Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, Botulfsgatan 3 B, sammanträdesrum vån 2, kl 18:00-20:45 Ordförande: Andersson Lars V (C) 2:e vice ordförande: Forkstam Petter (MP) Ledamöter: Wanderlöf Susanne (M) Eldh Pålsson Lotta (M) Krantz Olle (FP) Lundström Mette-Maaria (FP) Abtin Mohsen (S) Håkansson Anna-Lena (S) Croneberg Richard (S) Olsson Stefan (V) Ersättare: Övriga närvarande: Mattsson Agneta (M), tjänstgör för Carl von Friesendorff (M) Johnsson Per (C) Öberg Emil (KD) Thurén Mathias (S) Sabljak Vlasta (S) Nilsson Christer (S) Itzigehl Cecilia (MP) Dabagh Sirwan (V) Berséus Björn, Förvaltningschef Dahlström Catharina, Tjänsteman, Lindell Sabina, Nämndsekreterare Paragrafer: Plats/tid för justering: 17 april 2013 kl , miljöförvaltningen, sammanträdesrum Akvariet. Underskrifter: Sekreterare Sabina Lindell Ordförande Lars V Andersson Lotta Eldh Pålsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : 11 april 2013 Datum då anslaget sätts upp: 22 april 2013 Datum då anslaget tas ned: 14 maj 2013 Förvaringsplats för protokollet: Miljöförvaltningens expedition Underskrift: Sabina Lindell, nämndsekreterare

2 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 2 38 Val av justerare samt tid för justering beslutar att som justerare utse Lotta Eldh Pålsson (M) och fastställa datum och tid för justering av protokollet till den 17 april kl

3 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 3 39 Ändring av föredragningslistan Ordförande Lars V Andersson (C) föreslår att ärende 12 - Föreläggande om att inkomma med slutredovisning över utförd PCB-sanering på fastigheten Eskil 21 i Lunds kommun - utgår på grund av att de efterfrågade handlingarna inkommit till miljöförvaltningen och att föreläggandet därmed inte längre är aktuellt. beslutar att ärende 12 på föredragningslistan - Föreläggande om att inkomma med slutredovisning över utförd PCB-sanering på fastigheten Eskil 21 i Lunds kommun - utgår.

4 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 4 40 Luften i Lund - Rapport för 2012 samt luftmätningsdata för åren Dnr MN 2013/0036 MR dnr Miljöförvaltningen har under 2012 utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå (urban bakgrund) avseende svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, bensen och PM10. Mätningarna visar att inga överskridanden av miljökvalitetsnormerna har skett. MN tjänsteskrivelse MN rapport avseende luftmätningar år 2012 samt luftätningsdata Beslutsgång att lägga rapporten till handlingarna.

5 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 5 41 Yttrande över förslag till ny Energiplan för Lunds kommun Dnr MN 2013/0025 MR dnr Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott har för yttrande översänt förslag till ny energiplan för Lunds kommun. MN tjänsteskrivelse KS remiss , inklusive remissversion av energiplan samt miljöbedömning av energiplan. Yrkanden Ordförande Lars V Andersson (C) yrkar följande undantag och justeringar av förvaltningens förslag till beslut: (1.) Självklart skall åtgärder som genomförs av kommunens hel- eller delägda bolag lyftas fram som en del av kommunens egna åtgärder. Många av de insatser som kommunen kan göra för att förbättra miljön faller ju till exempel under Lunds Energis eller LKF:s ansvarsområden. (2.) Nämnden ställer sig vidare frågande till miljö - och hälsoutskottets uttalande att kommunens nämnder och styrelser ska beakta åtgärderna i energiplanen inför EVP och bedöma när de kan vara möjliga att genomföra. tar för givet att energiplanen i god demokratisk ordning först måste antas av kommunfullmäktige innan den kan betraktas som styrinstrument för den kommunala verksamheten. (3.) Den sammanfattande åtgärdslistan är generellt sett alltför omfattande. Här blandas stor och smått liksom bagateller med väsentliga åtgärder. En del punkter riskerar att skapa en onödig byråkrati, andra överlappar varandra medan ytterligare andra motverkar varandra. Planen skulle vinna på färre och mer stringenta förslag till åtgärder. Nu riskerar viktiga insatser att försvinna i mängden. Olle Krantz (FP) och Lotta Eldh Pålsson (M) tillstyrker Lars V Anderssons (C) yrkande. Mohsen Abtin (S) yrkar bifall till Lars V Anderssons (C) yrkande exklusive det andra stycket. Petter Forkstam (MP) yrkar bifall till Lars V Anderssons (C) yrkande exklusive det första och det andra stycket.

6 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 6 Beslutsgång Ordförande ställer proposition på det första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande mot avslag på detsamma och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med det första stycket i yrkandet. Votering begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till det första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande. Nej-röst för avslag till det första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande. Voteringen utfaller enligt följande: Agneta Mattsson (M), Susanne Wanderlöf (M), Lotta Eldh Pålsson (M), Olle Krantz (FP), Mette-Maaria Lundström (FP), Mohsen Abtin (S), Anna-Lena Håkansson (S), Richard Croneberg (S) och Lars V Andersson (C) röstar ja. Petter Forkstam (MP) röstar nej. Stefan Olsson (V) avstår. Med 9 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 som avstår beslutar miljönämnden i enlighet med det första stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande. Ordförande ställer därefter proposition på det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande mot avslag på detsamma och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med det andra stycket i yrkandet. Votering begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande. Nej-röst för avslag till det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande. Voteringen utfaller enligt följande: Agneta Mattsson (M), Susanne Wanderlöf (M), Lotta Eldh Pålsson (M), Olle Krantz (FP), Mette-Maaria Lundström (FP) och Lars V Andersson (C) röstar ja. Petter Forkstam (MP), Mohsen Abtin (S), Anna-Lena Håkansson (S), Richard Croneberg (S) och Stefan Olsson (V) röstar nej. Med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar miljönämnden i enlighet med det andra stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande. Ordförande ställer avslutningsvis proposition på det tredje stycket i Lars V Anderssons (C) yrkande mot avslag på detsamma och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med det tredje stycket i yrkandet.

7 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 7 beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande undantag och justeringar: Självklart skall åtgärder som genomförs av kommunens hel- eller delägda bolag lyftas fram som en del av kommunens egna åtgärder. Många av de insatser som kommunen kan göra för att förbättra miljön faller ju till exempel under Lunds Energis eller LKF:s ansvarsområden. Nämnden ställer sig vidare frågande till miljö - och hälsoutskottets uttalande att kommunens nämnder och styrelser ska beakta åtgärderna i energiplanen inför EVP och bedöma när de kan vara möjliga att genomföra. tar för givet att energiplanen i god demokratisk ordning först måste antas av kommunfullmäktige innan den kan betraktas som styrinstrument för den kommunala verksamheten. Den sammanfattande åtgärdslistan är generellt sett alltför omfattande. Här blandas stor och smått liksom bagateller med väsentliga åtgärder. En del punkter riskerar att skapa en onödig byråkrati, andra överlappar varandra medan ytterligare andra motverkar varandra. Planen skulle vinna på färre och mer stringenta förslag till åtgärder. Nu riskerar viktiga insatser att försvinna i mängden. att översända yttrandet till kommunstyrelsen. Reservationer Petter Forkstam (MP) reserverar sig mot beslutet. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen

8 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 8 42 Delårsrapport 1 / prognos april 2013 Dnr MN 2013/0044 MR dnr Förslag till miljönämndens delårsrapport till kommunstyrelsen avseende första kvartalet s verksamhet avseende myndighetsutövning, det vill säga tillsynsarbete och tillståndsgivning enligt livsmedelslagen och miljöbalken, fortlöper och har inte förändrats mer än sett till omfattningen med betydande volymökningar av antalet ärende för nämnden att hantera. Nämnden kommer därför att behöva se över och förstärka sin organisation. Avseende ekonomi prognostiserar nämnden ett nollresultat. MN tjänsteskrivelse beslutar att godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för första kvartalet 2013 samt översända den till kommunstyrelsen. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

9 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 9 43 Ekonomi- och verksamhetsplan med budget 2014 Dnr MN 2013/0039 MR dnr Miljöförvaltningens förslag till nämndens budget- och verksamhetsplan avseende år med budget för MN tjänsteskrivelse KS beslut KS tjänsteskrivelse Yrkanden Petter Forkstam (MP) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: att uppmana kommunstyrelsen att kompensera miljönämnden med en nettoram motsvarande pris- och löneuppräkning om 2,4 % jämfört med 2013 års nettoram i arbetet för att säkerställa konkurrenskraftiga löner jämfört med andra kommuner i regionen. att uppmana kommunstyrelsen att avsätta resurser till miljönämnden för ytterligare en handläggare med kr utöver justerad nettoram för Richard Croneberg (S), Olle Krantz (FP), Mette-Maaria Lundström (FP), Lars V Andersson (C), Agneta Mattsson (M) och Lotta Eldh Pålsson (M) tillstyrker Petter Forkstams (MP) yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Petter Forkstams (MP) yrkande om tillägg till förvaltningens förslag till beslut och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. beslutar att godkänna förvaltningens förslag till nämndens budget- och verksamhetsplan avseende år med budget för 2014 med följande tillägg: att uppmana kommunstyrelsen att kompensera miljönämnden med en nettoram motsvarande pris- och löneuppräkning om 2,4 % jämfört med 2013 års nettoram i arbetet för att säkerställa konkurrenskraftiga löner jämfört med andra kommuner i regionen. att uppmana kommunstyrelsen att avsätta resurser till miljönämnden för ytterligare en handläggare med kr utöver justerad nettoram för 2014.

10 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 10 att översända yttrandet till kommunstyrelsen. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunkontoret, ekonomiavdelningen

11 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över samråd i tidigt skede gällande järnvägsutredning Simrishamnsbanan Dnr MN 2013/0037 MR dnr Trafikverket Region Syd har upprättat en samrådshandling för järnvägsutredningen Simrishamnsbanan, delen Malmö Tomelilla. Samrådet sker i ett tidigt skede av utredningen och syftar till att förankra förutsättningarna, projektmål och preliminärt utredningsområde. Samrådet ska bereda allmänheten, myndigheter och organisationer möjligheten att bidra med kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet. En ny samrådsomgång kommer att ske under våren MN tjänsteskrivelse Trafikverket samrådsremiss beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till kommunstyrelsen samt Trafikverket. Beslut expedieras till: Kommunstyrelsen Trafikverket, Region Syd, Box 810, Borlänge

12 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över utställd översiktsplan för Brunnshög Dnr MN 2012/0048 MR dnr Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt utställt förslag till fördjupad översiktsplan för Brunnshög. MN tjänsteskrivelse BN remiss inklusive underrättelse om utställning, fördjupning av översiktplan, samrådsredogörelse, BN beslut samt BN tjänsteskrivelse Yrkanden Ordförande Lars V Andersson (C) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: anser att översiktsplanen för Brunnshög kan antas först när en samlad miljöprövning av området där alla aspekter, anläggningar, bebyggelse, trafik, grönstruktur med mera sammanförs. Detta är nödvändigt för att säkra att de som ska verka och bo i området får en acceptabel livsmiljö. En sådan prövning måste bland annat innefatta en utredning om strålsäkerhetsfrågorna kopplade till ESS-anläggningen. I dag saknas till exempel redovisning av hur denna anläggning kan komma att påverka människors hälsa och säkerhet och vilka säkerhetsavstånd som kommer att behövas. Olle Krantz (FP) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: Att i nämndens beslut skall näst sista stycket i förvaltningens skrivelse formuleras om och delas upp i två stycken enligt följande: En god kollektivtrafik är en förutsättning för området. Spårvägen avses bidra till en del av denna. Eftersom det inte är säkert att spårvägsprojektet kommer att realiseras bör planen visa på alternativ till detta. För boende i och i närliggande områden är det viktigt med en koppling till planområdet. Det bedöms särskilt viktigt för barns fritidsaktiviteter att möjlighet finns att ta sig runt i staden och närområdena med kollektivtrafik. Petter Forkstam (MP) och Lotta Eldh Pålsson (M) tillstyrker Lars V Anderssons (C) yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Lars V Anderssons (C) yrkande och Olle Krantz (FP) yrkande och finner att miljönämnden beslutar i enlighet med Lars V Anderssons (C) yrkande.

13 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 13 beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg: anser att översiktsplanen för Brunnshög kan antas först när en samlad miljöprövning av området där alla aspekter, anläggningar, bebyggelse, trafik, grönstruktur med mera sammanförs. Detta är nödvändigt för att säkra att de som ska verka och bo i området får en acceptabel livsmiljö. En sådan prövning måste bland annat innefatta en utredning om strålsäkerhetsfrågorna kopplade till ESS-anläggningen. I dag saknas till exempel redovisning av hur denna anläggning kan komma att påverka människors hälsa och säkerhet och vilka säkerhetsavstånd som kommer att behövas. att översända yttrandet till byggnadsnämnden. Reservationer Olle Kratz (FP) och Mette-Maaria Lundström (FP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Vi instämmer i Lars V Anderssons yrkande angående en samlad miljöprövning av området men reserverar oss i övrigt till förmån för vårt eget yrkande. Beslut expedieras till: Byggnadsnämnden

14 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över detaljplan för del av kvarteren Apeln och Krusbäret Dnr MN 2013/0031 MR dnr Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt detaljplan för del av kvarteret Apeln och Krusbäret i Lund. Planen syftar till att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser för byggnader. MN tjänsteskrivelse BN remiss inklusive underrättelse om samråd, planbeskrivning, plankartor, BN beslut samt BN tjänsteskrivelse beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till byggnadsnämnden. Beslut expedieras till: Byggnadsnämnden.

15 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över European Spallation Source ESS AB:s ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken Dnr MN 2012/0109 MR dnr European Spallation Source ESS AB ansöker om tillstånd enligt 9 och 11 kap miljöbalken för hantering och lagring av radioaktivt avfall samt om bortledande av grund- och dagvatten från fastigheten Östra Odarslöv 13:5. har yttrat sig i ärendet dnr ESS AB har inkommit med ett yttrande över inkomna yttranden samt en komplettering av villkorsförslagen och en viljeyttring av målets fortsatta handläggning. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt förelägger miljönämnden att yttra sig över bolagets yttrande. MN tjänsteskrivelse Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts föreläggande ESS AB ansökan , inklusive komplettering av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning samt teknisk beskrivning. Yrkanden Lars V Andersson (C) yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till beslut: antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande med undantag av stycke 1 angående radiologisk verksamhet. finner, med anledning av anläggningens närhet till omfattande bostadsbebyggelse, såväl den nuvarande som planerad, att ett prövotidsförfarande inte kan anser säkerställa rimliga krav på god hälsa och säkerhet. ESS måste genom riskanalys kunna visa att utsläpp vid oväntade händelser inte riskerar att medföra skadlig verkan för människor och natur. Nämnden vill betona att ESS också måste kunna visa att det radioaktiva avfall som uppkommer kan tas om hand på ett säkert sätt. vill samtidigt betona att en miljöprövning av ESS AB:s ansökan också bör ta hänsyn till de samlade effekterna av de verksamheter som kommer att finnas inom Brunnshögsområdet bland annat i form av markutnyttjande, bostäder, trafik och grönområden. Petter Forkstam (MP) tillstyrker Lars V Anderssons (C) yrkande. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på Lars V Anderssons (C) yrkande och finner att

16 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 16 miljönämnden beslutar i enlighet med yrkandet. beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg: antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande med undantag av stycke 1 angående radiologisk verksamhet. finner, med anledning av anläggningens närhet till omfattande bostadsbebyggelse, såväl den nuvarande som planerad, att ett prövotidsförfarande inte kan anser säkerställa rimliga krav på god hälsa och säkerhet. ESS måste genom riskanalys kunna visa att utsläpp vid oväntade händelser inte riskerar att medföra skadlig verkan för människor och natur. Nämnden vill betona att ESS också måste kunna visa att det radioaktiva avfall som uppkommer kan tas om hand på ett säkert sätt. vill samtidigt betona att en miljöprövning av ESS AB:s ansökan också bör ta hänsyn till de samlade effekterna av de verksamheter som kommer att finnas inom Brunnshögsområdet bland annat i form av markutnyttjande, bostäder, trafik och grönområden att översända yttrandet till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Beslut expedieras till: Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, Box 81, Växjö

17 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över överklagande av länsstyrelsens beslut avseende anläggande och drift av tre (3) vindkraftverk på fastigheterna Hoby 20:2 och Stångby 11:6 i Lunds kommun Dnr MN 2013/0041 MR dnr beslutade om försiktighetsmått för tre st vindkraftverk på fastigheterna Hoby 20:2 och Stångby 11:6. Beslutet har överklagats till länsstyrelsen i Skåne län, som avslog överklagan i beslut Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Domstolen har förelagt miljönämnden att inkomma med yttrande. Klaganden har synpunkter på ärendets handläggning, anmälningshandlingarnas innehåll och försiktighetsmåttens omfattning. MN tjänsteskrivelse Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts föreläggande Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts bekräftelse om anstånd Överklagande av länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsen i Skåne län beslut MN beslut MN tjänsteskrivelse beslutar att anta förvaltningens yttrande i mål nr M99:13 som sitt eget och översända det till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Beslut expedieras till: Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, Box 81, Växjö.

18 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Yttrande över överklagande av länsstyrelsens beslut om slamspridning, lst dnr , på fastigheterna Dunstorp 1:7, 3:1 och 3:2 i Lunds kommun Dnr MN 2012/0092 MR dnr Lars Olofsson har inkommit med komplettering i mål M överklagande av länsstyrelsens i Skåne län beslut , dnr angående spridning av rötslam på fastigheterna Dunstorp 1:7, 3:1 och 3:2 i Lunds kommun. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bereder miljönämnden möjlighet att yttra sig i ärendet. MN tjänsteskrivelse Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätts underrättelse beslutar att vidhålla sitt tidigare beslut, dnr , att slamspridningen skall förbjudas samt att yrka att mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt fastställer miljönämndens förbud mot slamspridning. att anta förvaltningens yttrande i mål nr M som sitt eget och översända det till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Beslut expedieras till: Mark- och miljödomstolen vid Växjö ringsrätt, Box 81, Växjö

19 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Beslut enligt av miljönämnden lämnad delegation Dnr MN 2013/0005 MR dnr Delegationsbeslut Förteckning över delegationsbeslut beslutar att godkänna redovisning av delegationsbesluten som förtecknas i miljönämndens protokoll 50.

20 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Meddelanden Dnr MN 2013/0011 Meddelanden till miljönämnden. Förteckning av meddelanden beslutar att godkänna redovisningen av meddelanden som förtecknas i miljönämndens protokoll 51.

21 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll Miljödirektören informerar Miljödirektören informerar om aktuellt från förvaltningen, framför allt om den senaste veckans situation med bakterier i dricksvattnet i delar av Lunds kommun och rekommendationen att koka vattnet. beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl. 18:00-20:50 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) 2:e vice ordförande: Petter Forkstam

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, Botulfsgatan 3 B, sammanträdesrum vån 2, kl. 18:00-20:05 Ordförande: Andersson Lars V (C) 2:e vice ordförande: Forkstam Petter (MP) Ledamöter:

Läs mer

Miljönämnden. Miljönämnden Protokoll 1 (14) MN 2016/0041. Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, klockan

Miljönämnden. Miljönämnden Protokoll 1 (14) MN 2016/0041. Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, klockan Miljönämnden Protokoll 1 (14) Diarienummer MN 2016/0041 Miljönämnden Plats och tid Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, klockan 18.00 20.45 Ledamöter Ersättare Övriga Petter Forkstam (MP), ordförande Eleni

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 19.42 Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00-20.50 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Björn Abelson (s) 2:e vice ordförande Börje Lindhé (m), 66-69, 71-75 Susanne

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, sammanträdesrum vån 2, kl. 18.00-20.01 Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande, (närvarande 54-64, 66-72) Carl von Friesendorff

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-08

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-10-08 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl. 18:00 20:05 Ordförande: Petter Forkstam (MP) Vice ordförande: Eleni Rezaii Liakou (S) 2:e vice ordförande: Lars V Andersson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl. 18.30 20.20 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, 32-37 Björn Abelson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.00. - 21.00. Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande Carl von Friesendorff (M) vice ordförande Björn Abelson (S)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-03-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stora konferensrummet, Renhållningsverkets kontor, Traktorvägen 16, kl 18-20.22 Ordförande: Emma Nilsson (MP) Vice ordförande: Sven-Inge Cederfelt (V) 2:e vice ordförande:

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.30-21.50 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande Björn Abelson (s) 2:e vice ordförande,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.20 Beslutande Catharina Fredriksson (s) Torbritt Bökman (m) Berit Karlsson (s) Birgitta Luoto (s) Arne Algothsson (s) Jan

Läs mer

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19

Renhållningsstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2011-04-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Konferensrummet, Traktorvägen 16, Lund, kl 18:00 20:00 Ordförande: Czernyson Torsten (KD) Vice ordförande: Dahlquist Lars (M) 2:e vice ordförande: Ivarsson Mätta

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-09-10

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2015-09-10 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, vån 7, kl. 18:00 21:10 Ordförande: Petter Forkstam (MP) Vice ordförande: Eleni Rezaii Liakou (S) 2:e vice ordförande: Lars V

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, Botulfsgatan 3B, sammanträdesrum vån 2, kl 18:00-21:00 Ordförande: Andersson Lars V (C) Vice ordförande: Von Friesendorff Carl (M) Ledamöter:

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Sessionssalen, Stadshuset, kl. 18.30 20.10 Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Börje Lindhé (m) Susanne Wanderlöf (m) Olle Krantz (fp) Hlin Thorgeirsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Byggnadsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Röda rummet, Bangatan 10 A, Lund, kl 08:00-09:15 Ordförande: Ledamöter: Wallin Christer (M) Bolin Staffan (FP) Abelson Björn (S) Ersättare: - Övriga närvarande: Yngveson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-11-19

Socialnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-11-19 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Diamanten, Brotorget 1, kl 16:30-18:45 Ordförande: Göran Wallén (M) Vice ordförande: Agneta Lindskog (KD) 2:e vice ordförande: Anna Baumann (MP) Ledamöter: Sonja

Läs mer

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson.

Nämndsekreterare Anders Svensson IFO-chef Charlotta Magnusson Socialsekreterare Caroline Jonsson. Christer Unosson. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, måndagen den 28 september 2015, klockan 13.00 13.35 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31 1 (5) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 25 mars 2014 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 18 november 2013 Tid: 15.30 17.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 20 november 2013 Paragrafer: 106-112 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP)

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Byggnadsnämndens arbetsutskott

Byggnadsnämndens arbetsutskott Byggnadsnämndens arbetsutskott Protokoll 1 (14) Diarienummer BN 2016/0213 Byggnadsnämndens arbetsutskott Plats och tid Ledamöter Övriga Porfyren 2, Plan 7, Kristallen, Brotorget 1, klockan 13.00 15.20

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) 1(9) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 10.00 12.10 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Ola Lorentzson (SD) Övriga närvarande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C)

Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP) Birgitta Floresjö (C) Socialnämnden 2015-08-24 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-10.30 Ajournering kl 09.30-09.45 Beslutande Ledamöter Ann-Gret Olsson (S) ordförande Lars Ljungman (KOSA) Jonas Wittink (MP)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-09-21 1(9) Innehållsförteckning Delårsrapport kommunstyrelsen, 2011... 3 Tillförordnad kommundirektör... 4 Tematisk fördjupning av översiktsplan 2003 Tibro kommun -

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter

Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv Beslutande Ledamöter 1 Plats och tid Torsdagen den 6 februari 2014 kl 14.00-16.20, ajournering kl 15.00-15.15 och 15.50-16.00, i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf Persson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens kansli.

ANSLAG Valnämndens protokoll från sammanträdet är justerat och finns på kommunstyrelsens kansli. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 2010-08-24 Nämnd e. dyl. Plats och tid Beslutande Valnämnden Tisdagen den 24 augusti 2010, kl. 18.00-19.05 Kallhällsrummet Lars Friberg (M), Åsa Härdin Övelius (S), Lars-Göran

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.30 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund (M) Emanuel Olsson (FP) Conny

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer