Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283)"

Transkript

1 Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling (SFS 2000:283) Insändes till: Länsstyrelsen Gävleborg Gävle Företagets fullständiga namn Organisationsnr. Adress Postnr Postadress Kontaktperson Telefonnr. Mobilnr. Hemsida E-post Kommun Församling Verksamhetsort Verksamhet Branschkod (se skattsedel) Plusgiro, bankgiro eller bankkonto CFAR-nr SCB tel Bank Telefonnr./Mobilnr. Kontaktperson Clearnr. Adress Postnr. Postadress E-post Revisions/bokföringsbyrå Telefonnr./Mobilnr. Kontaktperson Adress Postnr. Postadress E-post FÖRETAGETS ÄGANDERÄTTS KONCERNFÖRHÅLLANDE Ägare Person-/org.nr. Ägararandel i %

2 INVESTERINGSPLAN (Exkl moms) FINANSIERINGSPLAN Byggnader/anläggningar Bil Kr Egen kapitalinsats Kr Marknadsföring Banklån Maskiner/inventarier Investeringsbidrag Produktutveckling Konsultcheck Externa konsulttjänster Mikrostöd Övrigt Samverkansprojekt Almi (Ange kontaktperson) Annan finansiering (t.ex. avbet.köp) S:a investeringskostnad S:a finansiering Dessa summor skall överensstämma Nuvarande antal sysselsatta män omräknat till årsarbetskrafter kvinnor varav personer med utländsk bakgrund män kvinnor Beräknad ökning av antal sysselsatta män med anledning av sökt stöd kvinnor omräknat till årsarbetskrafter varav personer med utländsk bakgrund män kvinnor Har stöd från Länsstyrelsen erhållits tidigare? Nej Ja, följande år... Har annat statligt stöd erhållits under de senaste tre åren? Nej Ja, följande år... Kommentarer

3 INTERNATIONALISERING Har företaget kunder/kontakter utanför landet? Ja Nej Kort beskrivning ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Stödet är ett sk. försumbart stöd, den totala summan av försumbara stöd får uppgå till max kr under en treårsperiod. Statliga stöd lämnas inte till åtgärd som utan Länsstyrelsens medgivande påbörjats innan ärendet avgjorts. Undertecknad intygar att inlämnade uppgifter är riktiga och fullständiga Datum Ort Underskrift (firmatecknare) Namnförtydligande Länsstyrelsens noteringar Kontroll hos kronofogdemyndigheten Datum Sign. Tjänsteanteckningar

4 Bilaga Hållbar tillväxt Ansökan om regionala företagsstöd Enligt förordningen ska länsstyrelserna och Tillväxtverket främja en hållbar tillväxt i stödföretagen. Det finns potential för hållbar tillväxt när företagen tar tillvara ekonomiska, miljömässiga och mänskliga resurser. Hållbar tillväxt ingår således som en del i handläggningen och uppföljningen av företagsstöden. Av den anledningen har blanketten för ansökan om företagsstöd kompletteras med denna del. Hållbar tillväxt Hållbar tillväxt innebär att beakta ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser i ett längre tidsperspektiv. För en långsiktigt hållbar tillväxt i företaget måste samtliga dimensioner vägas in i verksamheten. Ekonomiskt ansvarstagande handlar om att driva verksamheten på ett lönsamt sätt som tryggar företagets framtid. Miljömässigt ansvarstagande innebär att driva verksamhet på ett sätt som minimerar påverkan på mark, vatten, luft eller människors och djurs hälsa på ett negativt sätt. Råvaror som kan återvinnas, förnyelsebara energikällor och effektiva miljövänliga transporter väljs. Miljömålen är vägledande för den ekologiska hållbarheten. Socialt ansvarstagande innebär bland annat att ta hänsyn till mångfald, jämställdhet och arbetsvillkor. Detta gäller såväl anställda som underleverantörer, affärspartners och konsumenter. Man arbetar med mångfald vad gäller anställdas kön, ålder och etnicitet liksom när det gäller funktionshinder och långtidsarbetslöshet. Miljö Beskriv allmänt hur miljöarbetet bedrivs i ert företag och hur investeringen påverkar det arbetet (till exempel när det gäller miljöcertifiering, energiförbrukning, transportbehov, användning av fossila bränslen vs förnyelsebar energi, källsortering och utsläppskällor) Socialt Beskriv på ett enkelt sätt hur arbetet med jämställdhet och integration bedrivs i företaget (lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder.) Beskriv även hur ni arbetar med till exempel arbetsmiljön och förebyggande hälsovård. Före investeringen Efter investeringen Energiförbrukning (totalt) kwh kwh Förnyelsebar energikälla (andel av total energi) (T ex vindkraft, vattenkraft, solenergi, vågkraft och andra förnyelsebara bränslen) Ca % Ca % Materialåtervinning (av totalt förbrukat material) Ca % Ca % Andel anställda med utländsk bakgrund enligt uppgiftslämnarens kännedom (andel av totala antalet årsarbetskrafter som är utrikes födda eller födda i Sverige men där båda föräldrarna är utrikes födda.) Kvinnor Män Kvinnor Män % % % % Bedriver företaget anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet? Ja Nej Har företaget gjort sådan anmälan alternativt erhållit tillstånd? Ja Nej Finns jämställdhetsplan? (lagkrav om fler än 25 anställda) Ja Nej Arbetar företaget aktivt för etnisk mångfald vid nyanställningar? Arbetar företaget aktivt för jämställdhet? Arbetar företaget aktivt vad gäller åldersfördelning? I hög grad I viss grad I liten grad Inte alls 1 (1)

5 Version Anvisningar till blanketten Förhoppningsvis ska blanketten vara mycket självinstruerande med exempel på saker som kan ingå. Det är inte tänkt att alla sakerna måste ingå, utan det är bara exempel. Det kan också vara andra saker som är viktiga för just ditt företag och då ska du naturligtvis skriva om just det. Beskriv hur din investering gör en skillnad för att stimulera till en hållbar tillväxt. Förbättras lönsamheten genom effektivare resursanvändning och minskas samtidigt utsläppen eller gynnas dessutom lokala leverantörer? Om verksamheten varit inblandad i en dispyt angående miljö och samhällsfrågor bör en beskrivning av hur dessa dispyter hanterats och lösts bifogas ansökan. Energiförbrukning (totalt) Här anges företagets totala energiförbrukning och den beräknade energiförbrukningen efter investeringen. Det är rimligt i flera fall att energiförbrukningen total ökar, men däremot inte energiförbrukningen per producerad enhet. Förnyelsebar energikälla (andel av total energi) Andel av den totala energi som kommer från förnyelsebara källor exempelvis vindkraft, vattenkraft, solenergi, vågkraft och andra förnyelsebara bränslen. Materialåtervinning (av totalt förbrukat material) Gör en uppskattning av materialåtervinningen före och efter investeringen i förhållande till totalt förbrukat material. Andel anställda med utländsk bakgrund Här anges andel av totala antalet årsarbetskrafter som är utrikes födda eller födda i Sverige men där båda föräldrarna är utrikes födda. Här anges det som du känner till och behöver inte verifieras exakt. Arbetar företaget aktivt för etnisk mångfald vid nyanställningar? Arbetar företaget aktivt för jämställdhet? Arbetar företaget aktivt vad gäller åldersfördelning? Att jobba aktivt med etnisk mångfald, jämställdhet och åldersfördelning kan till exempel innebära att företaget ser vinningen i att ha en arbetskraft med blandat ursprung, kön och ålder. Att det skapar en mer dynamisk arbetsplats och att det på så vis kan skapa ett ekonomiskt starkare företag. Det kan också innebära att när företaget ska in på en ny marknad kan det vara en fördel att ha en anställd från det området i företaget. Om ni inte arbetar aktivt med frågorna så är det bra om ni skriver varför. Om du har frågor avseende blanketten vänligen kontakta den som du söker stöd hos det vill säga aktuell länsstyrelse, regionförbund eller Tillväxtverket. 1 (1)

6 Regionalt bidrag till företagsutveckling För att kunna behandla Er ansökan måste förkryssade bilagor insändas. Affärsplan/Beskrivning av verksamheten, kortfattad historik samt ägarens/ägarnas bakgrund, ägande- och koncernförhållande, produkter, kunder, konkurrenter, marknadsföring, produktutveckling m m Syfte med investeringen. Bilaga Hållbar tillväxt. Giltigt registreringsbevis från Bolagsverket och Skattemyndigheten Årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste året. Även för närstående företag och i förekommande fall koncernredovisning. Resultatprognos för innevarande år. Resultat- och likviditetsbudget för de närmaste 12 månaderna. Kostnadssammanställning för sökta investeringar. Byggnader ange fastighetsbeteckning samt ägare. Bygglov samt byggnadsritningar ska insändas i förekommande fall. Maskiner, vid köp av begagnade maskiner/inventarier måste intyg om att det tidigare inte utgått stöd bifogas. Vid avbetalningsköp ska kontrakt samt överlåtelsehandling insändas. Kostnadssammanställning konsultcheck. Syfte med konsultinsatsen, kostnad samt uppgifter om konsulten. Kostnadssammanställning samverkansprojekt. Beskrivning av projektet, kostnad, gemensamt avtal som bl a ska innehålla vem som tar på sig samordningsansvaret. Förkryssade bilagor ska insändas av alla företag som deltar i projektet Bankgiro eller plusgirokonto CFARnr (arbetsställenr), ring Statistiska Centralbyrån tel Miljötillstånd, i förekommande fall Om sökt belopp överstiger kr måste av Nutek godkänd kontrollant utses. Om sökt belopp överstiger kr ange förslag på borgensmän

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag)

Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Lathund för webbansökan om innovationsbidrag (såddbidrag) Du är nu på väg att ansöka om innovationsbidrag via webbansökan en tjänst framtagen av Tillväxtverket och Länsstyrelsen Västerbotten m.fl. Skriv

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd

Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd Lathund för webbansökan om regionalt investeringsstöd Tips: Skriv gärna ut denna lathund och ha den framför dig vid skärmen när du ansöker! Den första bilden du möter efter att du angett att du vill ansöka

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Regionala företagsstöd

Regionala företagsstöd Regionala företagsstöd Handbok för Regionalt investeringsstöd, Sysselsättningsbidrag samt Regionalt bidrag för företagsutveckling Uppdatering Version 4 2010-11-15 Förord Detta är en handbok som vänder

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd

Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Använd checklistan så undviker du de vanligaste misstagen! 1. Har du läst igenom

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR

Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR Förordningen om stöd av mindre betydelse FRÅGEFORMULÄR ER PROFIL Särskilda regler för personuppgiftsskyddet: Era svar och personuppgifter kommer att läggas ut på internet, såvida ni inte motsätter er detta

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr

Ankomstdatum Mottagare Projektets nummer. 2. Sökandes namn 3a. Namn (juridisk person) 3b. FO - nr Leader Åland r.f Styrmansgatan 10, PB 229 22101 MARIEHAMN Tfn 018-15530 I 0457 34 35 450 I info@leader.ax I www.leader.ax ANDB FI78 5578 0420 1108 69 PROJEKTANSÖKAN Fylls i av Leader Åland Ny Ansökan Annat,

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna

Företagsstöd och projektstöd. möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Företagsstöd och projektstöd möjligheter för dig som är verksam på landsbygden och inom de gröna näringarna Är du verksam på landsbygden och vill satsa på något nytt? Kanske utveckla ditt företag eller

Läs mer

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar

Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar Välkommen att starta socialt företag i Västerviks kommun Denna handbok kommer att vägleda er igenom hela processen att starta företaget Hur börjar man och vad skall man tänka på, läs detta och känn efter?

Läs mer

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010

2011:19. Uppföljning och utvärdering av FUB. Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 REGIONAL UTVECKLING Uppföljning och utvärdering av FUB Vad kännetecknar företag som fått regionalt bidrag till företagsutveckling utbetalt 2008, 2009 och 2010 Författare: Roger Lilja 2011:19 Titel: Uppföljning

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen

BESTÄLLARE. -din guide till avtalen BESTÄLLARE -din guide till avtalen VAD ÄR UPPHANDLING? Vi är alla konsumenter och gör dagligen olika val när vi bestämmer oss för vem vi ska handla olika varor eller tjänster av. Kanske väljer vi att alltid

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun

Information om bidrag till. Bostadsanpassning. i Alvesta kommun Information om bidrag till Bostadsanpassning i Alvesta kommun Innehållsförteckning Vad är bostadsanpassningsbidrag?...1 Bostadsanpassning i korthet...1 Bostaden...2 Nybyggnad...2 Köp eller byte av bostad...2

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar

Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar Anvisningar till blanketten Ansökan för utvald miljö miljöinvesteringar 1. Läs om miljöinvesteringarna i broschyren Miljöersättningar 2007. Broschyren innehåller detaljerade villkor för miljöinvesteringarna.

Läs mer