Brf Solstigen ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf Solstigen 20-0950 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2009-04-27 2009-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning"

Transkript

1 Brf Solstigen ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter 8 Underskrifter 12 Årsredovisning (12)

2 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solstigen, Haninge Kommun, med organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Denna årsredovisning omfattar det första räkenskapsåret för Bostadsrättsföreningen Solstigen. Detta första år är ett förkortar räkenskapsår som omfattar drygt 8 månader. Bostadsrättsföreningen Solstigen registrerades Den 6 november 2009 köpte föreningen fastigheten Haninge Söderbymalm 7:67 i Haninge Kommun. Köpet genomfördes på följande sätt. Föreningen köpte av Hyresbostäder i Sverige II AB samtliga aktier i aktiebolaget Fastighetsbolaget Söderbymalm II AB som vid det tillfället var ägare till fastigheten Haninge Söderbymalm 7:67. Köpet innebar att Fastighetsbolaget Söderbymalm II AB blev ett helägt dotterbolag till bostadsrättsföreningen. I samband med köpet av aktiebolaget överfördes aktiebolagets fastighet till bostadsrättsföreningen som därmed blev ägare till fastigheten. Efter denna transaktion kunde dotterbolaget avvecklas. Den totala anskaffningskostnaden för fastigheten var ca 204 miljoner kronor. För ombildning och förberedelse av köpestämman anlitades Isaksson & Partner AB. Föreningens fastighet Föreningens fastighet består av flerbostadshus på Vallavägen med totalt 194 lägenheter, 20 st carport, 48 garageplatser samt 153 parkeringsplatser. Den totala lägenhetsytan är m 2. Tomtarealen är m 2. Marken innehas med äganderätt. Av de 194 lägenheterna är för närvarande ( ) 145 bostadsrättslägenheter och 49 hyresrätter. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos If. Föreningens stadgar och ekonomisk plan Föreningen registrerades hos Bolagsverket Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket Datum för den ekonomiska planen är Årsredovisning (12)

3 Styrelsen sammansättning under april- november 2009 Stefan Löfström ordförande Malin Parada sekreterare Maria Tibbling ledamot Fanny Harzdorf ledamot Semra Köylüoglu ledamot Selma Köylüoglu ledamot Michael Henriquez ledamot Martin Ungerborn suppleant Mikael Stadin suppleant Styrelsen sammansättning under november- december 2009 Malin Parada ordförande Fanny Harzdorf vice ordförande Martin Ungerborn sekreterare Maria Tibbling kassör Revisor Jörgen Schumacher auktoriserad revisor Firmatecknare Enligt antagna stadgar tecknas föreningens firma förutom av styrelsen av minst två ledamöter i förening. Sammanträden Styrelsen har under året 2009 haft 23 protokollförda sammanträden. Förvaltning Styrelsen har efter förvärvet av fastigheten arbetat hårt med att få allt på plats. Efter genomgång av inkomna anbud från olika förvaltare valdes Borg & Merio Fastighetsförvaltning och HSB Stockholm för att personligen presentera sina tjänster. Då styrelsens uppfattning var att Borg & Merio bäst kunde erbjuda oss de tjänster som vi som nybildad förening behöver, valdes de och kontrakt tecknades för fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Den ekonomiska förvaltningen kommer att skötas av deras partner Chinbo. Städningen av trapphus och tvättstugor kommer det miljöinriktade städbolaget Tarjas AB ta hand om. De kommer även att grovrengöra och polera föreningens samtliga trapphus med start från årsskiftet 09/10. Snöröjning, sandning etc av gårdar och p-platser har tidigare skötts av Enskede Markarbeten. Då det samarbetet fungerat väl kommer de även fortsättningsvis att ta hand om detta. Eftersom det har varit en mycket snörik vinter har en större summa gått till snöbekämpning både på mark och tak. Avtal har även tecknats med parkeringsbolaget Mobil Park samt med Heby Hiss AB för att säkerställa att hissarna servas och fungerar som de ska. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen fått gå ut med information och regler gällande otillåtet avfall i och utanför grovsoprummen. På grund av överfyllning av kärlen samt att avfall lämnats utanför rummen har föreningen fått stora kostnader för bortforsling av detta. Efter att informationen nått ut till medlemmar och hyresgäster har märkbar förbättring uppnåtts. Under 2010 har styrelsen planer på att måla om de trapphus som ännu inte målats om, byta ut slitna anslagstavor, laga trasiga trappnosar, klippa ner vissa träd samt rusta upp de träpartier som finns. Hemsida är under uppbyggande och kommer inom kort att presenteras. Årsredovisning (12)

4 Förslag till behandling av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande resultatmedel: Balanserat resultat Årets förlust Totalt resultat att disponera 0,00 kr ,00 kr ,00 kr Styrelsen föreslår att resultatet disponeras på följande sätt: Avsättning till fond för yttre underhåll (0,3 % av taxeringsvärdet) ,00 kr Överföres i ny räkning ,00 kr Totalt ,00 kr Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. Årsredovisning (12)

5 Org.nr Not Resultaträkning Rörelsens intäkter Nettoomsättning Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter övrigt Årsavgifter bostäder Summa Rörelsens intäkter Resultat efter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel Löpande underhåll och reparationer Driftskostnader Fastighetsförsäkringar Fastighetsskatt Förvaltningskostnader Övriga kostnader Summa Fastighetsförvaltning Övriga externa kostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa Rörelsens kostnader Resultat efter Rörelsens kostnader Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande kostnadsposter Summa Resultat från finansiella investeringar Resultat efter Resultat från finansiella investeringar Årets resultat kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årsredovisning (13)

6 Org.nr Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Summa Materiella anläggningstillgångar kr kr Summa Anläggningstillgångar kr Omsättningstillgångar Fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Fordringar Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar kr kr kr kr kr Summa Tillgångar kr Årsredovisning (13)

7 Org.nr Balansräkning Not Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Insatser Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Årets resultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital kr kr kr kr kr Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Långfristiga skulder kr kr Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder kr kr kr kr Summa Eget kapital, avsättningar och skulder kr Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter kr Årsredovisning (13)

8 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Detta är det första räkenskapsåret för föreningen. Jämförelsesiffror från föregående år saknas därför. Anpassning till nya rekommendationer För föreningen tillämpas BFNAR 2003:4 Uttalande om redovisning av medel reserverade för framtida fastighetsunderhåll i bostadsrättsföreningar. Endast faktiska underhållskostnader redovisas i resultaträkningen. Rörelsens kostnader Vid indelningen av rörelsens kostnader i olika kostnadsgrupper har följande principer följts. Under rubriken Fastighetsskötsel hänförs kostnader som har med fastighetens direkta skötsel att göra. Rubriken Löpande underhåll och reparationer innehåller kostnader för nödvändiga underhållsåtgärder och reparationer som uppstått under året och som inte har varit planerade. Rubriken Planerat underhåll omfattar det underhåll som är periodiskt och planerat. Anläggningstillgångar Föreningens anläggningstillgångar består av byggnader och mark. Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Byggnader 0,50 % Markvärdet är inte föremål för avskrivningar. Fordringar Fordringarna har efter individuell prövning värderats till belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomstskatter Föreningen beskattas med 26,2% av ränteintäkterna samt fastighetsavgift. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämman sker överföring från balanserad vinst (under Fritt eget kapital) till fond för yttre underhåll (under Bundet eget kapital). Eftersom underhållplan inte har upprättats avsätts 0,3 % på fastighetens taxeringsvärde inklusive mark, till en fond för yttre reparationer. Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Arvoden till styrelsen har inte utgått. Skulder Skulder redovisas med nominellt belopp. Årsredovisning (12)

9 Allmänna notupplysningar Not nr 1 Fastighetsskötsel Snörenhållning kr 0 Bevakningskostnader kr 0 Städning kr 0 Fastighetsskötsel tillägg, byggnad kr 0 Fastighetsskötsel, grundavtal kr 0 Summa Fastighetsskötsel kr 0 Not nr 2 Löpande underhåll och reparationer Löpande underhåll, ventilation kr 0 Löpande underhåll av gemensamma utrymmen kr 0 Övrigt kr 0 Summa Löpande underhåll och reparationer kr 0 Not nr 3 Driftskostnader Sophämtning kr 0 Vatten kr 0 Fjärrvärme kr 0 Fastighetsel kr 0 Summa Driftskostnader kr 0 Not nr 4 Förvaltningskostnader Ekonomiförvaltning, porto kr 0 Ekonomiförvaltning, pantsättningsavgifter kr 0 Ekonomiförvaltning, tillägg kr 0 Ekonomiförvaltning, grundavtal kr 0 Teknisk förvaltning, grundavtal kr 0 Summa Förvaltningskostnader kr 0 Not nr 5 Övriga externa kostnader Revisionsarvoden kr 0 Städning och renhållning kr 0 Övrigt kr 0 Summa Övriga externa kostnader kr 0 Årsredovisning (12)

10 Not 6 Byggnader och mark, avskrivningar Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar (0,50% per år) Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Bokfört värde byggnad 0 kr kr kr 0 kr kr kr kr Mark Anskaffningsvärde mark Bokfört värde mark kr kr Årets totala avskrivningar byggnader Totalt utgående anskaffningsvärde Totalt utgående ackumulerade avskrivningar Totalt utgående bokfört värde byggnad Totalt utgående bokfört värde byggnad och mark kr kr kr kr kr Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Summa taxeringsvärde Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler Summa taxeringsvärde kr kr kr kr 0 kr kr Not nr 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kr 0 Förutbetalda försäkringspremier kr 0 Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kr 0 Årsredovisning (12)

11 Not 8 Eget kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre undehåll Balanserad vinst/förlust Årets resultat Belopp vid årets ingång 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr Reservering av yttre fond, enligt stadgarna Reservering av yttre fond, frivillig Årets inbetalningar kr Ianspråktagande av yttre fond, enligt beslut av föreningsstämman Balansering av föregående års resultat Årets resultat kr Belopp vid årets utgång kr 0 kr 0 kr 0 kr kr Not 9 Skulder till kreditinstitut Räntesats Bundet till Lånebelopp Lånebelopp SBAB ,31% Rörligt 3 månaders kr 0 kr SBAB ,29% kr 0 kr SBAB ,11% kr 0 kr SBAB ,70% kr 0 kr SBAB ,50% kr 0 kr Summa kr 0 kr Årsredovisning (12)

12 Not nr 10 Övriga skulder Kortfristiga låneskulder kr 0 Övrigt kr 0 Summa Övriga skulder kr 0 Not nr 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknat arvode för revision kr 0 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kr 0 Förutbetalda medlemsavgifter kr 0 Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter kr 0 Stockholm Brf Solstigen Malin Parada Fanny Harzdorf Maria Tibbling Martin Ungerborn REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits Jörgen Schumacher Auktoriserad revisor Årsredovisning (12)

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning

Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen avger följande årsredovisning Brf Dalen 10 769605-8085 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Nyckeltal 6 Resultaträkning 7 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret

Brf Muttern 4. Årsredovisning 716419-6888. För räkenskapsåret Brf Muttern 4 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Muttern 4 1(10) Årsredovisning Styrelsen för Brf Muttern 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm

Årsredovisning. HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Årsredovisning för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm Räkenskapsåret 2010 HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm 1(14) Styrelsen för HSB:s Brf Fallskärmen i Stockholm, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012

ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 ÅRSREDOVISNING BRF VÄVLAGAREN 2012 Innehåll Vävlagaren i korthet Vävlagaren är en bostadsrättsförening i Göteborg som bildades år 2000 då fastigheten byggdes. Fastigheten består av ett flerbostadshus med

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779

Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 769603-0779 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Bostadsrättsföreningen Fabriken 27 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fabriken 27, Stockholm, får härmed

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272

Bostadsrättsföreningen Terrakottan 9 Org.nr 716422-1272 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Styrelsen för Brf Terrakottan 9 får härmed lämna följande redovisning för verksamhetsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Föreningen äger fastigheten Terrakottan

Läs mer