Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm (s), 2:e vice ordförande Sara Brodin Söderlund (m) Arne Ottosson (m) Eva Åström Karlsson (s) Han Luong (s) Åke Hallemyr (fp) Thomas Perdsjö (kd) Johan Malm (c) Inga-Lill Gustavsson (c) ersätter Lars Nordén (c) Lars-Göran Magnusson, kommunchef Gunnar Crona, skolchef, 176 Christian Bagan, kommunsekreterare Utses att justera Han Luong Justeringens plats och tid Kommunkansliet Underskrifter... Sekreterare Christian Bagan Paragrafer Ordförande... LarsÅke Magnusson Justerande Organ... Han Luong ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Paragrafer Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gnosjö Underskrift... Carola Bergquist

2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 169 Au Markinköp, del av Lid 1:3, G Sveningssons Fastighets AB Förhandlingar har förts med G Sveningssons Fastighets AB, Harstigen 3, Åsenhöga, om inköp av mark till framtida industriområde vid Nordbäck. Ett preliminärt köpekontrakt har upprättats genom vilket kommunen förvärvar ca 17,3 ha mark att avstyckas från fastigheten Lid 1:3. Köpeskillingen uppgår till :00 kronor. Utöver köpeskillingen skall ersättning för växande skog erläggas med :00 kronor Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att av G Sveningssons Fastighets AB, Harstigen 3, Åsenhöga, förvärva ca 17,3 ha mark att avstyckas från Lid 1:3 för en köpeskilling av :00 kronor och ersättning för växande skog med :00 kronor samt på de villkor i övrigt som framgår av ett upprättat preliminärt köpekontrakt, samt att ge teknisk chef Lennart Hermansson i uppdrag att på kommunens vägnar underteckna avtalet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

3 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 170 Au Försäljning av kommunala bostadstomter för 1,00 kr i Gnosjö kommun Kommunfullmäktige beslutade att sälja ett antal bostadstomter för egnahemsbyggnation för en/tvåbostadshus för 1,00 kr/bostadstomt. I samband med beslutet beslutades också att byggnationen skulle påbörjas med giltigt bygglov inom 6 månader från försäljningsdag för att ovanstående reducerade pris skall gälla då i annat fall köpet skulle återgå, samt att beslutet omprövas av kommunfullmäktige i juni Initiativet till det reducerade priset kom från kommunstyrelsens ordförandeberedning och syftet var att stimulera till ett bostadsbyggande på tomtmark som länge varit osåld. Prisnedsättningen av kommunägda tomter omfattade ca 50 tomter belägna i Kulltorp, Marieholm, Marås, Nissafors samt Åsenhöga. För kommunägda tomter på Österskog/ Annelund samt Töllstorp/Gårö har dock gällt ordinarie priser. De aktuella tomterna var belägna enligt följande: Marieholm 11 st Marås 7 st Nissafors 20 st Åsenhöga 5 st Kulltorp 6 st Gnosjö div strötomter Hillerstorp div strötomter Övrig kommunal tomtmark (Österskog/Annelund samt Töllstorp/Gårö) säljs enligt ordinarie priser fastställd av kommunfullmäktige. Införandet av s k 1-kronastomter får sägas ha varit framgångsrikt och ett antal tomter runtom i kommunen som annars sannolikt hade förblivit osålda har sålts. Även Värnamo kommun har härefter infört samma pris på vissa av sina tomter.

4 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 170 (forts) Au 255 (forts) Tekniska avdelningen har på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag yttrat sig över frågan om framtiden för de s k 1-kronastomterna. I skrivelse daterad uttalar sig teknisk chef Lennart Hermansson i frågan om anser att man från tekniska avdelningen inte ser någon anledning att ändra på reglerna. I bifogad kartskiss föreslås dock att antalet tomter som omfattas av det låga priset utökas, och även omfattar ett antal svårsålda tomter på Töllstorpsområdet samt ytterligare några tomter i Gnosjö tätort. Yrkanden Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att de tomter som säljs för en krona endast omfattar de som ingick i fullmäktiges beslut LarsÅke Magnusson (kd): Enligt ordförandeberedningens förslag baserat på kartskiss från tekniska avdelningen daterad Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med ordförandeberedningens förslag. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare behålla det låga priset 1 krona för tomtmark enligt fullmäktiges beslut , samt att även utöka antalet 1-kronastomter enligt kartskiss daterad (utökning med fastigheterna Töllstorp 1:660, 1:663, 1:664, 1:665 samt 1:611). Reservationer Inga-Lill Andersson Hjelm (s) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. Kommunstyrelsen , 170. Yrkanden Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att de tomter som säljs för en krona endast omfattar de som ingick i fullmäktiges beslut

5 Kommunstyrelsen Ks 170 (forts) Lars-Åke Magnusson (kd): Enligt arbetsutskottets förslag baserat på kartskiss från tekniska avdelningen daterad Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande. Omröstningsresultat Voteringen utfaller med 8 ja-röster mot 3 nej-röster och kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstningsresultat, se separat bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare behålla det låga priset 1 krona för tomtmark enligt fullmäktiges beslut , samt att även utöka antalet 1-kronastomter enligt kartskiss daterad (utökning med fastigheterna Töllstorp 1:660, 1:663, 1:664, 1:665 samt 1:611). Reservationer Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen (Inga-Lill Andersson Hjelm, Eva Åström-Karlsson samt Han Luong) reserverar sig till förmån för Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande.

6 Tillhör Ks 170 Kommunstyrelsen VOTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSEN NÄR- VARO JA NEJ AVSTÅR (m) Bertil Nilsson X X (m) Arne Ottosson X X (m) Sara Brodin Söderlund X X (kd) Thomas Perdsjö X X (fp) Åke Hallemyr X X (c) Johan Malm X X (c) Inga-Lill Gustavsson X X (s) Inga-Lill Andersson Hjelm X X (s) Eva Åström Karlsson X X (s) Han Luong X X (kd) Lars-Åke Magnusson X X OMRÖSTNINGSRESULTAT 8 3

7 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 171 Au Grafisk profil för Gnosjö kommun Kommunfullmäktige antog 1997 ett profilprogram för Gnosjö kommun. Programmet angav hur kommunens logotyp skulle användas i protokoll, brev och blanketter. Kommunens informatörer har sett ett behov av att ta fram ett mer omfattande program som även är anpassat till den nya digitala tekniken. Kommunen har med hjälp av en reklambyrå tagit fram ett förslag till en ny grafisk profil. Profilen beskriver hur det grafiska materialet, exempelvis broschyrer, brev, visitkort m m som kommunen producerar skall se ut, men reglerar även utseendet på flaggor, profilkläder, skyltar m m. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att översända förslaget på remiss till kommunens nämnder. Samtliga nämnder har yttrat sig men endast barn- och utbildningsnämnden har haft några synpunkter. I sitt yttrande framhåller nämnden att det är angeläget att GKC i likhet med många andra gymnasieskolor runtom i landet skall få profilera sig, och GKC:s föreslås få komplettera kommunens grafiska profil med sin egen efter samråd med kommunens informatörer. Kommunens informatör har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens yttrande. Förslag till grafisk profil samt protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt kultur- och fritidsnämnden, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till grafisk profil för Gnosjö kommun, samt

8 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 171 (forts) Au 259 (forts) att ge kommunens nämnder och förvaltningar i uppdrag att börja tillämpa den grafiska profilen i de fall detta kan göras utan större kostnader, och med målsättningen att detta skall vara genomfört senast 2010 inom befintliga budgetramar. När det gäller exempelvis skyltar, kläder eller redan upptryckta broschyrer får bytet till den nya profilen ske efterhand som det blir aktuellt att göra nyinköp. Kommunstyrelsen , 171. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar

9 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 172 Au Prövning av återbesättning, 1,0 brandingenjör Räddningstjänsten önskar återbesätta tjänst som brandingenjör 1,0 som blir vakant då nuvarande befattningshavare övergår till tjänst som stf räddningschef. Framställan motiveras i skrivelse daterad , separat handling. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att medge räddningstjänsten att återbesätta tjänst som brandingenjör 1,0. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag Expedieras till akten, personalavdelningen och räddningstjänsten

10 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 173 Au Revidering av ägardirektiv för Fastighets AB Järnbäraren Fullmäktige beslutade , 18 att revidera Fastighets AB Järnbärarens ägardirektiv. Vid överläggningar mellan företrädare för kommunledningen och bolagets ledning har framkommit att det på nytt finns anledning att revidera dokumentet. Ett förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram, separat bilaga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anta justerat förslag till ägardirektiv för Fastighets AB Järnbäraren. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige enligt arbetsutskottet

11 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 174 Au Treårsplan Budgetberedningen, tillika kommunstyrelsens arbetsutskott har utarbetat förslag till ekonomisk treårsplan för perioden Syftet med långtidsplanen är att ge en överblick över den framtida utvecklingen och därmed ge de beslutande instanserna reella styrmöjligheter rörande den kommunala verksamheten. Flerårsbudgeten analyserar dessutom den framtida kommunalekonomiska utvecklingen samt anger de ekonomiska ramar som vid varje planeringstillfälle anses stå till de olika verksamheternas förfogande. Treårsplan, separat handling. Yrkanden Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att kommunens resultatmål skall vara 2 % 2010 samt 2011, samt att avsatta medel för Kf oförutsedda utgifter, 2,7 mnkr, samt organisationsutveckling, 400 tkr, istället läggs till kommunens resultat. LarsÅke Magnusson (kd): Att kommunens årsresultat skall vara 2 % 2010 och 2011, samt i övrigt enligt upprättat förslag till treårsplan. Ordföranden inleder med att ställa proposition på de båda yrkandena gällande formuleringen av 2%-målet och finner att arbetsutskottet beslutat enligt LarsÅke Magnussons yrkande. Ordföranden ställer härefter proposition på Inga-Lill Andersson Hjelms resterande yrkande gentemot ordförandeberedningens förslag till treårsplan och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med LarsÅke Magnussons yrkande.

12 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 174 (forts) Au 270 (forts) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att anta treårsplan , samt att kommunens årsresultat skall vara 2 % 2010 och Reservationer Inga-Lill Andersson Hjelm (s) reserverar sig till förmån för de egna yrkandena. Notering till protokollet Inga-Lill Andersson Hjelm (s) vill att det noteras till protokollet att hon inte ställer sig bakom regeringens förslag att införa en s k barnomsorgspeng i kommunen. Kommunstyrelsen , 174. Yrkanden Inga-Lill Andersson Hjelm (s): Att kommunens resultatmål skall vara 2 % 2010 samt 2011, samt att avsatta medel för Kf oförutsedda utgifter, 2,7 mnkr, samt organisationsutveckling, 400 tkr, istället läggs till kommunens resultat. LarsÅke Magnusson (kd): Att kommunens årsresultat skall vara 2 % 2010 och 2011, samt i övrigt enligt arbetsutskottets förslag. Ordföranden inleder med att ställa proposition på de båda yrkandena gällande formuleringen av 2%-målet och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Votering begärs.

13 Kommunstyrelsen Ks 174 (forts) Ordföranden ställer härefter proposition på Inga-Lill Andersson Hjelms resterande yrkande gentemot arbetsutskottets förslag till treårsplan och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs. Propositionsordning gällande formuleringen av 2 %-målet Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande. Omröstningsresultat gällande formuleringen av 2 %-målet Votering utfaller med 8 ja-röster mot 3 nej röster. Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstningsresultat, se separat bilaga. Propositionsordning gällande tillförande av medel till kommunens resultat Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för bifall till Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande. Omröstningsresultat gällande tillförande av medel till kommunens resultat Votering utfaller med 8 ja-röster mot 3 nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar därmed i enlighet med arbetsutskottets förslag. Omröstningsresultat, se bilaga. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att anta treårsplan , samt

14 Kommunstyrelsen Ks 174 (forts) att kommunens årsresultat skall vara 2 % 2010 och Reservationer Den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen (Inga-Lill Andersson Hjelm, Eva Åström Karlsson samt Han Luong) reserverar sig till förmån för Inga-Lill Andersson Hjelms yrkande. Notering till protokollet De socialdemokratiska ledamöterna (Inga-Lill Andersson Hjelm, Eva Åström Karlsson samt Han Luong) vill att det noteras till protokollet att de inte ställer sig bakom regeringens förslag att införa en s k barnomsorgspeng i kommunen.

15 Tillhör Ks 174, Formulering av 2 %-målet Kommunstyrelsen VOTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSEN NÄR- VARO JA NEJ AVSTÅR (m) Bertil Nilsson X X (m) Arne Ottosson X X (m) Sara Brodin Söderlund X X (kd) Thomas Perdsjö X X (fp) Åke Hallemyr X X (c) Johan Malm X X (c) Inga-Lill Gustavsson X X (s) Inga-Lill Andersson Hjelm X X (s) Eva Åström Karlsson X X (s) Han Luong X X (kd) Lars-Åke Magnusson X X OMRÖSTNINGSRESULTAT 8 3

16 Tillhör Ks 174, Övrigt Kommunstyrelsen VOTERINGSLISTA FÖR KOMMUNSTYRELSEN NÄR- VARO JA NEJ AVSTÅR (m) Bertil Nilsson X X (m) Arne Ottosson X X (m) Sara Brodin Söderlund X X (kd) Thomas Perdsjö X X (fp) Åke Hallemyr X X (c) Johan Malm X X (c) Inga-Lill Gustavsson X X (s) Inga-Lill Andersson Hjelm X X (s) Eva Åström Karlsson X X (s) Han Luong X X (kd) Lars-Åke Magnusson X X OMRÖSTNINGSRESULTAT 8 3

17 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 175 Au Utvärdering av styrdokument för Folkhälsoarbetet i Gnosjö kommun 2008 Kommunfullmäktige har beslutat att kommunens folkhälsoråd årligen skall utvärdera och redovisa arbetet med styrdokumentet till kommunfullmäktige. Folkhälsorådet har nu överlämnat utvärdering av folkhälsarbetet för 2008 till kommunfullmäktige för kännedom. Styrdokument, separata handlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 2008 års utvärdering av styrdokumentet för folkhälsoarbetet i Gnosjö kommun till handlingarna. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

18 Kommunstyrelsen Ks Taxa för skollovsplats Barn- och utbildningsnämnden har i beslut , 102 beslutat att föreslå att kommunfullmäktige antar en ny taxa för skollovsplatser under lovoch kompetensutvecklingsdagar. Protokollsutdrag från barn- och utbildningsnämnden med bilaga, separat handling. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för skollovsplats enligt barn- och utbildningsnämndens förslag, samt att taxan gäller från Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

19 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott Ks 177 Au Detaljplan, Nissafors 1:155 m fl, Strandudden Miljö- och byggnämnden vid sammanträde , 231, beslutat att överlämna förslag till detaljplan för Nissafors 1:155 m fl till kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanens syfte är att funktionsomvandla mark som i gällande detaljplan är avsett för industriändamål till mark för bostadsändamål (fritidshus). Planförslaget är upprättat i mars 2008 och reviderat i september 2008 och har upprättats av ark SAR/MSA Tor Asbjörnsen, Sandhem. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att antaga detaljplan för Nissafors 1:55 m fl i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Enligt arbetsutskottet

20 Kommunstyrelsen Ks Val av ersättare till bolagsstämma för Jönköpings länstrafik Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att utse LarsÅke Magnusson till Gnosjö kommuns ordinarie representant vid Jönköpings länstrafiks bolagsstämmor samt att utse Bertil Nilsson som ersättare för denne. Länstrafiken har kallat till extra bolagsstämma men då varken ordinarie ledamot eller ersättaren har möjlighet att delta måste ny ersättare utses. Kommunstyrelsen beslutar att utse Johan Malm (c) till ersättare för LarsÅke Magnusson samt Bertil Nilsson vid Jönköpings länstrafiks bolagsstämma Expedieras till akten och Johan Malm

21 Kommunstyrelsen Ks 179 Meddelanden Meddelas och antecknas till protokollet. 1. Beslut av Länsstyrelsen ang bidrag till kulturmiljövård. Restaurering av Blåsmaskindammen, Marieholm. 2. Protokoll från Kommunala Handikapprådet Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet

22 Kommunstyrelsen Ks 180 Delegationsbeslut Anmäles att följande delegationsbeslut fattats med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande. Kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott 230 Klämdagar m m Detaljplan för Nissafors 1:155 m fl, Strandudden. 233 Helhetssyn om förnyelsebar energi i Gnosjö kommun. 234 Revisionsgranskning av kommunens delårsrapport för perioden januari juli Sponsring av Made in Gnosjö-mässan Förslag till gemensamt flyktingprojekt med Södertälje kommun med stöd av ESF-fonden. 241 Gränslös-gruppens rapport om elevhälsa. 243 Skrivelse om uppgradering av kommunikationsstråket Baltic-Link, väg 27, till Europaväg. 247 Revidering av den kommunala energiplanen. Kommunstyrelsens ordförande LarsÅke Magnusson 55 Yttrande jämlikt förköpslagen, Nissafors 1: Yttrande jämlikt förköpslagen, Åsenhöga-Mjöhult 1: Yttrande jämlikt förköpslagen, Gårö 1:176. Ekonomichef Gunilla Folkesson 47 Avtal om livsmedel: Färsk fisk med Bröderna Hanssons AB, Göteborg tiden Avtal om livsmedel: Frukt & grönsaker med Halmstad Frukt & Grönt AB, Halmstad tiden Avtal om livsmedel: Bryggeriprodukter med Krönleins Bryggeri AB, Halmstad tiden

23 Kommunstyrelsen Ks 180 (forts) Teknisk chef Lennart Hermansson 39 Hyreskontrakt Gårö 1:224, Shell Bensinstation. 40 Avtal om konsulttjänster: fackområdena Gatu- och väg, Mark, Vattenoch avlopp med LMK Development AB, Jönköping tiden Avtal om konsulttjänster: fackområdena Gatu- och väg, Mark, Vattenoch avlopp med GF Konsult AB, Göteborg tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Energideklarationer, OVKbesiktningar med ÅF-Infrastruktur AB, Borås tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Vatten- och avlopp med Skandinavisk Kommunalteknik AB, Göteborg tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde OVK-besiktingar med Creacon HKAB, Halmstad tiden Avtal om konsulttjänster: El, inklusive tele, data samt övriga larm med Creacon HKAB, Halmstad tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Mark med Vägverket konsult, Jönköping tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Vatten- och avlopp med Sweco Environment AB, Jönköping tiden Avtal om konsulttjänster: El, inklusive tele, data samt övriga larm med ÅF-Infrastruktur AB, Jönköping tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Mark med PNN Ingenjörer AB, Gislaved tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Mark med White Arkitekter AB, Linköping tiden Avtal om konsulttjänster: fackområde Energideklarationer med WSP Sverige AB, Jönköping tiden Räddningschef Arne Svärm 1.1 Beslut om förläggande och förbud, Gnosjö kyrka.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-10-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-18.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-06-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.00 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-08-16 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.15 Beslutande Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran Johansson (S) 1:e vice ordförande Rolf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-10-18 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-11-09 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-22 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.10 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-11-04 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-02-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-03-01 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 15.00-16.45 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-05-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-11-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 10.00-15.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-02-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Socialkontoret, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-08-31 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-04 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-01-11 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Hestravikens Wärdshus, Hestra, kl 17.00-19.20 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Vestlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-03-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.10 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-04-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.35 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-02-06 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-04-19 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-08-11 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Sture Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-12-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-20 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-26 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö kl 08.00-14.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-13 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.45 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(10) Plats och tid Kommunhuset, kl. 17.00-17.55 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Arne Ottosson (M), ordförande Karolina Sköld (C) ersätter Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-01-13 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-09-07 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Lena Backstig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-12 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Töllstorp, Gnosjö kl 08.00-16.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-12-13 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.20 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Arne Ottosson (m) Ingemar Svensson (s) 1:e vice ordf. Marcus Stacke (m) Christer

Läs mer

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M) 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-01-08 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Höganloft, Hestra, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2010-09-30 Sid: 1 Instans Kommunfullmäktige Plats och tid Gnosjösalen, Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.25 Beslutande Sture Jonsson, (M) ordförande Anna Heijel (M) Ingemar Svensson (C),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-15 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-03-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-12-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-13.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-17 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-03-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.45 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson (M), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-08-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.20 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e viceordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-04-04 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-03-30 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 38 punkt 3 Gunilla Folkesson, Stabs- och stödchef, 37 Carola Bergquist, sekreterare

Ingalill Ebbesson, näringslivsutvecklare, 38 punkt 3 Gunilla Folkesson, Stabs- och stödchef, 37 Carola Bergquist, sekreterare 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Kulltorp, Kl 14.00-16.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-26 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors kl 19.00-20.10 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-06-22 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordf

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-04-28 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Gnosjöandans kunskapscentrum, Gnosjö, kl 08.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-09-22 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-20.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Lars-Åke Magnusson (kd) Lena Backstig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Allmänna utskottet 1(15) Plats och tid Töllstorp, kl. 14.00-15.30 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande Karolina Sköld (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Datum Anna Engström, kommunchef. Tomas Johansson (S) och Norunn Mattes (FP)

Datum Anna Engström, kommunchef. Tomas Johansson (S) och Norunn Mattes (FP) 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Lokal: Gnosjösalen, kl. 18.30 20.00 Beslutande Ledamöter Sture Jonsson (M), ordf Lizbeth Johansson (C), 1:e vice ordf Stig Axelsson (S), 2:e vice ordf Ingmar Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Församlingshemmet, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Inga-Lill Andersson Hjelm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-01-27 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.15 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Gunilla Ljungqvist (kd) Christer Gustafsson (kd) Lise-Märith Svensson (kd) ers.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-03-27 1 Organ Kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.30 19.50 Beslutande Sture Jonsson (m) ordf Arne Ottosson (m) Ingemar Svensson (c) Marcus Stacke (m) LarsÅke Magnusson (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-10-06 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.35 Beslutande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson (M) ersätter Bertil

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-12 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-19.55 Beslutande Övriga deltagande Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Leif Ericsson (kd) ersätter Dorota Westlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(6) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl. 17.30-17.40 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande ----- (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande -----

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-08-12 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.05 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande Kristina Eggiman

Läs mer