Rum, rytm och resande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rum, rytm och resande"

Transkript

1 Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer Ann-Charlotte Gilboa Runnvik Linköping Studies in Arts and Science No. 624 Linköpings Universitet, Institutionen för kultur och samhälle Linköping 2014

2 Linköping Studies in Arts and Science No. 624 Vid filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet bedrivs forskning och ges forskar utbildning med utgångspunkt från breda problemområden. Forskningen är organis erad i mångvetenskapliga forskningsmiljöer och forskarutbildningen huvudsakligen i forskarskolor. Gemensamt ger de ut serien Linköping Studies in Arts and Science. Denna avhandling kommer från Tema Kultur och samhälle vid Institutionen för Tema. Vid Tema Kultur och samhälle (Tema Q) är forskning och forskarutbildning tvär vetenskapligt organiserad. Kultur studeras som ett dynamiskt praktikfält och forskningen rör såväl kulturprodukterna i sig som hur de produceras, kommuniceras och brukas. Tema Q utgör en del av Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK). Distribueras av: Institutionen för Tema Kultur och samhälle Linköpings universitet Linköping Ann-Charlotte Gilboa Runnvik Rum, rytm och resande Genusperspektiv på järnvägsstationer Upplaga 1:1 ISBN ISSN Ann-Charlotte Gilboa Runnvik Institutionen för Tema Kultur och samhälle 2014 Tryckeri: LiU-Tryck, Linköping, 2014 Omslag och sättning av text: Elias S. Aupeix, Aupeix Kreativa

3

4

5 Förord Om jag inte misstar mig, om alla tecken som hopar sig förebådar en ny om välvning i mitt liv, ja, då är jag rädd. Det är inte det att mitt liv är rikt, innehållsrikt eller dyrbart. Men jag är rädd för vad som kan komma fram, bemäktiga sig mig dra mig med sig, vart? Måste jag återigen ge mig av, måste jag lämna allting halvgjort, mina forskningar och min bok? Kommer jag att vakna upp om några månader, om några år, utsliten och besviken mitt bland nya spillror? Jag skulle vilja se klart inom mig innan det är försent. (Ur: Äcklet, Jean-Paul Sartre [1938] 1996) Att skriva en avhandling har varit en omtumlande och krävande resa som jag stundtals tvivlat på om jag skulle föra i hamn. Resultatet skulle inte ha varit möjligt om det inte varit för att ett antal förutsättningar och personer funnits där på plats och varit till min hjälp genom åren. Inledningsvis vill jag (postumt) rikta ett tack till min far Bengt, för alla promenader vi tog längs byns grusvägar när jag växte upp, då vi passade på att låta tankarna flyta fritt och samtalsämnena fick löpa som de ville. Tack för leklust och humor. Tack för att du lärde mig att upptäcka och uppskatta det vidunderliga i det mest vardagliga, där små ting som larvens vackra mönstergångar i ett björklöv eller ett kylslaget moget plommon delat en stjärnklar kväll i min farmors gamla trädgård, skapade små stunder av andakt. Ett inledande tack riktas också till min mor Annette, för att böcker alltid har varit en självklar del i ditt liv och för att du introducerade mig till böckernas värld genom att kväll efter kväll läsa sagor och vecka efter vecka ta mig med till byns bibliotek, där jag själv tilläts att botanisera bland spännande titlar och omslag. Många gånger då jag vid senare tillfällen samlat på mig en ansenlig bunt med böcker att läsa eller då jag hittat en intressant artikel, har jag upplevt samma euforiska känsla som jag gjorde där på mitt barndomsbibliotek vid din sida. Du lärde mig också tidigt att ifrågasätta och tänka kritiskt. Genom att lägga fram dina egna förslag, driva igenom dina egna tankar och idéer, utan att anpassa dig efter andra eller falla till föga för kritik och hårda ord, har du lärt mig att hålla fast vid mina övertygelser och arbeta vidare, trots motstånd, osäkerhet och att strömmen vid tillfällen tycks drivit i annan riktning som varit på väg att dra mig med sig. Det är genom att ha upplevt din styrka som jag själv vågat ge mig ut i världen, ofta utan givet slutmål och finna mina vägar där inga fötter vi känt tidigare trampat. Den avhandling som nu är skriven hade inte heller kunnat tillkomma utan möten och stöttning från andra i ett samtida tidrum. Först och främst vill jag sända mitt varma tack till Drude Dahlerup vid Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms universitet,

6 som jag mötte under min grundutbildningstid. Tack för att du öppnad mina ögon och mitt hjärta för feministiska teorier och vikten av att se historien och samtiden ur ett per spektiv som blottlägger köns- och genusmaktordningar. Tack också för att du uppmuntrade oss studenter att söka vidare till doktorandtjänster. Utan dig hade jag aldrig uppfattat detta som ett alternativ för mig. Vidare vill jag tacka Tema Kultur och samhälle vid Linköpings universitet, för att ni antog mig som doktorand och att jag under er vinge givits möjlig het att färdig ställa avhandlingen. I detta sammanhang vill jag även tacka Banverket/Trafikverket, som finansierat doktorandprojektet och som varit en del av den referens grupp som diskuterat dess utveckling. Tack också till min huvudhandledare Tora Friberg som formulerat den forskningsansökan om ett doktorandprojekt, som legat till grund för de medel som erhållits från Banverket/Trafikverket. Mitt tack riktas även till Norrköpings kommun som jag vid två tillfällen erhållit stipendium från, via Campus Norrköpings stipendium. Dessa medel har finansierat extra omkostnader i samband med färdig ställandet av av handlingen, samt mitt deltagande i konferensen Gender, space and place, vid Notre Dame University i Indiana, USA år Utöver detta vill jag tacka alla resenärer, förvaltare och planerare som bidragit med deras tid och med material till studien. Utan ert deltagande hade av handlingen inte varit möjlig att skriva. Under arbetet har mina tre handledare Tora Friberg, Bodil Axelsson och Carina Listerborn varit av ovärderlig hjälp. Jag är tacksam för ert personliga engagemang och för hur ni utifrån era olika kompetenser ställt kritiska frågor, väglett och uppmuntrat mig i arbetet. Tack även till kollegor vid Tema Kultur och samhälle, som i samband med semi narier kommit med värdefulla synpunkter på mina texter. Ett särskilt tack vill jag rikta till Mats Brusman, Ragnar Andersson och Magdalena Hillström, som ofta funnits till hands och utifrån er erfarenhet av att tidigare genomfört doktorandstudier under tiden som småbarnsföräldrar, visat förståelse för de särskilda ansträngningar som detta kan innebära. Här vill jag även rikta ett tack till vännerna i nätverket FAST (Forskarnätverket aktörer, samhälle och transporter) vid Linköpings universitet och VTI, som givit mig och mitt projekt ett samman hang. Det har alltid varit roligt och givande att träffa er. För av handlingens utveckling vill jag utöver detta rikta ett tack till Åsa Aretun som var opponent på mitt mittseminarium och Wera Grahn som var opponent på mitt slutsemi narium samt Boel Berner, Erling Bjurström och Karolina Isaksson som ingick i slutseminariets bedömning skommitté. Tack för ert engagemang och er konstruktiva kritik som bidragit till nya insikter och en utveckling av avhandlingen i sin helhet. Tack också till alla vänner som stöttat mig och stått mig nära mig under denna resa. Ni vet hur olika omständigheter och lager på lager av saker att klara av en tid in i doktorandperioden bidrog till en stressnivå som till slut drog mig med sig tills jag tappade balansen och var tvungen att släppa allt och för ett tag för att återfå fotfästet. Min inre kom pass snurrade lika hastigt, vilset och utan klar riktning som den ökände Jack Sparrows och

7 den yrsel jag drabbades av bidrog till att jag tycktes utveckla en gång som även kunde liknas vid denna beryktade piratkaptens. Jag utvecklade en ljudkänslighet och upptäckte att mitt humör ändrades, särskilt genom att min vanliga förmåga att skämta och skratta tycktes som bortblåst. Jag blev lättirriterad och när jag om kvällarna läste sagor för barnen upplevde jag hur jag tycktes vara på väg att förvandlas till en bok med hårda pärmar och vassa blad, som mina små pojkar lätt kunde göra sig illa på. Vid tillfällen kände jag mig lika vilsen som Phi ute på sin flotte på ett oändligt hav med bara en tiger, i form av min egen prestationsångest, till sällskap. En kunnig läkare konstaterade att jag drabbats av hjärnstress och ordinerade vila och återhämtning. Vägen tillbaka gick genom vila och att vara i stunden. Under en vår lät jag böcker, artiklar och tangentbord förbli orörda. Jag kunde helt enkelt inte möta eller skapa text. Tyd ligast av allt var att min kropp ville bryta den kraftigt målriktade rörelse, som den tycktes ha varit inbegripen i under de senaste åren genom tankar, under tågresor, under raska promenader i snömodd och uppförsbackar (alltid denna snömodd och dessa uppförs backar) mellan hem, förskola, skola och arbetsrum. Målinriktning och konkurrens fanns också i veckoplaneringar och logistik där min man och jag tycktes skapa ett ständigt över lappande täcke i kalendern av inplanerade möten, kurser och resor, i konkurrens om närvaro med barnen, skjutsande till barnaktiviteter och vila (denna ständigt eftersatta vila och brist på återhämtning). Överallt tycktes denna målriktade rörelse möta och stressa mig framåt. Jag var tvungen att bryta detta mönster. Jag skaffade en hänggunga som jag kunde dra upp fötterna i. Den gav frihet och en stillsam rörelse som inte var på väg i en riktning, utan i stället rörde sig på olika sätt medan den stilla sökte sig mot sitt centrum. Jag tillbringade en sommar med att följa Ernst Kirchsteiger och hans livsbejakande inredningskommentarer i Sommar med Ernst i TV 4. Enligt honom skulle saker göras för att de känns bra, att man gillar dem och att de får en att känna sig så där skön. Dessutom visade han, med sig själv som exempel, att allt inte behöver bli rätt, att man inte behöver vara expert på allt och att man kan skratta åt sina misstag. På det hela taget verkade livet inte så allvarligt, om man bara hade några vänner att dela några glada skratt och sin hemlagade Limocello med. Detta var befriande insikter för en hjärna som krampat ihop och händer som stelnat i tangentbordssättning. Jag återvände till yogan och mötet med mig själv under meditation. Jag vandrade i naturen och simmade. Detta fick mig att djupandas och känna ett lugn i kroppen. Dess utom återupptog jag måleriet och att lustfyllt leka med färg, att betrakta på ett sätt som inte var avsett att leda till resultat, utan enbart fokuserade på upplevelsen i stunden. Där, i den friheten, började jag förstå mitt skapande och min relation till det arbete jag utför. Jag mindes också vad jag lärt av min far, att allt äger sin egen skönhet. Genom måleriet återupptäckte jag att mening skapas beroende på hur nyanser och former skapar rytmer då de sätts i relation till varandra, men att jag kunde skapa motivet. Det var början och vägen tillbaka till skrivandet.

8 Jag är tacksam över att jag under denna tid bemöttes med respekt och förståelse från arbetsplats, läkare, beteendevetare och handläggare på försäkringskassan och att jag gavs tid att återhämta mig i långsam takt och på så sätt kunde finna kraft att färdigställa avhandlingen. Tack till Åsa Hasselrot och den visa studiogruppen på Folkuniversitetet och till Mira och Turiya vid Skandinaviska Yoga och meditationsskolan, vägen till åter hämtning hade varit svårare utan er. Och tack Eva Dahlgren för albumet Snö. Att lyssna på dina texter och din musik är som att få komma in till en storasyster, rik på erfarenheter, och delges skildringar av hur man lever livet innerligt, trots allt. Ett särskilt tack riktas också till Lillemor som avlastat familjen under denna period, när logistiken mellan återhämtning, arbete och barn omsorg inte alltid gått att lösa. Och Arik, älskade Arik, Jonathan och Liam. Min familj. Vad hade jag gjort utan er? Seglat helt vilse? Ni visar mig ständigt att mitt liv är rikt, innehållsrikt och dyrbart trots att det inte alltid är enkelt eller visar en klar riktning. Ni har funnits med mig under hela denna resa. Era kloka, kärleksfulla ord och tillrättavisanden lyser som diamanter i mitt inre. Där bildar de en karta av stjärnor att styra efter under dagar då kompassen tappat fokus. Ni var där redan innan doktorandstudierna påbörjades och ni finns här nu när de är färdigställda. Denna period har inneburit påfrestningar, uppbrott och förändringar för oss alla. Under en tid av doktorandstudierna flyttade vi från Stockholm till Norrköping för att underlätta den vardagliga logistiken, men nu är vi åter hemma i Stockholm igen. Jag är tacksam för att ni finns kvar hos mig, trots alla påfrestningar. Alla vet att resor ger erfarenheter och förändrar, att man omöjligt kan återvända till exakt samma plats och situation som man avreste ifrån, hur gärna man än önskar det. Den här perioden har också varit en del av era liv och - Jonathan och Liam - en del av er barndom. Ibland känns det som denna söta tid gled mig så snabbt ur händerna medan jag koncentrerade mig på doktorandstudier och avhandlingsskrivande. Nu är den tiden passerad och förbi, lagd till den minnesbank som vi på olika sätt kommer att förhålla oss till, ta ut nya riktningar ifrån och bära med oss vidare genom livet. Böckerna vi läser om kvällarna bär nu fler ord och färre bilder. Avhandlingen den bär mjuka pärmar. Nu placerar vi in den i en hylla, som en bland andra titlar, och lägger denna tid bakom oss. Jag har en känsla av att det känns skönt för oss alla.

9 Det är morgon Ljuset som strömmar in viskar en särskild värme Tiden som är har aldrig varit förr Tiden som är känns annorlunda Dagarna står omärkta i min kalender Och ännu är allting kvar att hända Ann-Charlotte Gilboa Runnvik

10

11 Innehållsförteckning 1 Introduktion Genusperspektiv på järnvägsstationer Syfte och frågeställningar Presentation av valet av järnvägsstationer och resenärer East Sweden Mälardalsregionen och TiM Valet av resenärer 9 2 Bakgrund Järnvägens tidiga glansperiod Tågtrafiken utsätts för konkurrens från bil och flyg Renässans för tågtrafiken Transportpolitik och utveckling av ett jämställt transportsystem 17 3 Tidigare forskning Skilda resmönster och vardagsliv Bilen som primärt färdmedel och manlig domän Arbetsresor och pendling Manliga och kvinnliga strategier vid val av bostadsort och arbetsort Den uppdelade arbetsmarknaden Risk och otrygghet i resans offentliga rum Planering av jämställdhet och trygghet Jämställdhet och trygghet inom stadsplanering Jämställdhet och tillgänglighet inom transportsystemet Mobilitet, pendlarrytm och kroppsliga upplevelser Avslutning 33 4 Teoretisk ram Kön, genus och genusmaktordning Genus som en social serie Multipel serialitet, dubbelt medvetande och dominerande blickar Att läsa och uppleva kroppar Framträdande Förlängd kropp Affekt och kroppsligt tänkande Genus, fysiska platser och sociala rum Känslomässiga orienteringar och den sociala kollektiva huden Föränderliga platser och rum Appropriation och genusdomän Genus och samhällets delning i en offentlig och en privat sfär Järnvägsstationers offentliga karaktär Rytm, fysiska platser och sociala rum Genus som rytm Avslutning 54 5 Metod och material 55

12 5.1 Den abduktiva ansatsen Materialinsamling Arbetsgång Material från resenärer Platsobservationer Att studera upplevelser och känslor Urval av resenärer Strategiska val Urvalsperiod Urvalsmetoder Avgränsningar Intervjuer en social interaktion Etiska överväganden och informerat samtycke Resenärerna och deras anknytning till de tre järnvägsstationerna Intervjuer med förvaltare och planerare Material från resenärerna Intervjuer Bearbetning av intervjuer som en del av analysen Dagböcker Bearbetning av dagböcker och återgivning i text Mentala kartor Blankett med val över funktioner på järnvägsstationer Observationer Val av seende vid observationer Forskaren som medskapare vid observationen Forskar-jag och resenärs-jag Perspektiv inifrån och utifrån Min kropp som ett laddat redskap Bearbetning av fältanteckningar Övrigt material Analys av materialet Avslutning 75 DEL I 77 6 Norrköpings järnvägsstation Parkeringsplatser och övergångsställen Perronger, spårområde och mänskliga kroppar Förseningar och den exotiserande, hindrande vita blicken Genus och den objektifierande manligt normerade blicken Väntsalarna som föränderliga platser och rum Tillgänglighet, sittplatser och normerade kroppar Framträdande och dubbelt medvetande Familjeväntsalen och appropriation Korridoren, järnvägscaféet och tillfälliga arbetsplatser Naturrytmer, framträdanden och tillgänglighet för olika kroppar Sociala rytmer och variationer över dygnet Mikrodramatik och väntan 99

13 6.7 Avslutning Kimstad pendeltågsstation Perronger, väderskydd, sittplatser och mänskliga kroppar Parkeringsplatser, busshållplatser, cykelställ och mänskliga behov Gångtunneln, tillgänglighet och seriell tillhörighet Naturrytmer, årstider, dygnstid och väderlek Sociala rytmer, orientering och att ta plats på perrongen Serialitet och utmanande handlingar Avslutning Stockholms Centralstation Centralhallen och kommersialiseringen av allmänna utrymmen Allmänna sittplatser och avskilda lugna oaser Visuella intryck, Bombshell Bell och sexualiseringen av kvinnokroppar Ringen och den porösa heteronormativitet Prinsessornas dag och det heterogena stationsrummet Perrongerna 10, 11, 12 och påträngande närhet Tunnelhallen och tätheten av kroppar Naturrytmer, närhet och värme Sociala rytmer, mångfald och konkurrens Avslutning Analysdel I och idéutvecklingen av genus som rytm 142 DEL II Portföljbäraren tar plats på stationen Den kostymklädda loungen Kostym som manligt dominerad rytm Den pendlande resenären Serialiserade pendlare Pendlarrytm, affekt och känslor som flyter mellan kroppar och rum Känslor av tillhörighet till ting, platser, människor och rytmer Relationer inom pendlarrytmen Ofrivilligt lyssnande och delat ljudrum Pendlarkunskaper och andra resenärer Pendlarrytmens möte med väntans rytm Pendlaren blir resenär, rummet öppnas och genus synliggörs Positiva möten, fantasier och exotisering Identifikation, dubbelt medvetande och genusrytmer Militäruniform och kort kjol som genusrytmer Inskränkt livsrum Trygga uniformskroppar när det offentliga stationsrummet hotas Farliga missbrukskroppar på Norrköpings järnvägsstation A-lagarnas varaktiga appropriation av den lilla väntsalen Bortträngda resenärer och A-lagets mobilitet i stadsrummet Otillgängliga, riskfyllda miljöer och våld som kontinuum Ambivalenta manliga försvarare och den ödsliga tunneln i Kimstad Kringskuret kvinnligt vardagsliv och järnvägsstationer Ifrågasättande av kvinnliga resenärers närvaro på stationen nattetid 195

14 Omtolkning och förminskande av påkallad riskfylld situation Våldsamhet och risk för sexualiserat våld som genusrytmer Resenärernas miljöer Framkomlighet för pendlarrytmen på Norrköpings järnvägsstation Utsmyckning och trivsel på Norrköpings järnvägsstation Delat ljudrum och indelade rum Bristande översikt i gångtunneln vid Kimstad pendeltågsstation Brist på värme och WC på Kimstad pendeltågsstation Genus, hemtrevnad och hygien Konsumtion, rationalitet och omsorg Förvaltare om genus, behov och tillgänglighet Kommersiellt utbud och genuskomplementaritet Genus en knepig fråga att hantera Målrationalitet och omsorg och hemtrevnad som genusrytmer Genusperspektiv på rum, rytm och resande Genus som serialitet Rytmer Genus som rytm Arytmi Mobilitet och tillgänglighet Att arbeta med genus som rytm Jämställdhet och genusmaktordning på järnvägsstationer Vidare forskning 230 Epilog 233 English summary 239 Referenser 245

15

16

17 1 Introduktion Denna avhandling anlägger ett genusperspektiv på järnvägsstationer som fysiska platser och sociala rum. Den undersöker hur genus kommer till uttryck i resenärernas vardagliga vistelser på järnvägsstationerna. Genusperspektivet skapar förståelse för hur genusmaktordningen uttrycks och upprepas i dessa miljöer. Detta är av särskild vikt att undersöka, eftersom ett av de prioriterade områdena inom transportpolitiken är att medverka till ett jämställt samhälle och en jämställd transportpolitik. Hur resenärer upplever och använder järnvägsstationer kan vara av betydelse för om de känner sig bekväma och välkomna där eller om de uppfattar miljön som ogästvänlig och avvisande. För att sätta in studien i sitt sammanhang kommer kapitel 1 att ge en kort introduktion till hur tågtrafiken fått ökad betydelse i ett samhälle som präglas av ambitioner om rörlig arbets kraft och rumslig flexibilitet. Dagens närings- och arbetsmarknadspolitiken är inriktad på region förstoring, vilket innebär ökad rörlighet och att allt fler kvinnor och män innehar arbetspositioner som kräver arbetspendling och tjänsteresor. Tågtrafiken lyfts då ofta fram som ett betydelsefullt transportmedel för att uppnå ett hållbart resande. På så sätt blir även järnvägsstationer betydelsefulla platser för en ökande skara resenärer. Kapitlet presenterar också avhandlingens syfte och frågeställningar samt valet av de järnvägsstationer och resenärer som ingår i studien. Under de senaste tio åren har antalet personresor med tåg ökat. Detta har lett till att fler resenärer vistas kortare eller längre tid på järnvägsstationer i samband med sina resor. Trafikverkets officiella statistik visar att antalet resor med tåg ökat från 146 miljoner år 2003 till 193 miljoner år Prognosen efter den andra kvartalsrapporten för 2013 pekar på att personresor med tåg även fortsättningsvis följer en uppåtgående trend (Trafikanalys, Statistik 2013:25). Tabell 1 Utveckling av antal personresor under åren ÅR ANTAL MILJONER TÅGRESOR Källa: Trafikanalys, Statistik 2013:16, Järnvägstransporter 2013, kvartal 1. Statistiken inkluderar trafik på Trafikverkets järnvägsanläggningar, Arlandabanan, Inlandsbanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. 1

18 Den ökande arbetspendlingen är ett resultat av processer där tidigare lokala arbets marknader vidgats till större arbetsmarknadsregioner. Ett större antal arbetsplatser görs på detta sätt tillgängliga för arbetskraften, samtidigt som förväntningar läggs på de förvärvsarbetande att på daglig basis förflytta sig över allt större geografiska avstånd mellan bostad och arbetsplats (Sandow & Westin 2007:3 4). Den arbetspendling som sker över en kommun gräns ligger runt 30 procent av den förvärvsarbetande befolkningen (Torége et.al. 2008:5). En ökad arbetspendling nämns som en katalysator för samhällsutvecklingen. Även inom den regionala utvecklingspolitiken förespråkas ökad arbetspendling, eftersom den bedöms leda till ekonomisk tillväxt såväl lokalt, regionalt som i hela riket (SIKA Rapport 2007:1, Trafik analys Rapport 2011:3, Prop.2008/09:35). I dag genomförs endast 10 procent av samtliga resor i Sverige med kollektiva transportmedel medan 50 procent sker med bil. För att locka den ökande skaran arbetspendlare och tjänsteresenärer att resa miljömässigt hållbart finns ett uttalat intresse av att utveckla kollektiv trafiken till ett attraktivt och tillgängligt alternativ till bilen (Torége et.al. 2008:69). En välutvecklad kollektivtrafik betraktas som nödvändig för att göra den ökade arbetspendlingen miljömässigt hållbar (SIKA Rapport 2007:1). 1 Ett antal studier som fokuserar på regionförstoringens konsekvenser ur ett genus perspektiv tyder dock på att ökad pendling riskerar att motverka ett jämställt- och socialt hållbart samhälle. I dessa studier lyfts bland annat faktorer som befästande av könsroller, alltför långa restider samt stress hos vuxna och barn fram som negativa konsekvenser. (Boverket 2005, Friberg 2006, 2008, 1999, Sandow & Westin 2007, Jönsson & Scholten 2010). Studier om genus och transporter har visat att män och kvinnor generellt sett har olika vardagsliv och transportmöjligheter. Till exempel tenderar kvinnor i högre grad än män att åka med kollek tiva färdmedel, medan män i högre grad har tillgång till bil och väljer bilen som färdmedel. Generellt sett arbetspendlar män längre sträckor än kvinnor, medan har kvin nor kor tare väg till sina arbetsplatser eftersom det finns fler lokala arbetstillfällen inom kvinno dominerade yrken, som i vård och omsorgssektorn. Även när kvinnor och män har samma ut bildningsnivå kvarstår förhållandet att män generellt sett pendlar längre sträckor än kvinnor. En anledning som nämns till detta faktum är att kvinnor fortfarande i högre grad än män tar ett större ansvar för barn och hushållsarbete (Friberg 1999, 2008, SOU 2001:44, SIKA 2002). Även om det finns tendenser till att män tar allt större del av det repro duk tiva arbetet i familjen, framförallt genom vård och omsorg av sina barn, ansvarar kvinnor alltjämt för huvudparten. Det leder till att kvinnor gör fler 1 Andra faktorer som sägs bidra till att göra regionförstoring miljömässigt hållbar är utvecklingen av IT, som genom möjlighet till webbaserade möten och uppkoppling till lokala nätverk, ger rumslig flexibilitet åt allt fler arbetsuppgifter som därmed kan utföras på distans (Friberg 2006:170, Torége et. al. 2008:68). 2

19 åter kommande inköps- och service resor jämfört med män samt gör fler resor i samband med barnens fritids aktiviteter (Krantz 1999, Hjorthol 2008). 2 I ett samhälle där såväl män som kvinnor förväntas kunna arbetspendla allt längre sträckor blir både kvinnor och män indragna i nya resmönster. Detta får återverkningar i hur de kan och vill organisera sina vardagsliv. Regionförstoringsprocesser ändrar således människors vardagsliv och tvingar dem till att röra sig i transportsystemet på ett annat sätt än de annars skulle göra. Av den anledningen är det viktigt att undersöka hur människor upplever och använder miljöer som är knutna till detta system t ex järnvägsstationer. 1.1 Genusperspektiv på järnvägsstationer Hur individer upplever järnvägsstationer har betydelse för om de känner sig bekväma och välkomna där eller om de uppfattar miljön som ogästvänlig och avvisande (jfr Forsberg 2005, Kanes Weisman [1981] 2000). En ogästvänlig miljö kan leda till att resenärer undviker vissa platser och situationer på järnvägsstationen eller att de i värsta fall undviker att använda tåg som färdmedel. Denna studie grundar sig i ett intresse av att undersöka hur resenärer i sin vardag använder och upplever de järnvägsstationer som de har för vana att vistas på, vilka känslor som dessa platser väcker i dem, hur de beter sig där och vilka erfarenheter och intryck de har av dessa miljöer. Därutöver utgår studien från ett intresse av att undersöka hur genus skrivs in i den byggda miljön som omger resenärerna och som bidrar till resenärernas upplevelser av järnvägsstationerna som fysiska platser och sociala rum. Särskilt angeläget är att undersöka detta ur ett genusperspektiv, eftersom tidigare forskning tyder på att män och kvinnor bär med sig olika erfarenheter och kalkylerar med olika risker när de befinner sig i offentliga miljöer. (Koskela 1999, Pain 2001,Forsberg 2005, Andersson 2005a, Andersson 2005b). Detta kan bidra till att män och kvinnor förhåller sig på olika sätt till de stationsmiljöer de möter i sin vardag. Ytterst problematiserar mäns och kvinnors bruk och upplevelser av offentliga rum demokratiska aspekter av samhällsdeltagande, eftersom det visar på de skilda möjligheter män och kvinnor i realiteten har att vara mobila och delta i samhällslivet på jämställda villkor. Genom att anlägga ett genusvetenskapligt perspektiv bidrar denna studie bidra till en förståelse av hur genus kommer till uttryck på järnvägsstationer och kunskaper som kan användas i arbetet för att uppnå målsättningarna om jämställdhet inom den rådande transportpolitiken. 3 Redan år 2001 då ett sjätte transportpolitiskt delmål om ett jämställt transportsystem antogs påpekades vikten av att analysera transportsektorn ur ett 2 I kapitel 3 beskrivs mer ingående den forskning som rör genus och transport. 3 Utvecklingen över den transportpolitiska inriktningen om att införa ett jämställt transportsystem utvecklas vidare i kapitel 2. 3

20 genusperspektiv för att nå målsättningen (Prop. 2001/02:20, SOU2001:44). Sedan år 2009 existerar skrivningarna om jämställdhet inom funktionsmålet om tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. (Prop. 2008/09:93) Jämställdhet är ett prioriterat område inom transportpolitiken. De preciseringar som rör jämställdhet som ett prioriterat område slår fast att såväl genomförandet, arbetsformerna som resultaten av transportpolitiken ska medverka till ett jämställt samhälle. Det gäller såväl kortsiktiga åtgärder som syftar till att skapa jämställdhet i den aktuella transport situationen, som mer långsiktiga åtgärder vars syfte är att bidra till att förändra de könsmönster som råder i samhället (Prop. 2008/09:93). Poängteras bör att det finns en skillnad mellan de båda begreppen jämställdhet och genus. Medan jämställdhet definierar ett normativt politiskt begrepp som relaterar till ett jämställt samhälle där kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldig heter, så utgör genus ett mångfacetterat vetenskapligt begrepp där makt ordningar i relation till sociala dimensioner av kön undersöks. 4 Genusvetenskapliga studier, som den här av handlingen, kan används för att synliggöra de maktrelationer som råder mellan kvinnor och män på ett samhälleligt plan. De kan även bidra med att lyfta fram kunskapsmässiga och språkliga redskap för att hantera frågor som rör genus (Wittbom 2009:11 21). Min förhoppning är att avhandlingen ska bidra till att skapa en fördjupad förståelse för de genusdimensioner som kommer till uttryck på järnvägsstationer, en kunskap som sedan kan användas för att arbeta vidare med åtgärder för att integrera jämställdhet i transportsystemet och i samhället i övrigt. Denna avhandling kan således ses som ett bidrag till att lyfta fram genusaspekter såväl i resenärernas aktuella transportsituation som i samhället i övrigt. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med avhandlingen är att undersöka hur genus kommer till uttryck i resenärernas vardagliga vistelser på järnvägsstationer. 4 I avhandlingen förekommer både begreppen kön och genus. Inom feministisk- och genusforskning används såväl begreppet kön som genus (se vidare Gemzöe 2002). I denna avhandling benämner begreppen olika saker. Kön används som en statistisk kategori och vid skrivelser och återgivning av tidigare forskning som använer kön som begrepp. Genus används för att definiera något som går över den biologiska kroppens gränser och genom genusmaktordningen kan kopplas till ett strukturellt maktperspektiv. För en utförligare beskrivning se vidare kapitel 4. 4

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige

Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Mellan två världar - att vara ung, tjej och nyanländ i Sverige Av Jessica Gustafsson Ht-2010 Handledare: Norma Montesino ABSTRACT Author: Jessica Gustafsson Title: Between two worlds to be young, female

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Rädslans rum. Birgitta Andersson Lunds universitet. trygghetens rum ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet

Rädslans rum. Birgitta Andersson Lunds universitet. trygghetens rum ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet Rädslans rum trygghetens rum ett forskningsprojekt om kvinnors vistelse i trafikrummet Birgitta Andersson Lunds universitet VINNOVA Rapport VR 2001:32 TITEL (svensk): Rädslans rum - trygghetens rum - ett

Läs mer

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Delat ledarskap i medarbetarperspektiv Medarbetar- och chefserfarenheter vid två företag Soma Biglari arbetslivsrapport nr 2006:39 issn 1401-2928 Enheten för arbetshälsa Enhetschef: Ewa Wigaeus Tornqvist

Läs mer

Man vill ha det lite jämställt sådär

Man vill ha det lite jämställt sådär Jenny Alsarve & Katarina Boye Man vill ha det lite jämställt sådär Planer för föräldraledighet och arbetsdelning bland blivande föräldrar Arbetsrapport 14 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Doing

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson

Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Lotta Svensson Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter Lotta Svensson Linköping Studies in Arts and Science No. 359 Linköping Studies in Education and Psychology No. 109 Linköping

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Att slitas mellan olika världar -

Att slitas mellan olika världar - GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Att slitas mellan olika världar - en studie om dörrvakters arbets- och livssituation Examensarbete i sociologi 15 hp, Författare: Thomas Westerberg Handledare:

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

vi lär barnen att ha fritid.

vi lär barnen att ha fritid. vi lär barnen att ha fritid. En kvalitativ studie om fritidspedagogens yrkesroll, arbetsuppgifter och yrkesval Jessica Wallin Examinator: Ann S. Pihlgren Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Idén om medarbetarskap

Idén om medarbetarskap Idén om medarbetarskap En studie av en idés resa in i och genom två organisationer Karin Kilhammar Linköping Studies in Arts and Science No. 539 Linköping Studies in Behavioural Science No. 159 Linköpings

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland

Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Stationers roll för utveckling av mindre orter och dess omland Kunskapssammanställning och forskningsbehov Elin Slätmo Working Papers in Human Geography 2015:3 Department of Economy and Society Text:

Läs mer

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt

Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Jag har rätt tycker jag också att få ett jobb.. faktiskt - En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på arbete

Läs mer

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3

Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys. Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Arbetspendling i storstadsregioner en nulägesanalys Rapport 2011:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer