VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Christer Ekström (FP), Eleanor Rydén (KD), Sven-Olof Ekström (S), Sigvard Johansson (S), Anette Karlsson (S) ersätter Anna Winkler (MP). Bo Landström (M), Peter Thorander (M), Mattias Andersson (C). Malchaz Mikadze, bygg- och miljöchef, tjänstemän från bygg- och miljöavdelningen, Mikael Carlgren, nämndsekreterare. Utses att justera Justeringens tid och plats Sven-Olof Ekström (S) Kommunstyrelsens kansli, , kl Underskrifter Sekreterare Mikael Carlgren Ordförande Bengt-Åke Grip Justerande Sven-Olof Ekström BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (31) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 15 Val av justerare Fastställande av dagordning Information från bygg- och miljöavdelningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013 ( ) Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2013 ( ) Tillsynsplan 2014 för miljöenheten ( ) Nominering till Miljöstipendium 2013 ( ) Yttrande - Avfallsföreskrifter för Vallentuna kommun ( ) ALBY 16:6 (ANGARNS-HAGA 16), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, SHBG ( ) BÄLLSTA 5:130 (BÄLLSTAVÄGEN 20D), Tillsyn, inredning av ytterligare lägenhet i enbostadshus, SHBG ( ) GARNS-EKSKOGEN 1:268 (KÄRRVÄGEN 20), Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, SHBG ( ) GÄLLSTA 7:1 (GÄLLSTAVÄGEN 21), Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnader, SHBG ( ) LÖVSÄTTRA 1:103 (LÖVSÄTTRAVÄGEN 8), Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, SHBG ( ) SYLTA 1:1, Ansökan om strandskyddsdispens, SHBG ( ) VALLENTUNA-ÅBY 1:8 (OLSBORGSVÄGEN 32B), Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, SHBG ( ) VALLENTUNA-ÅBY 1:156 (OLSBORGSVÄGEN 32A), Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, SHBG ( ) Anmälningslistan VALLENTUNA-MÖRBY 1:97 (STENVALLAVÄGEN 12), Ansökan om förhandsbesked för parhus för två familjer, SHBG ( ) VALLENTUNA-MÖRBY 1:370 (STENVALLAVÄGEN 12A), Ansökan om förhandsbesked för parhus för två familjer, SHBG ( )... 30

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (31) 15 Val av justerare Sven-Olof Ekström (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (31) 16 Fastställande av dagordning Ärende VALLENTUNA-MÖRBY 1:97 (STENVALLAVÄGEN 12), Ansökan om förhandsbesked för parhus för två familjer VALLENTUNA-MÖRBY 1:370 (STENVALLAVÄGEN 12A), Ansökan om förhandsbesked för parhus för två familjer lyfts in i dagordningen. Ärende Genomförandeplan för bygg och miljöavdelningen 2014 lyfts ut ur dagordningen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer den reviderade dagordningen.

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (31) 17 Information från bygg- och miljöavdelningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Bygg- och miljöchef Malchaz Mikadze informerar nämnden. Bygglovalliansens årsrapport är färdig och kommer att skickas till ledamöterna i nämnden. Kommande årsmöte för bygglovalliansen kommer att arrangeras av Vallentuna kommun.

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (31) 18 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2013 ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningens bygg- och miljöavdelning har följt upp kommungemensamma mål och nämndens mål samt ekonomi och nyckeltal. Det ekonomiska resultatet för nämnden år 2013 är ett överskott på tkr. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för nämnden. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Nämndernas verksamhetsberättelse 2013 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (31) 19 Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2013 ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska nämnden löpande följa upp fastställd internkontrollplan. Rapport över genomförd uppföljning ska lämnas till kommunstyrelsen för att redovisas i samband med bokslutet. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och överlämnar den till kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (31) 20 Tillsynsplan 2014 för miljöenheten ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagen tillsynsplan som sin egen. Inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska myndigheten varje år upprätta en samlad tillsynsplan, baserad på en tillsynsutredning och ett verksamhetsregister. Det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ska fatta beslut om tillsynsplanen. Tillsynsplanen ska visa på nämndens inriktning och prioritering av miljö- och hälsoskyddsarbetet i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en tillsynsutredning om tillsynsbehoven inom de olika verksamhetsområdena med stöd av verksamhetsregistret. Utifrån den utredningen har ett förslag till tillsynsplan tagits fram. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta föreslagen tillsynsplan som sin egen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Expedieras till Akt

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (31) 21 Nominering till Miljöstipendium 2013 ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 2013 års miljöstipendium utdelas till Vallentuna Naturskyddsförening och Angarngruppen, ¼ basbelopp var. Fullmäktige har i beslut KF 116/2013 påmint miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om sin roll i utdelning av kommunens miljöstipendium i samband med besvarande av motion från Margareta Lundberg (MP) och Åke T Carlestam (MP). Trots annonsering i tidning och på kommunens hemsida hade inga förslag inkommit i januari 2014 varför miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förlängt nomineringstiden till den 18 februari 2014 ( ). Miljöstipendiet instiftades år 1988 med syfte att uppmärksamma det arbete som utförs till gagn för miljön inom kommunen. Utdelning kan ske till enskilda personer, föreningar, organisationer eller företag verksamma inom kommunen. Enligt reglerna beslutar kommunstyrelsen om utdelning sedan inkomna förslag granskats av miljö- och hälsoskyddsnämnden (nuvarande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden). Det belopp som utdelas ska högst motsvara ½ basbelopp. Gällande prisbasbelopp för 2013 är kronor, vilket innebär ett belopp på högst kronor. Förslag till utdelning kan väckas av enskilda personer, föreningar, organisationer och av företag. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 2013 års miljöstipendium utdelas till Vallentuna Naturskyddsförening och Angarngruppen, ¼ basbelopp var. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse , kommunfullmäktige 116/2013 utdelning av miljöstipendium Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (31) 22 Yttrande - Avfallsföreskrifter för Vallentuna kommun ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens teknik och fastighetsutskott har beslutat om att ställa ut förslag på uppdaterade avfallsföreskrifter för Vallentuna kommun 7 januari 21 februari I samband med detta har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden () fått ärendet på remiss för svar senast Föreskrifterna beskriver hur avfallet ska sorteras, hämtas och hanteras. De innehåller också bestämmelser om undantag samt anvisningar till avfallsutrymme, hämtningsvägar m.m. Föreskrifterna utfärdas med stöd av miljöbalken och ska antas av fullmäktige. De föreslås börja gälla Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utövar den lokala tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken, inklusive dessa lokala avfallsföreskrifter. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Remiss angående avfallsföreskrifter för Vallentuna kommun Expedieras till Akt Kommunstyrelsen

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (31) 23 ALBY 16:6 (ANGARNS-HAGA 16), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus, SHBG ( ) Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslut Åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 2 kap PBL. Vidare bedöms att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 PBL. Åtgärden kan betraktas som en sådan komplettering som avses enligt kommunens översiktsplan. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Förhandsbeskedet innebär inte någon rätt att påbörja utförandet av den sökta åtgärden. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Ansökan som inkom avser ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus. Ärendet kompletterades med förenklad VA-utredning. Åtgärden berör inga områden av riksintresse eller med annan skyddsstatus. Föreslagen plats ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse på landsbygden. Vatten och avlopp har bedömts kunna ordnas (se bilaga). Åtgärden kan betraktas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens översiktsplan. Åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 PBL. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (31) Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Situationsplan 4. Karta 5. Översiktlig VA Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Till ägare av fastigheterna Alby 16:4 Alby 16:5 Angarns-Lundby 1:23 Angarns-Lundby 1:28 Angarns-Lundby 1:33

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (31) 24 BÄLLSTA 5:130 (BÄLLSTAVÄGEN 20D), Tillsyn, inredning av ytterligare lägenhet i enbostadshus, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att bevilja bygglov för fasadändring i efterhand. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift med 2108 kronor enligt fastställd taxa. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura skickas i ett separat kuvert. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 10 första stycket Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ta ut en byggsanktionsavgift på 5594 kr. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura skickas i ett separat kuvert. Skäl för beslut Åtgärden som avser ändring av yttre utseende överensstämmer med detaljplanens bestämmelser och bedöms uppfylla de krav som följer av 9 kap 30 PBL. Bygglov ska därför ges. Då åtgärden har påbörjats innan ett beslut om bygglov och startbesked har lämnats ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap 51 PBL. En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap 53 Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgift ska tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet som överträdelsen avser i enighet med 11 kap 57 PBL. Upplysningar För att få ett startbesked och även ett slutbesked för bygglovet ska en kontrollplan verifieras och godkännas tillsammans med ett skriftligt bestyrkande att bygglov följts. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Anmälan om olovlig inredning av en ytterligare lägenhet inkom till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Det har konstaterats att så är fallet och att i samband med åtgärden har även byggnadens fasad ändrats genom att ytterligare en dörr och fönster tillförts. Rättelse har vidtagits för att återställa bostadshuset till en bostadslägenhet. Fönster och dörr kavarstår som en åtgärd vilken kräver bygglov. Ansökan om bygglov för ändrad fasad inkom Åtgärderna har utförts utan att lov och startbesked har lämnats. Byggsanktionen för att trots förbudet i 10 kap. 3 PBL påbörja en åtgärd innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gett ett startbesked är 0,125 prisbasbelopp + 0,0005 prisbasbelopp sanktionsarean vilket blir 5594 kr. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för fasadändring i efterhand.

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (31) Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Fasadritning Expedieras till Akten Fastighetsägare Bällsta 5:130 Sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Bällsta 2:229 Bällsta 2:291 Bällsta 2:218 Bällsta 2:231 Bällsta 2:789 Bällsta 2:316

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (31) 25 GARNS-EKSKOGEN 1:268 (KÄRRVÄGEN 20), Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap 51 plan- och bygglagen (2010:900), PBL att ta ut en byggsanktionsavgift om kronor för att utan startbesked har påbörjat åtgärden. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura kommer att skickas i separat kuvert. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 30 och 31 b Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att bevilja med liten avvikelse bygglov i efterhand för nybyggnad av fritidshus. Avgiften för bygglovet är kronor, (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura kommer att skickas i separat kuvert. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Erik Zandén. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med Sitac behörighetsnummer SC (giltig till ). Skäl för beslut Åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser men avvikelsen bedöms vara liten. Åtgärden bedöms förenlig med detaljplanens syfte och uppfyller de krav som följer av 2 kap och 8 kap. PBL. Bygglov får därför ges, enligt 9 kap 30 och 31b PBL. Åtgärden har påbörjats innan beslut om bygglov och startbesked har lämnats varför byggsanktionsavgift enligt 9 kap 6 första stycket 1 plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ska tas ut. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 PBL och innan byggnaden får tas in bruk behövs enligt 10 kap. 4 PBL ett slutbesked från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För att få anordna enskilt avlopp krävs tillstånd från miljö- och samhällsbygg-nadsnämnden. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommit in en ansökan om bygglov för uppförande av fritidshus med en byggnads- och bruttoarea på 54,3 m². Ansökan från sökande bedömdes som komplett Fastigheten är obebyggd och ligger inom detaljplanelagt område, D Garns-Ekskogen. Enligt detaljplanen får bruttoarea för huvudbyggnad uppgå till högst 50 m². Tillåten bruttoarea för huvudbyggnad överskrids därmed med 4,3 m² (8 %). Grannarna har fått möjlighet att yttra sig. Fastighetsägarna till fastigheten Garns-Ekskogen 1:267

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (31) tycker att byggnaden står för nära vägen men har inte något att erinra mot bruttoarean. De anför även att det redan finns en byggnad på plats som inte är utförd enligt gällande tekniska regler. Vid ett platsbesök kunde konstateras att plintar hade byggts och byggnaden bestående av 3 moduler hade ställts upp enligt inlämnad situationsplan. Sökanden förklarade att han var tvungen att flytta modulerna från tidigare plats till sin fastighet redan nu för att undvika skador på modulerna samt kostnader för mellanlagring på annan ort. Han uppger också att han endast har uppfört det som behövdes för att kunna ställa upp modulerna. Grundkonstruktionen är inte färdigbyggt utan behöver kompletteras. Han understryker att han i övrigt inte har gjort något utöver det utan endast ställt upp modulerna som han trodde skulle likställas med att lägga upp byggnadsmaterial inför byggstart. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov med liten avvikelse i efterhand för nybyggnad av fritidshus. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Garns-Ekskogen 1: Karta 3. Ansökan 4. Bilaga till ansökan daterad Situationsplan på förenklad nybyggnadskarta daterad Plan-, fasad- och sektionsritning daterad Grannyttrande Grannyttrande Sökandes bemötande av tjänsteskrivelsen Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Garns-Ekskogen 1:267 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar till ägare till fastigheterna Garns-Ekskogen 1:217 Garns-Ekskogen 1:218 Garns-Ekskogen 1:269 Garns-Ekskogen 1:347

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (31) 26 GÄLLSTA 7:1 (GÄLLSTAVÄGEN 21), Ansökan om bygglov för rivning och nybyggnad av komplementbyggnader, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för projektet är Billy Molin. Han är certifierad kontrollansvarig enligt gällande PBL med Sitac behörighetsnummer SC (giltig till ). Avgiften för bygglovet är kronor, (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura kommer att skickas i separat kuvert. Skäl för beslut Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 PBL, och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 och 8 kap. PBL. Upplysningar Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 PBL och innan beviljad åtgärd får tas in bruk behövs det ett slutbesked från samhällsbyggnadsnämnden enligt 10 kap. 4 PBL. Eftersom fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område krävs inte rivningslov för att få riva befintliga komplementbyggnader. Enligt 9 kap 6 Plan- och byggförordningen krävs det inte någon anmälan för rivning av komplementbyggnader. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kommit in en ansökan om rivning och nybyggnad av komplementbyggnader. Ansökan bedömdes som fullständig Detaljplan saknas för fastigheten. Föreslagen åtgärd ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården samt inom influensområde för Stockholm-Arlanda flygplats. Berörda grannar och sakägare har lämnats tillfälle att yttra sig enligt 9 kap 25 PBL och kommit in med följande synpunkter: Fastighetsägare till Gällsta 4:16 anser att huvudbyggnaden är för stor och misstänker att fastigheten planeras att nyttjas som industrifastighet. Fastighetsägaren till Gällsta 4:7 framför samma synpunkter som kulturnämnden har framfört i ett annat ärende gällande nybyggnad av kattpensionat som kom in till samhällsbyggnadsnämnden i ärendet lämnades inte då sökanden återtog sin ansökan. Kulturnämnden avstyrkte då

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (31) åtgärden med hänvisning till att fastigheten log inom riksintresseområdet Västra Vallentuna, att kulturlandskapet var känsligt för nyetableringar, närheten till Runrikets besöksmål Gällsta samt att den sökta avstyckningen bröt mot traditionell bebyggelseetablering i området. Ordförande till Gällsta Grevelsta Vägsamfällighet anför att vägen till denna fastighet har stora begränsningar när det gäller bärighet, mötesplatser och en bro med nedsatt totalvikt som innebär att vägen inte skulle klara ett ökat trafikflöde om fastigheten skulle användas för industriändamål. Sökanden har fått tillfälle att yttra sig till inkomna synpunkter och anför följande: Utförda och pågående åtgärder avses utföras i enlighet med beviljat bygglov och ändrad användning ingår inte i ansökan. Sökanden vill även poängtera att de planerade komplementbyggnader ersätter befintliga byggnader som är i dåligt skick och placeras på samman plats som befintliga byggnader. Även användningssättet kommer att vara samma som tidigare. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Gällsta 7:1 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan-, fasad- och sektionsritning 6. Situationsplan rivning 7. Dokumentering av befintliga byggnader 8. Grannyttrande Gällsta Grannyttrande Gällsta 4-7 inkl. tidigare yttrande från kulturnämnden 10. Yttrande från Gällsta - Grevelsta Vägsamfällighet 11. Sökandes bemötande av yttranden Expedieras till Akt Genom delgivning till: sökanden ägare till fastigheterna Gällsta 4:16 Gällsta 4:7 Gällsta Grevelsta Vägsamfällighet Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (31) 27 LÖVSÄTTRA 1:103 (LÖVSÄTTRAVÄGEN 8), Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, SHBG ( ) Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslut Åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen enligt 2 kap PBL. Vidare bedöms att åtgärden inte behöver prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 PBL. Åtgärden kan betraktas som en sådan smärre komplettering som som avses enligt kommunens översiktsplan. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Förhandsbeskedet innebär inte någon rätt att påbörja utförandet av den sökta åtgärden. Innan utförandet av åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovsprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft. Ansökan som inkom avser ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus. Ansökan ansågs komplett. Åtgärden berör inga områden av riksintresse eller med annan skyddsstatus. Fastigheten ligger i anslutning till sammanhållen bebyggelse. Föreslagen åtgärd ligger strax öster om Lövsättra by. Ägare till fastigheterna runt aktuell fastighet (grannar) har lämnats tillfälle att, senast den 10 januari 2014, yttra sig över ansökan. Yttrande har inkommit från närmaste granne som bland annat belyser kulturfrågorna, se bilaga. Kulturenheten har också tittat på ärendet och har inga erinringar. Vatten och avlopp har bedömts kunna ordnas. Åtgärden kan betraktas som smärre komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse som avses enligt kommunens översiktsplan. Åtgärden bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av området och bedöms uppfylla kraven på anpassning till omgivningen avseende placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på platsen. Åtgärden bedöms inte behöva prövas genom planläggning enligt 4 kap 2 PBL. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

20 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (31) Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Situationsplan 4. Översikt VA 5. Karta 6. Grannyttrande 7. Sökandens bemötande av grannyttrande Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden Ägare till fastigheterna Lövsättra 1:4 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Till ägare av fastigheterna Lövsättra 1:2 Lövsättra 1:5

21 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (31) 28 SYLTA 1:1, Ansökan om strandskyddsdispens, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Motivering till återremiss Ärendet återremitteras för utredning om tomtplatsavgränsning inkom de sökande med en ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Sylta 1:1. Sökande informerades via brev daterat att den dispens från strandskyddet som beviljades av Vallentuna kommun inte längre gäller och att en ny ansökan måste göras. Området som ansökan gäller omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser men dock av område för strandskydd. Bostadshuset är tänkt att placeras mellan den befintliga bebyggelsen i väster och Storsjön i öster. Det sökta bostadshuset kommer i sig att innebära en ny tomtplats och med tillhörande hemfridszon som tidigare inte funnits på den aktuella platsen. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, Ansökan 3. Karta 4. Brev Expedieras till Akt

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (31) 29 VALLENTUNA-ÅBY 1:8 (OLSBORGSVÄGEN 32B), Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av med stöd av 11 kap 51, plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att ta ut en byggsanktionsavgift om kr för att ha påbörjat åtgärden innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura skickas i ett separat kuvert. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen (2010:900) PBL att ge ett startbesked. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 10 kap. 36 plan- och bygglagen (2010:900) PBL att ge ett interimistiskt slutbesked och godkänna att byggnaden får tas i bruk. Skäl för beslutet Enligt 10 kap. 3 PBL får en åtgärd inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Åtgärden har påbörjats innan ett startbesked finns varför en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap 6 första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ska tas ut. Underlag för att godkänna att åtgärden kan antas komma uppfylla de krav som gäller för åtgärden enligt 10 kap 23 första och andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL har uppvisats varför startbesked ska ges. Byggherren har visat att krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet slutförts med undantag av radonmätning enligt 10 kap 34 planoch bygglagen (2010:900), PBL. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden ska därför ge ett interimistiskt slutbesked med rätt att ta byggnaden i bruk enligt 10 kap 36 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Upplysningar Det interimistiska slutbeskedet gäller fram till För att få ett slutligt slutbesked ska ett protokoll från radonmätning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Energideklaration ska utföras inom två år från dess att byggnaden tagits i bruk. Energideklarationen skickas till Boverket. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ).. Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus beviljades Enligt upplysningar i beslutet får åtgärden inte påbörjas innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Det framgår även att byggnaden inte får tas i bruk förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelat ett slutbesked. Tekniskt samråd hölls Ansökan om slutbesked inkom till miljö- och

23 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (31) samhällsbyggnadsnämnden I samband med ansökan har det konstaterats att startbesked saknas. Det konstaterades även att byggnaden tagits i bruk före dess att ett slutbesked getts. Byggherren har getts tillfälle att yttra sig och framför i huvudsak att åtgärden inte har skett med uppsåt samt att avgiften ej står i proportion med överträdelsen. Byggherren har i efterhand visat upp underlag för att startbesked ska kunna ges. Slutsamråd har skett på samhällsbyggnadsförvaltningen då tillträde till byggnaden inte kunnat ordnas. Underlag för att ge ett interimistiskt slutbesked har lämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett startbesked och att ge ett interimistiskt slutbesked och godkänna att byggnaden får tas i bruk. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Yttrande Expedieras till Akten Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Kontrollansvarig.

24 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (31) 30 VALLENTUNA-ÅBY 1:156 (OLSBORGSVÄGEN 32A), Ansökan om bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av med stöd av 11 kap 51, plan- och bygglagen (2010:900) PBL, att ta ut en byggsanktionsavgift om kr för att ha påbörjat åtgärden innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura skickas i ett separat kuvert Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen (2010:900) PBL att ge ett startbesked. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 10 kap. 36 plan- och bygglagen (2010:900) PBL att ge ett interimistiskt slutbesked och godkänna att byggnaden får tas i bruk. Skäl för beslut Enligt 10 kap. 3 PBL får en åtgärd inte påbörjas förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Åtgärden har påbörjats innan ett startbesked finns varför en byggsanktionsavgift ska tas ut enligt 9 kap 6 första stycket plan- och byggförordningen (2011:338), PBF ska tas ut. Underlag för att godkänna att åtgärden kan antas komma uppfylla de krav som gäller för åtgärden enligt 10 kap 23 första och andra stycket plan- och bygglagen (2010:900), PBL har uppvisats varför startbesked ska ges. Byggherren har visat att krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och startbeskedet slutförts med undantag av radonmätning enligt 10 kap 34 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Miljö och samhällsbyggnadsnämnden ska därför ge ett interimistiskt slutbesked med rätt att ta byggnaden i bruk enligt 10 kap 36 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Upplysningar Det interimistiska slutbeskedet gäller fram till För att få ett slutligt slutbesked ska ett protokoll från radonmätning till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Energideklaration ska utföras inom två år från dess att byggnaden tagits i bruk. Energideklarationen skickas till Boverket. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Bygglov för nybyggnad av tvåbostadshus beviljades Enligt upplysningar i beslutet får åtgärden inte påbörjas innan miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Det framgår även att byggnaden inte får tas i bruk förrän miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelat ett slutbesked. Tekniskt samråd hölls Ansökan om slutbesked inkom till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden I samband med ansökan har det konstaterats att startbesked saknas. Det konstaterades även att byggnaden tagits i bruk före dess att ett slutbesked getts.

25 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 (31) Byggherren har getts tillfälle att yttra sig och framför i huvudsak att åtgärden inte har skett med uppsåt samt att avgiften ej står i proportion med överträdelsen. Byggherren har i efterhand visat upp underlag för att startbesked ska kunna ges. Slutsamråd har skett på samhällsbyggnadsförvaltningen då tillträde till byggnaden inte kunnat ordnas. Underlag för att ge ett interimistiskt slutbesked har lämnats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge ett startbesked och att ge ett interimistiskt slutbesked och godkänna att byggnaden får tas i bruk. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Yttrande Expedieras till Akten Genom delgivning till: sökanden Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Kontrollansvarig.

26 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (31) 31 Anmälningslistan Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Skrivelser Samhällsbyggnadsförvaltningen Protokoll, samrådsgruppen för (Vallentuna kommun) samhällsbyggnadsfrågor Svenska Kraftnät Överklagande, förhandsbesked Stora Mällösa 1:15 Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande av länsstyrelsens beslut, Ösby 1:70 Anna Edlund Överklagande, förhandsbesked Solsta 7:3 Länsstyrelsen i Stockholms län Meddelande angående resultat av revision livsmedelskontroll Swedavia Överklagande, förhandsbesked Stora Mällösa 1:15 Länsstyrelsen i Stockholm Överklagande av länsstyrelsens beslut, Lappdahl 1:2 Cecilia Lindblad (Vallentuna sattestanter och ersättare inom kommun) miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014 Roger Norkvist Överklagande, förhandsbesked Lingsberg 1:9 Länsstyrelsen i Stockholms län, Säkerhet för mellanlagring av farligt avfall på fastigheten Olhamra 1 :81 Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande av länsstyrelsens beslut, enskilt avlopp Garns-Ekskogen 1:80 Kommunstyrelsen (Vallentuna Följebrev, granskning av detaljplan för kommun) Åbygläntan Kommunstyrelsen (Vallentuna Plankarta, granskning av detaljplan för kommun) Åbygläntan Länsstyrelsen i Stockholms län, överklagande av länsstyrelsens beslut, Grana 11:1: länsstyrelsen avvisar överklagandet Länsstyrelsen i Stockholms län Överklagande av länsstyrelsens beslut, Grana 11:1 P-O Svensson Överklagande, förhandsbesked Veda 2:3

27 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (31) Delegationsbeslut Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Tobias Pettersson (Vallentuna kommun) Bengt-Åke Grip (Vallentuna kommun) Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Miljöenheten (Vallentuna kommun) Byggenheten (Vallentuna kommun) Godkännande av förrättning, avstyckning från Uthamra 1:126 Godkännande av förrättning, fastighetsreglering och avstyckning berörande Kragsta 1:47, 1:48 Förlängd samverkansöverenskommelse mellan kommuner i Stockholms län inom geodata och GIS Överklagande av länsstyrelsens beslut, förbud mot utsläpp av avloppsvatten Godkännande av förrättning, avstyckning från Bällsta 2:225 Godkännande av förrättning, fastighetsreglering berörande Vallentuna Bällsta 2:710 och 2:789 Delegationsbeslut bygg, Delegationsbeslut miljö,

28 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 28 (31) 32 VALLENTUNA-MÖRBY 1:97 (STENVALLAVÄGEN 12), Ansökan om förhandsbesked för parhus för två familjer, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslut Åtgärden bedöms kunna tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbesked ska därför ges enligt 9 kap 17 PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov och tekniskt samråd behövs i vanlig ordning för att PBL s krav avseende bland annat byggnadens utformning, tekniska egenskaper och anpassning till den aktuella platsen efterlevs (8 kap PBL). Efter bygglov och tekniskt samråd behövs ett startbesked innan åtgärderna får påbörjas. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett parhus på fastigheten samt på intilliggande fastighet Vallentuna-Mörby 1:370. Två tidigare ansökningar på fastigheterna avslogs på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Dessa avsåg ett flerbostadshus på vardera fastighet med 8 respektive 7 lägenheter. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar

29 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 29 (31) 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Expedieras till Akten Ska delges till: - Sökanden Ska kungöras i: - Post- och Inrikes tidningar Det meddelande som kungörs ska samma dag skickas till: - Ägare till fastigheterna: Vallentuna-Mörby 1:113, 1:141, 1:312, 1:184, 1:297 och 1:370

30 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 30 (31) 33 VALLENTUNA-MÖRBY 1:370 (STENVALLAVÄGEN 12A), Ansökan om förhandsbesked för parhus för två familjer, SHBG ( ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslut Åtgärden bedöms kunna tillåtas på den avsedda platsen. Förhandsbesked ska därför ges enligt 9 kap 17 PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Bygglov och tekniskt samråd behövs i vanlig ordning för att PBL s krav avseende bland annat byggnadens utformning, tekniska egenskaper och anpassning till den aktuella platsen efterlevs (8 kap PBL). Efter bygglov och tekniskt samråd behövs ett startbesked innan åtgärderna får påbörjas. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Det har inkommit en ansökan om förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett parhus på fastigheten samt på intilliggande fastighet Vallentuna-Mörby 1:97. Två tidigare ansökningar på fastigheterna avslogs på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde Dessa avsåg ett flerbostadshus på vardera fastighet med 8 respektive 7 lägenheter. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Propositionsordning Ordföranden ställer Bengt-Åke Grips yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med yrkandet. Ärendets tidigare behandling Förvaltningens förslag Handlingar

31 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 31 (31) 1. Tjänsteskrivelse 2. Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan Expedieras till Akten Ska delges till: - Sökanden Ska kungöras i: - Post- och Inrikes tidningar Det meddelande som kungörs ska samma dag skickas till: - Ägare till fastigheterna: Vallentuna-Mörby 1:38, 1:97, 1:314, 1:141, 1:184, 1:183 och 1:297.

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ewa

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-06-24 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 20.00 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.45 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ove

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017

NR ÄRENDE DNR. Information till nämnden 2017 MBN 17/25. 2 Månadsuppföljning för miljö- och byggnadsnämnden t.o.m. mars 2017 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2017-04-18 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR Val av justerare 1 Information

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.15 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.

4. Avgift fastställs till 57 231 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat. 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-24 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr Mbn BYGG 2014-000487 Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt uppsättning av 3 st fasadskyltar och 2 st fristående skyltar och bygglov

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 25 augusti 2015, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.40 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Anders

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 08:30 11:00 Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Ola Wigg (S) Martin

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2012-03-27 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00-19.40 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande 139-151 och 153-155)- Anders

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum KALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-12-17 Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum Kallade tjänstemän

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (43) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 18.00 18.50 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika

Läs mer

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift

VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Datum Dnr 2016-03-18 BYGG.2015.5908 164 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse VÄRMDÖVIK 1:36: Olovliga markåtgärder; byggsanktionsavgift Förslag

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer