Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen"

Transkript

1 Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Förslag till beslut budget- och verksamhetsplan år 2016 för kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda direktiv. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad med effekterna vid införandet av komponentavskrivningar för gata/park och va-enheterna. I materialet ingår en grundbudget som uppvisar ett överskott om 230 tkr. Dessa medel förslås finansiera ett dokumentmallsystem och ett kvalitetsledningssystem, båda för hela kommunen. Budgetförslaget bygger på att föreslagna investeringsmedel om tkr godkänns. Utöver budgetförslaget finns även äskanden om tillägg till driftbudgeten om 926 tkr och tillägg till investeringsbudgeten om tkr. Förslaget innehåller budget- och verksamhetsplan för år 2016 inklusive styrkort vilket är utformat efter kommunfullmäktiges direktiv. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag för ommunstyrel en år 2016 och överlämnar ärendet till budgetberedningen., / J Ekonomichef Karlsborgs kommun, Storgatan 16, Karlsborg

2 BUDGET Sammanställt blankettunderlag- KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF x Tjänstemannaförslag KSAU förslag till Kommunstyrelsen Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen Enl KF definitiva direktiv 108/

3 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BELOPP ANG. I TKR BOKSLUT BUDGET GRUND- PROCENTUELL BUDGET FÖRÄNDRING REVIDERAD 2016 INTÄKTER ,15% KOSTNADER ,26% varav personalkostnader ,96% VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD KOMMUNBIDRAG RESULTAT Avvikelse mot ram Kommentar: Grundbudget 2016 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2015 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv. BOKSLUT BUDGET GRUND BUDGET 2016 ANTAL ÅRSARBETARE 67,40 61,20 60,90-0,49% SNITTKOSTNAD TKR ,47% PER ÅRSARBETARE (KKL 5) VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år Endast större avvikelser redovisas. Förändring Förklaring till förändringen Ekonomisk effekt 2016 Minskad volym Se bilaga 1 97 Ökad volym Se bilaga Tillkommande nya verksamheter Se bilaga Verksamheter som upphör/flyttas Se bilaga 1 0 Nettoeffekt: 37 2 (11) Grundbudget 2016

4 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BILAGA 1 VOLYMMINSKNING Verksamhet TKR 1 KFs tilläggsanslag år tkr för revision. Ej i budget 2016 Revision KTN, sänkta färdtjänstresor KTN Lägre bygglovsintäkter än tidigare planerat Plan/Byggenheten 360 SUMMA: 97 VOLYMÖKNING Verksamhet TKR 1 Introduktion till ledarskap 90 2 Ledarskapsutveckling 100 SUMMA: 190 TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER Verksamhet TKR 1 Leader Vättern 50 3 IT-enheten. Försäljning av tjänst till KEAB enligt nytt avtal -300 SUMMA: -250 VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND Verksamhet SUMMA: 0 3 (11) Grundbu Bil 1

5 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag ,19% KS förfogandeanslag ,00% Politisk verksamhet ,62% Näringsliv inkl Turism ,82% Projekt Forsvik ########## Miljö och hälsa ,57% Räddningstjänst och skydd ,50% Trafiksamordning ,07% Arbetsmarknadsåtgärder ,90% Vatten och avlopp ########## Fastighetsverksamhet ,57% Kostverksamhet ,59% Gatu- och parkverksamhet, deponi ,10% Äspenäset ########## Plan - och byggenheten ,18% Staben ,94% Ekonomienhet ,65% Personalenhet ,44% IT och reception ,14% Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar ########## Kommunbidrag ,61% SUMMA TKR: * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC BUDGET FÖRÄNDR Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 ########## Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 0,00% Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 Personalenhet 1,50 2,00 2,00 0,00% IT och reception 4,50 4,50 4,50 SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 4 (11) Grundbu Verksamheter

6 KARLSBORGS KOMMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF Vf Löp- Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Konsekvens- Kostnader Intäkter nr Finansierade genom åtgärder enligt nedan beskrivning 2:1 Staben, dokumentmallsystem Bilaga :2 Ekonomienheten, kvalitetsystem Bilaga Delsumma: 0 Totalsumma: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2016 Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen. Vf Löp- Förslag åtgärder, ej rangordnat Konsekvens- Kostnads- Intäktsnr beskrivning minskning ökning Delsumma: 0 0 Totalsumma åtgärder 0 Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning: 0 Återstår: 0 Kommentar: Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först. FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS. Vf Löp- Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning Konsekvens- Kostnader Intäkter nr och sparåtg. om ramutökning beviljas. beskrivning Medborgarperspektiv 3:1 IT-Enh: Uppgradering växel (invest. 850 tkr) Bilaga :2 Infocenter: Evenemangsbidrag (invest. 100 tkr) Bilaga Medarbetarperspektiv Samhällsutvecklingsperspektiv 3:3 Återuppbyggnad Spikbryggan i Forsvik (invest. 250 tkr) Bilaga :4 Utveckling Rödesund (invest. 500 tkr) 3 bodar Bilaga :5 Granviks serviceanläggning (invest. ca 600 tkr) Bilaga :6 Info.plats Riksväg 49, södra rondellen (invest. 300 tkr) Bilaga 3 6 Ekonomiskt perspektiv Gatuenheten 3:7 Renovering Stenbryggan (investering 4,0 milj) Bilaga Fastighetsenheten 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik (hussvamp) Bilaga Delsumma: Totalsumma: 926 Kommentar: Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först i resp perspektiv. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna. 5 ( 11) Tjmförsl Åtg

7 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2 Åtgärd 2:1 Staben Dokumentmallsystem, investering 100 tkr, drift 36 tkr För att effektvisera hanteringen och höja kvaliteten för användare och även för dem som ska ta del av informationen i våra dokument är ett dokumentmallsystem en värdelfull investering. Åtgärd 2:2 Ekonomienheten Kvalitetssystem Stratsys, investering 455 tkr, drift 194 tkr 6 (11) Tjmförsl Bil 2

8 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:1 IT-enheten a) Uppgradering version 7 växeln, investering 100 tkr, kapk. 23 tkr Versionsuppgradering av kommunens telefonväxel är nödvändig dels för att support av äldre versioner fasas ut över tid och dels för att telefonisamarbetet med Hjo, Tibro och Skövde försvåras om olika versioner förekommer. Dessutom är det angeläget att följa den utveckling som råder inom området så att service och tillgänglighet svarar mot medborgarnas förväntningar. b) Identitetslösning (inkl Single Sign On), investering 750 tkr, kapk. 168 tkr (vht 82111) Identitetslösningen är en produkt som samordnar datakällor som innehåller information om anställda och tillhandahåller bl a funktionalitet för: * automatiserad hantering av användarkontons livscykel,, dvs användarkonton skapas i rätt tid * kvalitetssäkrade personuppgifter på såväl personal som medborgare med relation till kommunen * funktioner för självservice I Västkom måldokument för regional utveckling av e-samhället ingår ett område med övergripande mål som gäller Säker roll och behörighetsidentifikation. Framtida regional samverkan och förmåga att uppfylla målen i måldokumentet förutsätter ett verktyg för hantering av identiteter och personuppgifter. I bilaga finns en rapport från en analys om nyttoeffekter för Karlsborgs kommun (se bilaga i ftp). Åtgärd 3:2 Infocenter Evenemangsbidrag 100 tkr, "Mässkit" 50 tkr (ansvar 251/vht 230) Evenemang är en viktig del i Karlsborgs utveckling, som en plats att leva och bo på och besöka. För att kunna fortsätta utvecklingen av evenemangen i enlighet med Vision 2020 behöver vi skapa en sammanhållen depå av evenemangsresurser. Idag är flertalet av de resurser som finns, i behov av att bytas ut eller underhållas. Det finns också resurser som saknas idag och som skapar mycket merarbete och extra resurskraft att få fram. Vi har också behov av att ta fram ett "mässkit" med kommunal information, som hela kommunens organisation kan använda vid medverkan i evenemang och mässor. Idag plockas detta material fram vid behov, vilket skapar stor arbetsbeslastning och ger ett intryck av att vara just ett "ihopaplock". En evenemangsdepå och ett "mässkit" tillsammans med det utvecklingsarbete och den samverkan vi idag bedriver ger ett representativt och professionelt intryck av Karlsborgs kommuns organisation och bidrar till att vi kan vara en bra och uppskattad samarbetspart för arrangörerna. Åtgärd 3:3 Återbyggnad av Spikbryggan Forsvik Investering ca 250 tkr Återbyggnad av Spikbryggan i Forvik. Kommunens del av investeringen är ca 250 tkr 7 (11) Tjmförsl Bil 3

9 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:4 Utveckling Rödesund Investering ca 500 tkr 3 st stugor för uthyrning där tillfällig försäljning sker. Åtgärd 3:5 Granviks serviceanläggning Investering ca 600 tkr Serviceanläggning med dusch och toalett vid Granviks hamn. Åtgärd 3:6 Informationsplats Riksväg 49, södra rondellen Investering 300 tkr, Kapitalkostander 6 tkr Breddning av parkeringsficka före rondellen vid södra infarten. Åtgärd 3:7 Renovering Stenbryggan Stenbryggan i Karlsborg är i behov av renovering av bryggdäcket på den bärande konstruktionen över stenkistorna som visar svåra rötskador. Bryggan behöver åtgärdas för kunna behålla funktionen Det finns stor risk för att delar av bryggan rasar ihop. Det kommer då att krävas en akutavstängning på den eventuellt skadade delen vilket medför att bryggan inte kan användas för förtöjning av båtar eller vistas på Åtgärd 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik Bagarstugan i Granvik är angripen av hussvamp och måste rivas Byggnaden är avspärrad på grund av rasrisk. 8 (11) Tjmförsl Bil 3

10 BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM Vid ev utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/ besparingarna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/besparing/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en ev utökning av ram. Om det är en besparing på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en ev utökning av ram. Vf Löp- Utökning/besparing/äskande Kostnader Intäkter nr Ej aktuellt. 0 0 Summa (11) Tjmförsl Prio Åtg

11 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2016: KLF NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC MANNA- BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag ,00% KS förfogandeanslag ,83% Politisk verksamhet ,86% Näringsliv inkl Turism ########## Projekt Forsvik ,00% Miljö och hälsa ,43% Räddningstjänst och skydd ,95% Trafiksamordning ,16% Arbetsmarknadsåtgärder ########## Vatten och avlopp ,00% Fastighetsverksamhet ,54% Kostverksamhet ,44% Gatu- och parkverksamhet, deponi ########## Äspenäset ,00% Plan - och byggenheten ########## Staben ,66% Ekonomienhet ,37% Personalenhet ,16% IT och reception Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar Kommunbidrag SUMMA TKR: * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC MANNA- BUDGET FÖRÄNDR Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 0,00% Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 ########## Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 0,00% Personalenhet 1,50 2,00 2,00 IT och reception 4,50 4,50 4,50 0,00% SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 10 (11) Tjmförsl Verksamheter

12 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN, KLF INVESTERINGAR I GRUNDBUDGETEN, TKR (OBS! Prioriterat inom varje enhet) Kapitalkostnad inberäknad i grundbudget NR VHT OBJEKT/ INVESTERING BELOPP KAPITAL- KAPITAL- KOD VERKSAMHET 2016 TKR KOSTNAD KOSTNAD ,40% HELÅR Staben Utveckling e-tjänster (se KS 61/2015)(211/79/811 proj 7202) Staben Dokumentmallsystem Ekonomienheten Stratsys IT-enheten Teknikinvesteringar Fastighetsenheten Haganäset Relining av avloppsstammar Fastighetsenheten CJ skolan Ubyte Huvdiskmaskin Fastighetsenheten Haganäset Ny granuldiskmaskin Fastighetsenheten Moliden Byte ytskikt golv simhallen Fastighetsenheten Moliden avskilj. "saxivägg" mellan stora o lilla bassängen Fastighetsenheten Moliden Renovering omkl.rum 1 och Fastighetsenheten CJ skolan Fasadtvätt, målning fasad och fönster B-Hus Fastighetsenheten Mölltorps skola Byte fönster matsal Fastighetsenheten Haganäset Innergård 1 upprustning plattor m m Gata/Park-enheten Gator toppbeläggning Gata/Park-enheten Gator asfaltering kopplat till va-saneringsprogram Gata/Park-enheten Gator Åsen Gata/Park-enheten Gator Smedjegatan 300 m Gata/Park-enheten Fordon personlyft till Gata/Park-enheten Fordon traktor växlarvagn Gata/Park-enheten Lekplatser Strandvägen Gata/Park-enheten Badplatser Forsvik toalett Gata/Park-enheten Badplatser Mölltorp badbrygga Gata/Park-enheten Park Kyrkparken Mölltorp spänger Gata/Park-enheten Idrottsplatser Mölltorps IP dränering DELSUMMA : VA-enheten Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar VA-enheten Pumpstationer byte styrsystem VA-enheten Ny pumpstation Mölltorp DELSUMMA : SUMMA : Inte medräknade är : Parkenområdet, Skola 2016 och ev åtgärder i översiktsplanen, digitala infartsskyltar Se även "Äskanden utöver grundbudget om ramutökning beviljas". 11 (11) Tjmförsl Invest i Grundbudget

13 Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsen Ordförande: Peter Lindroth (S) Antal årsarbetare: 61 Kommunchef: Thomas Johansson UPPDRAG Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom styrning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser och därmed en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas med hög kvalitet samt att attraktionskraften som boende- och besökskommun ska förbättras. Kommunstyrelsen uppdrag omfattar vidare personalpolitik, mark- och bostadspolitik, energiplanering, informationsverksamhet, IT-frågor samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för samordning av övriga nämnder och förvaltningar och ska även ha uppsikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen ansvarar också för ärendeberedning till kommunfullmäktige och har operativt ansvar för teknisk verksamhet såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator, parker, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, lokalvård samt kostproduktion. Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen (KLF) är att, med hög kompetens och serviceanda, bistå kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och råd, byggnadsnämnden samt AB Vaberget i ärendehanteringen. I förvaltningens uppgifter ingår även att bistå övriga förvaltningar, och i viss mån kommunens bolag, med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling. DRIFTBUDGET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan *) Intäkter Kostnader varav personalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Resultat Jämförelsetal Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%) 12,99 16,40 16,48 16,20 16,20 *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 1

14 Budget och verksamhetsplan 2016 SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan *) Netto per verksamhetsområde Kf förfogandeanslag Ks förfogandeanslag Politisk verksamhet Näringsliv inkl turism Projekt Forsvik Miljö och hälsa Räddningstjänst och skydd Trafiksamordning Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp Fastighetsverksamhet Kostverksamhet Gatu- och parkverksamhet, deponi Äspenäset Staben Ekonomienhet Personalenhet IT och reception Plan- och byggenheten Försäljn/utrang anl. tillgångar Summa *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 2

15 Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Medborgare Arbetet med att följa upp hur medborgarna upplever kommunens service fortsätter med en enkät om upplevelsen av infocenter till besöksföretagare. Även upplevelsen av service och bemötandevid kommunen övriga informationsplatser följs upp. Infocenter vid Rödesund ska i ökad utsträckning erbjuda service till både besökare och kommuninvånare. Avsikten är också att platsen ska användas för att skapa ökad delaktighet i kommunens utvecklingsarbete genom bland annat temaaktiviteter och evenemang. Utvecklingen av en modern e-förvaltning och fler e-tjänster till medborgarna fortsätter. I ett första steg görs en genomgång av kommunens verksamhetssystem i samverkan med Skövde kommun. Med utgångspunkt i genomgången och efterföljande analys är målsättningen att ett antal e-tjänster introduceras under första halvåret Övergång till e-arkiv planeras i samarbete med Hjo och Tibro kommuner. Planering för en flytt av kommunens slutarkiv i Mariestad fortsätter. Medarbetare Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare och chefer ges möjlighet till personlig utveckling och alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Resultatet från genomförd medarbetarenkät ska bearbetas och förankras hos kommunens medarbetare via tydliga och konkreta handlingsplaner. Samtliga chefer ska erbjudas kontinuerlig ledarutveckling för att stärka och utveckla det personliga ledarskapet och det formella chefskapet. Ledarutvecklingen ska ha sin grund i en ledarskapspolicy. Ett program för introduktion till ledarskap ska erbjudas tillsammans med Hjo och Tibro kommuner. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras via tydliga handlingsplaner när det gäller prioriterade grupper. En lönekartläggning ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De medvetna satsningarna bidrar till ökad möjlighet att attrahera och behålla personal och nyckelkompetens inom kommunen. Kommunen kommer att påbörja ett mångfalds- och jämställdhetsarbete. En jämställdhetsplan som ska arbetas fram och implementeras. Utvecklingen av kommunens intranät fortsätter utifrån den plattform som införts i samarbete med Hjo kommun. Åtgärden är ett led i strävan att säkerställa att alla anställda har tillgång till och kan söka den information som behövs för att utföra ett bra arbete. 3

16 Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Samhällsutvecklingen ska ske med beaktande av de prioriterade frågor, åtgärder och mål som anges i Skaraborgs genomförandeplan för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Förutsättningarna att söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Vättern i utvecklingsarbetet ska tas till vara. Genomförandet av Vision 2020 fortsätter med stöd av den nya översiktsplanen. Inriktningen är att stärka kommunens profil som boendeort och besöksmål. Ytterligare insatser planeras för att med hjälp av en tydligare grafisk profil stärka marknadsföringen av kommunen. Arbetet med att skapa bra förutsättningar för utveckling av näringslivet fortsätter med utgångspunkt i samarbetsavtalet med Karlsborgs Utveckling AB (KUB). Åtgärder för att främja en god arbetsmarknad för unga planeras i samarbete med arbetsförmedlingen. Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar inför år Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den reviderade strategiska planen. Samverkan inom ramen för det lokala och regionala Försvarsmaktsrådet fortsätter. Exploateringen av Parken-området inleds med anläggande av vägar och anläggningar för vattenoch avloppssystem. Alternativt: Exploateringen av Parken-området senareläggs och befintlig tomtkö avvecklas. Thomas vet inte hur utfallet blir. Lämnas till politiken för beslut. Investeringar i gator, parker, lek-, idrotts- och badplatser planeras ske i enlighet med plan. Det finns ett fortsatt stort behov av åtgärder på stenbryggan. Planeringen för att göra södra infarten till Karlsborg mer attraktiv och funktionell för besökare fortsätter. Insatser planeras för att stärka Granvik och Forsvik som besöksorter. Ekonomi Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Ett nytt verksamhetssystem för kvalitetsledning introduceras. Kommunens övergripande styrdokument ses fortlöpande över och uppdateras. Arbetet med att etablera samverkan med Hjo och Tibro kommuner om gemensamma verksamhetssystem fortsätter. Planerad fastighetsunderhåll är oförändrad 70 kr/m2. Underhållsinsatser planeras på Carl Johansskolan, Mölltorps skola, Haganäset och Molidens sim- och idrottsanläggning. Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdriften fortsätter. 4

17 Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsens styrkort år 2016 Perspektiv och dess önskade läge Medborgare Nöjda medborgare Medarbetare Attraktiv arbetsplats Långsiktigt mål Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medarbetarna i kommunen skall erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Strategi Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Uppföljning och styrtal 2016 Införa fler e-tjänster. Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Kommunledningsförvaltningen ska årligen redovisa hur samverkansavtalet med de fackliga organisationerna efterlevs. Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informationsteknik ska användas för att underlätta kommunikationen och informationsutbyte. Tidpunkt för mätning Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställde är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Fortsatt utveckling av intranät. 5

18 Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun. Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala. Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska jämfört med föreg. år. Delårsrapport och årsredovisning Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället. Näringslivsklimatet ska förbättras. Enligt Svenskt Näringslivs mätning En god arbetsmarknad. Arbeta för att arbetsmarknaden förbättras. Kartläggning av arbetslösheten bland unga. Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas serviceställen, ett rikt handelsoch tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats. Genomförande av översiktsplanen. Påbörja gestaltningen av södra infarten till Karlsborg. Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. Planberedskap ska finnas för bostäder i sådan utsträckning att efterfrågan på bostäder och olika bostadsformer kan tillgodoses. Kommunen ska särskilt Attraktivt boende. Fattas beslut om den 25/8. 6

19 Budget och verksamhetsplan 2016 sträva efter att tillgodose efterfrågan på bostäder med vattenkontakt. Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därför följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsträffar. Andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt ska öka jämfört med föregående år. Ekonomi God ekonomisk hushållning Antagna styrdokument är aktuella. Leda och styra verksamheten utifrån en helhetssyn och med tydliga mål och riktlinjer. Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande. 80 kr/m 2 budgeteras för planerat underhåll. Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls. För år 2016 budgeteras 70 kr/m 2 för planerat underhåll. Minst 2% i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin. Budget i balans. Budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. 7

20 Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSMÅTT Bokslut Budget Budget Parkenheten Grönyta, antal m 2 (ca) Bruttokostnad per m 2, kr 6,56 6,59 6,79 Fastighetsenheten exkl. Forsviks Industriminne El, kwh/m 2 79,99 60,5 87 Uppvärmning, kwh/m 2 110,05 114,5 112 Totalt kwh/m ,0 186 Jfr övriga riket kwh/m ,0 190 VA-enheten Antal anläggningar, st Producerad vattenmängd, m Kostenheten Antal lunchportioner till kommunens skolor, st Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet, st Medborgardialog/kommunikation Antal frågeställare på allmänhetens frågestund Antal medborgarförslag

21 Budget och verksamhetsplan 2016 UTBLICK Medborgare Generellt gäller enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) att människor i allt högre grad snabbt, enkelt och säkert vill kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Det innebär att kommunen behöver fortsätta att utveckla sin IT-miljö för automatiserat informationsflöde och e-tjänster. E-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan. Medarbetare Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska fortsätta att vara i fokus. Medarbetarpolicy ska arbetas fram för att ge kommunens medarbetare en tydlig bild över förväntningar på medarbetarskap och medarbetaransvar. Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2020 väntas ca 16 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras. Medvetna satsningar behövs för att attrahera och säkerställa nödvändig kompetens. Samhällsutveckling Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom samtliga prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Marknadsföringen behöver förstärkas på bred front. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke. Ökad uppmärksamhet bör riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang. Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götalands län. Samarbetet bör också utvecklas mot Askersund och Laxå kommuner. Ekonomi Verksamheternas kostnadseffektivitet måste fortsätta att utvecklas genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten med stöd av IT behöver intensifieras och medel avsättas för nödvändiga investeringar i ny teknik. Inte minst utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Investeringar behövs också inom andra områden och det finns ett stort behov av ett samlat grepp ifråga om prioritering och finansiering av angelägna investeringar. 9

Förslag till beslut kommunstyrelsens verksamhetsberättelse årsredovisning 2016

Förslag till beslut kommunstyrelsens verksamhetsberättelse årsredovisning 2016 2017-02-08 1(1) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Förslag till beslut kommunstyrelsens verksamhetsberättelse årsredovisning 2016 Ekonomienheten har sammanställt och upprättat förslag till

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Budget och verksamhetsplan

Budget och verksamhetsplan Budget och verksamhetsplan 2012 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-11-28 Innehåll Ordförandens kommentar 3 Omvärldsanalys 4 ``Omvärldsfaktorer ``Budgetförutsättningar ``Resursfördelning Finansiell planering

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN. Karlsborgs kommun

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN. Karlsborgs kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2014 Karlsborgs kommun ORGANISATION Kommunfullmäktige mandatfördelning 2011-2014 S:13 C:8 M:5 FP:3 KD:1 MP:1 Kommunstyrelsen AB Vaberget Barn- och utbildningsnämnden AB Karlsborgsbostäder

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd KF, 2016-04-25, 53 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2016-04-25-- 2019-12-31 Plan Riktlinje Reviderad Tjänsteföreskrift

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013

Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Folkhälsorådets verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Gullspångs kommun år 2013 Introduktion Gullspångs kommun och hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg har ingått ett avtal om folkhälsoarbetet

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun 2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid Karlsborgs kommun KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2011-2014: År 2014 blev ett bra år för Karlsborgs kommun. Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat.

Politik. Förvaltning. Vision Vision. Resultat kommunmål. Kommunmål. Nämndens resultat. Nämndens mål. Förvaltningen Förvaltningens resultat. Medborgarperspektiv Helhetssyn Dialog Tydlighet Vision Vision Kommunmål Resultat kommunmål Nämndens mål Nämndens resultat Politik Förvaltningen Förvaltningens resultat Förvaltning Enheten Medarbetaren

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET

STRATEGISK PLAN OCH BUDGET STRATEGISK PLAN OCH BUDGET 2016-2018 KOMMUNSTYRELSEN VERKSAMHETER EXKLUSIVE INTERN SERVICE Strategisk plan och budget 2016-2018 Kommunstyrelsen exklusive Intern Service Ordförande: Kjell Hedvall (S) Uppdrag

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist

Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist :TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Nämndernas verksamhetsplaner 2014

Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud,0550-88170 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2013-11-26 Ks/2013:165 041 Budget Nämndernas verksamhetsplaner 2014 Sammanfattning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL

VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL VISION, VÄRDEGRUND OCH MÅL Vision, värdegrund och målområden antagna av fullmäktige 090525 uppdaterade av ks senast 120611 ORSA KOMMUNS VÄRDEGRUND I vår kommun värnar vi de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef

EKONOMIUTBILDNING. Förtroendevalda 2015-01-20. Kenneth Erlandsson, ekonomichef EKONOMIUTBILDNING Förtroendevalda 2015-01-20 Kenneth Erlandsson, ekonomichef Vad styr oss? Riksdagen Kommunallagen Kommunal redovisningslag Rådet för Kommunal Redovisning God redovisningssed Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer