Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen"

Transkript

1 Karlsborgs kommun Kommunledningsförvalfningen (1 ) Ekonomienheten Anders Johansson Kommunstyrelsen Förslag till beslut budget- och verksamhetsplan år 2016 för kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt budgetunderlag i enlighet med fastställda direktiv. Budgetunderlaget har uppdaterats med kända prisjusteringar och beslutade verksamhetsförändringar. Budgeten är justerad med effekterna vid införandet av komponentavskrivningar för gata/park och va-enheterna. I materialet ingår en grundbudget som uppvisar ett överskott om 230 tkr. Dessa medel förslås finansiera ett dokumentmallsystem och ett kvalitetsledningssystem, båda för hela kommunen. Budgetförslaget bygger på att föreslagna investeringsmedel om tkr godkänns. Utöver budgetförslaget finns även äskanden om tillägg till driftbudgeten om 926 tkr och tillägg till investeringsbudgeten om tkr. Förslaget innehåller budget- och verksamhetsplan för år 2016 inklusive styrkort vilket är utformat efter kommunfullmäktiges direktiv. Förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till budget och verksamhetsplan inklusive styrkort och blankettunderlag för ommunstyrel en år 2016 och överlämnar ärendet till budgetberedningen., / J Ekonomichef Karlsborgs kommun, Storgatan 16, Karlsborg

2 BUDGET Sammanställt blankettunderlag- KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF x Tjänstemannaförslag KSAU förslag till Kommunstyrelsen Nämndsbeslut; förslag till budgetberedningen Enl KF definitiva direktiv 108/

3 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BELOPP ANG. I TKR BOKSLUT BUDGET GRUND- PROCENTUELL BUDGET FÖRÄNDRING REVIDERAD 2016 INTÄKTER ,15% KOSTNADER ,26% varav personalkostnader ,96% VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD KOMMUNBIDRAG RESULTAT Avvikelse mot ram Kommentar: Grundbudget 2016 motsvarar samma kvalitetsnivå, personaltäthet etc som beslutad budget 2015 justerat med beslutade volym- och verksamhetsförändringar tom samt kostnads- och intäktsökn. enligt fastställda direktiv. BOKSLUT BUDGET GRUND BUDGET 2016 ANTAL ÅRSARBETARE 67,40 61,20 60,90-0,49% SNITTKOSTNAD TKR ,47% PER ÅRSARBETARE (KKL 5) VOLYM- OCH VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Följande justeringar i grundbudgeten har gjorts jämfört med fastställd budget föregående år Endast större avvikelser redovisas. Förändring Förklaring till förändringen Ekonomisk effekt 2016 Minskad volym Se bilaga 1 97 Ökad volym Se bilaga Tillkommande nya verksamheter Se bilaga Verksamheter som upphör/flyttas Se bilaga 1 0 Nettoeffekt: 37 2 (11) Grundbudget 2016

4 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 BILAGA 1 VOLYMMINSKNING Verksamhet TKR 1 KFs tilläggsanslag år tkr för revision. Ej i budget 2016 Revision KTN, sänkta färdtjänstresor KTN Lägre bygglovsintäkter än tidigare planerat Plan/Byggenheten 360 SUMMA: 97 VOLYMÖKNING Verksamhet TKR 1 Introduktion till ledarskap 90 2 Ledarskapsutveckling 100 SUMMA: 190 TILLKOMMANDE NYA VERKSAMHETER Verksamhet TKR 1 Leader Vättern 50 3 IT-enheten. Försäljning av tjänst till KEAB enligt nytt avtal -300 SUMMA: -250 VERKSAMHETER SOM UPPHÖR ELLER FLYTTAR TILL ANNAN NÄMND Verksamhet SUMMA: 0 3 (11) Grundbu Bil 1

5 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KOMMUNSTYRELSEN, GRUNDBUDGET 2016 NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag ,19% KS förfogandeanslag ,00% Politisk verksamhet ,62% Näringsliv inkl Turism ,82% Projekt Forsvik ########## Miljö och hälsa ,57% Räddningstjänst och skydd ,50% Trafiksamordning ,07% Arbetsmarknadsåtgärder ,90% Vatten och avlopp ########## Fastighetsverksamhet ,57% Kostverksamhet ,59% Gatu- och parkverksamhet, deponi ,10% Äspenäset ########## Plan - och byggenheten ,18% Staben ,94% Ekonomienhet ,65% Personalenhet ,44% IT och reception ,14% Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar ########## Kommunbidrag ,61% SUMMA TKR: * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET GRUND- PROC BUDGET FÖRÄNDR Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 ########## Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 0,00% Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 Personalenhet 1,50 2,00 2,00 0,00% IT och reception 4,50 4,50 4,50 SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 4 (11) Grundbu Verksamheter

6 KARLSBORGS KOMMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF Vf Löp- Förslag utökningar utöver grundbudget, rangordnade Konsekvens- Kostnader Intäkter nr Finansierade genom åtgärder enligt nedan beskrivning 2:1 Staben, dokumentmallsystem Bilaga :2 Ekonomienheten, kvalitetsystem Bilaga Delsumma: 0 Totalsumma: ÅTGÄRDER FÖR ATT UPPNÅ BUDGET I BALANS ÅR 2016 Som kostnadsminskning/intäktsökning anges endast det belopp som kommer att påverka resultatet Besparingarna ska vara möjliga att genomföra - åtgärder inom områden där vi är bundna av avtal e t c kan ej föreslås. Effekter på längre sikt anges i konsekvensbeskrivningen. Vf Löp- Förslag åtgärder, ej rangordnat Konsekvens- Kostnads- Intäktsnr beskrivning minskning ökning Delsumma: 0 0 Totalsumma åtgärder 0 Avvikelse mellan ram och grundbudget/utökning: 0 Återstår: 0 Kommentar: Rangordningen innebär att utökningen resp sparåtgärden som är mest angelägen att erhålla/få behålla står först. FÖRSLAG ÄSKANDEN UTÖVER GRUNDBUDGET, UTÖKNING OCH SPARÅTGÄRDER. ENDAST AKTUELLT OM RAMUTÖKNING BEVILJAS. Vf Löp- Förslag äskanden utöver grundbudget, utökning Konsekvens- Kostnader Intäkter nr och sparåtg. om ramutökning beviljas. beskrivning Medborgarperspektiv 3:1 IT-Enh: Uppgradering växel (invest. 850 tkr) Bilaga :2 Infocenter: Evenemangsbidrag (invest. 100 tkr) Bilaga Medarbetarperspektiv Samhällsutvecklingsperspektiv 3:3 Återuppbyggnad Spikbryggan i Forsvik (invest. 250 tkr) Bilaga :4 Utveckling Rödesund (invest. 500 tkr) 3 bodar Bilaga :5 Granviks serviceanläggning (invest. ca 600 tkr) Bilaga :6 Info.plats Riksväg 49, södra rondellen (invest. 300 tkr) Bilaga 3 6 Ekonomiskt perspektiv Gatuenheten 3:7 Renovering Stenbryggan (investering 4,0 milj) Bilaga Fastighetsenheten 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik (hussvamp) Bilaga Delsumma: Totalsumma: 926 Kommentar: Rangordningen innebär att det äskande som är mest angeläget står först i resp perspektiv. Om ramutökning beviljas är första prioritet att inte genomföra sparåtgärderna. 5 ( 11) Tjmförsl Åtg

7 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 2 Åtgärd 2:1 Staben Dokumentmallsystem, investering 100 tkr, drift 36 tkr För att effektvisera hanteringen och höja kvaliteten för användare och även för dem som ska ta del av informationen i våra dokument är ett dokumentmallsystem en värdelfull investering. Åtgärd 2:2 Ekonomienheten Kvalitetssystem Stratsys, investering 455 tkr, drift 194 tkr 6 (11) Tjmförsl Bil 2

8 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:1 IT-enheten a) Uppgradering version 7 växeln, investering 100 tkr, kapk. 23 tkr Versionsuppgradering av kommunens telefonväxel är nödvändig dels för att support av äldre versioner fasas ut över tid och dels för att telefonisamarbetet med Hjo, Tibro och Skövde försvåras om olika versioner förekommer. Dessutom är det angeläget att följa den utveckling som råder inom området så att service och tillgänglighet svarar mot medborgarnas förväntningar. b) Identitetslösning (inkl Single Sign On), investering 750 tkr, kapk. 168 tkr (vht 82111) Identitetslösningen är en produkt som samordnar datakällor som innehåller information om anställda och tillhandahåller bl a funktionalitet för: * automatiserad hantering av användarkontons livscykel,, dvs användarkonton skapas i rätt tid * kvalitetssäkrade personuppgifter på såväl personal som medborgare med relation till kommunen * funktioner för självservice I Västkom måldokument för regional utveckling av e-samhället ingår ett område med övergripande mål som gäller Säker roll och behörighetsidentifikation. Framtida regional samverkan och förmåga att uppfylla målen i måldokumentet förutsätter ett verktyg för hantering av identiteter och personuppgifter. I bilaga finns en rapport från en analys om nyttoeffekter för Karlsborgs kommun (se bilaga i ftp). Åtgärd 3:2 Infocenter Evenemangsbidrag 100 tkr, "Mässkit" 50 tkr (ansvar 251/vht 230) Evenemang är en viktig del i Karlsborgs utveckling, som en plats att leva och bo på och besöka. För att kunna fortsätta utvecklingen av evenemangen i enlighet med Vision 2020 behöver vi skapa en sammanhållen depå av evenemangsresurser. Idag är flertalet av de resurser som finns, i behov av att bytas ut eller underhållas. Det finns också resurser som saknas idag och som skapar mycket merarbete och extra resurskraft att få fram. Vi har också behov av att ta fram ett "mässkit" med kommunal information, som hela kommunens organisation kan använda vid medverkan i evenemang och mässor. Idag plockas detta material fram vid behov, vilket skapar stor arbetsbeslastning och ger ett intryck av att vara just ett "ihopaplock". En evenemangsdepå och ett "mässkit" tillsammans med det utvecklingsarbete och den samverkan vi idag bedriver ger ett representativt och professionelt intryck av Karlsborgs kommuns organisation och bidrar till att vi kan vara en bra och uppskattad samarbetspart för arrangörerna. Åtgärd 3:3 Återbyggnad av Spikbryggan Forsvik Investering ca 250 tkr Återbyggnad av Spikbryggan i Forvik. Kommunens del av investeringen är ca 250 tkr 7 (11) Tjmförsl Bil 3

9 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 KLF, KONSEKVENSBESKRIVNING BILAGA 3 Åtgärd 3:4 Utveckling Rödesund Investering ca 500 tkr 3 st stugor för uthyrning där tillfällig försäljning sker. Åtgärd 3:5 Granviks serviceanläggning Investering ca 600 tkr Serviceanläggning med dusch och toalett vid Granviks hamn. Åtgärd 3:6 Informationsplats Riksväg 49, södra rondellen Investering 300 tkr, Kapitalkostander 6 tkr Breddning av parkeringsficka före rondellen vid södra infarten. Åtgärd 3:7 Renovering Stenbryggan Stenbryggan i Karlsborg är i behov av renovering av bryggdäcket på den bärande konstruktionen över stenkistorna som visar svåra rötskador. Bryggan behöver åtgärdas för kunna behålla funktionen Det finns stor risk för att delar av bryggan rasar ihop. Det kommer då att krävas en akutavstängning på den eventuellt skadade delen vilket medför att bryggan inte kan användas för förtöjning av båtar eller vistas på Åtgärd 3:8 Rivning Bagarstugan i Granvik Bagarstugan i Granvik är angripen av hussvamp och måste rivas Byggnaden är avspärrad på grund av rasrisk. 8 (11) Tjmförsl Bil 3

10 BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRV., KLF PRIORITERINGSORDNING VID EV UTÖKNING AV RAM Vid ev utökning av ram prioriterar förvaltningen de föreslagna utökningarna/ besparingarna/äskanden enligt nedan. På översta raden anges den utökning/besparing/äskande som förvaltningen anser vara viktigast för verksamheten. Om det är en utökning eller äskande på översta raden innebär det att detta genomförs vid en ev utökning av ram. Om det är en besparing på översta raden innebär det att denna INTE genomförs vid en ev utökning av ram. Vf Löp- Utökning/besparing/äskande Kostnader Intäkter nr Ej aktuellt. 0 0 Summa (11) Tjmförsl Prio Åtg

11 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 FÖRSLAG TJÄNSTEMANNABUDGET 2016: KLF NETTOKOSTNAD FÖRDELAD PER VERKSAMHET, TKR VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC MANNA- BUDGET FÖRÄNDR. REVIDERAD* 2016 KF förfogandeanslag ,00% KS förfogandeanslag ,83% Politisk verksamhet ,86% Näringsliv inkl Turism ########## Projekt Forsvik ,00% Miljö och hälsa ,43% Räddningstjänst och skydd ,95% Trafiksamordning ,16% Arbetsmarknadsåtgärder ########## Vatten och avlopp ,00% Fastighetsverksamhet ,54% Kostverksamhet ,44% Gatu- och parkverksamhet, deponi ########## Äspenäset ,00% Plan - och byggenheten ########## Staben ,66% Ekonomienhet ,37% Personalenhet ,16% IT och reception Försäljn/utrang anl. och finans. tillgångar Kommunbidrag SUMMA TKR: * Reviderad budget 2015 med 1128 tkr pga komponentavskrivningar på Gata/Park-enheten ÅRSARBETARE PER VERKSAMHET VERKSAMHET BOKSLUT BUDGET TJÄNSTE- PROC MANNA- BUDGET FÖRÄNDR Näringsliv inkl Turism 1,75 2,00 2,00 0,00% Projekt Forsvik 5,75 0,00 0,00 Räddningstjänst och skydd 0,50 0,50 0,50 Arbetsmarknadsåtgärder 0,67 0,00 0,00 ########## Vatten och avlopp 3,67 3,00 3,00 Fastighetsverksamhet 5,33 6,00 6,00 Kostverksamhet 15,11 15,10 15,40 Gatu- och parkverksamhet, deponi 14,60 12,60 12,00 Plan- och byggenheten 4,58 5,00 5,00 Staben 4,77 5,50 5,50 Ekonomienhet 4,67 5,00 5,00 0,00% Personalenhet 1,50 2,00 2,00 IT och reception 4,50 4,50 4,50 0,00% SUMMA ÅRSARBETARE: 67,40 61,20 60,90-0,49% 10 (11) Tjmförsl Verksamheter

12 KARLSBORGS KOMMUN BLANKETTUNDERLAG - BUDGET 2016 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG: KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN, KLF INVESTERINGAR I GRUNDBUDGETEN, TKR (OBS! Prioriterat inom varje enhet) Kapitalkostnad inberäknad i grundbudget NR VHT OBJEKT/ INVESTERING BELOPP KAPITAL- KAPITAL- KOD VERKSAMHET 2016 TKR KOSTNAD KOSTNAD ,40% HELÅR Staben Utveckling e-tjänster (se KS 61/2015)(211/79/811 proj 7202) Staben Dokumentmallsystem Ekonomienheten Stratsys IT-enheten Teknikinvesteringar Fastighetsenheten Haganäset Relining av avloppsstammar Fastighetsenheten CJ skolan Ubyte Huvdiskmaskin Fastighetsenheten Haganäset Ny granuldiskmaskin Fastighetsenheten Moliden Byte ytskikt golv simhallen Fastighetsenheten Moliden avskilj. "saxivägg" mellan stora o lilla bassängen Fastighetsenheten Moliden Renovering omkl.rum 1 och Fastighetsenheten CJ skolan Fasadtvätt, målning fasad och fönster B-Hus Fastighetsenheten Mölltorps skola Byte fönster matsal Fastighetsenheten Haganäset Innergård 1 upprustning plattor m m Gata/Park-enheten Gator toppbeläggning Gata/Park-enheten Gator asfaltering kopplat till va-saneringsprogram Gata/Park-enheten Gator Åsen Gata/Park-enheten Gator Smedjegatan 300 m Gata/Park-enheten Fordon personlyft till Gata/Park-enheten Fordon traktor växlarvagn Gata/Park-enheten Lekplatser Strandvägen Gata/Park-enheten Badplatser Forsvik toalett Gata/Park-enheten Badplatser Mölltorp badbrygga Gata/Park-enheten Park Kyrkparken Mölltorp spänger Gata/Park-enheten Idrottsplatser Mölltorps IP dränering DELSUMMA : VA-enheten Ledningsnät, förnyelse och utbyte galvledningar VA-enheten Pumpstationer byte styrsystem VA-enheten Ny pumpstation Mölltorp DELSUMMA : SUMMA : Inte medräknade är : Parkenområdet, Skola 2016 och ev åtgärder i översiktsplanen, digitala infartsskyltar Se även "Äskanden utöver grundbudget om ramutökning beviljas". 11 (11) Tjmförsl Invest i Grundbudget

13 Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsen Ordförande: Peter Lindroth (S) Antal årsarbetare: 61 Kommunchef: Thomas Johansson UPPDRAG Kommunstyrelsen leder, samordnar och följer upp kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen ska genom styrning, planering och samordning av kommunens angelägenheter skapa en god hushållning av tillgängliga resurser och därmed en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Målsättningen är att samhällsservicen ska vara effektiv och bedrivas med hög kvalitet samt att attraktionskraften som boende- och besökskommun ska förbättras. Kommunstyrelsen uppdrag omfattar vidare personalpolitik, mark- och bostadspolitik, energiplanering, informationsverksamhet, IT-frågor samt sysselsättnings- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för samordning av övriga nämnder och förvaltningar och ska även ha uppsikt över kommunens bolag. Kommunstyrelsen ansvarar också för ärendeberedning till kommunfullmäktige och har operativt ansvar för teknisk verksamhet såsom vatten- och avloppssystem, underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter inklusive vägar, gator, parker, lokalförsörjning, byggnadsverksamhet, lokalvård samt kostproduktion. Den främsta uppgiften för kommunledningsförvaltningen (KLF) är att, med hög kompetens och serviceanda, bistå kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och råd, byggnadsnämnden samt AB Vaberget i ärendehanteringen. I förvaltningens uppgifter ingår även att bistå övriga förvaltningar, och i viss mån kommunens bolag, med vissa specialistfunktioner. Förvaltningen ska fortlöpande arbeta med att förbättra arbetsrutiner och utarbeta förslag som genererar en positiv och långsiktigt hållbar utveckling. DRIFTBUDGET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan *) Intäkter Kostnader varav personalkostnader Verksamhetens nettokostnad Kommunbidrag Resultat Jämförelsetal Verksamhetens nettokostnad per invånare (kr) Verksamhetens andel av kommunens totala nettokostnad (%) 12,99 16,40 16,48 16,20 16,20 *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 1

14 Budget och verksamhetsplan 2016 SPECIFICERING AV DRIFTBUDGET FÖRDELAD PER VERKSAMHET (tkr) Belopp i tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan *) Netto per verksamhetsområde Kf förfogandeanslag Ks förfogandeanslag Politisk verksamhet Näringsliv inkl turism Projekt Forsvik Miljö och hälsa Räddningstjänst och skydd Trafiksamordning Arbetsmarknadsåtgärder Vatten och avlopp Fastighetsverksamhet Kostverksamhet Gatu- och parkverksamhet, deponi Äspenäset Staben Ekonomienhet Personalenhet IT och reception Plan- och byggenheten Försäljn/utrang anl. tillgångar Summa *) Justerad budget pga. komponentavskrivningar. 2

15 Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Medborgare Arbetet med att följa upp hur medborgarna upplever kommunens service fortsätter med en enkät om upplevelsen av infocenter till besöksföretagare. Även upplevelsen av service och bemötandevid kommunen övriga informationsplatser följs upp. Infocenter vid Rödesund ska i ökad utsträckning erbjuda service till både besökare och kommuninvånare. Avsikten är också att platsen ska användas för att skapa ökad delaktighet i kommunens utvecklingsarbete genom bland annat temaaktiviteter och evenemang. Utvecklingen av en modern e-förvaltning och fler e-tjänster till medborgarna fortsätter. I ett första steg görs en genomgång av kommunens verksamhetssystem i samverkan med Skövde kommun. Med utgångspunkt i genomgången och efterföljande analys är målsättningen att ett antal e-tjänster introduceras under första halvåret Övergång till e-arkiv planeras i samarbete med Hjo och Tibro kommuner. Planering för en flytt av kommunens slutarkiv i Mariestad fortsätter. Medarbetare Karlsborgs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare och chefer ges möjlighet till personlig utveckling och alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Resultatet från genomförd medarbetarenkät ska bearbetas och förankras hos kommunens medarbetare via tydliga och konkreta handlingsplaner. Samtliga chefer ska erbjudas kontinuerlig ledarutveckling för att stärka och utveckla det personliga ledarskapet och det formella chefskapet. Ledarutvecklingen ska ha sin grund i en ledarskapspolicy. Ett program för introduktion till ledarskap ska erbjudas tillsammans med Hjo och Tibro kommuner. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras via tydliga handlingsplaner när det gäller prioriterade grupper. En lönekartläggning ska genomföras utifrån ett jämställdhetsperspektiv. De medvetna satsningarna bidrar till ökad möjlighet att attrahera och behålla personal och nyckelkompetens inom kommunen. Kommunen kommer att påbörja ett mångfalds- och jämställdhetsarbete. En jämställdhetsplan som ska arbetas fram och implementeras. Utvecklingen av kommunens intranät fortsätter utifrån den plattform som införts i samarbete med Hjo kommun. Åtgärden är ett led i strävan att säkerställa att alla anställda har tillgång till och kan söka den information som behövs för att utföra ett bra arbete. 3

16 Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Samhällsutvecklingen ska ske med beaktande av de prioriterade frågor, åtgärder och mål som anges i Skaraborgs genomförandeplan för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Förutsättningarna att söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Vättern i utvecklingsarbetet ska tas till vara. Genomförandet av Vision 2020 fortsätter med stöd av den nya översiktsplanen. Inriktningen är att stärka kommunens profil som boendeort och besöksmål. Ytterligare insatser planeras för att med hjälp av en tydligare grafisk profil stärka marknadsföringen av kommunen. Arbetet med att skapa bra förutsättningar för utveckling av näringslivet fortsätter med utgångspunkt i samarbetsavtalet med Karlsborgs Utveckling AB (KUB). Åtgärder för att främja en god arbetsmarknad för unga planeras i samarbete med arbetsförmedlingen. Folkhälsoarbetet drivs vidare i enlighet med Folkhälsorådets prioriteringar inför år Arbetet med att göra det lättare för funktionshindrade att verka i samhället fortsätter i enlighet med den reviderade strategiska planen. Samverkan inom ramen för det lokala och regionala Försvarsmaktsrådet fortsätter. Exploateringen av Parken-området inleds med anläggande av vägar och anläggningar för vattenoch avloppssystem. Alternativt: Exploateringen av Parken-området senareläggs och befintlig tomtkö avvecklas. Thomas vet inte hur utfallet blir. Lämnas till politiken för beslut. Investeringar i gator, parker, lek-, idrotts- och badplatser planeras ske i enlighet med plan. Det finns ett fortsatt stort behov av åtgärder på stenbryggan. Planeringen för att göra södra infarten till Karlsborg mer attraktiv och funktionell för besökare fortsätter. Insatser planeras för att stärka Granvik och Forsvik som besöksorter. Ekonomi Verksamheten har fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genom samordning och samarbete. Ett nytt verksamhetssystem för kvalitetsledning introduceras. Kommunens övergripande styrdokument ses fortlöpande över och uppdateras. Arbetet med att etablera samverkan med Hjo och Tibro kommuner om gemensamma verksamhetssystem fortsätter. Planerad fastighetsunderhåll är oförändrad 70 kr/m2. Underhållsinsatser planeras på Carl Johansskolan, Mölltorps skola, Haganäset och Molidens sim- och idrottsanläggning. Arbetet med energieffektivisering inom fastighetsdriften fortsätter. 4

17 Budget och verksamhetsplan 2016 Kommunstyrelsens styrkort år 2016 Perspektiv och dess önskade läge Medborgare Nöjda medborgare Medarbetare Attraktiv arbetsplats Långsiktigt mål Kommunens medborgare skall känna sig delaktiga i och ha inflytande över beslutsprocesser och utvecklingsarbete. Medarbetarna i kommunen skall erbjudas ändamålsenliga och moderna arbetsförhållanden och ges möjlighet till personlig utveckling. Strategi Skapa förutsättningar för att medarbetarna känner stolthet över sin insats, sitt yrke och den verksamhet man arbetar inom. Utgångspunkten är att alla medarbetare är kunniga, vill vara delaktiga och är engagerade i sitt arbete. Uppföljning och styrtal 2016 Införa fler e-tjänster. Alla tillsvidareanställda medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Kommunledningsförvaltningen ska årligen redovisa hur samverkansavtalet med de fackliga organisationerna efterlevs. Kontinuerligt utveckla verksamheten med medborgarna i fokus. Modern informationsteknik ska användas för att underlätta kommunikationen och informationsutbyte. Tidpunkt för mätning Säkerställa att alla anställda har tillgång till den information som berör och påverkar hennes/hans arbete. Den anställde är också skyldig att själv söka information som denne anser sig behöva i sitt arbete. Fortsatt utveckling av intranät. 5

18 Budget och verksamhetsplan 2016 Samhällsutveckling Långsiktigt hållbar utveckling Positiv befolkningsutveckling Karlsborg ska vara en fossilbränslefri kommun. Fasa ut fossila bränslen och ersätta dem med klimatneutrala. Miljöpåverkan från fastighetsdrift, transporter och matproduktion ska minska jämfört med föreg. år. Delårsrapport och årsredovisning Kommunen ska ha ett näringslivsklimat som rankas bland de 50 främsta i landet. Utveckla samverkan med föreningar, näringslivet och andra lokala aktörer i samhället. Näringslivsklimatet ska förbättras. Enligt Svenskt Näringslivs mätning En god arbetsmarknad. Arbeta för att arbetsmarknaden förbättras. Kartläggning av arbetslösheten bland unga. Karlsborgs centrum ska utvecklas till en plats där människor möter god arkitektur och andra kulturuttryck. Här ska finnas serviceställen, ett rikt handelsoch tjänsteutbud i en attraktiv miljö med god tillgänglighet. En trygg mötesplats. Genomförande av översiktsplanen. Påbörja gestaltningen av södra infarten till Karlsborg. Investeringar i gator samt lek- och badplatser genomförs i planerad omfattning. Planberedskap ska finnas för bostäder i sådan utsträckning att efterfrågan på bostäder och olika bostadsformer kan tillgodoses. Kommunen ska särskilt Attraktivt boende. Fattas beslut om den 25/8. 6

19 Budget och verksamhetsplan 2016 sträva efter att tillgodose efterfrågan på bostäder med vattenkontakt. Invånarna i kommunen ska ha bäst folkhälsa i Skaraborg år Bra kost inverkar positivt på hälsotillståndet. Kvaliteten på mat och måltider ska därför följas upp regelbundet, via matråd och kostombudsträffar. Andelen livsmedel med så låg miljöpåverkan som möjligt ska öka jämfört med föregående år. Ekonomi God ekonomisk hushållning Antagna styrdokument är aktuella. Leda och styra verksamheten utifrån en helhetssyn och med tydliga mål och riktlinjer. Styrdokument utarbetas och uppdateras fortlöpande. 80 kr/m 2 budgeteras för planerat underhåll. Förvalta anläggningstillgångarna så att funktionalitet och värde bibehålls. För år 2016 budgeteras 70 kr/m 2 för planerat underhåll. Minst 2% i resultatet av skatteintäkter och generella statsbidrag i kommunen som helhet. Helhetssyn på den kommunala ekonomin och en bra budgetdisciplin. Budget i balans. Budgetuppföljning, delårsrapport och årsredovisning. 7

20 Budget och verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSMÅTT Bokslut Budget Budget Parkenheten Grönyta, antal m 2 (ca) Bruttokostnad per m 2, kr 6,56 6,59 6,79 Fastighetsenheten exkl. Forsviks Industriminne El, kwh/m 2 79,99 60,5 87 Uppvärmning, kwh/m 2 110,05 114,5 112 Totalt kwh/m ,0 186 Jfr övriga riket kwh/m ,0 190 VA-enheten Antal anläggningar, st Producerad vattenmängd, m Kostenheten Antal lunchportioner till kommunens skolor, st Antal dagportioner till socialnämndens verksamhet, st Medborgardialog/kommunikation Antal frågeställare på allmänhetens frågestund Antal medborgarförslag

21 Budget och verksamhetsplan 2016 UTBLICK Medborgare Generellt gäller enligt Sveriges kommuner och Landsting (SKL) att människor i allt högre grad snabbt, enkelt och säkert vill kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar. Det innebär att kommunen behöver fortsätta att utveckla sin IT-miljö för automatiserat informationsflöde och e-tjänster. E-samhället erbjuder stora möjligheter för att bemöta dessa förväntningar och även klara samhällsutmaningar såsom åldrande befolkning, välfärdens finansiering, globalisering och klimatpåverkan. Medarbetare Ledarskapsutveckling och medarbetarutveckling ska fortsätta att vara i fokus. Medarbetarpolicy ska arbetas fram för att ge kommunens medarbetare en tydlig bild över förväntningar på medarbetarskap och medarbetaransvar. Den långsiktiga personalförsörjningen är en strategisk fråga för kommunen. Fram till år 2020 väntas ca 16 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension. Situationen är likartad i angränsande kommuner, vilket bedöms medföra att konkurrensen om arbetskraft kommer att öka. Kommunens lönepolitik ska vidareutvecklas och tydliggöras. Medvetna satsningar behövs för att attrahera och säkerställa nödvändig kompetens. Samhällsutveckling Genomförandet av Vision 2020 behöver intensifieras inom samtliga prioriterade insatsområden. Fortsatta insatser behövs för att öka kommunens attraktivitet som boende och besöksort. Marknadsföringen behöver förstärkas på bred front. Utsmyckningen av det offentliga rummet inklusive infartsmiljöer är viktiga inslag i arbetet med att förstärka kommunens identitet och varumärke. Ökad uppmärksamhet bör riktas mot att kulturen tenderar att vara en allt viktigare del av besöksnäringen och därmed av stor betydelse för utvecklingsarbetet. Forsviks bruk har en fortsatt stor utvecklingspotential i detta sammanhang. Kommunen bör även fortsättningsvis ta aktiv del i det mellankommunala utvecklingsarbetet inom Skaraborg och Västra Götalands län. Samarbetet bör också utvecklas mot Askersund och Laxå kommuner. Ekonomi Verksamheternas kostnadseffektivitet måste fortsätta att utvecklas genom samordning och samarbete. Arbetet med att effektivisera och utveckla verksamheten med stöd av IT behöver intensifieras och medel avsättas för nödvändiga investeringar i ny teknik. Inte minst utredningen Skola 2016 visar att kommunen står inför ett omfattande investeringsbehov i fastighetsbeståndet. Investeringar behövs också inom andra områden och det finns ett stort behov av ett samlat grepp ifråga om prioritering och finansiering av angelägna investeringar. 9

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun 2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid Karlsborgs kommun KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2011-2014: År 2014 blev ett bra år för Karlsborgs kommun. Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan

E-nämnden 2014. Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 1 (10) Verksamhetsplan Henrik Billström Sida: 2 (10) Innehåll Basfakta... 4 1.1 Godkännande av verksamhetsplanen, definitioner och bilagor... 4 1.2 Verksamheten, sammanfattning...

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Riktlinjer. Kvalitetsarbete

Riktlinjer. Kvalitetsarbete Riktlinjer Kvalitetsarbete Riktlinjer för kvalitetsarbete inom Luleå kommun 1. Inledning Riktlinjer för kvalitetsarbete omfattar samtliga verksamheter inom Luleå kommun och är vägledande för de majoritetsägda

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018

DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Ärende 18 DISKUSSIONS- och INFORMATIONSPUNKT BUDGET- FÖRUTSÄTTNINGAR 2016-2018 Budgetsamordnare Monica Karlsson Biträdande kommunchef Kjell Fransson Läget i världen Återhämning men ingen högkonjunktur

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Ekonomi & strategiberedningen

Ekonomi & strategiberedningen Ekonomi & strategiberedningen Beredningen har en uppföljande roll och arbetar med de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna såsom utvecklingen av kommunkoncernens egna kapital och skuldsättning, investeringsnivåer

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen

MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2013-12-03 139 Dokumentnamn MER-plan 2014 - Kommunstyrelsen Fastställd Version 0 1 (10) Innehåll Kommunstyrelsen... 3 Mål, ekonomi och resultatplan

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107

15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (35) 2014-12-01 Ks 15. Ägardirektiv 2015 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/571-107 Västerviks kommun heläger Västervik Resort AB. Tillsammans

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål

Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017, Trelleborgs kommun. Kvartetten föreslår satsningar med mål att öka kvaliteten inom viktiga välfärdsområden, att öka kommunens attraktivitet för boende, näringsidkare

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningssystem Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och väljs av kommuninvånarna i allmänna val. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra kommunkoncernens verksamhet. Detta gör Kommunfullmäktige genom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland MÅLDOKUMENT Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Den länsgemensamma samverkan för verksamhetsutveckling med stöd av IT har verkat för effektivisering genom gemensamma

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer