Brf Solstigen ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning"

Transkript

1 Brf Solstigen ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter 8 Underskrifter 12 Årsredovisning (12)

2 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solstigen, Haninge Kommun, med organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Denna årsredovisning omfattar det andra räkenskapsåret för Bostadsrättsföreningen Solstigen. Bostadsrättsföreningen Solstigen registrerades Den 6 november 2009 köpte föreningen fastigheten Haninge Söderbymalm 7:67 i Haninge Kommun. Köpet genomfördes på följande sätt. Föreningen köpte av Hyresbostäder i Sverige II AB samtliga aktier i aktiebolaget Fastighetsbolaget Söderbymalm II AB som vid det tillfället var ägare till fastigheten Haninge Söderbymalm 7:67. Köpet innebar att Fastighetsbolaget Söderbymalm II AB blev ett helägt dotterbolag till bostadsrättsföreningen. I samband med köpet av aktiebolaget överfördes aktiebolagets fastighet till bostadsrättsföreningen som därmed blev ägare till fastigheten. Efter denna transaktion kunde dotterbolaget avvecklas. Den totala anskaffningskostnaden för fastigheten var ca 204 miljoner kronor. För ombildning och förberedelse av köpestämman anlitades Isaksson & Partner AB. Föreningens fastighet Föreningens fastighet består av flerbostadshus på Vallavägen med totalt 194 lägenheter, 20 st carport, 48 garageplatser samt 153 parkeringsplatser. Den totala lägenhetsytan är m 2. Tomtarealen är m 2. Marken innehas med äganderätt. Av de 194 lägenheterna är för närvarande ( ) 153 bostadsrättslägenheter och 41 hyresrätter. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos If. Föreningens stadgar och ekonomisk plan Föreningen registrerades hos Bolagsverket Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket Datum för den ekonomiska planen är Årsredovisning (12)

3 Styrelsen sammansättning sedan årsstämman Malin Parada styrelseledamot, ordförande Fanny Harzdorf styrelseledamot, vice ordförande Martin Ungerborn styrelseledamot, sekreterare Mikael Stadin styrelseledamot, kassör Britt-MarieBirkestad styrelseledamot Holmberg, Daniel styrelsesuppleant Sundbaum, Rikard styrelsesuppleant Revisor Jörgen Schumacher Winborg, Siv auktoriserad revisor föreningsintern revisor Firmatecknare Enligt antagna stadgar tecknas föreningens firma förutom av styrelsen av minst två ledamöter i förening. Sammanträden Under verksamhetsåret har genomförts 31 protokollförda möten varav ett konstituerande möte. Utöver protokollförda styrelsemöten har många spontana arbetsmöten hållits. Arbetet i styrelsen kännetecknas av en öppen och respektfull stämning där alla drar sitt strå till stacken. Förvaltning Vid ombildningen november 2009 tog vi över en fastighet med ett stort underhållsbehov både när det gällde fastigheterna och marken. Under 2010 var det därför nödvändigt för styrelsen att bedöma och planera för nödvändigt underhåll. Vi har tillsammans med våra förvaltare genomfört besiktningar av olika delar på vår fastighet. Utifrån resultaten av dessa besiktningar har vi upprättat planer och prioriteringar för de insatser som krävs för att göra Brf Solstigen till ett attraktivt boende. En del av renoveringarna utförs under Styrelsen informerar om sin verksamhet genom att nyhetsbrev sätts upp i portarna ca 10 ggr/år och anslag om händelser i närtid sätts upp vid behov. All information finns även på Solstigens hemsida. För att öka möjligheterna till kontakt med boende utsåg styrelsen under 2010 arvoderade portansvariga i varje port. Portansvariga har haft till uppgift att vara en länk till styrelsen och de rapporterar till styrelsen varje månad. Under 2010 kom idéer om att utveckla och utöka portansvarigas uppgifter. Beslut om förändringarna togs i mars Här kommer ett sammandrag över insatser under För att dra ner på kostnaderna för föreningen så har styrelsen, med hjälp av engagerade boende, utfört mycket arbete i utemiljön i stället för att anlita markentreprenören som utan kostnad har bistått med goda råd. Våren - sommaren 2010: Rensning och gallring av buskar och träd. Alla träd på parkeringarna fälldes av styrelsen och engagerade boende. Juni: Anordnades en arbetsdag tillsammans med ett 20-tal boende; vi renoverade och gjorde i ordning sandlådor och bänkar. (Senare byttes sanden i alla sandlådor, detta utfördes av markentreprenören). Årsredovisning (12)

4 Alla cykel- och barnvagnsrum rensades ur. Det som var trasigt och som saknade märkning samlades ihop och kastades. Allt (utom skräpet) märktes, fotograferades och placerades i låsta utrymmen i tre månader. Efter 3 månader skänktes det mesta till kommunens dagliga verksamhet. De hämtade det som gick att använda och de renoverar och säljer i sin butik. Det som ändå bara stod och skräpade i våra förråd kom till nytta och återanvändes. Augusti 2010; Fällning av stora skymmande träd inne på våra 2 gårdar. Trasiga staket och portaler togs bort och ersattes av nya. (Utfördes av fackmän) September 2010; Besiktning av alla balkongräcken. (Utfördes av fackmän och styrelse) Oktober/november 2010: Sanering av fukt och mögelskadade skyddsrum och utrymningsvägar (Utfördes av fackmän). Oktober 2010: Inventering och rensning av alla förrådsutrymmen i föreningen. Oktober 2010: Styrelsen river gungställning och andra farliga lekredskap på Mellangården och förbereder för ny gungställning. Marken förbereds och fylls med ny sand, ny gungställning monteras (utfördes av vår markentreprenör) Samtidigt med de nya gungorna beställdes 4 nya bordbänkar som kommer att placeras ut under våren En grillplats har förberetts på Mellangården (mot ) som kommer att färdigställas våren (Utförs av fackmän) Det har varit två kalla, snörika och långa vintrar. Detta har medfört stora kostnader för sandning och snöröjning på vår mark. De stora mängderna snö gjorde även att vi tvingades beställa takskottning. Vintern har även varit mycket kall och detta har medfört stora kostnader för att värma upp våra lägenheter. Förslag till behandling av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande resultatmedel: Balanserat resultat Årets förlust Totalt resultat att disponera ,00 kr ,88 kr ,88 kr Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: Avsättning till fond för yttre underhåll (0,3 % av taxeringsvärdet) ,00 kr Överföres i ny räkning ,88 kr Totalt ,88 kr Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. Årsredovisning (12)

5 Org.nr Not Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning kr kr Hyresintäkter bostäder kr kr Hyresintäkter övrigt kr kr Årsavgifter bostäder kr kr In- och -utflyttning o.dyl kr Övriga intäkter kr Summa Rörelsens intäkter kr kr Resultat efter Rörelsens intäkter kr kr Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel kr kr Löpande underhåll och reparationer kr kr Planerat underhåll kr Driftskostnader kr kr Fastighetsförsäkringar kr kr Fastighetsskatt kr kr Förvaltningskostnader kr kr Övriga kostnader kr kr Summa Fastighetsförvaltning kr kr Övriga externa kostnader kr kr Personalkostnader kr Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar kr kr Summa Rörelsens kostnader kr kr Resultat efter Rörelsens kostnader kr kr Resultat från finansiella investeringar Intäkter från andelar i intresseföretag kr Övriga ränteintäkter och liknande intäktsposter kr Räntekostnader och liknande kostnadsposter kr kr Summa Resultat från finansiella investeringar kr kr Resultat efter Resultat från finansiella investeringar kr kr Extraordinära poster, bokslutsdisp., skatter Skatt på årets resultat Summa Extraordinära poster, bokslutsdisp., skatter kr kr Resultat efter Extraordinära poster, bokslutsdisp., skatter kr kr Årets resultat kr kr Årsredovisning (12)

6 Org.nr Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark kr kr Summa Materiella anläggningstillgångar kr kr Summa Anläggningstillgångar kr kr Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar kr kr Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kr kr Summa Fordringar kr kr Kassa och bank kr kr Summa Omsättningstillgångar kr kr Summa Tillgångar kr kr Årsredovisning (12)

7 Org.nr Balansräkning Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Insatser kr kr Kapitaltillskott kr Fond för yttre underhåll kr Summa Bundet eget kapital kr kr Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust kr Årets resultat kr kr Summa Fritt eget kapital kr kr Summa Eget kapital kr kr Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut kr kr Summa Långfristiga skulder kr kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder kr kr Skatteskulder kr Övriga skulder kr kr Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kr kr Summa Kortfristiga skulder kr kr Summa Eget kapital, avsättningar och skulder kr kr Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter kr kr Årsredovisning (12)

8 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Rörelsens kostnader Vid indelningen av rörelsens kostnader i olika kostnadsgrupper har följande principer följts. Under rubriken Fastighetsskötsel hänförs kostnader som har med fastighetens direkta skötsel att göra. Rubriken Löpande underhåll och reparationer innehåller kostnader för nödvändiga underhållsåtgärder och reparationer som uppstått under året och som inte har varit planerade. Rubriken Planerat underhåll omfattar det underhåll som är periodiskt och planerat. Anläggningstillgångar Föreningens anläggningstillgångar består av byggnader och mark. Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Byggnader 0,50 % Markvärdet är inte föremål för avskrivningar. Fordringar Fordringarna har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomstskatter Föreningen beskattas med kommunal fastighetsavgift. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämman sker överföring från balanserad vinst (under Fritt eget kapital) till fond för yttre underhåll (under Bundet eget kapital). Eftersom underhållplan inte har upprättats avsätts 0,3 % på fastighetens taxeringsvärde inklusive mark, till en fond för yttre reparationer. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Arvoden till styrelsen har utgått. Skulder Skulder redovisas med nominellt belopp. Årsredovisning (12)

9 Allmänna notupplysningar Not nr 1 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel tillägg, byggnad Städning Fastighetsskötsel, grundavtal Snörenhållning Övrigt Summa Fastighetsskötsel Not nr 2 Löpande underhåll och reparationer Vattenskador Löpande underhåll av gemensamma utrymmen Löpande underhåll, hissar Löpande underhåll av bostäder Löpande underhåll av hyreslägenheter Löpande underhåll, ventilation Övrigt Summa Löpande underhåll och reparationer Not nr 3 Planerat underhåll Planerat underhåll av markytor Planerat underhåll av hyreslägenheter Planerat underhåll, lekutrustning Planerat underhåll av gemensamma utrymmen Planerat underhåll, VVS/sanitet Planerat underhåll av bostäder Övrigt Summa Planerat underhåll Not nr 4 Driftskostnader Fjärrvärme Fastighetsel Vatten Sophämtning Summa Driftskostnader Not nr 5 Förvaltningskostnader Ekonomiförvaltning, grundavtal Teknisk förvaltning, grundavtal Ekonomiförvaltning, pantsättningsavgifter Ekonomiförvaltning, överlåtelseavgifter Övrigt Summa Förvaltningskostnader Årsredovisning (12)

10 Not nr 6 Övriga kostnader Kabel-TV Mäklararvoden Övrigt Summa Övriga kostnader Not nr 7 Övriga externa kostnader Förbrukningsmaterial Advokat- och rättegångskostnader Serviceavgifter till branchorganisationer Övrigt Summa Övriga externa kostnader Not 8 Byggnader och mark, avskrivningar Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början kr 0 kr Årets inköp kr kr Utgående anskaffningsvärde kr kr Ackumulerade avskrivningar (0,50% per år) Vid årets början kr 0 kr Årets avskrivningar enligt plan kr kr Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan kr kr Bokfört värde byggnad kr kr Mark Anskaffningsvärde mark kr kr Bokfört värde mark kr kr Årets totala avskrivningar byggnader kr kr Totalt utgående anskaffningsvärde kr kr Totalt utgående ackumulerade avskrivningar kr kr Totalt utgående bokfört värde byggnad kr kr Totalt utgående bokfört värde byggnad och mark kr kr Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad kr kr Taxeringsvärde mark kr kr Summa taxeringsvärde kr kr Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder kr kr Lokaler 0 kr 0 kr Summa taxeringsvärde kr kr Årsredovisning (12)

11 Not nr 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not nr 10 Eget kapital Insatser Uppl.avgifter Fond yttre uh Bal.resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Inbetalt under året Bal. av föreg. års resultat Avsättn. fond yttre uh Årets resultat Belopp vid årets utgång Not nr 11 Skulder kreditinstitut Räntesats Bundet till Lån nr SBAB ,62% 3 månader Lån nr SBAB ,29% Lån nr SBAB ,11% Lån nr SBAB ,70% Lån nr SBAB ,50% Summa Skulder kreditinstitut Not nr 12 Övriga skulder Personalskatt Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt Kortfristiga låneskulder Övrigt Summa Övriga skulder Not nr 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Övrigt Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Årsredovisning (12)

12

13

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Solstigen 7696 69620 20-0950 0950 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2011 Brf Ekebydalen 1(14) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985

ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr 716421-5985 ÅRSREDOVISNING Brf Fredriksstrand Org.nr för räkenskapsåret Brf Fredriksstrand 1(11) Styrelsen för Brf Fredriksstrand, Vaxholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31

ÅRSREDOVISNING. för BRF VENDELSÖ GÅRD. Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 ÅRSREDOVISNING för BRF VENDELSÖ GÅRD Org.nr. 769600-4410 2010-01-01 2010-12-31 Org.nr. 769600-4410 Å R S R E D O V I S N I N G för BRF VENDELSÖ GÅRD Styrelsen för Brf Vendelsö Gård får härmed avgiva årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lunden

Årsredovisning. Brf Lunden Årsredovisning för Brf Lunden Räkenskapsåret 2012 Brf Lunden 1(15) Styrelsen för Brf Lunden, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 1 (12) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen KISTA ÄNGAR 2 Styrelsen för Brf. Kista Ängar 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Björkhagen 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret

Arsredovisning. Brt Strandängen 2 iarlöv 769610-9581. för. Räkenskapsåret o Arsredovisning för Brt Strandängen 2 iarlöv Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning sida Dagordning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning Ansvarsförbindelse och ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer