VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ewa Thorin (M), Ove Eriksson (M), Christer Ekström (FP), Peter Thorander (M) ersätter Eleanor Rydén (KD), Sven-Olof Ekström (S), Sigvard Johansson (S), Anette Karlsson (S) som ersätter Anna Winkler (MP). Per Haraldsson (M), Mattias Andersson (C), Ragnar Dahl (FP). Yvonne Fredriksson, Tf bygg- och miljöchef, Frida Hellbom, miljöinspektör, Karin Kilerud, nämndsekreterare, Mikael Carlgren nämndsekreterare. Utses att justera Justeringens tid och plats Sven-Olof Ekström (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Karin Kilerud Ordförande Bengt-Åke Grip Justerande Sven-Olof Ekström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (23) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 85 Val av justerare Fastställande av dagordning Information från miljö- och bygglovavdelningen Val av personuppgiftsombud för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN ) Information om åtgärds- och provtagningsplan Lindönäs slammellanlager (MSN ) Ingen avloppstillsyn 2014 (MSN ) Avgift för bygglovbefriade, anmälningspliktiga åtgärder Dnr SHBG (MSN ) ANGARNS-VEDA 1:19 (Gillinge 52A), att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, SHBG (MSN ) BÄLLSTA 2:964 (FYLKINGAVÄGEN 9), att återremittera ansökan om bygglov för tillbyggnad inglasat uterum och förråd samt beslut att bevilja ansökan om bygglov för entrétak, SHBG (MSN ) KÅRSTA-RICKEBY 2:48 (KÅRSTAHÖJDEN 103), att avslå ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus, SHBG (MSN ) LINGSBERG 1:113 (EKORRSTIGEN 7), att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och ändring av befintligt fritidshus till additionsbostad SHBG (MSN ) VADABY 5:1 (JÖNSBODA 5), att bevilja ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, SHBG (MSN ) VALLENTUNA-VEDA 1:6 (VALLENTUNA-VEDA 15), att bevilja ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, SHBG (MSN ) Anmälningslista

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (23) 85 Val av justerare Sven-Olof Ekström (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (23) 86 Fastställande av dagordning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande revideringar: Ärende - Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning - Vallentuna-Mörby 3:1 beslut om bygglov Lyfts ut ur dagordningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (23) 87 Information från miljö- och bygglovavdelningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Miljö- och bygglovavdelningen informerar om följande: - Ett dagvattenrelaterat examensarbete pågår där miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommer att få ta del av undersökningens resultat. - Kvarnbadet har gjort reningsanläggningsförbättringar och använder sig nu av en nyare metod.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (23) 88 Val av personuppgiftsombud för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndsekreterare Mikael Carlgren entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt att nämndsekreterare Karin Kilerud utses till nytt personuppgiftsombud. Ärendet i korthet Personuppgiftslagen (1998:204) ställer krav på behandlingen av personuppgifter. Ett personuppgiftsombud har till uppgift att säkerställa att den personuppgiftsansvarige, i detta fall miljöoch samhällsbyggnadsnämnden, behandlar uppgifterna på ett korrekt och lagligt sätt. Lagen ställer inget krav på den personuppgiftsansvarige att utse något ombud, men att ändå utse ett har flera fördelar. Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den ansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom skadeståndskrav och andra extra kostnader. Att utse ett ombud innebär också att nämnden inte behöver anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att nämndsekreterare Mikael Carlgren entledigas från uppdraget som personuppgiftsombud för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt att nämndsekreterare Karin Kilerud utses till nytt personuppgiftsombud. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Expedieras till Akten Datainspektionen

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (23) 89 Information om åtgärds- och provtagningsplan Lindönäs slammellanlager (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har läst igenom provtagnings- och åtgärdsplanen och beslutar att lägga informationen till handlingarna. Ärendet i korthet beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att vitesförelägga Ragn-Sells AB att antingen utföra åtgärder på Lindönäs slammellanlager så att läckage av näringsämnen och metaller till omkringliggande miljö hindras eller genom provtagning visa att näringsämnen och metaller inte läcker från lagret till omgivningen. Ragn-Sells har nu inkommit med en provtagnings- och åtgärdsplan som bifogas denna skrivelse som information. Detaljer i provtagnings- och åtgärdsplanen kan komma att ändras allt eftersom förarbete och provtagning pågår. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har läst igenom provtagningsoch åtgärdsplanen och beslutar att lägga informationen till handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ritning över slammellanlagret 3. Åtgärdsplan 4. Egenkontroll för vatten - provtagning 5. Underlag för provtagningsplan - analysresultat Expedieras till Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (23) 90 Ingen avloppstillsyn 2014 (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för att kompletteras med en konsekvensanalys. Ärendet i korthet På grund av att arbetet med pågående ärenden i Garns-Ekskogen återupptagits under vintern 2013/våren 2014, parallellt med fortsatt handläggning av övriga pågående tillsynsärenden, så räcker inte personalresurserna till för att utföra tillsyn på nya fastigheter under Planerad rekrytering av visstidsanställd tillsynsresurs har nu blivit så långt framskjutet att miljöenheten inte längre ser en visstidsrekrytering som en effektiv åtgärd. Miljöenheten föreslår att tillsynen av enskilda avlopp återupptas inför och under Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse , ingen avloppstillsyn 2014 Expedieras till Akten

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (23) 91 Avgift för bygglovbefriade, anmälningspliktiga åtgärder Dnr SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften för de anmälningspliktiga åtgärderna som enligt plan- och bygglagen efter den 2 juli 2014, får uppföras utan bygglov, är kronor för 2014, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige ( ). Ärendet i korthet Den 4 juni beslutades om en ändring i plan- och bygglagen som innebär att ytterligare åtgärder ska få utföras utan bygglov. Ändringen ska gälla från och med 2 juli Åtgärderna ska anmälas och miljöoch samhällsbyggnadsnämnden ska ge ett startbesked innan byggnadsarbetena får påbörjas och ett slutbesked för att få flytta in i aktuell byggnadsdel. För ett start- och slutbesked kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta ut en avgift enligt gällande taxa. Det är fyra ytterligare åtgärder som från och med 2 juli 2014 får genomföras utan bygglov. 1. Uppföra en komplementbyggnad på 25 m2 byggnadsarea. 2. Bygga till huvudbyggnaden med högst 15 m2 bruttoarea. 3. Bygga till huvudbyggnaden med högst två takkupor. 4. Inredning av ytterligare en bostad till ett enbostadshus. Enligt gällande taxa är avgiften för start- och slutbesked för dessa åtgärder (oavsett storlek) kronor under Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften kan nämnden besluta om en sådan. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avgiften för de anmälanpliktiga åtgärderna som enligt plan- och bygglagen efter den 2 juli 2014, får uppföras utan bygglov, är kronor för 2014, enligt taxa antagen av kommunfullmäktige ( ). Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse , avgift 2014 för bygglovbefriade, anmälanpliktiga åtgärder. 2. Information om de nya bygglovbefriade åtgärderna 3. Taxa antagen av Kommunfullmäktige

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (23) Expedieras till Akten

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (23) 92 ANGARNS-VEDA 1:19 (Gillinge 52A), att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för nybyggnad av ett tvåbostadshus. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Lennart Berglund. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med DNV, behörighetsnummer 1053-KA (certifierad till ). Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura kommer att skickas i separat kuvert. Fakturering av förenklad nybyggnadskarta om kronor (enligt avtal) görs i samband med faktureringen av bygglovet (endast en faktura skickas ut). Skäl för beslut Ansökan strider inte mot några områdesbestämmelser och bedöms uppfylla de kravs som gäller enligt 9 kap 31 PBL, varför bygglov ska lämnas. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked, enligt 10 kap 3 PBL. För att få ett startbesked ska ett tekniskt samråd hållas och en del handlingar lämnas in för godkännande. Sökanden kallas till tekniskt samråd som äger rum på Samhällsbyggnadsför valt-ningen, Tuna torg 1 i Vallentuna och ombeds att ta kontakt med handläggare (dock inte undertecknad i dagsläget) för att boka tid. Byggherren ansvarar för att den kontrollansvarige kallas och kan närvara vid det tekniska samrådet. Följande handlingar bedöms behövas till samrådet/startbesked: förslag till en kontrollplan (som ska fastställas av oss), bevis om färdigställandeskydd för projektet, uppgift om bostadsbyggnadernas specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (byggnadens specifika energibehov), konstruktionssektion genom byggnaderna inklusive grundkonstruktionen, grundplaner, geoteknisk utredning/utlåtande (hör med handläggaren för tekniskt samråd viket som krävs), brandskyddsdokumentation/brandskyddsbeskrivning (hör med handläggaren för tekniskt samråd vilket som krävs). Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Uppgift om vad

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (23) som krävs för att ett slutbesked ska kunna ges behandlas på det tekniska samrådet. Det är förbjudet att utan tillstånd enligt 2 kap 1 lag om kulturminnen mm (1988:950) rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser uppförande av en byggnad innehållande två lägenheter. Ansökan bedömdes vara fullständig Sökanden är Helsas Hus. Fastigheten är bebyggd med fem byggnader och är m2 stor. För området gäller ingen detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen är området inom utvecklingsområde som arbetsområde. Föreslagen åtgärd ligger inom ett befintligt bostads- och industriområde. Åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Åtgärden ligger inom område som enligt kommunens kulturmiljöprogram är utpekat som område med höga kulturhistoriska kvaliteter. En av byggnaderna, en liten lillstuga, är placerad på den aktuella platsen för den nya byggnaden och kommer att rivas (alternativt flyttas till ett nytt läge efter godkännande från bygglovenheten). I samråd med planenhet bedöms åtgärden fungera, i samråd med miljöenhet bedöms befintligt avlopp tillräckligt och i samråd med kommunantikvarie bedöms åtgärden också fungera på den aktuella platsen. Förslaget har skickats till berörda sakägare (ägare till grannfastigheter) för yttrande. Av två hörda sakägare har ingen svarat. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, för nybyggnad av ett tvåbostadshus. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Planritning 6. Fasad- och sektionsritning

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (23) Expedieras till Ska läggas i akt Ska delges till: -Sökanden Ska kungöras i: -Post- och Inrikes tidningar Det meddelande som kungörs ska samma dag skickas till: -Ägare till fastigheterna: Angarns-Veda 1:5 och Gillinge 1:1 -Fastighetsägare (annan än sökande)

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (23) 93 BÄLLSTA 2:964 (FYLKINGAVÄGEN 9), att återremittera ansökan om bygglov för tillbyggnad inglasat uterum och förråd, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för att kompletteras med geologisk undersökning samt grannhörande. Ärendet i korthet Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med ett uterum, förråd samt entrétak. Den aktuella tillbyggnaden med inglasat uterum samt det nya förrådet kommer att helt vara placerade på den prickade marken. Enligt 9 kap. 31b PBL, får bygglov ges för åtgärd som avviker från detaljplanen eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse , Bällsta 2: Ansökan 3. fasadritning 4. planritning 5. situationsplan, före och efter Expedieras till Ska expedieras till: Akt

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (23) 94 KÅRSTA-RICKEBY 2:48 (KÅRSTAHÖJDEN 103), att återremittera ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för hörande av grannar. Ärendet i korthet Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av tre enbostadshus. Aktuell placering ligger i Kårsta. Området är inte detaljplanelagt men större delen av området är redan styckat i tomter. Föreslagen åtgärd berör inga områden med skyddsstatus. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har inte genomförts. Yrkanden Erika Nordell (C) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer Erika Nordells yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Erika Nordells yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Följebrev ansökan 4. Karta 5. Situationsplan 6. Förslag områdesplan Sammanträdesprotokoll MSN 8. Roslagsvatten 9. Yttrande Expedieras till Akt

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (23) 95 LINGSBERG 1:113 (EKORRSTIGEN 7), om delegation att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och ändring av befintligt fritidshus till additionsbostad SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 och 31 b, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att delegera till bygglovhandläggare Magnus Johansson att efter grannhörande bevilja bygglov för ändring av fritidshus till additionsbostad och för nybyggnad av enbostadshus. Skäl för beslutet Nybyggnationen följer detaljplanen och kan därför beviljas. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finner att det nuvarande fritidshuset fanns på plats när nu gällande detaljplan trädde i kraft. Syftet i planen att tillåta additionsbostad var att befintliga byggnader om möjligt skulle kunna omvandlas till additionsbostäder i stället för att rivas. I detta fall ser nämnden ändringen från fritidshus till additionsbostad som möjlig och anser överträdelsen av detaljplanens bestämmelser för additionsbostad som liten. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus. I samband med det anhåller man om att ha kvar det befintliga bostadshuset som en additionsbostad. Syftet med detaljplanen var att möjliggöra för permanent boende och bestämmelsen med en additionsbostad på högst 70 m2 togs fram för att ge möjlighet att behålla de befintlig byggnader som redan fanns i området. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 och 31 b, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att delegera till bygglovhandläggare Magnus Johansson att efter grannhörande bevilja bygglov för ändring av fritidshus till additionsbostad och för nybyggnad av enbostadshus. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan om bygglov 3. Situationsplan NBK

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (23) 4. Planritningar nytt bostadshus 5. Fasadritningar nytt bostadshus 6. Plan- och fasadritningar befintligt bostadshus 7. Skrivelse från sökande Expedieras till: Akten Genom delgivning till: sökanden

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (23) 96 VADABY 5:1 (JÖNSBODA 5), att bevilja ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet Områdesbestämmelser saknas för området. Nämnden bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus utanför planlagt område. Ansökan kompletterades och bedömdes vara komplett Enskilt avlopp bedöms kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot den föreslagna åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut.

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (23) Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Situationsplan 4. Karta 5. VA-beskrivning Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Till ägare av fastigheterna Lappdal 1:2 Strömstorp 1:7 Södertorp 1:5

20 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (23) 97 VALLENTUNA-VEDA 1:6 (VALLENTUNA-VEDA 15), att bevilja ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet Områdesbestämmelser saknas för området. Nämnden bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus utanför planlagt område. Ansökan kompletterades och bedömdes vara komplett Enskilt avlopp bedöms kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Vallentuna kommun har som väghållare framfört ett krav att få medverka i samråd kring utformningen av utfartsvägen från sökt lokalisering. I övrigt har inga andra yttranden inkommit i dagsläget. Sista dagen för yttrande är Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Bengt-Åke Grips yrkande.

21 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (23) Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag till beslut. Handlingar 1. Ansökan 2. Situationsplan 3. Yttrande kommunen 4. Tjänsteskrivelse, Expedieras till Akten Genom delgivning till: Sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Vallentuna-Veda 1:4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (23) 98 Anmälningslista Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Skrivelser In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik Länsstyrelsen i Stockholms län Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun) MSN Sekretessbelagt MSN Kammarrätten i Stockholm Får ej visas enligt PUL Får ej visas enligt PUL Länsstyrelsen i Stockholms län MSN Får ej visas enligt PUL Meddelande om kontrollprogram på täktverksamheten på fastighet Össeby-Väsby 3:1 Granskning, detaljplan för Molnbydepån, överklagande bostadsanpassningsbidrag: förvaltningsrätten upphäver beslutet och visar ärendet åter till kommunen, bostadsanpassningsbidrag: kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd Skrivelse angående Hagby kraftvärmeanläggning Överklagande bygglov Garns- Gillberga 1:2, överklagande bygglov Gällsta 7:1 - länsstyrelsen återförvisar ärendet till nämnden Överklagande bygglov Sundby 4: Försvarsmakten Yttrande, avseende information beträffande prop :127, nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 14:21 från Sveriges Kommuner och Landsting, Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov Mark- och Dom avseende Mark- och

23 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (23) miljödomstolen, Nacka tingsrätt miljödomstolens avslag av överklagandet av sökt tillstånd för installation av värmepump på fastigheten Vallentuna Uthamra 1:276 Delegationsbeslut In/Ut-datum Diarienr Initierare Rubrik MSN Bengt-Åke Grip (Vallentuna kommun) Ordförandebeslut, yttrande över remiss, ansökan om tillstånd B- verksamhet, bilskrotsanläggning på Olhamra 1: MSN Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Miljöenheten (Vallentuna kommun) Byggenheten (Vallentuna kommun) Godkännande av förrättning, fastighetsreglering berörande Vallentuna-Mörby 1:359, 1:360, 1:361 m.fl. Godkännande av förrättning, avstyckning från Olhamra 1:120 Delegationsbeslut miljö Delegationsbeslut bygg

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-06-24 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 20.00 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.45 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ove

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.15 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 15.00 15.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.40 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Anders

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum KALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-12-17 Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum Kallade tjänstemän

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-08-27 1(24) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00-19.40 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande 139-151 och 153-155)- Anders

Läs mer

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet

TN10 (T12) Exempel BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: Beslutet avser: Fastighet: Sökande: Beslut Handlingar som ingår i beslutet Marklov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM MARKLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser: Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Marklov ges med stöd av 9 kap. 35 plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Läs mer