VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27)"

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande och )- Anders Idermark (M) (ersätter Bengt-Åke Grip (M) 152), Erika Nordell (C) vice ordförande (ersätter som ordförande 152), Ewa Thorin (M), Ove Eriksson (M), Christer Ekström (FP), Eleanor Rydén (KD), Sven-Olof Ekström (S), Sigvard Johansson (S), Annette Karlsson (S) (ersätter Anna Winkler (MP)). Anders Idermark (M), Bo Landström (M), Peter Thorander (M), Per Haraldsson (M), Mattias Andersson (C), Ragnar Dahl (FP), Yvonne Fredriksson, tf avdelningschef Bygg & Miljö, Karin Kilerud, nämndsekreterare, Henrik Enskär, nämndsekreterare. Utses att justera Justeringens tid och plats Sigvard Johansson (S) Kommunstyrelsens kansli, Underskrifter Sekreterare Henrik Enskär Ordförande Bengt-Åke Grip Justerande Sigvard Johansson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 (27) FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 139 Val av justerare Fastställande av dagordning Information från bygg- och miljöavdelningen Tertialuppföljning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014 (MSN ) Internkontroll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014 (MSN ) ARTINGE 2:1 (Artinge Gård), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus för generationsboende, SHBG (MSN ) Uppdrag: Upprätta policy för besvarande av ärenden som rör buller (MSN ) HACKSTA 1:1 (Olunda 3), Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, SHBG (MSN ) KUMLA 1:16, (Sandviksvägen 36) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus SHBG (MSN ) MÄLSTA 4:18 (Örnvägen 5) Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (MSN ) MÄLSTA 4:19 (Örnvägen 7) Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd (dnr ) (MSN ) NORRHALL 3:1 (Norrhall 1) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus SHBG (MSN ) ORMSTA1:441 (Granitvägen 16), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (MSN ) RÖRBY 3:1 (Albyvägen) Föreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat med vite (MSN ) Anmälningslista Rättelse av beslut i ärende VALLENTUNA-RICKEBY 1:8, att bevilja begäran av återbetalning av del av bygglovavgift (se även MSN ) (MSN ) BÄLLSTA 5:207 (Svampskogsvägen 148) Tillsyn åtgärd i strid mot bygglov, (dnr SHBG ) (MSN )... 26

3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (27) 139 Val av justerare Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utser Sigvard Johansson (S) att jämte ordföranden justera protokollet.

4 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 (27) 140 Fastställande av dagordning Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: Ärende 13 i föredragningslistan ORMSTA 1:335 (Västgötavägen 3) avseende tillsyn för komplementbyggnad (MSN ) lyfts ur dagordningen. Ärende 15 i föredragningslistan SUNDBY 1:2 (Sundby 75) Ansökan om bygglov för parkeringsplats utomhus (dnr ) (MSN ) lyfts ur dagordningen. Ärende 16 i föredragningslistan ÖSSEBY-VÄSBY 1:1 (Storgården 13) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av stall, SHBG (MSN ) lyfts ur dagordningen. Ärende Uppdrag : Upprätta policy för besvarande av ärende som rör buller (MSN ) läggs till dagordningen som 145 Ärende Rättelse av beslut i ärende VALLENTUNA-RICKEBY 1:8, beslut att bevilja begäran av återbetalning av del av bygglovavgift (se även MSN ) (MSN ) läggs till dagordningen som 154 Ärende BÄLLSTA 5:207 (Svampskogsvägen 148) Tillsyn åtgärder i strid mot bygglov,(dnr SHBG ) (MSN ) läggs till dagordningen som 155

5 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 (27) 141 Information från bygg- och miljöavdelningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Bygg och miljöavdelningen informerar om: Rekrytering av fortgår av följande Miljöchef Miljöinspektör Bygglovshandläggare Yvonne Fredriksson är Tf avdelningschef för Bygg och miljö Nytt underlag finns för PBL-taxa

6 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (27) 142 Tertialuppföljning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014 (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport. Ärendet i korthet Samhällsbyggnadsförvaltningen har följt upp årets budget och gjort en prognos över utfallet efter åtta månader av verksamhetsåret. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens samlade prognos är att verksamheterna ger ett underskott på 440 tkr. Detta beror främst på ett beräknat underskott inom bostadsanpassning. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M),ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handlingar 1. Tertialuppföljning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, tjänsteskrivelse 2. Delårsrapport januari- augusti 2014 MSN, tjänsteskrivelse 3. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport januari - april Delårsrapport januari-augusti MSN Expedieras till Akten

7 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (27) 143 Internkontroll miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2014 (MSN ) Miljö- och samhällbyggnadsnämnden godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen. Ärendet i korthet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts under det första halvåret. Resultatet av granskningen har sammanställts till en halvårsrapport till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för godkännande. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handlingar 1. Tjänsteskrivelse 2. Internkontroll MSN, halvårsuppföljning 2014, tjänsteskrivelse 3. Internkontrollplan 2014 Expedieras till Akten

8 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (27) 144 ARTINGE 2:1 (Artinge Gård), Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus för generationsboende, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked enligt 9 kap 17 plan- och bygglagen ( ), PBL, att bygglov inte kan påräknas för den sökta åtgärden. et fattas med hänvisning till att åtgärden strider mot kraven enligt 2 kap 2 och 5 plan- och bygglagen (2010:900). Skäl för beslutet: Föreslagen placering uppfyller inte kraven för ett generationsboende. Åtgärden bedöms därför med hänsyn till riksintresset och förekommande/beräknade framtida bullerstörningar inte vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet enligt 2 kap 2 och 5 PBL samt 3 kap 8 Miljöbalken. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser ansökan om uppgörande av enbostadshus för att underlätta generationsskifte på gården. Föreslaget bebyggelseläge ligger inom influensområde för Arlanda flygplats och angränsar till riksintresse för kulturmiljön. Riksintressen ska, enligt miljöbalkens 3 kap. 6, skyddas mot påtaglig skada. Bebyggelse ska, enligt 2 kap 5 PBL, lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet och mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för t.ex. kommunikationer, som Arlanda flygplats, ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Ärendet har inte skickats på remiss till Swedavia. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har inte genomfört då det inte anses att åtgärden inte kan tillåtas. Föreslagen placering uppfyller inte kraven för ett generationsboende. Åtgärden bedöms inte vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet enligt 2 kap PBL samt 3 kap 8 Miljöbalken. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Situationsplan

9 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (27) 4. Karta Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden

10 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (27) 145 Uppdrag: Upprätta policy för besvarande av ärenden som rör buller (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet i uppdrag att i samråd med Swedavia ta fram en policy för hur man besvarar sökande i samband med ärenden om nybyggnad av bostäder under Arlandas influensområde avseende buller Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovenhet i uppdrag att i samråd med Swedavia ta fram en policy för hur man besvarar sökande i samband med ärenden om nybyggnad av bostäder under Arlandas influensområde avseende buller Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Expedieras till Akt

11 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (27) 146 HACKSTA 1:1 (Olunda 3), Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap 31, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL att bevilja bygglov för nybyggnation av transformatorstation. Upprättad kontrollplan fastställs och startbesked meddelas med stöd av 10 kap. 23 PBL. Åtgärden bedöms inte kräva kontrollansvarig. Byggherren ansvarar själv för kontrollen enligt fastställd kontrollplan. Avgiften för bygglovet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation skickas som bilaga till detta beslut. Faktura kommer att skickas i separat kuvert. Skäl för beslutet Åtgärden strider inte mot områdesbestämmelser, förutsätter inte planläggning och bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. PBL. Bygglov ska därmed lämnas. Åtgärden bedöms komma att uppfylla de krav som gäller, varför nämnden, enligt 10 kap 23 PBL, ska godkänna att byggnadsarbetena får påbörjas. Upplysningar Efter färdigställande ska ifylld kontrollplan, tillsammans med en begäran om slutbesked, lämnas in till nämnden för utfärdande av slutbesked. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats. Ett bygglov upphör gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft (enligt 9 kap. 43 PBL). et om startbesked upphör att gälla samma dag som beslutet om bygglov upphör att gälla. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om nybyggnad av en transformatorstation på fastigheten Hacksta 1:1. Den aktuella platsen omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inte heller omfattas området av riksintresse för kulturmiljövården, naturvården eller det rörliga friluftslivet. Fastighetsägarna till fastigheterna Karby 5:5 och Karby 5:9 har inkommit med synpunkter vad gäller transformatorstationens placering med hänsyn till landskapet och elkänslighet för en av de boende i området. Vad gäller olägenheter från spänningsfält så har inte forskning ännu kunnat bevisa några orsakssamband mellan elkänslighet och exponering för fälten från elektrisk utrustning. (Se rapport: Magnetfält och hälsorisker) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte innebär en sådan väsentlig olägenhet att bygglov inte kan lämnas. Ansökan bedöms uppfylla kraven som följer av 9 kap. 31 plan- och bygglagen, varför bygglov ska

12 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (27) lämnas. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Situationsplan 4. Fasadritningar 5. Tekniskt beskrivning och kontrollplan 6. Grannyttrande 1 7. Grannyttrande 2 8. Grannyttrande 3 9. Grannyttrande Skrivelse från sökande Expedieras till Akten Genom delgivning till: Sökanden Fastighetsägare (om annan än sökande) Ägare till fastigheterna Karby 5:5 Karby 5:9 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Till ägare till fastigheterna Hacksta 1:11 Hacksta 1:9 Karby 5:8 Karby 5:8

13 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (27) 147 KUMLA 1:16, (Sandviksvägen 36) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av enbostadshus SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av ett enbostadshus utanför planlagt område. Ansökan bedömdes vara komplett. Aktuell plats ligger inom sammanhållen bebyggelse. Åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Åtgärden bedöms som en smärre komplettering till befintlig bebyggelse enligt översiktsplan Enskilt avlopp bedöms kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Erinran har framförts av grannar mot den föreslagna åtgärden, då framförallt tillfartsvägen. Erinran är inte av sådan art att det motiverar till att åtgärden inte skulle kunna tillåtas. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan

14 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (27) 3. Situationsplan 4. Karta 5. Översiktlig VA 6. Översiktlig VA-vatten 7. Yttrande 1 8. Yttrande 2 9. Yttrande 3 Expedieras till Akt Genom delgivning till: Sökanden Ägare till fastigheterna Kumla 1:8 Ramsta 7:1 Ramsta 7:11 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Till ägare av fastigheterna Kumla 1:11 Kumla 1:2

15 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 15 (27) 148 MÄLSTA 4:18 (Örnvägen 5) Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd. Skäl för beslutet Förslaget överensstämmer inte med detaljplanens bestämmelser. I den samlade bedömningen av tidigare beviljad avvikelse (prickmark) och nu sökta avvikelser (fem i antal och varierande i storlek) bedöms den totala avvikelsen inte som liten. Förslaget strider därmed mot detaljplanen och förutsättningar för att bevilja förslaget enligt 9 kap 30 PBL saknas. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Det har till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkommit en ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd. Förslaget i ansökan bedöms inte vara en så kallad liten avvikelse som enligt PBL får beviljas. Förslaget strider därmed mot gällande detaljplan varför förutsättningar för lov saknas. Sökanden vill pröva förslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Handlingarna i ärendet är inte fullständiga och något grannhörande har inte skickats ut eftersom förslag till beslut är avslag. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Karta 3. Ansökan 4. Situationsplan 5. Plan-, fasad- och sektionsritningar Expedieras till Akten Sökanden

16 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (27) 149 MÄLSTA 4:19 (Örnvägen 7) Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage och förråd (dnr ) (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900), att avslå ansökan om bygglov nybyggnad av garage och förråd. Skäl för beslutet: Garaget/förrådet innebär att byggnadsarea, antal byggnader, byggnadshöjd, takvinkel samt avstånd till tomtgräns överskrids i förhållande till detaljplanens bestämmelse. Avvikelserna är varken var för sig eller sammantaget att betrakta som en liten avvikelse som menas i 9 kap. 31 b, PBL. Upplysningar: Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick ta del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd inkom till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt detaljplanen, D Mälsta, får endast en huvudbyggnad och ett uthus uppföras med en byggnadsarea om 150 m2 för huvudbyggnad respektive 40 m2 för uthus. Högsta byggnadshöjd för uthuset är 2,5 meter med 23 grader i takvinkel. Uthuset ska placeras 4,5 meter från tomtgräns. På fastigheten finns en huvudbyggnad samt ett uthus. Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsarea om ca 84 m2. Befintligt uthus har en byggnadsarea om 39,8 m2. Föreslaget garage/förråd har en byggnads- respektive bruttoarea om 59,8 m2, byggnadshöjd är 2,8 meter, takvinkel är 27 grader och placeras 1,5 meter från tomtgräns. Grannar har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ansökan varav ingen erinran skett. Granne på fastigheten Mälsta 4:18 har gett sitt godkännande att garage/förråd placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Plan, fasad, sektion

17 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 17 (27) 4. Situationsplan Expedieras till Akten genom delgivning till Sökande

18 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 (27) 150 NORRHALL 3:1 (Norrhall 1) Ansökan om förhandsbesked för uppförande av två enbostadshus SHBG (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar som förhandsbesked, enligt 9 kap 17, Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgiften för förhandsbeskedet är kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige). Avgiftsspecifikation bifogas detta beslut. Faktura sänds ut separat. Skäl för beslutet: Områdesbestämmelser saknas för området. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 PBL. Åtgärden bedöms uppfylla de krav som följer av 2 kap PBL. Upplysningar Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas. Innan åtgärden får påbörjas krävs tillstånd till byggande i form av bygglov och startbesked. Ett förhandsbesked är, enligt 9 kap 18 PBL, bindande vid den kommande bygglovprövningen, endast om ansökan om bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga; Hur man överklagar Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ) Ärendet i korthet Ansökan som inkom avser förhandsbesked om bygglov för uppförande av två enbostadshus utanför planlagt område. Ansökan bedömdes vara komplett. Aktuell plats ligger inom sammanhållen bebyggelse. Åtgärden berör inga områden med skyddsstatus. Enskilt vatten och avlopp bedöms kunna anordnas på ett godtagbart sätt inom fastigheten. Hörande av berörda enligt 9 kap 25 PBL har genomförts. Synpunkter har framförts av grannar. Synpunkterna är inte av sådan art att det motiverar till att åtgärden inte skulle kunna tillåtas. Åtgärden bedöms uppfylla kraven för att meddela ett positivt förhandsbesked. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Ansökan 3. Situationsplan 4. Karta 5. VA-utredning

19 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 19 (27) 6. Yttrande 1 7. Yttrande 2 8. Yttrande 3 9. Yttrande 4 Expedieras till Akten Akt Genom delgivning till: Sökanden Ägare till fastigheterna Norrhall 3:5 Norrhall 3:6 Norrhall 3:6 Genom kungörelse: i Post- och inrikes tidningar Till ägare av fastigheterna Söderhall 5:1 Norrhall 3:7

20 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 (27) 151 ORMSTA1:441 (Granitvägen 16), Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar, med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen (2010:900), att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. Skäl för beslutet Tillbyggnaden innebär att byggnadsarean överskrids i förhållande till detaljplanens bestämmelser och avvikelsen bedöms inte vara en sådan som menas i 9 kap. 31 b PBL. Upplysningar Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inkom till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt detaljplanen, B Ormsta, får endast en huvudbyggnad jämte uthus uppföras med en byggnadsarea om 160 m2. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,0 meter. På fastigheten finns en huvudbyggnad som har en byggnadsarea om 166,4 m2. Föreslagen tillbyggnad innebär att byggnadsarea för huvudbyggnad blir 201,4 m2. Det har konstaterats att fastigheter i området har fått bygglov där föreslagen åtgärd inneburit att tillåten byggnadsarea överskrids. Huvudbyggnad för fastigheten Ormsta 1:433 har efter beviljade tillbyggnader (beslut om lov samt ) en byggnadsarea om ca 250 m2. Huvudbyggnad för fastigheten Ormsta 1:427 har efter beviljad tillbyggnad (beslut om lov ) en byggnadsarea om ca 182 m2. Grannar har fått möjlighet att inkomma med synpunkter kring ansökan varav ingen erinran skett. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Begäran avseende undantag från detaljplan, Ormsta 1: Ormsta ansökan 4. Ormsta bilaga till ansökan 5. Ormsta situationsplan 6. Ormsta fasad plan sektion 7. Ormsta skrivelse motivering 8. Tjänsteskrivelse Ormsta ByggR

21 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (27) Expedieras till Akten genom delgivning till Sökande

22 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 22 (27) 152 RÖRBY 3:1 (Albyvägen) Föreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten, förenat med vite (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna kommun beslutar med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808), samt med hänvisning till 1 kap. 1, 2 kap. 3 och 7 och 9 kap. 7 miljöbalken att Svensk Galopp AB, Hästsportens Hus med organisationsnummer : 1.Förbjuds att släppa ut avloppsvatten som inte har genomgått av miljöenheten godkänd rening från fastigheten RÖRBY 3:1, från och med Förbudet är förenat med vite på kr. 2.Förbudet gäller fram till dess avloppsanordningen på fastigheten har åtgärdats så att det uppfyller gällande krav. 3.Svensk Galopp AB med organisationsnummer ska betala 1992 kronor för tillsyn enligt miljöbalken. Anteckning Bengt-Åke Grip (M) ordförande anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen. Ärendet i korthet Länsstyrelsen beslutade om tillstånd för träningsanläggning för travhästar på fastigheten Rörby 3:1. Tillståndet förenades bl.a. med försiktighetsvillkor om att åtgärda avloppsanläggningarna för anläggningen. Då verksamheten inte har uppfyllt detta villkor beslutar nu Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna, som tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar, att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från och med den 30/ om avloppsanläggningarna inte åtgärdas så att utsläppskraven uppfylls. Förbudet förenas även med vite då tidigare beslut i frågan inte har följts. Yrkanden Erika Nordell (M), vice ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Erika Nordells yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Yttrande ang beslut om förbud Rörby 3.1 Expedieras till Akten Svenska Galopp

23 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 23 (27) 153 Anmälningslista Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Delegationsbeslut In/Utdatum Diarienr Initierare Rubrik MSN MSN MSN MSN MSN Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Yvonne Fredriksson (Vallentuna kommun) Lantmäteriet Miljöenheten (Vallentuna kommun) Bygglovsenheten (Vallentuna kommun) Godkännande av förrättning, avstyckning från Olhamra 1:120 Godkännande av förrättning, avstyckning från Olhamra 1:120 Underrättelse om avslutad förrättning, godkännande av förrättning och protokoll avseende avstyckning från Bällsta 2:271 Delegationsbeslut miljö Delegationsbeslut bygg Skrivelser In/Ut- datum Diarienr Initierare Rubrik Länsstyrelsen Stockholms län Överklagande av beslut om tillstånd att inrätta avloppsanläggning på fastigheten Broby 2:10, Vallentuna kommun; nu fråga om kommuniceringsskyldighet MSN Länsstyrelsen Stockholms län, Länsstyrelsens avvisande av överklagande av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Ösby 2:26

24 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 24 (27) MSN Länsstyrelsen Stockholms län, Länsstyrelsens avvisande av överklagande av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd på fastigheten Ösby 2: MSN Får ej visas enligt PUL Överklagande av beslut om nybyggnad av enbostadshus och garage, Lingsberg 1: MSN Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Dom i Mål P , Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet MSN Länsstyrelsen Stockholms län rörande överklagande av beslut om bygglov för enbostadshus på fastigheten Sundby 4: Länsstyrelsen Missiv, kungörelse och beslut om tillstånd till anläggning för uttjänta motordrivna fordon, skrotningsverksamhet Olhamra 1:62

25 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 25 (27) 154 Rättelse av beslut i ärende VALLENTUNA-RICKEBY 1:8, att bevilja begäran av återbetalning av del av bygglovavgift (se även MSN ) (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att betala tillbaka den bygglovavgift på kronor som tagits ut i det första bygglovet, bygglov för renovering av enbostadshus och garage. Skäl för beslutet Bygglovavgiften för om- och tillbyggnad på kronor, har blivit felaktig och bör därför betalas tillbaka. Ärendet i korthet Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tog i 134 beslut om att bevilja begäran om återbetalning av del av bygglovavgift (MSN ). Protokollet blev felaktigt varför nämnden tar ett nytt beslut i ärendet (se bilagor). Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Handlingar Expedieras till Akten Sökande

26 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 26 (27) 155 BÄLLSTA 5:207 (Svampskogsvägen 148) Tillsyn åtgärd i strid mot bygglov, (dnr SHBG ) (MSN ) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2010:900), PBL; att förelägga Brf Skogsbrynet i Vallentuna, org nr , att installera dörröppnare eller på annat sätt utforma en entré till svampskogsvägen 148 så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Rättelsen ska vara utförd senast den 30 november Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar bostadsrättsföreningen att nämnden annars åtgärdar detta på föreningens bekostnad i enlighet med 11 kapitlet 28, plan- och bygglagen. Skäl till beslut Enligt Boverkets byggregler, BFS 2008:6, BBR 15, som gäller med stöd av 16 kap. 2 plan och bygglagen (2010:900), PBL, ska dörrar och portar vara tillgängliga och användbara och utformas så att de lätt kan öppnas. Det allmänna rådet är att dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga (BBR 2008:6 3:143). Efter platsbesök kunde konstateras att porten till Svampskogsvägen 148 är relativt tung, går utåt från huskroppen kommande inifrån, och saknar dörröppningsautomatik. Dörren kan inte öppnas av en rörelsehindrad utan hjälp. Porten är inte att betrakta som utformad på ett sådant vis att det på ett lätt sätt går att öppna dörren såsom BBR 2008:6 3:143 anger. Entrén bedöms därmed inte heller som användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt BBR 2008:6 3:142. Enligt 11 kap. 5 PBL ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd. Enligt 11 kap. 20 PBL får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten att inom en viss tid vidta rättelse (rättelseföreläggande) om det på fastigheten vidtagits åtgärder som strider mot PBL. Upplysningar Detta är ett delbeslut i tillsynsärendet, en fortsättning i ärendet kommer. Föreningen, Brf Skogsbrynet i Vallentuna, som i egenskap av fastighetsägare till Bällsta 5:207 har förelagts att vidta rättelse, har möjlighet att i sin tur ställa ersättningsanspråk mot den gamla byggherren, JM som inte uppfyllde sina åtaganden vid uppförandet av byggnaden. Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet (se bilaga Hur man överklagar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut ). Ärendet i korthet avslog Vallentuna stadsbyggnadsförvaltning en ansökan om bidrag för automatisk dörröppnare till entréport till Svampskogsvägen 148 på fastigheten Bällsta 5:207. Skälen till att bidraget nekades var att åtgärden inte ansågs omfattas av 6 lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag. Åtgärden bedöms vara av en sådan generell art att den borde varit utförd i och med byggnadens uppförande. Byggnaden som i detta fall är ett flerbostadshus, beviljades bygglov och fick slutbevis Då byggnaden uppfördes gällde Boverkets byggregler, BFS 2008:6, BBR 15, enligt vilken dörrar och portar ska vara tillgängliga och användbara och utformas så att de lätt kan öppnas. Det allmänna rådet

27 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 27 (27) är att dörrar som ska vara tillgängliga och användbara bör förses med automatisk dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga (BBR 3:143). Entréer ska också vara användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt BBR 2008:6 3:142. Vid tidpunkten då bygglov beviljades gällde äldre plan- och bygglagen (1987:10). Enligt dagens lagstiftning, plan- och bygglagen (2010:900) ska man göra platsbesök (10 kap. 27 PBL) och har även normalt sett ha slutsamråd på plats (10 kap. 32 PBL) innan slutbesked utfärdas. Enligt den äldre lagstiftningen fanns inget lagkrav på platsbesök, inte heller på slutsamråd innan slutbevis utfärdades. Kommunens var alltså inte skyldig att göra platsbesök utan fick lita på att byggherren utförde det denne avtalat sig att göra. För att kommunen skulle ha konfirmering på att byggherren utfört arbetet enligt gällande lagstiftning och beviljat bygglov fick denne inkomma med intyg. I detta fall finns intyg om att tillgängligheten är kontrollerad och enligt byggsamrådsprotokollet har frågorna om tillgänglighet tagits upp. Då intyg inkommit till kommunen att åtgärderna var utförda och kontrollerade har det inte funnits anledning att ingripa tidigare. Med anledning av det nekade bostadsanpassningsbidraget startade bygglovsavdelningen på Vallentuna kommun ett tillsynsärende med frågan om tillgängligheten inte uppfylls. Platsbesök gjordes Som redovisats i tidigare rättsfall där nekat bostadsanpassningsbidrag överklagats har Förvaltningsrätten, så sent som från i beslut med målnr , konstaterat att Boverkets byggregler BBR 2008:6 3:143 är ett ska-krav. Dörrar och portar ska vara tillgängliga och användbara och utformas så att de lätt kan öppnas, medger passage med rullstol eller så att tillräckligt utrymme finns för att stänga dörren eller porten från rullstolen. Det allmänna rådet om dörröppningsautomatik är däremot inte ett bindande krav utan en rekommendation. Kan behovet tillgodoses med hjälp av andra lösningar är dessa också godtagbara. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att dörrar och portar är tillgängliga. Därmed åligger det fastighetsägaren att åtgärda så att dörrar blir tillgängliga. Yrkanden Bengt-Åke Grip (M), ordförande, yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 20 plan- och bygglagen (2010:900), PBL; att förelägga Brf Skogsbrynet i Vallentuna, org nr , att installera dörröppnare eller på annat sättutforma en entré till svampskogsvägen 148 så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Rättelsen ska vara utförd senast den 30 november Med tilläggsyrkandet att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden meddelar bostadsrättsföreningen att nämnden annars åtgärdar detta på föreningens bekostnad i enlighet med 11 kapitlet 28, plan- och bygglagen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bengt-Åke Grips yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar Expedieras till Akten Bostadsrättsföreningen Skogsbrynet i Vallentuna

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna kl 19.00 19.35 ande Ersättare Övriga närvarande Erika NordelI (C) ordförande, Eva Thorin (M), Anders Idermark

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna. Kallade tjänstemän K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-08-25 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C) 56-63,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna, kl 19.00 20.10 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika

Läs mer

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K ALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-10-20 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ewa

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 20.00 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.50-20.17 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Ylva Mozis (L) ordförande, Bengt-Åke Grip

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.45 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Ove

Läs mer

Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Tobias Pettersson, tf avdelningschef bygg och miljö Mikael Carlgren, nämndsekreterare

Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Tobias Pettersson, tf avdelningschef bygg och miljö Mikael Carlgren, nämndsekreterare KALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-03-26 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Tobias Pettersson, tf avdelningschef

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (22) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.15 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare

Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson, bygglovchef Mikael Carlgren, nämndsekreterare Karin Kilerud, nämndsekreterare K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-06-24 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2012-08-22 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS sammanträdesrum, klockan 14.30 15.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-10-20 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.20 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (Sl Dan Eriksson (C) Elise Radanova (FP), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-08-19 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, t.f. avdelningschef bygg och miljö Karin Kilerud,

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 15.00 15.50 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Lage

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.40 ande Ersättare Övriga närvarande Bengt-Åke Grip (M) ordförande, Erika Nordell (C), Anders

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på

Beslut om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på Delegationsbeslut Miljö- och byggnadskontoret 2015-11-12 Bygglovsenheten Sidan 1 av 3 Anders Lidgren Dnr 2015.970 Beslut D 1340 DINNESEN,JONAS RUNBOVÄGEN 2 A 192 48 SOLLENTUNA Beslut om bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-25 1(23) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-15.10 Beslutande Agneta Staaf (S), tjänstgörande ordförande Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.30 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage

Läs mer

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2012-03-27 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Presidiemöte 2012-03-23, kl 10.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Yvonne Fredriksson, tf

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, klockan 15:50-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C)

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Tid och plats Kl Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-11-17 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Yvonne Fredriksson, avdelningschef bygglov Erik Moelv, avdelningschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (20) Plats och tid Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna, kl 19.00 19.30 ande närvarande Ylva Mozis (FP) ordförande, Bengt-Åke Grip (M), Ewa Thorin (M), Torbjörn

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Nybyggnad av garage och förråd

Nybyggnad av garage och förråd TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-01-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2012BNS0010 Byggnadsnämnden Bärnstenen 46, Skogsvägen 10 Nybyggnad av garage och förråd Förslag till beslut Bygglov beviljas

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 1 (5) Plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset, Vallentuna. Kl 18.00-18.40 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M), ordförande, Erika Nordell (C), Lage Jansson (M), Ewa Thorin (M), Ragnar Dahl

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1(15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.35 12.30 13.50 i Stora sammanträdesrummet. Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Bength Andersson (S) Tore Andersson (-) 41-48 Anne

Läs mer

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum

Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum KALLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2013-12-17 Tid och plats (OBS!) Kl 18.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kl 17.15 - Förmöten Efter sammanträdet serveras mat i SBF-lunchrum Kallade tjänstemän

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Sydnärkes byggnämnd 2015-09-03 1 (13) Plats och tid Laxå torsdagen den 3 september 2015 kl 14.00 14.45 Beslutande Nils-Olof Tivemyr (c) ordförande Ewa Österberg

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Angarnsrummet. Tuna huset, Vallentuna 19.00 19.55 ande Ersättare Övriga närvarande Elwe Nilsson (M) ordförande, Erika NordelI (C), Lage Jansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Jenny Lundström (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-07-20 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl. 09:00 09:30 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Kristina Alm, bygglovhandläggare 96 Helena Lundberg, sekreterare Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10. Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Jörgen Eriksson (KIM) Nr 10 Byggnadsnämnden 2015-11-18 1(15) Tid och plats Onsdagen den 18 november 2015, klockan 13.00 16.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Karin Hilmér, ordf. (C) Anette Levin, vice ordf. (FP) Kent

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg- och miljö Sala 14 juni 2013 kl. 09.00 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun 13.00 14.30 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Margaretha Quistberg(s) Anne Öman

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer