ca 65 kommuner och har även klassrumsundervisning i sex av dessa kommuner. Verksamheten omfattar sfi, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt viss jobbcoachverksamhet i anslutning till vuxenutbildningen på några orter. Koncernen har även gymnasieutbildning för ungdomar i tre kommuner samt bedriver utbildning inom yrkeshögskola. Utbildning Utvärderingsuppdraget omfattar gymnasial vuxenutbildning i klassrum i Sollentuna och distansundervisning. Tidigare hade InfoKomp även klassrumsundervisning i Nacka, men den verksamheten har lagts ner. Utbildningen i klassrum omfattar Svenska som andraspråk A och B, Engelska A, Matematik A och B och Samhällskunskap A samt den ettåriga yrkesutbildningen Butik och handel. Alla elever i utbildningen Butik och handel var på en fem 2 Antal poäng avser planerat antal verksamhetspoäng innevarande halvår och antal studerande avser antal personer som studerar den tiden från projektkommunerna, oavsett i vilken omfattning dessa personer studerar (deltid/heltid).

6 6 veckor lång praktik under vårt utvärderingsbesök, varför vi har försökt att nå en del elever per telefon för intervju. Distansundervisningen omfattar allmänna ämnen samt vård, handel och administration. Några distanselever har intervjuats per telefon och två distanslärare intervjuades i InfoKomps studielokaler. Studerande Klassrumsundervisning i Sollentuna: 172 studerande. Distansundervisning: cirka 8000 studerande i hela Sverige från ett 60-tal kommuner. Projektkommunernas elevantal uppgår till 241 studerande som läser på distans. Botkyrka kommun har köpt distansutbildning av Jensen Education som i sin tur nyttjar InfoKomp som underleverantör för sin distansutbildning för elever från Botkyrka. Personal Klassrumsundervisningen i Sollentuna har två skolledare och fyra lärare. Två av lärarna är formellt behöriga, de andra håller på med komplettering för att få full pedagogisk behörighet. Dessutom har en av skolcheferna undervisning i sin tjänst och ytterligare en lärare undervisar på den ettåriga yrkesutbildningen Butik och handel under termin ett då undervisningen är helt skolförlagd. Distansundervisningen har en skolledare på heltid, benämnd distanschef. Cirka 30 distanslärare på olika orter i landet undervisar inom distansutbildningen, och en lärare på heltid undervisar cirka 180 elever. 29 av 30 distanslärare är behöriga, enligt uppgifter av distanschefen. Lokaler Klassrumsundervisningen i Sollentuna har lokaler i centrum, nära pendeltågsstationen. Distansundervisningen: Skolledaren har sitt kontor i Linköping och de 30 distanslärarna finns på olika orter i Sverige; de flesta distanslärare är heltidsanställda. Ledningsorganisation Koncernen har tre affärsområden 3 : gymnasieskola, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef, och dessa utgör företagets ledningsgrupp tillsammans med VD och ekonomichef. Denna

7 7 ledningsgrupp har möten varje månad. Koncernens huvudkontor ger support åt de olika skolorna i frågor som gäller personal, IT, ekonomi och marknadsföring. Affärsområdet Vuxenutbildning har åtta skolchefer, som var och en är ansvariga för sin skola. Dessa skolchefer utgör skolchefsgruppen som har träffar 2-3 gånger per termin. Skolchefen har fullt verksamhetsansvar för sitt område. Klassrumsundervisningen i Sollentuna leds av två skolchefer, en på heltid som även undervisar i engelska, och en skolchef på halvtid. Distansutbildningen leds på heltid av en helt nytillträdd distanschef med kontor i Linköping. Dessa tre chefer går rektorsutbildningen just nu. Personalgrupperingar och mötesstruktur Lärarna i klassrumsundervisningen ingår i arbetslag som träffas lokalt varje vecka på så kallade arbetskvällar. Två gånger per termin träffas samtliga lärare i företaget under några timmar på så kallade centrala arbetskvällar, då pedagogiska frågor diskuteras och då företaget ibland anordnar föreläsningar eller informerar sina anställda om aktuella frågor. Distansundervisningen: Den nyanställda distanschefen har som mål att distanslärarna ska träffas fysiskt två gånger per termin. Första träffen sker under vår utvärderingsvecka. Övrigt Antalet elever i klassrumsundervisningen har minskat vilket innebär att antalet kurser som erbjuds i klassrum har reducerats.

8 8 SAMMANSTÄLLNING AV ENHETENS OLIKA VERKSAMHETERS STYRKOR, SVAGHETER OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN Vårt uppdrag är att granska och utvärdera enhetens resultat. Med resultat menar vi enhetens förmåga att uppnå och sträva mot de nationella och kommunala målen samt efterleva de riktlinjer och krav som finns i styrdokumenten. Sammanställningen av styrkor, svagheter och utvecklingsområden som vi gör i detta avsnitt är avsedd att ge en översiktlig bild av vår bedömning av verksamheternas kvalitet. Vi vill dock framhålla, att det inte är möjligt att på ett kvantitativt sätt genom att jämföra sammanställningar i olika rapporter med varandra avgöra hur bra olika enheter är i förhållande till varandra. Det är inte antalet punkter under de olika rubrikerna som avgör det. Jämförelser måste baseras på noggrann läsning av texten vid punkterna. Styrning, ledning och kvalitetsarbete (Organisation, dokumentation, skolledningens pedagogiska ledarskap etc) Styrkor Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Centralt planerar affärsområdeschefen att ge ut en skolchefshandbok, som innehåller riktlinjer för skolchefernas arbete. Centralt är en snabbkvalitetsmätare under utarbetande för att snabbt kunna stämma av vissa typer av utbildningsresultat. Det finns ett bra system med utvärdering och enkäter, både i klassrumsundervisningen och på distans. Företaget har en tydlig ansvarsfördelning och mötesstruktur för ledare och en tydlig mötesstruktur för personal. Klassrumsundervisningen: Klassrumslärarna har i början av terminen, med anledning av att flera lärare i någon mening är nya denna termin, gått igenom en flera timmar lång introduktion rörande bl a skolans värdegrund. Skolchefen har också aviserat att hon kommer att avlägga klassrumsbesök på lektioner hos lärarna. Både lärare och elever anser att det råder en stor öppenhet hos skolledarna och att de alltid är välkomna dit med frågor. Skolan i Sollentuna har en mycket tydlig årscykel för kvalitetsarbetet.

9 9 Årscykeln är mycket omfattande och detaljerad och risk kan finnas att skolan inte orkar genomföra alla delar i det planerade kvalitetsarbetet. Distansutbildningen: Distansutbildningen har en helt ny distanschef sedan en månad tillbaka som för första gången på länge har samlat distanslärarna fysiskt i Stockholm för att lägga en grund för gemensamt arbete. Hon har som plan att ordna gemensamma fysiska lärarträffar två gånger per termin samt att besöka lärarna på deras olika hemorter några gånger per termin. Särskild kortkurs för nya distanslärare finns på nätet med information om företagets distansmodell. Distanslärarnas svar rättas och kommenteras av skolchefen för att säkerställa att informationen nått ut till de nyanställda distanslärarna. Svagheter Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal svagheter, bland annat dessa: Det är osäkert om skolchefshandboken och snabbkvalitetsmätaren är kända bland alla chefer och medarbetare. I de fall dylika dokument inte är utarbetade i samråd med chefer och medarbetare och inte är förankrade finns risk för att de inte får genomslag snabbt i organisationen. Systematiskt kvalitetsarbete på företags/koncernnivå saknas. Fokus ligger på vilka olika typer av resultat som respektive kommun efterfrågar, men nya metoder är under utarbetande vad gäller koncernens eget kvalitetsarbete, se ovan exempelvis snabbkvalitetsmätare. Utvärderingsresultat återkopplas inte till alla medarbetare och elever. Uppgifter om genomströmning och studieavbrott och analys av dessa faktorer saknas generellt i det systematiska kvalitetsarbetet. Varken lärare eller elever har vid utvärderingstillfället i början av terminen kännedom om att det finns en kommunalt ansvarig rektor som enligt skollagen är ansvarig för kommunal vuxenutbildning på entreprenad, och de vet således inte vem som är ansvarig rektor och vem de ska vända sig till i de frågor som är rektors ansvar. Klagomålshanteringen till exempel är alltså inte tydlig för eleverna. Klassrumsundervisningen: Lärarna har inte tillräcklig samsyn vad gäller värdegrund och allmänna ordningsfrågor/rutiner på skolan. Flera klassrumslärare är i någon mening nya denna termin. Denna brist på kontinuitet i kollegiet visar att ledarskapet behöver förbättras vad gäller samspel mellan lärarna och ökat behov av samdiskussion bland lärarna om värdegrund och ordningsfrågor/rutiner, till exempel policy rörande sen ankomst, närvarorutiner och sent inlämnade arbeten.

10 10 Kunskaper, utveckling och lärande (Betygsbaserade kunskapsresultat, lärande, distansundervisning, informations- och kommunikationsteknik, studerande i behov av särskilt stöd, validering, arbetsplatsförlagd utbildning etc) Andel studerande från projektkommunerna som uppnått minst betyget Godkänd inom InfoKomp läsåret 2010/11 Skola/företag InfoKomp Gymnasial vux 77% 87% 4 Riket, totalt InfoKomp har en relativt hög andel elever som inte uppnår betyget Godkänd jämfört med riket. Av 1388 satta betyg bland projektkommunerna sattes 1064 godkända betyg och 324 kurser betygsattes som icke godkända (uppgifterna kommer från InfoKomp). Styrkor Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Koncernen har en tydlig vision med tre huvudfokus: involverande utbildning, formativ bedömning och varierande undervisning. Dessa tre områden försöker lärarna ha med sig i planeringen av undervisningen. Under introduktion av nya lärare diskuterades dessa områden ingående med lärarna och de menar att de redan har ändrat sin undervisning för att stärka kvaliteten i den riktning som då informerades om. Klassrumsundervisningen: Stödundervisning finns i språk och matematik samt en extra timme varje vecka för återkoppling till eleverna. Planer finns att utvidga språkstugan till att omfatta även stöd i andra ämnen vilket ska marknadsföras mera mot eleverna. Vissa lärare låter eleverna ha stort inflytande över examinationsformerna. De flesta lärare är kunniga och engagerade enligt intervju med eleverna. 4 Skolverkets statistik för kalenderåret 2010, Komvux-Studieresultat-Riksnivå, Tabell 2

11 11 Det finns tillgång till studie- och yrkesvägledning i lokalen tre gånger per termin samt möjlighet att kontakta studievägledare via telefon och mejl när som helst under terminen. Yrkesutbildningen: De elevintervjuer som gjorts per telefon (fyra intervjuer) visade att eleverna är mycket nöjda med upplägget och särskilt mycket uppskattas praktikperioderna under termin två. Distansundervisningen: De studerande uppskattar den flexibilitet som distansstudier innebär och tycker oftast att det upplägg som InfoKomp erbjuder fungerar väl. Enligt elevintervjuerna är upplägget på plattformen mycket tydligt och enkelt att följa. De studerande som vi har intervjuat tycker att de oftast har kunniga och engagerade lärare. Det finns ett bra uppföljningssystem för att kontrollera att eleverna är aktiva. Plattformen möjliggör kontroll av när en elev öppnar ett dokument och hur länge han/hon haft dokumentet öppet, vilket används bland annat för tidskontroll vid hemprov. Återkoppling av läraren ska ske inom 24 timmar. Denna tidsgräns fungerar bra, enligt intervjuer med studerande. Läraren ska vara tillgänglig per telefon och/eller Skype i enlighet med anslag för varje lärare på nätet. Systemet fungerar bra, enligt intervjuer med studerande. Ibland följer en individuell lärare upp elevsvar med ett telefonsamtal, både för att kolla upp att rätt elev har skrivit ett prov och ibland för att få mer reflektion och fördjupning/förklaring i samband med en inlämnad uppgift. I vissa fall görs försök att säkerställa identiteten hos studerande elever genom att prov anordnas i lokal då eleverna måste legitimera sig. Prov i lokal sker endast då beställande kommuner har krävt detta. Kursforum finns för eleverna i de olika kurserna, vilket används och uppskattas av de elever vi har intervjuat. Elever som behöver extra stöd kan delta i de studiestugor som finns i InfoKomps lokaler. Alla kurser på nätet ska ses över under våren i samband med införandet av Vux2012. Arbetet har ännu inte inletts men man beräknar att hinna detta under våren.

12 12 Butik och handel: Intervjuade elever är överlag nöjda med den undervisning som bedrevs på skolan hösten Läraren var kunnig och kunde individualisera undervisningen så att elever som behövde mer stöd fick det. Praktiken våren 2012: De elever vi intervjuade var nöjda med sina praktikplatser. Svagheter Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal svagheter, bland annat dessa: Policydokument mot fusk saknas. Alla elever har inte en individuell studieplan (ISP) och vare sig elever eller lärare har alltid förstått anledningen till att man behöver en sådan. ISP används inte som ett aktivt verktyg för att stödja eleven i dennes studier. ISP görs oftast, men används mestadels bara vid behov även om ledningen uppmanat alla lärare att alltid använda den vid bedömningssamtal mellan lärare och elev. Klassrumsundervisningen: Introduktion för nya elever är så kort (ca 1h) att all information inte hinns med eller hinner smältas av eleverna. Det ges för kort och summarisk genomgång av kursplanemål och betygskriterier enligt eleverna, och eleverna har inte alltid förstått kopplingen mellan kursmål och betygskriterier. Endast vissa lärare är helt ämnesbehöriga idag. De flesta lärare har dock påbörjat kompletterande utbildning. Policy gällande närvarouppföljning och sen ankomst är inte helt tydlig och närvarouppföljning sker inte heller tydligt på alla lektioner. Policyn är att elever som kommer sent ska smyga in utan att störa lektionen och att läraren sedan för in närvaron i skolans administrativa system. Lärarna har inte alltid höga och rimliga förväntningar på eleverna. På en lektion i början av en kurs kom eleverna indroppande efterhand och detta verkade vara allmänt accepterat både av lärare och elever. Några elever menar att det är lite slappt här. Alla lärare signalerar inte heller alltid höga förväntningar på alla elever. Hög personalomsättning kan ibland försvåra lärandet för eleverna. Det tar tid innan eleverna lärt känna sina nya lärare och vilka krav eller vilken kod som gäller hos den läraren. Detta kan vara särskilt knepigt ifall de nya lärarna inte har hunnit lära känna skolans policies riktigt och det tar tid för eleverna att lära känna den nya

13 13 lärarens krav och önskemål vilket kan vara särskilt svårt att hinna med då kurserna ofta är korta, cirka 10 veckor. Särskilt stöd för dyslektiker saknas. Förlängd provtid är vanligast som åtgärd ifall en elev har sådana problem. Det finns inte heller någon tillgång till specialpedagog. Stödverksamheten är inte alltid organiserad så att den fungerar bra för eleverna att delta i (sist på dagen oftast) och den är inte välbesökt annat än i matematik. Planer finns hos lärare att tydligare marknadsföra stödet och tydliggöra att språkstugan omfattar fler ämnen än språk. Det är otydligt för eleverna i vilken utsträckning de kan kontakta lärarna i deras arbetsrum. Även om skolan har delat ut skriftlig dokumentation så verkar eleverna ofta osäkra på vart de ska vända sig med olika typer av frågor och flera elever vände sig till oss som utvärderare med olika typer av frågor då skyltning i lokalerna inte alltid gav tydlig hänvisning. Lärarna verkade inte heller samspelta i hur de ska bemöta främmande elever i lokalerna utanför klassrummet. Det är ibland otydligt vad som menas med varierade undervisningsformer och involverande arbetssätt. Studieteknik och lärstilar har ingen framträdande plats i undervisningen, till exempel. IKT-utrustning saknas i klassrummen. Särskilda datasalar finns som oftast är tillgängliga för eleverna, men det blir svårt för lärarna att utveckla modernt varierade undervisningsformer när tekniska hjälpmedel inte finns tillgängliga i fler klassrum. Det finns färre kurser att tillgå i klassrumsundervisningen denna termin. Vikande elevunderlag har inneburit att det finns färre kurser att studera i klassrumsform. Distansundervisningen: Rättssäkerheten är inte alltid god det sker ingen systematisk kontroll av att rätt elev studerar eller skriver prov (endast vissa kommuner har krav på prov i lokal). Laborationslådor i naturvetenskapliga ämnen används ifall en kommun inte särskilt krävt laborationer i laborationslokal. Skolinspektionen påpekade problem med bristande måluppfyllelse i samband med användande av laborationslådor hos olika utbildningsanordnare i Skolinspektionens rapport om vuxenutbildningen till Stockholms stad Interaktivitet, som utgör viktiga mål bland annat i kursplanerna i språk, har inte följts upp och kvalitetssäkrats i distanskurserna. 5 Skolinspektionen, Beslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Stockholms kommun,

14 14 I lärplattformen ligger kursernas form oftast helt fast vilket kan leda till bristande individualisering av undervisningen i flera kurser. Metodutveckling av distansutbildningen är inte omfattande. Upplägget bygger nästan uteslutande på mejl på nätet och andra former har inte utvecklats som generell metod, till exempel streamade föreläsningar eller filmade instruktioner. Enstaka individuella lärarinsatser sker, t ex uppföljning per telefon av vissa elevsvar. Viss genomgång av kursupplägg kommer att ske i samband med översyn av införandet av de nya kursplanerna Butik och handel: Det är otydligt vilka kursplanemål som ska uppnås under praktiken och även hur uppföljning av praktiken ska ske. Enligt elevintervju har läraren inte alltid kunnat ange tydliga kursmål i höstas för alla kurser. Bedömning och betygssättning (Information och återkoppling till de studerande, arbetet för likvärdighet i bedömning och betygssättning etc) Styrkor Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal styrkor, bland annat dessa: Klassrumsundervisningen: Formativ bedömning genomsyrar lärarnas förhållningssätt i utbildningen. Fortbildningsinsatser har gjorts, vilket märks i lärarnas förhållningssätt. Eleverna får lämna in redan inlämnad uppgift på nytt efter komplettering och får uppgiften bedömd på nytt i vissa kurser, vilket är positivt för lärandet. Bra feedback ges av lärarna och den är oftast utförlig och framåtsyftande. Utvecklingssamtal genomförs två gånger per termin. Visst arbete för att säkra likvärdig bedömning görs under de centrala arbetskvällarna tillsammans med gymnasieskolans personal.

15 15 De centrala arbetskvällarna omfattar några timmar två gånger per termin och används bland annat till ämnesdiskussioner. Distansutbildningen: Det är extra tydligt med koppling kursmål betygskriterier i distansutbildningen eftersom styrdokumenten är tydligt publicerade och läraren återkommer till dessa kontinuerligt. Svagheter Vår utvärdering har visat att enheten har ett antal svagheter, bland annat dessa: Arbetet för att säkra likvärdig bedömning är inte systematiskt. Systematisk jämförelse mellan betygsresultat på nationella prov och satta betyg saknas. I det underlag som redovisades vid utvärderingen saknades systematisk jämförelse på gruppnivå mellan betygsresultat på nationella prov och satta betyg. Systematisk jämförelse för betygsresultat över tid saknas. Kontakt och erfarenhetsutbyte med lärare på andra skolor är inte tillräcklig. Den tid som anslås till likvärdighetsarbete i olika ämnen under de centrala arbetskvällarna är inte tillräcklig för att ett reellt likvärdighetsarbete ska kunna bedrivas. Klassrumsundervisning: Alla elever har inte förstått hur bedömning och betygssättning går till. Alla elever känner inte till vilket betyg de har fått när en kurs är slut och vissa elever menar att det betyg som satts på en kurs kom som en överraskning, vilket inte ska behöva ske eftersom eleverna ska få god information om sin kunskapsutveckling under kursens gång. Butik och handel: Eleverna känner inte till hur uppföljning eller bedömning ska ske av lärandet ute på praktikplatserna.

16 16 Övrigt Andel studieavbrott per den 15/ : Andel studieavbrott Skola/företag InfoKomp Genomsnitt Stockholms län 23% 17% 6 18 % 7 Genomsnitt riket Kommentar: Andelen studieavbrott avser studerande inom gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning från samtliga projektkommuner. InfoKomp har en relativt hög andel studieavbrott jämfört med riket och Stockholms län (sifferuppgifterna har lämnats av InfoKomp). Uppgifter om avbrott samlas inte in systematiskt över tid och analyseras inte.. Elevadministrationen av till exempel kallelser till kursstart fungerar inte och behöver förbättras. Utbildningsanordnaren får inte alltid kännedom i förväg om elevers behov av särskilt stöd vilket försvårar för anordnaren att ordna adekvat stöd för elever i behov av sådant. Klassrumsundervisningen: Allmän information på skolan behöver stärkas. Både elever och lärare verkar osäkra om rutiner på skolan och vem man ska fråga när man kommer in i studielokalen. Skyltningen är inte alltid helt tydlig och lärarna verkar ibland lite osäkra på sin roll och hur frågor från andra elever ska bemötas i korridorerna. 6 Skolverkets statistik för kalenderåret 2010, Komvux-Studieresultat-Länsnivå, Tabell 1 7 Skolverkets statistik för kalenderåret 2010, Komvux-Studieresultat-Länsnivå, Tabell 1

17 17 Områden att utveckla Vi bedömer att följande utvecklingsområden, som kan utgå från såväl svagheter som styrkor, men även från sådant som varken är att betrakta som styrkor eller svagheter, bör prioriteras: Systematiskt kvalitetsarbete InfoKomp har en bra arbetsplan för kvalitetsarbetet i klassrumsundervisningen i Sollentuna, som kanske till och med är något för omfattande för att det ska vara möjligt att orka med alla delar. Centralt i företaget har ett utvecklingsarbete påbörjats vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet med skolchefshandbok och snabbkvalitetsmätare, vilket är bra. Detta bör åtföljas av en tidsplan över året för att säkerställa systematiken i kvalitetsarbetet. Bemötande: gemensam grundsyn och ordning och reda InfoKomp bör tillsammans med sin personal på de olika enheterna diskutera igenom flera policyfrågor om hur man bemöter eleverna så att de känner att de möts av lärare som har samma grundsyn. Det gäller exempelvis frågor om sen ankomst, närvarorutiner och åtgärder vid fusk. Företaget bör också kvalitetssäkra sina elevadministrativa rutiner för att säkerställa att kallelser, betyg och liknande fungerar smidigt för de studerande. Metodutveckling av distansutbildningen Distansutbildningen bör vidareutvecklas vad gäller de pedagogiska metoderna för att säkerställa att målen i kursplanerna uppfylls. Detta gäller inte minst de laborativa ämnena och de kurser som kräver stort mått av interaktivitet, till exempel språk. Även frågan om rättssäkerhet, det vill säga hur elevernas identitet ska säkerställas, behöver säkras så att frågan inte är beroende av enskilda kommuners eller enskilda lärares initiativ. Likvärdighetsarbete Företaget bör förstärka arbetet med likvärdighet i bedömning och betygssättning. Detta gäller inte minst på små enheter där lärarna är relativt ensamma i sina ämnen. Arbetet kan ske på flera olika sätt, bland annat genom förstärkt systematik i jämförelse av elevernas studieresultat, genom att lärare rättar varandras prov eller genom utökat samarbete med gymnasieskolans lärare.

18 18 Sammanfattande analys InfoKomp startade sin verksamhet i samband med regeringens satsning på vuxenutbildning genom Kunskapslyftet på 90-talet och har numera verksamhet på ett 50-tal orter, företrädesvis i Mellansverige. Basen i verksamheten har tidigare varit distansutbildning i allmänna ämnen, men inom Theducation fokuserar man även på sfi och yrkeshögskoleutbildning. Distansutbildningens lärare finns utspridda över landet och här tror vi att det är viktigt att arbeta för att skapa en ökad samverkan mellan dessa lärare för att vidareutveckla distansmetodiken, precis som den nytillträdda distanschefen planerar. Det är många metodfrågor inom distansutbildningen som behöver tas itu med, alltifrån förstärkningen av rättssäkerheten till att säkerställa att kursplanemålen uppfylls liksom ökad satsning på utveckling av själva plattformen. Klassrumsundervisningen i Stockholmsområdet har sedan i höstas koncentrerats till Sollentuna, men på grund av vikande elevunderlag erbjuds nu färre ämnen. Eleverna är nöjda med de kurser som genomförs och tycker överlag att lärarna är kunniga och engagerade. Flera lärare i klassrumsundervisningen är dock i någon mening nya nu efter jul, och här behöver skolledarna arbeta med att svetsa samman lärarna till ett team som enas om bemötandefrågor, rutiner och spelregler, vilket idag är otydligt för eleverna. InfoKomp har tre ledord, involverande undervisning, varierande undervisning och formativ bedömning. Formativ bedömning är det område som vi tycker har satt särskilt tydliga spår i utbildningen, vilket märktes tydligt i samtal med både lärare och elever. De studerande är mycket nöjda med den typ av feedback som de får av lärarna. Likvärdighetsarbetet inom bedömning och betygssättning bör dock stärkas. Inom området systematiskt kvalitetsarbete har ett utvecklingsarbete påbörjats centralt, men det bör enligt vår mening kompletteras med en tydlig årsplan för att säkerställa själva systematiken. Det är också viktigt att förankra kvalitetsarbetet ordentligt hos lärare och elever så att alla förstår meningen med det. Lokalt i Sollentuna finns en omfattande årsplan för kvalitetsarbetet, som är mycket bra men så pass omfattande att den kanske borde ses över i samarbete med lärare och elever så att den blir ett reellt redskap för fortsatt utvecklingsarbete. Stockholm Lena Kaev Utbildningsinspektör Stockholms stad Marie Eklund Medbedömare Rektor Vuxenutbildningen Sollentuna

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011

Rapport från utvärdering av JENSEN Education Vuxenutbildning 7 november 11 november 2011 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (20) 2012-01-25XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE LEA SAHLIN STUDIE - OCH YRKESVÄGLE DARE NACKA Rapport från utvärdering

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda

Informationsmöte Linghemsskolan. Personal och vårdnadshavare. 23 januari 2014. Agenda Informationsmöte Linghemsskolan Personal och vårdnadshavare 23 januari 2014 Agenda Skolinspektionens granskningar av Linghemsskolan 2005 - Vad är regelbunden tillsyn? Syfte Kontrollera att skolan/verksamheten

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lernia, Svets Möte med ledning och lärare 100618 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats med lärare. Individuell

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning

Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Rapport 2013 Folkuniversitetet - utvärdering av gymnasial vuxenutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Leif Östfeldt, rektor för vuxenutbildningen i Värmdö kommun 2014-02-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Academedia, El och El-automation Möte med ledning och lärare 100617 Kryssen på skattningsskalan är satt av ledning, men alla frågor har även diskuterats

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Stockholms Internationella Restaurangskola i Stockholms kommun Theducation AB Box 5066 121 16 JOHANNESHOV 1 (11) Tillsyn vid Stockholms

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå

Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken på lokal nivå och regional nivå Bättre skola Södra Berget Sundsvall 2015-01-21 Lars Thorin Presentation Lars Thorin 44 år från Bräcke, Jämtland Lärare 1-7 Sv/So/Idr

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14.

Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. Kvalitetsarbete för Martin Koch-gymnasiet period 3 (jan mars), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare

Att studera på Komvux. Katarina Larsson, utbildningsledare Att studera på Komvux Katarina Larsson, utbildningsledare Innehåll 1. Om vuxenstudier 2. Komvux:s organisation i Göteborg 3. Komvux i jämförelse med gymnasiet 4. Individuella behov och olika förutsättningar

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för Niketo AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Välkommen till Medborgarskolan!

Välkommen till Medborgarskolan! Välkommen till Medborgarskolan! och vår kommunala vuxenutbildning Medborgarskolans värdegrund Medborgarskolan är ett humanistiskt studieförbund. Vi vänder oss till alla som vill delta i bildnings- och

Läs mer

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser

Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser 2015-02-12 Uppföljning av MiROi i-learnings distansutbildning i gymnasiala kurser Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Gemensam utvärdering av vuxenutbildningen i Stockholms län År 2008 träffades

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Hermods Gymnasium, Göteborg Ansvarig chef: Jonas Enger, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Hermods Gymnasium (HG) i Göteborg startade hösten 2013 och är

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015

Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Utvecklingsplan och prioriterade utvecklingsområden för Stagneliusskolan 2014 2015 Bakgrund Vid läsårsavslut analyserar ämneslag, arbetslag och skolledning de olika resultat som finns för verksamheten.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/2014

Kvalitetsredovisning 2013/2014 Kvalitetsredovisning 2013/2014 Skola: Design & Construction College, Stockholm Ansvarig chef: Katarina Lindeman-Andersson, rektor Datum: 2014-09-11 Beskrivning av skolan Design & Construction College startade

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia Lindholmen och utbildningarna: Lager och logistik GRLAL-1108 och 1110, Svets GRSVT-1110 Individuell anpassning

Läs mer

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Rapport 2013 Utvärdering av den grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Lind Fredrik, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektorför vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd

Vuxenutbildning 2014 Grundläggande och gymnasial vux Danderyd Vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vux Samtliga 26 kommuner medverkar i den gemensamma enkätundersökningen för studerande inom i länets vuxenutbildning. Här redovisas resultat från den gemensamma

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer