VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Ewa Thorin (M), Björn Schaerström (M), Ragnar Dahl (FP), Bengt-Åke Grip (KD), Ove Larsson (S), Sven-Olof Ekström (S), Anna Winkler (MP) Bo Landström (M), Urban Tomaszewski (C), Charlotte Huldt (FP), Adnan Adawi (S), Tomas Lorsell (MP) Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef, Eva Anderling, chef plan- och exploatering, Mikael Carlgren, nämndsekreterare, Kenneth Holm, driftingenjör närvarade Utses att justera Justeringens tid och plats Ove Larsson (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Mikael Carlgren Ordförande Elwe Nilsson Justerande Ove Larsson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (43) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 264 Val av justerare Information angående vinterväghållning Kallelse till syn, Mark- och miljödomstolen (SBN ) Framtagande av avtal gällande rutiner för fällning av träd (SBN ) Månadsuppföljning till och med oktober för samhällsbyggnadsnämnden (SBN ) Slutredovisning av investeringsprojekt Korallen, tillbyggnad av 32 vårdbostäder (SBN ) Remiss-Motion (SD) sänk hastigheten på Vikingavägen till 30 km/h (SBN ) Remiss-Motion (DEX) Förbjud klass II-mopeder på cykelvägarna (SBN ) Lokal trafikföreskrift avseende parkeringsregler på Högdalavägen (SBN ) Farthinder på Engelbrektsvägen (SBN ) Farthinder på Åsvägen (SBN ) Övergångsställe på Lindholmsvägen vid Gästrikevägen (SBN ) Övergångsställe på Lindövägen (SBN ) Detaljplan för Åbygläntan, START-PM (SBN ) Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen, SAMRÅD (SBN ) Detaljplan för Manhemsvägen, START-PM (SBN ) ANGARNS-ÖRSTA 5:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, dnr (SBN ) FODERBY 1:21 (FREDENVÄGEN 2), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) GRANA 1:19, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall, dnr (SBN ) GÄLLSTA 4:16, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, förnyelse, dnr (SBN ) HAKUNGE 1:7 (HAKUNGE SÄTERI 1), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus, dnr (SBN ) KRAGSTA 1:4 (SKÅLHAMRAVÄGEN 91), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, Dnr (SBN ) KRAGSTA 1:96 (HASSELUDDSVÄGEN 11), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, dnr (SBN )... 29

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (43) 287 MÄLSTA 4:2 (MÄLSTA HAGE 17), Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, dnr (SBN ) SLUMSTA 1:13 (LINDHOLMSVÄGEN 222), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) STORA MÄLLÖSA 1:14 och 1:15, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) TORSHOLMA 3:1 (TORSHOLMA 23), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) VALLENTUNA-RICKEBY 1:474, Ansökan om bygglov för ändring av garageinfart med tak, dnr (SBN ) VALLENTUNA-ÅBY 2:1, Ansökan om bygglov för tillbyggnad, inglasat uterum, dnr (SBN ) ÖSBY 2:3, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, Dnr (SBN ) Anmälningslista

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (43) 264 Val av justerare Ove Larsson (S) utses att justera protokollet.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (43) 265 Information angående vinterväghållning Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen Driftingenjör Kenneth Holm informerar nämnden samt svarar på frågor angående kommunens vinterväghållning.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (43) 266 Kallelse till syn, Mark- och miljödomstolen (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar utse miljö- och bygglovchef Anna von Axelson att företräda nämnden vid mark- och miljödomstolens syn i ärendet gällande förhandsbesked för fastigheten Stora Mällösa 4:7, Vallentuna kommun. Mark- och miljödomstolen har kallat samhällsbyggnadsnämnden till syn i ärende gällande avslag på ansökan om förhandsbesked på fastigheten Stora Mällösa 4:7. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om avslag på ansökan om förhandsbesked på fastigheten då Swedavia inte godkänner att man bygger på grund av risken för buller. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagan Sökanden har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen. 1. Tjänsteskrivelse 2. Förhandsbesked, Vallentuna-Mällösa 4:7 - kallelse

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (43) 267 Framtagande av avtal gällande rutiner för fällning av träd (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden godkänner föreslaget avtal med villkorsbilaga gällande fällning av träd. Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden tagit fram ett avtal gällande fällning av träd på kommunens mark. Avtalet ska gälla i de fall där enskilda fastighetsägare vill ta bort något träd i anslutning till den egna fastigheten. 1. Tjänsteskrivelse 2. Avtal för att ta ner träd Handläggare

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (43) 268 Månadsuppföljning till och med oktober för samhällsbyggnadsnämnden (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens månadsuppföljning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter tio månader av verksamhetsåret. Helårsprognosen för nämnden exklusive resultatenheten TunaFastigheter visar på ett underskott på 1045 tkr, resultatenheten TunaFastigheter visar på ett överskott på 5000 tkr och resultatenheten Avfallshantering beräknas bedrivas enligt budget. Ärendets tidigare behandling SBN Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse 2. Månadsuppföljning t om okt. bilagor Kommunstyrelsen Handläggare

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (43) 269 Slutredovisning av investeringsprojekt Korallen, tillbyggnad av 32 vårdbostäder (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojekt 2215, Korallen, tillbyggnad av 32 vårdbostäder. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar slutredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande. Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt de slutliga kostnaderna för tillbyggnaden av 32 vårdbostäder vid Korallen. Projektets utgifter är drygt 10% lägre en budgeterat. Största positiva avvikelserna avser oförutsedda kostnadsökningar med 2,1 Mkr, internränta med 1,7 Mkr samt byggledning och kontroll med 1,1 Mkr. Även övriga aktiviteter i projektet utvisar ett positivt utfall. 1. Tjänsteskrivelse 2. Slutredovisning Korallen, tillbyggnad 32 vårdbostäder Kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (43) 270 Remiss-Motion (SD) sänk hastigheten på Vikingavägen till 30 km/h (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att Vikingavägen stängs av för biltrafik mellan pingstkyrkan och Mörbyvägen, och med det anse motionen bifallen. Kommunstyrelsen har remitterat en motion till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att hastigheten på Vikingavägen ska sänkas till 30 km/h. Motionens syfte är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Samhällsbyggnadsnämnden anser inte att 30 skyltar skulle förändra trafiksäkerheten. Det är tveksamt om någon kör över 30 där i dag. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det bästa sättet är att göra om Vikingavägen till en gångoch cykelväg. Vägen är mycket smal och krokig och har ingen strategisk betydelse för trafiken i centrum. Den är snarare en trafikfarlig smitväg. 1. Tjänsteskrivelse 2. Remiss-Motion (SD) sänk hastigheten på Vikingavägen till 30 km/h Kommunstyrelsen Handläggare

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (43) 271 Remiss-Motion (DEX) Förbjud klass II-mopeder på cykelvägarna (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen avslås. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att kommunfullmäktige inför förbud mot klass II mopeder på samtliga cykelbanor utan undantag i hela kommunen, samt att en tydlig skyltning sätts upp på samtliga gångbanor och cykelbanor. Som framgår av tjänsteskrivelsen skall mopeder klass 2 enligt befintlig lagstiftning köra på cykelbana där sådan finns. Det kan finnas skäl till att förbjuda mopedåkning på vissa gång- och cykelvägar. En genomgång av vilka som kan vara lämpliga kommer att göras i det pågående arbetet med att ta fram en plan för alla cykelleder i kommunen. Att som motionären föreslår, förbjuda mopeder klass 2 på alla kommunens cykelvägar, är varken önskvärt eller möjligt. 1. Tjänsteskrivelse 2. Remiss-Motion (DEX) Förbjud klass II-mopeder på cykelvägarna Kommunstyrelsen Handläggare

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (43) 272 Lokal trafikföreskrift avseende parkeringsregler på Högdalavägen (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar införa parkeringsförbud på den kommunala delen av Högdalavägen. Samtidigt beslutas om att delegera rätten om att besluta om motsvarande i de lokala trafikföreskrifterna enligt trafikförordningen 10 kap. 1 andra stycket punkt 16, till plan- och exploateringschefen. Detta under förutsättning att polisen har yttrat sig positivt om förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag till parkeringsregler på Högdalavägen. Boende i området upplevt stora problem med parkerade lastbilar, släp m.m. längs vägen. Parkeringsförbud föreslås därför införas på båda sidor av den kommunala delen av Högdalavägen. Ärendets tidigare behandling SBN SBN Tjänsteskrivelse 2. Karta Handläggare

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (43) 273 Farthinder på Engelbrektsvägen (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om hastighetssänkning till 40km/h på Engelbrektsvägen och Karlavägen. Samtidigt beslutas om att delegera rätten om att besluta om motsvarande i de lokala trafikföreskrifterna enligt Trafikförordningen 10 kap. 1 andra stycket 14, till samhällsbyggnadschefen med rätten att vidaredelegera. Detta under förutsättning att polisen yttrar sig positivt om förslaget. Önskemål om fartdämpande åtgärd på Engelbrektsvägen har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Engelbrektsvägen ligger i Ormstaområdet i Vallentuna. I området bor många barnfamiljer och gårdarna omhägnas av staket där grindar leder ut till vägen. Trots staket och grindar upplevs sträckan som otrygg. Vägen är rak fram till att den grenar sig, och det är främst vid den raka sträckningen som hastighetsdämpande åtgärder krävs. Idag finns en "Rekommenderad hastighet 30km/h"-skylt på vägen, samt två stycken portabla refuger. Dessa åtgärder har ej uppfyllt sin uppgift. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att hastighetssänkning till 40km/h bör genomföras inom hela området. Detta skulle då innefatta både Engelbrektsvägen och Karlavägen. Karlavägen bör ingå för att få kontinuitet i området, samt undvika oklarheter och missuppfattningar i området. Kostnaden för åtgärden beräknas till ca 6000kr. Nämnden beslutade (Diarienummer SBN ) om en begränsning till 40km/h inom bostadsområden. 1. Tjänsteskrivelse Handläggare

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (43) 274 Farthinder på Åsvägen (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ingen åtgärd utförs, då området inom kort kommer att få en hastighetssänkning till 40km/h genom ett annat beslut (SBN ). Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit önskemål om att det byggs en hastighetsdämpande åtgärd på Åsvägen. Åsvägen är belägen i Rickebyområdet. Hastigheten på vägen upplevs som väldigt hög och vid kurvan kan det uppstå många farliga situationer om hastigheterna inte följs. Idag finns en "rekommenderad hastighet 30km/h"-skylt på vägen, dock följs inte rekommendationen. Gatan är en återvändsgata, vilket innebär att det mestadels är boende i området som vistas på vägarna. Önskemålet är att göra en fartdämpande åtgärd med avsmalning, liknande den som finns på Bergvägen. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att en hastighetsdämpande åtgärd inte är nödvändig då området inom kort kommer att få en hastighetssänkning till 40km/h. En "Rekommenderad hastighet 30km/h"-skylt finns redan på platsen. Förutsättningarna för vägen inbjuder inte till höga hastigheter då kurvan ligger i ett backkrön. 1. Tjänsteskrivelse Handläggare

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (43) 275 Övergångsställe på Lindholmsvägen vid Gästrikevägen (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ett övergångsställe ska anläggas på Lindholmsvägen i anslutning till den södra gc-vägen som ansluter till Gästrikevägen. Boende på Gästrikevägen i Ormsta har inget övergångsställe för att nå gc-vägen på Lindholmsvägens östra sida. De anser också att det är skymd sikt vid utfart från Gästrikevägen/Härjedalsvägen. Det finns inget övergångsställe i närheten och det är många barn som korsar vägen. Korsandet av vägen upplevs som otryggt av de boende. Hastigheten på Lindholmsvägen upplevs som långt över 50km/h. Det finns två gc-vägar som går från Gästrikevägen ut mot Lindholmsvägen, men det finns inget övergångsställe som förbinder dessa med den gc-väg som går utmed Lindholmsvägen på Lindholmsvägens östra sida. Ett övergångsställe föreslås därför på Lindholmsvägen i anslutning till den södra gc-vägen, på grund av att siktförhållandena är bättre där. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat att ett övergångsställe ska anläggas enligt ärende SBN Enligt ny utredning har kostnaden för anläggning uppskattats till ca kr. Då ingår den förskjutning som krävs för att göra övergångsstället säkert, refuger och handikappanpassning. Driften bör också kontaktas för beskäring av träd samt borttagning av buskage i anslutning till övergångsstället. 1. Tjänsteskrivelse Handläggare

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (43) 276 Övergångsställe på Lindövägen (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ingen åtgärd utförs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ett önskemål om övergångsställe över Lindövägen. Vägen är belägen väster om Vallentuna Centrums tätort och sträcker sig från väg 268 förbi Johannes Udd och vidare mot golfbanan. Längs med Lindövägen finns inga bostadshus och endast ett fåtal korsningar. Vägen är relativt rak. Önskemålet om övergångsställets placering ligger på kommunens väg, i höjd med korsningen Sommarvägen och Västlundavägen. På denna plats är sikten mycket god åt båda hållen. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att ett övergångsställe skulle öka trafiksäkerheten på sträckan för gångtrafikanter. Övergångsställen bildar ofta en falsk uppfattning av trygghet för gångtrafikanter, vilket leder till minskad uppmärksamhet. 1. Tjänsteskrivelse Handläggare

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (43) 277 Detaljplan för Åbygläntan, START-PM (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanens inriktning enligt föreliggande start- PM. Ett start-pm har utarbetats för detaljplan för Åbygläntan i centrala Vallentuna kommun. Start-PM:et redovisar samhällsbyggnadsförvaltningens avsedda inriktning på exploateringsprojektet tillstyrkte kommunstyrelsens planutskott barn- och ungdomsförvaltningens begäran om planändring av stadsplan för östra centrala Vallentuna, S , för att möjliggöra byggande av en ny och större förskola eller skola. En ny detaljplan kommer att upprättas. 1. Tjänsteskrivelse 2. Start-PM Åbygläntan

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (43) 278 Detaljplan för kvartersgård vid Blåbärsvägen, SAMRÅD (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att sända ut detaljplanen på plansamråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ny detaljplan för Ormsta 1:715. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Planen avser endast att ändra kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus. Planområdet är redan bebyggt. Planen är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. Den har en så begränsad miljöpåverkan att en miljöbedömning inte behöver göras och en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. 1. Tjänsteskrivelse 2. Blåbärsvägen samråd planritning, Blåbärsvägen samråd genomförandebeskrivning, Blåbärsvägen samråd planbeskrivning,

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (43) 279 Detaljplan för Manhemsvägen, START-PM (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheterna Bällsta 2:282, 2:878 och del av Bällsta 2:789. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplaneprocessen för detaljplanen ska bedrivas med normalt planförfarande I samarbete med Myresjöhus föreslår villaägaren på Manhemsvägen 25 A en förtätning av bostäder på en yta av ca kvm. Området omfattar fastigheterna Bällsta 2:282 och 2:878 och ansluter till kommunens mark Bällsta 2:789. Målet med detaljplanearbetet är att möjliggöra uppförandet av ca 12 småhus i ett sjönära attraktivt område i närheten av Bällsta station, och samtidigt öka tillgängligheten till Vallentunasjöns strand med bevarandet av syftet med strandskydd. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan. 1. Tjänsteskrivelse 2. Start-PM Manhemsvägen

20 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (43) 280 ANGARNS-ÖRSTA 5:2 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för komplettering av uppgifter. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Ansökan bedömdes vara komplett Föreslagen åtgärd berör inga områden med skyddsstatus. Området utgör sammanhållen bebyggelse på landsbygden. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked med hänvisning till att åtgärden förutsätter planläggning. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har därför inte genomförts. 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Genom delgivning till: sökanden

21 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (43) 281 FODERBY 1:21 (FREDENVÄGEN 2), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 2 och 3 kap PBL och inte behöver föregås av detaljplanering på grund av bestämmelserna i 5 kap 1 PBL. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet om förhandsbesked. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus. uell placering omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger inte inom område klassat som samlad bebyggelse. En granne har inkommit med synpunkter och anser att då sökanden, pga. allergi och besvär med ljud, har klagat över driften på gården bör en byggnad inte få uppföras. 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Grannyttrande Foderby 1-4 Sökanden Genom delgivning till Ägare av fastigheten Foderby 1:4

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (43) 282 GRANA 1:19, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden. Avgiften för förhandsbeskedet är 4280 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Nämnden bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte någon rätt att påbörja utförandet av den sökta åtgärden. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet återstår att pröva tomtens anordnande och byggnadens närmare placering på tomten samt byggnadens utformning och tekniska egenskaper enligt 8 kap 1-3, 6, 7, PBL. I bygglovet återstår även att pröva byggnadens utformning enligt 2 kap 6 PBL. uell fastighet ligger i en miljö med höga kulturvärden. Krav med hänsyn till landskapsbilden och kulturvärdena i området kommer därför att ställas på byggnadernas utformning i samband med bygglovet. Bygglov kan nekas om kraven på utformning inte bedöms uppfyllas enligt PBL. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av företagslokal/masikhall utanför detaljplanelagt område. Ansökan bedömdes vara komplett Den föreslagna åtgärden är belägen inom influensområde för Stockholm-Arlanda flygplats samt inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Platsens lämplighet för ändamålet har prövats tidigare meddelades ett positivt förhandsbesked för åtgärden meddelades ett negativt förhandsbesked med hänvisning till att föreslagen maskinhall var för stor och då skulle bli dominerande i landskapsbilden. I aktuell ansökan anges ingen storlek eller utformning. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Fastighetsägarna till Stora Mällösa 4:8har framfört erinran mot åtgärden. Framförd erinran bedöms inte påverka beslutet om förhandsbesked. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Krav kommer att behöva ställas på utformningen i samband med bygglovet med hänsyn till landskapsbilden och kulturvärdena i området.

23 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (43) 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Yttrande från fastighetsägarna till Stora Mällösa 4_8 6. förhandsbesked Protokoll Lantmäteriet förhandsbesked SBN Länsstyrelsens beslut Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheten o Stora Mällösa 4:8 Genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna o Stora Mällösa 4:2 o Lilla Mällösa 1:1

24 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (43) 283 GÄLLSTA 4:16, Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, förnyelse, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden avseende markens lämplighet för ändamålet nytt enbostadshus. Avgiften för förhandsbeskedet är 4900 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap 1-3 PBL samt 3 och 4 kap Miljöbalken. Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL. Områdesbestämmelser saknas för området. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 3 kap 1, 2 PBL avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet, som kommer att prövas enligt den nya Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900)), återstår att pröva tomtens anordnande och byggnaders utformning och placering enligt 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 PBL (2010:900). uell fastighet ligger i en miljö med höga kulturvärden. Krav med hänsyn till kulturvärdena i området kan därför komma att ställas på byggnadernas utformning i samband med bygglovet. Förhandsbeskedet är bindande i två år från dagen för beslutet. Inges inte ansökan om bygglov under den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Ansökan har bedömts vara komplett Sökanden har tidigare fått två positiva förhandsbesked för samma åtgärd (2000 och 2004) men eftersom dessa förhandsbesked har gått ut har sökanden inkommit med en ny ansökan. Den föreslagna åtgärden är belägen inom influensområde för Stockholm-Arlanda flygplats samt inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Ärendet har varit utsänt på remiss till Myndighetsnämnden för teknik och miljö, Elverket, Kulturnämnden och Luftfartsverket (nuvarande Swedavia). Ingen remissinstans har framfört erinran mot åtgärden. Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked.

25 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 (43) 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Yttrande från Luftfartsverket, inkommet Sökanden

26 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (43) 284 HAKUNGE 1:7 (HAKUNGE SÄTERI 1), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av fritidshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för vidare utredning. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Ansökan har bedömts vara komplett Föreslagen åtgärd ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården och friluftsliv. Ärendet har varit utsänt på remiss till Myndighetsnämnden för teknik och miljö, Elverket och Länsstyrelsen enheten för naturvård. Länsstyrelsen har erinrat mot åtgärden. Förvaltningen bedömer dock att åtgärden ändå bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Övriga remissinstanser har inte framfört erinran mot åtgärden. Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Kompletterande text situationsplan 6. Yttrande från Länsstyrelsen Sökanden Länsstyrelsen, enheten för naturvård och enheten för kulturmiljö

27 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (43) 285 KRAGSTA 1:4 (SKÅLHAMRAVÄGEN 91), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, Dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 2 kap PBL. Nämnden bedömer att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 PBL. Inkomna yttranden ändrar inte samhällsbyggnadsnämndens ställningstagande. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ansökan som inkom avser förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus. Detaljplan och områdesbestämmelser saknas för aktuellt område. Föreslaget bebyggelseläge hamnar inom område av riksintresse för kulturmiljön. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att delegera till bygglovhandläggare Yvonne Fredriksson att lämna positivt förhandsbesked om berörda sakägare ställer sig positiva till åtgärden. Ansökan har sänts ut till berörda sakägare, varav två inkommit med synpunkter. En anser att placeringen på åkermark inte är lämplig. Den andra anser att placeringen är olämplig på grund av den högspänningsledning som går över tänkt fastighet. En placering på andra sidan åkerholmen, mot befintlig bebyggelse, är bättre. Placeringen på andra sidan åkerholmen ligger under influensområdet avseende flygbuller. Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse 2. Kragsta 1:4 - Karta 3. Kragsta 1:4 - Ansökan

28 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 (43) 4. Kragsta 1:4 - Situationsplan 5. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 247 Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Kragsta 2:8 Kragsta 1:101 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Kragsta 1:100 Kragsta 1:39 Kragsta 1:50 Kragsta 1:87 Kragsta 4:4 Lindenäs 5:5 Uthamra 6:1

29 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 (43) 286 KRAGSTA 1:96 (HASSELUDDSVÄGEN 11), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 8 kap 11 plan- och bygglagen, PBL (1987:10) att inte bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med carport. Skäl för beslutet: Åtgärden strider mot gällande detaljplanen och avvikelserna är inte sådan mindre avvikelser som menas i 8 kap 11 PBL. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ansökan som inkom avser tillbyggnad av enbostadshus med en carport. Åtgärden strider mot detaljplanen då åtgärden innebär att huvudbyggnadens placering hamnar 1,0 meter från tomtgräns i stället för minst 4,0 meter. En granne har inkommit med synpunkter mot åtgärden och menar att detaljplanens bestämmelser ska följas. 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan om bygglov 4. Situationplan 5. Planritning 6. Yttrande från Kragsta 1-27 Sökanden

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 (43) 287 MÄLSTA 4:2 (MÄLSTA HAGE 17), Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för komplettering av uppgifter. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av fyra enbostadshus utanför detaljplanelagt område (två alternativ har presenterats avseende hur byggnader föreslås placeras på föreslagna tomter). Den föreslagna åtgärden är belägen inom område som är utpekat som riksintresse för kulutrmiljövården samt inom område som enligt översiktsplanen är utpekat som område med höga kulturhistoriska kvaliteter. Föreslagen åtgärd föreslås att förläggas till mycket kuperad terräng med berg i dagen, i direkt anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp. Vattenbrist råder i området och markförutsättningarna gör det svårt att anordna avlopp inom fastigheten. Kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet. Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked med hänvisning till att åtgärden förutsätter planläggning. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har därför inte genomförts. 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan alt 1 5. Situationsplan alt 2 6. Skrivelse från sökanden, inkommet Genom delgivning till: sökanden

31 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (43) 288 SLUMSTA 1:13 (LINDHOLMSVÄGEN 222), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden. Avgiften för förhandsbeskedet är 4900 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap 1-3 PBL samt 3 och 4 kap Miljöbalken. Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL. Områdesbestämmelser saknas för området Åtgärden bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 3 kap 1, 2 PBL avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte någon rätt att påbörja utförandet av den sökta åtgärden. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet, som kommer att prövas enligt den nya Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900)), återstår att pröva tomtens anordnande och byggnaders utformning och placering enligt 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 PBL (2010:900). Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus utanför detaljplanelagt område. En ny tomt avses att styckas för detta. Fastigheten ligger inom Lindholmen tätort. Enligt kommunens översiktsplan, Översiktsplan ingår fastigheten inom ett område som är utpekat som område för förtätning och utveckling av blandad bebyggelse. Området berör inga områden av riksintresse eller med annan skyddsstatus. Ärendet har behandlats på Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden den 8 november Samhällsbyggnadsnämnden var positivt inställd till åtgärden och återremitterad ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning (SBN ). Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Inga yttranden med erinringar har inkommit.

32 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 32 (43) Ärendets tidigare behandling Samhällsbyggnadsnämnden Tjänsteskrivelse 2. Protokoll SBN Sökanden

33 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 33 (43) 289 STORA MÄLLÖSA 1:14 och 1:15, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden. Avgiften för förhandsbeskedet är 4280 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara planenlig. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket PBL. Kraven som följer av 8 kap 1-3, 6, 7, PBL prövas i bygglovet. Upplysningar: Förhandsbeskedet innebär inte någon rätt att påbörja utförandet av den sökta åtgärden. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet återstår att pröva tomternas anordnande och byggnadernas närmare placering på tomten samt byggnaders utformning och tekniska egenskaper enligt 8 kap 1-3, 6, 7, PBL. Enligt övergångsbestämmelser i den nya plan- och bygglagen ska 39 byggnadsstadgan (1959:612) gälla som planbestämmelser i äldre planer om inte annat är föreskrivet. I bygglovet kommer åtgärden således även prövas mot 39 byggnadsstadgan (1959:612). Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus inom område som omfattas av detaljplan (avstyckningsplan). Ansökan bedömdes vara komplett Planen reglerar inte markanvändning i området utöver att aktuella fastigheterna ska utgöra kvartersmark. Tomtplatserna i området ska vara mellan kvm. Den föreslagna åtgärden är belägen inom influensområde för Stockholm-Arlanda flygplats samt inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljövården. Fastigheterna är obebyggda. Grannfastigheterna är bebyggda med mindre bostadshus för både fritidsoch permanentboende. Fastigheten Stora Mällösa 1:15 ligger ca 30 meter från befintlig kraftledning (400kV). Sökanden avser genom fastighetsreglering möjliggöra att de nya bostadshusen kan placeras så långt från kraftledning som möjligt. Föreslagna tomtplatser efter fastighetsreglering föreslås bli minst 3000 kvm. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked.

34 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 34 (43) 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar Swedavia till ägare till fastigheterna o Stora Mällösa 1:10 o Stora Mällösa 1:11 o Stora Mällösa 1:12 o Stora Mällösa 1:13 o Stora Mällösa 1:16 o Stora Mällösa 1:17 o Stora Mällösa 1:33

35 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 35 (43) 290 TORSHOLMA 3:1 (TORSHOLMA 23), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden. Avgiften för förhandsbeskedet är 9800 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms vara är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap 1-3 PBL samt 3 och 4 kap Miljöbalken. Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL. Områdesbestämmelser saknas för området Åtgärden bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 3 kap 1, 2 PBL avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Upplysningar : Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet, som kommer att prövas enligt den nya Plan- och bygglagen (Plan- och bygglag (2010:900)), återstår att pröva tomtens anordnande och byggnaders utformning och placering enligt 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 PBL (2010:900). Förhandsbeskedet är bindande i två år från dagen för beslutet. Inges inte ansökan om bygglov under den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus utanför detaljplanelagt område. Ny tomt avses att styckas för detta. Ansökan har bedömts vara komplett Den föreslagna åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Ärendet har varit utsänt på remiss till Myndighetsnämnden för teknik och miljö, Elverket, Kulturnämnden och Trafikverket. Ingen remissinstans har inte framfört erinran mot åtgärden. Elverket framför att luftledningar kan behöva flyttas. Flytt av luftledningar bekostas av sökanden. Trafikverket förutsätter att tillfart till nytt bostadshus sker via befintlig anslutning. Ny tillfart kräver tillstånd från Trafikverket. Hörande av berörda enligt 8 kap 22 PBL har genomförts. Ingen erinran har framförts mot åtgärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked.

36 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 36 (43) 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Sökanden

37 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 37 (43) 291 VALLENTUNA-RICKEBY 1:474, Ansökan om bygglov för ändring av garageinfart med tak, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om bygglov då åtgärden strider mot bestämmelserna i detaljplanen. et fattas med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms inte uppfylla kraven som följer av 9 kap 31, Plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms inte innebära en sådan avvikelse från detaljplanen som är tillåtligt enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Bygglov kan därför inte tillstyrkas. Ansökan som inkom avser bygglov för tillbyggnad av garage. För området gäller detaljplan D samt detaljplan D Föreslagen åtgärd är placerad helt inom mark som är avsedd för lokalgata. Föreslagen utbyggnad innebär en tillbyggnad av befintligt parkeringshus. Parkeringshuset ligger inom kvartersmark medan tillbyggnaden avses ligga inom allmän plats. Åtgärden bedöms därmed strida mot detaljplanen. 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. Plankarta 4. Ansökan 5. Situationsplan 6. Plan- och fasadritningar Genom delgivning till: sökanden

38 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 38 (43) 292 VALLENTUNA-ÅBY 2:1, Ansökan om bygglov för tillbyggnad, inglasat uterum, dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att - medge liten avvikelse från detaljplan och bevilja bygglov enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen (2010:900), PBL. - Tillbyggnaden får tas i bruk enligt 10 kap. 34 PBL. - Byggnadsavgift på 6274 kr ska tas ut enligt 10 kap 4 plan- och bygglagen (1987:10) av Conny Andersson. - Tilläggsavgift på 1000 kr ska tas ut enligt 10 kap 7 plan- och bygglagen (1987:10) av Conny Andersson. Avgiften för bygglovet är 6036 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Kontrollansvarig erfordras ej enligt 7 kap 5 Plan- och byggförordningen. Skäl för beslutet: Åtgärden bedöms innebära en sådan liten avvikelse från detaljplanen som är tillåtlig enligt 9 kap 31 b PBL. Berörda grannar har lämnats tillfälle att yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden. Åtgärden har uppförts utan bygglov och kan inte betraktas som en ringa överträdelse varför byggnadsavgift och tilläggsavgift ska tas ut enligt 10 kap 4 och 7 plan- och bygglagen (1987:10). Enligt 10 kap 9 plan- och bygglagen (1987:10) ska byggnadsavgiften och tilläggsavgiften tas ut av den som var fastighetsägare när överträdelsen begicks. Vid tidpunkten för överträdelsen var Conny Andersson fastighetsägare. Upplysningar: Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Byggnadsavgiften och tilläggsavgiften ska utan anmodan inbetalas till Länsstyrelsen i Stockholms län, postgirokonto , inom två månader efter det att detta beslut vunnit laga kraft. På talongen/vid betalning bör göras hänvisning till samhällbyggnadsnämndens beslut med paragrafnummer och datum..

39 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 39 (43) Ansökan som inkom avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum om 12,36 kvm. Ansökan bedömdes vara komplett Fastigheten har ny ägare. Tillbyggnaden är redan utförd. Bygglov söks i efterhand av den tidigare ägaren som utförde åtgärden. Fastigheten har en area om 295 kvm. Enlig gällande stadsplan får högst en fjärdedel av tomten bebyggas. Det innebär att fastigheten Vallentuna-Åby 2:1 får bebyggas med ca 74 kvm. Befintlig huvudbyggnad och tillbyggnad har tillsammans en byggnadsarea om 101,9 kvm. Sammantaget överskrider befintlig huvudbyggnad och tillbyggnad största tillåtna byggnadsarea med ca 28 kvm (38 %). För stadsplaner gäller bestämmelser i 39 byggnadsstadgan som anger att byggnader inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Byggnadens entréfasad är placerad 1 meter från fastighetsgräns. Föreslagen tillbyggnad är placerad 1,5 meter från tomtgräns. Åtgärden har uppförts utan bygglov varför byggnadsavgift ska tas ut. Eftersom åtgärden inte bedöms uppfylla kraven för att bevilja bygglov föreläggs nuvarande fastighetsägaren att riva tillbyggnaden. 1. Tjänsteskrivelse, Karta 3. ansökan 4. Situationsplan utförd på förenklad nybyggnadskarta 5. Planritning 6. Fasadritning Genom delgivning till: sökanden Ägare till fastigheten Vallentuna-Åby 2:1 Genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna: o Vallentuna-Åby 2:3 o Vallentuna-Åby 2:4 o Vallentuna-Åby 2:5 o Vallentuna-Åby S:6 o Vallentuna-Prästgård 1:162 o Vallentuna-Prästgård 1:163 o Vallentuna-Prästgård 1:143

40 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 40 (43) 293 ÖSBY 2:3, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, Dnr (SBN ) Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 8 kap 34, Plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att bygglov kan påräknas för den sökta åtgärden avseende markens lämplighet för ändamålet enbostadshus. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (enligt taxa antagen av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området enligt 2 kap 1-3 PBL och att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 5 kap 1 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 3 kap 1, 2 PBL avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Upplysning: Förhandsbeskedet innebär inte någon rätt att påbörja utförandet av den sökta åtgärden. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. I bygglovet återstår att pröva tomtens anordnande enligt 3 kap PBL samt byggnadernas utformning enligt 3 kap 1 PBL och utformning och placering enligt 3 kap 2 PBL. Förhandsbeskedet är bindande i två år från dagen för beslutet. Inges inte ansökan om bygglov under den tiden upphör förhandsbeskedet att gälla. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av enbostadshus. uell placering ligger utanför detaljplanelagt område och utanför område betraktat som samlad bebyggelse. Området omfattas inte av områdesbestämmelser men ligger inom område med riksintresse för kulturmiljövärden. Åtgärden bedöms uppfylla kraven avseende markens lämplighet för ändamålet enbostadshus. 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Grannyttrande Ösby Grannyttrande Ösby 1-60

41 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 41 (43) Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Ösby 1:43 Ösby 1:60 Genom kungörelse i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Ösby 1:44 Brollsta 6:1

42 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 42 (43) 294 Anmälningslista Samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Får ej visas enligt PUL Överklagande, Bällsta 2: Grävelsta Fastighets AB Överklagande, jämväl inhibition - Vallentuna- Ekeby 2: SBN Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Överklagan av länsstyrelsens beslut - Stora Mällösa 4: Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande, Uthamra 1:287 : överklagande avslås A Rosenqvist Fastigheter AB Överklagande och inhibition - Vallentuna- Ekeby 2: Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande, förhandsbesked Hakunge 1:7 - : överklagande avslås Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) Kommunplan KF Återkallande av uppdrag för samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden - KF , Förslag till ny organisation, samhällsbyggnadsfrågor - KF

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum KALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-12-17 Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum Kallade tjänstemän

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006

KALLELSE. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna Måndagen den 22 maj 2006, kl 19.00. Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 22 januari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 2012-08-23 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.05 Ajournering: kl. 14.25 14.45 ande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-10-21 1 (18) Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-21 1 (18) Plats och tid Tekniska kontoret Bäsnarummet, kl. 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tomas Fredén (S) ordförande Ingvar Hagberg (S) Curt

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 40-53 Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum 1, kl 13:00 15:45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6)

Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Jävsnämnden 2011-11-24 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.00 Ajournering kl. 14.30-14.40 Beslutande Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-04-27 2(36) Innehållsförteckning 15 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 17 Ekonomiuppföljning mars prognos 2015 4 18 Förelägganden, uppföljning 5 19 Anmälan av delegeringsbeslut

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m)

Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth Isaksson (m) Plats och tid Kommunkontoret 2015-11-17, kl 13.00 14.15 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c), ersättare för Lars Bäckström (c) Ove Lindström (s) Per Boström Johansson (s) Kenneth

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Erkki Pokela (s), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-04-01 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl. 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38

Monica Magnusson, sekreterare. Ulla-Britt Brandin. Kommunhusets byggnadskontor klockan 18.00 Paragrafer 31-38 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum, Boken kl. 15:45 17:00 Beslutande Marie-Louise Andersson (V) ordförande Patrik Ströbeck (M) vice ordförande Edward Galia (SD) ledamot Christian

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Thordis Stålhandske (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/17 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:50 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bygg och miljönämnden 1(27) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 09.00-14.45 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Roland Moberg (KD) Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-10-08, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-15.35, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Alf

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar.

Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring, förråd och murar. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-02-01 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2012BNS0136 Byggnadsnämnden Ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av komplementbyggnad med altan/carport, fasadändring,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag miljönämnden 2012-04-11 1(11) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 15.00-16.10 Beslutande Ledamöter Lars Brofalk (C), ordf Kenneth Åkerblom (M) Börje Wredén (FP) Jarl Teljstedt (KD) Jan

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(12) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 12 oktober 2015 kl 14:00-16:35. Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), Ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S) Jaroslav Sranka (KD) 2012-04-18 1 (22) Plats och sammanträdestid Tunasalen, onsdagen den 18 april 2012, kl. 08.30-11.05 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Håkan Carlsson (M) Anders Sundberg (S)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2011-08-29 1 (11) 2011-08-29 1 (11) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 29 augusti 2011, klockan 14.00 14.50 Beslutande Börje Ahlin (S), ordförande Per Jörgensen (S) Johanna Skottman (S) Benny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tillstånds- och myndighetsnämnden Plats och tid Kommunalhuset, Vrigstadsrummet 13:00-15:00 ande Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Kenneth Svensson (kd) Per-Otto Ivarsson (s) Lars-Ejert Steifeldt

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-02-21 1 (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 21 februari 2013, kl 9.00 11.15. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2014-07-03 kl. 08.30-11.40 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Vivianne Gustafsson (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00

Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 2 mars 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 14.30-17.00 Ulf Wilén (S), ordförande Rune Gillemyr (S), v ordf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström.

Plan- och bygglovchef David Tornberg Sekreterare Bodil Hellström. Gunnar Grenholm. Bodil Hellström. Olle Borgström. Protokoll 1 (9) Plats och tid: Kulturens Hus, Rådhussalen, Hudiksvall Fredag den 11 september 2015, kloclan 10.00-10.50 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Olle Borgström, S, ordf Susanne Wilfer,

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/18 Plats och tid Kommunhuset, kl 09.00-11.10 Ajournering 09.45-10.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice

Läs mer

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna.

Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 94 BUDGET Delårsrapport, maj 2008, och ekonomisk uppföljning, januari maj 2008, föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 95 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation nr 53

Läs mer

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt

Sida Byggnadsnämnden 2014-06-17 1. Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 17 juni 2014 kl. 08:30 12:00 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Gun Forssell-Spång

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) FILIPSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2009-12-16 1 (15) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 09.00 kl 10.30 Beslutande: Övriga deltagande: Justeringsman: Bengt-Olov Persson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (20) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.45. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Benght Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) 54 64, 66 Berne

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden 1 (3) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 7 oktober 2009 kl.18.30 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1 1 Justering Allmänna 2 Delårsbokslut 3 Riktlinjer för gäststugor 4

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Byggnadsnämnden. Innehåll 2015-10-14. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Byggnadsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-14 Innehåll 65 Godkännande av ärendelista... 94 66 Anmälan av delegationsbeslut... 95 67 Delgivningar... 96 68 Detaljplan för Bosebygd 1:485 m.fl. (Duvgatan 5-9)

Läs mer

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2010-11-17 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2010-11-17 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 17 november, kl 13.00-15.00. ande Nils Erik Falk (C), ordförande Tord Berbres (KD) Allan Elfstrand (C) Hans Rostock (FPL)

Läs mer

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7)

Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Jävsnämnden 2012-02-17 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15 10.45 ande Lena Vilhelmsson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare Tobias Hellberg

Läs mer

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010

Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Handlingar till bygg- och miljönämndens sammanträde den 8 juni 2010 Sidan 3 av 44 Ärende 1 Sidan 4 av 44 Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 5 av 44 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-07-03 1 (13) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, tisdagen den 3 juli 2012, klockan 09:00 12:00. Ajournering kl 09:50 10:10 för kaffe. Beslutande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-11-16 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-16:00 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Sara Frau-Kallunki (S) Marianne Matuszewski (S) Thure Andersen

Läs mer

Ärendelista Bn 808/2014

Ärendelista Bn 808/2014 Ärendelista Bn 808/2014 Byggnadsnämnden Datum: 2015-11-19 Klockan: 9:00 - Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II 1 Justering Förslag: Ordinarie: Marcus Willén (MP) Ersättare: Linn Andersson (M) Tid:

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10)

Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Miljö- och byggnämnden 2012-12-10 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 10 december 2012 kl. 13.30-16.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Göran Widing

Läs mer

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-08-13, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.20-16.15, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung (S), vice ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Åre, tisdagen den 27 juni 2006 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 13:1, tillbyggnad 3 Gäle 1:8, nybyggnad kraftstation

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15)

Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Miljö- och byggnämnden 2012-02-20 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult måndagen den 20 februari 2012 kl. 13.30-17.30. Beslutande Per Garnegård (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 12.00 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf Tore Andersson (-) utgick under 96-97 Bength Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C)

Läs mer

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv

2015-05-07, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv 1 Plats och tid, kl 14.00-16.00, Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Kenneth Bolinder (S) ordförande Niels Madsen (M) Kai Christiansen (S) Alf Persson (S) Kerstin

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-11-12, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD), Bn 140 Bn 153 Staffan Leuvèn, (C) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2009-04-28. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 55, 56 omedelbar justering Samhällsbyggnadsnämnden 2009-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum i 2012-06-14 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Vrigstad Värdshus Ordinarie ledamöter: Ingvar Svensson (c) Bo Nilvall (m) Bengt Mattsson (kd), 63-72, 74-80

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll På grund av personuppgiftslagens bestämmelser är vissa uppgifter i detta protokoll xxx-markerade. 3-5 Plats och tid 9.00 9.30 Närvarande Se sidan 2 Justeringens tid 2016-02-10 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2013-05-28 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Roothvillan, tisdagen den 28 maj 2013 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Johan Mervin, m Anna Thuresson, c Ersättare Förtroendevalda

Läs mer

Jävsnämnden 2015-03-12

Jävsnämnden 2015-03-12 Jävsnämnden 2015-03-12 Jn 1 Säter 7:1, Säter Uppsättning/utbyte av del av befintlig skylt/ljusanordning med programmerbar display... 2 Jn 2 Revidering av kalendarium 2015... 4 Jn 4 Redovisning av delegationsärenden...

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Fränsta Vårdcentral, tisdagen den 27 september 2005 Se nedan OBS se tiden Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Boltjärn

Läs mer

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17

Datum BYGG- MILJÖ- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN 2009-12-17 PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, kl. 08.30-12.00 Christina Embretsen (s) ordförande Lennart Sjödin (c) 1:e vice ordförande Ulla-Britt Gidemalm (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling

Samrådsredogörelse. Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län. Antagandehandling Antagandehandling Samrådsredogörelse Detaljplan för Göken 9 Kristinehamns kommun, Värmlands län Hur processen har bedrivits Detaljplanen har varit på samråd under tiden 2015-02-17 till 2015-03-24 Kungörelse

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Samhällsbyggnadsnämnden 14 november 2006 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 november 2006 kl. 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kroksbo, Heby kommun 13.00 14.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Olof Nilsson(S), v ice ordförande Margaretha Quistberg(S) Per

Läs mer

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen

Susanne Henning Aihonen med Bert Elisson som ersättare. 54-70. Lotta Alm. Gunilla A.Aurusell. Susanne Henning Aihonen Förbundsdirektion 2015-06-17 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.08.30-9.10 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande,

Läs mer

Myndighetsnämnden 2009-10-20

Myndighetsnämnden 2009-10-20 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl 14.15-16.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Gerd Karlsson, ordförande (S) Arne Andersson (S), ersättare för Kenneth Wåhlund (S)

Läs mer

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna.

Byggnadsnämnden Byggnadsnämndens beredning. Bn 284 BUDGET. Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 284 BUDGET Budgetuppföljningsrapport för november 2007. Föredras och läggs till handlingarna. s beredning Bn 285 DELEGATIONER Ärenden beviljade med delegation, nr 160 192, föredras och läggs

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914. Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Torbjörn Ziegler 2015-09-09 2015-3914 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:168 Fastighetens adress: Fredagsvägen 5 Sökande: Gren, Johan Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-05-26 1(14) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-05-26 kl 15.00 16.00 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Fredrik Ahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum MILJÖ OCH BYGG NÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Ebbasalen, samhällsbyggnadskontoret, Sala kommun 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), v ice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Miljö- och byggnadsnämnden 13 februari 2013 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Claes-Eric Ericsson Stefan Andersson Iréne Frisk Owe

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S)

Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Yazan Alqhuaji (S) Sammanträdesdatum Sida 1/23 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:15 ande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C)

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, tisdagen den 20 dec, 2005, kl 10.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Fränsta 12:22, ändrad användning

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-05 Innehållsförteckning Ärende 8 Yttrande gällande ansökan om hastighetsbegränsning vid Habo kyrkby, Habo kommun... 14 9 Internkontrollredovisning för byggnadsnämnden 2014...

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Byggnadsnämnden 2005-06-22 1 (20) Plats och tid Rum 373, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdagen den 22 juni 2005, kl 13.15-16.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 27 mars 2012 kl. 08:30 11:40 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2013-06-17 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet kl 08.30 12.30 Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson, M, Owen Laws, Mp, ordförande

Läs mer