VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage Jansson (M), Eva Thorin (M), Ove Eriksson (M), Christer Ekström (FP), Ove Larsson (S), Sven-Olof Ekström (S), Anna Winkler (MP) Bo Landström (M), Peter Thorander (M),Urban Tomaszewski (C), Sigvard Johansson (S), Tomas Lorsell (MP) Anna von Axelson, avdelningschef Bygg & Miljö, Mikael Carlgren, nämndsekreterare Utses att justera Justeringens tid och plats Sven-Olof Ekström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare 4-20 Mikael Carlgren Ordförande Elwe Nilsson Justerande Sven-Olof Ekström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (28) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 4 Val av justerare Information angående miljö- och hälsoskydd Information angående bygglovalliansen Information angående förvaltningens tillgänglighet Val av personuppgiftsombud för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN ) ANGARNS-ÖRSTA 5:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, SHBG (MSN ) HACKSTA 1:10 (SKYTTEVÄGEN 4), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av industrilokaler, SHBG (MSN ) HAKUNGE 1:7 (HAKUNGE SÄTERI 1), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus, SHBG (MSN ) KUMLA 1:53 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd, SHBG (MSN ) KÅRSTA-RICKEBY 2:60 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, SHBG (MSN ) MÄLSTA 4:2 (MÄLSTA HAGE 17), Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, SHBG (MSN ) OLHAMRA 1:60 (OKVISTAVÄGEN 15), Ansökan om bygglov för ändrad användning av industrilokaler till hunddagis, SHBG (MSN ) ORMSTA 1:413 (Upplandsvägen 13), Ansökan om nybyggnad av carport, SHBG (MSN ) SLUMSTA 1:26, Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av ICA-butik och parkeringsplatser, SHBG (MSN ) STÅNGBERGA 1:28 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, SHBG (MSN ) LEDINGE 2:2, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av inomhusskjutbana, SHBG (MSN ) Anmälningslista

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (28) 4 Val av justerare Sven-Olof Ekström (S) utses att justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (28) 5 Information angående miljö- och hälsoskydd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Avdelningschef Anna von Axelson informerar nämnden om miljö- och hälsoskydd.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (28) 6 Information angående bygglovalliansen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Avdelningschef Anna von Axelson informerar nämnden om Bygglovalliansen

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (28) 7 Information angående förvaltningens tillgänglighet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Avdelningschef Anna von Axelson informerar nämnden om åtgärder gällande förvaltningens tillgänglighet.

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (28) 8 Val av personuppgiftsombud för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att välja Mikael Carlgren till personuppgiftsombud. Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på behandlingen av personuppgifter. Ett personuppgiftsombud har till uppgift att säkerställa att den personuppgiftsansvarige, i detta fall miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, behandlar uppgifterna på ett korrekt och lagligt sätt. Lagen ställer inget krav på den personuppgiftsansvarige att utse något ombud, men att ändå utse ett har flera fördelar. Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den ansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader. Att utse ett ombud innebär också att nämnden inte behöver anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Datainspektionen Chef kommunstyrelsens kansli

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (28) 9 ANGARNS-ÖRSTA 5:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ärendet återremitteras. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för komplettering. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Ansökan bedömdes vara komplett Föreslagen åtgärd berör inga områden med skyddsstatus. Området utgör sammanhållen bebyggelse på landsbygden. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har inte genomförts. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Synpunkter på tjänsteskrivelse 6. Synpunkter på tjänsteskrivelse 2 7. Synpunkter på tjänsteskrivelse 3 8. Angarns-Örsta 5:2 - protokollsutdrag SBN 280/2011 Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (28) 10 HACKSTA 1:10 (SKYTTEVÄGEN 4), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av industrilokaler, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medger avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och meddelar därför som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas. et fattas med stöd av 8 kap 11 PBL. Avgiften för förhandsbeskedet är 2450 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden strider med avseende på markanvändningen samt avstånd till tomtgräns mot gällande detaljplan. Åtgärden bedöms innebära en sådan mindre avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 8 kap 11 sjätte stycket plan- och bygglagen. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 8 kap 34 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Reservation Ove Larsson (S) och Sven-Olof Ekström(S) reserverar sig till förmån för Ove Larssons (S) yrkande. Det har kommit in en ansökan om förhandsbesked för uppförande av industrilokaler. Enligt ansökan avser sökanden att uppföra en hall på 2000 m2 som ska hyras ut till lättare industriverksamhet/er. Sökanden anger två alternativa placeringar. För området gäller detaljplan D Roslagsvatten och Yesterdays Samfällighetsförening har inget att erinra. Berörda grannar samt fastighetsägare har fått tillfälle att yttra sig men inte inkommit med någon erinran. Yrkanden Elwe Nilsson (M) yrkar att den sökta åtgärden kan tillåtas. Ove Larsson (S) yrkar att nämnden i tillägg till Elwe Nilssons (M) yrkande beslutar att huset placeras på viss plats. Elwe Nilsson (M) yrkar avslag på Ove Larssons (S) tilläggsyrkande

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (28) Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Elwe Nilssons förslag till beslut och finner att nämnden beslutar in enlighet därmed. Ordföranden ställer Ove Larssons tilläggsyrkande mot Elwe Nilssons avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Elwe Nilssons avslagsyrkande. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Hacksta 1:1 Karby 4:1 Karby 4:3 Yesterdays samfällighetsförening

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (28) 11 HAKUNGE 1:7 (HAKUNGE SÄTERI 1), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden. Avgiften för förhandsbeskedet är 9800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap 1-3 PBL samt 3 och 4 kap Miljöbalken. Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL. Områdesbestämmelser saknas för området Åtgärden bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 3 kap 1, 2 PBL avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Upplysningar : Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet, som kommer att prövas enligt den nya Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900)), återstår att pröva tomtens anordnande och byggnaders utformning och placering enligt 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 PBL (2010:900). Aktuell fastighet ligger i en miljö med höga kulturvärden. Krav med hänsyn till kulturvärdena i området kan därför komma att ställas på byggnadernas utformning i samband med bygglovet. Förhandsbeskedet är bindande i två år från dagen för beslutet. Inges inte ansökan om bygglov under den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Föreslagen åtgärd ligger inom område där Länsstyrelsen bedömt att det befaras finnas fornlämningar. Huruvida det finns några fornlämningar eller inte kan behöva utredas. Byggherren kontaktar Länsstyrelsen om detta. Enligt Kulturminneslagen 2 kap 10 krävs samråd med Länsstyrelsen före eventuella åtgärder eller ingrepp i fornlämning och dess närområde. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett fritidshus utanför detaljplanelagt område. Ansökan har bedömts vara komplett Föreslagen åtgärd ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården och friluftsliv. Ärendet har varit utsänt på remiss till Myndighetsnämnden för teknik och miljö, Elverket och

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (28) Länsstyrelsen enheten för naturvård. Länsstyrelsen har erinrat mot åtgärden. Förvaltningen bedömer dock att åtgärden ändå bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Övriga remissinstanser har inte framfört erinran mot åtgärden. Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Kompletterande text situationsplan 6. Yttrande från Länsstyrelsen 7. Hakunge 1:7 - protokollsutdrag SBN 284/2011 Expedieras till Akt Sökanden Länsstyrelsen, enheten för naturvård och enheten för kulturmiljö

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (28) 12 KUMLA 1:53 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage och förråd, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 planoch bygglagen (2010:900), PBL. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Håkan Karlsson, Grenvägen 15, Tyresö Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven som följer av 9 kap 31, Plan- och bygglagen. Framförd erinran bedöms inte påverka beslut om bygglov. Upplysningar: Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Samhällsbyggnadsnämnden skickar kallelse till sammanträde för tekniskt samråd. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ansökan som inkom avser bygglov för uppförande av enbostadshus, garage samt stall utanför detaljplanelagt område. Föreslagen huvudbyggnad föreslås att uppföras i en våning och har 203,6 kvm byggnadsarea och 196 kvm bruttoarea. Föreslaget garage har186,7 kvm byggnadsarea och 183,7 kvm bruttoarea. Föreslaget stall har 183,7 kvm byggnadsarea och 129,1 kvm bruttoarea. Ansökan bedömdes vara komplett Föreslagen åtgärd berör inga områden av riksintresse eller områden med särskild skyddsstatus. Positivt förhandsbesked för åtgärden har meddelats 2011 (SBN 133). Tillstånd finns för enskilt vatten och avlopp. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Ägarna till fastigheterna Kumla 1:2 och Kumla 1:37 har framfört erinran. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov.

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (28) Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan utförd på nybyggnadskarta 5. Planritning huvudbyggnad 6. Fasadritningar huvudbyggnad 7. Planritning garage 8. Fasadritningar garage 9. Planritning stall 10. Fasadritningar stall 11. Markplaneringsritning 12. Yttrande från fastighetsägare till Kumla 1_2 13. Yttrande från fastighetsägare till Kumla 1_37 Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Kumla 1:2 Kumla 1:37 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Kumla 1:31 Kumla 1:32 Kumla 1:26 Kumla 1:27 Kumla 1:43

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (28) 13 KÅRSTA-RICKEBY 2:60 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är 4280 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Nämnden bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Framförd erinran bedöms inte påverka beslutet om förhandsbesked. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus utanför planlagt område. Fastigheten avses att anslutas till allmänt vatten och avlopp. Ansökan bedömdes vara komplett Åtgärden berör inga området med skyddsstatus. Åtgärden ligger inom sammanhållen bebyggelse. Positivt förhandsbesked för åtgärden har meddelats Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Fastighetsägarna till Kårsta-Rickeby 2:49 har framfört erinran mot åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Skrivelse bilaga ansökan 5. Situationsplan

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (28) 6. Yttrande från fastighetsägarna Kårsta-Rickeby 2_49 Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Kårsta-Rickeby 2:49 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Kårsta-Rickeby 2:122 Kårsta-Rickeby 2:121 Kårsta-Rickeby 2:85 Kårsta-Rickeby 2:48 Kårsta-Rickeby 2:136

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (28) 14 MÄLSTA 4:2 (MÄLSTA HAGE 17), Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen med hänvisning till att åtgärden förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 punkt 1 och 3 PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara att betrakta som sammanhållen bebyggelse och som är förlagd i randzonen kring Ekskogen som är ett utpekat förtätningsområde enligt kommunens översiktsplan och där det råder ett bebyggelsetryck. Med hänsyn till förhållandena på platsen, markens beskaffenhet, landskapsbilden och kulturvärdena i området bedöms åtgärdens lämplighet behöva prövas och regleras genom planläggning. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av fyra enbostadshus utanför detaljplanelagt område (två alternativ har presenterats avseende hur byggnader föreslås placeras på föreslagna tomter). Den föreslagna åtgärden är belägen inom område som är utpekat som riksintresse för kulutrmiljövården samt inom område som enligt översiktsplanen är utpekat som område med höga kulturhistoriska kvaliteter. Föreslagen åtgärd föreslås att förläggas till mycket kuperad terräng med berg i dagen, i direkt anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp. Vattenbrist råder i området och markförutsättningarna gör det svårt att anordna avlopp inom fastigheten. Kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har inte genomförts. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan alt 1 5. Situationsplan alt 2 6. Skrivelse från sökanden, inkommet Mälsta 4:2 - prokollsutdrag SBN 287/2011 Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (28) 15 OLHAMRA 1:60 (OKVISTAVÄGEN 15), Ansökan om bygglov för ändrad användning av industrilokaler till hunddagis, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov enligt ansökan Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Kontrollansvarig erfordras inte enligt 7 kap 5 Plan- och byggförordningen. Skäl för beslutet Enligt 9 kap 31 b PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och inte står i strid med detaljplanens syfte. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. För att få ett startbesked ska en kontrollplan lämnas in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med uppgifter om vilka kontroller som ska göras för att säkerställa att sakenliga krav på byggnaden uppfylls. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Samhällsbyggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla två år efter att beskedet gavs (enligt 9 kap. 25 PBL). Detta beslut kan överklagas (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ansökan som inkom avser bygglov för ändrad användning av del av en industribyggnad till hunddagis. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, karta olhamra Ansökan 4. Situarionsplan 5. Planritning för del av byggnaden 6. skrivelse från olhamra skrivelse från sökanden med bilaga Expedieras till Akt

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (28) Delgivning till Sökanden Ägare till fastigheten Olhamra 1:61 Kungöras i Post- och inrikes tidningar och till ägare av fast Olhamra 1:60 och Olhamra 1:44

20 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (28) 16 ORMSTA 1:413 (Upplandsvägen 13), Ansökan om nybyggnad av carport, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då den strider mot bestämmelserna i stadsplanen. et fattas med stöd av 9 kap 30 Plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Skäl för beslutet: Den planerade åtgärden avviker från stadsplanen och avvikelsen har inte godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt 9 kap 30 PBL. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den planerade åtgärden innebär en avvikelse som inte är liten och förenlig med stadsplanens syfte enligt 9 kap 31 b PBL. Ansökan som inkom avser nybyggnad av fristående carport på 26,6 m2. Avstånd till tomtgräns planeras bli 1,61 m. Åtgärden strider mot detaljplanen. För området gäller stadsplan S Stadsplanen saknar bestämmelser om byggnadens minsta avstånd till tomtgräns. Enligt övergångsbestämmelser till PBL ska 39 i byggnadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen, dvs att byggnad inte får läggas närmare gräns mot grannetomt än 4,5 m. Ärendet är inte utsänt på remiss. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Ansökan 3. Karta 4. Plan- och fasadritningar 5. Situationsplan 6. Skrivelse, utgående Skrivelse, inkommen Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden

21 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (28) 17 SLUMSTA 1:26, Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad av ICAbutik och parkeringsplatser, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden. Avgiften för förhandsbeskedet är 4280 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Inom fastigheten finns föroreningar i marken. I samband med bygglov kan det komma att ställas krav på sanering av mark innan startbesked kan lämnas. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för tillbyggnad av befintlig ICA-butik om ca 200 kvm bruttoarea samt anläggning av fler p-platser. Aktuell fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. Ansökan bedömdes vara komplett Den föreslagna åtgärden är belägen inom Lindholmen tätort. Åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot åtgärden. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (28) Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Slumsta 1:3 Slumsta 1:12 Slumsta 1:28 Slumsta 1:35 Slumsta 1:101 Lindholmen 5:102 Lindholmen 5:103 Lindholmen 5:104 Lindholmen S:3 Lindholmen 5:88

23 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (28) 18 STÅNGBERGA 1:28 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Nämnden bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Avlopp kommer endast att tillåtas för ett hushåll på aktuell fastighet. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus utanför planlagt område. Ansökan bedömdes vara komplett Föreslagen åtgärd ligger inom område av riksintresse för friluftsliv. I samråd med förvaltningens miljöenhet bedöms enskilt avlopp kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot den föreslagna åtgärden. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Expedieras till

24 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (28) Akt Genom delgivning till: Sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Stångberga 2:11 Stångberga 2:24 Stångberga 1:20 Stångberga 1:19 Stångberga 1:29 Stångberga 2:23 Stångberga 4:1

25 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 (28) 19 LEDINGE 2:2, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av inomhusskjutbana, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen ( ), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas eftersom den strider mot kraven i 2 kap och 8 kap 9 PBL. Skäl för beslutet: Vid en bedömning av bebyggelselokaliseringen enligt 2 kap och 8 kap 9 PBL finner miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärden inte är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet samt att den avsedda användningen medför betydande olägenhet för omgivningen. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Det har inkommit en komplett ansökan om förhandsbesked för uppförande av inomhusskjutbana. Området där aktuell fastighet ligger omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och fastigheten ligger utanför område för riksintresse. Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig och inkommit med erinringar. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Projektbeskrivning 5. Yttranden Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden

26 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (28) 20 Anmälningslista Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Skrivelser Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Länsstyrelsen i Stockholms län Anmälan om transport av farligt avfall som inte är tillståndspliktig Länsstyrelsen i Stockholms län Anmälan om transport av farligt avfall som inte är tillståndspliktig Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande, förhandsbesked Hakunge 1:7 - : överklagande avslås Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Överklagan, Körlinge 3:1 - föreläggande om yttrande AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Överklagande, Lindholmen 5:172 - yrkar komplettering av bygglov Reposvets Invest Vallentuna AB Överklagan, dnr Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun) Kommuninterna budgetförutsättningar protokollsutdrag KS 165/ Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande, olovligt uppförd tältanordning, Vallentuna-Mörby 1:133 - : överklagandet avslås Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande, uppförande av radiotorn och teknikbod - : överklagat beslut upphävs SBN Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Överklagat beslut, Stora Mällösa 4:7 - protokoll Får ej visas enligt PUL Överklagande av delegationsbeslut,

27 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (28) dnr Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun) Länsstyrelsen i Stockholms län Reposvets Invest Vallentuna AB AB Storstockholms Lokaltrafik, SL Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Förutsättningar för minireningsverk och infiltrationer med ansluten WC i Garns- Ekskogen Miljöpåverkan från täktverksamheten, Össeby-Väsby 3:1 - meddelande Överklagande, MTM dnr tillägg Upplysning enligt 10 kap MB avseende påträffad markförorening i Vallentuna Överklagande Stora Benhamra 3:1 - Dom: överklagandena avslås Får ej visas enligt PUL Vallentuna-Rickeby 1:114 - överklagande Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län Reposvets Invest Vallentuna AB Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande av länsstyrelsens beslut, Uthamra 1:287 Överklagande, Vallentuna-Ekeby 2:154 - beslut: Länsstyrelsen avvisar överklagandena Angående överklagat beslut,tidsbegränsat bygglov, SBN 231/2011 Anmälan om transport av avfall som inte är tillståndspliktig Delegations beslut SBN SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vallentuna kommun) Samhällsbyggnadsförvaltningen (Vallentuna kommun) Lokala trafikföreskrifter på Högdalavägen - delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter på Västanbergavägen - delegationsbeslut

28 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 (28) Margareta Mjörne (Vallentuna kommun) om bostadsanpassningsbidrag, Delegationsbeslut bygglov se handlingar

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ewa

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 18.00 18.50 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.15 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-06-24 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Angarnsrummet. Tuna huset, Vallentuna 19.00 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage Jansson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 20.00 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2012-03-27 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.30 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00-19.40 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande 139-151 och 153-155)- Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer