Produktutveckling i små företag av varor och tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktutveckling i små företag av varor och tjänster"

Transkript

1 Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Små företag som vill stärka sin konkurrenskraft kan nu söka finansiellt stöd från Nutek för att utveckla en vara eller tjänst. Programsatsningen omfattar under 2008 cirka 60 miljoner kronor och sker i samarbete med 18 så kallade partnerskap runt om i landet. Partnerskapen, som fungerar som Nuteks ombud, består av nätverk av aktörer med inriktning mot företags- och produktutveckling. Partnerskapens roll är att stödja företagen med rådgivning och att lämna en rekommendation till Nutek för beslut om eventuellt finansiellt stöd av företagens produktutveckling. Partnerskapen tar även emot rekvisitioner och slutrapport från beviljade projekt och granskar dessa. Beslut om stöd till produktutvecklingsinsatser inom programmet fattas löpande av Nutek under 2008 tills pengarna är slut, dock senast 15 november Insatserna ska vara genomförda av företagen senast den 15 november Vilka kan söka Programmet Produktutveckling i små företag av varor och tjänster vänder sig till företag och företagsnätverk som uppfyller nedanstående kriterier: Enskilda företag: 1-100st anställda. Etablerad 2006 eller tidigare. En årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro. Är fristående eller ägs med mindre än 25 procent av företag som inte uppfyller de ovanstående två villkoren. Företagsnätverk: En juridisk person ansvarar för produktutvecklingsinsatsens ekonomi och genomförande. Fler än 50 procent av företagen som deltar i nätverket för att utveckla en produkt ska uppfylla kriterierna för enskilda företag. Det ska finnas ett samarbetsavtal mellan företagen, som visar att de vill utveckla en produkt gemensamt. Företagen får ej ha mottagit sammanlagt euro eller mer i så kallat försumbart stöd, de tre senaste åren. Företaget får ej heller ha mottagit sammanlagt kr från NUTEKS produktutvecklingsprogram, de tre senaste åren. 1

2 Finansiering Nuteks finansiering är ett bidrag, inte ett lån, och ska inte betalas tillbaks. Bidraget kan uppgå till mellan och kronor. Företag med 1-50st anställda kan få max 50% av produktutvecklingskostnaden, företag med över 50 st anställda kan få max 25% av produktutvecklingskostnaden. Företaget står själva står för resterande kostnader av produktutvecklingen. Eget arbete av företagets egen personal räknas inte som medfinansiering från företaget. Nuteks bidrag, plus eventuellt andra offentliga bidrag, får inte överstiga 50 procent av investeringsutgiften. Företagets medfinansiering kan utgöras av ett lån. När företaget fått en eller flera leverantörsfakturor som rör produkt-utvecklingsinsatsen, skickar företaget en rekvisition till partnerskapen för granskning gentemot uppsatta krav i projektet. När partnerskapet har granskat och godkänt rekvisitionen, skickas den till Nutek. För godkänd rekvisition kommer Nutek normalt att ersätta företaget beloppet inom 15 arbetsdagar. Företaget är i sin tur skyldigt att senast en månad efter att de har mottagit pengar för rekvirerade fakturor, skicka Nutek ett bevis på att fakturorna är betalda. Företaget kan rekvirera 4 gånger under projektperioden Vad pengarna får användas till Pengarna ska gå till externa tjänster för att utveckla en vara eller tjänst så att den skapar affärsnytta. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet. Det kan till exempel handla om konsulttjänster, utbildningsinsatser, design, produktionsprocesser, kvalitet, projektanställningar, provmätningar eller marknadsundersökningar. Företagen bestämmer själva vem eller vilka insatserna ska köpas från. De företag som anlitas får inte vara närstående företag eller ingå i samma koncern. Pengarna får inte användas till exempelvis eget arbete hos företagens personal, investeringar av realkapital, patent, patentansökningar eller marknadsföring. Ansökan Det sökande företaget tar kontakt med Partnerskap för Produktutveckling i Jämtlands län. Partnerskapet hjälper till att diskutera företagets utvecklingsbehov och lämpliga insatser. Man bistår även företaget med att förbereda ansökan. Ansökans första steg är att företaget fyller i en första blankett, sk Projektskiss, som sedan mailas till Partnerskapet. Partnerskapet kontrollerar att alla kriterier är uppfyllda. NUTEKs ansökan inklusive bilagor, skall skickas per post till Partnerskapet för Produktutveckling i Jämtlands län i pappersform. Ansökningsperioden är 5 feb - 15 november Skicka projektskissen till: Skicka ansökan till: ALMI Företagspartner Jämtland Partnerskap för Produktutveckling Att: Ulrika Ebenhard 2

3 Box Östersund Ansökningstillfällen För att Er ansökan skall hinna tas upp på nästa möte, önskar vi att den finns hos oss senaste den: 3 mars 3 april 30 april 27 maj Vi önskar även att ni vid beslutsmötet, som sker ca 2 veckor efter ansökningsdatum, presenterar ert projekt ca min Så här behandlas ansökan Företaget beskriver sitt planerade produktutveckling enligt mallen Projektskiss. Projektskissen skall beskriva projektidén översiktligt. Max 2 st A4-sidor och innehålla följande: Namn på sökande, organisationsform, antal anställda, etableringsår, omsättning, balansomslutning, beskrivning av produkten/tjänsten som skall utvecklas, varför man tänker produktutveckla, vad som skall göras, vem som skall göra det, tidsram för genomförandet, en kostnads- och finansieringsplan samt en sammanfattande affärsplan. Produktutvecklingskostnaderna bör i mesta möjligaste mån styrkas med offerter från utförarna. Projektskissen mailas till partnerskapet. När partnerskapet mottagit företagets projektskiss görs en första bedömning och företagets möjligheter att mottaga stöd. Företaget får själva presentera sin produktutvecklingsidé vid nästa mötestillfället under min. Om partnerskapet anser att företaget har möjlighet att mottaga stöd för sin produktutvecklings så fyller företaget i NUTEKs ansökan. Då skall företaget även sända in årsbokslut, registreringsbevis, ägareförhållande i företaget, och eventuellt affärs plan. Den underskriva ansökan skickas med post till partnerskapet. I samband med ansökan görs en enkel nulägesrapport av företaget. När partnerskapet gjort en bedömning av det sökande företagets projektskiss samt ansökan, skickar partnerskapet företagets ansökan till Nutek, tillsammans med en rekommendation för beslut. Nutek behandlar företagets ansökan och fattar ett beslut i frågan inom 1-2 veckor. När beslut är fattat, meddelas företaget per brev från Nutek. Företaget får alltså i de flesta fall besked om det fått sin ansökan beviljad inom två månader. Efter att ansökan har godkänts När företaget fått besked om att ansökan godkänts kan arbetet med produktutvecklingsinsatsen påbörjas. Företagen behöver inte vänta tills alla leverantörsfakturor som rör produktutvecklingsinsatsen är betalda. Inte heller behöver företaget vänta med sin ersättning tills det betalt leverantören. Leverantörsfakturor som rör produktutvecklingen ska granskas och godkännas av partnerskapen som sedan skickar den vidare till Nutek. Nutek ersätter normalt företaget beloppet inom 15 arbetsdagar. Senast en månad efter det att företaget har mottagit rekvirerat belopp vill Nutek ha bevis på att leverantörsfakturan är betald. 3

4 Fyra rekvisitioner inklusive slutrekvisition kan göras under projekttiden. Företaget skall lämna en slutrapport om genomförd produktutveckling i samband med sista rekvisitionen. Produktutvecklingsinsatserna ska vara genomförda senast 15 november Partnerskapet för Produktutveckling i Jämtlands län Nutek har utsett 18 partnerskap att samarbeta med i programmet. I Jämtlands län består partnerskapen består av aktivt samverkande aktörer som stödjer produktutveckling i små företag. Partnerskapet huvudman är ALMI Företagspartner Jämtland AB Partnerskapens roll är bland annat att informera om programmet, att rådgöra med företagen i produktutvecklingen och att bistå i företagens ansökan om stöd. Det är också partnerskapen som tar emot företagens ansökningar om finansiellt stöd och lämnar rekommendation till Nutek för beslut. Partnerskapet för Produktutveckling i Jämtlands län består av: ALMI Företagspartner Jämtland AB. ALMIs mål är att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. ALMI vill att fler innovationer ska nå marknaden, att fler nya företag startas och att fler etablerade företag ska få möjlighet att förnyas och utvecklas. Länsstyrelsen i Jämtlands län har till uppgift är att främja länets utveckling. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, är en intresse och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen. Z-Group är en samverkansorganisation för tillverkningsindustrin i Jämtlands län. Inom organisationen finns legotillverkande och producerande företag. Nätverket hanterar stora delar i produktutvecklingsfasen. Härjedalens kommuns näringslivskontors roll är att verka för ett gott företagsklimat och stimulera samt att stödja befintliga och blivande företag. Östersunds kommuns näringslivskontor verkar för ett gott företagsklimat genom att underlätta utveckling av befintliga företag och stärka och stödja nyföretagande: Regionalt Designcentrum Jämtland: är Stiftelsen Svensk Industridesigns samarbetskontor i Östersund. Designcentrum Jämtland erbjuder designgenomgångar av tjänster och miljöer samt verkar för företagsutveckling och kompetenshöjning. MiljöInnovationsTorget (MInT)är ett universitetsprojekt med Miljöteknikdelegationen som uppdragsgivare. MInT stimulerar till utveckling och kommersialisering av miljöinnovationer som leder till ett hållbart samhälle. 4

5 JämtlandHärjedalen Turism: är en regional branschorganisation för turismen inom Jämtland Härjedalen. Business Incubator uppmuntrar skapandet av affärsidéer bland studenter, doktorander och forskare vid Mittuniversitet genom att vara en arena för inspiration, utveckling av affärsidéer och tvärvetenskaplig kunskapsutbyte. Jämtlands läns Landsting/ALMI verksamhetsmål är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en positiv länsutveckling. Satsningar på forskning och utveckling, näringsliv, kollektivtrafik, miljö och kultur bidrar till att öka allas livskvalitet och Bräcke kommuns näringslivsenhet är kommunens näringslivet länk till myndigheter och organisationer som arbetar med näringslivsfrågor.. Ragunda kommuns näringslivskontor ger råd och service till företag verksamma i Ragunda kommun, eller de som vill etablera verksamhet i kommunen. Kontakt ALMI Företagspartner Jämtland AB. Box 656, Östersund, Kontaktperson: Ulrika Ebenhard Även mottagare av ansökan Länsstyrelsen i Jämtlands län: Östersund Kontaktperson: Maria Ljung Westin, Z-Group, Kunskapens väg 6, Östersund Kontaktperson: Tomas Mann, Härjedalens kommuns näringslivskontors: Medborgarhuset, Sveg Kontaktperson: Hans Swensson, Östersunds kommuns näringslivskontor, Rådhuset, Östersund Kontaktperson: Jan Roth, LRF, Rådhusg 46, Östersund Kontaktperson: Mariann Sundberg (mammaledig) 5

6 Regionalt Designcentrum Jämtland: Torsta, Östersund Kontaktperson: Tore Brännlund, MiljöInnovationsTorget, Box 299, Östersund Kontaktperson: Andreas Englund, JämtlandHärjedalen Turism: Rådhusgatan 44, Östersund Kontaktperson: Mats Forslund, Business Incubator, Mittuniveristetet, Campus, Kontaktperson: Roger Oskarsson, Jämtlands läns Landsting/ALMI, Box 656, Östersund Kontaktperson: Sten Jonsson, Bräcke kommuns näringslivsenhet, Hantverksgatan 27, Bräcke Kontaktperson: Bengt Eriksson, Ragunda kommuns näringslivskontor, Box 150, Hammarstrand Kontaktperson: Christer Lindberg, 0696,

Produktutveckling i små företag

Produktutveckling i små företag Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Björn Sandström 1 Tillväxtverket Fler och växande företag Hållbart och konkurrenskraftigt

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Exempel på övriga program

Exempel på övriga program Exempel på övriga program Tillväxtverket underlättar företagande 1 Produktutveckling i små företag av varor och tjänster Ett program för att skapa affärsnytta och höja konkurrenskraften. Kontaktperson

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck Vägledning - för dig som söker projektmedel till insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 2 FÖRORD 3 1. ANSÖKAN 4 1.1 LÄNSSTYRELSENS DIREKTIV FÖR ATT ANSÖKA OM PROJEKTMEDEL 4 1.2 PROJEKT SOM BÖR

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt!

Råd och metoder. 1. Hur innovativ är du? Våga tänka nytt! 1 Råd och metoder Det räcker inte att testa sin innovationsförmåga, det gäller också att förbättra den. Här finner du en hel del råd, metoder och arbetsfrågor. Du kan arbeta med mycket av detta på egen

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Rådgivarguide 2013-2014

Rådgivarguide 2013-2014 Rådgivarguide 2013-2014 Jag får vässa mig själv när jag ger av mina erfarenhet samtidigt som jag får en insikt i hur unga människor tänker och resonerar. Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer