VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63, 65-67, Ragnar Dahl (FP) 64, Lage Jansson (M), Eva Thorin (M), Christer Ekström (FP), Eleanor Rydén (KD), Sven-Olof Ekström (S), Sigvard Johansson (S), Tomas Lorsell (MP). Ove Eriksson (M), Bo Landström (M), Peter Thorander (M), Anette Karlsson (S), Claes Dahlqvist (S). Yvonne Fredriksson, avdelningschef Bygg & Miljö, Frida Eriksson, kommunplanerare, Mikael Carlgren, nämndsekreterare. Utses att justera Justeringens tid och plats Sven-Olof Ekström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Mikael Carlgren Ordförande Bengt-Åke Grip Justerande Sven-Olof Ekström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (17) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 56 Val av justerare Fastställande av dagordning Avdelningschefen informerar Information om översiktlig kartering av förutsättningar för översvämning, ras och skred (MSN ) Information om fördjupad översiktsplan Karby Brottby (MSN ) Information om samråd för detaljplan Åbygläntan (MSN ) Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013 (MSN ) 9 63 JÄMTLANDET 1:16 (JÄMTLANDET 22A), Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad, SHBG (MSN ) OLHAMRA 1:4 (SYRENELUNDSVÄGEN 7), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, SHBG (MSN ) SJÖBERG 2:2 (SJÖBERGSVÄGEN 56), Ansökan om förhandsbesked för utbyggnad av enbostadshus, SHBG (MSN ) Anmälningslista ÖSBY 1:33 (ÖSBY 56), Ansökan om bygglov för nybyggnad av additionsbostad, SHBG (MSN )... 16

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (17) 56 Val av justerare Sven-Olof Ekström (S) utses att justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (17) 57 Fastställande av dagordning Ärende ÖSBY 1:33 (ÖSBY 56), Ansökan om bygglov för nybyggnad av additionsbostad, SHBG läggs till dagordningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer den reviderade dagordningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (17) 58 Avdelningschefen informerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Avdelningschef Yvonne Fredriksson informerar om aktuella miljö- och bygglovärenden. Avdelningen har deltagit i projekt som drivs med syftet att standardisera och förenkla rapportering av bygglovärenden till myndigheter. Avdelningen har även deltagit i projekt om sammanhållet bygglov. Projektet har som inriktning att snabba på processer så att tiden från idé till bygge kan gå fortare. Marklovärende Vallentuna-Veda 1:1 (golfklubben) kommer att avskrivas då åtgärden inte kräver något marklov.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (17) 59 Information om översiktlig kartering av förutsättningar för översvämning, ras och skred (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Kommunen har saknat en översiktlig översvämningsutredning samt en aktuell översiktlig utredning för ras- och skredrisker. Den här typen av utredningar utgör viktigt underlag i arbetet med klimatanpassning, t.ex. för att diskutera påverkan på befintlig bebyggelse och infrastruktur, olika förutsättningar för fysisk planering och som underlag för kommunens risk- och sårbarhetsanalyser. Behovet av dessa utredningar har därför listats i handlingsplanen i Översiktsplan Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott uppdrog åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram översiktliga utredningar för översvämnings-, ras- och skredrisker som underlag för kommande planering. En gemensam utredning har nu tagits fram. Samhällsbyggnadsförvaltningen avser därför att informera miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om resultatet av utredningen. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (17) 60 Information om fördjupad översiktsplan Karby Brottby (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Kommunstyrelsen beslutade att ge nuvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att fram ett förslag till strukturplan för Karby och Brottby enligt viljeinriktningen i Översiktsplan Näringslivs- och planutskottet beslutade att strukturplanen för Karby och Brottby ska övergå till en fördjupad översiktsplan. Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram med utgångspunkt i kommunens vision samt i översiktsplanens viljeyttring. Planförslaget har varit ute på samråd 22 februari 22 april 2013 och ett samrådsmöte hölls på plats i Karby. Med anledning av det stora intresset bland kommunmedborgarna i Karby och Brottby beslutade näringslivs- och planutskott att ytterligare ett samrådsmöte ska hållas i Karby den 13 maj 2o13 samt att samrådstiden förlängs till den 31 maj Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Expedieras till Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (17) 61 Information om samråd för detaljplan Åbygläntan (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra planberedskap för en framtida skola och/eller förskola. Åbygläntans förskola ligger vid Lindholmsvägen i centrala Vallentuna, i det nordöstra hörnet av det parkområde som sträcker sig från Vallentuna centrum till Vallentuna IP. Planområdet är beläget inom fastigheten Vallentuna-Åby 1:94, som ägs av Vallentuna kommun. Den nuvarande tomtens yta och byggrätt behöver utökas. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Plankarta, samråd, detaljplan för Åbygläntan, Expedieras till Akten Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (17) 62 Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013 (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till internkontrollplan för Alla nämnder ska varje år fastställa internkontrollplaner. Detta framgår av kommunens reglemente för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige i december 2000 att gälla från och med Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat en rutinbeskrivning som beskriver hur internkontrollen för respektive rutin är utformad och vem som skall genomföra kontrollen. För 2013 föreslås att följande områden läggs in i internkontrollplanen. - Bygglovavgifter, planavgifter och tillsynsavgifter - Uppföljning av beställningar av kartprodukter - Kontroll av rapporterad tid i tidrapporteringssystem - Registrering, diarium, hantering av handlingar - Loggning av bygglovärenden - Uppföljning av öppna ärenden när handläggare slutar Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Internkontrollplan 2013 med rutinförteckning Expedieras till Akten

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (17) 63 JÄMTLANDET 1:16 (JÄMTLANDET 22A), Ansökan om bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap 4, Äldre plan- och Bygglagen, ÄPBL, (1987:10) att: - bevilja bygglov i efterhand för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostadshus. Vidare beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en bygglovavgift för ändrad användning om 4800 kronor av nuvarande fastighetsägaren Jens och Jenny Jensen. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura skickas i ett separat kuvert. - enligt den äldre taxan enligt 10 kap 4 äldre plan- och bygglagen (1987:10) ta ut en byggnadsavgift om kronor av fastighetsägaren vid tidpunkten för inredning av ekonomibyggnad, tidigare ägaren Christian Borgvall. Byggnadsavgiften ska utan särskild anmodan inbetalas till länsstyrelsen i Stockholms län, bankgiro , inom två månader efter att beslutet vunnit laga kraft. På talongen/vid betalningen bör göras hänvisning till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut med paragrafnummer och datum. - bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus i efterhand, ta ut en bygglovavgift om 5364 kronor samt, enligt 11 kap 51, plan- och bygglagen (2010:900), ta ut en byggsanktionsavgift om kronor enligt fastställd taxa av fastighetsägarna vid överträdelsen Jens och Jenny Jensen. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura skickas i ett separat kuvert. Skäl för beslutet Åtgärderna inredande av ekonomibyggnad till bostadshus samt tillbyggnad bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap och 8 kap 1-3, 6-7, 9-13, plan- och bygglagen. Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser och bygglov ska därför ges, enligt 9 kap 31 plan- och bygglagen (2010:900). Åtgärden inredande av ekonomibyggnad till bostad har utförts utan bygglov varför en byggnadsavgift ska tas ut enligt 10 kap 4 äldre plan- och bygglagen (1987:10). Enligt 10 kap 9 äldre plan- och bygglagen (1987:10) ska byggnadsavgiften tas ut av fastighetsägaren vid tidpunkten för åtgärdens utförande. Åtgärden tillbyggnad av bostadshus har utförts utan bygglov efter den 2 maj 2011 varför byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 11 kap 51, plan- och bygglagen (2010:900). Byggsanktionsavgiften ska enligt 11 kap 57, plan- och bygglagen (2010:900) tas ut av den som begick överträdelsen. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Sökanden inkom med en ansökan bygglov i efterhand för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostadshus samt för tillbyggnad, efter att samhällsbyggnadsnämnden uppmärksammat olovlig användning av ekonomibyggnad i februari Grannar är hörda i ärendet.

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (17) Flera erinrar mot att bygglov beviljas på grund av det korta avståndet till vägen (6,7m). Det finns beviljat förhandsbesked samt bygglov för en bostad på fastigheten vilken aldrig färdigställts. Nämnden har tidigare gjort bedömningen att ett bostadshus kan tillåtas på platsen samt att en enskild avloppsanläggning per fastighet kan tillåtas. Bygglov ska därför beviljas i efterhand och bygglovsavgift, byggnadsavgift samt byggsanktionsavgift ska tas ut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan och sektion 6. Fasad 7. Planritning tillbyggnad 8. Skrivelse från Ägare 9. Yttrande från tidigare ägare 10. Mäklarfolder 11. Erinran 1_1 12. Erinran 1_11 nummer Erinran 1_ Grannutlåtanden 15. Grannutlåtanden nummer Yttrande från trafikverket Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Jämtlandet 1:1 Jämtlandet 1:4 Jämtlandet 1:11 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Jämtlandet 1:5 Jämtlandet 1:6 Jämtlandet 1:2 Uddra 4:1 Lappdal 1:2 Jämtlandet 1:17 Jämtlandet 1:14 Jämtlandet 1:13

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (17) 64 OLHAMRA 1:4 (SYRENELUNDSVÄGEN 7), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen med hänvisning till att åtgärden förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 punkt 3 PBL. Skäl för beslutet: Föreslagen åtgärd ligger nära Vallentuna tätort och i anslutning till sammanhållen bebyggelse. Enligt kommunens översiktsplan är området utpekat som utveckling av grönområde. Den föreslagna åtgärdens lämplighet på platsen behöver bedömas utifrån ett helhetsperspektiv för hur området ska utvecklas som helhet. Tillskott med tätare bebyggelse innebär en förändring av områdets karaktär och därmed en inverkan på boendemiljöns kvalitet. Det finns ett intresse för kommunen att kunna styra markanvändningen och byggandet i området på ett sådant sätt att allmänna intressen tillgodoses och som tryggar en ändamålsenlig markanvändning och god miljö i området. Den föreslagna åtgärden bedöms därför förutsätta planläggning enligt 4 kap 2 punkt 3 PBL. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Anteckning Erika Nordell (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. Ansökan som inkom avser ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus. Åtgärden berör inga områden av riksintresse eller med annan skyddsstatus. Fastigheten ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse. Föreslagen åtgärd ligger strax norr om Okvista industriområde som enligt kommunens översiktsplan är utpekat som utveckling av grönområde. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked med hänvisning till att åtgärden förutsätter planläggning. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har därför inte genomförts. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att ansökt åtgärd ska avslås. Sven-Olof Ekström (S) yrkar att ansökt åtgärd ska beviljas. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och Sven-Olof Ekströms yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande.

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (17) Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (17) 65 SJÖBERG 2:2 (SJÖBERGSVÄGEN 56), Ansökan om förhandsbesked för utbyggnad av enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbeskedet behandlar endast att åtgärden får utföras, utformningen av tillbyggnaden och övriga detaljer behandlas i bygglovsansökan. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor plus expediering (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Nämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 2 kap PBL. Nämnden bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd i form av lov och startbesked. Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för utbyggnad av enbostadshus. Samhällsbyggnadsförvaltningen har upplyst om att förhandsbesked inte behövde sökas för aktuell åtgärd då det handlar om ett befintligt hus och att ansökan inte innebär någon ändring av fastighetens ändamål. Sökanden önskar ändå få ett förhandsbesked på att åtgärden är möjlig att genomföra. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritningar Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (17) 66 Anmälningslista Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Skrivelser In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik Länsstyrelsen i Stockholms län om bidrag till inköp av boskapsvakatande hundar samt dispens från lagen om tillsyn över hundar och katter Länsstyrelsen i Stockholms län MSN Länsstyrelsen i Stockholms län gällande sluttäckning av askceller vid Löt avfallsanläggn ng, överklagande bygglov Toftesta 2:9: länsstyrelsen avslår överklagandet Överklagande av beslut om förhandsbesked, Broby 2: MSN Henrik Widstrand IAL Skadejour AB Överklagande av beslut om avslag av tidigare överklagan, DNR Länsstyrelsen i Stockholms län, överklagande av åtgärder mot höga magnetfält, Vallentuna-Åby 1:130: länsstyrelsen avslår överklagandet Delegationsbeslut In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik MSN MSN MSN MSN Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Miljöenheten (Vallentiuna kommun) Bygglovenheten (Vallentuna kommun) Godkännande av förrättning, fastighetsreglering berörande Lilla Benhamra 1:1, 2:1 Godkännande av förrättning, avstyckning från Rörby 3:1 Delegationsbeslut, miljö Delegationsbeslut, bygg

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (17) 67 ÖSBY 1:33 (ÖSBY 56), Ansökan om bygglov för nybyggnad av additionsbostad, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL - att bevilja bygglov - att ta ut en avgift med kronor enligt fastställd taxa. Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. - Godta byggherrens förslag till kontrollansvarig Namn: Göran Carlquist Behörighetsnivå: N Behörighetsnr: 1053-KA (DNV) Godkänd till: Skäl för beslutet Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 PBL, och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 PBL i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL) och innan beviljad åtgärd får tas in bruk behövs det ett slutbesked från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om nybyggnad av additionsbostad på 71 m² byggnadsarea och 118 m² bruttoarea. Ansökan bedömdes fullständig den Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Positivt förhandsbesked för åtgärden har lämnats Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Inlämnade synpunkter från fastighetsägaren till Ösby 1:34 bedöms inte utgöra något hinder för bygglovet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Bilagor

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (17) Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheten Ösby 1:34 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Ösby 1:31, Ösby 1:40, Ösby 1:67, Ösby 2:3.