Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Grönkålen i Solna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 - kassaflödesanalys 8 - tilläggsupplysningar 9 - underskrifter 12

2 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastighet upplåta bostäder åt medlemmar till nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningens verksamhet Föreningen bildades och den nuvarande ekonomiska planen upprättades Föreningen köpte sin fastighet, Grönkålen 1, genom ett transportköp, med tillträde Genom köpet blev föreningen också ägare till ett aktiebolag, FastighetsAB Solna Grönkålen. Detta aktiebolag likviderades under Taxeringsvärdet är , varav byggnadsvärdet är Värdet av fastighetens byggnader skrivs av efter en 60-årig seriell avskrivningsplan. Fastighetens lägenheter Av föreningens 96 lägenheter upplåtes per st. med bostadsrätt samt 28 st. med hyresrätt. Under året har 1 st. hyresrätt ombildats till bostadsrätt. I den ekonomiska planen, upprättad i samband med ombildningen till bostadsrätt, har kalkylen utgått från att under perioden t.o.m. år 2014 skall sammanlagt 10 st. hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Styrelse Under året har styrelsen haft följande sammansättning: Wolf Barufke, ordförande Carina Bergström, sekreterare Ingrid Kihlberg, kassör Rickard Jälmesjö Veronica Tällström Ulla Karlsson Christian Lindell Mari Antonsson, suppleant Thomas Antonsson, suppleant Till revisorer valdes vid ordinarie föreningsstämma: Mats Lethipalo, Godkänd revisor Styrelsemöten Under året har 13 st. protokollförda styrelsemöten ägt rum. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Deloitte. Den tekniska förvaltningen har skötts av Flodafors FastighetsAB. Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg-Hansa, som innefattar bostadsrättstillägg. Sida 2 av 12

3 Fastighetsunderhåll och vidtagna åtgärder Fönsterbyte Föreningens första stora projekt fönsterbyte har under året genomförts och slutförts. Entreprenad har varit Wisy Projekt AB. Undercentralen Under året har en ny undercentral inmonterats och satts i drift. I år liksom föregående år har vintern varit ovanligt kall. Dessutom har energipriserna rusat i höjden. Vi kommer noggrant följa upp föreningens kostnadsutveckling för fjärrvärmekostnader då denna kostnad är en av föreningens större utgifter. Fiberbredband Enligt stämmobeslut år 2010 har fiberbredband installerats under hösten. Informationsblad från Bredband2 har sänts ut. Dessutom finns möjlighet att ta upp frågor i ärendet på våra måntaliga "träffar med styrelsen." Kådlås Installationen av kodlås slutfördes i juni. Innan dess hade föreningen haft ett antal inbrott i lägenheter. Samtliga i föreningen uppmanas att vara försiktiga med om och vem man släpper in i trappuppgången som inte tillhör oss. Fortfarande ringer ett antal försäljare på dörren och dessa har säkerligen blivit insläppta av någon. Vem vet vad en främmande människa har för avsikt med att komma in i trapphuset? Tvättstugan Grovtvättmaskinen har bytts ut. Denna maskin kan med fördel användas till "vanlig" tvätt och har dessutom större kapacitet än våra vanliga maskiner. Den gamla grovtvättmaskinen användes nästan aldrig och när en av de vanliga maskinerna tjänat ut valde vi att skaffa en kombination av vanlig och grovtvättmaskin. Gården Gården har fräschats upp. Till mångas glädje har en grill inköpts. Dessutom har 2 nya trädgårdsmöbler införskaffats varav 1 möbel har taklagts. Garageplatser I samband med köpet av fastigheten Grönkålen 1 av Fastighets AB Diligentia ingick hyresavtal med Solna Kommun om 16 garageplatser i parkeringsgaraget vid Göran Perssons väg 2 i Solna. Då det inte är föreningens uppgift att idka 2:a handsuthyrning av garageplatser inleddes under hösten samtal med Solna Kommun. Dessa ledde till att vi på ett lyckosamt sätt kunde avveckla vår verksamhet med 2:a handsuthyrningen. Projektet kommer att slutföras under våren 2011 och innebär att de som tidigare hyrt en garageplats av Brf Grönkålen i fortsättningen har möjlighet att hyra samma garageplats som tidigare men nu av Solna Kommun som hyresvärd. Lägenhetsnumrering - Flerbostadshus Under hösten har vi enligt Lantmäteriets föreskrifter om lägenhetsuppgifter givit varje lägenhet sitt specifika nummer. Detta innebär bl.a. att Du i framtiden kommmer att vara folkbokförd på den lägenheten Du bor i, istället för som idag enbart på fastigheten. Sida 3 av 12

4 Gemensam fixardag Året fixardag inföll den 8-9 maj. Massvis med värdefulla arbetsinsatser skedde. Som tack för hjälpen kunde föreningen "bjuda" på kaffe, saft och grillad korv. Vi hoppas även i år på en stor anslutning på fixardagen då det finns mängder av uppgifter att utföra. Informationsblad Ett antal informationsblad har under året lämnats i brevinkasten. Dessa blad innehåller information vi tycker är av stor vikt att varje boende får. Innehållet kan vara av varierande slag, nu senast informerades om ny postkod. Möte med styrelsen för boende Veckan före varje styrelsemöte har möjlighet funnits att träffa någon styrelsemedlemmar i vår styrelselokal. Anslag har uppsats i varje portuppgång. Resultatdisposition Förslag till behandling av föreningens förlust Till föreningsstämmans förfogande står balanserad förlust årets förlust Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 4 av 12

5 RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Årsavgifter och hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Försäkringspremie Fastighetsavgift Fastighetsadministration Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Sida 5 av 12

6 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 6 av 12

7 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Eget kapital ekonomisk förening Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7 av 12

8 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar Minskning(+)/ökning(-) av fordringar Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Förändring av pågående nyanläggningar Förvärv av koncernföretag Försäljning av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Inbetalda insatsmedel Upptagna långfristiga lån Amortering långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sida 8 av 12

9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Dotterbolagets underprisöverlåtelse av fastigheterna till föreningen är enligt FAR SRS Red U9 att betrakta som utdelning och ska enligt BFNAR 2003:3 ses som en återbetalning av investeringen i aktierna. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter och hyresintäkter Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren Årsavgifter Hyror, bostäder Övriga hyror Övriga intäkter Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Fastighetsel Fjärrvärme Vatten/avlopp Sophantering Kabel-TV Hyror, garageplatser Övriga driftskostnader Sida 9 av 12

10 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 3 Fastighetsadministration Ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Medlemsmöten Organisationsavgifter Revisionsarvode Styrelsearvode inkl soc. avg Övriga administrationskostnader Not 4 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Redovisat värde byggnader Redovisat värde fastighetsförbättringar Redovisat värde mark Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 60 år. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter: varav byggnader: Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Sida 10 av 12

11 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 6 Andelar i koncernföretag Företag Antal/Kap.Redovisat Redovisat Organisationsnummer Säte andel % värde värde FastighetsAB Solna Grönkålen Solna 100% Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkringspremier Ekonomisk förvaltning Övriga förutbetalda kostnader Upplupen försäkringsersättning Not 8 Eget kapital Upplåtelse- Fritt eget Insatskapital avgift kapital Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital Resultatdisp. enl. beslut av årets föreningsstämma: Årets förlust Belopp vid årets utgång Not 9 Långfristiga skulder Amortering efter 5 år SBAB ,69 % SBAB ,62 % SBAB ,88 % rörlig SBAB ,97 % Sida 11 av 12

12 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter/hyror Övriga upplupna kostnader Solna Wolf Barufke Carina Bergström Rickard Jälmesjö Ulla Karlsson Ingrid Kihlberg Veronica Tällström Christian Lindell Min revisionsberättelse har lämnats den Mats Lehtipalo Godkänd revisor Sida 12 av 12

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET. www.kejsarkronan13.se ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kejsarkronan 13 VERKSAMHETSÅRET 2008 www.kejsarkronan13.se Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Kejsarkronan 13 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Bf Norrgård U.p.a Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys 11

Läs mer

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Svartröret 3. Årsredovisning för 769608-6763. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Svartröret 3 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01-2011-12-31. Brf Kolveden 769607-2086. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01-2011-12-31. Brf Kolveden 769607-2086. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 - Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Kassaflödesanalys 7 Tilläggsupplysningar 8-11 Sid 1(11) ÅRSREDOVISNING FÖR BRF

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för

Årsredovisning. 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem. Org nr 793200-0040. Styrelsen för Brf Fritzhem. avger härmed årsredovisning för Årsredovisning 2014-01-01 2014-12-31 Brf Fritzhem Org nr Styrelsen för Brf Fritzhem avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Brf Södra Hamnen 716415-8961. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för Brf Södra Hamnen Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Brf Södra Hamnen 1(16) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Södra Hamnen, får härmed avge årsredovisning för 2014. Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser

Medlemmar och lägenhetsöverlåtelser Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tavasten 1, 769617-4718, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2013. Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FYRSKEPPET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer