LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Miljönämnden"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: SYSAV, konferensrum, Malmö, kl Ledamöter: Ilan Sadé (c) ordförande Carl von Friesendorff (m) vice ordförande 25-30, Björn Abelson (s) 2:e vice ordförande Börje Lindhé (m) Susanne Wanderlöf (m) Olle Krantz (fp) Hlin Thorgeirsson (s) Stefan Olsson (v) Ersättare: Icke tjänstgörande ersättare: Johan Rystad (fp) tjänstgörande för Rune Nordström (fp) Agneta Mattsson (m) tjänstgörande för Carl von Friesendorff (m) 31 Ivan Kruzela (s) tjänstgörande för Martin Ljunggren (s) Ljubomir Mladenovic (mp) tjänstgörande för Hanna Örnskär (mp) Herbert Falck (c) Ullabell Ahl (s) Mathias Thurén (s) Elena Nilsson (s) Christina Hsu (m) Övriga närvarande: Pergöran Andersson miljöchef Birgitta Nilsson nämndsekreterare : Börje Lindhé Plats för justering: Miljöförvaltningen, , kl Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: Birgitta Nilsson Ordförande Ilan Sadé Börje Lindhé ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet: Miljöförvaltningens expedition Underskrift:.. Birgitta Nilsson, sekreterare

2 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 2 25 Remiss inrättande av Miljö och Naturvårdsråd i Lunds kommun Dnr Återremitterat ärende. har fått en motion om inrättande av ett Miljö- och Naturvårdsråd på remiss från kommunstyrelsen. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Hlin Thorgeirsson (s) med instämmande av Björn Abelson (s) Yrkar följande ändring: anser att ett Miljö- och Naturvårdsråd kan om det får de rätta förutsättningarna bli en viktig kanal för miljö- och naturvårdsorganisationerna att bli delaktiga i den kommunala planeringen. Miljöarbetet skulle må bra av fler synpunkter och en bredare debatt, där synpunkter och förslag från miljöoch naturvårdsorganisationer kommer med i det kommunala arbetet. ser inte heller någon motsättning mellan inrättandet av ett Miljö- och Naturvårdsråd och förslagen om att i framtiden eventuellt sammanföra miljöarbetet från nuvarande miljönämnden och miljö- och folkhälsoutskottet i en nämnd. svis ser miljönämnden positivt på förslaget om ett Miljö- och Naturvårdsråd, förutsatt att ett sådant ges en konstruktiv roll som står i samklang med det arbete som utförs i kommunen inom dessa områden. Carl von Friesendorff (m) med instämmande av Olle Krantz (fp) och Ilan Sadé (c) Bifall till förvaltningens förslag till yttrande.

3 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 25, forts. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på de framställda yrkandena och finner att miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till yttrande. s beslut att yttra sig i enlighet med förvaltningens skrivelse. Kommunstyrelsen

4 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 4 26 Medlemskapet i MISK Förslag till utträde ur MISK. Ordförandens skrivelse Yrkanden Ilan Sadé (c) med instämmande av Carl von Friesendorff (m) Yrkar att ärendet bordläggs till nämndsmötet i november Björn Abelson (s) Biträder bordläggningen och tillägger en mindre kompletterande historik: Miljönämnderna i Sveriges större Kommuner förkortat MiSK har som syfte att fungera som mötesplats och samarbetsorgan för miljönämnderna i de större svenska kommunerna (tidigare de 25 största). MiSK:s två viktigaste roller genom åren har varit som mötesplats för nämndernas ordförande och förvaltningschefer, men också som påtryckningsorgan för frågor av gemensamt intresse för nämnderna. MiSK har under de senaste 10 åren tillsammans med SKL (kommun och landstingsförbundet, tidigare SKF) tryckt på gentemot departement, ansvariga statsråd, riksdagens miljöutskott och statliga utredningar, främst för att Miljönämnderna i stort skall få bibehålla tillsynen och även genom möjlighet till höjda avgifter få möjlighet till en bättre kostnadstäckning för den utförda tillsynen. I en del av de aktuella uppvaktningarna har även Förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH) deltagit, särskilt efter kritik från medlemmarna i MiSK att FAH bör ha en aktivare roll så har de blivit mer delaktiga i att förklara och försvara miljönämndernas funktion och roll inför de återkommande ifrågasättanden som förekommit om tillsynen bör få vara kvar på kommunal nivå.

5 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 5 26, forts. Under åren har det förts en intensiv diskussion inom MiSK om organisationens roll, organisationsform och uppgifter. Ett förslag framtaget av konsulten och f.d. miljöchefen i Malmö, Åke Larsson diskuterades fram och tillbaka under två år, förslaget innebar ursprungligen att organisationsavgiften skulle höjas avsevärt till storleksordningen till kronor per medlemskommun per år och ge förutsättningar för att anställa egen personal, med mera. Efter diskussioner och remisser till medlemmarna så landade organisationsförändringen på att organisationen skulle hålla fast vid och utveckla sina två huvudaktiviteter som mötesplats och påtryckningsorgan. De återkommande organisationsdiskussionerna under 2004 till 2006 ligger nog till stor del bakom det medlemsbortfall som förekommit, även om endast en kommun Stockholm har hänvisat till detta som skäl för sitt utträde. Övriga medlemskommuner som utträtt verkar ha gjort det i samband med en större översyn av sina organisationsmedlemskap efter att Miljönämnderna slagits samman med andra hårda nämnder inom respektive kommun (Skellefteå och Gävle). Det är möjligt både att Lunds Miljönämnd på sikt bör lämna MiSK och att organisationens roll kanske är på väg att bli överspelad och själva organisationen så småningom kanske bör läggas ner eller gå upp i FAH, men vi bedömer inte att det behovet finns i nuläget. Det vore vidare mycket olyckligt om Lund lämnade en organisation där man sedan ett år tillbaka fungerar som ordförandekommun, det skulle både skada organisationen och Lunds Miljönämnds anseende. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att miljönämnden beslutar enligt Ilan Sadés m.fl. yrkanden. s beslut att bordlägga ärendet till miljönämndens sammanträde i november 2008.

6 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 27 Uppföljning av handikapplanen 2007/2008 Dnr Redovisning till socialförvaltningen avseende vidtagna åtgärder till följd av kommunens handikapplan Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Carl von Friesendorff (m) med instämmande av Olle Krantz (fp) Yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg: samt att tillskriva servicenämnden om den besvärliga situationen i miljöförvaltningens lokaler. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att miljönämnden beslutar enligt Carl von Friesendorffs m.fl. yrkanden. s beslut att översända förvaltningens tjänsteskrivelse till socialförvaltningen som sitt svar på uppföljningen av Handikapplanen samt att tillskriva servicenämnden om den besvärliga situationen i miljöförvaltningens lokaler. Socialförvaltningen Servicenämnden

7 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 28 Sammanställning av livsmedelsprover i restauranger, barer och butiker i Lund tredje kvartalet 2007 Dnr Livsmedelsprover i restauranger, barer och butiker i Lund. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att lägga rapporten till handlingarna.

8 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 29 Luften i Lund: Rapport för 2007 med jämförande mätningar Dnr Miljöförvaltningen har under 2007 utfört kontinuerliga luftkvalitetsmätningar i taknivå avseende svaveldioxid, kvävedioxid, ozon, bensen, toluen, p-xylen samt PM 10. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att lägga rapporten till handlingarna.

9 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 30 Föreläggande om åtgärd vid avloppsanläggning för fastigheten Skarnberga 2:24 Dnr Avloppsvattenutsläpp sker utan erforderlig rening. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut förelägger med stöd av miljöbalken 26 kap 9, 14 och 21, ägaren till fastigheten Skarnberga 2:24 i Lunds kommun, XX, vid vite kronor, att senast sex (6) månader efter att ha fått nämndens beslut ha upphört med att släppa ut avloppsvatten som inte har undergått längre gående rening än slamavskiljning. I det fall avloppsvatten ska släppas ut fortsättningsvis ska befintlig avloppsanläggning kompletteras så att reningseffekten minst motsvarar godkänd slamavskiljning och efterföljande markbädd utförd och dimensionerad enligt Naturvårdsverkets faktasammanställning Små avloppsanläggningar - Hushållsspillvatten från högst 5 hushåll. I god tid innan arbetena påbörjas ska en skriftlig ansökan om tillstånd inges till miljöförvaltningen för godkännande. Ansökan om tillstånd ska innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma anläggningen som avses i ansökan. Lämplig plats ska väljas för anläggningen. erinrar om att avloppsanläggningen ska behandla allt spillvatten från fastigheten som härrör från toalett samt bad, disk och tvätt samt att annat vatten inte får ledas genom avloppsanläggningen. Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. (Bilaga: Hur man överklagar hos Länsstyrelsen i Skåne län).

10 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Yttrande över ansökan om tillstånd att utföra åtgärder i Klingavälsån samt omprövning av Kävlingeåns vattenavledningsföretag 1936 och Vombs invallningsföretag från 1976 m.m. Lunds kommun Dnr Carl von Friesendorff (m) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. Miljödomstolen i Växjö ger miljönämnden tillfälle att komma med yttrande över en ansökan från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län om tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken vid Klingavälsåns utflöde i Kävlingeån samt Kammarkollegiets omprövning av Kävlingeåns vattenavledningsföretag år 1936 och Vombs invallningsföretag år Ärendet har även remitterats från kommunstyrelsen för yttrande. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut har inget att erinra mot redovisade åtgärder vilka bedöms som värdefulla ur miljöskyddssynpunkt. Kommunstyrelsen Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, Box 81, Växjö

11 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Samråd förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård (GNP) Dnr Tekniska nämnden har för yttrande översänt förslag till åtgärdsprogram för grönstruktur och naturvård i Lunds kommun. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att tillstyrka GNP och att översända denna skrivelse till tekniska nämnden som sitt yttrande. Tekniska nämnden

12 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Yttrande över mark- och bostadsförsörjningsprogrammet Dnr Tekniska nämnden har för yttrande översänt årets mark- och bostadsförsörjningsprogram. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att anta denna skrivelse som sitt yttrande och översända denna till tekniska nämnden. Tekniska nämnden

13 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Yttrande över detaljplan för del av Dalby 80:1 Dnr Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt detaljplan för del av Dalby 80:1 med flera i Dalby. Planförslaget innehåller verksamhetsbebyggelse väster om befintligt Horsabjärs verksamhetsområde. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse Yrkanden Björn Abelson (s) med instämmande av Carl von Friesendorff (m) Yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande med följande tillägg: Då beskrivning av planens konsekvenser för miljön saknas finns inte möjlighet för miljönämnden att ta ställning till planförslaget. Remiss bör skickas ut igen tillsammans med planhandlingen så snart miljöbeskrivningen är klar. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på det framställda yrkandet och finner att miljönämnden beslutar enligt Björn Abelsons m.fl. yrkande. s beslut att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande och översända denna till stadsbyggnadskontoret med följande tillägg: Då beskrivning av planens konsekvenser för miljön saknas finns inte möjlighet för miljönämnden att ta ställning till planförslaget. Remiss bör skickas ut igen tillsammans med planhandlingen så snart miljöbeskrivningen är klar. Stadsbyggnadskontoret

14 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Yttrande över detaljplan för Ladugårdsmarken Dnr Stadsbyggnadskontoret har för yttrande översänt förslag till detaljplan för Ladugårdsmarken 4:14. Planen innehåller äldreboende, gruppboende och befintlig föreningslokal. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse s beslut att anta förvaltningens skrivelse som sitt yttrande och översända denna till stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret

15 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Delegeringsbeslut Dnr Finns tillgängliga på miljöförvaltningens expedition.

16 LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Meddelanden och anmälningar Finns tillgängliga på miljöförvaltningens expedition.

Kommunförvaltningen, 2012-08-21

Kommunförvaltningen, 2012-08-21 2012-08-14 1(30) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-08-14, kl 08.00-10.30 Beslutande B. Anders Larsson (m), tjänstgörande ersättare, 83-95, 97-106 Birger Larsson (fp), 1:a vice ordförande (ordförande

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.40 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S)

Birgitta Luoto Carl-Inge Lingberg Daniel Johansson Björn Johansson Viktor Uhlin Agneta Höglander Ann-Sophie Nygren, 18-22 (S) 1(19) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15-15.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Jimmy Gustavsson, 12-17 (S) Jan Widegren (M) Birgitta Luoto (S) Carl-Inge Lingberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

VA-policy. KS 2012-359

VA-policy. KS 2012-359 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 293 VA-policy. KS 2012-359 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13

PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 PROTOKOLL 1 (23) 2015-04-13 Bygg- och miljönämnden Plats och tid Kontorshuset Hjorten kl. 09.00-10.45 ande Evelina Fahlesson (S), ordförande Håkan Lindh (FP), vice ordförande Börje Lindström (S) Agneta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen

Mattias Franzén (M) Mattias Franzén (M) ANSLAG/BEVIS 2012-06-05 2012-06-26. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[10] Plats och tid Kommunalhuset plan 2, konferensrum 2:2, kl 19:00 20:30 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Lars Robin (M) Arzu Alan (S) Mattias

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V)

Anne-Charlotte Glantz, kontorschef Birgitta Hillblom Britta Strömberg, sekr. Anders Rosén (V) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-04-17 1 Plats och tid Beslutande Skimmeln, Drabanten, Dragonvägen 9A Tisdag den 17 april 2012, klockan 19:00-20:50 Ledamöter: Johan Magnusson (C), ordf Jan-Erik Ek (M),

Läs mer