Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020"

Transkript

1 kmc_ra_6_ Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik vid Vrinnevi sjukhuset i Norrköping Övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har genomförts av på uppdrag av Landstinget i Östergötland (LtBKK) katastrofberedskap. Övningen ägde rum i egen ledningscentral på VIN och deltagarna larmades enligt larmplan från respektive arbetsplats. Antalet deltagare som fullföljde övningen var 9 stycken. Förberedelse hemma innan övningen bestod i att läsa på regionalt och lokalt planverk samt ett utdrag ut boken; Sjukvårdsledning vid olycka och katastrof- kapitel; Stabsmetodik som skickats ut 3 veckor i förväg. Scenariot som användes i simuleringsövningen var en trafikolycka utanför Åby mellan turistbuss och tankbil innehållande farligt gods i form av ammoniak. 5 personer skadas varav flera var kritiskt skadade. Ett gasmoln driver in över en skolgård i anslutning till skadeområdet och därifrån sker en vild evakuering av ett 2- tal elever. Lokal sjukvårdsledning på VIN etablerades efter larm från Tjänsteman i beredskap i LiÖ. Redovisningen har gjorts efter en sammanställning av mätbara mål för lokal sjukvårdsledning och stabsmetodik. Övningen utvärderades efter två mallar med vardera 11 mätpunkter, som redovisas i bilaga 1 och 2. Liknande övningar kommer att ske under 26 vid samtliga akutsjukhus inom LiÖ. Efter detta kommer en sammanställd utvärdering att redovisas. Med vänlig hälsning Heléne Nilsson Anders Rüter Linköping Bilagor Resultat från bedömning mätbara mål- lokalsjukvårdsledning samt stabsmetodik Deltagarförteckning

2 Resultat Resultatet finns även redovisat i bilaga 1och 2 samt tabell 1 Stabsmetodik Funktionsindelning med tydliga uppgifter fanns men initialt fanns en oklarhet om vilken roll bakjour kirurgi hade. Indelning i roller sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig kom något senare. Åtgärdskalendrar utifrån rollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig fanns men oklart om dessa användes till en början. Sjukvårdsledaren var tydlig som chef. Oklarhet fanns om vilken funktion medicin läkaren hade i staben. I staben fanns ingen företrädare för säkerhetsfunktionen initialt men när behov uppkom tillkallades säkerhetsansvarig. Inga funktionsspecifika nummer fanns initialt men upprättades senare. De stabsverktyg som utnyttjades var whiteboard och blädderblock som användes flitigt. Till viss del användes även dator. Dokumentationen var strukturlös och svår att följa till en början. Det var inte riktigt klart hur det skulle dokumenteras. De stabsorienteringar som genomfördes hade ett bra innehåll men saknade initialt ett tydligt slut. Staben fick ingen tid att förbereda sig innan eftersom de inte visste när nästa stabsorientering skulle ske. Telefonpassning under stabsorientering gjordes inte till en början men senare beslutades att prioritera den regionala ledningen. Någon stabsarbetsplan ritades aldrig upp där arbetet planerades utan uppgifter löstes ad hoc. Någon introduktion av nytillkomna stabsmedlemmar gjordes aldrig utan de fick vänta in stabsorienteringen. Någon muntlig och skriftlig sammanställning av händelsen gjordes inte. Till viss del kan detta förklaras med att övningen var kort. Lokal sjukvårdsledning Beslut om beredskapsnivå togs av bakjour kirurg inom 3 minuter. Initialt beslut var stabsläge som så snart ytterligare information anlände ändrades till förstärkningsläge. Inringning enligt larmplan startades och lokal sjukvårdsledning samlades eftersom. Någon form av inriktningsbeslut för sjukhusets verksamhet i stort togs inte i inledningen. Underlag för pressmeddelande till regional ledning lämnades i ett tidigt skede och en tid för presskonferens utlystes. Den regionala ledningen fick ett underlag för hur många skadade VIN kunde ta emot inom 25 min däremot kom det inte fram till regional ledning att de rådde brist på respiratorer. Medicinskt ansvarig tog tidigt kontakt med alla enheter som tex IVA och OP. En bedömning om hur många IVA- platser som fanns tillgängliga nu och senare gjordes. Information till egen personal kom i mycket sent skede vilket ledde till att akutmottagningen inte hade information om hur många skadade som kunde förväntas komma in till VIN. När information om att ammoniak var involverat nådde akutmottagningen hade redan ett stort antal patienter tagits emot. Förberedelse för sanering kom därför igång sent. Kontakten mot regional PKL fungerade och här planerades för hur det kan komma att se ut idag och imorgon. Att analysera och bedöma påverkan på övrig verksamhet gjordes. En plan för hur man skulle informera och planera för patienter vars åtgärder måste skjutas upp diskuterades vid sista stabsgenomgången.

3 Reflektion Denna övning genomfördes utan att deltagarna hade fått någon undervisning i stabsmetodik eller lokal sjukvårdsledning i nära anslutning till övning. Deltagarna på VIN jämförs i tabell med deltagare på KMC som innan övning haft förberedande föreläsningar i ämnet. Utskick med uppmaning att läsa på regionalt och lokalt planverk samt ett utdrag ur boken; Sjukvårdsledning vid olycka hade skickats ut 3 veckor i förväg. Stabmetodik är inte ett självändamål utan syftar till att effektuera stabens arbete. I staben användes dock inte fullt ut detta sätt att arbeta på men bedömningen är att den lokala sjukvårdsledningen ändå fungerade väl. Detta kan förklaras med det svåra i att arbeta i stab efter en metodik som för de flesta är främmande och som man inte brukar sig av i det löpande arbetet i vardagen. Det är ändå väldigt viktigt att de personer som kan komma att arbeta i lokal sjukvårdsledning har kunskap om stabsmetodik och även har fått möjlighet att öva detta. Lokaler och dess inredning skall också syfta till att stödja stabens arbete och där finns en hel del att förbättra i ledningscentralen på VIN. Enkla åtgärdskalendrar är ett bra hjälpmedel. Åtgärdskalender för kirurgens bakjour måste förenklas och utformas med tanke på de olika rollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Kontakten med den regionala ledningen fungerade tillfredställande och det är viktigt att kontakten mot media och information samordnas. Kunskap om att kontakten med skadeområdet och samverkande myndigheter som ex. polisens bakre ledning alltid skall gå via regional ledning måste finnas hos alla, så att inte parallella spår uppstår. Att öva och träna i stabsmetodik kan inte göras utan att samtidigt öva ex sjukvårdsledning och detta måste ske med en viss regelbundenhet eftersom personal inom sjukvården arbetar på ett helt annat sätt i vardagen. Nästa övning bör föregås av inledande undervisning i ämnet för att maximera effekten av övning.

4 Några slutsatser: Samarbetet mellan den lokala sjukvårdsledningen på VIN och den regionala sjukvårdsledningen i LiÖ fungerade tillfredställande. Lokaler bör anpassas för att kunna stödja stabsarbetet. Åtgärdskalendrar bör finnas tillgängliga initialt i en händelse utifrån sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig roll. Säkerhetsfunktionen bör vara representerad i staben. Det behövs utbildning och övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik.

5 BILAGA 1 Bedömningsmall STABSMETODIK Ledning: Lokal sjukvårdsledning VIN MÄTBARA MÅL - ETT UNDERLAG FÖR BEDÖMNING Tid/Poäng Helt korrekt 2 poäng Delvis 1 poäng Fel/Ogjort poäng Funktionsindelning med tydliga Direkt uppgifter 2 Placering i rummet under roller Direkt 2 Funktionsspecifika Direkt? telefonnummer Introd. av ny stabsmedlem Max 1 min Whiteboard/ Blädderblock Utnyttjande av stabsverktyg (endast de som finns på plats bedöms) Fax Ej Dator 2 Annat? 1 Ny orientering 2 Medel:1,5 Medel:1,5 Stabsorientering Max 8 min 2 Lägesuppföljning Ej Sammanfattning 2 INNEHÅLL Nya uppgifter 2 Telefonpassning (under stabsorientering) 2 Stabsorientering Ej 1 2 Mediakontakter Stabsarbetsplan Förplägnad Sammanfattning av insats: Muntligt inför stab Sammanfattning av insats: Skriftlig dokumentation Avlösning Medel: TOTALT 11 Godkänt >11

6 Bilaga 2 Bedömningsmall LOKAL SJUKVÅRDSLEDNING Ledning: Lokal sjukvårdsledning VIN Mål Inom..min från larm Helt korrekt Delvis korrekt Fel/ogjort Beslut om 3 min 1 beredskapsnivå Fatta inriktningsbeslut 15 min för sjukhusets verksamhet Ge underlag för 15 min 1 pressmeddelande Ge underlag till 25 min 2 regional ledning om resurser Kontrollera att det finns 3 min 1 utsedda medicinskt ansvariga på Akuten och Operation Bedöma behov av 45 min 1 intensivvårdsplatser Första information till 6 min egen personal Bedöma 9 min 1 personaluthållighet Bedöma och 12 min 2 rapportera egna gränsättande resurser Bedöma påverkan på 12 min 2 egen verksamhet ( idag-imorgon ) Plan för information till 18 min 2 patienter vars åtgärd skjuts upp TOTAL 13 2 poäng 1 poäng poäng Godkänd > 11

7 Tabell 1 Poängbedömning av resultat för lokal sjukvårdsledning och stabsmetodik på VIN (utskick av material). Som referens används sammanställning av resultat från utbildningar på KMC 24-25(förberedande föreläsning) Max poäng 22. VIN Referens Lokal sjukvårdsledning 13, 16,1 Stabsmetodik 11, 16,9

8 Bilaga 3 Deltagarförteckning Anders Danielsson, Klinikchef Med klin Ann-Christine Jonsson Kurator Hans Krook Klinikchef Kir klin Christer Liedgren Chefsläk Per Loftås Bereds.läk Anna-Maria Ottosson Centrumchef Med klin Ewa Sova Sekreterare Kir klin Gunilla Stefan Beredsk samord. Annika Ählström Sekreterare Kir klin

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83 EU-toppmötet i Göteborg 2001 KAMEDO-rapport 83 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Flodvågskatastrofen i Asien 2004

Flodvågskatastrofen i Asien 2004 Flodvågskatastrofen i Asien 2004 Hemtransporter och det akuta mottagandet i Sverige KAMEDO-rapport 91 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg Hur bidrar landstingets avvikelsehanteringssystem till förbättringar i vården? En granskning av landstingets system för avvikelsehantering. Revisionsrapport 2004-02-17 Genomförd på

Läs mer

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand

Orkan över Skåne. 3 5 december 1999. Martin Winstrand Orkan över Skåne 3 5 december 1999 1 Martin Winstrand Inledning 5 SOS Alarm 12 Allmänhetens behov av information och social kontakt 15 Radions roll 19 Televisionens roll 25 Kommuner och länsstyrelse 29

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats

Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014. Modern tids största samverkansinsats Utvärdering Skogsbranden i Västmanland 2014 Modern tids största samverkansinsats Innehåll Sammanfattning...4 Inledning...4 Syfte...4 Avgränsningar...4 Centrala begrepp och förkortningar...4 Utvärderingens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning

ST-Läkarnas ledarskapsutbildning ST-Läkarnas ledarskapsutbildning inom Landstinget i Kalmar län Utvärderingsrapport Anna-Lena Nilsson [2006-11-22] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar Bredbandet 1, 392 30 Kalmar www.ehalsoinstitutet.se

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer