Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Akutsjukvård. Från n nödnummer n till akutmottagning. 3 Hp Samverkan - Ledarskap 24 maj 2011 Polismyndigheten Mikael TörnblomT Ambulanssjukvård Peter Borovszky Räddningstjänsten nsten Martin Larsson

2 Mål Studenten skall Ha kunskap om prehospital organisation, vårdkedjan från n 112-larm till akutmottagningen. Kunna förstf rstå och diskutera initial behandling samt ledarskap i prehospital miljö i vardagen

3 Studenten skall efter genomgången ngen kurs Kunna förstf rstå akutsjukvårdsorganisationen och dess olika aktörers roll i helheten. Visa insikt och förstf rståelse för f r hur övriga aktörer i akutvårdskedjan arbetar som ett team (larmoperatörer, rer, ambulanssjukvårdare, ambulanssjuksköterskor, läkare, l akutmottagningens personal, polis och räddningstjänst nst mfl.).

4 Tidsplanering 09:00-12:00 Räddningstjänstennsten Polismyndigheten Ambulanssjukvården Kaffe Samverkan mellan blåljusmyndigheter ljusmyndigheter

5 Ambulanssjukvården

6 2 Hälso och Sjukvårdslagen Vård påp lika villkor för f r hela befolkningen Utföras med respekt för f r allas lika värdev Den som har störst behov ges företrf reträde

7 CA:1 miljon Ambulansuppdrag /År/ 2700/Dygn Ca: 4000 Fastanställda Ca: 700 Ambulanser Källa: Ambulansforum/ SOS-Alarm

8 Ambulanshelikopter i Stockholm Göteborg Uppsala Gotland Jämtland Gällivare Lycksele Sverige

9 Invånare nare i Sverige Källa: Folkbokföringsregistret 2.miljoner i Stockholms LänL i StorGöteborg teborg i JämtlandJ Stockholm 58 ambulanser Jämtland 10 ambulanser Källa: SOS ALARM

10 inv / 700 Amb = inv / Amb D/N Stockholm 58/36 = 1 amb / inv inv Jämtland 10 = 1 amb / inv

11 Vad Kan Vi Erbjuda

12 Bemanning i Ambulansen Ambulanssjukvårdare / Usk Sjuksköterska / Ambulanssjuksköterska

13

14

15

16

17

18

19

20 Ambsjv&Anestesi SSK

21 Ambsjv & Anestesi SSK

22 Ambsjv & Anestesiläkare

23 IVA-SSK & Anestesiläkare

24 Hjärtrud

25 FIKA!!

26 Sveriges Rikes Lag 2011

27 Samverkan mellan blåljusmyndigheter ljusmyndigheter

28

29

30 MedHelp AB SJUKVÅRDENS LARMCENTRAL! Skall hantera uppdrag/år inom Sörmlands, Västmanlands, Uppsala län samt region Gotland. Uppdraget startar 1 november ambulanser, 2 helikoptrar och flygplan väntar på professionell dirigering.

31 LKC-avdelningen är hjärtat i den operativa polisverksamheten.

32 Räddningstjänstennsten

33

34 Allvarlig händelseh För r sjukvårdens del definieras en allvarlig händelse h som en händelse h som är r sås omfattande eller allvarlig att resurserna måste m organiseras, ledas och användas ndas påp särskilt sätt. s

35

36 STOR OLYCKA En olycka där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet men där det genom omfördelning av av resurser och förändrad teknik är möjligt att upprätthålla normala kvalitetskrav för medicinsk behandling. Medicinsk behandling menas både somatiska och psykologiska/psykiatriska insatser.

37

38 KATASTROF En situation där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta vårdbehovet och där belastningen är så hög att normala kvalitetskrav för medicinsk behandling inte längre kan upprätthållas trots adekvata åtgärder.

39

40

41 Ledningsroller Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig Räddningsledare Polisinsatschef

42

43 Olyckor där antalet drabbade är eller kan uppskattas till över tio personer. Hot eller händelser som skulle kunna utvecklas till en allvarlig händelse. Allvarlig smitta Jourhavande tjänsteman/tib Händelser som kan få stort massmedialt intresse. Allvarliga funktionsstörningar eller händelser som kan påverka hälso- och sjukvården i ett län, t ex brand i vårdanläggning, strömavbrott eller störningar i teletrafiken.

44 TID ÄR R VIKTIGT THE GOLDEN HOUR En allvarligt skadad patient måste m komma till slutlig kirurgisk vård v inom 60 minuter från skadetillfället llet om inte oddsen för f r en framgångsrik återhämtning skall minska dramatiskt Pre-Hospital Trauma Life Support, Second Edition, Patient Assessment and Management, page

45 SJUKVÅRDENS MÅLM Målet för landstingets katastrofmedicinska beredskap är att minimera konsekvenserna för de somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid stor olycka, katastrof, hot, extraordinär händelse eller krig.

46 Första enhet påp plats METHANE Major incident= Allvarlig händelseh Exakt lokation= Exakt plats Type of incident= Typ av händelseh Hazards= = Hot faror Access = Angöringsv ringsvägargar brytpunkt Number of casualties= = Antal skadade Extra resurser

47 Samverkan mellan blåljusmyndigheter ljusmyndigheter

48 Samverkan mellan blåljusmyndigheter ljusmyndigheter

49 Ansvarsområden- Sjukvårdsledare Ta kontroll över situationen Säkerhetsarbete Fatta inriktningsbeslut Inventera behov Inventerar tillgängliga resurser Begära resurstillskott Upprätta samband, internt och externt Tillse uthållighet Dokumentera Samverka Informera

50 Ansvarsområden- Medicinskt ansvarig Medicinsk bedömning Fatta (medicinskt) inriktningsbeslut Ge medicinskt underlag till chef Prioritering Tillse att de drabbade behandlas enligt inriktningsbeslut Motta besked om tillstånd av patienter Se till att skadade på ett säkert sätt kommer till rätt enhet Dokumentera

51 Jourhavande tjänsteman Beslutar om: Sjukvårdsgrupp till skadeområdet det Sjukvårdsledare till skadeområdet det Mottagande sjukhus/vårdcentral Stabsberedskap för f r RKML Förstärkning rkning av ambulansberedskapen Samverkanspersoner till andra myndigheters ledningscentraler Aktivering av PKL-grupp påp andra sjukhus än n det mottagande JTM är r chef för f r RKML vid stabs- och förstf rstärkningslägege

52 Frivilliga! Jag har sett City Akuten Jag är HLR utbildad Jag är sjuksköterska Jag är r tränad för r detta Jag är narkosläkare kare Vårdutförare eller stab

53 Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer På akutsjukhusen PKL-grupp (Psykologisk- och psykiatrisk katastrofledning) Inom kommunen POSOM-grupp (Psykologiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) Övriga Kyrkan Frivilligorganisationer, t ex Röda Korset Skola och barnomsorg Primärvård och företagshälsovård

54 Hur ska rollerna fördelas? Sjukvårdsledare Medicinskt ansvarig Vårdutförare Ambulans- sjukvårdare Ambulans- sjuksköterska

55 Mätbara mål Utmärkning av ledningsbefattningar Fullständig Genom vindrutan rapport inom Formulera inriktningsbeslut Etablera kontakt med strategisk ledning Påbörja samverkan Verifieringsrapport Fastställa medicinskt inriktningsbeslut Avtransport av skadade Underlag för presskommunike Direkt 2 min 3 min 5 min 5 min 10 min 10 min 15 min 30 min

56 LEDNING Command Ledning Safety - Säkerhet Communications - Kom-munikation, samband Assessment - Bedömning Triage - Prioritering Treatment - Behandling Transport

57 Ledningsroll- Stab Biträder sjukvårdsledare eller medicinskt ansvarig Exempel: dokumentation, sköta samband, informera mm.

58 När läkare kommer på plats Första ledningsutbildade läkare på plats tar oftast över det medicinska ansvaret (fastställes i den regionala katastrofmedicinska planen)

59 Speciellt ansvarsområde Efter att ledningsutbildad läkare tagit över det medicinska ansvaret får sjuksköterska i ambulans uppgiften att organisera avtransport

60 Samverkan mellan blåljusmyndigheter ljusmyndigheter

61 Skadeplats Riskområde Skadeområde Brytpunkt Ledningsplats Uppsamlingsplats/er Hämtplats

62 SKADEPLATS

63

64 BRYTPUNKT

65

66

67 LEDNINGSPLATS

68

69

70 UPPSAMLINGSPLATS

71

72 Sjukvårdsgrupp

73 Samverkan mellan blåljusmyndigheterna ljusmyndigheterna SLUT

74 SÅLLNINGSTRIAGE GRÖN GUL RÖD DÖD

75 TRIAGEKATEGORIER Skadade som kan gå och där behandlingen av skadorna utan risk kan vänta >4 timmar PRIORITET 3

76 TRIAGEKATEGORIER Skadade som inte kan gå men som har adekvat andning och cirkulation vars skador kräver åtgärder inom 2-4 timmar PRIORITET 2

77 TRIAGEKATEGORIER Skadade som inte kan gå och som inte har adekvat andning och/eller cirkulation vars skador kräver omedelbara livräddande åtgärder PRIORITET 1

78

79 AF 6 P 100 BT 90 GCS 8 ( 2+2+4)

80

81 AF 30 P 125 okontaktbar. Gurglande andningsljud.

82

83 AF 0 P 0 svarar ej påp tilltal

84 Fastklämd AF 22. P 125. Desorienterad.

85 Uppsamlingsplats

86

87 Sorteringstriage GUL RÖD DÖD

88 SORTERINGSTRIAGE Öppnar ögonen : Spontant 4 Vid tilltal 3 Vid smärta 2 Inget svar 1 Verbalt svar : Orienterad 5 Förvirrad 4 Obegripliga ord 3 Stönar 2 Ingen respons 1 Motorisk respons : Följer uppmaningar 6 Lokaliserar 5 Drar tillbaka vid smärta 4 Böjkramp 3 Sträckkramp 2 Ingen respons 1 Glasgow Coma Scale totalt : + + = Glasgow Coma Score Totalt Andningsfrekvens mer än Systoliskt 90 eller mer 4 blodtryck = 12 = PRIORITET 3 Totalt : 11 = PRIORITET 2 10 el. mindre = PRIORITET 1 Tid

89 Sållningstriage Sorteringstriage 1Mycket brådskande 1.Mycket brådskande Sjukhus Skadeplats 2.Brådskande 3.Ej brådskande Livlös Uppsamlingsplats 2.Brådskande Avtransport Sjukhus Sjukhus Uppsamlingsplats för döda

90

91

92 AF 30 P 110 BT 80 GCS 13 ( )

93 Sammanfattning Sjukvårdsledare: Medicinskt ansvarig: Stab: Logistik/säkerhet/samband kerhet/samband /samverkan Övergripande medicinska ställningstaganden Biträder någon n av ovan (vårdutförare,, ej ledningsroll -- övrig hälsoh lso- och sjukvårdspersonal) Vissa frågor måste m lösas l regionalt

94 KATASTROFMEDICINSK PLANERING Socialstyrelsen Riktlinjer för ledning av sjukvård vid särskild händelse Riktlinjer för medicinsk katastrofberedskap Medicinska katastroftermer och begreppsdefinitioner SOS planeringsinriktningar vid t ex kem- och kärntekniska olyckor. KAMEDO rapporter Tjänsteman i beredskap (TiB) Varje landsting Katastrofmedicinskt råd Regional medicinsk katastrofplan Epidemiberedskapsplan Varje sjukhus Lokal medicinsk katastrofkommitté Katastrofplan

95 Varje akutsjukhus skall ha en lokal katastrofplan. Alla akutsjukhus skall ha en lokal medicinsk katastrofkommité Beredskapsgrader Larmplaner Åtgärdsplaner

96 Akutsjukvårdsresurser i SLL intensivvårdsplatser 145 operationssalar 3000 vårdplatserv 380 ventilatorer, varav ca 170 är r IVA ventilatorer och resten i huvudsak anestesiventilatorer

97

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83 EU-toppmötet i Göteborg 2001 KAMEDO-rapport 83 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning

UPPHANDLING AV. Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140. Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 1(54) UPPHANDLING AV Prioritering och dirigering av prehospitala enheter SLL 1140 Bilaga 1 Specifik uppdragsbeskrivning och uppföljning 2(54) Innehållsförteckning 1. Allmän orientering... 5 1.1. Uppdraget...

Läs mer

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01

Meddelandeblad. Svensk ambulanssjukvård 2000. Bakgrund. Nr 5/01 Meddelandeblad Mottagare: Landsting/motsvarande Verksamhetschefer inom ambulanssjukvården Ambulansöverläkare Ansvariga läkare/föreståndare i ambulanssjukvården Nr 5/01 Maj 2001 Svensk ambulanssjukvård

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

1. Inledning. 2. Personskador. Bilaga 1 till SHK rapport RO 2004:01

1. Inledning. 2. Personskador. Bilaga 1 till SHK rapport RO 2004:01 Bilaga 1 till SHK rapport RO 2004:01 Redovisning av personskador, medicinskt omhändertagande och räddningsinsats vid olycka med buss, reg. nr. GKS 987, vid Ängelsberg, U län, den 24 januari 2003. 1. Inledning

Läs mer

6 Olycksberedskap i Göteborg

6 Olycksberedskap i Göteborg 6 Olycksberedskap i Göteborg 6.1 Räddningstjänsten 6.1.1 Lagstiftning Räddningstjänstlagen (1986:1102; omtryckt 1992:948) och räddningstjänstförordningen (1986:1107; omtryckt 1995:502) reglerar hur samhällets

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Omslagsbild: The flame comes out of the window. Foto: Volodymyr Khodaryev/Mostphotos. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Evakuering av svenska medborgare från Libanon

Evakuering av svenska medborgare från Libanon Evakuering av svenska medborgare från Libanon Rapport från Västra Götalandsregionen Annika Hedelin Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum Västra Götalandsregionen www.vgregion.se/pkmc 1 Inledning

Läs mer

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Rapport från regional katastrofmedicinsk ledning Bild: Lars-Erik Hedin, teknikchef, Liseberg AB Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum September 2008 Tjänsteställe,

Läs mer

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK

EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK EPIDEMIBEREDSKAPSPLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SMITTSKYDDSLÄKAREN OCH REK Epidemiberedskapsplan plan, vilket möjliggör en samverkan i att ställa om hela landstingets sjukvårdsorganisation inom öppen och

Läs mer

Statens insatser inom ambulansverksamheten

Statens insatser inom ambulansverksamheten riksrevisionen granskar: staten och vården Statens insatser inom ambulansverksamheten rir 2012:20 Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx rir 2012:xx Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används

Rakelhandboken. För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet fungerar och används Rakelhandboken För dig som vill veta hur Rakelsystemet

Läs mer

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge

Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Pandemisk influensa - beredskapsplan för Blekinge Rev jan 2014 Smittskyddsläkaren Pandemisk influensa beredskapsplan för Blekinge, reviderad januari 2014 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Flodvågskatastrofen i Asien 2004

Flodvågskatastrofen i Asien 2004 Flodvågskatastrofen i Asien 2004 Hemtransporter och det akuta mottagandet i Sverige KAMEDO-rapport 91 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Brandkatastrofen i Göteborg natten 29 30 oktober 1998

Brandkatastrofen i Göteborg natten 29 30 oktober 1998 Brandkatastrofen i Göteborg natten 29 30 oktober 1998 Kamedo 75 1 KAMEDO (Katastrofmedicinska organisationskommittén) har funnits sedan 1963. Den startade sin verksamhet inom ramen för Försvarsmedicinska

Läs mer

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram?

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Hans Michélsen Eva Håkanson Abbe Schulman Christina Hultman Enheten för kris- och katastrofpsykologi Centrum för allmänmedicin Alfred Nobels

Läs mer

PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005

PKMC-nytt. Annikas ruta I DET HÄR NUMRET. 1 Annikas ruta. 2 Utbildningar hösten 2005. 4 HESMIC seminar 22 mars 2005 PKMC-nytt Juni 2005 Prehospitalt och katastrofmedicinskt centrum/pkmc Annikas ruta - I DET HÄR NUMRET Regionens Hus, 405 44 GÖTEBORG Besöksadress: Svangatan 4 Tel 031-63 05 00 Fax 031-63 05 81 www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne

Epidemiberedskapsplan för Region Skåne Epidemiberedskapsplan för Region Skåne inklusive Beredskap vid pandemisk influensa Fastställd av Regionstyrelsen 2012-12-11 286 Innehållsförteckning: 1. Allmänt s 3 2. Internationella hälsoreglementet

Läs mer

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne

Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför vårdinrättning i Skåne Till Dig som i Ditt arbete kommer i kontakt med dödsfall utanför sjukvårdsinrättning Handbok för omhändertagande av dödsfall utanför

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Meddelande 3 2010 Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten April 2010 Ansvarig utgivare: Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten Huvudförfattare:

Läs mer