Ingela Lindh Lena Nordholm Eric Sjöström Lena Willemark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingela Lindh Lena Nordholm Eric Sjöström Lena Willemark"

Transkript

1 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:05 Sammanträdesdag den 7 november 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn Hugardt Johan Mörk Curt Källströmer Johan Söllscher Mattias Sköld Katarina Ström-Harg Cecilia Eriksson fr.o.m. del av 8 Helena Wessman t.o.m. del av 9 Fredrik Ullén Ingela Lindh Lena Nordholm Eric Sjöström Lena Willemark Peter Liljenstolpe, förvaltningschef Staffan Scheja, prorektor Lena Ousbäck Badlund, planeringschef Ulrika Hahn, handläggare (Enheten för ledningsstöd) Jonny Lindström, ST ATF Eva Wedin, SACO Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, Lärarförbundet Linda Nilsson, sekreterare 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 2 Val av justeringsperson Fredrik Ullén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Rektors rapport Föredragande: Rektor Rektor har deltagit i ett kyrkomusiksymposium i Uppsala till vilket hon bjöds in för att hålla ett tal med rubriken Musikens metafysik. Symposiet handlade i övrigt om kyrkomusikens framtid. Rektor har vidare varit på ett studiebesök på Salford University i Manchester tillsammans med prorektor, förvaltningschefen och lärare från Institutionen för musik- och medieproduktion respektive från Institutionen komposition, dirigering och musikteori. Salford har liksom KMH en medieutbildning samt ett nytt campus. Representanter från Salford kommer att besöka KMH i mitten av december. Tillsammans med chefen för den Studieadministrativa avdelningen höll rektor ett öppningstal på Nationell utbildningsadministrativ konferens (NUAK). Två nyantagna studenter från den klassiska institutionen inledde med att spela ett stycke, vilka imponerade stort på konferensdeltagarna. Rektor meddelade vidare att hon har varit på Göteborgs universitet och deltagit i ett nätverksmöte för konstnärliga utbildningar. Nästa träff med det

2 Protokoll KMH:s styrelse 2014:05 2 (5) nystartade nätverket är på KMH den 19 november. De konstnärliga högskolorna fick möjlighet att träffa universitetskanslern vid ett enskilt tillfälle för att samtala om utvärderingar av konstnärliga utbildningar. Rektor tyckte det var mycket värdefullt för de konstnärliga högskolorna att få ett enskilt tillfälle med kanslern för att samtala om detta. KMH anordnade i slutet av september en sk. förutbildningsdag för företrädare från folkhögskolor och estetiska utbildningar, vilka informerades om vad som krävs för att bli antagen på KMH m.m. Rektor har också deltagit i en jämställdhetskonferens där samtliga universitet och högskolor var representerade. Det konstaterades att det behöver göras krafttag på detta område och rektor kommer att föreslå åt SUHF att till regeringen formulera en skrivelse, på uppdrag från högskolesektorn, om att lärosätena är i behov av extra stöd för jämställhetsarbetet. Rektor uppmärksammade vidare styrelsen på att hon har inlett diskussioner inom högskolan kallat det akademiska samtalet, som påbörjades vid det senaste rektorskollegiet. Tanken är att samtala om akademin och kärnverksamheten, men också om förvaltningen som ett stöd för detta. Prorektor informerade i sin tur styrelsen om ett symposium som han har varit på i Rostock med nätverket ABAM. Nätverket innehåller representanter från musikhögskolorna från länderna runt Östersjön samt från Israel och de träffas engång om året. Denna gång låg fokus på förutbildningar samt på rankningssystem. Förvaltningschefen avslutade rektors rapport med att uppmärksamma styrelsen på att regeringen har meddelat att de planerar för 5000 nya högskoleutbildningsplatser nästa år. KMH har således anhållit om 50 nya platser till KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) samt 30 platser till musikerutbildningarna enligt budgetunderlaget, som lämnades in till regeringen tidigare i år. Regeringens besked om nya utbildningsplatser väntas i december. 4 Rapport om byggnadsläget Föredragande: Förvaltningschefen Cecilia Bergold (konsult) är ny projektledare för arbetet

3 Protokoll KMH:s styrelse 2014:05 3 (5) 5 Rapport från resursdelegationen Föredragande: Rektor med nytt campus. Cecilia har tidigare haft rollen som biträdande projektledare och är således är väl bekant med projektet. Cecilia ersätter Mats Lundahl, som begärt entledigande som projektledare. KMH har sammanlagt samlat in ca 57 mkr till nytt campus, vilket är ungefär hälften av målet för fundraisingkampanjen. Sedan styrelsen träffades sist har KMH vidare mottagit 2 mkr av Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare respektive USD av Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Berörda arbetar engagerat med att få in resterande medel. 6 Rapport rörande arbetet med den psykosociala arbetsmiljön Föredragande: Rektor Konsulterna på Implement AB, som bistår KMH i arbetet med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön, har två inplanerade workshops med Institutionen för klassisk musik (KK); en i november och en i slutet av januari. Institutionen för musik, pedagogik och samhälle (MPS) har i sin tur en workshop i februari. Frågan om en ny arbetsmiljöundersökning har vidare lyfts och kommer att tas vidare i Arbetsmiljökommittén, vilka får se över när och hur en ny undersökning ska göras. Rektor informerade också styrelsen om att arbetet med den psykosociala arbetsmiljön bl.a. har resulterat i det akademiska samtalet, som hon nämnde under rektors rapport. Det var efter den workshop som Institutionen för komposition, dirigering och musikteori (KDM) hade med Implement som det bl.a. uttrycktes önskemål om att högskolan, trots de ekonomiska svårigheterna, fortsätter att samtala om hur man stärker kärnverksamheten och organisationen. Rektor träffar också de fackliga företrädarna regelbundet under t.ex. den Centrala samverkansgruppens möten och samtalar då bl.a. om hur arbetsmiljöarbetet fortlöper på institutionerna. 7 Ekonomisk uppföljning per september 2014 Planeringschefen informerade styrelsen om utsänt underlag och uppmärksammade dem på att KMH

4 Protokoll KMH:s styrelse 2014:05 4 (5) redovisar ett överskott per september om 9,8 mkr, vilket kan jämföras med 2013 då resultatet uppgick till ca 3,3 mkr. Förbättringen avser främst drifts- och avskrivningskostnader. Personalkostnaderna verkar dock i sin tur ha ökat något. Styrelsen tackade för rapporten och lade den därefter till handlingarna. 8 Information rörande effektiviseringar 9 Fastställande av KMH:s strategi Föredragande: Rektor Effektiviseringsarbetet pågår på berörda institutioner och rektor har uppmärksammat de fackliga företrädarna på att det dessvärre kan uppstå arbetsbrist på två av institutionerna (KK och KDM), som ett resultat av fortsatta underskott. Planeringschefen informerade styrelsen om strategi för KMH enligt utskickat förslag. Styrelsen fastställde strategi för KMH enligt förslag med några redaktionella ändringar enligt styrelsens diskussioner. 10 Beslut om KMH:s verksamhetsplan 2015 Planeringschefen informerade styrelsen om utskickat förslag till verksamhetsplan Styrelsen fastställde verksamhetsplan för KMH 2015 enligt förslag. 11 Eventuellt övrigt Inga övriga frågor anmäldes. 12 Nästa möte Nästa sammanträde är den 12 december och styrelsens ordförande föreslog ett möte mellan kl med efterföljande jullunch (kl ) på KMH. 13 Mötets avslutande Ordföranden tackade samtliga och avslutade mötet. Vid protokollet Linda Nilsson sekreterare

5 Protokoll KMH:s styrelse 2014:05 5 (5) Justeras Sture Carlsson ordförande Fredrik Ullén justerare

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Willemark Johan Mörk Ingela Lindh. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:01 Sammanträdesdag den 13 februari 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

KMH:s styrelse 2014:03 Sammanträdesdag den 13 juni 2014

KMH:s styrelse 2014:03 Sammanträdesdag den 13 juni 2014 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:03 Sammanträdesdag den 13 juni 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn

Läs mer

Sture Carlsson, Ambjörn Hugardt Lena Willemark Helena Wessman. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Sture Carlsson, Ambjörn Hugardt Lena Willemark Helena Wessman. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:02 Sammanträdesdag den 25 april 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Anna

Läs mer

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Johan Söllscher Johan Mörk Ingela Lindh Mattias Sköld. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:03 Sammanträdesdag den 5 juni 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ambjörn

Läs mer

KMH:s styrelse 2017:02 Sammanträdesdag den 21 april 2017

KMH:s styrelse 2017:02 Sammanträdesdag den 21 april 2017 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2017:02 Sammanträdesdag den 21 april 2017 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Staffan Scheja, stf. rektor Ellika

Läs mer

Faustino Fernandez Johan Mörk Lise-Lotte Axelsson. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Faustino Fernandez Johan Mörk Lise-Lotte Axelsson. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2013:02 Sammanträdesdag den 26 april 2013 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Kerstin Eliasson, ordförande Sture Carlsson, vice ordförande

Läs mer

KMH:s styrelse 2018:01 Sammanträdesdag den 16 februari 2018

KMH:s styrelse 2018:01 Sammanträdesdag den 16 februari 2018 PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2018:01 Sammanträdesdag den 16 februari 2018 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Alfons Karabuda Peter Norman Helena Wessman Fredrik Ullén

Alfons Karabuda Peter Norman Helena Wessman Fredrik Ullén PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2017:05 Sammanträdesdag den 10 november 2017 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Bo Westman, vikarierande rektor

Läs mer

Ellika Frisell Eric Sjöström

Ellika Frisell Eric Sjöström PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2017:01 Sammanträdesdag den 17 februari 2017 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Staffan Scheja, prorektor,

Läs mer

Johan Mörk Lena Nordholm

Johan Mörk Lena Nordholm PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2015:05 Sammanträdesdag den 6 november 2015 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2018:04 Sammanträdesdag den 30 augusti Serie A1A

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2018:04 Sammanträdesdag den 30 augusti Serie A1A PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2018:04 Sammanträdesdag den 30 augusti 2018 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor,

Läs mer

1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 2 Val av justeringsperson Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 2 Val av justeringsperson Linda Portnoff utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2017:04 Sammanträdesdag den 1 september 2017 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Bo Westman, vikarierande rektor

Läs mer

Lena Nordholm Lena Willemark Fredrik Ullén. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Lena Nordholm Lena Willemark Fredrik Ullén. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2016:02 Sammanträdesdag den 15 april 2016 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Ale Möller Sture Carlsson Katarina Ström-Harg Magnus Eriksson

Ale Möller Sture Carlsson Katarina Ström-Harg Magnus Eriksson PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2011:01 Sammanträdesdag den 18 februari 2011 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Kerstin Eliasson ordförande Johannes Johansson, rektor

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2016:03 Sammanträdesdag den 10 juni Serie A1A

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2016:03 Sammanträdesdag den 10 juni Serie A1A PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2016:03 Sammanträdesdag den 10 juni 2016 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor Ellika

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Lugnet, Falun Datum och tid torsdagen den 18 december, kl 09.30 14.15 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Utbildnings- och forskningsnämndens protokoll 2018:9 1(5)

Utbildnings- och forskningsnämndens protokoll 2018:9 1(5) Utbildnings- och forskningsnämndens protokoll 2018:9 1(5) 2018-12-13 Närvarande Ledamöter (x) Lektor Henrik Frisk, ordf. (x) Lektor Erik Lanninger, v. ordf. (x) Prof. Sven Ahlbäck (x) Lektor Åsa Bäverstam

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats M2061, Mediehuset, Falun Datum och tid torsdagen den 6 november, kl 10.00-15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Ljungberg, Stora Enso Skog AB, Falun Datum och tid torsdagen den 20 december, kl 13.00 17.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Campus Falun Datum och tid onsdagen den 20 februari, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Campus Falun Datum och tid torsdagen den 18 februari, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sal B-331, campus Borlänge Datum och tid onsdagen den 18 februari, kl 09.00 14.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Karin Svenske

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Eva Ekeblad, campus Borlänge Datum och tid måndagen den 28 augusti, kl 10.30 13.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Falun Datum och tid tisdag den 9 november, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson, styrelseordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 20 juni, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Christina Bellander, ordförande Marie Klingberg

Läs mer

, kl , Södertörns högskola. Joakim Rosengren Ebba Östlin

, kl , Södertörns högskola. Joakim Rosengren Ebba Östlin Högskolestyrelsen Protokoll Protokollnr: 1/2019 Datum, tid och lokal: 2019-02-19, kl. 10.00 15.00, Södertörns högskola Närvarande ledamöter: Minoo Akhtarzand, ordförande Gustav Amberg Lars Burstedt Sari

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Campus Falun Datum och tid torsdagen den 17 december, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Peter Norman Anna Martinsson. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes.

Peter Norman Anna Martinsson. 1 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2019:01 Sammanträdesdag den 15 februari 2019 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Ingela Lindh, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid måndagen den 20 februari, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Peter

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Peter Gustafsson 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid torsdagen den 10 april, kl 09.00 17.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Peter

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2019 Tid: 10.00 15.00 Plats: Konsistorierummet, universitetets huvudbyggnad i Vasaparken Närvarande: Ledamöter Ordförande: Av regeringen utsedda företrädare

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats, datum och tid: Campus Framtidsdalen, Borlänge. Högskolehuset, sal S302. Torsdagen den 10 juni 2004, kl. 10.00 12.30. Närvarande ledamöter: Carin Nises,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Datum och tid Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Sammanträdesrum Selma, campus Falun torsdagen den 7 november, kl

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Klockargården, Tällberg Datum och tid torsdagen den 15 september, kl 09.00-12.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 20 februari, kl 09.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Åkerblads hotell och gästgiveri, Tällberg Datum och tid torsdagen den 19 september, kl 08.30-11.30 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Datum och tid Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Högbo Brukshotell torsdag den 30 september Peter Samuelsson, styrelseordförande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats, datum och tid: Campus Lugnet, Falun. Högskolehuset, Ljungbergsrummet Torsdagen den 29 april 2004, kl. 10.00 15.15 Närvarande ledamöter: Anders Fransson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Datum och tid Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Sammanträdesrum Selma, Falun torsdagen den 19 april, kl 10.30 15.oo

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2017-12-19, kl. 10:00 17:15 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Peter

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 19 december, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Christina Bellander, ordförande Marie

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: , kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten),

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: , kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2014-05-09, kl. 10:00 12:30 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2014, datormöte

Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2014, datormöte Sveriges universitets- 2014-05-21 & högskoleförbund Protokoll 2014:4 Protokoll fört vid styrelsemöte den 8 maj 2014, datormöte Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande Helen Dannetun Ann Fust Lena

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Datum och tid Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Sammanträdesrum Selma, Falun torsdagen den 14 juni, kl 10.00 15.oo

Läs mer

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 1 (5) Protokoll 2014-09-04 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Biblioteksstyrelsen Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2014-09-04 Dnr SU 525 1.3.2 2014-03 Sammanträdesrum 668, kl. 9.00

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Smedjan, campus Falun Datum och tid torsdagen den 11 juni, kl 10.45 16.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid torsdagen den 15 december, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid onsdagen den 19 februari, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats sal 321, campus Borlänge Datum och tid onsdagen den 19 december, kl. 10.30-14.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers

MAH / Styrelsen Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Peter Gustafsson Marie Böiers 1(3) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Kent Andersson Kommunalråd, vice ordförande Katarina Erlingson Regionråd Henric Kahlmeter Barn- och ungdomschef Lennart

Läs mer

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan

professor, företrädare för naturvet. fakulteten vice ordf. professor, företrädare för Ekonomihögskolan PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-12-10 Biblioteksstyrelsen Närvarande Ledamöter Eva Wiberg Björn Bergenståhl Ole Elgström Fredrik Lindström Carl Hampus Lyttkens Jan-Åke Nilsson Vilhelm Persson Staffan

Läs mer

Tid: , kl. 12:00 17: , kl

Tid: , kl. 12:00 17: , kl HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1 (7) Tid: 2016-04-21, kl. 12:00 17:00 2016-04-22, kl. 08.30 12.00 Plats: 2016-04-21 Kanslihuset, Högskolan i Skövde 2016-04-22 Scandic Billingen,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Falun Datum och tid torsdag den 17 februari, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson, styrelseordförande

Läs mer

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015

Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Resultat av KMH:s medarbetarundersökning 2015 Genomfördes 27 april 6 maj av Feelgood Resultatet presenterades först i Arbetsmiljökommittén (AMK), därefter för chefer/ prefekter och medarbetare under oktober

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2016-02-15, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728

Tid: Kl Plats: Högskolan i Borås, C 728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 09.00-14.30 Plats: Högskolan i Borås, C 728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande del av 5 och 13-20 Andersson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sal 332, Campus Borlänge Datum och tid måndagen den 22 april, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Hotell Klockargården, Tällberg Datum och tid torsdagen den 24 september, kl 08.45-11.30 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Peter Samuelsson, ordförande

Läs mer

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde

Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Protokoll från institutionsstyrelsens sammanträde 2017-05-24 Tid: 09.00 12.00 Plats: Tupprummet, 14:340 Närvarande: Ordinarie Henrik Edgren

Läs mer

Strategi Kungl. Musikhögskolan

Strategi Kungl. Musikhögskolan Strategi Kungl. Musikhögskolan 2015-2017 KMH:s vision KMH ska vara ett framstående internationellt centrum för utbildning av musiker och musiklärare av högsta kvalitet. KMH:s vision Kungl. Musikhögskolan

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Triona AB, Stockholm Datum och tid torsdagen den 21 september, kl 13.30-14.30 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Christina

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Falun Datum och tid torsdag den 17 juni, kl. 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Peter Samuelsson,

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2011-12-16, kl 10:00 14:20 Plats: Rum J4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor Akbar Seddigh

Läs mer

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson

Helena Götesdotter Marie Pålsson. Eva Malm-Körkkö Jenny Jönsson. Monica Augustsson 1(5) Plats och tid Hässleholmsgården, kl. 08:30-09:30 Beslutande Pär Palmgren Ordf. PU, Moderaterna Ledamöter Tjänstgörande Lars-Göran Wiberg Ledamot PU, Centern Lena Wallentheim Ledamot PU, Socialdemokraterna

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL Fört vid sammanträde 2006-09-08 Tid 09.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Anne-Marie Brodén Cumtell Anna Lena Enmark Romulo Gaspes Veronica Nilsson Katarina Norén Johan

Läs mer

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats, datum och tid: Campus Lugnet, Falun. Högskolehuset, Ljungbergsrummet. Torsdagen den 15 januari 2004, kl. 13.00 15.00. Närvarande ledamöter:

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Språk- och litteraturcentrum Sammanträdesdag Styrelsen klockan Louise Berglund. LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 10.55 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Lena Ambjörn Louise Berglund Henry Diab Jonas Granfeldt Oskar Johansson Karin Nykvist Mikael Nystrand

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid torsdagen den 8 november, kl 10.00 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, Falun Datum och tid onsdag den 8 juni, kl 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Peter

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 6, den 18 november 2015

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 6, den 18 november 2015 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 6, den 18 november 2015 Omfning 40-49 Datum och tid: Onsdagen den 18 november 2015 kl. 09.15-12.00. Plats: Magnificus (rektors konferensrum), Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid torsdagen den 27 april, kl 12.30 16.30 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Sal 2061, Mediehuset, Kaserngården (Dalregementet), campus Falun Datum och tid Fredagen den 20 april, kl 10.45 15.30 Närvarande ledamöter Anmält förhinder

Läs mer

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 14:30. A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Linda Ringhage PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10:00 14:30 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor 1-6,

Läs mer

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO

Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL. Ordförande. Saco-S. OFR (ST) OFR (Lf) SEKO CENTRALA SAMVERKANSGRUPPEN Sammanträdesdatum 11 november 2011 Dnr Mahr 10-2011/656 Lokal: Rum 3010 PROTOKOLL Närvarande ledamöter Arbetsgivarföreträdare: Stefan Bengtsson Kjell Gunnarsson Anna-Lena Bengmark

Läs mer

2 Fastställande av dagordning - Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen fastställs efter följande ändringar.

2 Fastställande av dagordning - Förslag till dagordning har varit utsänd med kallelsen. Dagordningen fastställs efter följande ändringar. GÖTEBORGS STAD ÖSTRA GÖTEBORG FÖRVALTNINGENS SAMVERKANSGRUPP Protokoll FSG 20 2011 Ärende: Sammanträde med Förvaltningens samverkansgrupp Tid: Onsdag 16 november 2011, klockan 08.30 10.30 Plats: Förstamajgatan

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Styrelsen klockan LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 1(4) Sammanträdesdag klockan 9.15 11.30 Närvarande ledamöter Åsa Bergström doktorand Lars Jansson studerande t o m del av 17 Karin Nykvist universitetslektor Anders Ohlsson

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2015-02-17, kl. 10:00 15:00 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Rektor

Läs mer

Lokalt samverkansavtal på akademi- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Lokalt samverkansavtal på akademi- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2012-09-27 med ändringar 2019-02-06 Dnr. 12/468 med ändringar Dnr 19/48 Lokalt samverkansavtal på akademi- och avdelningsnivå vid i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd 1(5) PROTOKOLL Närvarande Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd Ludvig Linge Entreprenör Jan Nilsson Lennart Olausson Rektor,

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning möte 8, den 23 november 2016

Fakultetsnämnden, Utskottet för forskning möte 8, den 23 november 2016 Kallelse möte 8, den 23 november 2016 Omfattning 0-9 Datum och tid: 23 november kl 09:00-11:30 Plats: T1-022, UFOs konferensrum, Västerås Ledamöter: Anne Söderlund Ordförande, prodekan för forskning och

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Styrelse Tid: 2012-04-24, kl 10:00 16:05 Plats: Hus J, plan 4, rum J 4228 (Utsikten), Campus Gräsvik, Karlskrona. Närvarande Ordförande Håkan

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats sammanträdesrum Selma, campus Falun Datum och tid tisdagen den 19 februari, kl. 10.45 15.00 Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande

Läs mer

Organisationsutveckling inom KMH

Organisationsutveckling inom KMH BESLUT 2017-04-21 Dnr 15/836 Högskolestyrelsen Arbetsgruppen för organisationsutveckling 1(8) Organisationsutveckling inom KMH Beslut Högskolestyrelsen beslutar om ny organisation i enlighet med arbetsgruppens

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgruppen

Protokoll från förvaltningsgruppen Protokoll Sida 1 (7) 2016-04-05 Protokoll från förvaltningsgruppen Närvarande Förvaltningen Lars Arvidsson stadsdelsdirektör Yvonne Goldberg avdelningschef förskola och äldreomsorg Toni Mellblom, avdelningschef

Läs mer

Nämnden för utbildningsvetenskap

Nämnden för utbildningsvetenskap Protokoll Sammanträdesdatum 2010-01-20 2010-01-21 Nämnden för utbildningsvetenskap Närvarande Ledamöter: Per Gerrevall, ordförande Inger Edfors, vice ordförande Brita Johansson-Cederblad, ledamot Maria

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna Plats Datum och tid Närvarande ledamöter Anmält förhinder Övriga närvarande Sekreterare Sammanträdesrum Selma, Falun fredagen den 17 februari, kl 10.30 15.oo

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 29 januari 2014

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 29 januari 2014 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Kallelse Nr 1:2014 2014-01-29 Dnr: MDH 1.1-22/14 Fakultetsnämnden, utskottet för forskning möte 1, den 29 januari 2014 Omfattning 1-9 Datum och tid: Onsdagen den

Läs mer

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan

HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) fört vid sammanträde 2004-12-10. Tid 09.00 12.30. Faculty Club, Högskolan HÖGSKOLESTYRELSEN PROTOKOLL (VI) Tid 09.00 12.30 Plats Närvarande ledamöter Faculty Club, Högskolan Andersson Thorsten, ordf Bangsgaard Christian Enmark Romulo Nilsson Kristina Norén Johan Persson Birgitta

Läs mer

Utbildningsnämnden för Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna.

Utbildningsnämnden för Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. Utbildningsnämnden för Musiker- och kyrkomusikerutbildningarna. Berth Lideberg, föredragande hälsade ledamöterna välkomna. 1 Val av ordförande 2 Val av vice ordförande 3 Förslag till nya ledamöter Mattias

Läs mer

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås

Tid: , kl. 10:00 15:00. A716, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lovisa Ekwall PROTOKOLL 1(7) Tid:, kl. 10:00 15:00 Plats: A716, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef

MAH / Styrelsen. Lärarrepresentanter. Studeranderepresentant. Personalföreträdare med närvaro- och yttranderätt. Kjell Gunnarsson Förvaltningschef 1(5) PROTOKOLL Närvarande Eva Östling Ollén Kent Andersson Henric Kahlmeter Jan Nilsson Lennart Olausson Jan Wifstrand Regionchef Skåne, ordförande Kommunalråd, vice ordförande Barn- och ungdomschef Rektor,

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse. KALLELSE 2016-02-08 Till Högskolestyrelsens ledamöter Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse. Tid: Måndagen den 15 februari 2016 kl. 10:00 15:00. Plats: Utsikten (rum J4228),

Läs mer

Protokoll från förvaltningsgrupp

Protokoll från förvaltningsgrupp Protokoll Sida 1 (5) 2016-01-21 Protokoll från förvaltningsgrupp Närvarande: Arbetsgivare Susanne Leinsköld, tf stadsdelsdirektör Britt Karlsson, Förskola och fritid Lena Thorson, Socialtjänsten Charlotte

Läs mer

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås

Tid: 2014-11-27, kl. 10.00-14.30. C728, Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(6) Tid:, kl. 10.00-14.30 Plats: C728, Högskolan i Borås Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande Brorström, Björn rektor Ahlvar,

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE PROTOKOLL 2006:2 1(5)

HÖGSKOLAN I GÄVLE PROTOKOLL 2006:2 1(5) HÖGSKOLAN I GÄVLE PROTOKOLL 2006:2 1(5) Högskolestyrelsen Sammanträdesdatum 2006-04-07 Plats: Högskolan i Gävle Tid: Fredagen den 7 april 2006, kl 08.30-13.00 Närvarande Ledamöter: Lars Eric Ericsson ordförande

Läs mer

Tid: kl kl

Tid: kl kl HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Lisbeth Sandblom PROTOKOLL 1(5) Tid: 2011-04-14 kl 13.00-19.00 2011-04-15 kl 08.30-12.00 Plats: Campus Varberg Närvarande ledamöter: Andersson, Roland ordförande

Läs mer