Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen"

Transkript

1 Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Förslag till beslut budget- och verksamhetsplan år 2016 för kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda direktiv. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad med effekterna vid införandet av komponentavskrivningar för gata/park och va-enheterna. I materialet ingår en grundbudget som uppvisar ett överskott om 230 tkr. Dessa medel förslås finansiera ett dokumentmallsystem och ett kvalitetsledningssystem, båda för hela kommunen. Budgetförslaget bygger på att föreslagna investeringsmedel om tkr godkänns. Utöver budgetförslaget finns även äskanden om tillägg till driftbudgeten om 926 tkr och tillägg till investeringsbudgeten om tkr. Förslaget innehåller budget- och verksamhetsplan för år 2016 inklusive styrkort vilket är utformat efter kommunfullmäktiges direktiv. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag för ommunstyrel en år 2016 och överlämnar ärendet till budgetberedningen., / J Ekonomichef Karlsborgs kommun, Storgatan 16, Karlsborg

2 BUDGET Sammanställt blankettunderlag- KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF x Tjänstemannaförslag KSAU förslag till Kommunstyrelsen Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen Enl KF definitiva direktiv 108/

3 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BELOPP ANG. I TKR BOKSLUT BUDGET GRUND- PROCENTUELL BUDGET FÖRÄNDRING REVIDERAD 2016 INTÄKTER ,15% KOSTNADER ,26% varav personalkostnader ,96% VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD KOMMUNBIDRAG RESULTAT Avvikelse mot ram Kommentar: Grundbudget 2016 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2015 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv. BOKSLUT BUDGET GRUND BUDGET 2016 ANTAL ÅRSARBETARE 67,40 61,20 60,90-0,49% SNITTKOSTNAD TKR ,47% PER ÅRSARBETARE (KKL 5) VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år Endast större avvikelser redovisas. Förändring Förklaring till förändringen Ekonomisk effekt 2016 Minskad volym Se bilaga 1 97 Ökad volym Se bilaga Tillkommande nya verksamheter Se bilaga Verksamheter som upphör/flyttas Se bilaga 1 0 Nettoeffekt: 37 2 (11) Grundbudget 2016

4 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BILAGA 1 VOLYMMINSKNING Verksamhet TKR 1 KFs tilläggsanslag år tkr för revision. Ej i budget 2016 Revision KTN, sänkta färdtjänstresor KTN Lägre bygglovsintäkter än tidigare planerat Plan/Byggenheten 360 SUMMA: 97 VOLYMÖKNING Verksamhet TKR 1 Introduktion till ledarskap 90 2 Ledarskapsutveckling 100 SUMMA: 190 TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER Verksamhet TKR 1 Leader Vättern 50 3 IT-enheten. Försäljning av tjänst till KEAB enligt nytt avtal -300 SUMMA: -250 VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND Verksamhet SUMMA: 0 3 (11) Grundbu Bil 1

5 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag ,19% KS förfogandeanslag ,00% Politisk verksamhet ,62% Näringsliv inkl Turism ,82% Projekt Forsvik ########## Miljö och hälsa ,57% Räddningstjänst och skydd ,50% Trafiksamordning ,07% Arbetsmarknadsåtgärder ,90% Vatten och avlopp ########## Fastighetsverksamhet ,57% Kostverksamhet ,59% Gatu- och parkverksamhet, deponi ,10% Äspenäset ########## Plan - och byggenheten ,18% Staben ,94% Ekonomienhet ,65% Personalenhet ,44% IT och reception ,14% Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar ########## Kommunbidrag ,61% SUMMA TKR: * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC BUDGET FÖRÄNDR Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 ########## Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 0,00% Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 Personalenhet 1,50 2,00 2,00 0,00% IT och reception 4,50 4,50 4,50 SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 4 (11) Grundbu Verksamheter

6 KARLSBORGS KOMMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF Vf Löp- Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Konsekvens- Kostnader Intäkter nr Finansierade genom åtgärder enligt nedan beskrivning 2:1 Staben, dokumentmallsystem Bilaga :2 Ekonomienheten, kvalitetsystem Bilaga Delsumma: 0 Totalsumma: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2016 Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen. Vf Löp- Förslag åtgärder, ej rangordnat Konsekvens- Kostnads- Intäktsnr beskrivning minskning ökning Delsumma: 0 0 Totalsumma åtgärder 0 Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning: 0 Återstår: 0 Kommentar: Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först. FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS. Vf Löp- Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning Konsekvens- Kostnader Intäkter nr och sparåtg. om ramutökning beviljas. beskrivning Medborgarperspektiv 3:1 IT-Enh: Uppgradering växel (invest. 850 tkr) Bilaga :2 Infocenter: Evenemangsbidrag (invest. 100 tkr) Bilaga Medarbetarperspektiv Samhällsutvecklingsperspektiv 3:3 Återuppbyggnad Spikbryggan i Forsvik (invest. 250 tkr) Bilaga :4 Utveckling Rödesund (invest. 500 tkr) 3 bodar Bilaga :5 Granviks serviceanläggning (invest. ca 600 tkr) Bilaga :6 Info.plats Riksväg 49, södra rondellen (invest. 300 tkr) Bilaga 3 6 Ekonomiskt perspektiv Gatuenheten 3:7 Renovering Stenbryggan (investering 4,0 milj) Bilaga Fastighetsenheten 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik (hussvamp) Bilaga Delsumma: Totalsumma: 926 Kommentar: Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först i resp perspektiv. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna. 5 ( 11) Tjmförsl Åtg

7 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2 Åtgärd 2:1 Staben Dokumentmallsystem, investering 100 tkr, drift 36 tkr För att effektvisera hanteringen och höja kvaliteten för användare och även för dem som ska ta del av informationen i våra dokument är ett dokumentmallsystem en värdelfull investering. Åtgärd 2:2 Ekonomienheten Kvalitetssystem Stratsys, investering 455 tkr, drift 194 tkr 6 (11) Tjmförsl Bil 2

8 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:1 IT-enheten a) Uppgradering version 7 växeln, investering 100 tkr, kapk. 23 tkr Versionsuppgradering av kommunens telefonväxel är nödvändig dels för att support av äldre versioner fasas ut över tid och dels för att telefonisamarbetet med Hjo, Tibro och Skövde försvåras om olika versioner förekommer. Dessutom är det angeläget att följa den utveckling som råder inom området så att service och tillgänglighet svarar mot medborgarnas förväntningar. b) Identitetslösning (inkl Single Sign On), investering 750 tkr, kapk. 168 tkr (vht 82111) Identitetslösningen är en produkt som samordnar datakällor som innehåller information om anställda och tillhandahåller bl a funktionalitet för: * automatiserad hantering av användarkontons livscykel,, dvs användarkonton skapas i rätt tid * kvalitetssäkrade personuppgifter på såväl personal som medborgare med relation till kommunen * funktioner för självservice I Västkom måldokument för regional utveckling av e-samhället ingår ett område med övergripande mål som gäller Säker roll och behörighetsidentifikation. Framtida regional samverkan och förmåga att uppfylla målen i måldokumentet förutsätter ett verktyg för hantering av identiteter och personuppgifter. I bilaga finns en rapport från en analys om nyttoeffekter för Karlsborgs kommun (se bilaga i ftp). Åtgärd 3:2 Infocenter Evenemangsbidrag 100 tkr, "Mässkit" 50 tkr (ansvar 251/vht 230) Evenemang är en viktig del i Karlsborgs utveckling, som en plats att leva och bo på och besöka. För att kunna fortsätta utvecklingen av evenemangen i enlighet med Vision 2020 behöver vi skapa en sammanhållen depå av evenemangsresurser. Idag är flertalet av de resurser som finns, i behov av att bytas ut eller underhållas. Det finns också resurser som saknas idag och som skapar mycket merarbete och extra resurskraft att få fram. Vi har också behov av att ta fram ett "mässkit" med kommunal information, som hela kommunens organisation kan använda vid medverkan i evenemang och mässor. Idag plockas detta material fram vid behov, vilket skapar stor arbetsbeslastning och ger ett intryck av att vara just ett "ihopaplock". En evenemangsdepå och ett "mässkit" tillsammans med det utvecklingsarbete och den samverkan vi idag bedriver ger ett representativt och professionelt intryck av Karlsborgs kommuns organisation och bidrar till att vi kan vara en bra och uppskattad samarbetspart för arrangörerna. Åtgärd 3:3 Återbyggnad av Spikbryggan Forsvik Investering ca 250 tkr Återbyggnad av Spikbryggan i Forvik. Kommunens del av investeringen är ca 250 tkr 7 (11) Tjmförsl Bil 3

9 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:4 Utveckling Rödesund Investering ca 500 tkr 3 st stugor för uthyrning där tillfällig försäljning sker. Åtgärd 3:5 Granviks serviceanläggning Investering ca 600 tkr Serviceanläggning med dusch och toalett vid Granviks hamn. Åtgärd 3:6 Informationsplats Riksväg 49, södra rondellen Investering 300 tkr, Kapitalkostander 6 tkr Breddning av parkeringsficka före rondellen vid södra infarten. Åtgärd 3:7 Renovering Stenbryggan Stenbryggan i Karlsborg är i behov av renovering av bryggdäcket på den bärande konstruktionen över stenkistorna som visar svåra rötskador. Bryggan behöver åtgärdas för kunna behålla funktionen Det finns stor risk för att delar av bryggan rasar ihop. Det kommer då att krävas en akutavstängning på den eventuellt skadade delen vilket medför att bryggan inte kan användas för förtöjning av båtar eller vistas på Åtgärd 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik Bagarstugan i Granvik är angripen av hussvamp och måste rivas Byggnaden är avspärrad på grund av rasrisk. 8 (11) Tjmförsl Bil 3

10 BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM Vid ev utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/ besparingarna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/besparing/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en ev utökning av ram. Om det är en besparing på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en ev utökning av ram. Vf Löp- Utökning/besparing/äskande Kostnader Intäkter nr Ej aktuellt. 0 0 Summa (11) Tjmförsl Prio Åtg

11 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2016: KLF NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC MANNA- BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag ,00% KS förfogandeanslag ,83% Politisk verksamhet ,86% Näringsliv inkl Turism ########## Projekt Forsvik ,00% Miljö och hälsa ,43% Räddningstjänst och skydd ,95% Trafiksamordning ,16% Arbetsmarknadsåtgärder ########## Vatten och avlopp ,00% Fastighetsverksamhet ,54% Kostverksamhet ,44% Gatu- och parkverksamhet, deponi ########## Äspenäset ,00% Plan - och byggenheten ########## Staben ,66% Ekonomienhet ,37% Personalenhet ,16% IT och reception Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar Kommunbidrag SUMMA TKR: * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC MANNA- BUDGET FÖRÄNDR Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 0,00% Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 ########## Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 0,00% Personalenhet 1,50 2,00 2,00 IT och reception 4,50 4,50 4,50 0,00% SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 10 (11) Tjmförsl Verksamheter

12 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN, KLF INVESTERINGAR I GRUNDBUDGETEN, TKR (OBS! Prioriterat inom varje enhet) Kapitalkostnad inberäknad i grundbudget NR VHT OBJEKT/ INVESTERING BELOPP KAPITAL- KAPITAL- KOD VERKSAMHET 2016 TKR KOSTNAD KOSTNAD ,40% HELÅR Staben Utveckling e-tjänster (se KS 61/2015)(211/79/811 proj 7202) Staben Dokumentmallsystem Ekonomienheten Stratsys IT-enheten Teknikinvesteringar Fastighetsenheten Haganäset Relining av avloppsstammar Fastighetsenheten CJ skolan Ubyte Huvdiskmaskin Fastighetsenheten Haganäset Ny granuldiskmaskin Fastighetsenheten Moliden Byte ytskikt golv simhallen Fastighetsenheten Moliden avskilj. "saxivägg" mellan stora o lilla bassängen Fastighetsenheten Moliden Renovering omkl.rum 1 och Fastighetsenheten CJ skolan Fasadtvätt, målning fasad och fönster B-Hus Fastighetsenheten Mölltorps skola Byte fönster matsal Fastighetsenheten Haganäset Innergård 1 upprustning plattor m m Gata/Park-enheten Gator toppbeläggning Gata/Park-enheten Gator asfaltering kopplat till va-saneringsprogram Gata/Park-enheten Gator Åsen Gata/Park-enheten Gator Smedjegatan 300 m Gata/Park-enheten Fordon personlyft till Gata/Park-enheten Fordon traktor växlarvagn Gata/Park-enheten Lekplatser Strandvägen Gata/Park-enheten Badplatser Forsvik toalett Gata/Park-enheten Badplatser Mölltorp badbrygga Gata/Park-enheten Park Kyrkparken Mölltorp spänger Gata/Park-enheten Idrottsplatser Mölltorps IP dränering DELSUMMA : VA-enheten Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar VA-enheten Pumpstationer byte styrsystem VA-enheten Ny pumpstation Mölltorp DELSUMMA : SUMMA : Inte medräknade är : Parkenområdet, Skola 2016 och ev åtgärder i översiktsplanen, digitala infartsskyltar Se även "Äskanden utöver grundbudget om ramutökning beviljas". 11 (11) Tjmförsl Invest i Grundbudget

13 Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsen Ordförande: Peter Lindroth (S) Antal årsarbetare: 61 Kommunchef: Thomas Johansson UPPDRAG Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom styrning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser och därmed en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas med hög kvalitet samt att attraktionskraften som boende- och besökskommun ska förbättras. Kommunstyrelsen uppdrag omfattar vidare personalpolitik, mark- och bostadspolitik, energiplanering, informationsverksamhet, IT-frågor samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för samordning av övriga nämnder och förvaltningar och ska även ha uppsikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen ansvarar också för ärendeberedning till kommunfullmäktige och har operativt ansvar för teknisk verksamhet såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator, parker, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, lokalvård samt kostproduktion. Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen (KLF) är att, med hög kompetens och serviceanda, bistå kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och råd, byggnadsnämnden samt AB Vaberget i ärendehanteringen. I förvaltningens uppgifter ingår även att bistå övriga förvaltningar, och i viss mån kommunens bolag, med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling. DRIFTBUDGET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan *) Intäkter Kostnader varav personalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Resultat Jämförelsetal Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%) 12,99 16,40 16,48 16,20 16,20 *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 1

14 Budget och verksamhetsplan 2016 SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan *) Netto per verksamhetsområde Kf förfogandeanslag Ks förfogandeanslag Politisk verksamhet Näringsliv inkl turism Projekt Forsvik Miljö och hälsa Räddningstjänst och skydd Trafiksamordning Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp Fastighetsverksamhet Kostverksamhet Gatu- och parkverksamhet, deponi Äspenäset Staben Ekonomienhet Personalenhet IT och reception Plan- och byggenheten Försäljn/utrang anl. tillgångar Summa *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 2

15 Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Medborgare Arbetet med att följa upp hur medborgarna upplever kommunens service fortsätter med en enkät om upplevelsen av infocenter till besöksföretagare. Även upplevelsen av service och bemötandevid kommunen övriga informationsplatser följs upp. Infocenter vid Rödesund ska i ökad utsträckning erbjuda service till både besökare och kommuninvånare. Avsikten är också att platsen ska användas för att skapa ökad delaktighet i kommunens utvecklingsarbete genom bland annat temaaktiviteter och evenemang. Utvecklingen av en modern e-förvaltning och fler e-tjänster till medborgarna fortsätter. I ett första steg görs en genomgång av kommunens verksamhetssystem i samverkan med Skövde kommun. Med utgångspunkt i genomgången och efterföljande analys är målsättningen att ett antal e-tjänster introduceras under första halvåret Övergång till e-arkiv planeras i samarbete med Hjo och Tibro kommuner. Planering för en flytt av kommunens slutarkiv i Mariestad fortsätter. Medarbetare Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare och chefer ges möjlighet till personlig utveckling och alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Resultatet från genomförd medarbetarenkät ska bearbetas och förankras hos kommunens medarbetare via tydliga och konkreta handlingsplaner. Samtliga chefer ska erbjudas kontinuerlig ledarutveckling för att stärka och utveckla det personliga ledarskapet och det formella chefskapet. Ledarutvecklingen ska ha sin grund i en ledarskapspolicy. Ett program för introduktion till ledarskap ska erbjudas tillsammans med Hjo och Tibro kommuner. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras via tydliga handlingsplaner när det gäller prioriterade grupper. En lönekartläggning ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De medvetna satsningarna bidrar till ökad möjlighet att attrahera och behålla personal och nyckelkompetens inom kommunen. Kommunen kommer att påbörja ett mångfalds- och jämställdhetsarbete. En jämställdhetsplan som ska arbetas fram och implementeras. Utvecklingen av kommunens intranät fortsätter utifrån den plattform som införts i samarbete med Hjo kommun. Åtgärden är ett led i strävan att säkerställa att alla anställda har tillgång till och kan söka den information som behövs för att utföra ett bra arbete. 3

16 Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Samhällsutvecklingen ska ske med beaktande av de prioriterade frågor, åtgärder och mål som anges i Skaraborgs genomförandeplan för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Förutsättningarna att söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Vättern i utvecklingsarbetet ska tas till vara. Genomförandet av Vision 2020 fortsätter med stöd av den nya översiktsplanen. Inriktningen är att stärka kommunens profil som boendeort och besöksmål. Ytterligare insatser planeras för att med hjälp av en tydligare grafisk profil stärka marknadsföringen av kommunen. Arbetet med att skapa bra förutsättningar för utveckling av näringslivet fortsätter med utgångspunkt i samarbetsavtalet med Karlsborgs Utveckling AB (KUB). Åtgärder för att främja en god arbetsmarknad för unga planeras i samarbete med arbetsförmedlingen. Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar inför år Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den reviderade strategiska planen. Samverkan inom ramen för det lokala och regionala Försvarsmaktsrådet fortsätter. Exploateringen av Parken-området inleds med anläggande av vägar och anläggningar för vattenoch avloppssystem. Alternativt: Exploateringen av Parken-området senareläggs och befintlig tomtkö avvecklas. Thomas vet inte hur utfallet blir. Lämnas till politiken för beslut. Investeringar i gator, parker, lek-, idrotts- och badplatser planeras ske i enlighet med plan. Det finns ett fortsatt stort behov av åtgärder på stenbryggan. Planeringen för att göra södra infarten till Karlsborg mer attraktiv och funktionell för besökare fortsätter. Insatser planeras för att stärka Granvik och Forsvik som besöksorter. Ekonomi Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Ett nytt verksamhetssystem för kvalitetsledning introduceras. Kommunens övergripande styrdokument ses fortlöpande över och uppdateras. Arbetet med att etablera samverkan med Hjo och Tibro kommuner om gemensamma verksamhetssystem fortsätter. Planerad fastighetsunderhåll är oförändrad 70 kr/m2. Underhållsinsatser planeras på Carl Johansskolan, Mölltorps skola, Haganäset och Molidens sim- och idrottsanläggning. Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdriften fortsätter. 4

17 Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsens styrkort år 2016 Perspektiv och dess önskade läge Medborgare Nöjda medborgare Medarbetare Attraktiv arbetsplats Långsiktigt mål Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medarbetarna i kommunen skall erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Strategi Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Uppföljning och styrtal 2016 Införa fler e-tjänster. Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Kommunledningsförvaltningen ska årligen redovisa hur samverkansavtalet med de fackliga organisationerna efterlevs. Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informationsteknik ska användas för att underlätta kommunikationen och informationsutbyte. Tidpunkt för mätning Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställde är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Fortsatt utveckling av intranät. 5

18 Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun. Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala. Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska jämfört med föreg. år. Delårsrapport och årsredovisning Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället. Näringslivsklimatet ska förbättras. Enligt Svenskt Näringslivs mätning En god arbetsmarknad. Arbeta för att arbetsmarknaden förbättras. Kartläggning av arbetslösheten bland unga. Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas serviceställen, ett rikt handelsoch tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats. Genomförande av översiktsplanen. Påbörja gestaltningen av södra infarten till Karlsborg. Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. Planberedskap ska finnas för bostäder i sådan utsträckning att efterfrågan på bostäder och olika bostadsformer kan tillgodoses. Kommunen ska särskilt Attraktivt boende. Fattas beslut om den 25/8. 6

19 Budget och verksamhetsplan 2016 sträva efter att tillgodose efterfrågan på bostäder med vattenkontakt. Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därför följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsträffar. Andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt ska öka jämfört med föregående år. Ekonomi God ekonomisk hushållning Antagna styrdokument är aktuella. Leda och styra verksamheten utifrån en helhetssyn och med tydliga mål och riktlinjer. Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande. 80 kr/m 2 budgeteras för planerat underhåll. Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls. För år 2016 budgeteras 70 kr/m 2 för planerat underhåll. Minst 2% i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin. Budget i balans. Budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. 7

20 Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSMÅTT Bokslut Budget Budget Parkenheten Grönyta, antal m 2 (ca) Bruttokostnad per m 2, kr 6,56 6,59 6,79 Fastighetsenheten exkl. Forsviks Industriminne El, kwh/m 2 79,99 60,5 87 Uppvärmning, kwh/m 2 110,05 114,5 112 Totalt kwh/m ,0 186 Jfr övriga riket kwh/m ,0 190 VA-enheten Antal anläggningar, st Producerad vattenmängd, m Kostenheten Antal lunchportioner till kommunens skolor, st Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet, st Medborgardialog/kommunikation Antal frågeställare på allmänhetens frågestund Antal medborgarförslag

21 Budget och verksamhetsplan 2016 UTBLICK Medborgare Generellt gäller enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) att människor i allt högre grad snabbt, enkelt och säkert vill kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Det innebär att kommunen behöver fortsätta att utveckla sin IT-miljö för automatiserat informationsflöde och e-tjänster. E-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan. Medarbetare Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska fortsätta att vara i fokus. Medarbetarpolicy ska arbetas fram för att ge kommunens medarbetare en tydlig bild över förväntningar på medarbetarskap och medarbetaransvar. Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2020 väntas ca 16 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras. Medvetna satsningar behövs för att attrahera och säkerställa nödvändig kompetens. Samhällsutveckling Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom samtliga prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Marknadsföringen behöver förstärkas på bred front. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke. Ökad uppmärksamhet bör riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang. Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götalands län. Samarbetet bör också utvecklas mot Askersund och Laxå kommuner. Ekonomi Verksamheternas kostnadseffektivitet måste fortsätta att utvecklas genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten med stöd av IT behöver intensifieras och medel avsättas för nödvändiga investeringar i ny teknik. Inte minst utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Investeringar behövs också inom andra områden och det finns ett stort behov av ett samlat grepp ifråga om prioritering och finansiering av angelägna investeringar. 9

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra!

Strategisk plan. strategisk plan 2015-2018. Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan strategisk plan 2015-2018 2015 2018 Vi gör vanliga saker ovanligt bra! Strategisk plan Aneby kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-03-31 18 Förord 4 Visionen Ett gott liv

Läs mer

Mål och budget 2014 2018

Mål och budget 2014 2018 Mål och budget 2014 2018 KF 2013-11-20 134 2013-11-20 2 [80] Innehåll Mål och budget 2014-2018... 3 Budgetens innehåll och uppbyggnad... 3 Ekonomi och verksamhetsstyrning i Gislaveds kommun... 3 Övergripande

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun 2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid Karlsborgs kommun KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2011-2014: År 2014 blev ett bra år för Karlsborgs kommun. Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

BUDGET 2015. Tibro kommun

BUDGET 2015. Tibro kommun BUDGET 2015 Tibro kommun Produktion: Tibro kommun Layout och textbearbetning: Christina von Brömssen Innehållsförteckning Inledning Kommunalråden har ordet... 4 Budget 2015 i korthet... 5 Organisation...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2013-2015

Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Budget och verksamhetsplan 2013-2015 Politisk organisation 1 Förvaltningsorganisation 2 Innehåll Organisation 1 Innehåll 3 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 4 Kommunstyrelsens ordförande har

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2015. Samt plan för 2016-17

Budget 2015. Samt plan för 2016-17 Samt plan för 2016-17 Innehåll Sida Förutsättningar för 2015 års budget 4 Kommunfullmäktiges mål 2015 10 Kommunstyrelsen 11 Servicenämnden 13 Miljö- och byggnadsnämnden 15 Bildningsnämnden 17 Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun

Årsredovisning 2009. Hjo kommun. Årsredovisning. Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Årsredovisning Hjo kommun Organisationsskiss Kommunfullmäktige Miljö och bygglovnämnd Valnämnd Överförmyndare i samverkan¹ Revsion Kollektivtrafiknämnd² Kommunstyrelsen Barn och

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut

BUDGET 2014 Kommunfullmäktiges beslut BUDGET Kommunfullmäktiges beslut Innehållsförteckning Tranås en framtidskommun... 2 Befolkningsutveckling i Tranås... 3 Medarbetare och arbetsmiljö... 4 Styrkort per nämnd och bolag... 5 Styrkort per

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden

Budget 2015 Facknämnder. Lokalnämnden Budget 2015 Facknämnder Lokalnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 6 2.1 Styrning och ledning... 6 2.1.1 Organisations- och ledningsstruktur... 6 2.1.2 Uppdrag... 6 2.1.3 Vision

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08

Tyresö Kommun. Strategi- och budgetplan 2006. Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar. Beslutad i kommunfullmäktige 2005-11-10 2005-12-08 Tyresö Kommun Strategi- och budgetplan 2006 Beslutad i kommunfullmäktige -11-10 -12-08 Trygga Trivsamma Tyresö allas vårt ansvar INEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 1. Sammanfattning och förslag till beslut 1

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer