Skogsbovägen Gustavsberg Telefon Fax: Årsredovisning 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se. Årsredovisning 2010"

Transkript

1 Skogsbovägen Gustavsberg Telefon Fax: Årsredovisning 2010

2 VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2010 Värmdö kommun Skogsbovägen Gustavsberg Telefon: Fax E-post: Hemsida: Produktion: Värmdö kommun 2011 Formgivning: AAS Form & Illustration Tryckeri: Bergs Grafiska AB Omslagsfoto: Lars Forsstedt, Bildarkivet.se

3 ÅRSREDOVISNING VÄRMDÖ KOMMUN 3 Innehåll Övergripande 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Korta fakta om värmdö kommun 6 Förvaltningsberättelse 7 Omvärldsanalys 8 Finansiell analys 12 Sammanfattning av nämndernas och bolagens ekonomiska utfall 22 Sammanfattning av nämndernas och bolagens investeringar 23 Värmdö kommuns medarbetare 24 Årets verksamhet 29 Värmdö kommuns organisation år Värmdö kommuns styrsystem Kvalitet i korthet 35 Kommunfullmäktige m fl 37 Kommunstyrelse 38 Produktionsstyrelse 41 Utbildningsnämnd 43 Ungdoms-, kultur- och fritidsnämnd 47 Socialnämnd 50 Nämnd för äldre och funktionshindrade 53 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd 56 Samhällsteknisk nämnd 58 Koncern Värmdö kommun 61 Natur och miljö 63 Ekonomisk sammanställning 65 Resultaträkning 66 Betalningsflödesrapport 67 Balansräkning 68 Driftsredovisning - Kommunen 69 Investeringsredovisning - Kommunen 69 Noter Kommunen 70 Noter Koncernen 76 Redovisningsprinciper 80 Övrigt 81 Minikoncernen Värmdö kommun Värmdö kommun fastigheter AB 82 Värmdö kommun vatten och avlopp 88 Chefer/förtroendevalda löner, arvoden, förmåner m. m. 92 Revisionsberättelse 97 Karta över Värmdö kommun 98

4 4 ÅRSREDOVISNING VÄRMDÖ KOMMUN Kommunstyrelsens ordförande Ett stort tack till alla er som arbetar inom kommunens ansvarsområden oavsett driftsform. Det är ert engagemang, ansvarstagande och goda arbete som gör Värmdö till en så bra kommun att bo, verka och vistas i. Skolan har varit ett hett ämne under året som gått. Det är naturligt eftersom skolan är ett av kommunens viktigaste ansvarsområden och som påverkar våra barns och ungdomars möjlighet till en ljus framtid. Vårt mål är att skolorna i Värmdö ska tillhöra länets fyra till fem bästa. Lars-Erik Alversjö Foto: Ryno Quantz Året som gått Efter några tuffa år kom så äntligen trendbrottet i konjunkturen. I september understeg den öppna arbetslösheten, generellt och för ungdomar, i Värmdö för första gången föregående års siffror sedan vi gick in i finanskrisen. Vi har nu arbetslöshetssiffror motsvarande de vi hade åren 2005/2006. Än är det dock en bra bit kvar till nivåerna 2008 med den lägsta arbetslösheten på nära tjugo år. Mycket kan dock hända i omvärlden som får verkningar i Värmdö. Årets goda resultat fullbordar mandatperiodens fyra år av positiva resultat. Bedriften blir inte mindre av att detta skett mitt under brinnande lågkonjunktur och att kommunen dessförinnan inte gått plus sedan nittiotalet. Goda och balanserade resultat är en förutsättning för en god verksamhet. Det ger oss marginaler och leder till ökad egenfinansiering. Mycket återstår men vi har nu bevisat att vi både kan, vill och vågar ta tag i denna utmaning. Vi måste prioritera och arbeta smartare. viktigaste ansvarsområden och som påverkar våra barns och ungdomars möjlighet till en ljus framtid. Vårt mål är att skolorna i Värmdö ska tillhöra länets fyra till fem bästa. I SKL:s (Sveriges Kommuner och Landstings) Öppna Jämförelse för Grundskolan 2011 (gällande år 2010) placerar sig kommunens skolor på en niondeplats och befäster därmed sin position som en av länets och därmed landets bästa skolkommuner. Eftersom vår målsättning är högre än så kommer vi fortsatt lägga ett stort fokus på skolan. En bra skolgång är en bra start på livet. Efter valet i september leds nu kommunen av en koalition bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna under devisen för en levande och hållbar utveckling. Glädjande var att valdeltagande steg ytterligare med 1,4 procentenheter (till 84,9%) i kommunalvalet och 1,9 procentenheter (till 87,7%) i riksdagsvalet. Skolan har varit ett hett ämne under året som gått. Det är naturligt eftersom skolan är ett av kommunens

5 ÅRSREDOVISNING VÄRMDÖ KOMMUN 5 Några viktiga händelser under 2010 Ett ungdomsparlament infördes. Arbetet med medborgardialoger intensifierades. Policy och riktlinjer togs fram. Arbetet med ungkulturhuset Gurraberg påbörjades. Kundval infördes i hemtjänsten. Åtta anordnare vid årets slut. Kundval infördes inom daglig verksamhet. Fullmäktigeberedningen Trygg i Värmdö startades för att ta fram en strategi för ett socialt hållbart Värmdö. En ambitiös energi- och klimatpolicy antogs. Intensiv utbyggnad av vatten- och avloppsnätet. Barnomsorgsplats kan nu sökas på nätet. Översiktsplanen har varit ute på ett omfattande samråd. Idrottshallen i Grantomta/Vik som påbörjades blir kommunens första Green Building. Möjahallen togs i bruk. Idrottshallen vid Värmdövallen påbörjades i Värmdö IF:s regi. Isrinken och spontanytan Ekrinken fick tak. Ösby idrottshall byggdes ut. Gemensam IT-drift med Vaxholms kommun. Inom projektet Arbeta smartare genomfördes tre pilotprojekt avseende arbetssättet LEAN. Kostpolicy, Näringslivspolicy, Finanspolicy, e-policy samt strategi för boendeplanering antogs. Näringslivets mötesplats Tornhuset företagscentrum öppnade. Inför framtiden Inför 2011 återstår många utmaningar och nya tillkommer. Med höga ambitioner och en fortsatt ansvarsfull politik vill vi öka Värmdöbornas trygghet, delaktighet, ansvar och valfrihet så att vi får en levande och hållbar utveckling av kommunen. Vi älskar Värmdö. Kommunen ska styras långsiktigt och genomtänkt mot Vision Ordning och reda i ekonomin. En ekonomi i balans. Budgetdisciplin. Positivt rörelseresultat varje år. Bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad företrädesvis genom konkurrens och kundval. Tydligt ledarskap där mål, indikatorer och uppföljning resulterar i konkreta åtgärder. Ordning och reda i hela organisationen. Ökat brukar-/kundfokus i kommunens verksamheter. Medborgardialoger i ett tidigt skede. Genusperspektiv på all kommunal finansiering. Värmdö ska tillhöra länets 4-5 bästa skolkommuner senast Värmdö kommun ska bli en förebild i miljö- och klimatarbetet. Främja näringslivet och skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen. Barn och ungdomar prioriteras vid fritids- och kultursatsningar. Vi värmdöbor ska känna trygghet i vårt boende, i vårt arbete, under vår fritid och för våra barn och äldre. Avslutningsvis vill jag återigen rikta ett stort tack till våra medarbetare i och utanför kommunens organisation. Jag vet att ni precis som vi brinner för våra medborgares bästa. Tack så hjärtligt mycket! Lars-Erik Alversjö Kommunstyrelsens ordförande Foto: Värmdö kommun

6 6 ÅRSREDOVISNING VÄRMDÖ KOMMUN Korta fakta om Värmdö kommun Femårsöversikt Antal invånare 31 december Total kommunal skattesats i Värmdö 32,55 32,55 32,55 32,55 32,55 varav till Värmdö kommun 20,28 20,28 20,28 20,28 20,28 Antal anställda (exkl timanställda) i kommunen Årets resultat, mnkr -2,0 44,9 54,5 93,9 49,4 Nettokostnadsandel av skatteintäkterna och generella statsbidrag, 98,8 97,1 97,0 94,2 96,8 procent Nettoinvesteringar, mnkr 53,1 88,8 209,7 213,4 242,6 Soliditet (exkl pensionsskuld, ansvarsförbindelser), procent 55,8 51,6 47,4 46,1 26,2 Tillgångar per invånare, kronor Skulder och avsättningar per invånare, kronor * Uppgifterna i översikten redovisas enligt de redovisningsprinciper som har tillämpats under respektive år. Kommunens pengar kommer ifrån Kommunens pengar kommer från: Kommunens pengar fördelas på följande nämnder Kommunens pengar fördelas på följande nämnder: Avgifter och ersättningar 9 % Bidrag 5 % Utjämningssystemet 9 % Försäljningsmedel 1 % Övrigt 2 % Samhällsteknik 11 % Bygg, miljö och hälsoskydd 1 % Äldre och funktionshindrade16 % KS+KF 9 % Social 10 % Skatteintäkter 74 % Ungdom, kultur och fritid 4 % Utbildning 48 % Mandatfördelning i Kommunfullmäktige efter valet 2010, totalt 51 Moderata Samlingspartiet 19 (21) Socialdemokraterna 15 (17) Miljöpartiet De Gröna 5 (3) Centerpartiet 3 (2) Folkpartiet Liberalerna 4 (4) Vänsterpartiet 1 (2) Kristdemokraterna 2 (2) Sverigedemokraterna 2 (0) Siffror inom parantes avser innan valet

7 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse Foto: Birgitta Wahlberg Foto: Annelie Lund Veranda vid Norra Lagnö. Foto: Marielle Andersson

8 8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar yttre omständigheter som påverkar Värmdö kommuns utveckling. Av snittet behandlar bland annat samhällsekonomin, kommunernas ekonomi, befolkningsutvecklingen samt näringsliv och arbetsmarknad. 1 Samhällsekonomin Efter en svacka under 2009 är den globala ekonomin nu inne i en återhämtningsfas. Världshandeln ökar och tillväxten är återigen på plus, men åtskilliga länder brottas med omfattande statsfinansiella underskott samtidigt som problemen i de finansiella systemen ännu inte övervunnits helt. Tillväxten i övriga Europa, som är ett betydande område för svensk export, är fortfarande svag vilket håller tillbaka utvecklingen i Sverige. Sveriges ekonomi, som växer betydligt snabbare än många andra OECD-länder, förefaller vara inne i en uppåtgående spiral där stigande efterfrågan leder till ökad produktion, ökad sysselsättning och ljusare framtidsutsikter. Detta har resulterat i den kraftigaste efterfrågeökningen i modern tid. Statsfinanserna är i god ordning och förutsättningar för en rejäl tillväxtrekyl är goda. De problem som många länder i omgivningen, framför allt södra Europa, fortfarande brottas med kan dock bromsa utvecklingen något. BNP-tillväxten 2010 var hög, över 5% procent och den inhemska efterfrågan utvecklades starkare än BNP. Därmed har i stort sett hela den tidigare nedgången i BNP tagits tillbaka. Det är dock viktigt att påpeka att de höga tillväxtsiffrorna är en rekyl på den kraftiga nedgången under den finansiella krisen. En förbättrad internationell ekonomi samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt även i år. BNP beräknas öka med 4,3% 2011, och 2012 förväntas en ökning på 3%. Särskilt uttalad har återhämtningen varit i industrin. Hela produktionsraset från har nu återhämtats och industriföretagen flaggar för ökad orderingång och produktionsplanerna pekar uppåt. De nästan tömda lagernivåerna har börjat byggas upp igen och produktivitetsökningar förutspås för Svensk export har återhämtat sig snabbt och ökade med cirka 11 % Exporten förväntas dock dämpas något under 2011 som en följd av en starkare kronkurs. Hushållens sparande har under en period varit rekordhögt och stigande fastighetsvärden och återhämtade börskurser ger utrymme för ökade konsumtionsutgifter. Redan under 2010 har konsumtionen ökat med över 3%. Hushållens reala disponibla inkomster förväntas öka sammantaget med 6,5 procent Inflationstrycket är fortfarande lågt delvis pga av den höga arbetslösheten, höjda räntor och en stark kronkurs. Riksbanken har under andra halvan av 2010 genomfört ett flertal höjningar av reporäntan från lägsta nivån 0,25 procent till 1,25 procent i december. Sysselsättningen föll betydligt mindre än förväntat under krisen och vändningen till det bättre kom tidigare än förväntat. Eftersom att det funnits gott om lediga resurser inom företagen är dock arbetslösheten fortfarande hög, omkring 8 procent. Indikatorer pekar på fortsatt växande efterfrågan och därmed förbättrad arbetsmarknad. Men återhämtningen sker relativt långsamt och först 2015 beräknas arbetslösheten vara tillbaka på den nivå som rådde före krisen. Sveriges offentliga finanser befann sig i ett bra läge då den finansiella krisen bröt ut vilket innebar bra förutsättningar för att stimulera ekonomin med hjälp av expansiva finanspolitiska åtgärder. Detta resulterade dock i en snabb försvagning av det offentliga sparandet med underskott under 2009 och Konjunkturåterhämtningen som vi nu ser innebär dock att de offentliga finanserna kommer att nå balans 2011 och sedan successivt förbättras. Ekonomin i kommunsektorn och framåt Kommuner och landsting har haft två år med stora överskott. År 2009 blev resultatet 13 miljarder och 2010 ser det ut att bli hela 19 miljarder plus för kommuner och landsting, trots att skatteunderlaget endast ökat marginellt mellan 2008 och De stora överskotten i sektorn beror delvis på att kommuner och landsting snabbt lyckades upparbeta ett krismedvetande med återhållsamhet i konsumtion och nyanställningar, samtidigt som flera tillfälliga faktorer bidrog till att stärka resultaten. Premiebefrielse från AFA Försäkring 2009 och 2010 och tillfälligt konjunkturstöd från staten har tillsammans stärkt resultatet för de två åren med nästan 25 miljarder. Krisen har hållit tillbaka löneutvecklingen vilket har en negativ effekt på skatteunderlaget men bromsar samtidigt utvecklingen av kommunernas lönekostnader. Sysselsättningen är nyckeln till skatteunderlaget. Förbättringen på arbetsmarknaden gör att tillväxten av skatteunderlaget repar sig. Dessutom bidrar stora årgångar nya pensionärer till en snabb ökning av pensionsinkomsterna. Vidare är det rimligt att tro att inflationen, som påverkar kommunernas inköp, blir lägre än lönekostnadsutvecklingen. 1 Uppgifterna i avsnitten om samhällsekonomin och kommunsektorn har hämtats främst från Sveriges Kommuner och Landsting (Ekonomirappor ten, november 2010, och MakroNytt 01/11) samt från Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån.

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - OMVÄRLDSANALYS 9 Foto: Denny Lorentzen Kommunalekonomisk utjämning Det kommunala utjämningssystemet syftar till att ge alla Sveriges kommuner förutsättningar, trots stora olikheter i demografiska, geografiska och socioekonomiska förutsättningar, att kunna tillhandahålla sina invånare likvärdig service. Systemets viktigaste komponenter är inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen. I inkomstutjämningen, som i huvudsak finansieras av staten, utjämnas skillnader i skatteinkomster mellan kom munerna. Riktmärket är 115 procent av medelskattekraften, d v s kommunerna garanteras inkomster i det närmaste på denna nivå. Kommuner med beskattningsbara inkomster överstigande densamma betalar en avgift till systemet. Värmdö fick 48 mnkr i inkomstutjämningsbidrag I kostnadsutjämningen utjämnas strukturellt betingade kostnadsskillnader (skillnader som kommunerna själva inte kan påverka) inom obligatoriska verksamheter. Värmdö kommun är sammantaget en bidragstagare i kostnadsutjämningen, kommunen erhöll mnkr. Kompensation för snabb befolkningstillväxt som Värmdö erhöll med 6 mnkr 2009 uteblev helt Utfallet av denna sistnämnda komponent har varierat kraftigt under årens lopp beroende på svängningar i befolkningsökningen. År 2011 beräknas Värmdö få ca 4 mnkr baserat på befolkningsökningen Hösten 2008 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda utjämningssystemet. Kommittén ska redovisa sitt arbete Personalkostnader Förändrad sysselsättning påverkar kommunernas skatteinkomster realt. Allmänna löneökningar äts däremot normalt upp av motsvarande kostnadsökningar i kommunerna. Den kommunala verksamheten är personalintensiv; en övervägande del av kostnaderna utgörs av personalkostnader (i Värmdö över hälften). Under 2010 träffades nya centrala löneavtal inom merparten av kommunernas avtalsområden. I allmänhet handlar det om tvååriga avtal. Logiskt, med tanke på den svaga konjunkturen, slöts avtalen på rätt måttliga nivåer. Dock är lönerna i Värmdös kommun relativt höga i jämförelse med flera andra kommuner i Stockholms län. Befolkning Befolkning Värmdös befolkning har under åren ökat med i genomsnitt tre procent per år. Det är mer än någon annan kommun i Sverige. Antalet invånare har under perioden i stort sett fördubblats. Under 2010 ökade befolkningen med 545 personer (1,4 procent) till Det är något högre än 2009 då ökningen var 384 personer (1,0 procent) personer har under året flyttat till kommunen och har flyttat härifrån. Nettoinflyttningen uppgick därmed till 333 personer. En stor del av inflyttningen har skett från andra delar av Stockholms län. Antalet födda barn uppgick till 438, vilket är något färre än tidigare år. Värmdö kommun har fler invånare i 0-14 år och år än länet. Däremot finns det färre i åldern år.

10 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - OMVÄRLDSANALYS % Ålder Åldersfördelning Värmdö Stockholms län Genom besökare och fritidsboende tredubblas antalet invånare i kommunen under sommarmånaderna. Enligt kommunens prognoser förväntas befolkningen att fortsätta öka mer än för en genomsnittlig kommun i landet. Även med en låg tillväxttakt bedöms Värmdö kommun få över invånare år Med en hög tillväxttakt kan kommunen komma att ha ca invånare om tjugo år. Antagandet grundas på en ny stark tillväxt i regionen som en följd av ett omfattande bostadsbyggande. De senaste tre åren har dock befolkningsökningen varit lägre än tidigare. En växande befolkning leder till ökad efterfrågan på kommunens service, i första hand barnomsorg, skola och äldreomsorg. Befolkningsökningen ställer också krav på en fortsatt utbyggnad av infrastruktur, främst vatten och avlopp till förändringsområden Befolkning , två olika prognosalternativ Boende Värmdö är populärt att bo i. Det finns efterfrågan på småhus och lägenheter i bostadsrätter och hyresbostäder. Antalet personer i hyreskön visar att efterfrågan på hyreslägenheter är fortsatt stor i kommunen. Det finns ca fritidshus i kommunen. Allt fler väl belägna fritidshus används för permanent boende, ca 250 omvandlas per år. Förändringsområden får successivt nya detaljplaner och kommunalt VA. Näringsliv, turism och arbetsmarknad Av Värmdös invånare mellan år är 83 procent förvärvsarbetande, vilket är avsevärt högre än snittet i riket och även i länet. Sysselsättningsgraden har dock minskat något 2010 i jämförelse med En något högre andel män än kvinnor förvärvsarbetar. I Värmdö är arbetsplatserna få i förhållande till antalet förvärvsarbetande och de arbetsplatser som finns motsvarar inte efterfrågan på yrken. Utpendlingen är därför avsevärt större än inpendlingen. Drygt personer pendlar in till Värmdö varje dag, medan nästan personer pendlar ut till andra kommuner. Den förvärvsarbetande dagbefolkningen (det vill säga personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför Värmdö) ökar dock snabbt. Fler män än kvinnor har börjat arbeta inom kommunens gränser. Näringslivet i Värmdö kännetecknas av många små företag med få anställda, ofta verksamma inom byggsektorn. Antalet nyregistrerade företag 2010 är enligt studieförbundet Näringsliv och Samhälle 8,5 stycken per 1000 invånare. Det placerar Värmdö på nittonde plats av Sveriges alla kommuner. Därmed har Värmdö tappat några placeringar sedan förra året. Enligt Rapport från företagarna fanns totalt registrerade aktiebolag i Värmdö kommun år 2010, vilket innebär en ökning med ca 8 procent från förra året. Företagsklimatet i kommunen rankas dock lågt i förhållande till många andra kommuner i länet. För att förbättra företagsklimatet samverkar kommunen med näringslivet och under året har bland annat 10 olika arrangemang riktade mot företagare hållits. Besöksnäringen blir alltmer betydelsefull för Värmdö och kommunen har under 2010 samarbetat med näringsliv och föreningsliv genom främst nätverk och i avgränsade projekt. Ett etablerat samarbetsprojekt är Visit Värmdö. De aktiviteter som anordnas inom projektet styrs av intresse och är öppna för alla företag och föreningar. Samarbetet med åtta andra skärgårdskommuner i föreningen Visit skärgården har sedan starten verkat för att attrahera fler besökare till skärgården året runt. Arbetslösheten är lägre i Värmdö kommun än i riket. Andelen arbetslösa i ålders gruppen år var 7 procent i december 2010, vilket kan jämföras med rikets 8 procent. Totala arbetslösheten i Värmdö har ökat något i jämförelse med motsvarande period föregående år medan ungdomsarbetslösheten har minskat något. Andelen arbets lösa i åldern år, var 21,6 procent i Värmdö i december Ungdomsarbetslösheten för riket var vid samma tid 25,2 procent. Särskilda insatser organiserades under året riktade mot unga arbetslösa. Trots den ökade arbetslösheten har antalet personer med ekonomiskt bistånd stått stilla i Värmdö. Arbetslöshet i % av befolkningen år % ,2 6,7 Värmdö 7,1 6, Beräkning av statistiken har anpassats till internationell standard 8,3 Riket 8,4

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - OMVÄRLDSANALYS 11 Utbildningsnivå 31 december 2009 i % av befolkningen år Värmdö Stockholms län Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Förgymnasial utbildning Gymnasial utbildning Eftergymnasial utbildning Utbildning Av landets kommuner med högst utbildningsnivå ligger majoriteten i Stockholmsområdet. Utbildningsnivån i Värmdö kommun ligger i sin tur nära läget Stockholms län. Andelen av befolkningen år som har eftergymnasial utbildning i Värmdö uppgår till 37 procent. Utbildningsnivån är högre bland kvinnor än bland män, både i Värmdö och i länet. Se tabell ovan. Hälsa och ohälsa Ohälsotal i december 2010 Värmdö Stockholms län Kvinnor 24,1 28,3 Män 17,3 21,1 Totalt 20,7 24,7 Demokratiutveckling Ohälsan i arbetslivet drabbar många personer hårt och kostar dessutom samhället enorma summor. Kommunerna har en viktig uppgift att komma till rätta med de höga ohälsotalen. Enligt försäkringskassans statistik fortsätter ohälsan i Värmdö att minska under 2010 och är betydligt lägre än snittet i både Stockholms län och riket som helhet. Den stora minskningen i Värmdö beror till största delen på inflyttning av yngre personer men även satsningar i kommunen som t.ex. socialtjänstens samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Centrum för arbete och studier. När det gäller ohälsotalet 1 finns stora skillnader mellan könen (se tabell nedan). Ohälsotalet har dock minskat avsevärt för både kvinnor och män under den senaste femårsperioden. Vid kommunalvalet år 2010 röstade 84,9 procent av de röstberättigade i Värmdö. Sveriges Kommuner och Landstings informationsundersökning visar att kommunens webbinformation till medborgarna får gott betyg. I jämförelse med länets kommuner rankas Värmdö dock ganska lågt gällande medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling. Under 2010 har Värmdö fortsatt arbetet med demokratiutveckling. Det har skett bland annat genom medborgardialoger som en del av styrningen, ungdomsting och kundval. Kundval syftar till att öka valfriheten för medborgaren samt till att underlätta fri konkurrens mellan kommunala, ideella och privata aktörer. Ett internt nätverk av tjänstemän och politiker arbetar med övergripande planering av medborgardialogerna. Ett antal dialoger har ägt rum under 2010, bland annat inom ramen för revidering av översiktsplanen och beredningen Trygg i Värmdö. Under året påbörjades projektet att stärka Värmdös varumärke där medborgarnas medverkan sker genom referensgrupper och via elektroniska enkäter. Trygg och säker Kommunens arbete med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete sker i samverkan med andra aktörer genom bland annat det lokala brottsförebyggande rådet. Projektet Certifiering av Trygg skola fortsatte med syfte att öka tryggheten i skolan och under året startades även en trygghetsberedning. Beredningen ska verka för ett tryggare Värmdö. Antalet anmälda brott har under 2010 minskat jämfört med året innan. Tillgrepps- och skadegörelsebrott utgör majoriteten av alla brott men har dock minskat något under året. Narkotikabrott har ökat med 68 procent från 2009 till år Under året har socialtjänsten i samverkan med polisen genomfört en satsning mot narkotikabrott, vilket har lett till att fler brott har uppmärksammats i jämförelse med tidigare år. Antalet inbrott i fritidshus fortsätter att sjunka, från 141 stycken år 2009 till 125 stycken under 2010, en minskning med 11 procent. Fullbordade inbrott i villa/radhus har dock ökat med 41 procent i jämförelse med föregående år. Anmälda bilinbrott i Värmdö har blivit färre medan klotterbrott har ökat marginellt. Anmäld misshandel har ökat med 3 procent men antalet anmälda rån har minskat från 18 stycken 2009 till 13 stycken under år Energi och miljö Hushållens, den offentliga verksamhetens och industrins energianvändning i Värmdö har minskat under de senaste åren medan energiåtgången för transporter har ökat. Elenergi och bensin står för den främsta energitillförseln. Kustvattnet i Värmdö har hög näringsbelastning och förhöjda näringshalter går att uppmäta ända ut till de yttre delarna av skärgården. En energi- och klimatpolicy med miljö-, energi- och klimatmål har antagits av kommunfullmäktige för att ange riktningen för en hållbar utveckling. 1 Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen per försäkrad år.

12 12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - OMVÄRLDSANALYS Finansiell analys Sammanfattning och utblick framåt Året som gått Värmdö kommun redovisade ett positivt resultat för 2010 på 49,4 mnkr, en försämring med 44,5 mnkr jämfört med resultatet 2009, som var 93,9 mnkr. Jämförelsen är dock något missvisande eftersom att en stor del av det goda resultatet 2009 berodde på jämförelsestörande poster pga. markförsäljning. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster har faktiskt förbättrats 2010 med 19,8 mnkr jämfört med Renhållningen, som är avgiftsfinansierad, svarade för +4,7 mnkr av kommunens resultat. Vatten och avlopp ingår från och med 2010 inte i kommunens redovisade resultat. Finansiella målet uppfyllt Kommunens finansiella mål 2010 var ett resultat på 40 mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten undantagen uppgår resultatet till 44,7 mnkr, dvs målet uppnås. Ett observandum är dock att i siffrorna ingår ett tillfälligt statligt konjunkturstöd om 36,7 mnkr (fasas ut till större delen 2011), vilket naturligtvis i högsta grad underlättat möjligheterna att nå målet. Högre skatteintäkter än väntat Inför behandlingen av budget 2010 tedde sig utsikterna för kommunerna dystra utifrån den svaga konjunkturen. Just mot denna bakgrund hade dock staten valt att tillskjuta ett särskilt konjunkturstöd (se ovan). Allteftersom att tiden har gått under 2010 har konjunkturen och arbetsmarknaden utvecklats starkare än väntat, varvid prognoserna för kommunernas skatteintäkter har kunnat skruvas upp. I jämförelse med fullmäktiges ursprungliga budget handlar det om en förbättring på i storleksordningen 25 mnkr. Anpassningsåtgärder nämndernas utfall I samband med budget 2008 lades fast en treårig plan, som syftade till balans i ekonomin och ett resultat om 40 mnkr till Strategin innebar att nämnderna under perioden skulle genomföra anpassningsåtgärder med 54 mnkr. Det har visat sig att flertalet av nämndernas anpassningsåtgärder har genomförts och gett avsedd effekt. Trots det redovisar nämnderna sammantaget underskott om -11 mnkr. Utfallet varierar betydligt, två nämnder, produktionsstyrelsen och socialnämnden, redovisar underskott på vardera 16 mnkr. Notabelt är således att där den kommunala verksamheten faktiskt bedrivs, i produktionen, redovisas minussiffror. Likaså kan konstateras att den mycket snabba kostnadsutvecklingen inom socialnämnden fortsätter. Långsam kostnads- och intäktsutveckling Kommunens nettokostnader (exklusive jämförelsestörande poster) steg under 2010 med 3,8 % procent. Intäkterna från skatter och utjämning steg samtidigt med 5,4 procent under Rensat från jämförelsestörande poster ökade således kommunens intäkter snabbare än nettokostnaderna. Befolkningstillväxten ökar Befolkningstillväxten har efter ett par års avmattning återigen ökat något under 2010, invånarantalet steg med cirka 550. Det kan jämföras med + ca 400 invånare 2009 och + ca 500 invånare De är ändå långt ifrån ökningstakten för några år sedan, 2007 år invånare. De senare årens lägre befolkningstillväxt har dämpat efterfrågan på kommunens tjänster något men även lett till långsammare ökning av skatteintäkterna och lägre extra kompensation i skatteutjämningen för snabb befolkningsökning. Den sistnämnda krympte från 24 mnkr 2008 till 6 mnkr 2009, 2010 bortföll den helt. Balanskravet klaras Det lagstadgade balanskravet innebär att kommunens resultat ska vara minst ett nollresultat. Kommunen lever med god marginal upp till lagens krav Omfattande investeringar högre låneskuld Kommunens investeringsvolym har ökat stadigt under några år. År 2010 låg investeringarna på 243 mnkr (exklusive köp av fastigheter från Värmdö Kommun Fastigheter AB), en ökning från 2009 med 29 mnkr. Kommunen dominerar inom koncernen, som i sin helhet redovisar investeringar på 253 mnkr. Det är en fortsatt ansenlig investeringsvolym även om det är en minskning med -37 mnkr sedan Investeringarna i VBAB har sjunkit kraftigt under året, och VHAB:s investeringar har minskat något. Den stora investeringsvolymen är en väsentlig förklaring till att koncernens låneskuld fortsätter att växa, med 90 mnkr till mnkr Försämrad soliditet Paradoxalt har kommunens soliditet, trots det positiva driftsresultatet, sjunkit kraftigt under Det egna kapitalet har visserligen ökat, men balansomslutningen har stigit ännu mer. Det beror framförallt på kommunens övertagande av VKFAB:s tillgångar och skulder men också på omfattande investeringar. Soliditeten uppgår numera till 26 procent, att jämföra med rikets genomsnitt som ligger på det dubbla. Koncernens soliditet har däremot ökat något under senaste året till 24 procent. Koncernens räntekostnader, netto, uppgår till -59 mnkr.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35

Årsredovisning 2010. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Årsredovisning 2010 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-05-02, 35 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil.

TJÄNSTESKRIVELSE. Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil. TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-03-30 Förvaltn/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jonas Malm Telefon: 0523/61 31 23 E-post: jonas.malm@lysekil.se BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING 31 DECEMBER 2014

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1

Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Kommunstyrelsens ordförande: 2008 - fler, bättre och starkare - vad hände? 1 Laholm under 2008 3 Förvaltningsberättelse Omvärldsbeskrivning och utvecklingen i kommunen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror

ÅRSREDOVISNING 2013. Övertorneå kommun i ord, bild och siffror ÅRSREDOVISNING 2013 Övertorneå kommun i ord, bild och siffror 1 Innehållsförteckning Vår berättelse 3 Kommunalrådet har ordet 4 Kommunchefen har ordet 4 Fakta om Övertorneå kommun Fem år i siffror 5 Så

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1

Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1 Årsredovisning 2013 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 1 2 ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra Göinge

Läs mer

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för

Arvidsjaurs kommun. Årsredovisning för Årsredovisning för 2009 +, INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 2009 - ett år under lågkonjunktur 3 Övergripande mål för Arvidsjaurs kommun 2008-2010 5 Förvaltningsberättelse 6 Kommunkoncernens organisation 6 Omvärld

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Ekerö kommun 1 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Kommundirektören har ordet... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förutsättningar för kommunal verksamhet...

Läs mer

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun

Årsredovisning. Hudiksvalls kommun 13 Årsredovisning Hudiksvalls kommun Kommunens samlade verksamhet Demokratibereding Kommunfullmäktige Revision Valberedning Allmänt utskott Utvecklingsutskott Kommunstyrelsen Valnämnd Omsorgsnämnden Kommunkoncernen

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012

Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Strategisk och ekonomisk plan år 2010-2012 Antagen av kommunfullmäktige 17 juni 2009, 78 Innehåll 1 Beslut i kommunfullmäktige 5 2 Beslut i kommunstyrelsen 6 3 Förord 7 4 Omvärldsorientering 8 4.1 Samhällsekonomin...

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer