KVALITET OCH STANDARD. Aktivitet 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITET OCH STANDARD. Aktivitet 4"

Transkript

1 KVALITET OCH STANDARD Aktivitet 4

2

3 Kvalitet och standard, Arbetsgruppens rapport KVALITET OCH STANDARD Aktivitet 4 ARBETSGRUPPENS RAPPORT ALLMÄN PRESENTATION AV FRÅGESTÄLLNINGEN Digitalisering av samlingar eller enskilda objekt är något som sker hos alla kulturarvsinstitutioner. Idag sker det utan samverkan och samarbete, vilket fått till följd att digitalisering sker på olika sätt med olika kvalitet på respektive institution. Att standardisera denna process är därför en viktig angelägenhet, inte bara för de deltagande institutionerna, utan också för alla de som utnyttjar det digitaliserade materialet. Att ta fram rekommendationer för kvaliteten på det digitaliserade materialet såväl som att standardisera och beskriva bästa tillvägagångssätt i digitaliseringsprocessen har därför blivit en självklar och viktig del av projektet. UPPDRAG Uppdraget har bestått i att utreda och sammanställa rekommendationer för kvalitet och standard för digitala avbildningar. Med digitala avbildningar avses digitalt lagrade fotografiska avbildningar av objekt ingående i kulturarvsinstitutionernas samlingar. Arbetsgruppen skall även dokumentera och fastställa best practices för att skapa, lagra och tillgängliggöra avbildningar. Efter en revidering av projektplanen gjordes ett tillägg till uppdraget, nämligen att beskriva tillämpningen av best practices vid användning av olika typ av utrustning. Tillvägagångssätt för bästa resultat vid digitalisering, kan skilja sig något åt beroende på hur hög kvalitet den använda utrustningen håller. Vid revideringen bestämdes också att avrapportering ska ske både i form av en skriftlig rapport och i form av en webbpublikation där gruppens arbete redovisas. Webbpublikationen är tänkt att bli ett levande dokument som kan vara till hjälp för alla som är intresserade av digitalisering av historiskt material. ORGANISATION AV ARBETET Arbetet i delaktiviteten har organiserats efter en modell i ett antal olika faser. - Inventering och kartläggning - Utredning och framtagning av best practices - Sammanställning av resultat - Webbpublikation Första fasen har bestått i en inventering och kartläggning av de olika institutionernas arbetssätt idag, vilken utrustning man använder, hur man lagrar de data som blir resultatet av en digitaliseringsprocess, etc. I den andra fasen har dels ett utredande arbete pågått, dels ett mera praktiskt undersökande arbete för att få fram de rekommendationer som är ett av målen med projektet. Den tredje fasen är sammanställning av de resultat som uppnåtts vid arbetet med fas ett och två. Den sista delen av arbetet är att omforma den skriftliga sammanställningen till en webbpublikation. Aktivitetsplanens olika aktiviteter kom att behandlas inom ramarna för ett antal arbetsgrupper. Antalet deltagare har varierat något men totalt har tio personer från de olika institutionerna varit 237

4 Kvalitet och standard, Arbetsgruppens rapport involverade i delaktiviteten. Redovisning av resultaten följer denna uppdelning. Eftersom antalet deltagare var begränsat beslöts tidigt att någon arbetsgrupp fick arbeta med flera av ovan nämnda frågeställningar. De olika arbetsgrupperna har varit följande: 1. Filformat 2. Produktionstekniska metadata 3. Kvalitet på bildfiler 4. Färghantering 5. Autenticitet 6. Att bevara digital information på lång och kort sikt 7. Guider Dessa sammanställdes efter provdigitaliseringarna och är en sammanfattning av bästa tillvägagångsätt och dessutom en praktisk handledning när det gäller digitaliseringar av olika typer av objekt. GENOMFÖRANDE Delaktivitetens arbete påbörjades i oktober Initialt gjordes en ordentlig kartläggning av de olika områden som arbetsgruppernas arbete pågick inom. Resultatet av kartläggningen låg sedan till grund för ett intensivt arbete med att ta fram grundläggande metoder och instruktioner för de rekommendationer som uppdraget omfattar. Dessa rekommendationer tillämpades senare vid ett antal provdigitaliseringar som skedde hos alla de deltagande institutionerna där olika praktiska aspekter diskuterades. Arbetet i de olika arbetsgrupperna har varierat något men har omfattat litteraturstudier, seminarier, informationssökning, provdigitaliseringar och diskussioner. RESULTAT OCH SLUTSATSER Vi tolkade vårt uppdrag på så sätt att resultatet av arbetsgruppernas arbete bör vara tydliga rekommendationer för dels de deltagande institutionerna, men också rekommendationer som är tillämpbara för alla de som arbetar med digitalisering av historiskt material. Arbetsgruppernas kartläggning låg också till grund för diskussioner om hur beskrivningar av bästa tillvägagångssätt eller best practices skulle utformas. Varje arbetsgrupp har redovisat sina resultat och slutsatser i bilagan Bästa tillvägagångssätt vid digital bildhantering, som medföljer rapporten. Sammandrag av slutsatser av mer allmän karaktär följer här. 1. Filformat Uppdraget för arbetsgruppen för filformat var att utreda och analysera format för långtidslagring, presentation och leverans av digitala filer för att kunna ge råd och anvisningar om lämpliga format för olika ändamål. Kartläggningen av filformat visade att det finns en lång rad filformat att välja på för olika typer av ändamål. Ett av de viktigaste ändamålen vid digitalisering är att hitta rätt typ av format för långtidslagring av data. Idag finns, i princip, endast ett alternativ, nämligen okomprimerad TIFF. Det är viktigt att spara en högupplöst fil för framtida ändamål då man digitaliserar. Okomprimerad TIFF är det filformat som, i dagsläget, är lämpligast att användas för långtidslagring. Det är denna fil (eller en kopia av den) som vi kallar masterfil. Masterfil är den högupplösta fil som skapas vid inläsningen av en bild och som kan och bör hålla sk. faksimilkvalitet. Masterfilen kan sedan användas för att skapa olika typer av visningsformat. Det är viktigt att poängtera att masterfilen bör sparas tillsammans med metadata för framtida bruk. De flesta visningsformat sänker bildkvaliteten betydligt och skapar en bild lämplig för skärmvisning med andra parametrar som styrande, t.ex. bandbredd för den som ska se filen över Internet. Ofta handlar det om att anpassa visningsfilen för visning via modemförbindelser, vilket 238

5 Kvalitet och standard, Arbetsgruppens rapport innebär filer med låg kvalitet. Om man sparar masterfilen kan man från denna generera nya visningsformat eller skapa underlag för tryck. Detta är inte möjligt om man ej sparat masterfilen utan följden blir ofta omdigitalisering om man vill göra något nytt med sitt digitaliserade material. När det gäller format för visning via bildskärm så bör man helt enkelt välja det som passar ens behov bäst. Om man har sparat en masterfil av den digitaliserade förlagan så kan man alltid utgå från denna och generera en ny visningsbild om behoven skulle ändras. Olika filformat har olika för- och nackdelar och man bör kartlägga de krav man ställer på visningsbilden innan man väljer filformat för denna. Utvecklingen för hela tiden fram nya filformat för bildskärmsvisning med egenskaper anpassade för olika behov. Bästa tillvägagångssätt är att man vid en digitalisering alltid skapar och lagrar en högupplöst masterfil. Filen ska lagras i okomprimerad TIFF tillsammans med metadata för framtida bruk. Från masterfilen kan en brukskopia skapas som sedan används vid generering av olika visningsformat. Innan man bestämmer sig för ett visningsformat bör man göra en kravspecifikation på de krav man ställer på sitt visningsformat, nuvarande och eventuella framtida, för att lättare kunna välja rätt format. 2. Produktionstekniska metadata Uppdraget för arbetsgruppen var att analysera och utreda vilken metadata som bör registreras vid den digitala bildfångsten för att säkerställa hög kvalitet i det långsiktiga bevarandet. En viktig sak som ofta förbises vid digitaliseringsprojekt är skapandet och bevarandet av produktionstekniska (och administrativa) metadata tillsammans med masterfilen. Dessa metadata är mycket viktiga då man i framtiden vill återanvända en långtidslagrad bildfil. Utan dessa metadata är möjligheten att få en rättvis uppfattning om hur originalet egentligen såg ut nästan obefintlig. Produktionstekniska metadata bör alltid skapas vid digitaliseringstillfället och, om möjligt, exporteras från TIFF-filens filhuvud då masterfilen skapas. Tillgången till metadata höjer bildfilens värde och förbättrar dess användbarhet under en lång tidsperiod. Det är viktigt att man vid val av bildfångstapplikation undersöker dess möjligheter att automatiskt generera metadata och att lagra dessa direkt i filhuvudet på TIFF-filen. En bildfångstapplikation bör även ha stöd för import/export av metadata till olika format, främst ASCII. Andra typer av metadata som också bör skapas är kontextuella och administrativa metadata. Inte minst administrativa metadata fyller en viktig funktion vid långtidslagring. Produktionstekniska metadata är viktiga för en digital fils framtida bruk. Dessa metadata bör alltid skapas vid produktionstillfället. Produktionstekniska metadata bör också, om möjligt, exporteras till en fil i ascii-format för lagring eller import av data till andra system. Tillsammans med produktionstekniska metadata bör också administrativa metadata skapas och, om möjligt, lagras i TIFF-filens filhuvud. 3. Kvalitet på bildfiler Uppdraget till arbetsgruppen bildkvalitet var att rekommendera en gemensam minimistandard för den digitala avbildningens kvalitet med utgångspunkt i avbildningens syfte. En av utgångspunkterna för många digitaliseringsprojekt är just i vilket syfte man digitaliserar. Frågorna cirkulerar ofta runt utrustning och hur man skall nå upp till den kvalitet man eftersträvar. Likaså hur man undviker att göra fel och förstöra de avbildningar man skapat. 239

6 Kvalitet och standard, Arbetsgruppens rapport Frågorna är många och svaren inte alltid så enkla. Att uppnå en god kvalitet på sin avbildning är en viktig del i ett digitaliseringsprojekt, speciellt om man vill skapa en sk. masterfil som sedan skall långtidslagras. Att uppnå rätt bildkvalitet är en av de parametrar som avgör om ett bilddigitaliseringsprojekt ska betraktas som lyckat eller misslyckat. Rätt bildkvalitet uppnås genom att man kontrollerar hela digitaliseringsprocessen, från början till slut. All utrustning som ingår i processen bör kalibreras. Rummet som man arbetar i kan, med enkla medel, anpassas för att ge en miljö som underlättar digitaliseringsarbetet och vidarebearbetning av de digitala filerna. Lagring av de digitala bildfilerna bör ske i ett format som bevarar den uppnådda kvaliteten. Detta för att man ej ska behöva göra om digitaliseringen vid ett senare tillfälle om man bestämmer sig för ett annat användningsområde för de digitala filerna. Rätt bildkvalitet är naturligtvis också kopplat till vad man har tänkt göra med det digitaliserade materialet. Om det endast är en tillgänglighetsaspekt (läs skärmvisning), som ligger till grund för beslutet att digitalisera, kan det naturligtvis vara tillräckligt med digitalisering på en enkel utrustning i en icke-kontrollerad miljö. Om det däremot är ett material som digitaliseras för att skyddas från t.ex. slitage bör man överväga en digitalisering med faksimilkvalitet som mål. Materialet löper då onekligen en risk att förstöras och bevarandeaspekter bör då vägas in vid beslutet om digitalisering. Om målet med digitaliseringen är att kunna återtrycka ett material så ska man alltid arbeta i en kontrollerad miljö. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att använda digitala bildfiler i en tryckprocess som framställts i en okontrollerad miljö. Det tryckta resultatets utseende kommer med all sannolikhet att avvika från den förlaga som digitaliserades. Om man, i efterhand, ska korrigera dessa avvikelser kommer det att krävas en betydande arbetsinsats. Bästa tillvägagångssätt vid val av bildkvalitet är att man gör en noggrann utvärdering av eventuella framtida behov för det material som ska digitaliseras. Först därefter, görs ett val av bildkvalitet för det digitaliserade materialet. Det är viktigt att notera att man vid vissa val automatiskt kan komma att välja bort framtida möjligheter till användning av det digitaliserade materialet, genom att bildkvaliteten blir för låg. 4. Färghantering Uppdraget till arbetsgruppen färghantering var att sammanställa rekommendationer för införande och upprätthållande av en korrekt digital färghantering, s.k. colour management. En av de viktigare aspekterna på arbete med digitala avbildningar finner man i begreppet colour management. Begreppet översätts ofta med färghantering och innebär att man försöker kontrollera färgåtergivningsegenskaperna hos de enheter som ingår i digitaliseringsprocessen. Eftersom all utrustning har sina egna egenskaper är det viktigt att genomföra rutiner för färghantering om man vill få ett bra slutresultat vid digitalisering. Färghanteringen fungerar genom att man kalibrerar all ingående utrustning och beskriver deras färgåtergivningsegenskaper i så kallade icc-profiler. Icc-profilerna används sedan av bildbehandlingsprogram för att kompensera för de felaktiga egenskaper som finns hos den utrustning som används. En annan viktig aspekt på färghantering är att ha ljus med rätt egenskaper i det rum där digitaliseringen sker. Detta glöms ofta bort, men är en nog så viktig aspekt på arbetet med färghantering. Den typ av utrustning som kalibreras är t.ex. skannrar, bildskärmar och skrivare. Kalibrering utförs på så sätt att speciell utrustning mäter de färgegenskaperna hos t.ex. den bildskärm som ska kalibreras. Denna utrustning går att köpa och det finns även utbildning att få för den som 240

7 Kvalitet och standard, Arbetsgruppens rapport vill införa färghanteringskonceptet. Givetvis finns också dessa tjänster att köpa hos olika leverantörer. Om man vill införa färghantering i sin organisation bör man tänka på att redan vid inköp införskaffa utrustning som är av god kvalitet och som eventuellt är förberedd för kalibrering. Införande av detta koncept innebär också att rutiner behöver skapas för att genomföra kalibrering med jämna intervall. Ofta kan det röra sig om en gång i veckan, eventuellt tätare beroende på vilken kvalitet den utrusning man har håller, dvs hur stabil är den och hur snabbt förändras de uppmätta värdena. Det är viktigt att poängtera att man kan, även om man inte genomför detta koncept, med enkla medel kan förbättra digitaliseringsresultatet genom t.ex. anpassning av arbetsrummet. Om man vill uppnå en optimal kvalitet på det digitaliserade materialet bör färghanteringskonceptet införas. Det är viktigt att man skapar rutiner för regelbunden kalibrering av all utrustning som ingår i digitaliseringsprocessen. Även arbetsrummet bör anpassas för digitaliseringsarbetet. Man måste skapa rutiner för att spara och arkivera de iccprofiler som varit aktiva vid digitaliseringen, både som enskilda profiler, samt beskrivna i det produktionstekniska metadata som skapas vid digitaliseringstillfället. 5. Autenticitet Uppdraget till arbetsgruppen autenticitet var att utreda och sammanställa best practices för autenticitet, d.v.s. regler för att säkra äkthet och tillförlitlighet för digitala reproduktioner. Att kunna bevisa att ett dokument är autentiskt har alltid varit en viktig fråga för vårt samhälle. I och med digitalteknikens framväxt har frågan om digitala dokuments autenticitet aktualiserats. Att fastställa ett digitalt dokuments autenticitet stöter till viss del på helt andra frågeställningar än vad som gäller för analoga dokument. Frågan är aktuell och det pågår ett flertal projekt världen över med syfte att lösa åtminstone en del av problematiken kring detta. Vi har under arbetets gång funnit att det är ett pågående arbete vilket gör att vi valt att redovisa en del av detta. Slutsatsen är att det finns olika tekniska möjligheter, t.ex. checksummor, digitala signaturer, etc. för att till viss del lösa autenticitetsproblemet, men att det är för tidigt att dra några egentliga slutsatser ännu, eftersom arbetet med autenticitetsproblemet för digitala dokument ännu inte hunnit så långt som vore önskvärt. 6. Att bevara digital information på lång och kort sikt Uppdraget till arbetgruppen var att resonera om huvudprinciper för kort- och långtidslagring av digitala avbildningar, samt att resonera om med vilken teknik och på vilka databärare deltagande institutionerna bör lagra sitt digitala material. Principer för datamigrering skall också undersökas. Arbetsgruppen skall resonera om hur institutionerna bör se på administrationen av långtidsbevarande för sina digitala avbildningar. En de viktigaste frågorna att lösa för kulturarvinstitutionerna är långtidslagring av digitalt material. Långtidslagring är en fråga som måste bedömas utifrån ett antal olika perspektiv. Det finns åtminstone ett tekniskt perspektiv, ett deskriptivt (metadata) perspektiv och ett perspektiv som omfattar formatfrågor, både i form av metadata och lagring. Det tekniska perspektivet omfattar frågor kring lagring och migrering av data mellan olika databärare. I en analog miljö ser man ofta till databärarens livslängd då man diskuterar långtidslagring. Ett exempel är mikrofilm där man ofta hänvisar till filmens livslängd vid bevarandefrågor. Med digitalt material är ett sådant synsätt helt felaktigt eftersom den tekniska livslängden hos utrustningen för olika lagringsmedier är betydligt kortare än livslängden hos lagringsmediet självt. Teknologiskiften kan ske med några få års mellanrum och snabbt göra en 241

8 Kvalitet och standard, Arbetsgruppens rapport teknik föråldrad. Det är viktigt att man ser ett digitalt arkiv som ett levande arkiv med data som hela tiden måste migreras mellan olika databärare för att fortleva. Vid skapandet av ett digitalt arkiv är det viktigt att man tar dessa frågor i beaktande redan från början för att inte låsa in sig, och inom en snar framtid få ett arbetskrävande hinder då man ska migrera data vidare. Det deskriptiva perspektivet består i mångt mycket av vilka metadata man komma att behöva för att på ett bra sätt administrera det digitala arkivet. Metadata behöver omfatta många olika områden, delvis olika beroende på vilken typ av objekt det är som arkiveras. Objektet kan bestå av digitaliserat material, dvs data i form av avbildningar av något slag. Det kan också vara en applikation som arkiveras där metadata måste omfatta saker som operativsystem och systemkrav. Detta för att göra det möjligt att köra applikationen i en framtida emulerad miljö. Det kommer också att behövas administrativa metadata för att beskriva objektets historia i arkivet, t. ex. om det skett någon konvertering från ett föråldrat filformat till ett nytt bättre filformat. En av de viktigare frågorna i ett arkiv är i vilket format som data och metadata ska arkiveras. Det finns ett antal olika projekt som har arbetat fram metadatastandarder för långtidslagring av digitalt material. Det är viktigt att man väljer ett format som är öppet och välbeskrivet med tanke på att det förmodligen kommer att vara aktivt under ett antal år framöver. Det finns också möjlighet att skapa digitala arkivobjekt innehållande både data och metadata i ett och samma objekt. Om de skapade objekten endast ska vara arkivobjekt och sällan användas är detta förmodligen det bästa valet för ett digitalt arkiv. Om det däremot ska ges tillgång till det arkiverade materialet mera frekvent bör man däremot skapa och underhålla en kopia av metadata och data för snabb åtkomst. Det finns idag ett flertal olika sätt att bygga upp ett digitalt arkiv på. Det bästa tillvägagångssättet är om man redan från början tar upp frågor kring migrering, konvertering, tillgänglighet och administration. Beroende på resurser kan detta innebära olika typer av lösningar. Det är viktigt att man lagrar flera kopior (minst två) av det arkiverade materialet, gärna på olika orter. Vid val av format för metadata är det viktigt att man väljer ett öppet, väl beskrivet, format. Då detta skrivs är de bästa formaten XML-baserade. När det gäller hur data ska arkiveras har inte samma standardiseringsprocess ägt rum utan här får man snarare välja hur man vill bygga upp sitt arkiv. Det arbete som kommit längst är förmodligen OAIS (Open Archival Information System) som utarbetats av NASA. Detta är en referensmodell för ett digitalt arkiv och man bör basera sitt arkiv på denna modell eftersom den är heltäckande och vunnit stort genomslag världen över. 7. Guider Arbetsgruppen har sammanställt ett antal praktiska guider för användning vid digital bildhantering: A. Att digitalisera i stor skala B. Att välja skanner för positiv och negativ film C. Att skanna färgnegativ D. Att skanna påsikt gråskala E. Att skanna med digitalt bakstycke F. Att skanna småbildsdia G. Att skanna glasplåtar (glasnegativ) 242

9 Kvalitet och standard FÖRSLAG PÅ BÄSTA TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID DIGITAL BILDHANTERING ÖVERSIKT 1. Filformat 2. Produktionstekniska metadata 3. Kvalitet på bildfiler 4. Färghantering 5. Autenticitet 6. Att bevara digital information på lång och kort sikt 7. Guider A. Att digitalisera i stor skala B. Att välja skanner för positiv och negativ film C. Att skanna färgnegativ D. Att skanna påsikt gråskala E. Att skanna med digitalt bakstycke F. Att skanna småbildsdia G. Att skanna glasplåtar (glasnegativ) 1. FILFORMAT ALLMÄNT OM DIGITALISERING AV ETT BILDMATERIAL Vid digitalisering av ett bildmaterial finns en mängd faktorer man måste ta hänsyn till för att erhålla "rätt" kvalitet på den digitaliserade bilden. Idealet är att låta syftet (vad man i slutänden vill eller avser göra med den digitaliserade bilden) få styra hur (vilka tekniker man använder vid bildfångsten) digitaliseringen skall gå till. I sammanhanget skall dock påpekas att den praktiska möjligheten att göra just detta i många fall regleras av de ekonomiska ramarna för digitaliseringsarbetet, dvs den utrustning med vilken man låter fånga bilden blir styrande för den maximala kvalitetsnivån. Ett exempel på detta är om man låter fånga bilderna med en ordinär digitalkamera ur vilken man enbart kan exportera de digitala bilderna i vissa bestämda filformat som redan är komprimerade, dvs bilderna uppfyller kvalitetskraven för att kunna visas på webb samtidigt som de lämnar en hel del att önska avseende kvalitetsnivå och lämplighet för långtidslagring. Avseende långtidslagring bör man således alltid se till att man använder utrustning och tekniker som möjliggör fångst av bilder i ett okomprimerat råformat såsom TIFF, som sedan kan konverteras vidare till andra, för visning på webb eller korttidslagring, mera lämpade format. 243

10 Sammanfattningsvis kan man alltså säga att kraven på "rätt" bildkvalitet är som störst i de fall man avser att långtidslagra det digitaliserade bildmaterialet, detta utesluter dock ej att man i andra fall även tillser att fånga bildmaterialet så att man får en kvalitetsnivå som vid långtidslagring, tvärt om är detta att rekommendera som standard eftersom man då redan tillsett att det digitaliserade bildmaterialet håller för att långtidslagra, och således undviker att behöva göra om hela digitaliseringsarbetet om det, i en framtid, skulle bli aktuellt med långtidslagring. VISNING AV BILDER Vid visning av bilder har man andra faktorer att ta hänsyn till än vid lång- och korttidslagring. Hur, i vilken form och för vem vi avser att presentera bilder styr vårt val av filformat. Förutom de sedan lång tid mer eller mindre vedertagna filformaten för visning av bilder på webben och presentation i tryck har på marknaden kommit ett antal filformat speciellt anpassade för visning på webben. Generellt för dessa filformat är att de möjliggör att bilder kan presenteras i icke förstörande komprimerad form, dvs en bild skiljer sig ej från en högupplöst bild då den presenteras. Användandet av dessa filformat ger väsentligt kortare nedladdningstider än om bilden skulle ha laddats i högupplöst form. Många av dessa nya filformat ger också möjlighet till direkt panorering och zoom utan att bilden förlorar i kvalitet. Detta är möjligt genom att endast den del av bilden som presenteras just då laddas hem eller dekomprimeras. För presentation av bildobjekt i tryck har man andra faktorer att ta hänsyn till än vid presentation på webben. Dessa faktorer styr sedan i sin tur valet av lämpligt filformat för tryck. FAKTORER VID VAL AV FILFORMAT På samma sätt som vid migration bör man utveckla någon form av riskhanteringssystem/schema för val av filformat för visning av bilder. TASI (Technical Advisory Service for Images) har funnit några generella faktorer som, förutom de redan nämnda, styr valet av filformat vid visning av bilder: För vilken utrustning är presentationen tänkt? dvs våra behov i samband med att bildobjekten presenteras Den mottagande utrustningens prestanda? Hur många färger och vilken upplösning kan den hantera? Vilken typ av bildobjekt avser vi presentera? t ex fotografi, ritning, animation eller rörlig bild (film) På vilket media avser vi att leverera bildobjekt? CD-ROM eller Webben? I det senare spelar mottagarens uppkopplingstyp stor roll för hur och vilka bildobjekt som kan tas emot problemfritt. I vilket format och på vilket media avser mottagaren att spara de mottagna bildobjekten? Metadata Några av de nya filformaten ger också möjlighet att lagra metadata om bilden i samma fil som bilden vilket gör att man ej som tidigare behöver spara eventuella metadata i separata filer. 244

11 Binary Large Objects (BLOB) Många av dagens databashanterare ger möjlighet att direkt komprimera bilder i databasposterna, dvs bilden komprimeras och lagras i databasens fil/filer. Detta är dock EJ att rekommendera om man ser till åtkomst av bilden ur såväl lång- som korttidslagringsperspektiv, detta pga att bilden när man komprimerar ner den i databasen ej längre är åtkomstbar annat än genom databasen eller via speciella drivrutiner för visning av bilden. Med andra ord så kan man inte komma åt att ändra bilden eller uppdatera den i databasen utan måste komprimera ner den på nytt. Det korrekta och bästa sättet ur alla aspekter att lagra bilder i en databas är att bara lagra länken till ursprungsbilden i databasen. På så sätt blir alla bilder nåbara och kan uppdateras oberoende av var och i vilken/vilka datas/databaser de finns lagrade. NYA FILFORMAT FÖR PRESENTATION AV BILDER I PIXELFORMAT Portable Network Graphics (PNG) Ett format som använder justerbar, icke förstörande komprimering, med en algoritm som vid 8- bitars bilder är 30% mer effektiv än GIF-formatet, för att visa 24-bitars fotografier eller heltonsbilder på webben. Formatet kan spara bilder i färglägena RGB, Indexerad färg, Gråskala eller ren svart/vit (punktuppbyggdbild). Medger automatisk korrigering av gammagrad utifrån vad som angivits när bilden först sparades i PNG-formatet. Filer kan också innehålla sökbar metadata i form av nyckelord och hela textsträngar. PNG-formatet har också en förstklassig hantering av transparens som kan varieras i bilden med hjälp av en extra färgkanal (alfakanal). PNG-formatet är bäst lämpat för visning av bilder på webben, men det kompletta färgstödet gör det också lämpat för tryckta dokument. JPEG2000 Ett format med syfte att förbättra det gamla JPG-formatet i fråga om komprimering, nedladdning, färg- och gammakorrigering. Bilder kan sparas i både förstörande och icke förstörande komprimering. En ny förbättrad komprimeringsalgoritm för båda formerna ger högre kvalitet och kortare nedladdningstider än det gamla JPG-formatet. Metadata i form av bildbeskrivning, fotograf och färgprofil kan lagras direkt i filen. Still Picture File Format (SPIFF) SPIFF-formatet är ett nytt format liknande det gamla JPG-formatet med en mängd förbättringar gjorda. Eftersom formatet är så nytt medger få bildprogram att det används i någon större utsträckning. Bilder i SPIFF-format kan sparas i både förstörande (JPG) och icke förstörande komprimering (SPF), samt helt okomprimerade med bibehållande av all bild- och färginfomation i likhet med dagens okomprimerade TIFF-format. Formatet medger både automatisk justering av gammagrad och en utökad färghantering. Avseende metadata finns en mängd textfält inbyggda i formatet för angivande av bildbeskrivning, datum/tid, fotograf, copyright, etc. FlashPix (FPX) Ett öppet skalbart filformat utvecklat av Kodak, dvs en bildfil innehåller en hel hierarki av samma bild i olika upplösningar. Vid visning kan sedan den upplösning som är bäst lämpad för ändamålet och mediet på vilket visningen sker väljas, så kan t ex vid visning på webben användaren själv välja i vilken upplösning bilden skall visas. Bilder kan lagras i FPX-formatet okomprimerade, med JPEG-komprimering eller enkel färgkomprimering. Varje bild i hierarkin medger komprimering oberoende av övriga bilder. FPXformatet medger steglös zoomning i bilden när den visas. Valfri metadata kan lagras i bildfilen. Bilder lagrade i FPX-formatet visas vanligen m h a en plug-in i webbläsaren, men kan också visas utan denna genom användning av klientbaserad Java. Detta ger dock en långsammare laddning av bilden. 245

12 PhotoCD Ett format som ursprungligen utvecklats av Kodak för lagring av bilder på CD-ROM skivor. Formatet använder förstörande komprimering för att packa och lagra varje bild i fem olika upplösningar (sex i PhotoCD Pro-formatet). PhotoCD-formatet är populärt vid distribution av bilder på CD-ROM skivor då formatet medger lagring av 100 högupplösande bilder på en CD- ROM skiva. MR SID Ett nytt format utvecklat av LizardTech Inc. i USA. MR SID-formatet använder en kombination av komprimeringsalgoritmer som ger mycket små filer med liten förlust i kvalitet och skärpa. Formatet ger full möjlighet till storleksändring, direkt panorering och zoom i samband med att bilden visas på webben, dvs endast den del av bilden som visas just då laddas hem och visas på det sätt som valts. DjVu Ett nytt format utvecklat av LizardTech i USA. DjVu-formatet har använder en kombination av komprimeringsalgoritmer vilken medger att hela dokument innehållande både text och bilder kan komprimeras ner till mycket små filer med liten förlust i kvalitet och skärpa. DjVu-formatet ger full möjlighet till storleksändring, direkt panorering och zoom i samband med att bilden visas på Webben, dvs endast den del av bilden som visas just då laddas hem och visas på det sätt som valts. Unikt för DjVu-formatet är att ett dokument kan delas upp i lager som kan komprimeras oberoende av varandra. Detta är speciellt användbart vid visning på Webben av bok- och dokumentsidor innehållande både text och bild då man t ex kan välja att ge texten maximal skärpa och djup medan man visar bilder och sidans pappersstruktur mindre noggrant. NYA FILFORMAT FOR PRESENTATION AV BILDER I VEKTORFORMAT Scalable Vector Graphics (SVG) SVG-formatet baseras helt på XML (Extensible Markup Language). Formatet är ett standardformat som tagits fram av W3C-konsortiumet. En SVG-fil består endast av text, dvs instruktionerna för hur ett ritprogram eller en browser skall rita upp vektorbilden. Till skillnad från pixelbaserade bilder, som alltid måste öppnas i någon form av bildmanipuleringsprogram vid editering, kan en SVG-fil öppnas och editeras i stort sett vilken textbaserad editor som helst. En bild i SVG-format kan alltid visas eller skrivas ut i vilken upplösning som helst eftersom den baseras på vektorer. SVG-formatet möjliggör att man kan skapa och animera bilder i vektorformat för visning på webben, något som tidigare endast var möjligt i för ändamålet speciella programvaror och till dessa låsta filformat såsom Macromedias Flash-format och Apples QuickTime-format. Bilder i vektorformat kan idag lagras med 24-bitars färgdjup i SVG-formatet. Formatet medger användandet av ICC-färgprofiler för färghantering, panorering och zoom. Eftersom SVG-formatet enbart är avsett för bilder i vektorformat lämpar det sig bäst för ritningar, animeringar och kartpresentationer (GIS, Geographical Information System). ÖVRIGA FILFORMAT Windows Bit Map Picture (BMP) Standardformat för bilder i pixelformat I Windows-miljö. BMP-formatet stödjer både lagring i helt okomprimerad form och lagring i icke förstörande komprimering, men används mest för att lagra bilder helt okomprimerade. Bilder kan i formatet endast lagras i färgläget RGB med ett färgdjup på 1, 4, 8 eller 24-bitar. 246

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård

School of Mathematics and Systems Engineering. Reports from MSI - Rapporter från MSI. Video on Demand. Martin Gustavsson Johnny Renegård School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Video on Demand Martin Gustavsson Johnny Renegård Jun 2002 MSI Report 02065 Växjö University ISSN 1650-2647 SE-351 95

Läs mer

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv

Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Leanlink Ao LKDATA Datum Rev 2010-05-19 1,5,0 Utredning om strategier kring vårt digitala kulturarv Utredningsuppdrag beställt av Regionförbundet Östsam. Utförd av LKDATA Innehåll Revisioner...3 1. Sammanfattning...4

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Digital ritningshantering

Digital ritningshantering Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor Digital ritningshantering Datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning Datorstödd ritningshantering i offentlig fastighetsförvaltning

Läs mer

Digital arkivering vid Göteborgs universitet

Digital arkivering vid Göteborgs universitet Digital arkivering vid Göteborgs universitet Utredning rörande förekomst av allmänna handlingar i digitala format samt förslag till modell för bevarande Version: 2006-09-13 Sammanställd av universitetsarkivarie

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Windows 7 och Photoshop CS6. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland annat

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

Nationellt uppdrag och internationellt samarbete Nationalbibliotekens bevarandemetadata för digitalt skapat material

Nationellt uppdrag och internationellt samarbete Nationalbibliotekens bevarandemetadata för digitalt skapat material MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:15 ISSN 1654-0247 Nationellt uppdrag och internationellt samarbete

Läs mer

Massdigitalisering och kvalitativ digitalisering En jämförelse av digitaliseringen på nationalbiblioteken i Norge och Sverige

Massdigitalisering och kvalitativ digitalisering En jämförelse av digitaliseringen på nationalbiblioteken i Norge och Sverige MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2009:11 ISSN 1654-0247 Massdigitalisering och kvalitativ digitalisering

Läs mer

GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN

GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN GUIDE TILL DEN GRAFISKA PRODUKTIONSPROCESSEN Att producera trycksaker är en komplicerad process, som kräver god förståelse av det grafiska språket. Den här lilla grafiska guiden avser att underlätta kommunikationen

Läs mer

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1

DTR1210 100 poäng. Version 1.01. Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 DTR1210 100 poäng Version 1.01 Författare: Eva Lindström Henrik Swedbäck CFL 1 Innehållsförteckning DEL 1 PLANERA EN MEDIEPRODUKTION... 4 INLEDNING... 5 PLANERING... 6 Val av media...6 Produktionsorganisation...7

Läs mer

Lagring av dynamiska skärmvyer Slutrapport

Lagring av dynamiska skärmvyer Slutrapport Lagring av dynamiska skärmvyer Slutrapport Caroline Andersson Tommy Lindgren Freddie Rosenberg Handledare: Jörgen Nilsson Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen för Data-

Läs mer

Digitalisering, arkivering, publicering

Digitalisering, arkivering, publicering Digitalisering, arkivering, publicering en praktisk handbok för sociala rörelser Fotot har använts som förstasida i tidskriften Fred & Solidaritet, 1980-talet. media.globalarkivet.se Världsbiblioteket

Läs mer

Undersökning för förbättring av analys och rapportering i kvalitetsregister

Undersökning för förbättring av analys och rapportering i kvalitetsregister UPTEC X 11 005 Examensarbete 30 hp Mars 2011 Undersökning för förbättring av analys och rapportering i kvalitetsregister Joel Damberg Bioinformatics Engineering Program Uppsala University School of Engineering

Läs mer

Digitalisering, arkivering, publicering

Digitalisering, arkivering, publicering Digitalisering, arkivering, publicering - en praktisk handbok för sociala rörelser Anders Jensen-Urstad Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Stockholm Med ekonomiskt stöd från Kungliga biblioteket 2010

Läs mer

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek

LUPP. Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek LUPP Digitaliseringssamarbete mellan Stiftsbiblioteket vid Linköpings Stadsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek Slutrapport 2011-03-28 Stefan Andersson, Per Cullhed, Mathias von Wachenfeldt, Krister

Läs mer

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin

Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar. Emil Sandin Bloggarkivering - en jämförelse av insamlingstekniker för långtidsbevaring av bloggar Emil Sandin Examensarbete Medieteknik 2011 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Epub lätt att göra? Esbjörn Hyltefors Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Rapporten kan beställas från:

Läs mer

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras

Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter kan möjliggöras 1 Stockholm Dnr: 2005-09-30 232/2005/133 Statsrådet Sven-Erik Österberg Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till hur en för statsförvaltningen gemensam söktjänst för statliga rapporter och skrifter

Läs mer

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN

ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN ARKIVHANDBOK FÖR PUBLIC SERVICE-BOLAGEN Härifrån till framtiden UTGÅVA 1 FOTOGRAFIER I ARKIVHANDBOKEN Om arkivering och Dokumentarkivet Sid 10: Börje Sjöman, Dokumentarkivet och Olle Häger, SVT Samhälle

Läs mer

XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information

XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information 1(60) XBRL för elektroniskt utbyte av finansiell information En förstudie av tekniska och juridiska möjligheter Datum: 2006-12-18 Version: 1.1 1 2(60) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. UPPDRAGET...

Läs mer

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal

2005:6. Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal 2005:6 Avropa användbart! Vägledning för bedömning av användbarhet vid avrop från ramavtal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...3 Förord...5 1 Inledning...7 1.1 Vad handlar vägledningen om?...7

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad

Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad 1(26) Digitalisering av detaljplaneinformation för e-tjänsteuppbyggnad Dokumentation av Riges delprojekt Detaljplan Version 1.1 2(26) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag

Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag Dokumenthantering i stora projekt - en undersökande studie av dokumenthanteringen på ett medelstort svenskt företag CARL KUYLENSTIERNA STEFAN PERNINGE Examensarbete Stockholm, Sverige 2008 FÖRORD Detta

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information.

Teori. Elektroniska affärer innebär att affärssystem kopplas upp mot varandra i nätverk för att effektivt överföra information. 3. Teori F ör att uppnå uppsatsens syfte har vi ansett oss behöva en bred teoretisk referensram. Vi har lagt upp teorikapitlet så att läsaren först får en allmän uppfattning om vad elektronisk affärssamverkan

Läs mer

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel

EDI Electronic Data Interchange -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för informatik -ur ett säkerhetsmässigt perspektiv och en juridisk synvinkel Sammanfattning: Syftet med detta arbete är att försöka utforska vilka

Läs mer