LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Miljöförvaltningen, sammanträdesrum vån 2, kl Ledamöter: Lars V Andersson (C) ordförande, (närvarande 54-64, 66-72) Carl von Friesendorff (M) vice ordförande, ( 65 inträder som ordförande). Petter Forkstam (MP) 2:e vice ordförande Susanne Wanderlöf (M) Olle Krantz (FP) Mette Maaria Lundström (FP) Mohsen Abtin (S) Anna-Lena Håkansson (S) närvarande ( 54-67, 70-72) Richard Croneberg (S) Stefan Olsson (V) Ersättare: Agneta Mattsson (M) tjänstgörande Maj-Britt Dahlquist (M) Johan Rystad (FP) tjänstgörande ( 65) Christer Nilsson (S) tjänstgörande ( 68-69) Cecilia Itzigehr (MP) Övriga närvarande: Björn Berséus Miljöchef Susanne Klarin Nämndsekreterare : Petter Forkstam (MP) Plats för justering: Miljöförvaltningen, , kl Paragrafer: Underskrifter: Sekreterare Susanne Klarin Ordförande Lars V Anderson Carl von Friesendorff Petter Forkstam ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Miljöförvaltningens expedition Underskrift:.. Susanne Klarin, Nämndsekreterare

2 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 54 Justering av dagordning beslutar att ta upp punkten 18b, Tydligare och enklare fördelning av tillsynsinsatser över förorenade områden. Dnr

3 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 55 Yttrande över förslag till regional vattenförsörjningsplan för Skåne län (Lst dnr , KS dnr 2011/0377) Dnr Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Av den anledningen är det viktigt att vattenkvaliteten och kvantiteten säkras. En säker dricksvattenförsörjning kräver en långsiktig planering som borgar för att de vattenresurser som finns kan förse invånarna med dricksvatten av god kvalitet, även i ett flergenerationsperspektiv. Grunden för en hållbar planering av vattenresurserna utgörs med fördel av en vattenförsörjningsplan, vars övergripande syfte är att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning. Vattenförsörjningsplan som begrepp förekommer i de nationella miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. Inom det sistnämnda miljömålet definieras upprättandet av kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner som en åtgärd för att nå miljömålet. Enligt förordningen om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön (2004:660) ska allt vatten (grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten), med vissa undantag, ha uppnått god status senast Till varje vattenförekomst är miljökvalitetsnormer knutna som utgör ett mått på kvaliteten på vattnet som ska uppnås till Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Petter Forkstam (MP) tillstyrker förvaltningens förslag med följande ändring under förslag till beslut: att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet och översända denna till Länsstyrelsen samt till Kommunstyrelsen för kännedom. Carl von Friesendorff (M) tillstyrker förvaltningens förslag med följande tillägg: Vid vattenverket i Vomb sker det stora uttaget av dricksvatten i Lunds kommun. vill särskilt famhålla risken för föroreningar av detta vatten på grund av att Vombs by, som ligger inom det skyddsområdet för vattenverket, har en mycket stor andel icke godtagbara enskilda avlopp.

4 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 55, forts. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner dessa bifallna. s beslut beslutar att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet med följande tillägg: "Vid vattenverket i Vomb sker det stora uttaget av dricksvatten i Lunds kommun. vill särskilt framhålla risken för föroreningar av detta vatten på grund av att Vombs by, som ligger inom det skyddsområdet för vattenverket, har en mycket stor andel icke godtagbara enskilda avlopp." att översända skrivelsen till länsstyrelsen samt till Kommunstyrelsen för kännedom. Länsstyrelsen i Skåne Län, Miljöavdelningen, Malmö Kommunstyrelsen, för kännedom Akten

5 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 56 Rökfri skolgård och tobaksfri skoltid ett tobakspreventivt arbete i Lunds kommun Dnr Miljöförvaltningen har tillsammans med kommunens folkhälsosamordnare på kommunkontoret och handläggarna på socialförvaltningens tillståndsenhet arbetat med tobakstillsyn på skolor och butiker i Lund. I början av året skickades en enkät ut till skolorna med frågor om bl.a. tobaksrökning på skolgården. Sammanställningen av inkomna enkätsvar är gjord och rapporten har skickats tillsammans med informationsmaterial från Statens folkhälsoinstitut (FHI) till skolorna i Lund. Tillsynsarbetet fortsätter under året både i butiker och på skolor. Projektet kommer att avslutas med att samtliga skolor bjuds in till ett möte för en presentation av tillsynsarbetet och diskussion kring fortsatt arbete. Målsättningen är att vi tillsammans ska arbeta för en tobaksfri skoltid i enlighet med det nationella tobaksuppdrag som FHI arbetat med. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att godkänna rapporten Rökfri skolgård ett tobakspreventivt tillsynsprojekt. Akten

6 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 57 Yttrande över ridhusutredningen Diarienummer Kommunkontoret har för yttrande översänt ridhusutredning med förslag på ny placering av Lunds civila ryttareförenings framtida placering. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande och översända denna till Kommunkontoret. Kommunkontoret Akten

7 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 58 Yttrande över program till detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen Diarienummer Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt program till detaljplan för Råbykungen och Stenkrossen i Lund. Det innehåller bostäder, skola och förskola, park och Hardebergaspåret. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att anta denna skrivelse som sitt yttrande samt översända denna till Stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret Akten

8 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 59 Yttrande över program till detaljplan för Östra Torn 27:2 Diarienummer Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt program till detaljplan för del av kvarteret Östra Torn 27:2 med flera. Området benämns Solbjersområdet och är planerat för bostäder och kontor och innehåller även en del av Lundalänken. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Carl von Friesendorff (M) tillstyrker förvaltningens förslag med följande ändring i förslag till beslut tillstyrker programmet till detaljplan och hänvisar till miljöförvaltningens synpunkter i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret. Lars V Andersson (C) tillstyrker förvaltningens förslag med följande tillägg Innan detaljplan slutligen antas bör miljöprövning av kommande ESSanläggning, med eventuella skyddsavstånd, ha avgjorts. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att miljönämnden beslutar enligt Carl von Friesendorff (M) ändringsyrkande och Lars V Andersson (C) tilläggsyrkande. s beslut beslutar att tillstyrka programmet till detaljplan och hänvisar till miljöförvaltningens synpunkter i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret. att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande i ärendet med följande tillägg: Innan detaljplan slutligen antas bör miljöprövning av kommande ESSanläggning, med eventuella skyddsavstånd, ha avgjorts. Stadsbyggnadskontoret. Akten

9 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 60 Yttrande över program till detaljplan för Häradshövdingen 2 i Lund Diarienummer Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt program till detaljplan för Häradshövdingen 2 med flera i Lund. Planförslaget innehåller utökade lokaler för Lunds tingsrätt samt kontor, handel, bostäder och parkering. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att tillstyrka programmet och hänvisar till miljöförvaltningens synpunkter i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret. Akten

10 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Yttrande över detaljplan för Nöbbelöv 24:1 Diarienummer Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till detaljplan för del av Nöbbelöv 24:1 med flera i Lund. Det innehåller utbyggnad av bostäder i Danska parken och vid Nöbbelövsvägen. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att översända denna skrivelse som sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret och rekommendera Stadsbyggnadskontoret att utifrån innehållet i denna skrivelse utveckla planförslaget för att minimera risker för hälsa och miljö. Stadsbyggnadskontoret Akten

11 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Yttrande över detaljplan för Dalby 63:105 Diarienummer Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till detaljplan för del av Dalby 63:105 med flera i Dalby (Påskagänget III). Det innehåller tre delområden med bostäder, skola och parkmark. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att tillstyrka detaljplanen och hänvisar till miljöförvaltningens synpunkter i sitt yttrande till Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret. Akten

12 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Föreläggande om inventering av PCB på fastigheten NN i Lunds kommun Dnr Enligt miljönämndens register tillhör rubricerad fastighet de som skulle ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni Kravet kommer från förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. som trädde i kraft våren Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 16 förordning (2007:19) om PCB m.m. att förelägga NN, att snarast dock senast den 30 september 2011, 1. inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år på fastigheten NN med avseende på PCB-förekomst. Vid analys av PCBförekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogoch golvmassa anlitas. 2. till miljönämnden redovisa resultatet från inventeringen enligt punkt 1 ovan samt, vid behov, redovisa de åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. beslutar, med stöd av 26 kap. 14 miljöbalken och 4 lagen (1985:206) om viten, att förena ovanstående föreläggande med ett vite på kr, om ovanstående förelagda punkter, 1 och 2, inte följs. förordnar, med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, att detta beslut i sin helhet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. att detta beslut ersätter 46, som därmed upphävs. - NN, delgivningskvitto samt överklagan blankett. - Akten.

13 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Föreläggande om inventering av PCB på fastigheten NN i Lunds kommun Dnr Enligt miljönämndens register tillhör rubricerad fastighet de som skulle ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni Kravet kommer från förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. som trädde i kraft våren Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 16 förordning (2007:19) om PCB m.m. att förelägga NN, att snarast dock senast den 30 september 2011, 1. inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år på fastigheten NN med avseende på PCB-förekomst. Vid analys av PCBförekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogoch golvmassa anlitas. 2. till miljönämnden redovisa resultatet från inventeringen enligt punkt 1 ovan samt, vid behov, redovisa de åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. beslutar, med stöd av 26 kap. 14 miljöbalken och 4 lagen (1985:206) om viten, att förena ovanstående föreläggande med ett vite på kr, om ovanstående förelagda punkter, 1 och 2, inte följs. förordnar, med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, att detta beslut i sin helhet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. att detta beslut ersätter 47, som därmed upphävs. - NN, delgivningskvitto samt överklagan blankett. - Akten.

14 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Föreläggande om inventering av PCB på fastigheten NN i Lunds kommun Dnr Enligt miljönämndens register tillhör rubricerad fastighet de som skulle ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni Kravet kommer från förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. som trädde i kraft våren Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 16 förordning (2007:19) om PCB m.m. att förelägga NN, att snarast dock senast den 30 september 2011, 1. inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år på fastigheten NN med avseende på PCB-förekomst. Vid analys av PCBförekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogoch golvmassa anlitas. 2. till miljönämnden redovisa resultatet från inventeringen enligt punkt 1 ovan samt, vid behov, redovisa de åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. beslutar, med stöd av 26 kap. 14 miljöbalken och 4 lagen (1985:206) om viten, att förena ovanstående föreläggande med ett vite på kr, om ovanstående förelagda punkter, 1 och 2, inte följs. förordnar, med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, att detta beslut i sin helhet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. att detta beslut ersätter 48, som därmed upphävs. - NN, delgivningskvitto samt överklagan blankett. - Akten.

15 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Föreläggande om inventering av PCB på fastigheten NN i Lunds kommun Dnr Enligt miljönämndens register tillhör rubricerad fastighet de som skulle ha inventerats med avseende på PCB senast den 30 juni Kravet kommer från förordning (SFS 2007:19) om PCB m.m. som trädde i kraft våren Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 16 förordning (2007:19) om PCB m.m. att förelägga NN, att snarast dock senast den 30 september 2011, 1. inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år på fastigheten NN med avseende på PCB-förekomst. Vid analys av PCBförekomst ska ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB i fogoch golvmassa anlitas. 2. till miljönämnden redovisa resultatet från inventeringen enligt punkt 1 ovan samt, vid behov, redovisa de åtgärder som planeras för att säkerställa att förekommande PCB-produkt, när den blir avfall, sorteras ut och hanteras som farligt avfall. beslutar, med stöd av 26 kap. 14 miljöbalken och 4 lagen (1985:206) om viten, att förena ovanstående föreläggande med ett vite på kr, om ovanstående förelagda punkter, 1 och 2, inte följs. förordnar, med stöd av 26 kap 26 miljöbalken, att detta beslut i sin helhet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. att detta beslut ersätter 49, som därmed upphävs. - NN, delgivningskvitto samt överklagan blankett. - Akten.

16 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Förslag till utvidgning av strandskyddsområden i Lunds kommun Dnr Kommunstyrelsen har mottagit en skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne län avseende möjlighet för kommunen att inkomma med förslag på lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde. Kommunstyrelsen har remitterat skrivelsen till byggnadsnämnden, tekniska nämnden samt miljönämnden för yttrande. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att som förslag till lämplig avgränsning av utökat strandskyddsområde i Lunds kommun överlämna bifogat förslag till Kommunstyrelsen för vidare remissvar till Länsstyrelsen i Skåne län. Kommunstyrelsen. Akten.

17 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Begäran om utdömande av vite, NN Dnr Klagomål på boendemiljön har inkommit från flera hyresgäster boende på NN och NN. Detta ärende är handlar om utdömande av vite satte för utredning, redovisning och åtgärder i NN:s lägenhet på NN. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att överlämna beslut om begäran av utdömande om vite till miljödomstolen vid Växjö tingsrätt med yrkande om att domstolen ska döma ut vitet i enlighet med nedanstående punkter i miljönämndens beslut på fastigheten NN, för fastighetsägaren NN. 1. att, vid ett vite på kronor senast 1 månad efter delfående av detta beslut utföra en fackmannamässig utredning av orsakerna till luktproblemen i NN:s lägenhet NN av en firma med dokumenterad erfarenhet av utredningar av fuktproblem. Utredningen ska ge förslag på fortsatta åtgärder för att undanröja luktproblemen samt förebygga fukt. 2. att, vid ett vite på kronor senast 1 månad efter delfåendet av detta beslut redovisa en utredning över vilka gatufönster som behöver bytas ut eller renoveras i NN:s lägenhet, NN. Det ska framkomma vilka fönster som behöver bytas ut helt och vilka som eventuellt kan renoveras för att uppfylla kraven ovan. Utredningen ska redovisa hur fönster som inte byts ut kan renoveras så att de kan hållas fri från fukt och röta inuti bågar och karmar och stå emot kyla och regnvatten utifrån. 3. att, vid ett vite på kronor senast 2 månader efter delfåendet av detta beslut ha satt in tilluftsventiler i vardagsrum, sovrum och arbetsrum i NN lägenhet, NN.

18 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 18 68, forts. Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt NN NN

19 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Förläggande om utredning och åtgärder av brister i bostad på NN Diarienummer Klagomål på boendemiljön har inkommit från flera hyresgäster boende på NN och NN. Detta ärende är en uppföljning på klagomål från NN boende på NN. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut beslutar att med stöd av 2 kap. 3, 9 kap. 9 och 26 kap. 9 och 14 miljöbalken (SFS 1998:808), samt med hänvisning till 33 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), förelägga NN så som ägaren till fastigheten NN: att vid ett vite på kronor senast 1 månad efter delfående av detta beslut utföra en fackmannamässig utredning av orsakerna till luktproblemen i NN:s lägenhet NN av en firma med dokumenterad erfarenhet av utredningar av fuktproblem. Utredningen ska ge förslag på fortsatta åtgärder för att undanröja luktproblemen samt förebygga fukt. att vid ett vite på kronor senast 1 månad efter delfåendet av detta beslut redovisa en utredning över vilka gatufönster som behöver bytas ut eller renoveras i NN:s lägenhet, NN. Det ska framkomma vilka fönster som behöver bytas ut helt och vilka som eventuellt kan renoveras för att uppfylla kraven ovan. Utredningen ska redovisa hur fönster som inte byts ut kan renoveras så att de kan hållas fri från fukt och röta inuti bågar och karmar och stå emot kyla och regnvatten utifrån. att vid ett vite på kronor senast 2 månader efter delfåendet av detta beslut ha satt in tilluftsventiler i vardagsrum, sovrum och arbetsrum i NN.

20 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 20 69, forts. NN NN

21 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Tydligare och enklare fördelning av tillsynsinsatser över förorenade områden. Diarienummer Regeringskansliets/Miljödepartementets remiss Tydligare och enklare fördelning av tillsynsinsatser över förorenade områden remitterades till miljönämnden för yttrande. Regeringskansliets/Miljödepartementets remiss Tydligare och enklare fördelning av tillsynsinsatser över förorenade områden. Yrkanden Lars V Andersson (C) yrkar att delegerar till presidiet att avlägga yttrande till kommunstyrelsen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att miljönämnden beslutar enligt Lars V Anderssons (C) yrkande. s beslut beslutar att delegera till presidiet att avlägga yttrande till kommunstyrelsen. Akten

22 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Delegeringsbeslut Dnr Finns tillgängliga på miljöförvaltningens expedition.

23 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Meddelanden och anmälningar Finns tillgängliga på miljöförvaltningens expedition.