Version 2 giltig from

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Version 2 giltig from 2008-01-15 1"

Transkript

1 Version 2 giltig from

2 Förord Landstinget Kronoberg har ett ansvar som sjukvårdshuvudman att kunna hantera allvarliga händelser som ställer krav på våra sjukvårdsresurser. Denna plan beskriver hur vårt landsting skall agera och ledas när en allvarlig händelse inträffar. Det är viktigt att alla chefer inom vårt landsting har kunskap om planen och sprider denna kunskap vidare till alla medarbetare Börje Lindqvist Landstingsdirektör Version 2 giltig from

3 Innehåll GEMENSAM DEL 8 Allmän information 8 Beredskapslägen 9 Stabsläge 9 Förstärkningsläge 10 Katastrofläge 10 Utlösande och upphävande av beredskapsläge 11 Prehospital sjukvårdsledning och arbetsmetodik 12 Sortering och prioritering på skadeplats 14 Registrering på skadeplats 14 Registrering på sjukhus och vårdcentral 15 LÄNSSJUKVÅRDEN 16 CENTRALLASARETTET 17 Åtgärder vid larm och inställelse 17 Mottagande av patienter 17 Fördelning av patienter 18 Larmplan Centrallasarettet Växjö 20 Åtgärdskalender i skadeområde 21 Sjukvårdsledare 21 Medicinskt ansvarig 22 Avtransportledare 23 Sjukvårdsgrupp 24 Ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen 25 Ledningsansvarig för ambulansenheten 28 Verksamhetschef akutkliniken 29 Bakjour kirurg 30 Primärjour kirurg, ortoped, medicin 33 Version 2 giltig from

4 Bakjour anestesi 34 Primärjour anestesi 35 Bakjour ortoped 36 Bakjour medicin 37 Verksamhetschef kirurg och ortoped 38 Verksamhetschef anestesi 39 Verksamhetschef medicin 40 Vårdenhetschef 41 Telefonväxeln 42 LASARETTET I LJUNGBY 44 Åtgärder vid larm och inställelse 44 MOTTAGANDE AV PATIENTER 45 Katastrofintag 45 Registreringsgrupp 45 Akutlag 45 Omhändertagande av barn på akutmottagningen 46 FÖRDELNING AV PATIENTER 46 Livshotande och svårt skadade 46 Medelsvårt skadade 46 Lindrigt skadade/oskadade 46 Döda 46 Larmplan Ljungby lasarett 47 Åtgärdskalender i skadeområde 48 Sjukvårdsledare 48 Medicinskt ansvarig 49 Avtransportledare 50 Sjukvårdsgrupp 51 Ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen 52 Ledningsansvarig för ambulansenheten 55 Version 2 giltig from

5 Bakjour kirurg 56 Forts. Bakjour kirurg 57 Bakjour anestesi 59 Verksamhetschef anestesi, medicin och kirurgi 61 Primärjour/Beredskapsjour- primärvården 62 Telefonväxeln 63 LEDNING AV SJUKVÅRD VID ALLVARLIG HÄNDELSE 66 Lokal katastrofledning (länssjukvården) 66 Regional ledning 69 LOKAL KATASTROFLEDNING LÄNSSJUKVÅRD 71 Länssjukvårdsdirektör 72 Stabschef 74 Ledning och samband 75 Analys/omfall 77 Personal/underhåll 78 Information 79 Medicinsk informationsansvarig (inte skadeplats) 79 Expedition 80 TIB (tjänsteman i beredskap) 81 Regional ledning 82 Landstingsdirektör 82 Informationschef 83 PSYKOSOCIAL PLAN 85 Telefonlistor 85 Beredskapslägen 85 Stabsläge 85 Förstärkningsläge 86 Katastrofläge 86 Utlösande och upphävande av beredskapsläge 86 Larmplan 87 Version 2 giltig from

6 Psykosocial ledning 87 Lokaler 89 Ansvarig arbetsledare, akutmottagningen Sigfridsområdet 90 Bakjour psykiatri 91 PKL-chef 92 Stabschef 95 Expedition 96 Stödtjänst 97 Samordnare stödtjänst Ljungby lasarett 98 Ledning/analys 99 NÄRSJUKVÅRDEN 100 Ledning 100 Sjukvårdsgrupp 100 Omhändertagande av drabbade 100 Vårdcentralen Strandbjörket och Kungshögen 100 Telefonlistor 100 INFORMATIONSPLAN 101 Information på skadeplatsen 102 Information på sjukvårdsinrättningar 102 Till anhöriga 103 Till allmänheten och medierna 104 Till kommuner och andra myndigheter 104 Information efter det akuta skedet 104 Tolkhjälp 104 INTERNA ALLVARLIGA HÄNDELSER 106 Brand 107 Terrorhot/Gisslantagning/andra former av hot 109 IT-avbrott 110 Teleavbrott 111 Version 2 giltig from

7 Avbrott och störningar i vattenförsörjningen 113 Avbrott i försörjningen av medicinska gaser 115 SÄRSKILDA PLANER FÖR LANDSTINGET KRONOBERG 116 Kemtoxiska olyckor 116 RADIAK 119 EPIDEMIVÅRDSPLAN 122 ORDLISTA 125 Version 2 giltig from

8 Gemensam del Allmän information Denna Plan vid allvarlig händelse är version 2 och fastställdes av landstingsdirektören Den gäller from Definition av allvarlig händelse: En allvarlig intern eller extern händelse är en befarad eller inträffad händelse som är så omfattande att landstinget behöver ledas, organiseras och samordnas av en särskild sjukvårdsledning. För att klara en sådan situation behövs initialt en strikt skriven plan som måste följas av alla inblandade. Innehåll: Plan vid allvarlig händelse innehåller främst åtgärdskalendrar för nyckelfunktioner. Varje befattningshavare måste vara väl förtrogen med innehållet i åtgärdskalendern för sin funktion. Det är också viktigt att känna till innehållet i åtgärdskalendrarna för angränsande verksamhet. I planen finns också plan för interna allvarliga händelse, informationsplan och särskilda planer för landstinget Kronoberg. De förändringar som är gjorda jämfört med den tidigare planen (från ) är: Åtgärdskalender ledningsansvarig sjuksköterska CLV sid. 25. Åtgärdskalender ledningsansvarig sjuksköterska LL sid. 52. Åtgärdskalender bakjour kirurg LL sid. 56. Regional ledning sid Åtgärdskalender länssjukvårdsdirektör sid. 73. Åtgärdskalender information sid. 79. Åtgärdskalender TIB (tjänsteman i beredskap), landstingsdirektör, informationschef sid Psykosocial plan sid För att landstinget ständigt ska ha en aktuell plan som kontinuerligt uppdateras finns Plan vid allvarlig händelse tillgänglig på landstingets interna webb. Säkerhet/beredskap svarar för uppdatering av planen. Version 2 giltig from

9 Gemensam del Beredskapslägen För att snabbt kunna organisera insatserna och anpassa resurserna inom länssjukvården och psykiatrin (psykosocial plan) finns tre beredskapslägen; stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Vad de olika beredskapslägena innebär för länssjukvården beskrivs nedan, för psykiatrin hänvisas till den psykosociala planen. Stabsläge Ska utlösas vid större interna eller externa händelser, där informationen om omfattningen fortfarande är otillräcklig. Detta är ett stand by läge som ska utlösas på mycket vida indikationer och som även ökar beredskapen för fortsatt agerande. Vid stabsläge bildas en ledningsgrupp på akutmottagningen på centrallasarettet och/eller lasarettet i Ljungby. Ledningsgruppens uppgift är att skapa förutsättningar så att tillgängliga resurser används optimalt. Ledningsgruppen består av: Centrallasarettet Växjö bakjour kirurg: (sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig) Stab: har övergripande ansvar för sjukvårdsinsatsen på sjukhuset leder det medicinska omhändertagandet fattar övergripande medicinska beslut bakjour anestesi bistå bakjour kirurg ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen ansvara för operativ planering och organisation av de personella resurserna inom akut mottagningen och intagningsavdelningen Lasarettet i Ljungby bakjour kirurg (sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig) Stab: har övergripande ansvar för sjukvårdsinsatsen på sjukhuset leder det medicinska omhändertagandet fattar övergripande medicinska beslut ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen ansvara för operativ planering och organisation av de personella resurserna inom akutmottagningen verksamhetschef akutkliniken förutom ordinarie ansvar bistå bakjour kirurg Version 2 giltig from

10 Gemensam del Stabsläge innebär att: vidta åtgärder som definieras i aktuell åtgärdskalender för respektive befattning invänta säker information om händelsen från TIB (tjänsteman i beredskap) omedelbart därefter skall bakjour kirurg ta ställning till och besluta om ett av följande alternativ 1) förhöjt beredskapsläge (förstärkningsläge eller katastrofläge) 2) upphävt stabsläge Förstärkningsläge Ska utlösas vid större interna eller externa händelser där det finns en konstaterad obalans mellan tillgängliga resurser och förväntat behov men där det ändå kan räcka med en begränsad resursförstärkning. Förstärkningsläge är ett beredskapsläge som ger möjlighet att anpassa resursförstärkning och ledning efter aktuell händelse. Begränsad resursförstärkning innebär ex. personal förstärkning av viktiga enheter som ex. akutmottagning, ambulans, anestesi, intensiv och operationsavdelning friställande av vårdplatser behov av krisstöd Ledning efter aktuell händelse innebär ex. - en allvarlig händelse i mindre omfattning som inträffar på jourtid med begränsat antal drabbade och där de personella resurserna är otillräckliga. Denna händelse kan hanteras av ledningsgruppen på respektive akutmottagning. - en allvarlig händelse i större omfattning ex. bussolycka men där händelsen ändå är av begränsad omfattning. Denna händelse kräver att vissa förutbestämda funktioner i lokal katastrofledning träder i funktion för att leda och samordna olyckan. Katastrofläge Ska utlösas vid större interna eller externa händelser där det föreligger en konstaterad stor obalans mellan tillgängliga resurser och förväntat behov. Detta innebär att ledningen tar alla nödvändiga resurser inom länssjukvården, psykiatrin och närsjukvården i anspråk. Katastrofläge ställer stora krav på samverkan inom egna landstinget, andra landsting och andra involverade myndigheter. Innebär: vid katastrofläge bildas initialt en ledningsgrupp på akutmottagningen på centrallasarettet och/eller lasarettet i Ljungby som vid stabsläge. Version 2 giltig from

11 Gemensam del Bakjour kirurg ansvarar initialt för att kontakt upprättas med bakjour kirurg på det andra sjukhuset. Lokal katastrofledning sammankallas. Regional ledning sammankallas. Utlösande och upphävande av beredskapsläge Varje beredskapsläge kan utlösas antingen direkt eller som en upptrappning från ett lägre beredskapsläge. Bakjour kirurg är den som initialt beslutar om gällande beredskapsläge inom länssjukvården. Om lokal katastrofledning är aktiverad avgör länssjukvårds direktören (sjukvårdsledare) förändringar av beredskapsläge, såväl upptrappning som nedtrappning. Bakjour psykiatri beslutar initialt om aktivering av den psykosociala planen. Om PKL (psykologisk/psykiatrisk katastrofledningsgrupp) är aktiverad avgör driftenhetschef psykiatri (PKL chef) förändringar av beredskapsläge, såväl upptrappning som nedtrappning TIB (Tjänsteman i beredskap) fattar beslut om regional ledning ska aktiveras. Upphävande av regional ledning beslutas av landstingsdirektören. Version 2 giltig from

12 Gemensam del Prehospital sjukvårdsledning och arbetsmetodik Ambulanssjukvården ansvarar för sjukvårdens ledning i skadeområdet. Sjukvårdsledning i skadeområdet etableras normalt av personal från först ankommande ambulans, där ambulanssjukvårdaren tar rollen som sjukvårdsledare och ambulans sjuksköterskan blir medicinskt ansvarig. Roller för sjukvårdspersonal prehospitalt: - Sjukvårdsledare - Medicinskt ansvarig - Sjukvårdsstab - Avtransportledare - Ambulanspersonal och sjukvårdsgrupp (vårdutförare) Rollerna sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig ska alltid finnas vid händelse då det är två eller fler ambulanser i skadeområdet. Sjukvårdsledare, är den som leder sjukvårdsarbetet i skadeområdet och ska samråda med den medicinskt ansvarige. Sjukvårdsledare är alltid från den ambulansorganisation inom vars område händelsen inträffat och som genomgått utbildning i lokal prehospital sjukvårdsledning. Den medicinskt ansvarige är den som har högst medicinskt kompetens och har det övergripande medicinska ansvaret för hur sjukvårdsarbetet ska ske. Sjuksköterska i ambulans överlämnar det medicinska ansvaret endast till legitimerad läkare från länet. Den medicinskt ansvarige sjuksköterskans uppgift blir därefter att vara stab till den medicinskt ansvarige läkaren dvs. att stödja och hjälpa läkaren med t.ex. samband. Läkare ur sjukvårdsgrupp från sjukhusen övertar alltid medicinskt ansvar från läkare ur närsjukvården. Utmärkning sjukvårdsledare Utmärkning medicinskt ansvarig Endast sjukvårdsledaren bär väst och hjälmöverdrag med schackrutig grön silver markering. Version 2 giltig from

13 Gemensam del Sjukvårdsstab är de som får till uppgift att biträda sjukvårdsledare eller den medicinskt ansvarige i att utföra sina ledningsuppgifter. Sjukvårdsledaren utser sjukvårdsstaben efter möjlighet och behov och är chef för funktionen. I första hand utses ambulanspersonal och i andra hand personal från sjukvårdsgrupp. Exempel på stabsfunktioner: Kommunikation ex. om den medicinskt ansvarige är läkare och saknar kommunikationskompetens - Sorteringsansvarig på uppsamlingsplats - Sektorsansvarig (vid större händelser kan skadeplatsen indelas i flera sektorer) - Dokumentation Avtransportledare (underställd medicinskt ansvarig) Vid stora skadeutfall avdelar sjukvårdsledaren en ambulanssjukvårdare/sjuksköterska för avtransportledning. Vårdutförare är all övrig hälso och sjukvårdspersonal som inte har någon av tidigare nämnda roller dvs. ambulanspersonal och sjukvårdsgrupper från sjukhus och/eller vårdcentraler. Begreppet sjukvårdsgrupp används enbart vid allvarlig händelse. Sjukvårdsgrupp kan arbeta på skadeplats, uppsamlingsplats alternativt saneringsplats vid kemisk olycka. En sjukvårdsgrupp består av 2 3 personer: - legitimerad läkare - sjuksköterskor vissa vårdcentraler i länet har även undersköterska i sjukvårdsgruppen. Legitimerad läkare som ingår i sjukvårdsgrupp ska vara beredd att ta rollen som medicinskt ansvarig i skadeområdet. Är läkare från vårdcentral först på plats är denne medicinskt ansvarig till dess att läkare från närmaste sjukhus anländer till skadeområdet. Samtlig personal som ingår i sjukvårdsgrupp, ska ha särskild utbildning för sjukvårdsgrupper. Frivillig personal Frivillig hälso och sjukvårdspersonal som erbjuder sin hjälp går in som vårdutförare. Det är den medicinskt ansvarige som godkänner eller avböjer erbjuden hjälp.(klädsel för frivillig personal finns i sjukvårdsvagnarna) Version 2 giltig from

14 Gemensam del Sortering och prioritering på skadeplats Det är viktigt att åtgärder prioriteras mot behov och i ögonblicket tillgängliga resurser. De medicinska åtgärder som sätts in måste relateras till den effekt de kan tänkas ha. Den medicinskt ansvarige bestämmer ambitionsnivån, dvs. beslutar om ett medicinskt inriktningsbeslut. All sjukvårdspersonal ska ha kännedom om det medicinska inriktningsbeslutet och prioriteringen av drabbade sker efter detta beslut. Exempel på medicinskt inriktningsbeslut: Gående och stående får vänta, bara röda till uppsamlingsplatsen eller alla ska tas omhand. Fysiologisk prioritering Ej gående, med påverkad andning eller ej kännbar handledspuls Ej gående med opåverkad andning och kännbar handledspuls Gående Andas ej Formell dödsförklaring får bara göras av läkare. Registrering på skadeplats Identitetsmärkning av drabbade utförs parallellt av sjukvård och polis på skadeplats. Polisen förser skadade, oskadade och döda med ett blåvitt identifikationsband. Identitetsmärkning: Ambulanspersonal och/eller sjukvårdsgrupp ska förse de drabbade med siffermärkt orange identitetsband före avtransport till sjukvårdsinrättning. Identitetsbanden finns utplacerade i ambulanser, i sjukvårdsgruppernas utrustning och i sjukvårdsvagnarna. Drabbade som tagits omhand på uppsamlingsplats ska förses med ett skadekort. Skadekortets uppgifter ligger till grund för upprättande av akutjournal och är en journalhandling. En förteckning av drabbade upprättas av ambulanspersonalen. Förteckningen innehåller uppgifter om identitetsnummer (orange band) när och vart den drabbade förts. Version 2 giltig from

15 Gemensam del Registrering på sjukhus och vårdcentral Skadekortet som medföljer patienten från skadeområdet är en journalhandling. Patienterna som kommer till akutmottagningarna ska registreras i Cambio Cosmic katastrofdomän. Identifiering av patienterna sker enligt lokala anvisningar. Oskadade och lätt skadade som transporteras till vårdcentral registreras i Cambio Cosmic på samma sätt som på akutmottagningarna. Version 2 giltig from

16 LÄNSSJUKVÅRDEN Version 2 giltig from

17 Centrallasarettet Åtgärder vid larm och inställelse Mottagande av larm Larm från SOS Alarm går till sjuksköterska på akutmottagningen som vidarebefordrar larmet till bakjour kirurg. Larmmottagande sjuksköterska ansvarar för att följande uppgifter antecknas på larmformulär. tidpunkt för mottagande av larmet övriga kända uppgifter som kan ligga till grund för planeringen: olyckans omfattning, typ av olycka, plats för olyckan beredskapsläget (stabsläge, förstärkningsläge eller katastrofläge) och tidpunkten för beslutet antecknas på larmformuläret. Formuläret sparas som underlag för senare utvärdering. Vidarebefordran av larm Larmet vidarebefordras enligt den åtgärdskalender som gäller för respektive befattningshavare eller intern plan. Larma egen personal enligt åtgärdskalender eller intern plan. Vid katastrofläge går telefonväxeln ut med all anrop på samtliga snabbtelefoner på sjukhuset där sådana finns med följande meddelande: Katastrofläge är utlöst följ plan vid allvarlig händelse. Mer information kommer på den interna webben Berörda enheter får information från verksamhetschefen eller motsvarande. Personal Inringda läkare samlas i akutmottagningens konferensrum om inget annat anges i åtgärdskalender/intern plan. Övrig personal som rings in går till sin ordinarie arbetsplats. Övrig personal, som via radio eller TV får kännedom om händelsen, stannar hemma och avvaktar eventuell inkallelse. Telefonlistor Varje avdelningschef/motsvarande ansvarar för att regelbundet uppdatera telefonlistor för tjänstgörande personal. Mottagande av patienter Katastrofintag Alla drabbade som införs eller anländer till sjukhuset vid en allvarlig händelse ska hänvisas till akutmottagningen. Akutmottagningen fungerar i dessa lägen som katastrofintag. Version 2 giltig from

18 Patienter med sviktande vitala funktioner och som inte tillhör händelsen ska omhändertas på akutmottagningen och registreras enligt ordinarie rutiner. Övriga patienter hänvisas till Vårdcentralen Strandbjörket (vid förstärknings eller katastrofläge). Sorteringsstation Ambulanshallen fungerar som sorteringsstation där den första bedömningen och prioriteringen av inkommande patienter sker. Vid omprioritering av patienten ska prioriteringskortet ändras. Ledningsstation I slussen mellan ambulanshallen och akutmottagningen finns katastrofintagets ledningsstation där alla inkommande katastroffall registreras. Ledningsgruppen på akutmottagningen bemannar ledningsstationen. Akutlag Skadade omhändertas av flera parallellt arbetande akutlag utbildade enligt ATLS/ATSS/TNCC traumaomhändertagande. Ett akutlag består av: en läkare en sjuksköterska en undersköterska. Patienten ska avtransporteras snarast möjligt till vårdavdelning/motsvarande inom sjukhuset med en upprättad plan för fortsatta diagnostiska och terapeutiska åtgärder. Avtransport från akutmottagningen sker efter samråd med bakjour kirurg. Rapportering till mottagande vårdavdelning sker enligt ordinarie rutiner. Centrallasarettet Växjö Omhändertagande av barn på akutmottagningen Om barn är inblandade i allvarlig händelse ska barn och ungdomskliniken informeras. Detta görs enligt åtgärdskalendrar för bakjour kirurg och ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen. Personal från barn och ungdomskliniken ska då bege sig till akutmottagningen för att delta i omhändertagandet av barnpatienter (0 18 år). Vid medicinsk olycka är bakjouren på barn och ungdomskliniken medicinskt ansvarig för barnen. Fördelning av patienter Fördelning av patienter inom sjukhuset bör ske på så få avdelningar som möjligt, vilket bl.a. är en förutsättning för adekvat registrering och överskådlighet. Huvudprincip: Katastrofpatienter placeras i första hand på akutmottag ningen/intagningsavdelningen och intensivvårdsavdelningen. I andra hand tas vårdavdelningar i anspråk. Vid behov kan förstärkning av personal till akutmottagningen ske från övriga sjukhuset via lokal katastrofledning. Version 2 giltig from

19 Centrallasarettet Växjö Livshotande och svårt skadade Patienter som kräver omedelbar operation eller vars tillstånd kräver intensivvård eller särskild övervakning, transporteras direkt till operation eller intensivvårdsavdelning. Detta sker efter kontakt med ansvarig anestesiolog på akutmottagningen. Medelsvårt skadade Patienter som ska läggas in på vårdavdelning placeras i första hand på intagningsavdelningen. Barn vars tillstånd inte kräver intensivvård ska läggas in på barn och ungdomskliniken i samråd med dess bakjour. Lindrigt skadade Patienter som kräver fortsatt övervakning på akutmottagningen placeras i ortopedkorridoren. Särskilt akutlag ansvarar för dessa patienter. Oskadade Patienter som efter undersökning eller behandling bedöms oskadade och kan lämna akutmottagningen hänvisas till medicinmottagningen där de tas omhand av krisstödspersonal. Döda Patienter som är döda när de kommer till sjukhuset transporteras i första hand till patologavdelningen, i andra hand till krematoriet där kylrum finns. Patienter som avlider under ambulanstransport eller efter ankomst till akutmottagningen handhas enligt ordinarie rutiner för avlidna. Version 2 giltig from

20 Centrallasarettet Växjö Larmplan Centrallasarettet Växjö Katastrofläge Regional ledning TIB Telefonväxel Lokal Katastrofledning Krisstöd Vuxenpsyk AM Länssjukvårdsdir. Bakjour barn Bakjour kirurg LL Bakjour ortoped, Lokal katastrofledning (samtliga) Transportcentralen Landstingsfastigheter Vc Strandbjörket Förstärkningsläge Telefonväxel Barnkliniken Klinisk kemi och Transfusionsmedicin Röntgen Primärjour ortoped, TIB Stabsläge TIB SOS Alarm Sjuksköt. AM Sjuksköt. AM Verksamhetschef Akutkliniken SOS A Bakjour Primärjour Kirurg Primärjour anestesi Bakjour anestesi I katastrofläge ingår grön, gul och röd cirkel I förstärkningsläge ingår grön och gul cirkel. Bakjour kirurg Ledn.ansv. Amb Anestei kliniken Version 2 giltig from

21 Åtgärdskalender i skadeområde Åtgärdskalender Sjukvårdsledare Larm kommer från SOS Alarm Fatta inriktningsbeslut d v. s. bestäm översiktligt hur arbetet ska organiseras. Samverka med räddningsledare och polisinsatschef. Leda och fördela sjukvårdens arbete i skadeområde. Bestäm uppsamlingsplats i samråd med räddningsledaren. Bedöm vilka resurser som behövs ex. sjukvårdsgrupper, ambulanser samt ansvara för att dessa resurser begärs ut. Besluta och informera hur kommunikation ska ske för sjukvårdspersonalen. Besluta och informera vad som gäller för sjukvårdspersonalens säkerhet. Ansvara för information till sjukvårdspersonal i skadeområdet och strategisk ledning inom landstinget. (TIB, bakjour kirurg eller stabsläkare beroende på händelsens storlek) Tillsammans med räddningsledare och polisinsatschef svara för information till massmedia i skadeområdet. Utse vid behov en sjukvårdsstab. Inventera behov av personalavlösning och förtäring. Dokumentera alla beslut som tas. Samverka med medicinsk ansvarig. Version 2 giltig from

22 Åtgärdskalender i skadeområde Åtgärdskalender Medicinskt ansvarig Larm kommer från SOS Alarm Säkerställ kommunikationen till sjukvårdsdsledare. Ansvara för det medicinska arbetet på skadeplats och på uppsamlingsplats. Bedöm skadeutfallet i stort. Ta ett medicinskt inriktningsbeslut. Besluta och informera hur prioritering ska ske. Ansvara för att behandlingar följer det medicinska inriktningsbeslutet. Ge medicinskt underlag till sjukvårdsledare om vilka behov som finns över tid samt behov av sjukvårdsgrupper. Fördela de personella resurserna som ställs till förfogande. Fortlöpande informera sjukvårdsledare om fattade beslut och behov. Följ fortlöpande upp besked om de drabbade. Ansvara för att de drabbade är id märkta (orange band). Ansvara för att drabbade transporteras på ett säkert sätt till rätt sjukvårdsinrättning. Avgör vem av de drabbade som ska åka och till vilket sjukhus. Dokumentera medicinska ledningsbeslut. Version 2 giltig from

23 Åtgärdskalender i skadeområde Åtgärdskalender Avtransportledare Underställd medicinskt ansvarig Svara för att effektivt utnyttja och dirigera sjuktransporter. Fördela patienter enligt fördelningsnyckeln som anger det antal skadade som Centrallasarettet, Ljungby lasarett och andra sjukhus kan ta emot. Avsaknad av fördelningsnyckeln innebär att avtransport av drabbade med livshotande tillstånd påbörjas till närmaste sjukhus oavsett länsgräns. Vid kemisk olycka kontrollera att kontaminerade personer har blivit sanerade innan avtransport. Dokumentera avtransporter. Version 2 giltig from

24 Åtgärdskalender i skadeområde Åtgärdskalender Sjukvårdsgrupp Underställd medicinskt ansvarig Anmäl din ankomst till sjukvårdledare. Omhänderta patienterna enligt ATLS/TNCC/PHTLS. Prioritera och behandla enligt medicinskt inriktningsbeslut (som ges av medicinskt ansvarig). Rapportera skadeutfall till medicinskt ansvarig. Dokumentera på skadekort. Rapportera uppkomna behov och slutförda uppdrag till medicinsk ansvarig. Svara för att alla patienter som lämnar skadeplats med ambulans är märkta med orange id band. Version 2 giltig from

25 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender reviderad Åtgärdskalender Ledningsansvarig sjuksköterska akutmottagningen Larm kommer från bakjour kirurg Ledningsansvarig sjuksköterska svarar för: planering och organisation av de personella resurserna inom akutmottagningen och intagningsavdelningen att akutmottagningen och intagningsavdelningen förbereds med hjälp av åtgärdskalender och aktionskort Ledningsansvarig sjuksköterska är: i första hand bitr avdelningschef i andra hand sjuksköterska som genomgått utbildning till LAS (ledningsansvarig sjuksköterska) Vid kemisk olycka: A. Vid larm från SOS Alarm om att sjukhuset ligger inom riskzonen: Stäng omedelbart av all ventilation inom sjukhuset genom att trycka på knapp: NÖDSTOPP på avdelningsstationen. B. Om sjukhuset ligger inom riskzonen, be personalen i telefonväxeln att gå ut med allanrop. Meddela: Kemisk olycka har inträffat. Sjukhuset befinner sig inom riskzonen, stäng alla fönster och ytterdörrar inom sjukhuset. Uppmana också telefonväxelns personal att kontakta landstingsfastigheter för att låsa samtliga ytterdörrar till sjukhuset. C. Se till att alla ingångar till akutmottagningen och intagningsavdelningen låses. STABSLÄGE 1. Ta på grön väst ledningsansvarig sjuksköterska. Du ingår i ledningsgruppen på akutmottagningen. 2. Samla all personal för information om händelsen, använd allanrop. Ge direktiv till avgående personal att stanna kvar och inventera vårdplatserna på intagningsavdelningen. 3. Vid förändring av beredskapsläge svara för att informera personalen. 4. Om ledningsgruppen beslutat att skicka sjukvårdsgrupp/er till olycksplatsen: Kontakta SOS Alarm och beställ transport, hämtplats: inne i ambulanshallen. Version 2 giltig from

26 Centrallasarettet Växjö 5. Meddela verksamhetschefen på akutkliniken gällande beredskapsläge. Uppmana honom/henne att följa egen åtgärdskalender. Om verksamhetschefen inte är tillgänglig övertar du dessutom dennes arbetsuppgifter. Utför först åtgärder i din egen åtgärdskalender. 6. Meddela SOS Alarm gällande beredskapsläge. Uppmana dem att kontakta ledningsansvarig för ambulansenheten enligt telefonlista. 7. Vid kemisk olycka: Utse en person att kopiera från Farligt Gods pärmar om aktuellt ämne. Eventuell sjukvårdsgrupp hämtar kopior på akutmottagningen. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE Bakjour kirurg fattar beslut om ett av följande alternativ: om ledningsgruppen kan hantera händelsen om förutbestämda funktioner i lokal katastrofledning ska kallas in 8. Utför/repetera punkt 1 7 som vid stabsläge. 9. Dela ut följande aktionskort: - Förberedare - Telefonsammankallande 1 - ge besked om hur många sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare som ska ringas in - Telefonsammankallande 2 - ge besked om vilken kliniks och hur många läkare som ska ringas in efter direktiv från bakjour kirurg - Telefonansvarig avd-exp - Ansvarig sjuksköterska intagningsavdelning - Assisterande ledningsansvarig sjuksköterska 10. På uppdrag av bakjour kirurg ge direktiv till ansvarig sjuksköterska intagningsavdelningen hur intaget ska förberedas. 11. Vid larm om olycka där barn är inblandade, kontakta barn- och ungdomskliniken. Meddela gällande beredskapsläge. Uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 12. Meddela röntgen gällande beredskapsläge. Uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 13. Meddela klinisk kemi och transfusionsmedicin gällande beredskapsläge. Uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 14. Meddela telefonväxeln gällande beredskapsläge. Uppmana dem att ringa in kurator till akutmottagningen enligt telefonlista för hjälp med krisstöd. Uppmana dem att sedan följa egen åtgärdskalender. Version 2 giltig from

27 Centrallasarettet Växjö 15. Se till att ledningsstation inrättas i slussen. Skriv uppgifter på tavlan "stor olycka" och håll den uppdaterad. Dokumentera fortlöpande händelseförloppet. 16. Vid kemisk olycka där sjukhuset inte befinner sig inom riskzonen: Uppmana telefonväxelns personal att söka transport och landstingsfastigheter att sätta upp saneringstältet utanför akutmottagningen rum Vid kemisk olycka dela ut följande aktionskort - Förberedare kemisk olycka - Sanerare kemisk olycka 1 - Sanerare kemisk olycka Dela ut följande aktionskort: - Ansvarig sekreterare - Sekreterare slussen - Sekreterare registrering - Sjuksköterska Ambulanshall - Akutlag (bedöm hur många som behövs och dess kompetens) 19. Ta beslut om två väktare behövs. en till akutmottagningen en till intagningsavdelningen Meddela i så fall detta till SOS Alarm som kallar in väktare. 20. Under den tid då telefonväxeln är lokaliserad till akutmottagningen, kontrollera att arbetsuppgifterna fortlöper. Omfördela annars ytterligare personal dit. 21. Om beslut fattas av bakjour kirurg och verksamhetschefen, att aktivera vårdcentralen Strandbjörkets interna plan vid allvarlig händelse, meddela detta till telefonväxeln. Uppmana dem att kalla vårdcentralen Strandbjörkets personal enligt telefonlista. KATASTROFLÄGE 22. Utför/repetera punkt 8 t o m Sjukvårdsgrupper skickas till olycksplatsen om inte detta redan är gjort. 24. Avgör om ytterligare personalförstärkning behövs i samråd med verksamhetschefen. Utse i så fall lämplig person att ringa in personal. 25. Svara för mat och dryck till personalen. Beställ via kost och restaurang. Version 2 giltig from

28 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Ledningsansvarig för ambulansenheten Larm kommer från SOS Alarm Svara för: planering och organisation av de personella resurserna inom ambulansenheten Ledningsansvarig för ambulansenheten är: i första hand avdelningschef/biträdande avdelningschef i andra hand sektionsledare fordonsansvarig i tredje hand inringd ambulanspersonal STABSLÄGE 1. Ge direktiv till avgående personal att stanna kvar. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 2. Utför/repetera punkt Kontakta SOS Alarm för information om händelsen. 4. Kontakta verksamhetschefen och ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen för fördelning av klinikens personella resurser. 5. Bedöm behovet av ytterligare ambulanspersonal. Ring in ambulanspersonal enligt telefonlista. 6. I samråd med verksamhetschefen, svara för planering av personella resurserna, både i nuläge och på lång sikt. 7. Om beslut tagits att aktivera vårdcentralen Strandbjörkets interna plan för allvarlig händelse. Informera SOS Alarm att transport av patienter som inte tillhör katastrofen ska transporteras till vårdcentralen Strandbjörket i stället för till akutmottagningen. OBS! Patienter med svikt i vitala funktioner och drabbade i händelsen ska föras till akutmottagningen. KATASTROFLÄGE 8. Utför/repetera punkt 2 t o m 7 som vid förstärkningsläge. Version 2 giltig from

29 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Verksamhetschef akutkliniken Larm kommer från Akutmottagningen Du ingår i ledningsgruppen på akutmottagningen STABSLÄGE 1. Ta på grön väst verksamhetschef FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 2. Utför/repetera punkt 1 som vid stabsläge. 3. Ansvara för planering och organisation av akutklinikens verksamhet och dimensionera personalinsatserna både för nuläge och på lång sikt. Samråd med ledningsansvarig sjuksköterska och ledningsansvarig ambulansenheten. 4. Om lokal katastrofledning samlas, ansvara för fortlöpande kontakt mellan lokal katastrofledning och akutkliniken. 5. Ansvara för fortlöpande information till all personal inom akutkliniken. 6. Avgör, i samråd med bakjour kirurg, om ordinarie mottagningsarbete ska förläggas till vårdcentralen Strandbjörket. Meddela i så fall detta till ledningsansvarig sjuksköterska och ledningsansvarig ambulansenheten. KATASTROFLÄGE 7. Utför/repetera punkt 2 t o m 6 som vid förstärkningsläge. Version 2 giltig from

30 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Bakjour kirurg Information om olyckan kommer från TIB (tjänsteman i beredskap) alternativt sjuksköterska på akutmottagningen. Bakjour kirurg är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig, vilket innebär att: du har det initiala ledningsansvaret på sjukhuset och fattar övergripande medicinska beslut fram tills dess att lokal katastrofledning meddelat att de trätt i funktion. Därefter leder du det medicinska omhändertagandet enbart på akutmottagningen. du har initialt det yttersta ansvaret för all intern och extern information. När lokal katastrofledning är aktiverad övertar länssjukvårdsdirektören informationsansvaret inom länssjukvården. vid larm om förstärkningsläge på Ljungby lasarett, ansvara för att förutbestämda funktioner i lokal katastrofledning kallas in (via telefonväxeln). vid larm om katastrofläge på Ljungby lasarett, ansvara för att lokal katastrofledning kallas in (via telefonväxeln). Beslut om lämplig beredskapshöjning får inte fördröjas. Under jourtid, fatta om möjligt beslut före avfärd till sjukhus. Om du inte kan ta på dig ledningsansvaret, utse bakjourskompetent läkare. Denne läkare övertar då denna åtgärdskalender. STABSLÄGE 1. Meddela ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen och primärjour kirurg gällande beredskapsläge. 2. Ta på grön väst sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig. Du ingår i ledningsgruppen akutmottagningen. 3. Meddela primärjour anestesi gällande beredskapsläge. 4. Sök mer information om händelsen genom att samarbeta med sjukvårdsledare på skadeplats och ev.tib (tjänsteman i beredskap) som söks via SOS Alarm. 5. Ta ställning till och besluta om ett av följande alternativ: förhöjt beredskapsläge upphäv stabsläge 6. Vid kemisk olycka se plan för kemtoxiska olyckor. Meddela bakjour medicin om händelsen och gällande beredskapsläge. Uppmana denne att följa egen åtgärdskalender. Version 2 giltig from

31 Centrallasarettet Växjö 7. Vid radiakolycka, kontakta sjukhusfysikern via telefonväxeln alt. Sök tjänstgörande strålskyddsinspektören via SOS Alarm. Se radiakplan. 8. Om ledningsgruppen beslutar att sjukvårdsgrupp (er) ska skickas till olycksplatsen, utse läkare till sjukvårdsgrupp (er). Ansvara för att läkarna blir kallade. Uppmana dem att följa åtgärdskalender för sjukvårdsgrupp. Bakjour anestesi ansvarar för att anestesiläkarna blir kallade. 9. Meddela via SOS Alarm, TIB och sjukvårdsledare på olycksplatsen antalet sjukvårdsgrupp (er) som skickas från sjukhuset. 10. Dokumentera fattade beslut. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE Fatta beslut om ett av följande alternativ: ledningsgruppen kan hantera händelsen följ då punkt 11 t o m 16 eller om förutbestämda funktioner i lokal katastrofledning ska kallas in följ då punkt 17 t o m 22 LEDNINGSGRUPPEN KAN HANTERA HÄNDELSEN 11. Utför/repetera punkt 1 tom 10 som vid stabsläge. 12. Avgör hur akutmottagningen och intagningsavdelningen ska förberedas, meddela detta till respektive primärjour (kirurg, ortoped och medicin) och ledningsansvarig sjuksköterska. Ge direktiv till ledningsansvarig sjuksköterska om antal läkare som ska kallas. 13. Meddela bakjour ortoped gällande beredskapsläge. Uppmana bakjouren att följa egen åtgärdskalender. 14. Vid larm om olycka där barn är inblandade, kontakta bakjour barnkliniken. Meddela gällande beredskapsläge Och uppmana henne/honom att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 15. Utse läkare till akutlag på akutmottagningen. 16. Ansvara för att pressmeddelande lämnas till telefonväxeln. Version 2 giltig from

32 Centrallasarettet Växjö Förutbestämda funktioner i lokal katastrofledning 17. Utför/repetera punkt 11 t o m 16. Förvissa dig om att ledningsansvarig sjuksköterska har uppfattat gällande beredskapsläge. 18. Ansvara för att kontakt upprättas med bakjour kirurg på Ljungby lasarett. Meddela gällande beredskapsläge och uppmana bakjouren att gå upp i förstärkningsläge. 19. Meddela bakjour medicin gällande beredskapsläge. Uppmana bakjouren att följa egen åtgärdskalender. 20. Informera länssjukvårdsdirektören om vidtagna åtgärder på sjukhuset. 21. Förvissa dig om att verksamhetschef kirurgi är meddelad om gällande beredskapsläge. Uppmana verksamhetschefen att följa egen åtgärdskalender. Om verksamhetschefen inte går att nå utse bakjourskompetent läkare som övertar verksamhetschefens åtgärdskalender. 22. Utse vid behov sorteringsläkare till ambulanshall. 23. Avgör i samråd med verksamhetschefen för akutkliniken om ordinarie mottagningsarbete ska förläggas till vårdcentralen Strandbjörket. Meddela i så fall detta till ledningsansvarig sjuksköterska. KATASTROFLÄGE 24. Utför/repetera punkt 11 t o m 23 som vid förstärkningsläge. 25. Ansvara för att sjukvårdsgrupper skickas till olycksplatsen, utse läkare till sjukvårdsgrupperna. Ansvara för att läkarna blir kallade (gäller inte anestesikliniken). Uppmana dem att följa aktionskort som finns i katastrofförrådet. 26. Avgör, i samråd med respektive kliniks bakjour (ortoped och medicin), om ytterligare läkare ska ringas in. Meddela i så fall detta till ledningsansvarig sjuksköterska. 27. Fördela arbetsuppgifter till inkommande läkare. Samlingsplats: Akutklinikens konferensrum. Version 2 giltig from

33 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Primärjour kirurg, ortoped, medicin Larm kommer från respektive bakjour STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 1. Förbered akutmottagningen och intagningsavdelningen efter de direktiv bakjour kirurg ger dig. 2. Följ direktiv från respektive bakjour. KATASTROFLÄGE 3. Utför/repetera punkt 2 t o m 3 som vid förstärkningsläge. Version 2 giltig from

34 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Bakjour anestesi Larm kommer från primärjour anestesi STABSLÄGE 1. Ge direktiv till primärjouren att förbereda IVA och operation. 2. Bege dig till akutmottagningen och ingå i ledningsgruppen. (stab till bakjour kirurg) Ta på grön väst Bakjour Anestesi. 3. Ledningsgruppen på akutmottagningen utser sjuksköterskor och läkare, till sjukvårdsgrupp (er). 4. Om ledningsgruppen beslutar att läkare och sjuksköterskor från anestesikliniken ska ingå i sjukvårdsgrupp, ansvara för att dessa blir kallade. Uppmana dem att följa åtgärdskalender för sjukvårdsgrupp. 5. Ansvara för att IVA, anestesi och operation får information om gällande beredskapsläge. Uppmana dem att följa egen intern plan. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 6. Utför/repetera punkt 1 t o m 5 som vid stabsläge, informera dessutom sterilcentralen om gällande beredskapsläge. 7. Utse anestesiläkare till akutmottagningen. 8. Förvissa dig om att verksamhetschef anestesi är meddelad om gällande beredskapsläge. Uppmana verksamhetschefen att följa egen åtgärdskalender. Om verksamhetschef inte går att nå övertar du dessutom dennes åtgärdskalender. 9. Följ direktiv från verksamhetschef anestesi. KATASTROFLÄGE 10. Utför/repetera punkt 6 t o m 9 som vid förstärkningsläge. Version 2 giltig from

35 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Primärjour anestesi Larm kommer från bakjour kirurg STABSLÄGE 1. Meddela bakjour/ansvarig IVA läkare gällande beredskapsläge och förbered IVA och operation efter direktiv. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 2. Utför/repetera punkt 1 som vid stabsläge. 3. Följ direktiv från bakjour anestesi. KATASTROFLÄGE 4. Utför/repetera punkt 2 t o m 3 som vid förstärkningsläge. Version 2 giltig from

36 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Bakjour ortoped Larm kommer från bakjour kirurg STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 1. Meddela primärjour ortoped gällande beredskapsläge. 2. Har lokal katastrofledning aktiverats, förvissa dig om att verksamhetschef ortoped är informerad om gällande beredskapsläge. Om verksamhetschef inte går att nå övertar du dessutom dennes åtgärdskalender. Utför först åtgärder i din egen åtgärdskalender. KATASTROFLÄGE 3. Utför/repetera punkt 1 t.o.m. 2 som vid förstärkningsläge. 4. Avgör i samråd med bakjour kirurg om ytterliggare ortopedläkare ska kallas. 5. Fördela arbetsuppgifter till inkommande ortopedläkare. 6. Följ direktiv från verksamhetschef ortoped. Version 2 giltig from

37 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Bakjour medicin Larm kommer från bakjour kirurg Vid epidemisk eller radiak olycka, se särskild plan. STABSLÄGE Vid kemisk olycka: 1. Bege dig till akutmottagningen och biträd bakjour kirurg i ledningsarbetet. 2. Ansvara för att skaffa information om aktuellt ämne i Farligt Gods Pärmar. GIC (giftinformationscentralen). 3. Inhämta information om specifik behandling. 4. Informera berörd personal. 5. För ytterligare information, se kemisk katastrofplan. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 6. Har lokal katastrofledning aktiverats, förvissa dig om att verksamhetschef medicin är informerad om gällande beredskapsläge. Uppmana verksamhetschefen att följa egen åtgärdskalender. Om verksamhetschefen inte går att nå övertar du dessutom dennes åtgärdskalender. Utför först åtgärder i din egen åtgärdskalender. 7. Vid kemisk olycka: utför/repetera punkt 1 t o m 6 som vid stabsläge. 8. Vid kemisk olycka: utse vid behov läkare till sjukvårdsgrupp. (er) 9. Avgör, i samråd med bakjour kirurg, om ytterligare medicinläkare ska ringas in. 10. Fördela arbetsuppgifter till inkommande medicinläkare. 11. Följ direktiv från verksamhetschef medicin. KATASTROFLÄGE 12. Utför/repetera punkt 7 t o m 11 som vid förstärkningsläge. 13. Vid kemisk olycka: utse i samråd med bakjour kirurg sorteringsläkare. 14. Ansvara för att medicin klinikens interna plan aktiveras. Version 2 giltig from

38 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Verksamhetschef kirurg och ortoped Larm kommer från respektive bakjour alternativt telefonväxeln. STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 1. Ansvara för att läkarbemanningen är adekvat. 2. Håll dig fortlöpande informerad. 3. Verksamhetschef ortoped: Ansvara för att sekreterarenheten får information om händelsen och om gällande beredskapsläge. Ansvara för att sekreterarbemanningen är adekvat. KATASTROFLÄGE FÖLJ DIREKTIV FRÅN LOKAL KATASTROFLEDNING 4. Kontakta respektive bakjour för att få information om aktuellt läge. 5. Utför/repetera punkt 1 t o m 3 som vid förstärkningsläge. 6. Följ direktiv från lokal katastrofledning. 7. Kontakta vårdenhetschefen/avdelningschefen eller motsvarande för information om läget på vårdenheten. 8. Ansvara för planering och organisation av den medicinska verksamheten på vårdenheten. 9. Dimensionera läkarinsatserna både för nuläge och på längre sikt. 10. Ansvara för fortlöpande kontakt mellan lokal katastrofledning och din klinik. 11. Ansvara för fortlöpande information till alla läkare inom din klinik. Version 2 giltig from

39 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Verksamhetschef anestesi Larm kommer från bakjour anestesi alternativt telefonväxeln STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 1. Kontakta bakjour anestesi för att få information om aktuellt läge. 2. Följ direktiv från lokal katastrofledning. 3. Ansvara för planering och organisation av verksamheten på kliniken i samråd med bakjour anestesi. KATASTROFLÄGE 4. Utför/repetera punkt 1 t o m 3 som vid förstärkningsläge. 5. Dimensionera personalinsatserna för både nuläge och lång sikt. 6. Ansvara för fortlöpande kontakt mellan lokal katastrofledning och anestesikliniken. 7. Ansvara för fortlöpande information till all personal inom din klinik. Version 2 giltig from

40 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Verksamhetschef medicin Larm kommer från bakjour medicin alternativt telefonväxeln. STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 1. Kontakta bakjour medicin för information om aktuellt läge. 2. Följ direktiv från lokal katastrofledning. KATASTROFLÄGE 3. Utför/repetera punkt 1 t o m 2 som vid förstärkningsläge. 4. Ansvara för planering och organisation av verksamheten på kliniken i samråd med bakjour medicin. Dimensionera personalinsatserna för både nuläge och längre sikt. 5. Ansvara för fortlöpande kontakt mellan lokal katastrofledning och medicinkliniken. 6. Ansvara för fortlöpande information till all personal inom din klinik. Version 2 giltig from

41 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Vårdenhetschef Larm kommer från telefonväxeln STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE 1. Följ direktiv från lokal katastrofledning när den är aktiverad. KATASTROFLÄGE 2. Utför/repetera punkt 1 som vid förstärkningsläge. 3. Kontakta verksamhetschef för respektive klinik för information. 4. Skaffa information om läget på vårdenheten. Följ upp att vårdavdelningarna vidtagit åtgärder enligt egen intern plan vid allvarlig händelse. 5. Ansvara för planering och organisation av verksamheten och dimensionera personalinsatserna både för nuläge och på längre sikt. 6. Ansvara för fortlöpande kontakt mellan lokal katastrofledning och vårdenheten. 7. Ansvara för fortlöpande information till all personal inom din vårdenhet. Version 2 giltig from

42 Centrallasarettet Växjö Åtgärdskalender Telefonväxeln Larm kommer från akutmottagningen Vid larm från akutmottagningen om att kemisk olycka har inträffat och att sjukhuset befinner sig inom riskzonen: Gå omedelbart ut med all anrop och meddela följande: Kemisk olycka har inträffat, sjukhuset befinner sig inom riskzonen. Stäng omedelbart alla fönster och ytterdörrar inom sjukhuset. STABSLÄGE Ingen åtgärd. FÖRSTÄRKNINGSLÄGE Tidpunkt och lokal för presskonferens meddelas till telefonväxeln från lokal katastrofledning. Om tidpunkt och lokal för presskonferens inte har lämnats hänvisa massmedia till länssjukvårdens informatör. 1. Anteckna klockslag då larmet kom till telefonväxeln. 2. Informera egen personal om gällande beredskapsläge. 3. Ring vid behov in egen personal enligt telefonlista. 4. Ring in personer till lokal katastrofledning enligt telefonlista. Om någon av deltagarna inte går att nå, meddela detta till bakjour kirurg. 5. Ring akutmottagningen vuxenpsykiatriska kliniken Sigfridsområdet Meddela: gällande beredskapsläge på centrallasarettet. Uppmana dem att följa åtgärdskalender vid allvarlig händelse. 6. Vid kemisk olycka: På uppmaning från akutmottagningen sök transport och landstingsfastigheter för att sätta upp saneringstältet. 7. På uppmaning från akutmottagningen, ring vårdcentralen Strandbjörkets personal enligt telefonlista. Meddela: gällande beredskapsläge, uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 8. Dokumentera fortlöpande vidtagna åtgärder. Version 2 giltig from

43 Centrallasarettet Växjö KATASTROFLÄGE Tidpunkt och lokal för presskonferens meddelas till telefonväxeln från regional ledning. Om tidpunkt och lokal för presskonferens inte har lämnats hänvisa massmedia till informationschef. 9. Utför/repetera punkt 2 t o m 7 som vid förstärkningsläge. 10. Utse egen personal som tar ledningsansvaret och som organiserar telefonisternas arbete. 11. Ring in regional ledning enligt telefonlista. 12. Ring in samtliga deltagare i lokal katastrofledning enligt telefonlista. Meddela: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset. Om någon av ovanstående inte går att nå, meddela detta i första hand till stabschefen i lokal katastrofledning i andra hand till någon av övriga deltagare. 13. Gå ut med all-anrop på sjukhuset och meddela följande: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset. Följ plan vid allvarlig händelse. Mer information kommer på den interna webben. 14. Sök transportcentralen. Meddela: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset, uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 15. Sök landstingsfastigheter/beredskap. Meddela: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset, uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 16. Ring vårdcentralen Strandbjörkets personal enligt telefonlista och meddela: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset, uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 17. Ring patologen enligt telefonlista. Meddela: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset, uppmana dem att följa egen intern plan vid allvarlig händelse. 18. Om någon av ovanstående inte går att nå, meddela detta till lokal katastrofledning. 19. Efter besked från lokal katastrofledning, meddela sjukhuset när katastrofläge avbryts. Gå ut med all-anrop. Meddela: Katastrofläge har upphävts, återgå till normala rutiner. Version 2 giltig from

44 Lasarettet i Ljungby Åtgärder vid larm och inställelse Mottagande av larm Larm från SOS Alarm går till sjuksköterska på akutmottagningen som vidarebefordrar larmet till bakjour kirurg. Larmmottagande sjuksköterska svarar för att följande uppgifter antecknas på larmformulär mottagande av larm stor olycka. tidpunkt för mottagande av larmet övriga kända uppgifter som kan ligga till grund för planeringen: olyckans omfattning, typ av olycka, plats för olyckan bredskapsläget (stabsläge, förstärkningsläge eller katastrofläge) och tidpunkten för beslutet antecknas på larmformuläret. Formuläret sparas som underlag för senare utvärdering. Vidarebefordran av larm Larmet vidarebefordras enligt den åtgärdskalender som gäller för respektive befattningshavare eller intern plan. Meddela vilket beredskapsläge som gäller. Larma egen personal (enligt direktiv i åtgärdskalender eller intern plan vid allvarlig händelse) med hjälp av den larmlista som finns på varje vårdavdelning/motsvarande. Vid katastrofläge går telefonväxeln ut med all-anrop på samtliga snabbtelefoner där sådana finns på sjukhuset med följande meddelande: Katastrofläge är utlöst på sjukhuset följ plan vid allvarlig händelse. Mer information kommer på interna webben Berörda enheter får information från verksamhetschefen eller motsvarande. Personal Inringda läkare inställer sig på akutmottagningen om inget annat anges i åtgärdskalender/intern plan. Övrig personal som rings in går till sin ordinarie arbetsplats. Övrig personal, som via radio och TV får kännedom om händelsen, stannar hemma och avvaktar eventuell inkallelse. Telefonlistor Varje avdelningschef/motsvarande ansvarar för att regelbundet uppdatera telefonlistor för tjänstgörande personal. Version 2 giltig from

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS)

Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska (LS) () 1(7) Akutmottagning LiM Ledningsansvarig Sjuksköterska () Mottagande av larm Anteckna larmets innehåll och följ rapportmall. Vidarebefordran av larm Larm vidarebefordras till jourhavande anestesiolog

Läs mer

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US.

Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Kontaktas av Televäxeln via Rapid Reach eller ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på akutmottagningen US. Datum/ klockan Chef särskild sjukvårdsledning US Namn: Är sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig.

Läs mer

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01

Dokumentnamn: 6. Anestesi- och intensivvårdskliniken Bakjour. Giltig fr o m: 2011-06-01 Vid stabsläge larmas anestesibakjouren enbart vid behov VID LARM: Åtgärd Klockan/ signatur 1. Ta emot rapport från primärjour anestesi om aktuell händelse och nuvarande situation på kliniken. 2. Jourtid

Läs mer

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter

Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter Örebro läns landsting Organisationens förmåga, resurser, handlande och möjligheter 5 november 2012 En vanlig dag i Örebro län föds 9 barn och dör 9 människor görs 66 ambulansutryckningar opereras 200 patienter

Läs mer

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik

Akademiska sjukhusets beredskap sjukhusfysikerns roll. Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Enn Maripuu 1:e sjukhusfysiker Sjukhusfysik Katastrofplan Lokaler / Utrustning Sjukhusfysikerns dagliga arbete Sjukhusfysikerns roll vid katastrofläge Kontaminerade patienter till AS kan även komma från:

Läs mer

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen

Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 1(9) Preliminär regional plan för sjukvårdens insatser vid stora olyckor och katastrofer med kemiska ämnen Region Skåne Gemensam Katastrofplan Sid 2(9) Syfte Syftet

Läs mer

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Gävle Sjukhus

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Gävle Sjukhus Upprättare: Charlotte Agnevik Jonsson Granskare: Per Forsman Fastställare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(9) Fastställandedatum 2011-10-12 Giltigt t.o.m. Tills vidare Plan för den psykologisk-/psykiatriska

Läs mer

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Hudiksvalls Sjukhus

Plan för den psykologisk-/psykiatriska katastrofberedskapen (psykosocialt omhändertagande) vid Hudiksvalls Sjukhus Upprättare: Sten Berglund Granskare: Per Forsman Fastställare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(9) Fastställandedatum 2011-10-25 Giltigt t.o.m. Tills vidare Plan för den psykologisk-/psykiatriska

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt

Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Funktion/yrke Kompetenskrav Ansvar för att utbildning sker övrigt Läkare anestesi och intensivvård Katastrofmedicinsk grundutbildning (exempelvis Katastrofmedicinsk dag) PHTLS- eller ATLS-kurs Specifik

Läs mer

Krisstödet larmas enbart vid behov vid stabsläge och i sådana fall direkt från akutmottagningen.

Krisstödet larmas enbart vid behov vid stabsläge och i sådana fall direkt från akutmottagningen. Krisstödet larmas enbart vid behov vid stabsläge och i sådana fall direkt från akutmottagningen. Klockan/ signatur 1. Vid larm från akuten: Ta emot rapport om inträffad händelse och behovet av krisstöd

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020

Katastrofmedicinskt Centrum kmc_ra_06_020 kmc_ra_6_2 26-1-9 Lokala katastrofkommittén Vrinnevisjukhuset i Norrköping Christer Liedgren Kopia: Eva Bengtsson LiÖ katastrofberedskap Redovisning utav övning i lokal sjukvårdsledning samt stabsmetodik

Läs mer

Stormen Per. Erfarenheter

Stormen Per. Erfarenheter Stormen Per Erfarenheter Foto: Denny Josefsson, Banverket 2007-03-05 Agneta Carlsson Innehållsförteckning Inledning 2 Händelseutveckling 3 Hur påverkades de olika verksamheterna av händelsen 5 Fortsatta

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare

Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare Regional tjänsteman i beredskap Regional beredskapsläkare i Västra Götalandsregionen Verksamhetsrapport 2011 Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 1 Sammanfattning Under 2011 larmades regional tjänsteman

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Akutsjukvård. Från n nödnummer n till akutmottagning. 3 Hp Samverkan - Ledarskap 24 maj 2011 Polismyndigheten Mikael TörnblomT Ambulanssjukvård Peter Borovszky Räddningstjänsten nsten Martin Larsson Mål

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008

Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Lisebergsolyckan Rainbow den 15 juli 2008 Rapport från regional katastrofmedicinsk ledning Bild: Lars-Erik Hedin, teknikchef, Liseberg AB Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum September 2008 Tjänsteställe,

Läs mer

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter

Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter Schema Dag l 08.00-08.20 Introduktion 08.20-09.20 Traumatologi 09.20-09.40 Prehospital sjukvårdsledning 09.40-10.20 Samverkande myndigheter 10.20-10.40 Fika l 0.40-12.00 Triage 12.00-12.45 Lunch 12.45-13.30

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Övningsvärdering - övning Marita från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Marita från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Marita från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 6 Maj 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Ängelholm-Helsingborgs Flygplats, Räddningstjänst Nordväst, Polis

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne

Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Övningsvärdering - övning Alma från sjukvården Region Skåne Tisdagen den 30 september 2014 genomfördes en samverkansövning med deltagare från Kristianstad Österlen Airport, räddningstjänst nordost, polis

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006

Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Rapport Busskraschen vid Högsjö utanför Arboga 27 januari 2006 Foto: Närkes Brandkår, Örebro Foto: Närke Brandkår, Örebro Prehospitalt och Katastrofmedicinskt Centrum 405 44 GÖTEBORG www.vgregion.se/pkmc

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Foto: Görgen Åberg Gränsöverskridande sjukvårdsledning i fokus Fokus på gränsöverskridande sjukvårdsledning - Välkommen till nyhetsbrev april 2013 för projektet Samverkan i gränsområde.

Läs mer

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan

Redovisa vilka skillnader som finns beträffande hur verksamheterna bedrivs jämfört med hur de bedrevs innan Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten nord/sek2 Krister Lundström krister.lundstrom@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-18 Dnr 9. l-42646/2011 Västerbottens läns landsting Landstingsdirektör J. Rastad

Läs mer

Innehåll Regional katastrofplan

Innehåll Regional katastrofplan Innehåll Regional katastrofplan 1. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplanering... 5 1.2.1 Lagar och föreskrifter av betydelse för kris och katastrofmedicinsk beredskapsplanering... 5 1.2.2 Olika myndigheters

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Reviderat 2006 06 09 1 (8) Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Organisation och Målbeskrivning vid Länssjukvården Kronoberg Innehållet godkänt av Ledningsgruppen för Länssjukvården och Styrgruppen för Hjärt-Lung-Räddning

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet

Landstinget Dalarna. Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Landstinget Dalarna Norra och västra Hälso- och sjukvårdsområdet Mora lasarett Mora lasarett har genom sitt geografiska läge en särställning i länet vad gäller turisttillströmningen. Detta gör att den

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Akutkliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB

Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Operativa rutiner mellan Region Skåne och SOS Alarm AB Ambulanssjukvården 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Revisionsförteckning... 4 1.1 Giltighet... 5 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillämpningsområde och avgränsningar...

Läs mer

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång.

Krisplan. Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Krisplan Krishanteringsplan vid olycka med allvarlig personskada eller med dödlig utgång. Reviderad: januari 2012 Krisplan Förord Bifogad krisplan är framtagen för att utgöra ett stöd vid Ert planeringsarbete

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare

Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2010-04-07 MedControl ärende NU-006755 Händelseanalys 77 årig kvinna med andningsbesvär fick vänta lång tid på läkare 2009 December Analysledare: G.C, L.M NU-Sjukvården Sammanfattning Syfte Identifiera

Läs mer

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl 005-08-01 Sida 1 Länssjukhus Närsjukhus Familjeläkar verksamhet Definition vårdkedja 1. Syfte SAMMANHÅLLEN VÅRDEPISOD, EN SERIE AV SAMORDNADE VÅRDINSATSER INKL. PATIENTINFORMATION OCH PATIENTUNDERVISNING,

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län

Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Plan för personsanering vid utsläpp av farliga ämnen i Jönköpings län Arbetsformer/ansvar Livräddande insatser Personanering (räddningstjönst) Het zon Särskild skyddsutrustning Varm zon Skyddsutrustning

Läs mer

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93 Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge KAMEDO-rapport 93 Händelsen Strömavbrott påskafton den 7 april 2007, kl 12:13 Jordfel i högspänningskabel mellan två ställverk 70 % av elnätet

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93

Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge. KAMEDO-rapport 93 Strömavbrottet påsken 2007 vid Karolinska sjukhuset Huddinge KAMEDO-rapport 93 Händelsen Strömavbrott påskafton den 7 april 2007, kl 12:13 Jordfel i högspänningskabel mellan två ställverk 70 % av elnätet

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen

Syfte och omfattning. Sammankallande av Katastrofledningsgruppen Höganäs Management System Page 1(5) Syfte och omfattning Katastrofledningsgruppen sammankallas primärt vid olyckor som förorsakat eller riskerar att förorsaka förluster av stora värden, människoliv eller

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA/KRIS 2 Innehållsförteckning: sid Handlingsplan vid olycka/kris Klara Gymnasium 3 - Akut omhändertagande - information till personal - information till elever - information till

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2014-2015 Reviderad 2014-08-06 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Huvudförfattare: Noomi Jonsson, Västerbottens läns landsting och Henrik Östlund, Kemkoordinator Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Meddelande 3 2010 Utgiven av Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 UMEÅ Telefon 090-10 70 00 www.lansstyrelsen.se/vasterbotten April 2010 Ansvarig utgivare: Ida Johansson, Länsstyrelsen Västerbotten Huvudförfattare:

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Samverkan i gränsområde

Samverkan i gränsområde Samverkan i gränsområde Gränsöverskridande Övningar i Arjeplog och Kiruna Gränsöverskridande samarbete på skadeplats - Välkommen till nyhetsbrev juni 2013 för projektet Samverkan i gränsområde. Hela detta

Läs mer

Lika Villkor Rätt Nivå

Lika Villkor Rätt Nivå Lika Villkor Rätt Nivå Rapport Del 2, Vårdnivå Ambulansverksamheten Kungälvs Sjukhus Ett arbete inom Gör det Jämt! Kunskapscentrum för jämställd vård Författare: Mikael Bengtsson Eva Grimbrandt Tommy Claesson

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER VID VÄRNAMO VUXENUTBILDNING Handlingsplanen ska ge all personal på Värnamo Vuxenutbildning grundläggande information, kunskap och beredskap om hur man kan agera vid krissituationer

Läs mer

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05

Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bedömningsbilen/Sköra Äldre Ambulans- och Prehospital Akutsjukvård Göteborg 2014-03-05 Bakgrund SOS alarm kan i dagsläget endast skicka ambulans som hjälp till patienter med bedömt vårdbehov Detta svarar

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU

Rutin omhändertagande enligt 6 LVU Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens

Läs mer

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person.

Ring alltid 112. Snabbaste sättet att slå larm är att ringa 112. Därifrån får du hjälp med att bli kopplad till rätt person. Räddning på järnväg Järnvägen är ett säkert och miljövänligt transportmedel. Men de olyckor som ändå inträffar är ofta allvarliga. Att göra räddningsinsatser på eller vid ett järnvägsspår innebär dessutom

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård

Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård PSYKIATRI Dina rättigheter som patient inom psykiatrisk tvångsvård enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg I Hälso- och sjukvårdslagen anges bland annat att

Läs mer

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter riktlinje Inledning Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal genom beslut överlåter en eller flera arbetsuppgifter till

Läs mer

Projekt Mellanstad/NU

Projekt Mellanstad/NU Projekt Mellanstad/NU En sammanställning av den katastrofmedicinska förmågan inom NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen Regionkansliet NU sjukvården 1 Förord Rapporten är den tredje inom Projekt Mellanstad

Läs mer

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81

Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Krisplan Solhemsskolan 08-508 412 81 Senast uppdaterad 2009-04-23 2009-09-17 1 Innehållsförteckning Sida 3, Viktiga telefonnummer 4, Solhemsskolans krisgrupp Handlingsplaner 5, Fysisk misshandel 6, Akut

Läs mer

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen

Det bästa för Skaraborg i Västra Götalandsregionen Det bästa för i Västra Götalandsregionen Akutsjukvård och infrastruktur är två viktiga områden för medborgarna i inför omvalet i Västra Götaland den 15 maj. Akutsjukvården i måste utvecklas och förstärkas.

Läs mer