Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbart justerade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbart justerade"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september 2006 kl Elwe Nilsson (m) ordförande Ove Ekström (c) vice ordförande Claes Ericsson (m) Lage Jansson (m) Maj Birgersson (kd) Ragnar Dahl (fp) Ove Larsson (s) Tore Pettersson (s) Ing-Marie Elfström (s) Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Bengt-Åke Grip (kd) Bo Bergström (s) Sven-Olof Nilsson (s) Olle Wallin, samhällsbyggnadschef, Kristina Gewers, chef för Plan- och exploatering, Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov, Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare Ing-Marie Elfström Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer omedelbart justerade Ordförande Elwe Nilsson (m) Justerande Ing-Marie Elfström (s) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna Underskrift 1 (26)

2 Innehållsförteckning: Upphandling av bevakningstjänster...3 Försäljning av Karby 4:8 i Karby industriområde...5 Förköpsförfrågan Ubby 1: Trafikolycksrapport 2004 och Information...7 Förfrågan från Skrattegi förskolor AB om köp av fastigheterna Kragsta 2:214-2:216, Blåsippans (Zetterlunds) förskola - återremiss...8 Planuppdrag rörande golfbana vid Rosenkälla...11 Program för detaljplan, golfbana vid Rosenkälla, programsamråd...12 Detaljplan för bostadsområdet SKOGA, programsamråd...13 Ormsta 1:942, Smålandsvägen 52, klagomål om störande parkering av lastbil...14 Bällsta 2:226, Tingvallavägen 19, ansökan om förhandsbesked avseende styckning av fastigheten och nybyggnad av ett enbostadshus...15 Stångberga 1:18, Rialavägen 60, ansökan om förhandsbesked avseende styckning av fastigheten avsedd för nybyggnad av enbostadshus...17 Ubby 1:10, Molnbyvägen, ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av sex enbostadshus samt avstycka tomter om cirka kvadratmeter kring dessa...18 Ubby 1:52, Molnbyvägen, ansökan om bygglovför enbostadshus...20 Vallentuna-Ekeby 2:243, Vargmötesvägen 11, ansökan om bygglov för kontor...22 Vallenuna-Ekeby 2:256, Vargmötesvägen 15, ansökan om bygglov i efterhand för olovligt uförd tillbyggnad...23 Anmälningar...25 Kårsta-Rickeby 2:16, överklagande av länsstyrelsens beslut till länssrätten - kompletterande yttrande; Mål nr Rotel Sid 2 (26)

3 Upphandling av bevakningstjänster SBN 127 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden antar i del 1 Larmförmedling anbud nr 10 från Securitas Bevakning AB. Samhällsbyggnadsnämnden antar i del 2 Rondering, bevakning och utryckning anbud nr 2 från Roslagens Hundbevakning AB. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att expediera tilldelningsbeslut till samtliga anbudsgivare samt att, så snart tidsfrist för överprövning löpt ut, teckna avtal med valda leverantörer. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Nuvarande avtal om bevakningstjänster med Roslagens Hundbevakning löper ut den 30 november Avtal om larmförmedling (larmcentral) med G4S, som ej haft någon begräsning i giltighetstid, har sagts upp av Vallentuna kommun, även detta per den 30 november Upphandling har genomförts för dels larmförmedling (del 1 i förfrågningsunderlaget), dels för bevakningstjänster (rondering, bevakning och larmutryckning del 2 i förfrågningsunderlaget). Upphandlingen har genomfrörts som en öppen upphandling i enlighet med 5 kap. LOU (lagen om offentlig upphandling). Löpande årlig kostnad för larmförmedling uppgår till ca 50 tkr och för bevakningstjänsten till ca 650 tkr. Avtalstid är satt till tre år med möjlighet till förlänging under år. Värdet av de upphandlade tjänsterna kan därigenom komma att uppgå till maximalt ca 3,6 Mkr under en femårsperiod. Under upphandlingstiden hämtades förfrågningsunderlaget av 20 olika företag och vid anbudstidens utgång hade 10 anbud inkommit, fördelade på de båda delområdena enligt följande: Del 1: 3 anbudsgivare Del 2: 4 anbudsgivare Både del 1 och del 2: 3 anbudsgivare Utvärdering av inkomna anbud har skett i enlighet med förfrågningsunderlaget och har resulterat i följande förslag: 3 (26)

4 För del 1 Larmförmedling antas anbud nr 10, Securitas Bevakning AB. För del 2 antas anbud nr 2, Roslagens Hundbevakning AB. Resultatet av utvärderingen framgår i mer detaljerad form av bilagt utvärderingsprotokoll. Samhällsbyggnadsnämnden antar i del 1 Larmförmedling anbud nr 10 från Securitas Bevakning AB. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse Utvärderingsprotokoll 3. Förteckning över inkomna anbud 4 (26)

5 Försäljning av Karby 4:8 i Karby industriområde SBN 128 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:8 till Johan Markströms Bygg & Maskin för kronor. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat bifogat köpeavtal för försäljning av Karby 4:8 till Johan Markströms Bygg & Maskin med tillträde den 1 oktober Köpeskillingen är kronor (300 kr/m²), som skall betalas på tillträdesdagen. Fastigheten skall användas för mellanlagring av trämaterial för flisning. En maskinhall skall uppföras för uthyrning, service och reparation av maskiner och lastbilsverksamhet. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat avtal om försäljning av Karby 4:8 till Johan Markströms Bygg & Maskin för kronor. Handlingar i ärendet 1. Förslag till köpeavtal. 5 (26)

6 Förköpsförfrågan Ubby 1:10 SBN 129 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheten Ubby 1:10. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en förköpsanmälan gällande en försäljning av fastigheten Ubby 1:10. Fastigheten skall säljas för kronor (33 kr/m 2 ) med tillträde 12 september Taxeringsvärdet är på kronor. Ubby 1:10 är en obebyggd lantbruksenhet med en areal på m 2, som ligger strax norr om Vallentuna tätort med närhet till Molnby hållplats mellan Roslagsbanan och Lindholmsvägen. Enligt Översiktsplanen från 2001 redovisas området Ubby som planerat bostadsområde och där föreslås att det skall byggas både en skola och en förskola. Ubby är Vallentunas nästa större tätortsnära område för bostadsbebyggelse med god infrastruktur när centrala Vallentuna är fullt utbyggt. Infrastrukturen är god vad gäller vägnät och närhet till Roslagsbanan och för att det finns VA-ledningar att ansluta till längs Roslagsbanan. SL har framfört att man önskar stänga Molnby station på Roslagsbanan då utnyttjandet för närvarande är lågt. Kommunen har fortlöpande framfört att området öster om stationen (Ubby) kommer att bebyggas med bostäder i framtiden. Bebyggelsen är sannolikt en förutsättning för att Molnby station långsiktigt blir kvar. En kommun har rätt att förköpa en fastighet, som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning enligt 1 Förköpslagen. Kommunen äger ingen mark i området Ubby och förköp av fastigheten Ubby 1:10 skulle underlätta för framtida plangenomförande. Kommunen kan genom eget markinnehav säkerställa mark för vägar, skolor etc. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar förköpa fastigheten Ubby 1:10. Handlingar i ärendet: 1. Karta 6 (26)

7 Trafikolycksrapport 2004 och Information SBN 130 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. Samhällsbyggnadsnämnden har genom åren tagit del av olycksstatistiken i Vallentuna kommun. Detta gjordes årligen men har av olika anledningar inte skett för åren , vilket är orsaken till att årets informationsrapport innehåller trafikolycksdata från såväl 2004 som 2005, se bilaga. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att tillgången till vägverkets databas STRADA 1 kan i framtiden bidra till att informationen blir mer lättillgänglig samt innehålla fler variabler som i sin tur bör resultera i mer omfattande och träffsäkra analyser av trafiksäkerhetsläget i kommunen. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen och lägger den till protokollet. 7 (26)

8 Förfrågan från Skrattegi förskolor AB om köp av fastigheterna Kragsta 2:214-2:216, Blåsippans (Zetterlunds) förskola - återremiss SBN 131 Dnr Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. att som svar på KSAU:s återremiss överlämna denna tjänsteskrivelse och 2. att rekommendera kommunstyrelsen att inte sälja fastigheterna Kragsta 2:214-2:216, Blåsippans förskola, Zetterlunds väg Återremissen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , KSAU 42, att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att utreda möjligheten att upprätta civilrättsligt avtal vid en försäljning. Sammanfattning Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppfattat att återremissen gäller att få utrett om ett avtal om försäljning av fastigheterna kan innehålla villkor eller kompletteras med andra åtgärder som garanterar att förskoleverksamheten kommer att fortsätta i fastigheterna så länge den behövs. Det finns en rad civil- och offentligrättsliga möjligheter för att mer eller mindre säkra fortsatt förskoleverksamhet. Förvaltningens bedömning är dock att de möjligheter som verkligen garanterar kommunen fortsatt verksamhet inte är kommersiellt intressanta för en tilltänkt köpare. Bakgrund Skrattegi förskolor AB har ansökt om att få köpa fastigheterna Kragsta 2:214-2:216. Efter analys av TunaFastigheter och behandling av ärendet i den strategiska och operativa lokalgruppen har samhällsbyggnadsnämnden , SBN 6, beslutat att rekommendera kommunstyrelsen att inte sälja de aktuella fastigheterna. Barn- och ungdomsnämden har haft ärendet på remiss och har , BUN 51, beslutat att avstyrka försäljningen. Gällande detaljplan från 1980 anger att de tre berörda fastigheterna får användas för bostadsändamål och gemensamhetslokaler. En av tankarna bakom detta är att kommunen, om/när behovet av förskoleplatser skulle minska, skulle kunna avveckla 8 (26)

9 förskoleverksamheten och, efter att ha återställt de tre fastigheterna till radhus, kunna sälja dem. Barn- och ungdomsnämnden anger i BUN 51, att: Zetterlunds förskola bedriver för närvarande en förskoleverksamhet med 41 barn inskrivna. I södra Vallentuna där förskolan är belägen finns det idag ett stort tryck på förskoleplatser. Efterfrågan kommer dessutom att stiga kraftigt under de kommande 8-9 åren. Det är därför av stor vikt att det även fortsättningsvis bedrivs förskoleverksamhet i fastigheten. Tuna Fastigheter har bedömt kostnaden för att skaffa en ersättningslokal, om förskoleverksamheten i Blåsippan skulle upphöra, till ca 7,5 mkr. Diskuterad köpeskilling för de tre fastigheterna täcker bara en del av den kostnaden. Ett problem är också att det i upptagningsområdet inte finns någon tillgänglig alternativ tomt att bygga på. Om kommunen skulle behöva lösa in fastigheter för att upprätthålla tillräcklig förskolekapacitet ökar kostnaden. Därtill kommer kostnader för provisorier under tiden från det att Blåsippan hypotetiskt skulle upphöra med verksamhet tills ny anläggning är drifttagen. Övrig bakgrundsbeskrivning samt allmänna överväganden och ägarpolicy framgår av samhällsbyggnadsnämndens och barn- och ungdomsnämndens tidigare beslut med tillhörande tjänsteskrivelser. I tjänsteskrivelse, daterad , redovisar samhällsbyggnadsförvaltningen olika möjligheter för att 1. Säkerställa att fastigheterna inte används för annat ändamål än förskoleverksamhet: 1 A Offentligrättsliga åtgärder som planändring och sammanläggning, 1 B Negativt avtalsservitut och 1 C Avsiktsförklaring. 2. Säkerställa att förskoleverksamhet kommer att bedrivas i fastigheterna,det vill säga att de inte kommer att stå tomma och oanvända, så länge de behövs för förskoleverksamheten i kommunen: 2 A Återgång av överlåtelsen om verksamheten upphör. 2 B Övertagande av köpande bolaget om verksamheten upphör. 2 C Entreprenadavtal i stället för skolpeng och 2 D Återköp/expropriation av fastigheterna om verksamheten upphör. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 1. att som svar på KSAU:s återremiss överlämna denna tjänsteskrivelse och 9 (26)

10 2. att rekommendera kommunstyrelsen att inte sälja fastigheterna Kragsta 2:214-2:216, Blåsippans förskola, Zetterlunds väg Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, SBN Protokoll barn- och ungdomsnämnden, BUN (26)

11 Planuppdrag rörande golfbana vid Rosenkälla SBN 132 Syst f plan Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för golfbana vid Rosenkälla. Mark behöver tas i anspråk för utbyggnaden av Norrortsleden som kommer att passera södra spetsen av Vallentuna kommun. Stockholms stad är ägare av den aktuella marken som idag till största delen andvänds för golfbaneverksamhet. Golfbanan mister på grund av intrånget fyra av sina hål. Ersättning planeras i form av uppförande av nya hål. Planer på att i samband med detta göra en ny golfbanesträckning samt utöka golfbanans område finns även. Vägverket har initierat ärendet och med hjälp av en arkitektfirma har ett förslag på ny golfbanesträckning tagits fram. Förslaget lämnades under 2005 in för att få frågan om bygglov prövad. Kommunen medgav bygglov men länsstyrelsen nekade. Hänvisningen går till detaljplanekravet i PBL 5:1 där det står att detaljplan måste upprättas om åtgärden har stor områdespåverkan. Vissa nya förutsättningar har tillkommit sedan bygglovsansökan. Golfbanans utbredning väster och söder ut har minskats, samtidigt som den är någotsånär oförändrad norr och öster ut. I de förslag på golfbanans utbredning som tagits fram tas mark som idag används av brukshundsklubben i anspråk. En alternativ lokalisering för brukshundsklubbens verksamhet har nu funnits på den plats där golfbanan i det tidigare bygglovsförslaget bredde ut sig väster ut. Det råder även vissa nya förutsättningar rörande vattenfrågan. Dagens befintliga golfbana är inte redovisad i Översiktsplan Området ligger inom den gröna kilen, Angarnskilen, och delvis inom tätortszonen för Karby/Brottby-Gillinge. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för golfbana vid Rosenkälla. Handlingar i ärendet 1. Kartbilaga 11 (26)

12 Program för detaljplan, golfbana vid Rosenkälla, programsamråd SBN 133 Syst f plan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sända ut program för detaljplan för golfbana vid Rosenkälla på samråd. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås den 19 september 2006 besluta om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för golfbana vid Rosenkälla. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat program för detaljplan för golfbana vid Rosenkälla. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av golfbanans område samt att göra en ny golfbanesträckning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sända ut program för detaljplan för golfbana vid Rosenkälla på samråd. Handlingar i ärendet 1. Program 12 (26)

13 Detaljplan för bostadsområdet SKOGA, programsamråd SBN 134 Syst för plan Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sända ut programmet på samråd. Samhällsbyggnadsnämndens preliminära bedömning är att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostadsområdet Skoga. Ett program för detaljplanen har tagits fram av WSP Stadsutveckling i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen. Enligt programmet föreslås området planläggas för ca 30 friliggande småhus på tomter om minst m 2. Programskissen innehåller 32 tomter, varav 8 bebos permanent idag och av dessa är 3 anslutna till kommunens VA-nät. Tillfart sker via en ny väg från Täby. Den nya vägen ansluts mot befintlig väg inom planområdet till Gävsjövägen. Bostäderna ansluts till kommunens VA-nät. Centralt i planområdet föreslås en yta för fördröjning av dagvatten som ersättning för befintligt system av diken. Därmed påverkas inte dagvattenmängderna till ledningsnätet i Täby. Behovsbedömning ska göras för alla detaljplaner, för att avgöra om om en miljöbedömning ska göras eller inte. Resultatet av behovsbedömningen blir ett ställningstagande till om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar sända ut programmet på samråd. Samhällsbyggnadsnämndens preliminära bedömning är att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Handlingar i ärendet 1. Program 13 (26)

14 Ormsta 1:942, Smålandsvägen 52, klagomål om störande parkering av lastbil SBN 135 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren att senast tre månader efter delgivning av beslutet flytta lastbilen från fastigheten. et fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel Michael Havlind, Smålandsvägen 36, Vallentuna. Inkom: Ägaren till fastigheten har på sin tomt i anslutning till tomtgräns mot Ormsta 1:944 iordningställt en parkeringsplats för sin lastbil. Ägaren använder lastbilen dagligen och har övrig tid den uppställd på tomten i anslutning till fastighet Ormsta 1:944, vilket fastighetsägaren anser vara mycket störande. Båda parter har inlämnat yttrande som bifogas tjänsteskrivelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Fastigheten ligger inom detaljplan S Enligt planen är fastigheterna avsedda för ett enbostadshus och ett uthus om tillsammans högst 180 kvadratmeter byggnadsarea, byggnaderna får vara sammanbyggda i tomtgräns. Fastighetens areal är 562 kvadratmeter. Fastigheterna inom området är avsedda för småhusbebyggelse med tillhörande garage/uppställningsplats för familjernas personbilar. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning strider uppställning av lastbilar mot planens syfte. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren att senast tre månader efter delgivning av beslutet flytta lastbilen från fastigheten. et fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Brev från berörda parter 3. Karta 4. Situationsplan 14 (26)

15 Bällsta 2:226, Tingvallavägen 19, ansökan om förhandsbesked avseende styckning av fastigheten och nybyggnad av ett enbostadshus SBN 136 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med beslutet till dess planarbetet är avslutat. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 23. Sökande namn, adress Jessica och Åke Littecke, Tingvallavägen 19, Vallentuna. Ansökan Inkom: Ansökan avser förhandsbesked om att stycka av en tomt om cirka 2500 kvadratmeter samt bygga ett bostadshus på denna. Två alternativ till styckning föreslås. Planer med mera Fastigheten ligger inom detaljplan B Enligt planen är marken avsedd endast för fritidsbebyggelse vars användning inte påkallar anläggandet av avloppsledningar. Tomtplats får inte givas mindre areal än 2000 kvadratmeter. Bebyggelsen får inte upptaga större areal än 60 kvadratmeter. Uthus får endast uppföras, där samhällsbyggnadsnämnden prövar detta nödvändigt och får inte givas större yta än 30 kvadratmeter. Remissyttranden är inte sänt på remiss. Yttrande från sakägare Beröra grannar är inte tillskrivna och givits möjlighet till yttrande. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Den gällande detaljplanen är föråldrad och inte lämplig för nybebyggelse. Samhällsbyggnadsnämnden har givit samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser därför att inga nya tomter och bebyggelse skall tillåtas inom området innan den nya detaljplanen vunnit laga kraft. Enligt plan- och bygglagen 8 kapitlet 23 får samhällsbyggnadnämnden besluta om anstånd med avgörandet till dess att planarbetet avslutats. Om kommunen inte avgjort planarbetet inom två år från det att ansökningen om förhandsbesked kom in till samhällsbyggnadsnämnden, skall dock ansökningen avgöras utan dröjsmål. 15 (26)

16 Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd med beslutet till dess planarbetet är avslutat. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 23. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Situationsplan. 16 (26)

17 Stångberga 1:18, Rialavägen 60, ansökan om förhandsbesked avseende styckning av fastigheten avsedd för nybyggnad av enbostadshus SBN 137 Syst f bygglov Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3. Sökande Åke Tugén, Glanshammarsgatan 91, Bandhagen. Ansökan Inkom: avser styckning av fastigheten med avsikt att uppföra ett bostadshus på den avstyckade delen. Fastighetens areal är kvadratmeter. Den avstyckade delen blir cirka 4800 kvadratmeter. Planer med mera Fastigheten är belägen - utanför detaljplanerat område, - Inom område av riksintresse för friluftsliv. Remissyttranden är inte utskickat på remiss. Yttrande från sakägare är inte utsänt till berörda sakägare. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att kommunen för närvarande innan godtagbara avloppslösningar kan ordnas inte skall tillåta fler än ett bostadshus per fastighet och inga nya avstyckningar i området vid Långsjön. Med hänvisning till att ett ökat antal enskilda avlopp påverkar Långsjön på ett negativt sätt. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i plan- och bygglagen kapitel 2 och 3. Handlingar i ärendet 1: Tjänsteskrivelse 2. Karta 17 (26)

18 Ubby 1:10, Molnbyvägen, ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnad av sex enbostadshus samt avstycka tomter om cirka kvadratmeter kring dessa SBN 138 Syst f bygglov Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. et fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel Sökande Lars Elmström, Ubby gård, Vallentuna. Ansökan Inkom: avser förhandsbesked avseende nybyggnad av sex enbostadshus samt avstycka tomter om cirka kvadratmeter kring dessa. Planer med mera Den föreslagna åtgärden är belägen: - Utanför detaljplanerat område och berörs inte av några riks- eller kommunintressen beträffande kulturminnesvård, naturvård, friluftsliv samt utanför Stockholm-Arlanda flygplats influensområde. Remissyttranden är inte utsänt på remiss. Yttrande från sakägare är inte utsänt på remiss. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Enligt kommunens översiktsplan kan i glesbygd utanför detaljplanerat område viss spridd bebyggelse prövas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och med god anpassning till befintlig bebyggelsemiljö och till landskapet. Smärre komplettering får dock inte åberopas för att succesivt bygga upp en grupp av bostäder utan planläggning. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen kapitel 8 34 meddelas att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. et fattas med stöd av plan- och bygglagen kapitel (26)

19 Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 19 (26)

20 Ubby 1:52, Molnbyvägen, ansökan om bygglovför enbostadshus SBN 139 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov. Med hänvisning till att åtgärden strider mot Plan- och bygglagen 3 kapitlet 1 och 2 samt mot riktlinjer i kommunens översiktsplan. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Sökande Fredrik Ågren, Johan Enbergs väg 48 B, Solna. Ansökan Inkom: avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en garage-/förråd-/gästrumsbyggnad. Byggnadsarea och bruttoarea är för det föreslagna bostadshuset är 113,3 respektive 226,6 kvadratmeter. Komplementbyggnaden är i 1 våning med byggnadsarea 79,2 kvadratmeter. Byggnaderna har flacka pulpettak. Planer med mera Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Enligt det meddelade förhandsbeskedet får på fastigheten uppföras ett enbostadshus i högst 2 våningsplan, vindsvåning får inte inredas. Tillåten största byggnadsarea och bruttoarea är 250 respektiva 300 kvadratmeter. Komplementbyggnader får sammanlagt uppföras med högst 80 kvadratmeter i 1 våning. Fastigheten skall anslutas till det gemensamma VA-nätet genom avtal med Roslagsvatten AB. Enligt riktlinjer i översiktsplan 2001 kan i glesbygd viss spridd nybebyggelse prövas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och med god anpassning till befintlig bebyggelsemiljö och till landskapet. Smärre komplettering får dock inte åberopas för att successivt bygga upp en grupp av bostäder utan planläggning. Yttrande från sakägare Ägaren till fastigheten Ubby 1:51 framför i en skrivelse starka erinringar mot den föreslagna åtgärden. Yttrandet bifogas tjänsteskrivelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Den föreslagna huvudbyggnaden är kubformad, 20,6 meter lång, 5,5 meter bred och 6,6 meter hög och och i byggnadens förlängning cirka 5 meter från denna ligger komplementbyggnaden som är kubformad, 20 (26)

21 14,4 meter lång, 5,5 meter bred och 3,8 meter hög. Byggnaderna ligger 5,0 meter från gränsen till Ubby 1:51. Fasaden som vetter mot Ubby 1:52 har 4 stycken fönster. Fasaden föreslås vara svartmålad träpanel. Den klagande upplever de föreslagna byggnaderna som en svartmålad 35 meter lång byggnadsyta parallell med sin sydvästliga tomtgräns. Fasaden upplevs som ett 35 meter långt bullerplank vilket i hög grad skulle påverka fastighetens utsikt mot skogen i sydväst. Fastighetsägaren motsätter sig att bygglov beviljas för den föreslagna åtgärden. Byggnadernas färg och långsmala form med flacka pulpettak skiljer sig väsentligt från omgivande bebyggelse på platsen och även från traditionell bebyggelse på landsbygden i Vallentuna. Dessutom upplevs åtgärden som en väsentlig olägenhet av en berörd granne. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att den föreslagna byggnadernas form, färg och placering strider mot plan- och bygglagen 3 kapitlet 1 och 2 samt mot kommunens översiktsplan och därför inte bör tillåtas. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov. Med hänvisning till att åtgärden strider mot Plan- och bygglagen 3 kapitlet 1 och 2 samt mot riktlinjer i kommunens översiktsplan. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 12. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan 3. Yttrande från granne 21 (26)

22 Vallentuna-Ekeby 2:243, Vargmötesvägen 11, ansökan om bygglov för kontor SBN 140 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden innebär en mindre avvikelse från detaljplanen och beslutar att bevilja bygglov. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Sökande Grävelsta Fastighets AB, Grävelsta gård, Vallentuna. Ansökan Inkom: avser ansökan om bygglov för en kontorsbyggnad i 2 våningar. Byggnaden består av färdiga moduler som tidigare varit upställd i Stockholm. Sökanden avser att riva den befintliga byggnad som finns på platsen. Den nya byggnaden är något större och föreslås ligga 3 meter från tomtgräns mot Vargmötesvägen. Planer med mera Enligt detaljplanen är 6 meter från tomtgräns mark som inte får bebyggas. Byggnaden inkräktar således 3 meter på denna mark. I övrigt överensstämmer åtgärden med detaljplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Anledningen till att byggnadens placering 3 meter in på mark som inte får bebyggas är enligt sökanden att tillräckligt avstånd skall erhållas mellan byggnaden och bakomliggande garage. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den föreslagna åtgärden innebär en mindre avvikelse från detaljplanen och beslutar att bevilja bygglov. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan 22 (26)

23 Vallenuna-Ekeby 2:256, Vargmötesvägen 15, ansökan om bygglov i efterhand för olovligt uförd tillbyggnad SBN 141 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kapitlet 4 påförs fastighetsägaren en byggnadsavgift motsvarande en gång bygglovavgiften (1 x 3675 = 3675 kronor) att inbetalas till länsstyrelsen senast två månader efter delgivning av beslutet. Sökande Team Wåhlin Fastigheter i Vallentuna AB, Box 86, Vallentuna. Ansökan Inkom: avser dels bygglov i efterhand för olovligt utförd tillbyggnad med garage/förråd dels bygglov för tillbyggnad med entré/personalrum. Den olovligt uförda tillbyggnaden är 78 kvadratmeter, personalrum/entré är 41 kvadratmeter. Planer med mera Fastigheten ligger inom detaljplan S Det utförda garaget/förrådet ligger cirka 1 meter från tomtgräns och i sin helhet på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. I övrigt är tillbyggnaderna planenliga. Yttrande från sakägare Berörd granne har inget att erinra mot åtgärden. Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande Den olovligt utförda tillbyggnaden ligger i sin helhet på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och betydligt närmare tomtgränsen än 4,5 meter och kan därför inte enligt samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning anses vara en mindre avvikelse från detaljplanen. Den utförda tillbyggnaden är accepterad av grannen och påverkar för närvarande inte grannens möjligheter att utnyttja sin mark och bör därför kunna tillåtas. Enligt plan- och bygglagen kapitel 10 4 skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utför en åtgärd som kräver detta. Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger bygglovavgiften dock minst 500 kronor. Är överträdelsen 23 (26)

24 ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre belopp eller helt efterges. I det aktuella ärendet blir byggnadsavgiften 4 x 3675 = kronor. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov. et fattas med stöd av plan- och bygglagen 8 kapitlet 11. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kapitlet 4 påförs fastighetsägaren en byggnadsavgift motsvarande fyra gånger bygglovavgiften (4 x 3675 = kronor) att inbetalas till länsstyrelsen senast två månader efter delgivning av beslutet. Handlingar i ärendet 1. Tjänsteskrivelse 2. Situationsplan 3. Planritning 4. Brev från fastighetsägaren 24 (26)

25 Anmälningar SBN 142 Meddelas och läggs till handlingarna. 2. Protokoll KSAU 85: Antagande av Handlingsplan för jämställda löner SBN AU 135: Hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Uthamravägen. 4. Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen om avstående av förköp med löpnr 2326, 2328, Chefen för TuFa-Tunafastigheter om avstående av förköp med löpnr Chefen för administration om avstående av förköp med löpnr Chefen för plan- och exploatering om avstående av förköp med löpnr , , 2327, Margareta Mjörne Bostadsanpassningsbidrag 65 st ärenden beslutade fr.o.m t.o.m Av dessa är 6 avslag och 4 delvis avslag. 12. Miljö och bygglov/marita Widehagen, Christer Sjöborg 13. Skrivelser 25 (26)

26 Kårsta-Rickeby 2:16, överklagande av länsstyrelsens beslut till länssrätten - kompletterande yttrande; Mål nr Rotel 551 SBN 143 Syst f bygglov Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta kompletterande yttrande som sitt eget och delegerar till ordförande Elwe Nilsson att skriva under yttrandet. Samhällsbyggnadsnämnden har 18 april 2006 överklagat länsstyrelsens beslut att undanröja bygglovet till länsrätten. Länsrätten har i föreläggandet begärt att samhällsbyggnadsnämnden slutför sin talan i målet. Kompletterande yttrande Kårsta samhälle är idag att betrakta som en storstadsnära glesbygd med de gängse problemen med vikande elevunderlag och svårigheter att upprätthålla en acceptabel nivå inom övrig offentlig såväl som kommersiell service. Från kommunens sida ses det därför som angeläget att det näringsliv som finns på orten får möjlighet till en positiv utveckling och att arbetstillfällen kan skapas. Det är nödvändigt att finna lösningar för långsiktig utveckling av den aktuella industriverksamheten som under åtskilliga år varit etablerad i området och som har en vilja att expandera och skapa sysselsättning. 26 (26)

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 19 september

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna. Sekreterare Birgitta Gunolf Paragrafer 4 och 5 omedelbart justerad Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 13 februari 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00-

Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- 1 (6) Plats och tid Ledamöter Ersättare Övriga Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen den 25 januari 2011 kl. 19.00- Elwe Nilsson (M), Erika

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006

PROTOKOLL. Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott. 27 april 2006 arbetsutskott 27 april 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 27 april

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 62-66

Sammanträdesprotokoll 62-66 1 (5) Sammanträdesprotokoll 62-66 Sammanträdesdatum 16 augusti 2016 Plats och tid A 402, kl. 08:30 11:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande Claes Kugelberg (M) Adjungerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 november 2006 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 28 september 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 28 september 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M)

Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 09.05 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Heinz Blahusch

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 6 juli 2006, kl

Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 6 juli 2006, kl Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 6 juli 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna torsdagen den 6 juli 2006, kl 09.00 10.05 Elwe Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

DOM 2014-02-25 Stockholm

DOM 2014-02-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2014-02-25 Stockholm Mål nr P 8495-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-26 i mål nr P 469-13, se bilaga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 26-36 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Roger Lindén, sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M)

Heinz Blahusch (S) ledamot 86, Arne Hedkvist (S) ersättare 87. Kenneth Nordberg (V) Kristina Lindblad (MP) Agneta Sellholm (M) Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Färna Herrgård, Färna, kl 14.00 14.35 ande Per Carlesson (S) ordförande Taffere Abraha (S) Heinz Blahusch (S) 86, 88-93 Arne Hedkvist

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (12) Paragrafer 31-39 1 (12) Paragrafer 31-39 Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 13:00-14:30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Kent Lodesjö (S) (ordförande) Torsten Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 1 (9) Paragrafer 90-96 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 15.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Kulturnämnden 27 januari 2004 Kulturnämnden 27 januari 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 11, Vallentuna tisdagen den 27 januari 2004 kl 19.00 Kallade tjänstemän Heidi Viman, kultursekreterare

Läs mer

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 15 augusti 2013, kl i Gruesalen, Bjuv 1(13) Plats och tid ande Ledamöter Torsdagen den 15 augusti 2013, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S) Olle Lundgren (S) Stig Lundblad (M) Niels

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 80-86

Sammanträdesprotokoll 80-86 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2016-09-27 Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 80-86 Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset, A 587, kl 08:30 10:30 Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S)

Sven-Ingvar Blixt (FP) Jörgen Johnsson (M) Lars Alm (S) Jörgen Sjöqvist (S) 1 (10) Plats och tid Gruesalen, torsdagen den 31 mars 2016 kl 14:00-15:05 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S), Ordförande Liselott Ljung (S), 1:e vice ordförande Niels Madsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00

Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen den 14 maj 2002 kl 16.00 19.00 Kulturnämndens arbetsutskott 14 maj 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Tuna torg 11, 1tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering

Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning av lastbilar samt ansökan om marklov för parkering Stadsbyggnadskontoret Birgitta Engstrand Norén bygglovarkitekt 08-5689 12 47 Birgitta.EngstrandNoren@danderyd.se Tjänsteutlåtande 2009-02-18 Dnr 2004-BN0941 Xx, xx, Djursholm Olovlig verksamhet och uppställning

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 18.00 18.50 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika

Läs mer