VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Angarnsrummet. Tuna huset, Vallentuna ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage Jansson (M), Eva Thorin (M), Ragnar Dahl (FP), Ove Eriksson (M), Ove Larsson (S), Sven- Olof Ekström (S), Anna Winkler (MP) 38-56, Anette Karlsson (S) Anders Idermark (M), Bo Landström (M), Urban Tomaszewski (C), Sigvard Johansson (S). Anna von Axelson, avdelningschef Bygg & Miljö, Mikael Carlgren, nämndsekreterare. Utses att justera Justeringens tid och plats Ove Larsson (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Mikael Carlgren Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (34) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 36 Val av justerare Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN ) Månadsuppföljning till och med februari (MSN ) Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen Antagande (MSN ) Internkontrollplan, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012 (MSN ) Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Vallentuna kommun (MSN ) ANGARNS-VEDA 1:19 (GILLINGE 52), Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning (servicebostäder), SHBG (MSN ) BÄLLSTA 2:81 (CLERKS VÄG 5), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig balkong, SHBG (MSN ) GÄLLSTA 4:6 (GÄLLSTAVÄGEN 37), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, SHBG (MSN ) KRAGSTA 9:4 (BYLEVÄGEN 107), Ansökan om bygglov i efterhand för inbyggnad av entré på enbostadshus samt uppförande av garage, SHBG (MSN ) KÖRLINGE 3:5 (KÖRLINGE 32), Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och förråd/gäststuga/kontor, SHBG (MSN ) LINGSBERG 1:2, Ansökan om bygglov för uppförande av teletorn och teknikbodar, L (MSN ) NÄS 1:1 (NÄS 1), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus, SHBG (MSN ) ORMSTA 1:375 (BJÖRKHAGSVÄGEN 5), Ansökan om bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum, SHBG (MSN ) STORA MÄLLÖSA 4:9, Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt får/häststall, SHBG (MSN ) UTHAMRA 1:98 (UTHAMRAVÄGEN 61A), Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport/förråd, SHBG (MSN ) VALLENTUNA-NYBY 1:7, Ansökan om uppförande av radiomast och teknikbod, L (MSN ) VARGMÖTET 2:3 (VARGMÖTESVÄGEN 9), Ansökan om marklov för att hårdgöra marken för uppställningsyta till maskiner och dylikt, SHBG (MSN ) Anmälningslista Kragsta 2:257 (Uthamravägen 12A), Markplanering, Dnr L (MSN )... 32

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (34) 56 Avdelningschefen informerar... 34

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (34) 36 Val av justerare Ove Larsson (S) utses att justera protokollet.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (34) 37 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att stryka punkt i delegationsordningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har sett över delegationsordningen. Ärendets tidigare behandling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse 2. MSN delegationsordning Akt

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (34) 38 Månadsuppföljning till och med februari (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter två månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen för nämnden är att verksamheterna kommer att kunna bedrivas enligt budget. 1. Tjänsteskrivelse 2. StyrkortMSN Akten Handläggare Ekonomichef

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (34) 39 Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen Antagande (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen, omfattande fastigheterna Ormsta 1:715, 1:845 och 1:846 i Vallentuna kommun. Blåbärsvägens samfällighetsförening har önskat en ny detaljplan för fastigheten Ormsta 1:715 för att ändra markanvändningen från kvartersgård för samlings-/föreningslokaler till villatomt. Överskjutande yta önskas tillföras Ormsta 1:845 respektive 1:846. Planområdet ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta och har en yta om ca 3230 kvm. 1. Tjänsteskrivelse 2. Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - planbeskrivning, antagande Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - genomförandebeskrivning, antagande Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - plankarta, antagande Detaljplan för Kvartersgård vid Blåbärsvägen - särskilt utlåtande, antagande Akt Handläggare Kommunfullmäktige

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (34) 40 Internkontrollplan, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2012 (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till internkontrollplan för Alla nämnder ska varje år fastställa internkontrollplaner. Detta framgår av kommunens reglemente för intern kontroll som antogs av kommunfullmäktige i december 2000 att gälla från och med Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat rutinbeskrivning som beskriver hur internkontrollen för respektive rutin är utformad och vem som skall genomföra kontrollen. För 2012 föreslås att följande områden läggs in i internkontrollplanen. - Bygglovsavgifter, planavgifter och tillsynsavgifter - Verksamhets- och ekonomiuppföljning - Kontroll av rapporterad tid i Platina - Registrering, diarium, hantering av handlingar - Ärendeberedning 1. Tjänsteskrivelse 2. Intern kontroll MSN2012 Akt Handläggare Kommunstyrelsen

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (34) 41 Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Vallentuna kommun (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förslaget till lokala hälsoskyddsföreskrifter med stöd av 9 kap. 7-8 och miljöbalken (1998:808) samt bemyndigande i samt 43 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Dessa lokala hälsoskyddsföreskrifter träder i kraft från och med Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som inletts dessförinnan. Tidigare "Lokala hälsoskyddsföreskrifter m m för Vallentuna kommun" fastställda och reviderade ska upphöra att gälla. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och de föreslås gälla utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 1. Tjänsteskrivelse 2. Förslag till lokala hälsoskyddsföreskrifter i Vallentuna kommun Kommunstyrelsen Länsstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (34) 42 ANGARNS-VEDA 1:19 (GILLINGE 52), Ansökan om förhandsbesked för ändrad användning (servicebostäder), SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Åtgärden bedöms inte förutsätta planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Nämnden bedömer att erinran från grannar inte påverkar beslut om förhandsbesked. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Aktuell fastighet ligger i en miljö med höga kulturhistoriska kvaliteter. Krav med hänsyn till kulturvärdena i området kan därför komma att ställas på byggnadernas utformning i samband med bygglovet. Kommunantikvarien kan ge råd i frågor vad gäller anpassning till kulturmiljö. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av en ny byggnad samt ändrad användning av befintliga byggnader till servicebostäder för 8 personer med autismspektrumtillstånd. Befintliga byggnader har använts för församlingsverksamhet. Ansökan bedömdes vara komplett Föreslagen åtgärd ligger inom ett befintligt bostads- och industriområde. Åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Åtgärden ligger inom område som enligt kommunens översiktsplan är utpekat som område med höga kulturhistoriska kvaliteter. I samråd med kommunens miljöenhet bedöms enskilt avlopp kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Två fastighetsägare har framfört erinran

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (34) mot åtgärden. 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Yttrande Angarns-Veda 1_5 6. Yttrande Angarns-Veda 1_20_1 7. Yttrande Angarns-Veda 1_20_2 8. Svar på inkomna yttranden Akt Genom delgivning till: Sökanden Angarns-Veda 1:20 Angarns-Veda 1:5 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Angarns-Veda 1:23 Gillinge 1:1

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (34) 43 BÄLLSTA 2:81 (CLERKS VÄG 5), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintlig balkong, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för komplettering. Det har inkommit en ansökan om tillbyggnad av enbostadshus. Åtgärden innebär att befintlig balkong utökas med en byggnadsarea på 2 m2. Åtgärden innebär att den tillåtna byggnadsarean för huvudbyggnaden överskrids med totalt 95 m2. På fastigheten har sedan tidigare beviljats avvikelser från detaljplanen. 1. Tjänsteskrivelse, Bällsta 2:81 2. Karta 3. Ansökan 4. Planritning 5. Fasadritning Akt Genom delgivning till: sökanden

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (34) 44 GÄLLSTA 4:6 (GÄLLSTAVÄGEN 37), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov inte kan påräknas för den sökta åtgärden på den avsedda platsen. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms med hänsyn till riksintresset och förekommande/beräknade framtida bullerstörningar därmed inte vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet enligt 2 kap PBL samt 3 kap 8 Miljöbalken. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har den inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus på fastigheten Gällsta 4:6. Fastigheten, som är m2, är belägen i den sydvästra delen av kommunen, utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser. Fastigheten ansluter till befintlig bebyggelse som enligt 1 kap 4 plan- och bygglagen, PBL, definieras som sammanhållen bebyggelse. Föreslaget bebyggelseläge ligger inom influensområde för Arlanda flygplats samt inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Ärendet har inte skickats på remiss till Swedavia då det bedömts obehövligt. Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har av samma skäl inte heller genomförts. 1. Tjänsteskrivelse, Gällsta 4:6 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Akt Genom delgivning till: sökanden

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (34) 45 KRAGSTA 9:4 (BYLEVÄGEN 107), Ansökan om bygglov i efterhand för inbyggnad av entré på enbostadshus samt uppförande av garage, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: - medge mindre avvikelse från bestämmelserna i detaljplanen och lämna bygglov. et fattas med stöd av 8 kap 11 äldre plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. - ta ut en bygglovavgift med kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. - av Lincoln H. och Jenny M. Spencer ta ut en byggnadsavgift om kr enligt 10 kap 4 ÄPBL. - av Lincoln H. Spencer och Jenny M. Spencer ta ut en tilläggsavgift om kr enligt 10 kap 7 ÄPBL och begära hos Mark- och miljödomstolen att frågan om utdömande om tilläggsavgift prövas. Skäl för beslutet: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att avsteget från detaljplanens bestämmelser kan anses som en mindre avvikelse och förenligt med detaljplanens syfte. Åtgärderna bedöms uppfylla de krav som ställs i 3 kap. ÄPBL, varför bygglov enligt 8 kap 11 ÄPBL därmed får lämnas. Åtgärden har uppförts utan bygglov varför byggnadsavgift och tilläggsavgift enligt 10 kap 4 och 7 ÄPBL ska tas ut. Särskilda skäl till att nedsätta eller helt efterge byggnadsavgiften eller tilläggsavgiften har inte framkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt 10 kap 9 ÄPBL ska byggnadsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den fastighet eller byggnad som den olovliga åtgärden avsåg och tilläggsavgiften tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare av den byggnad som den olovliga åtgärden avsåg. Vid tidpunkten för överträdelsen var Lincoln H. Spencer och Jenny M. Spencer fastighetsägare. Är flera ägare av den fastighet som den olovliga åtgärden avsåg, svarar de enligt 10 kap 10 ÄPBL, solidariskt för byggnadsavgift och tilläggsavgift. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Bygganmälan ska inlämnas (blankett bifogas). Byggherren ska ta kontakt med miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att boka tid för att i efterhand ha ett byggsamråd. I samband med byggsamrådet ska byggherren redovisa förslag till kontrollplan. Byggherren ska, enligt 10 kap 5 ÄPBL, se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt Plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (34) då beslutet fattades. Byggsanktionsavgiften ska utan anmodan inbetalas till Länsstyrelsen i Stockholms län, postgirokonto , inom två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. På talongen/vid betalning bör göras hänvisning till Miljö- och samhällbyggnadsnämndens beslut med paragrafnummer och datum. En ansökan om bygglov för uppförande av garage och tillbyggnad av entréutrymme om 47 m2 respektive 5 m2 bruttoarea, inkom till bygglovenheten den 3 mars Då åtgärden stred mot detaljplanen i fråga om den maximalt tillåtna bruttoarean hördes berörda grannar enligt 8 kap 22 ÄPBL. Berörda grannar hade ingenting att erinra mot åtgärden men önskade att åtgärden färdigställdes. En granne påtalade att åtgärden redan hade utförts varför bygglovenheten gjorde en besiktning av fastigheten den 2 februari Bygglovenheten gör bedömningen att åtgärden uppfyller de krav som ställs i 3 kap. ÄPBL och är förenlig med den gällande detaljplanens syfte varvid mindre avvikelse kan ges och bygglov kan beviljas i efterhand. 1. Tjänsteskrivelse KRAGSTA 9: Bilaga 1. Karta 3. Bilaga 2. Ansökan 4. Bilaga 3. Situationsplan 5. Bilaga 4. Fasadritningar 6. Bilaga 5. Yttrande från granne Akt Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar ägare till fastigheterna Kragsta 2:7 Kragsta 1:91 Uthamra 1:236 Uthamra 1:282 Kragsta 9:3

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (34) 46 KÖRLINGE 3:5 (KÖRLINGE 32), Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus och förråd/gäststuga/kontor, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, PBL. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Leif Johansson, Johannehill pl 9384, Rimbo Den kontrollansvariga har tidigare varit godkänd kvalitetsansvarig i kommunen enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven som följer av 9 kap 31, Plan- och bygglagen. Berörda grannar har lämnats tillfälle att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Upplysningar: Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar kallelse till sammanträde för tekniskt samråd. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Tillstånd från samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet krävs innan enskilt avlopp får anläggas. Tillståndsansökan för avlopp debiteras separat. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser bygglov för uppförande av tvåbostadshus och gäststuga/kontor

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (34) utanför detaljplanelagt område. Föreslaget tvåbostadshus föreslås att uppföras i en våning och har 163,6 kvm bruttoarea. Föreslagen gäststuga föreslås att uppföras i en våning och har 52,5 kvm bruttoarea. Ansökan bedömdes vara komplett Åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Samhällsbyggnadsnämnden har meddelat ett positivt förhandsbesked för uppförande av ett bostadshus på platsen. Det aktuella bygglovet bedöms inte stämma överens med det tidigare givna förhandsbeskedet. I samråd med kommunens miljöenhet bedöms enskilt avlopp kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Berörda grannar har lämnats tillfälle att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov. 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritning huvudbyggnad 6. Plan- och fasadritning gästhus 7. Markplaneringsritning Akt Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Körlinge 3:2 Körlinge 3:22 Körlinge 3:1 Körlinge 3:4

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (34) 47 LINGSBERG 1:2, Ansökan om bygglov för uppförande av teletorn och teknikbodar, L (MSN ) Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 8 kap 12, Plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap PBL (ÄPBL) Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL (ÄPBL). Områdesbestämmelser saknas för området. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 3 kap, 1,2 och PBL (ÄPBL) Framförd erinran bedöms inte påverka beslutet om bygglov. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov Upplysningar: Bygganmälan ska lämnas senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd krävs ej. Lägeskontroll ska utföras innan tornets montering. Anmälan ska göras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när arbetena påbörjas och slutförts. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser bygglov för uppförande av ett 36 meter högt teletorn samt två tillhörande teknikbodar. Den föreslagna åtgärden är belägen inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Historik: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade SBN 106 att bevilja bygglov för den sökta åtgärden. et överklagades av Lingsbergs Säteri AB, genom Bo Pahlén, som anförde att han som känd sakägare inte blivit underrättad om ärendet och inte fått möjlighet att yttra sig. Länsstyrelsen beslutade att upphäva kommunens beslut om bygglov och visa ärendet åter till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning. Ansökan har nu handlagts på nytt. Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Fastighetsägarna till Lingsberg 1:102,

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (34) Ormsta 3:1, Ormsta 2:1 och Lingsberg 1:49 har framfört erinran mot åtgärden. 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritningar 6. Yttrande från fastighetsägare till Lingsberg Yttrande från fastighetsägare till Lingsberg Yttrande från fastighetsägare till Lingsberg Yttrande från fastighetsägare till Ormsta Yttrande från fastighetsägare till Ormsta från länsstyrelsen Akt Genom delgivning till sökanden ägare till fastigheterna Lingsberg 1:102 Ormsta 3:1 Ormsta 2:1 Lingsberg 1:49

20 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (34) 48 NÄS 1:1 (NÄS 1), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att bygglov inte kan påräknas för den sökta åtgärden på den avsedda platsen. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms med hänsyn till riksintresset och förekommande/beräknade framtida bullerstörningar därmed inte vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet enligt 2 kap PBL samt 3 kap 8 Miljöbalken. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av 3 stycken enbostadshus. Fastigheten, som är m2 (uppdelat på flera skiften), är belägen i den norra delen av kommunen, utanför detaljplanelagt område och omfattas inte av områdesbestämmelser. Föreslaget bebyggelseläge ligger inom influensområde för Arlanda flygplats. Ärendet har inte skickats på remiss till Swedavia då det bedömts obehövligt. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har av samma skäl inte heller genomförts. Samhällsbyggnadsnämnden har, efter en ansökan identisk som denna, meddelat att den sökta åtgärden inte kan tillåtas. 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Protokollsutdrag från SBN Akt Genom delgivning till: sökanden

21 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (34) 49 ORMSTA 1:375 (BJÖRKHAGSVÄGEN 5), Ansökan om bygglov för tillbyggnad med inglasat uterum, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Bevilja bygglov enligt 9 kap 30 Plan- och bygglagen (201:900), PBL. Fastställa byggherrens kontrollplan och ge startbesked för att påbörja åtgärderna med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Med stöd av 10 kap. 34 plan- och bygglagen får uterummet tas i anspråk innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden givit slutbesked. Med stöd av 11 kap. 51 plan- och bygglagen (PBL) påföra ägarna till fastigheten Ormsta 1:375, Peter Jackson och Maria Jackson, en byggsanktionsavgift om kronor. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Ingmar Almqvist, Ekebydalsvägen 5, Vallentuna Avgiften för bygglovet är 5853 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven som följer av 9 kap 31, Plan- och bygglagen. Föreslagen tillbyggnad är redan utförd. Bygglov söks i efterhand Om någon bryter mot en bestämmelse i 8 10 kap. ska tillsynsmyndigheten enligt 11 kap 51 ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12. Enligt 11 kap 53 ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Upplysningar: För att erhålla slutbesked ska en verifierad kontrollplan (redan inlämnad ) samt ett luftflödesinjusteringsprotokoll inlämnas. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). om startbesked (för tillbyggnad) upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder (byte av skorsten för ventilation) upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. (enligt 10 kap. 25 PBL). Detta beslut kan överklagas (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Byggsanktionsavgiften ska utan anmodan inbetalas till Länsstyrelsen i Stockholms län, postgirokonto , inom två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. På talongen/vid betalning bör

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (34) göras hänvisning till miljö- och samhällbyggnadsnämndens beslut med paragrafnummer och datum. Ansökan som inkom avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum om 25,64 kvm. Ansökan avser även en anmälan om byte av skorsten för ventilation. Ansökan bedömdes vara komplett Tillbyggnaden (uterummet) är redan utförd och utfördes hösten Bygglov söks i efterhand. För området gäller byggnadsplan B I gällande plan begränsas byggrätten endast med mark som inte får bebyggas, i övrigt regleras inte byggrätten. Byggnader får sammanbyggas om kedjehus. Åtgärden har uppförts utan bygglov varför byggsanktionsavgift ska tas ut. 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Anmälan 5. Situationsplan utförd på förenklad nybyggandskarta 6. Plan- och fasadritningar 7. Kontrollansvarig 8. Kontrollplan Akt Länsstyrelsen Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Ormsta 1:374 Ormsta 1:376 Ormsta 1:190 Vallentuna-Mörby 1:297

23 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (34) 50 STORA MÄLLÖSA 4:9, Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt får/häststall, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap 31 plan- och bygglagen, PBL. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig: Dan Holmberg, c/o Maxera bygg & projektledning AB Sveavägen 110, Stockholm Den kontrollansvariga är certifierad kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven som följer av 9 kap 31, Plan- och bygglagen. Berörda grannar har lämnats tillfälle att yttra sig. Tre fastighetsägare har framför erinran eller upplysningar. Framförd erinran och upplysningar bedöms inte påverka beslutet om bygglov. Trots de krav som en kontrollansvarig ska uppfylla enligt 10 kap. 9 får, enligt övergångsbestämmelse 17, den som före den 2 maj 2011 har utsetts till kvalitetsansvarig enligt 9 kap. 14 i den upphävda plan- och bygglagen utses till kontrollansvarig om det görs före utgången av 2012, om det finns särskilda skäl för det. I detta fall bedömer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att den föreslagna personen har förutsättningar att göra den kontroll som krävs enligt de nya reglerna. Upplysningar: Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked (enligt 10 kap. 3 PBL). Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skickar kallelse till sammanträde för tekniskt samråd. Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 PBL. Tillstånd från Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet krävs innan enskilt avlopp får anläggas. Tillståndsansökan för avlopp debiteras separat. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser bygglov för uppförande av enbostadshus, fårstall och häststall utanför detaljplanelagt område. Föreslagen huvudbyggnad föreslås uppföras i två våningar och har en

24 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (34) bruttoarea om 197,2 kvm. Föreslaget fårstall har en bruttoarea om 729,26 kvm. Föreslaget häststall har en bruttoarea om 267,2 kvm. Ansökan bedömdes vara komplett Föreslagna åtgärder ligger inom en obebyggd jordbruksfastighet. Föreslagna åtgärder är förlagda till en mindre höjd i landskapet som inte utgör brukningsvärd åkermark. Den föreslagna åtgärden är belägen inom influensområde för Stockholm-Arlanda flygplats samt inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. I samråd med kommunens miljöenhet bedöms enskilt avlopp kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Fastighetsägarna till Stora Mällösa 4:8, Skånela-Harg 1:3 och 5:2 samt Stora Mällösa 4:2, 4:5, 4:6 har framfört erinran mot åtgärden. Framförd erinran bedöms inte påverka beslutet om bygglov. Swedavia har hörts och har inte framfört någon erinran mot föreslagen åtgärd. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov. 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Planritning huvudbyggnad 6. Fasadritningar huvudbyggnad 7. Planritning häststall 8. Fasadritningar Häststall 9. Fasadritningar fårstall 10. Yttrande Swedavia 11. Yttrande Stora Mällösa 4_8 12. Yttrande Stora Mällösa 4_2 mfl 13. Yttrande Skånela Harg 1_3 mfl 14. Skrivelse från sökande Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Stora Mällösa 4:8 Stora Mällösa 4:2, 4:5, 4:6 (samma ägare) Skånela-Harg 1:3 och 5:2 (samma ägare) Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Swedavia Stora Mällösa 1:1 Lilla Mällösa 1:1

25 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 (34) 51 UTHAMRA 1:98 (UTHAMRAVÄGEN 61A), Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/carport/förråd, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna höjningen av garaget med 0,9 meter, till en sockelhöjd på +27,2. Skäl för beslutet: Åtgärden strider inte mot detaljplanen, uppfyller de krav som ställs i 2 och 8 kap PBL och höjningen bedöms inte heller innebära någon betydande olägenhet för grannen. Lov till åtgärden ska därmed enligt 9 kap 30 PBL lämnas. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har, genom delegationsbeslut , lämnat bygglov för uppförande av enbostadshus och garage på fastigheten Uthamra 1:98. Åtgärden bedömdes uppfylla kraven som följer av 9 kap 30, PBL, varför lov enligt ansökan gavs. Under pågående markarbeten konstaterades att placeringen av garaget, avseende garagets höjd hamnar lite lågt i förhållande till både grannens tomt och till gatan, varför man önskat höja byggnaden från en plushöjd på +26,3 till en plushöjd på +27,2, dvs. en höjning med 0,9 meter. Dessutom innebär den första valda höjden en sprängning av en bergsknalle, som är placerad till i princip på gränsen till grannens fastighet. Höjningen av garaget har , på delegation, godkänts av tjänsteman. Grannen, ägaren av fastigheten Uthamra 1:87, har motsatt sig höjningen av garaget, och har inkommit med en skrivelse till kommunen. Hon vill överklaga beslutet om höjning. Anledningen är att garagetaket hamnar 70 cm rakt upp framför deras köksfönster och att garaget ligger mycket nära tomtgräns. Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att höjningen kan godkännas inom lämnat lov, vilket brukar göras för liknande ändringar och har gjorts även i det här ärendet, på delegation. 1. Tjänsteskrivelse, Uthamra 1:98 2. Karta 3. Situationsplan 4. Fasadritning i lämnat lov 5. Fasadritning med ändrat höjdläge 6. illustrationer 7. Skrivelse från granne Akt

26 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (34) Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheten Uthamra 1:97

27 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (34) 52 VALLENTUNA-NYBY 1:7, Ansökan om uppförande av radiomast och teknikbod, L (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov, enligt 8 kap 12, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL (ÄPBL). Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap PBL (ÄPBL) Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL (ÄPBL). Områdesbestämmelser saknas för området. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 3 kap, 1,2 och PBL (ÄPBL) Framförd erinran bedöms inte påverka beslutet om bygglov. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov. Upplysningar: Bygganmälan ska lämnas senast tre veckor före byggstart. Byggsamråd krävs inte. Lägeskontroll ska utföras innan tornets montering. Anmälan ska göras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när arbetena påbörjas och slutförts. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från dagen för beslutet om lov. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser bygglov för uppförande av ett 24 meter högt teletorn samt tillhörande teknikbod. Den föreslagna åtgärden är placerad på en skogsklädd höjd norr om Ekebyvägen. Avståndet till närmaste bostadshus är 80 meter. Den föreslagna åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Historik: Samhällsbyggnadsnämnden SBN 115 att avslå ansökan om bygglov för den sökta åtgärden. Åtgärden bedömdes inte förening med en från allmnänsyn synpunkt lämplig användning av området enligt 3 kap 2 PBL med närheten till en barnstugetomt. et överklagades av NCC Constructions. NCC Constructions anförde att tornet är av allmänt intresse för att uppfylla täckningskarvet enligt Regeringens proposition. NCC visade även på ett flertal rättsfall där liknande master inte bedömts utgöra någon betydande olägenhet för boende på närmare avstånd än i

28 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 (34) det aktuella fallet. Länsstyrelsen beslutade att upphäva kommunens beslut om bygglov och visa ärendet åter till samhällsbyggnadsnämnden för ny handläggning. Ansökan har nu handlagts på nytt. Eftersom ärendet påbörjade 2009 fortsätts ärendet handläggas enligt den gamla lagstiftningen (ÄPBL). Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Fastighetsägarna till Vallentuna-Nyby 1:16 har framfört erinran mot åtgärden. 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan- och fasadritningar 6. Yttrande från fastighetsägarna till Vallentuna Nyby 1:16 Akt sökanden ägare till fastigheterna Vallentuna-Nyby 1:16

29 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 (34) 53 VARGMÖTET 2:3 (VARGMÖTESVÄGEN 9), Ansökan om marklov för att hårdgöra marken för uppställningsyta till maskiner och dylikt, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja marklov enligt 9 kap 35 Plan- och bygglagen (201:900), PBL. Ge startbesked för att påbörja åtgärden med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen. Kontrollansvarig erfordras ej enligt 7 kap 5 Plan- och byggförordningen. Avgiften för marklovet är 4800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 9 kap 35 Plan- och bygglagen (201:900), PBL. Upplysningar: Byggherren ska, enligt Plan- och bygglagen 10 kap 5, se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt Plan- och bygglagen eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Anmälan kan krävas enligt miljöbalken för hantering av de massor ni avser schakta ur. För frågor om detta kan ni kontakta kommunens miljöenhet. Anmälan ska göras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden när arbetena slutförts. Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (enligt 10 kap. 25 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avses marklovsansökan för att schakta bort del av en höjd på fastigheten för att jämna ut marken och hårdgöra denna. För fastigheten gäller stadsplan s Planen reglar inget gällande markförändringar inom området. Den sökta åtgärden bedöms uppfylla kraven för att bevilja marklov. Med anledning av nämndens tidigare beslut rörande markingrepp på fastigheten anser förvaltningen att beslut bör fattas av nämnd och inte på delegation av tjänsteman.

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 (34) 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Bilaga till ansökan 5. Sitautionsplan Akt Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Vallentuna-Ekeby 2:154 Vallentuna-Ekeby 2:243 Vallentuna-Ekeby 2:233 Vallentuna-Ekeby 2:254 Vallentuna-Ekeby 2:235 Vallentuna-Ekeby 2:236 Vallentuna-Ekeby 2:237

31 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (34) 54 Anmälningslista Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Reg. datum Initierare Rubrik Skrivelser Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande, förråd till permanentbostad Åsta 1:3 - beslut: frågan om avstyckning tas ej upp till prövning, överklagandet avslås Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Lars Schölin & Örjan Ahlström HB Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun) Delegationsbeslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) Överklagande, avgift för prövning av tillstånd för avloppsanläggning, Garns- Ekskogen 1:177: beslut: överklgandet avslås Överklagande 2, avgift för prövning av tillstånd för avloppsanläggning, Garns- Ekskogen 1:177: beslut: överklgandet avslås Körlinge 3:1 - dom: markoch miljödomstolen upphäver länsstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens beslut Hemställan om att mål avskrivs, Uthamra 1:287 Kommunicering inför beslut, Mälsta 1:64 Protokollsutdrag - KF 23 Taxa för livsmedelskontroll Protokollsutdrag - KF 18 Svar på motion (S) insamling av hushållsavfall Förlängning av ramavtal avseende laboratorietjänster inom miljö och hälsoskydd Delegationslista bygg Delegationslista miljö

32 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 32 (34) 55 Kragsta 2:257 (Uthamravägen 12A), Markplanering, Dnr L (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 8 kap 11 och 3 kap 15, Plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL, att godkänna inkommet förslag på markplanering. Skäl för beslutet: Åtgärden strider inte mot detaljplanen och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller kraven enligt 3 kap 15 PBL, att åtgärden inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov för uppförande av enbostadshus och garage på fastigheten Kragsta 2:257. et överklagades och länsstyrelsen har upphävt samhällsbyggnadsnämndens beslut, i den del som avser markplanering och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt prövning. Länsstyrelsen menar att betydande olägenheter enligt 3 kap. 15 ÄPBL anses ha uppkommit genom de vattenansamlingar som uppstått. Uppgifter beträffande dagvattenfrågan är inte tillräckliga i aktuell ansökan om bygglov. Anmälan har inkommit, om olovligen utförd markuppfyllnad, på del av Kragsta 2:245 (nuvarande Kragsta 2:257). Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att lämna anmälan utan åtgärd. et överklagades och länsstyrelsen beslutade att upphäva nämndens beslut och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt prövning. Markuppfyllanden omfattades av lovet och var inte olovlig då den skedde. Situationsplan, markplaneringsritning samt marksektioner har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen, efter att förvaltningen begärt in handlingar för att kunna genomföra den fortsatta prövningen. Inlämnat förslag innebär att dräneringsledningar förläggs både längs den östra och den södra fastighetsgränsen. Uppfångat dagvatten leds sedan vidare till befintligt dagvattenbrunn som pumpar vattnet vidare till de kommunala dagvattenledningarna. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att inlämnat förslag redovisar en möjlig metod på hur dagvattnet kan tas omhand på ett effektivt sätt. Föreslagen åtgärd strider inte mot detaljplanen. Vidare bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att åtgärden uppfyller kraven enligt 3 kap 15 ÄPBL och medför inte störningar eller betydande olägenheter för omgivningen. na avseende markplanering ska därmed godkännas.

33 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 33 (34) 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Situationsplan 4. Markplaneringsritning 5. Marksektioner 6. Länsstyrelsens beslut Kragsta 2:257, om åtgärder - länsstyrelsens beslut, et expedieras till: Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Kragsta 2:248 Kragsta 2:250

34 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 34 (34) 56 Avdelningschefen informerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Anna von Axelson, avdelningschef Bygg & Miljö, informerar. Dp-bestämmelser Runristarvägen (boende ensamkommande flyktingbarn) Detaljplanen för området där Runristarvägen ligger (B ) anger att fastigheten i fråga är för boende. Den typen av boende som nu är aktuell har i högre instanser inte bedömts som någon annan slags boende (Bl. a. Kammarrätten ). Åtgärden kräver alltså inte bygglov. Broby 2:9 På fastigheten har dels en tegeltorklada rivits och dels har man påbörjat byggnation av en ny byggnad utan bygglov. Förvaltningen har tillskrivit fastighetsägaren och påtalat att både rivnings- och bygglov saknas och gett byggherren möjlighet att vidta rättelse. Byggen kan inte stoppas med mindre än att det är risk för att någon människa kan skadas eller hållfastheten äventyras. Nämnden kan dock stoppa bygget om man anser att åtgärden inte kommer att få lov. Kragsta 2:257 Ärendet är anmält till kommunens revisorer. Principöverenskommelse med Lantmäteriet gällande samråd Resultat Öppet Hus 8 mars 40 besökare varav 31 lämnade svar på utvärderingen Ja Nej Delvis Svar på frågor Tillräcklig personal 26 5 Nöjd m upplägg 29 2 Några synpunkter gällande kösystemet och möjligheterna till kopiering/utskrift. Önskemål om frekvens: 13 svar 1-2 gånger per år, 8 svar 2 ggr/termin, 4 svar 1 ggr/mån. Nästa Öppna Hus 19 april. Skyddstopp för avfallshämtning i Kragstalund

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2012-03-27 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.15 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.30 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ewa

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark

Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-07 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0133 Byggnadsnämnden Bygglov i efterhand för altan samt marklov i efterhand för utfyllnad av mark Förslag till

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 18.00 18.50 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika

Läs mer

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-06-24 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 20.00 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Olovligt byggande och bygglov i efterhand

Olovligt byggande och bygglov i efterhand TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-17 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0398 Byggnadsnämnden Olovligt byggande och bygglov i efterhand Förslag till beslut 1. Med stöd av 11 kap. 51 plan-

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Tobias Pettersson, tf avdelningschef bygg och miljö Mikael Carlgren, nämndsekreterare

Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Tobias Pettersson, tf avdelningschef bygg och miljö Mikael Carlgren, nämndsekreterare KALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-03-26 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Tobias Pettersson, tf avdelningschef

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30

stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sammanträde Plats och tid Ledamöter Övriga stadshuset, Kajutan, kl.08:30-09:30 Sonny Persson (S), Ordförande Monica Bang Lindberg (L), Vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V) Janno Uusitalo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden. Innehåll Innehåll 28 Godkännande av ärendelista... 55 29 Anmälan av delegationsbeslut... 56 30 Delgivningar... 57 31 Ansökan om bygglov, nybyggnation av enbostadshus, NN... 58 32 Ansökan om bygglov, byggnation

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer